Sunteți pe pagina 1din 10

FI A CU DATE DE SECURITATE

Nr.FDS 01-04

HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE


Revizia: 7 Data ultimei revizii: 03.10.2008 Data întocmirii: 07.05.1999 pag.1/ 10

Eticheta nr.8 Corosiv


Materii Corosive

1. IDENTIFICAREA SUBSTAN EI /PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS I A


SOCIETA II/ÎNTREPRINDERII

1.1 Identificarea substan ei sau preparatului chimic periculos


Denumire comercial Hipoclorit de sodiu solu ie
Denumire chimic Hipoclorit de sodiu
Sinonime Clorox, hipoclorit, solu ie de hipoclorit, sarea de sodiu a
acidului hipocloros
Formula chimic NaOCl
Masa molecular 75,45

1.2 Utilizarea substan ei/preparatului chimic periculos


Agent de albire în industria celulozei i hârtiei, în industria textil . Agent dezinfectant. Agent de
tratare a apelor potabile i industriale.

1.3 Identificarea firmei/întreprinderii


OLTCHIM S.A
Adresa Str. Uzinei, nr.1, 240050, Râmnicu-Vâlcea
Telefon 40 / 250 / 701200
Fax 40 / 250 / 735446
e-mail oltchim@oltchim.ro

1.4 Telefon pentru urgen e 40/250/738141 (24h/zi/365zile)

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC


PERICULOS

Clasificare în conformitate cu D 67/548/CEE, Anexa I: C; R31-34,


Lichid corosiv i iritant.
Lichid galben-verzui puternic oxidant, cu miros înec cios de clor.

Pericole pentru s tate: Concentra ia solu iei i durata expunerii influen eaz nivelul toxicit ii.
Apar afec iuni provocate prin inhalare datorit expunerii la solu ii pulverizate, prin expunere la clor
gazos sau la produ ii de descompunere termic rezulta i la înc lzirea solu iei. Contactul cu pielea este

Elaborat: Serviciul Tehnic-Dezvoltare


HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.2/10
corosiv i iritant. Atacul asupra pielii sau ingerarea pot provoca distrugerea esuturilor cu consecin a
unor afec iuni permanente. Inhalarea de aerosoli determin iritarea tractului respirator.

Pericole pentru mediu: Produsul este foarte solubil în ap , având o bun capacitate de infiltrare în
sol. Scurgerile accidentale în sol determin distrugerea materiilor organice printr-o reac ie de
oxidare.

Pericole în caz de utiliz ri gre ite: Se pot produce incendii în cazul contactului cu materialele
organice. La pH< 11 hipocloritul este instabil i se descompune cu punere în libertate de clor.
Contactul cu acizii, determin descompunerea hipocloritului cu degajare de clor.

Alte pericole: Solu ia apoas de hipoclorit de sodiu este toxic în primul rând din cauza
propriet ilor corosive i iritante, care se datoreaz alcalinit ii sale, capacit ii de a elibera clor i
poten ialului de oxidare.

3. COMPOZI IA/ INFORMA II DESPRE INGREDIENTE

Constituen i/ Concentra ie Nr. Nr. EC Nr. Index Simbol Fraze


componen i periculo i %, greutate CAS Lista pericol R
substan elor
Periculoase
Hipoclorit de sodiu, 12 7681-52-9 231-668-3 017-011-00-1 C R34-31

Hidroxid de sodiu 0,7-2 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 C R 35

Produsul nu mai con ine alte impurit i care pot s influen eze clasificarea.

4. M SURI DE PRIM AJUTOR

Se va acorda asisten medical imediat în toate cazurile de expunere i se va transporta de urgen


la spital.

suri de prim ajutor în caz de inhalare: Inhalarea de aerosoli determin iritarea tractului
respirator ducând la tuse, dificult i în respira ie, stomatit , grea i edem pulmonar.
Scoate i persoana expus la aer curat. Dac aceasta nu respir , i se va acorda respira ie artificial i
asisten medical de urgen . Dac victima prezint tulbur ri de respira ie este necesar oxigen
suplimentar.

suri de prim ajutor în caz de contact cu pielea i cu ochii: Contactul cu solu ia poate
produce iritarea pielii, urmat de apari ia b icilor i eczem (în special la o concentra ie de 12%) la
nivelul pielii. Contactul cu ochii are efect iritant determinând apari ia de leziuni oculare.
Îndep rta i imediat îmbr mintea contaminat . Sp la i zona afectat cu ap în jet continuu cel pu in
15 minute. Se acord asisten medical . Echipamentul va fi decontaminat înainte de reutilizare.
HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.3/10
Nu permite i victimei s i frece sau s strâng ochii. Ridica i u or pleoapele i sp la i imediat i
abundent cu jet de ap cel pu in 15 minute, dup care victima este transportat la medic.

suri de prim ajutor în caz de înghi ire: Înghi irea câtorva zeci de grame de solu ie de
hipoclorit de sodiu (de concentra ie 12%) poate produce arsuri ale mucoaselor, perforarea esofagului
i a stomacului i edem laringeal. În cazul în care ea s-a produs se va apela la un medic i dac nu se
indic altceva, se va da victimei s bea 1-2 pahare de ap . Nu se va induce voma! Nu se va da nimic
pe cale oral unei persoane incon tiente sau în convulsii.

suri speciale: În cazul stropirii concomitente a ochilor i fe ei se vor trata mai întâi ochii.
Locurile de munc vor fi dotate cu: puncte de sp lare a ochilor, du uri i spa ii de cur are a
echipamentului contaminat.

5. M SURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere adecvate: Se folosesc pulberi chimice uscate, bioxid de carbon i spum
obi nuit . Se va utiliza apa pulverizat de la distan pentru r cirea containerelor, pentru diluarea
lichidului i controlul vaporilor.

Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Nici o restric ie.

Pericole de expunere: Solu iile de hipoclorit de sodiu nu prezint pericol de explozie în schimb
hipocloritul de sodiu anhidru este foarte exploziv. Este o substan necombustibil .

Echipament de protec ie pentru pompieri: Deoarece incendiul poate produce gaze toxice prin
descompunerea termic a produsului, pompierii trebuie s fie dota i cu echipament complet de
protec ie i aparate respiratorii izolante autonome care s func ioneze la presiunea cerut sau la
suprapresiune.

6. M SURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

suri de precau ie pentru personal: În caz de sc ri accidentale se va evacua personalul care


nu particip la opera iile de interven ie. Personalul r mas în zona afectat trebuie s poarte
echipament complet protec ie i s posede masca contra gazelor cu cartu filtrant de clor. Se va
ventila zona în vederea men inerii noxelor în limitele admise. În cazul în care concentra ia noxelor
dep te limitele admise se impune protec ia respira iei prin purtarea unui aparat respirator izolant
autonom. Nu se va c lca prin materialul scurs i se va evita contactul cu el.

suri de precau ie pentru mediu: Se va izola zona afectat . Scurgerile pot fi neutralizate cu
agen i reduc tori slabi cum ar fi sulfitul de sodiu, bisulfitul sau tiosulfatul de sodiu. Nu se vor utiliza
sulfa i sau bisulfa i! Dup neutralizare acoperi i împr tierile cu p mânt, argil , nisip, colectând
reziduurile în containere speciale. Sp la i zona cu jeturi de ap . De eurile se vor gestiona conform
reglement rilor în vigoare privind protec ia mediului.
HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.4/10
Metode de cur are: Pentru scurgeri mici se vor folosi absorban i necombustibili (p mânt, argil ,
nisip) pentru a colecta i îndep rta scurgerile. Pentru scurgeri mari zona se va împrejmui cu p mânt
sau saci cu nisip pentru a preveni impr tierea. Lichidul va fi absorbit cu ajutorul unei cisterne
prev zut cu vacuumare în vederea recuper rii sau distrugerii. Ulterior zona se va neutraliza cu sulfit
de sodiu, bisulfit sau tiosulfat de sodiu i se va sp la cu mult ap . Apele de sp lare vor fi trimise la
instala ia de tratare ape.

Indica ii speciale: Nu se va folosi rumegu ul ca material absorbant.

7. MANIPULARE I DEPOZITARE

Manipulare: Se va evita deteriorarea fizic a containerelor. Personalul ce manipuleaz produsul va


purta echipament complet de protec ie i este recomandat s aib asupra lui masca de gaze cu cartu
filtrant de clor. Zona în care se manipuleaz produsul va fi bine ventilat în vederea men inerii
nivelului de noxe în limitele admise. În timpul manipul rii se va evita contactul cu substan ele
incompatibile cum ar fi: agen i reduc tori, materiale combustibile, materiale organice, metale, acizi.

Depozitare: Hipocloritul de sodiu se va depozita în locuri bine ventilate, uscate, ferite de surse de
ldur , radia ii solare i materiale incompatibile. Solu iile apoase sunt sensibile la depozitare datorit
ac iunii oxigenului (se descompun în timp). Trebuie evitate perioadele lungi de depozitare deoarece
produsul se degradeaz în timp. Se vor proteja containerele împotriva avariilor. Temperatura de
depozitare nu va dep ii 200 - 250C. Stocarea hipocloritului de sodiu la temperaturi de 150C conduce
la reducerea semnificativ a ratei de descompunere a solutiilor de hipoclorit de sodiu.
Materiale utilizate pentru construc ia tancurilor de depozitare:
- polietilen , timpul de via este de 5-7 ani.Tancurile de exterior vor fi protejate UV.
- plasticurile ramforsate cu fibr de sticl reprezint o bun bunî alegere pentru realizarea
tancurilor de depozitare cu condi ia ca acestea s fie proiectate în mod corespunz tot
- el protejat la interior cu cauciuc clorbutilic (grosimea stratului de protec ie este de obicei de
¾”), Halar (copolimer 1:1 etilen –clortrifluoroetilen ). Timpul de via al acestor tancuri
este de 3-6 i depinde de calitatea aplic rii stratului de protec ie.
- Titanul este cel mai bun material pentru confec ionare tancuri de stocare, dar prezit i pre uri
foarte mari de aceea este utilizat numai pentru anumite aplica ii.

Utiliz ri specifice: La utilizare se va evita înc lzirea i contactul cu acizii, deoarece produsul se
descompune rapid. Nu se va utiliza în instala ii ce au deversarea direct sau indirect în estuare sau în
mediul marin.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTEC IE PERSONAL

Valori limit de expunere: Nu sunt reglementate.


HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.5/10
Controlul expunerii ocupa ionale: Monitorizarea nivelului de noxe se va face prin analize
toxicologice prin metode fizice (tubu oare indicatoare de clor). Se vor asigura sisteme de ventilare
local i general cu exhaustare, pentru a men ine concentra ia noxelor în limite normale.

Protec ia respira iei: Se vor cere indica ii de specialitate înainte de a alege i a utiliza aparatul
respirator. Pentru opera ii de interven ii sau în cazuri speciale (cur area scurgerilor, vaselor
reactorului sau a tancurilor de depozitare ) se vor purta aparate respiratorii izolante autonome.
Aten ie ! aparatele respiratorii filtrante nu protejeaz personalul în atmosfere cu deficit de oxigen.

Protec ia mâinilor: Se vor utiliza m nu i din cauciuc natural, neopren. Nu se vor utiliza m nu i din
piele.

Protec ia ochilor: Purta i ochelari de protec ie i/sau viziere de protec ie chimic atunci când exist
pericolul stropirii sau în atmosfer sunt vapori.

Protec ia pielii: Se va purta costum complet de protec ie confec ionat din materiale impermeabile,
cizme, or uri pentru a preveni contactul cu pielea.

suri suplimentare de protec ie: În cazul stropirii concomitente a ochilor i fe ei se vor trata mai
întâi ochii. Locurile de munc vor fi dotate cu: puncte de sp lare a ochilor, du uri i spa ii de cur are
a echipamentului contaminat.

Controlul expunerii mediului: Se recomand realizarea unui plan de monitorizare a personalului i


a mediului în puncte fixe în zonele în care concentra ia de hipoclorit de sodiu poate dep i limitele de
expunere stabilite prin standardele na ionale. Punctele de prelevare a probelor i frecven a analizelor
va fi astfel aleas încât rezultatele ob inute s fie reprezentative atât pentru aerul din incintele de
lucru (aerul respirabil de c tre muncitori) cât i pentru zonele cele mai susceptibile de a fi expuse
pierderilor accidentale de produs.

9. PROPRIET I FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC


PERICULOS

Informa ii generale
Aspect Solu ia apoas limpede, galben pal sau verzuie
Miros specific de clor

Informa ii importante pentru s tate, securitate i mediu


pH alcalin
Punct de fierbere (interval) 48-760C cu despompunere în clorat i clorur de sodiu
Temperatur de aprindere Neaplicabil
Inflamabilitate Neinflamabil
Propriet i explozive Neaplicabil
Propriet i oxidante Oxidant
Presiune de vapori, la 200C 17,5mmHg
Densitate relativ (ap =1) 1,09 pentru solu ie de 5,25%
HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.6/10
1,15 pentru solu ie de 8,0%
1,21pentru solu ie de 12,0%
Solubilitate în ap Complet solubil
Coeficientul de parti ie
octanol-ap , Kow Neaplicabil
Vâscozitate dinamic ,la 200 C 2,6 mPas

Alte informa ii
Temperatur de autoaprindere Neaplicabil
Punct de topire -60C

10. STABILITATE I REACTIVITATE

Stabilitate chimic : Viteza de descompunere cre te cu concentra ia, expunerea la radia ii solare,
surse de c ldur , sc derea pH-lui i contaminarea cu metale grele cum ar fi: nichel, cobalt, cupru,
fier. Produsul de 12,5 %, la stocare timp de 3 luni de zile la 150C, pierde 2% din concentra ie. La
pH< 11 hipocloritul este instabil i se descompune cu punere în libertate de clor.

Condi ii de evitat: ldura, radia iile solare, materialele incompatibile.

Materiale de evitat: Este incompatibil cu acizii care elibereaz clorul, metalele (nichel, cupru,
staniul ) care elibereaz oxigenul, cu amoniacul, ureea, substan ele oxidabile, azotat de amoniu,
oxalat de amoniu, fosfat de amoniu, acetat de amoniu, carbonat de amoniu, celuloz , metanol.
Hipocloritul de sodiu corodeaz extrem de rapid aluminiul, alama. Are ac iune coroziv asupra
elului , o elului inox, bronzurilor.

Produse de decompunere periculoase: Prin descompunerea termooxidativ a hipocloritului de


sodiu se degaj gaze toxice care con in clor. Procesul de descompunere este exoterm.

11. INFORMA II TOXICOLOGICE

Informa ii privind toxicitatea produsului :

LD 50 /oral- oarece 5,80 mg / kg


LD50 /oral- obolan 8,9 g/kg
LD 50 /inhalare- obolan >10,5 mg /l
LD50 /i.p*) oarece 240-250 mg/kg
LD 50 /i.p porc de guineea 63 mg/kg
*) - intraperitoneal

Efecte toxicologice acute i simptome


HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.7/10
Inhalare: Inhalarea solu iei pulverizate sau a vaporilor poate provoca iritarea bronhiilor, tuse,
dificult i în respira ie, stomatit , grea i edem pulmonar. Ca efecte secundare pentru expuneri de
lung durat se pot men iona colapsul i delirul.

Contact cu pielea: Contactul cu solu ia poate produce iritarea pielii, urmat de apari ia b icilor i
eczem (în special la oconcentra ie de 12%).

Contact cu ochii: Este iritant pentru ochi, provocând diferite leziuni oculare.

Înghi ire: Înghi irea câtorva zeci de grame de solu ie de hipoclorit de sodiu (de concentra ie 12%)
poate produce arsuri ale mucoaselor, perforarea esofagului i a stomacului i edem laringeal.
Poate conduce la convulsii, com sau moarte. La concentra ii mici (5%) efectele sunt mai pu in
periculoase.

Efecte toxicologice cronice i simptome: Hipocloritul de sodiu este iritant pentru gât i ochi.

Efecte CMR
Carcinogenez : produsul nu este clasificat drept cancerigen pentru on.
Mutagenitate: Mutagenic pentru bacterii i /sau drojdii.
Toxicitate reproductiv : Produsul nu prezint efecte toxice pentru reproducere.
Teratogenitate i embriotoxicitate: Informa ii insufieciente.

12. INFORMA II ECOLOGICE

Ecotoxicitatea produsului

Pe ti Clupea harengus LC 50=0,33-0,97 mg/l/96h


Daphnia Daphnia magna EC 50= 0,07-0,7 mg/l/24h
Alge Chlorella EC50= 0,6 mg/l/20h

Mobilitate: La r spândirea în ape sau soluri are loc o volatilizare aparent a clorului datorit
descompunerii hipocloritului de sodiu.

Persisten i degradabilitate: În aer sub ac iunea razelor solare i a luminii se descompune cu


eliberare de clor i oxigen. Timpul de înjum ire al solu iei 15% clor activ este redus de 3-4 ori de
lumina solar . În mediu (sol, ap ) datorit prezen ei cationilor metalici i a materiilor organice
hipocloritul de sodiu se descompune rapid. Metodele de determinare a biodegradabilit ii nu se aplic
pentru substan ele anorganice.

Poten ialul bioacumulator: Nu se bioacumuleaz datorit solubilit ii mari în ap . Coeficientul de


parti ie octanol ap , log Kow= neaplicabil.

Alte efecte adverse:


HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.8/10
Toxicitatea asupra mediului acvatic se manifest prin cre terea alcalinit ii i prin efectul s u
oxidant.

13. M SURI PRIVIND EVACUAREA SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC


PERICULOS

Tratarea de eurilor de hipoclorit de sodiu: De eurile se vor gestiona în conformitate cu


prevederile OUG 78/2000 privind regimul de eurilor aprobat i modificat prin L 426/2001,
modificata si completata de OUG 61/2006 aprobata de legea 27/2007.
Scurgerile sau devers rile accidentale care nu pot fi recuperate sau reciclate se vor manipula ca
reziduuri periculoase. Distrugerea ulterioar a reziduurilor se va face în conformitate cu normele i
reglement rile legale privind protec ia mediului. De eurile de hipoclorit de sodiu se vor neutraliza cu
solu ii diluate de sulfit sau tiosulfat de sodiu.

Tratarea ambalajelor: Ambalajele se vor gestiona în conformitate cu HG 621/2005 completata si


modificata de HG 1872/2006.
Toate categoriile de ambalaje se vor sp la cu solu ii diluate de sulfit de sodium pentru neutralizarea
resturilor de hipoclorit de sodiu, dup care se vor sp la cu mult ap atât la interior cât i la exterior
în sta ii de sp lare special amenajate. Dup spalare se cl tesc cu ap demineralizat pentru
îndep rtarea oric ror urme de impurit i care favorizeaz descompunerea accelerat a produsului.

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

Hipocloritul de sodiu solu ie este transportat în conformitate cu reglement rile la transport pentru
rfuri periculoase din clasa 8 de pericol, materii corosive.
Etichetare la transport

Eticheta nr.8
Materii corosive

RID/ADR
Num r ONU 1791
Numele propriu de expediere Hipoclorit de sodiu solu ie
Clasa de pericol 8
Grupa de ambalare III
Cod de clasificare C9

Panou de pericol 80/1791 (Nr. de identificare a pericolului 80 )


(Nr. de identificare ONU 1791)
HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.9/10
cod IMDG/IMO
Num r ONU 1791
Clasa de pericol 8
Grupa de ambalare III
Numele propriu de expediere Hipoclorit de sodiu solu ie
Num r EmS F-A, S-B
Poluant marin Nu este clasificat ca poluant marin.

IATA/IT-ICAO
Numele propriu de expediere Hipoclorit de sodiu solu ie
Num r ONU 1791
Clasa de pericol 8
Grupa de ambalare III
Etichet IATA Corosiv
Instruc iuni de ambalaj (avion de pasageri) 819
Instruc iuni de ambalaj (avion cargo) 821
Cantitatea maxim pentru pasageri 5l
Cantitatea maxim pentru cargo 60 l

15. INFORMA II PRIVIND REGLEMENT RILE SPECIFICE APLICABILE

Hipocloritul de sodiu este clasificat i etichetat în conformitate cu Anexa I la Directiva 67/548/CEE.

Clasificare Nr. index 017-011-00-1.


C; R34
R 31
Etichetare
Simbol pericol C Corosiv.
Fraze de risc R 31 În contact cu acizii (se) degaj gaze toxice.
R 34 Provoac arsuri.

Fraze de siguran S 28 La contactul cu pielea, se spal imediat cu


mult ap .
S 45 În caz de accident sau dac v sim i r u,a se
consulta imediat medicul (Dac este posibil, i se
arat eticheta).
S 50 A nu se amesteca cu acizi.
S 61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta
instruc iunile speciale/fi a tehnic de securitate
HIPOCLORIT DE SODIU SOLU IE
Nr.FDS 01-04
Revizia: 7 Data ultimei revizii: 04.10. 2008 Data întocmirii: 20.05.1999 pag.10/10
16. ALTE INFORMA II

Textul frazelor R men ionate în Capitolul 3:


R 31 În contact cu acizii (se) degaj gaze toxice.
R 34 Provoac arsuri.

Controlul tehnic: Se va evita contactul direct cu substan a lichid , iar zonele în care se manipuleaz
sau se lucreaz vor fi bine ventilate.

Controlul administrativ: Se va evita expunerea la vaporii sau clorul degaja i de solu ia de hipoclorit
a persoanelor cu afec iuni ale c ilor respiratorii.

Interdic ii: Nu se va mânca, nu se va bea în zona de lucru cu solu ie de hipoclorit de sodiu..


Nu se va fuma în zonele de lucru cu solu ie de hipoclorit de sodiu.

Marcaje de securitate: În zonele unde se lucreaz cu solu ie de hipoclorit de sodiu se vor afi a
vizibil indicatoare de securitate: Pericol „Produse corosive”; Interdic ie „Fumatul
interzis”; Obligativitate:„Folosi i masca contra gazelor”; „Folosi i ochelari de protec ie”;
”Folosi i m nu i de protec ie”.

Informa ii ad ugate fa de revizia precedent :

S-a inlocuit marca pentru sistemul integrat calitate mediu cu noua marca transmisa de catre
organismul de certificare TÜV Management GmbH.
- Capitolul 13: S-au adus completari la legislatia privind gestionarea deseurilor si a ambalajelor.

Con inutul Fi ei cu Date de Securitate este în conformitate cu Titlul IV, Anexa II din Regulamentul
REACH nr.1907/2006.
Informa iile con inute în aceast fi sunt prezentate în scopul în tiin rii asupra riscurilor legate
de manipularea i utilizarea produsului. Aceast fi nu prezint informa ii privind calitatea
produsului. Se vor solicita fi e cu date de securitate pentru toate produsele cump rate de la
OLTCHIM pentru procesare sau distribu ie i se recomand s atrage i aten ia celor care vin în
contact cu astfel de produse asupra informa iilor con inute în fi .