Sunteți pe pagina 1din 65

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și
Sănătății
Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115
Tel./Fax: +40-234/517715
www.ub.ro; e-mail: fsmss@ub.ro

CAIET DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE PENTRU STUDENŢI


PROGRAMUL DE STUDII:
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
(formele de învăţământ IF şi FR)

Autor:
CONF. UNIV. DR. BALINT NELA TATIANA

BACĂU, 2015
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115
Tel./Fax: +40-234/517715
www.ub.ro; e-mail: fsmss@ub.ro

CAIET DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE PENTRU STUDENŢI


PROGRAMUL DE STUDII:
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
(formele de învăţământ IF şi FR)

Student(a),

Forma de învăţământ

BACĂU, 2015
EXTRAS
din
Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I NR. 440 din 12/06/2008

privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul


programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat

Art. 1 În sensul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele


semnificaţii:

a) Stagiu de practică – activitatea desfăşurată de studenţi şi masteranzi, în


conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea
aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de
instruire.

b) Organizator de practică – instituţia de învăţământ superior care desfăşoară


activităţi instructiv – educative şi formative, potrivit legislaţiei române în
vigoare.

c) Partener de practică – instituţia centrală sau locală sau orice altă persoană
juridică din România, dintr-o ţară participantă la programul “Învăţare pe tot
parcursulvieţii”, într-un proiect finanţat din Fondul Social European sau dintr-o
ţară terţă, ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în
nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate
participa laprocesul de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor.

d) Practicant – studentulsau masterandul care desfăşoară activităţi practice


pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a
le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.
e) Cadru didactic supervizor – persoana desemnată de organizatorul de
practică, care va asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării
stagiului.

f) Tutore – persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura


respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a
competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică.

g) -

h) Convenţie – cadru – privind efectuarea stagiului de practică înseamnă


acordul încheiat între organizatorul de practică, partener de practică şi
practicant, pe baza anexei nr.2 la ordin.

i) Portofoliu de practică – document ataşat Convenţiei – cadru privind


efectuarea stagiului de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează
a fi atinse, competenţe ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum
şi modalităţile de derulare a stagiului de ractică.

Art. 8 - 1 Stagiile de practică derulate în străinătate în cadrul programului


comunitar “învăţare pe tot parcursul vieţii”, în conformitate cu decizia
1.720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, vor fi recunoscute ca
programe de stagiu de practică în sensul prezentului ordin.
PREZENTAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ PE
ANI DE STUDII ŞI SEMESTRE
PROMOŢIA 2014-2017

ANUL II
SEMESTRUL I
Stagiu de practică în unităţi speciale de educaţie (disciplină impusă)
Stagiu de practică în centre de asistenţă socială (disciplină impusă)
Stagiu de practică de specialitate I (în cabinete de kinetoterapie) – disciplină
facultativă

SEMESTRUL II
Stagiu de practică în staţiuni balneare (mediu montan) - (disciplină impusă)
Stagiu de practică de specialitate II (în unităţi din reţeaua sanitară) –
disciplină facultativă

ANUL III
SEMESTRUL I
Stagiu de practică în centre de recuperare (disciplină impusă)
Stagiu de practică de specialitate III (în cămine de bătrâni) – disciplină
facultativă

SEMESTRUL II
Aplicaţii ale kinetoterapiei asociate factorilor balneoclimaterici (stagiu de
practică în staţiuni) - (disciplină impusă)
Stagiu pentru pregătirea şi elaborarea lucrării de licenţă- (disciplină impusă)
Stagiu de practică de specialitate IV (în unităţi sportive) – disciplină
facultativă
ANUL II
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Stagiu de practică în unităţi speciale de educaţie
Practica de
(disciplină impusă în domeniu)
specialitate

Semestrul I
Credite transferabile 2 credite
Forma de verificare VERIFICARE
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 28 ore
aferent  studiu individual – 22 ore
Obiective Anul II
educaţionale pe nivele  Formarea capacităţii de elaborare, organizare şi
de studiu conducere a activităţi cu caracter profilactic şi
sanogenetic pentru copii cu afecţiuni diferite;
 Formarea capacităţii de a evalua funcţia de
atitudine corectă a corpului, de a depista
deficienţele fizice la copii şi tineri, de a elabora şi
conduce programe de profilaxie primară şi
secundară în acest scop.
 Formarea capacităţii de a dobândi un sistem de
cunoştinţe privind: principiile, metodele şi
mijloacele de profilaxie primară şi secundară a
afecţiunilor cardio-respiratorii, de nutriţie şi
metabolism şi de recuperare în afecţiunile
neuromotorii.
 Formarea deprinderii de a folosi şi completa fişele
speciale de evaluare pentru persoanele cu
deficienţe fizice şi funcţionale, interpretarea
rezultatelor obţinute.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare
profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect
de dezvoltare personală.
Profesionale
- Evaluarea clinică primară şi diagnoza nevoilor de
intervenţie kinetoterapeutică;
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică.
Conţinut Vezi anexa A

Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică

Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:
ANUL II
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Practica de Stagiu de practică în centre de asistenţă socială
specialitate (disciplină impusă)
Semestrul I
Credite transferabile 2 credite
Forma de verificare VERIFICARE
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 28 ore
aferent  studiu individual – 22 ore
Obiective Anul II
educaţionale pe nivele  Formarea capacităţii de elaborare, organizare şi
de studiu conducere a activităţi cu caracter profilactic şi
sanogenetic pentru copii cu afecţiuni diferite;
 Formarea capacităţii de a evalua funcţia de
atitudine corectă a corpului, de a depista
deficienţele fizice la copii şi tineri, de a elabora şi
conduce programe de profilaxie primară şi
secundară în acest scop.
 Formarea capacităţii de a dobândi un sistem de
cunoştinţe privind: principiile, metodele şi
mijloacele de profilaxie primară şi secundară a
afecţiunilor cardio-respiratorii, de nutriţie şi
metabolism şi de recuperare în afecţiunile
neuromotorii.
 Formarea deprinderii de a folosi şi completa fişele
speciale de evaluare pentru persoanele cu
deficienţe fizice şi funcţionale, interpretarea
rezultatelor obţinute.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
Profesionale
- Realizarea programelor de intervenţie
kinetoterapeutică cu caracter profilactic, curativ
sau de recuperare;
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică.
Conţinut Vezi anexa A

Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică
Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:

ANUL II
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Practica de Stagiu de practică de specialitate I (în cabinete de
specialitate kinetoterapie) – disciplină facultativă
Semestrul I
Credite transferabile 3 credite
Forma de verificare VERIFICARE
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 42 ore
aferent  studiu individual – 33 ore
Obiective Anul II
educaţionale pe nivele  Formarea capacităţii de elaborare, organizare şi
de studiu conducere a activităţi cu caracter profilactic şi
sanogenetic pentru copii cu afecţiuni diferite;
 Formarea capacităţii de a evalua funcţia de
atitudine corectă a corpului, de a depista
deficienţele fizice la copii şi tineri, de a elabora şi
conduce programe de profilaxie primară şi
secundară în acest scop.
 Formarea capacităţii de a dobândi un sistem de
cunoştinţe privind: principiile, metodele şi
mijloacele de profilaxie primară şi secundară a
afecţiunilor cardio-respiratorii, de nutriţie şi
metabolism şi de recuperare în afecţiunile
neuromotorii.
 Formarea deprinderii de a folosi şi completa fişele
speciale de evaluare pentru persoanele cu
deficienţe fizice şi funcţionale, interpretarea
rezultatelor obţinute.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare
profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect
de dezvoltare personală.
Profesionale
- Evaluarea clinică promară (funcţională) şi diagnoza
nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică;
- Realizarea programelor de intervenţie
kinetoterapeutică cu caracter profilactic, curativ
sau de recuperare;
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică;
- Utilizarea elementelor de management şi marketing
specifice domeniului.
Conţinut 1. Prezentarea cabinetelor de kinetoterapie – profilul
activităţii, istoric, formă de organizare.
2. Integrarea şi respectarea programului, structurii
organizatorice şi confidenţialităţii datelor
pacienţilor în activităţile specifice cabinetului de
kinetoterapie.
3. Participarea activă la desfăşurarea programelor de
intervenţie kinetoterapeutică.
4. Înregistrarea datelor obţinute în protocoale şi fişe
de evidenţă.
Vezi anexa A

Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică

Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:

ANUL II
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Practica de Stagiu de practică în staţiuni balneare (mediu
specialitate montan) - (disciplină impusă)
Semestrul II
Credite transferabile 2 credite
Forma de verificare VERIFICARE
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 42 ore
aferent  studiu individual – 8 ore
Obiective Obiectivul general
educaţionale pe nivele  Formarea abilităţilor teoretice şi practice de a lucra
de studiu într-o bază de recuperare balneară şi climaterică din
mediul montan.
Obiective specifice
 Capacitarea studenţilor cu cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi privind modul de organizare şi
desfăşurare a activităţii în staţiunile balneare şi
climaterice din mediul montan.
 Cunoaşterea metodelor şi procedeelor de tratament
care se aplică în staţiuni.
 Formarea abilităţilor de a lucra în orice sector de
recuperare a bolnavilor, în orice tip de staţiune.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare
profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect
de dezvoltare personală.
Profesionale
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică;
Conţinut 1. Metode de tratament în cura balneară utilizate în
staţiunea Vatra Dornei. Curele balneare
profilactice, utilizate în staţiunea Vatra Dornei.
2. Factorii naturali de cură utilizaţi în staţiunea Vatra
Dornei. Indicaţii pentru cura balneo-climatică, pe
grupe de afecţiuni.
3. Cura de altitudine. Cura de teren.
4. Activităţi practice în toate sectoarele bazei de
tratament din staţiune.
Vezi anexa A

Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică

Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:

ANUL II
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Practica de Stagiu de practică de specialitate II (în unităţi din
specialitate reţeaua sanitară) – disciplină facultativă
Semestrul II
Credite transferabile 3 credite
Forma de verificare VERIFICARE
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 42 ore
aferent  studiu individual – 33 ore
Obiective Anul II
educaţionale pe nivele  Formarea capacităţii de elaborare, organizare şi
de studiu conducere a activităţi cu caracter profilactic şi
sanogenetic pentru copii cu afecţiuni diferite;
 Formarea capacităţii de a evalua funcţia de
atitudine corectă a corpului, de a depista
deficienţele fizice la copii şi tineri, de a elabora şi
conduce programe de profilaxie primară şi
secundară în acest scop.
 Formarea capacităţii de a dobândi un sistem de
cunoştinţe privind: principiile, metodele şi
mijloacele de profilaxie primară şi secundară a
afecţiunilor cardio-respiratorii, de nutriţie şi
metabolism şi de recuperare în afecţiunile
neuromotorii.
 Formarea deprinderii de a folosi şi completa fişele
speciale de evaluare pentru persoanele cu
deficienţe fizice şi funcţionale, interpretarea
rezultatelor obţinute.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
Profesionale
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică;
Conţinut 1. Prezentarea activităţilor de kinetoterapie din cadrul
secţiilor de specialitate specifice unităţii sanitare –
profilul activităţii, formă de organizare.
2. Integrarea şi respectarea programului, structurii
organizatorice şi confidenţialităţii datelor
pacienţilor în activităţile specifice de recuperare.
3. Participarea activă la desfăşurarea programelor de
intervenţie kinetoterapeutică împreună cu tutorele
de practică (kinetoterapeut).
4. Înregistrarea datelor obţinute în protocoale şi fişe
de evidenţă.
Vezi anexa A
Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică

Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:

ANUL III
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Practica de Stagiu de practică în centre de recuperare
specialitate (disciplină impusă)
Semestrul I
Credite transferabile 3 credite
Forma de verificare COLOCVIU
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 42 ore;
aferent  studiu individual - 33 ore
Obiective Anul III
educaţionale pe nivele  Însuşirea de către studenţi a tehnicii examenului de
de studiu evaluare pentru copii cu deficienţe fizice şi
funcţionale.
 Familiarizarea şi însuşirea de către studenţi a
metodelor şi tehnicilor de evaluare specifice.
 Formarea deprinderii de a folosi şi completa fişele
speciale de evaluare pentru persoanele cu
deficienţe fizice şi funcţionale, interpretarea
rezultatelor obţinute.
Formarea deprinderii de consultare a diverselor
materiale bibliografice în scopul îmbunătăţirii
cunoştinţelor de specialitate.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
Profesionale
- Evaluarea clinică promară (funcţională) şi diagnoza
nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică;
- Realizarea programelor de intervenţie
kinetoterapeutică cu caracter profilactic, curativ
sau de recuperare;
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică;
Conţinut 1. Cunoașterea specificului activității de kinetoterapie
in centre de recuperare.
2. Realizarea anamnezei, explorării şi evaluării
funcţionale pe aparate şi sisteme şi sintetizarea
rezultatelor în cadrul fişei de observare.
3. Examinarea pacientului, recunoaşterea şi
prezentarea unor semne/simptome în legătură cu
patologia pacientului luat în observare.
4. Stabilirea diagnosticului funcţional corect pe baza
diagnosticului clinic şi a explorărilor şi evaluărilor
specifice efectuate.
5. Selectarea, aplicarea şi adaptarea celor mai
eficiente metode şi mijloace kinetoterapeutice, în
funcţie de afecţiune şi particularităţile pacientului.
6. Folosirea corectă, din punct de vedere tehnic, a
metodelor, procedeelor şi tehnicilor învăţate.
7. Verificare orala si supervizare
Vezi anexa A
Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică

Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:

ANUL III
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Practica de Stagiu de practică de specialitate III (în cămine de
specialitate bătrâni) – disciplină facultativă
Semestrul I
Credite transferabile 3 credite
Forma de verificare VERIFICARE
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 42 ore;
aferent  studiu individual - 33 ore
Obiective Anul III
educaţionale pe nivele  Familiarizarea şi însuşirea de către studenţi a
de studiu metodelor şi tehnicilor de evaluare specifice pentru
bătrâni cu afecţiuni asociate.
 Formarea deprinderii de a folosi şi completa fişele
speciale de evaluare pentru persoane vârstnice,
interpretarea rezultatelor obţinute.
 Formarea deprinderii de consultare a diverselor
materiale bibliografice în scopul îmbunătăţirii
cunoştinţelor de specialitate.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare
profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect
de dezvoltare personală.
Profesionale
- Evaluarea clinică promară (funcţională) şi diagnoza
nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică;
- Realizarea programelor de intervenţie
kinetoterapeutică cu caracter profilactic, curativ
sau de recuperare;
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică;
Conţinut 1. Cunoașterea specificului activității de kinetoterapie
din căminele de bătrâni.
2. Realizarea anamnezei, explorării şi evaluării
funcţionale pe aparate şi sisteme şi sintetizarea
rezultatelor în cadrul fişei de observare.
3. Examinarea pacientului, recunoaşterea şi
prezentarea unor semne/simptome în legătură cu
patologia pacientului luat în observare.
4. Stabilirea diagnosticului funcţional corect pe baza
diagnosticului clinic şi a explorărilor şi evaluărilor
specifice efectuate.
5. Selectarea, aplicarea şi adaptarea celor mai
eficiente metode şi mijloace kinetoterapeutice, în
funcţie de afecţiune şi particularităţile pacientului.
6. Folosirea corectă, din punct de vedere tehnic, a
metodelor, procedeelor şi tehnicilor învăţate.
7. Verificare orala si supervizare
Vezi anexa A
Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică

Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:

ANUL III
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Aplicaţii ale kinetoterapiei asociate factorilor
Practica de
balneoclimaterici (stagiu de practică în staţiuni) -
specialitate
(disciplină impusă)
Semestrul II
Credite transferabile 3 credite
Forma de verificare COLOCVIU
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore total ore aplicaţii pe semestru - 28 ore;
aferent studiu individual - 47 ore
Obiective Anul III
educaţionale pe nivele  Formarea unui bogat bagaj de cunoştinţe teoretico-
de studiu metodice în vederea folosirii terminologiei
specifice kinetoterapiei, necesar formării complexe
a viitorului specialist, pentru a-şi dezvolta
competenţele necesare alcătuirii şi aplicării corecte
şi eficiente a programelor de recuperare.
 Formarea abilităţilor teoretice şi practice de a lucra
într-o bază de recuperare balneară şi climaterică
Competenţe Transversale
 Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare
profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect
de dezvoltare personală.
Profesionale
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică;
Conţinut 1. Factorii naturali de cură utilizaţi în staţiunea Eforie
Nord.
2. Indicaţii pentru cura balneo-climatică, pe grupe de
afecţiuni.
3. Metode de tratament utilizate în staţiunea Eforie
Nord.
4. Curele balneare profilactice şi de recuperare,
utilizate în staţiunea Eforie Nord.
5. Practică în toate sectoarele bazei de tratament din
Staţiune.
Vezi anexa A

Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică

Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura

ANUL III
Organizatorii de Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi
practică Sănătăţii – Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie
Ocupaţională
Parteneri de practică
Locaţiile stagiilor de
practică
Tutore practică
Practica de Stagiu de practică de specialitate IV (în unităţi
specialitate sportive) – disciplină facultativă
Semestrul II
Credite transferabile 3 credite
Forma de verificare VERIFICARE
Durata stagiului de
practică de
specialitate obligatorie
Numărul de ore  total ore aplicaţii pe semestru - 42 ore;
aferent  studiu individual - 33 ore
Obiective Anul III
educaţionale pe nivele  Familiarizarea şi însuşirea de către studenţi a
de studiu metodelor şi tehnicilor de evaluare pentru sportivi
cu afecţiuni specifice.
 Formarea deprinderii de a folosi şi completa fişele
speciale de evaluare pentru sportivi, interpretarea
rezultatelor obţinute.
 Formarea deprinderii de consultare a diverselor
materiale bibliografice în scopul îmbunătăţirii
cunoştinţelor de specialitate.
Competenţe Transversale
- Organizarea de programe kinetoterapeutice în
condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională.
- Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a
sarcinilor de lucru pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor
kinetoterapeutice.
- Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare
profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect
de dezvoltare personală.
Profesionale
- Evaluarea clinică promară (funcţională) şi diagnoza
nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică;
- Realizarea programelor de intervenţie
kinetoterapeutică cu caracter profilactic, curativ
sau de recuperare;
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie
kinetoterapeutică;
Conţinut 1. Cunoașterea specificului activității de kinetoterapie
din cadrul unităţilor sportive cu activităţi de
recuperare a afecţiunilor sportive specifice.
2. Realizarea anamnezei, explorării şi evaluării
funcţionale pe aparate şi sisteme şi sintetizarea
rezultatelor în cadrul fişei de observare a
sportivilor din cadrul unităţii sportive.
3. Examinarea sportivului, recunoaşterea şi
prezentarea unor semne/simptome în legătură cu
patologia afecţiunilor sportive aflaţi în observare.
4. Stabilirea diagnosticului funcţional corect pe baza
diagnosticului clinic
5. Realizarea unui program de recuperare funcţională
şi integrarea în activitatea competiţională.
6. Verificare orala si supervizare
Vezi anexa A
Anexa A
Prezentarea conţinutului - activităţii de practică
NR.
ZIUA CONŢINUT - ACTIVITATE
ORE
Numele şi prenumele tutorelui de practică
Instituţia furnizoare de activităţi de practică

Semnătura:

PREZENTAREA

STANDARDELOR MINIMALE DE PERFORMANŢĂ PENTRU EVALUAREA


COMPETENŢÉLOR PROFESIONALE OFERITE PRIN PROGRAMUL SE STUDII:
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

 Elaborarea unui program de intervenţie kinetoterapeutică ce


presupune utilizarea unor principii şi metode clasice, cu valoare
recunoscută în domeniu;
 Selectarea conţinuturilor sau formelor şi tipurilor de mişcare în
vederea ameliorării stării de sănătate pe tipologii cazuistice.
 Realizarea unui algoritm de evaluare şi diagnoză a nevoilor de
intervenţie kinetoterapeutică ale clienţilor, care să demonstreze
integrarea perspectivei teoretice şi aplicative.
 Alcătuirea, aplicarea şi monitorizarea unui program kinetic, cu
scopuri şi obiective bineprecizate, utilizându-se tehnici şi metode
adcvate.
 Realizarea unui program de intervenţie kinetoterapeutică bazat pe
metode şi tehnici clasice sau moderne.
 Exercitarea rolurilor kinetoterapeutului din perspectiva formării
manageriale şi profesionale.
PREZENTAREA

STANDARDELOR MINIMALE DE PERFORMANŢĂ PENTRU EVALUAREA


COMPETENŢÉLOR TRANSVERSALE OFERITE PRIN PROGRAMUL SE STUDII:
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

 Identificarea adecvată a elementelor legate de eficienţa,


responsabilitatea şi etica profesională a kinetoterapeutului în
cadrulunui program de intervenţie kinetoterapeutică.
 Identificarea rolurilor profesionale la nivelulunei echipe
multidisciplinare în realizarea unui proiect de intervenţie.
 Conceperea unui plan de dezvoltare personală centrat pe
conştientizarea necesităţii de formare continuă cu identificarea
corectă a resurselor sau potenţialul de învăţare, elaborare,
tehnoredactarea şi susţinerea unei lucrări de specialitate.
Notă:

 Studenţii pot opta pentru disciplinele de practică facultative aferente planului


de invăţământ contra unei taxe suplimentare. Cererea de solicitare a
disciplinelor facultative se depune la secretariatul facultăţii. Numărul de
credite obţinut se adaugă la suplimentul de diplomă.

 Studenţii vor efectua stagiile de practică în centre, instituţii, unităţi sanitare


sau ONG-uri corespunzătoare specificului stagiului de practică.

 Numărul de ore din cadrul activităţilor de voluntariat vor fi justificate pe baza


contractului de voluntariat;

 Studenţii vor avea obligaţia de a prezenta la finalizarea stagiilor de practică


următoarele documente:

- convenţia de practică semnată cu instituţia furnizoare de practică


(se va ataşa prezentului caiet de practică);

- portofoliul de practică semnat cu instituţia furnizoare de practică


practică (se va ataşa prezentului caiet de practică);

- conţinutul portofoliului de practică practică ce va reprezenta


numărul de ore aferent studiului individual – SI (se va ataşa
prezentului caiet de practică);

- prezentarea conţinutului - activităţii de practică ce va reprezenta


numărul de ore aferent aplicaţiilor practice pe semestru – TOA (se
completează - vezi anexa A).
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ

Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială


An studiu: II – SEMESTRUL I

CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI

1. Eseu de prezentare a activităţilor din centrele furnizoare de practică (minim


1pagină - maxim 2 pagini) – 1punct;
2. Identificarea factorilor care influenţează managementul activităţilor specifice
acestor unităţi şi rolul membrilor din echipa multidisciplinară de intervenţie –
3 puncte.
3. Posibilităţi de intervenţie kinetoterapeutică în unităţi speciale de educaţie sau
în centrele de asistenţă socială – 3 puncte;
4. Eseu de prezentare a unui material reprezentând experienţa practică
acumulată şi contribuţia oferită prin această practică la orientarea sa în
cariera profesională – 2 puncte.
Notă:
- Se acordă câte un 1 punct din oficiu.
- Disciplinele pentru care se solicită portofoliul sunt următoarele:
 Stagiu de practică în unităţi speciale de educaţie (disciplină impusă)
 Stagiu de practică în centre de asistenţă socială (disciplină impusă)
 Stagiu de practică de specialitate I (în cabinete de kinetoterapie) –
disciplină facultativă
Evaluarea
Standard minim de performanţă Standard maxim de performanţă
- prezenţa între 70 – 100% la - prezenţa 100% la activităţile
activităţile practice; practice;
- neîndeplinirea completă a - Îndeplinirea obligaţiilor specifice
obligaţiilor specifice portofoliului; prin întocmirea portofoliului de
- obţinerea calificativului min (5) la practică;
activităţile practice - Obţinerea calificativului maxim la
activităţile practice;
- Participarea activă la activităţile
practice specifice;
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ

Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială


An studiu: II – SEMESTRUL II

CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI

1. Eseu de prezentare a activităţilor din centrele furnizoare de practică (minim 1


- maxim 2 pagini) – 1punct;
2. Fişe individuale de evaluare clinico-funcţionale pentru pacient (2 fişe) – 3
puncte;
3. Programe de intervenţie kinetoterapeutică pentru fiecare pacient (2) – 3
puncte;
4. Eseu de prezentare a unui material reprezentând experienţa practică
acumulată şi contribuţia oferită prin această practică la orientarea sa în
cariera profesională – 2 puncte.
Notă:
- Se acordă câte un 1 punct din oficiu.
- Disciplinele pentru care se solicită portofoliul sunt următoarele:
 Stagiu de practică în staţiuni balneare (mediu montan) - (disciplină
impusă)
 Stagiu de practică de specialitate II (în unităţi din reţeaua sanitară) –
disciplină facultativă
Evaluarea
Standard minim de performanţă Standard maxim de performanţă
- prezenţa între 70 – 100% la - prezenţa 100% la activităţile
activităţile practice; practice;
- neîndeplinirea completă a obligaţiilor - Îndeplinirea obligaţiilor specifice
specifice portofoliului; prin întocmirea portofoliului de
- obţinerea calificativului min (5) la practică;
activităţile practice - Obţinerea calificativului maxim la
activităţile practice;
- Participarea activă la activităţile
practice specifice;
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ

Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială


An studiu: III – SEMESTRUL I şi II

CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI

1. Eseu de prezentare a activităţilor din centrele furnizoare de practică (minim 1


- maxim 2 pagini) – 1punct;
2. Fişe individuale de evaluare clinico-funcţionale pentru pacient (2 fişe) – 3
puncte;
3. Programe de intervenţie kinetoterapeutică pentru fiecare pacient (2) – 3
puncte;
4. Eseu de prezentare a unui material reprezentând experienţa practică
acumulată şi contribuţia oferită prin această practică la orientarea în cariera
profesională – 2 puncte.
Notă:
- Se acordă câte un 1 punct din oficiu.
- Disciplinele pentru care se solicită portofoliul sunt cele din anul III de
studiu (semestrul I şi II). Acestea sunt:
 Stagiu de practică în centre de recuperare (disciplină impusă)
 Stagiu de practică de specialitate III (în cămine de bătrâni) – disciplină
facultativă
 Aplicaţii ale kinetoterapiei asociate factorilor balneoclimaterici (stagiu
de practică în staţiuni) - (disciplină impusă)
 Stagiu de practică de specialitate IV (în unităţi sportive) – disciplină
facultativă

Evaluarea
Standard minim de performanţă Standard maxim de performanţă
- prezenţa între 70 – 100% la - prezenţa 100% la activităţile
activităţile practice; practice;
- neîndeplinirea completă a - Îndeplinirea obligaţiilor specifice
obligaţiilor specifice prin întocmirea portofoliului de
portofoliului; practică;
- obţinerea calificativului min (5) - Obţinerea calificativului maxim la
la activităţile practice activităţile practice;
- Participarea activă la activităţile
practice specifice;
Surse bibliografice recomandate:

1. ALBU, A., ALBU, C., PETCU, I., (2001). Asistenţa în familie a persoanei cu
deficienţă funcţională, Iaşi, Ed. Polirom.
2. BALINT, N.T. (2010). Kinetoprofilaxie, Bacau, Ed. Alma-Mater.
3. BALINT, T. (2010). Prim ajutor şi evaluare somato-funcţională (curs),
Editura Alma Mater, Bacău;
4. BALINT, T., ANGHEL, M., (2011). Practică în staţiuni balneare şi
climaterice I Editura Alma Mater, Bacău;
5. BERLESCU, E., (1996). Mică enciclopedie de balneo-climatologie a
Românie, Editura ALL, Bucureşti;
6. CARASIEVICI, I., (1996). Balneofizioterapie, reumatologie, Editura
Bucureşti, Bucureşti;
7. FLORA, D., (2002). Tehnici de baza în kinetoterapie, Oradea, Ed. Univ. din
Oradea;
8. EPURAN, M., CORDUN, M., MARZA, D., MOTET, D., OCHIANA, G.,
STANESCU, M., (2006). Asistentă, consiliere şi interventii psihomedicale în
sport şi kinetoterapie, Bucureşti, Ed. FundaţieiHumanitas;
9. MÂRZA, D., (2004). Kinetoprofilaxie primară, EdituraTehnopress, Iaşi;
10.MÂRZA, D., (2012) Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic, Note de
curs, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
11.PLAS, F., HAGRON, E., (2001). Kinetoterapie activă, Iaşi, Editura Polirom.
12.SBENGHE, T., (2002). Kinesiologie - Ştiinţa mişcării, Bucureşti, Editura
Medicală;
13.PRICĂJAN, A., AIRINEI, ŞT., (1981). Bogăţia hidrominerală balneară din
România, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti;
* * Cura balneoclimatică - Indicaţii şi contraindicaţii, (1986). Editura
Medicală, Bucureşti.

MODEL DE FIŞĂ CLINICO-FUNCŢIONALĂ

I. DATE PERSONALE

Nume și prenume
Vârsta
Sexul
Ocupație/sportulpracticat

Diagnostic clinic
Data evaluării
Numele examinatorului
Condiții de examninare: perioada
de imobilizare, perioadă
postimobilizare,
pre/postoperatorie, fază acută,
cronică.

II. ANAMNEZA

ISTORICUL BOLII

Cauze

Mecanisme de producere

Vechimea bolii, evoluţia


bolii

Modul de prevenire

Alte tratamente,
intervenţii chirurgicale
ANTECEDENTE
Personale

Fiziologice

Patologice

Heredocolaterale

MEDICAMENTAȚIE
Specifică –
afecțiuni în curs

Nespecifică –
afecțiuni asociate

III. EXAMEN CLINICO-FUNCȚIONAL

EXAMEN SUBIECTIV
Examen vizual:
1.Modificări locale de formă
(deformări articulare, edeme, varice,
poziții vicioase sau poziţii
compensatorii ale segmentelor
corpului);
2.Modificări de mărime
(hiper/hipotrofie);
3.Modificări locale de culoare
(paliditate, eritem, cianoză,
depigmentare, tulburări vasculo-
trofice, pete senile).
Evaluarea durerii:
1. Pragul și percepția durerii
(absent, normal, diminuat, foarte
scăzut, ridicat, foarte ridicat);
2.Tipul de durere (mialgică,
viscerală, nevralgică, psihogenă,
cauzalgică);
3. Senzația de durere (furnicături,
junghi, crampe, presiuni, usturimi).

4. Bioritmicitate: Nocturne, diurne,


meteosensibil, permanente,
ocazionale, spontane, în timpul
mişcărilor (segmentar), în timpul
activităţilor (global).

Fenomene asociate:
- vegetative (vărsături, grețuri,
vertij, senzații lacrimale,
transpirații);
- motorii (pareze, paralizii,
contracturi, poziții antalgice);
- senzitive (hipo/hiperestezie);
- psihice (anxietate, depresie,
tulburări de comportament).
EXAMEN OBIECTIV Date concrete în urma unor teste
Examen palpatoriu:

1.Inspecția (supra/subadiacentă,
latero-medial, propriu-zisă);

2.Sensibilitatea (tactilă, termică,


dureroasă, presiune);
Examen funcțional:

1.Testing articular

2.Testing muscular

3.Teste funcționale specifice


4.Teste funcționale globale
(evaluarea mersului, echilibrului,
coordonării, stabilității, prehensiunii,
ADL-uri).
Date de laborator:
1.Analize de laborator
2.Radiografii
3.Ecografii
4.RMN

DIAGNOSTIC FUNCȚIONAL:
Se notează particularităţile legate de funcţiile afectate.

OBIECTIVE KINETOTERAPEUTICE GENERALE:


Obiectivele vor fi clare şi se vor adatpa diagnosticului funcţional formulat anterior.

MIJLOACE, METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE


KINETOTERAPEUTICE FOLOSITE:
Acestea se vor adapta obiectivelor formulate şi vor cuprinde număr de repetări,
frecvenţă, dozare, serii.

OBSERVAȚII, INDICAŢII, CONTRAINDICAŢII, RECOMANDĂRI:

Notă: Fişa se poate adapta în funcţie de specificul afecţiunilor sau sferei patologice.
Completarea fişei cu date sau alte teste relevante patologiei evaluate rămâne la aprecierea
kinetoterapeutului.

S-ar putea să vă placă și