Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Data: 25-29.09.2017
Școala: Școala Gimnazială Nr.7 București
Clasa: III B, C.
Disciplina: Religie Ortodoxă
Titlul lecției: Bucuria de a trăi
Tipul lecției: mixtă
Durata lecției: 50 min
Obiective operaționale:
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:
O1 Să înțeleagă Cine este Adevăratul izvor al bucuriei.
O2 Să relateze nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.
O3 Să recunoască care este pentru creștini sărbătoarea bucuriei.
Strategia didactică:
1. Strategia didactică: Metode şi procedee: lectura, conversaţia, argumentarea, explicaţia, exemplul, , observaţia, exercițiul;
2. Mijloace de învăţământ: Caiet de religie pentru clasa a III-a, fișa de lucru, icoana, Mica Biblie, filmul.
3. Forme de organizare ale activităţii elevilor: activitate frontală, individuală;
Bibliografie:
1. ***Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
2. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin ortodoxă - clasa a III-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
3. Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghițiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Religie Cultul Ortodox, Caietul elevului, clasa a III-a, semestrul I, ed. Corint
Educațional, București, 2015.
4. Idem, Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a III-a, semestrul I, ed. Corint Educațional, București, 2015.
5. Dulfu, Petre, Iisus Mântuitorul, ed. Blassco, București, 2005 (1926).
6. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a III-a, ed. Sf. Mina, Iași 2009.
7. Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
8. http://www.trilulilu.ro/nasterea-sf-prooroc-ioan-botezatorul#ref=notif_file
Desfășurarea lecției:
Etapele Obiecti Elementele de conținut Strategia didactică (metode, mijloace, forme de Instrumente de
lecției/Timp vele organizare) evaluare
operați
onale
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și mijloace de Forme de organizare
învățământ
Momentul Salutul, Rugăciunea, Notarea Elevii răspund la salut, spun Conversația, Activitate frontală,
organizatoric Absențelor rugăciunea împreună cu profesorul, Rugăciunea, activitate individuală.
5 min iar elevul de serviciu spune absenții. Conversația,
Actualizarea Profesorul pune elevilor următoarele Elevii răspund la întrebări: Conversația. Activitate frontală.
cunoștințelor întrebări: 1. „Noi am învățat despre viața
5 min 1. „Despre ce am învățat data omului care este darul lui Exercițiul.
trecută?” Dumnezeu”. Activitate individuală.
2. „Cine este izvorul vieții?” 2. „Izvorul vieții este Dumnezeu”.
3. „Care este cel mai prețios dar 3. „Cel mai prețios dar de la Aprecieri
primit de la Dumnezeu?” Dumnezeu este viața. El ne-a verbale.
4. „Dați exemple de sfaturi bune creat din iubire”.
învățate în lecție?” 4. „Să-I mulțumim lui Dumnezeu
pentru viață. Să ne cinstim
părinții. Să facem fapte bune. Să
fim curați. Să ne jucăm frumos”.

Anunțarea Dacă data trecută am învățat despre Elevii ascultă explicația profesorului. Conversația. Activitate frontală.
titlului lecției viața noastă că este darul lui Dumnezeu
noi și și că noi suntem cea mai mare bucurie Explicația.
prezentarea a părinților noștri precum a fost
obiectivelor Fecioara Maria pentru părinții ei, astăzi
propuse vom învăța despre bucuria vieții, deci
3 min despre Bucuria de a trăi.
Comunicarea Profesorul citește elevilor și lecția din Elevii ascultă cu atenție. Apoi Aprecieri
cunoștințelor manual: recitesc idile principale de pe fișa de verbale.
15 Bunicule, bunicule! Sunt foarte lucru:
min bucuroasă că te văd! Dar de unde vine  Dumnezeu ne oferă în fiecare zi
această bucurie a mea? motive de bucurie. El este
— Bucuria își are izvorul în Dumnezeu Izvorul Bucurie.
O1 și El ne-o dăruiește  Cea mai mare bucurie a unui Explicația.
ca noi să o împărtășim cu El și cu toți creștin este Învierea Domnului. Fișa de lucru. Activitate frontală.
ceilalți oameni. Când vă întâlniți cu o  Bucuria de a dărui este mai mare Povestirea.
O2 persoană dragă, în sufletul vostru se decât cea de a primi. Filmul. Activitate individuală.
naște o stare deosebită, care vă  Tu ești cea mai mare bucurie Icoana.
înveselește inima. Aceasta este pentru părinții tăi! Exercițiul.
bucuria!  Rugăciunea ne aduce in suflet
O3 Ea apare și atunci când vă jucați cu pace, armonie și frumusețe.
zăpadă sau vă stropiți cu apă, când Elevii urmăresc filmul
mângâiați un animal sau ajutați pe (http://www.trilulilu.ro/nasterea-sf-
cineva, când depășiți obstacole sau prooroc-ioan-
primiți o veste bună. Uneori, pur și botezatorul#ref=notif_file) și ascultă
simplu vă bucurați că trăiți! explicația despre icoană.
Nașterea voastră a fost un moment de
mare bucurie pentru părinți. De
asemenea, ziua botezului, când ați
devenit creștini. Ziua de naștere este o
bucurie pentru că o trăim înconjurați de
dragostea familiei și a prietenilor. La
fel ca dragostea, bucuria se înmulțește
când se dăruiește. De aceea ne bucurăm
când primim, dar și când oferim daruri.
În timpul anului sunt multe sărbători,
iar Învierea Domnului, când Hristos
ne-a dăruit viață veșnică, este
sărbătoarea bucuriei. În fiecare clipă
putem trăi bucuria întâlnirii cu El prin
rugăciune. Aceasta ne aduce în suflet
pace, armonie și frumusețe.
Profesorul prezintă apoi elevilor un
film animat despre nașterea Sfântului
Prooroc Ioan Botezătorul, iar apoi
prezintă icoana Nașterii Sf. Proroc
Ioan.
Fixarea Profesorul cere elevilor și îi ajută pe Elevii rezolvă exercițiile: Explicația. Activitate frontală. Aprecieri
noilor aceștia să rezolve exercițiile de pe fișă: Exercițiul 1. verbale.
cunoștințe 1. Răspunde la întrebări: a) „Izvorul bucuriei este Activitate individuală.
10 min a) Cine este izvorul bucuriei? Dumnezeu”. Exercițiul.
b) Care este pentru creștini b) „Pentru creștini sărbătoarea
sărbătoarea bucuriei? bucuriei este Învierea
Pentru exercițiul 2 după ce citesc Domnului”. Fișa de lucru.
îndemnurile fiecare elev își alege trei Exercițiul 2:
îndemnuri.  Să aduci bucurie celor din jur.
Exercițiul 3  Să dăruiești cu drag.
Răspundeți cu ajutorul profesorului și  Să mulțumești pentru toate.
după vizionarea filmulețului la  Să te bucuri alături de ceilalți.
întrebări apoi colorați imaginea.  Să apreciezi ceea ce ai.
a) Ce eveniment vestește  Să devii mai bun.
îngerul? Exercițiul 3:
b) Care sunt motivele a) „Îngerul vestește nașterea
bucuriei părinților Sf. Sf. Prooroc Ioan
Ioan Botezătorul? Botezătorul”
c) De ce bucuria este atât de b) „Motivele bucuriei sunt
mare pentru întreaga asemănătoare ca ale
lume? Sfinților Ioachim și Ana.
Pentru exercițiul patru fiecare elev Zaharia și Elisabeta au
spune motivele lui de bucurie. primit ca dar de la
Dumnezeu un copil, iar un
copil este cea mai mare
bucurie a părinților lui”.
c) „Bucuria este atât de mare
pentru întreaga lume pentru
că, micul Ioan Îi va pregătit
calea și Îl va boteza pe
Domnul Iisus Hristos”.
După ce răspund la exercițiul 4 elevii

Aprecierea, Profesorul explică elevilor că din Elevii ascultă explicația profesorului. Explicația. Activitate frontală.
asocierea, Biblie aflăm că noi trebuie să ne
generalizarea bucurăm pururi „Bucurați-va pururea Povestirea. Activitate individuală.
5 min întru Domnul” (Filipeni 4, 4). De
aceea, viața nouă trebuie să fie tot
timpul plină de bucurie și noi trebuie să
fim răspânditori ai bucuriei, să spunem
tuturor ce bucuroși am fost noi la ora
de religie. Bucuria noastră trebuie să
fie asemănătoare cu cea a lui Zaharia și
Elisabeta și a lui Ioachim și Ana pentru
că și noi suntem cea mai mare bucurie
a părinților noștri.
Activitate Li se comunică elevilor ca activitate Elevii ascultă și notează activitatea în Metoda îndrumării Activitate frontală.
suplimentară suplimentară că au de participat la caiete. teoretice și practice. Activitate individuală.
2 Sfânta Liturghie.
Încheierea Rugăciunea, salutul. Elevii spun rugăciunea și răspund la Activitate frontală.
5 min salut.
Bucuria de a trăi
„Bucurați-va pururea întru Domnul” (Filipeni 4, 4).
Să reținem!
Îndemnuri
 Dumnezeu ne oferă în fiecare zi motive de bucurie. El este
pentru micul creștin
Izvorul Bucurie.
 Cea mai mare bucurie a unui creștin este Învierea Domnului. Să aduci bucurie celor din
 Bucuria de a dărui este mai mare decât cea de a primi. jur.
 Tu ești cea mai mare bucurie pentru părinții tăi!
Să dăruiești cu drag.
 Rugăciunea ne aduce in suflet pace, armonie și frumusețe.
2. Răspunde la întrebări: Să mulțumești pentru

c) Cine este izvorul bucuriei? toate.

d) Care este pentru creștini sărbătoarea bucuriei? Să te bucuri alături de


3. Transcrie trei îndemnuri la alegere: ceilalți.
__________________________________________________
Să apreciezi ceea ce ai.
__________________________________________________
__________________________________________________ Să devii mai bun.
4. Răspundeți cu ajutorul
profesorului și după vizionarea
filmulețului la întrebări apoi colorați
imaginea.
d) Ce eveniment vestește
îngerul?
e) Care sunt motivele
bucuriei părinților Sf. Ioan Botezătorul?
f) De ce bucuria este atât de
mare pentru întreaga lume?

Și curând, lui Zaharia, îi născu


băiat soția. Pretutindeni, cum născu, uute
vestea a străbătut: că spre ea s-a aplecat
Dumnezeu cu mila Sa!

Rudele, cu ea-mpreună,

s-au umplut de voie bună. Dar când nume


la copil să-i pună, tatăl nu putea să spună
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul pentru că era mut. O tăbliță a cerut, pe
care scrise: Numele Ioan să-i fie! Și cum a
5. Descrie un moment de bucurie și câteva bucurii scris, - o! minune! A început vorbe a
spune. A lui limbă, dezlegată, Lăudă pe
Sfântul Tată.

Merse vestea și prin țară; Toți,


pe care le-ai trăit astăzi.