Sunteți pe pagina 1din 6

ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL GENERAL-FACTOR

PRIORITAR ÎN MANAGEMENTUL EFICIENT

BALAN NATALIA
Calitatea reprezinta nivelul de satisfactie pe care il ofera eficacitatea
ofertei educationale din domeniul invatamantului si formarii profesionale,
stabilit prin atingerea unor standarde cerute si a unor rezultate excelente
care sunt solicitate si la care contribuie participantii la procesul de
invatare si ceilalti factori interesati.

Managementul calitatii – asigura calitatea programelor de invatare si


promoveaza imbunatatirea continua, cele doua coordonate ale unei
culturi a excelentei. Conducerea elaboreaza misiunea, viziunea, valorile,
politicile si strategiile institutiei si este responsabila de monitorizarea
permanenta a sistemelor si a proceselor

Educaţia reprezintă obiectul de studiu specific pedagogiei


(ştiinţelor pedagogice). Datorită complexităţii, profunzimii şi
amplitudinii sale, educaţia este studiată şi de alte ştiinţe socio-umane
înrudite cu pedagogia.
Conceptul pedagogic de educaţie urmăreşte cunoaşterea
ştiinţifică, la un grad înalt de generalitate şi abstractizare, a unei realităţi
psiho-sociale cu o foarte mare arie de extindere în timp şi spaţiu şi de
desfăşurare complexă şi contradictorie la nivel de sistem şiproces.
În sens pedagogic, educaţia este fenomenul social complex privit
în trei dimensiuni: activitate conştientă a subiectului educaţiei
(educator) de stimulare, îndrumare, formare a obiectului educaţiei
(educat);
proces de formare a omului pentru integrarea activă în societate,
proces de formare intelectuală, morală, profesională, fizică, estetică;
rezultat prin preluarea selectivă a acţiunilor informaţionale şi
includerea în structuri comportamentale proprii de cunoaştere şi
acţiune.
“Datoria oricărei instituţii din sistemul naţional de învăţământ,
indiferent de tip, nivel şi formă de organizare a activităţii, este de
asigura predarea, învăţarea, şi acolo unde este cazul, cercetarea de
calitate pentru a contribui la dezvoltarea profesională şi personală a
elevilor şi studenţilor şi la bunăstarea societăţii şi dezvoltarea sa
durabilă.”

1
Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui
program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute
aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
Asigurarea calităţii educaţiei exprimă capacitatea de a oferi
programe de educaţie, în conformitate cu standardele enunţate.
Asigurarea calităţii în educaţie este un demers dinamic ce presupune
implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire strategică
şi control, pe de altă parte, transpus în practică prin descentralizare. În
vederea asigurării calităţii în educaţie este necasară existenţa unor
cadre didactice având experienţă şi pregătire temeinică, care doresc să
se implice în procesul de predare-învăţare, să fie buni organizatori,
conectaţi permanent la schimbările mediului în care îşi desfăşoară
activitatea. Calitatea educaţiei este opţiune fundamentală pentru nivelul
de standard european, privit în tot unitarul său, iar într-o societate
bazată pe umanism, aceasta dobândeşte noi valenţe prin calitatea
educaţiei.
Rolul profesorului în procesul de prdeare-învăţare este esenţial.
Pentru a fi eficienţi, profesorii trebuie să se folosească de o rezervă
impresionantă de talent şi abilităţi pedagogice, precum şi de calităţi
specific umane. Îmbunătăţirea calităţii şi a motivaţiei profesorilor
trebuie să devină priorităţi ale tuturor statelor lumii. Unele dintre
domeniile in care se pot face câţiva paşi înainte sunt: selecţia; educaţia
iniţială; calificarea la locul de muncă prin dezvoltarea programelor de
continuare a studiilor în timpul activităţi profesionale, iar pentru a
permite cât mai des accesul profesorilor la astfel de programe trebuie să
li se asigure în special tehnicile de comunicare adecvate; formatorii
profesorilor; supervizarea; organizarea învăţământului
(managementul); participarea unor persoane din afara spaţiului
educaţional; condiţiile de activitate; materialele didactice.

Preocuparea pentru calitate este un subiect care întruneşte un


interes tot mai mare în lumea afacerilor şi sectorul serviciilor, în special
de când controlul central scade ca pondere şi creşte responsabilitatea
pentru calitate la nivele inferioare. Grija pentru calitate are funcţiile de
îmbunătăţire şi creştere a responsabilităţii.
La nivelul şcolii au fost identificate patru imperative ale calităţii:

2
♦ Moral: şcoala oferă elevilor ceea ce este mai bun.
♦ Social: societatea are pretenţii tot mai înalte faţă de şcoală.
♦ Competitivitate: şcolile care nu vor reuşi să atraga suficienţi elevi se
vor inchide.
♦ Responsabilitate: şcoala dă seama pentru fondurile primite.
Calitatea unei instituţii poate fi definită în funcţie de gradul in care
reuşeşte să realizeze obiectivele propuse. Atingera calităţii nu se poate
realiza dacă instituţia sau individul au obiective neclare.
Curriculumul disciplinei “Educaţie pentru calitate ” a fost elaborat
pornind de la
următoarele considerente:
1. Necesitatea introducerii disciplinei în segmentul curriculum-ului la
decizia şcolii
Având in vedere noul statut al Romaniei dat de începerea negocierilor
de aderare la Uniunea Europeană, calitate pentru calitate este necesară
la elevi datorită:
♦ dublei lor ipostaze de viitori producători şi consumatori de produse
competitive
♦ necesităţii alinierii produselor si serviciilor la standardele europene.
2. Existenţa în cadrul segmentului de trunchi comun a mai multor arii
curriculare a unor teme legate de calitatea vieţii, a mediului, a
comunicării ce oferă premisele dezvoltării unui curs opţional integrat
cuprinzând teme cross-curriculare.
3. Formarea unei culturi a calitaţii în masură să promoveze valori şi
atitudini specifice.
4. Luarea în considerare a particularităţilor de vârstă, a intereselor
elevilor cărora li se adreseaza cursul şi a structurii anului şcolar.

Asigurarea calităţii în educaţie printr-un demers dinamic ce


presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi
gândire strategică şi control, pe de altă parte, transpus în practică prin
descentralizare.

Un invăţământ de calitate este acela în care instituţiile şi programele lor


de studii:

 Demonstrează capacităţi de realizare, în contexte diverse, a


obiectivelor planificate

 Satisfac exigenţele şi aşteptările beneficiarilor interni şi externi

3
 Garantează realizarea standardelor şi normelor de calitate .

Elaborarea standardelor de referinţă, normelor şi indicatorilor


de performanţă în sistemul naţional de învăţământ are în vedere
urmatoarele aspecte:

a) Calitatea sistemului naţional de învăţământ

b) Calitatea serviciilor furnizorilor, reprezentanţi de unităţi şi instituţii


de învăţământ

c) Calitatea procesului de instruire şi de educare a elevilor este


demonstrată de rezultatele învăţării, pe baza aplicării metodologiilor de
dezvoltare a curriculumului, a metodelor de predare şi învăţare, a
evaluării, examinării şi certificării.

INDICATORI DE CALITATE

CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

- organizare internă

- infrastructură

 MANAGEMENTUL CALITĂŢII

- politici educaţionale

- proiectare – dezvoltare

- conducere, structuri, practici, procese

- autoevaluarea+ evaluare de proces

- feed-back – plan de măsuri –monitorizare - schimbare

-comunicare

 EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

4
- resurse umane

- resurse financiare

- resurse informaţionale

 INSTRUCŢIE ŞI EDUCAŢIE

- proces predare – învăţare

- proces educativ

- servicii de sprijin

- alternative

Se propune includerea cursului de “Educaţie pentru calitate”


pentru a se efectua pe parcursul unui an şcolar (34 de săptămâni) cu o
frecvenţă de o oră pe săptămână.
Metodologia propusă are în vedere schimbările vizate de
programul de reformă a
învăţământului în domenii precum : învăţarea activă, strategii
diferenţiate, metode de evaluare atât a procesului cât şi a produsului,
autoevaluare.
Principalele obiective urmărite în urma parcurgerii disciplinei opţionale
Educaţia pentru calitate se referă la:
Abilitate de a observa, formula şi analiza procese din mediul
înconjurător, inclusiv din
propria activitate, din punctul de vedere al calităţii;
Abilitatea de a cauta noi informaţii şi idei, de a manifesta deschidere
către problematica
asigurării calităţii produselor şi serviciilor;
Capacitatea de a-şi asuma riscuri şi responsabilităţi
Capacitatea de a negocia şi de a-şi reformula opiniile în urma unei
confruntări de idei;
Capacitatea de a folosi şi de a gestiona mai bine timpul;
Capacitatea de a opera selecţii ale unor produse şi servicii după
criterii de calitate Cunoasterea calităţilor personale şi creşterea
încrederii în forţele proprii.

5
Cadrul didactic ar trebui să aibă în vedere că:
➢ Învăţarea se referă la probleme şi fapte din experienţa proprie a
elevilor sau la obiective pe care aceştia doresc să le atingă;
➢ Elevii trebuie să vadă în permanenţă semnificaţia practică a ceea ce
invaţă;
➢ Elevii trebuie să se simtă implicaţi în procesul de învăţare şi să simtă
că-l pot influenţa;
➢ Elevii trebuie să-şi exprime liber opiniile, fără a fi cenzuraţi sau
sancţionaţi.

Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi


formare iniţială constituie un domeniu de intervenţie care necesită cu
precădere dezvoltarea şi implementarea sistemelor şi procedurilor
interne de evaluare, de management şi asigurare a calităţii activităţilor
de educaţie şi formare iniţială şi continuă, precum şi profesionalizarea
activităţilor manageriale la nivelul furnizorilor de educaţie şi formare
iniţială şi continuă. Se are în vedere, în principal, activitatea instituţiilor
şi a ofertanţilor de educaţie şi de formare din sistemul formal de
educaţie. Principalele acţiuni avute în vedere sunt: crearea şi
dezvoltarea sistemelor de asigurare şi management al calităţii în
educatie şi formare; dezvoltarea unor programe de formare
profesională în domeniul managementului educaţional şi în
managementul calităţii; dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare a
inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii în vederea ajustării ofertei
educaţionale în concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa muncii; crearea şi
dezvoltarea unor mecanisme de asigurare şi managementul calităţii în
educaţie în contextele nonformale si informale de învăţare.
Fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar
descoperit si activizat. Aceasta este misiunea sfânta a şcolii, a
educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius : “E îndoielnic să
existe o oglindă atât de murdărită, încât să nu reflecte totuşi imagini
într-un fel oarecare; e îndoielnic să existe o tablă atât de zgrunturoasă
încât să nu putem scrie totuşi ceva pe ea. Dacă se întâmpla însă ca
oglinda să fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea trebuie
să o ştergem, iar o tablă prea zgrunţuroasă trebuie s-o dăm la rindea. “