Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENT DE ORGANIZARE

al concursului din cadrul proiectului „Be my tourist!/Sois mon touriste!/Fii turistul meu!”, editia 2018
Proiectul se va desfăşura pe trei secţiuni.
I. Secţiune în limba engleză: Be my tourist!
a) Planşe
b) Pliante
II. Secţiune în limba franceză: Sois mon touriste!
a) Planşe
b) Pliante
III. Secţiune în limba: Fii turistul meu!
a) Compuneri
Elevii participanţi la concurs vor confecţiona planşe/pliante şi vor redacta compuneri prin care îşi vor promova valorile
locale. Planşele/pliantele pot conţine: obiective turistice, fotografii, locaşe de cult, tradiţii, locuri de agrement, personalităţi
marcante, istoricul locului, etc. Confecţionarea planşelor se va face pe baza imaginaţiei elevilor (dimensiune, culoare,
tehnică). Compunerile vor fi redactate în document Word, font Times New Roman, 1,5 spaţiu între rânduri, margini 2,5.
Subiectul compunerilor va fi prezentat in maximum 2 pagini. Tema compunerilor este: Legendele locului natal.
Elevii pot lucra în echipe sau singuri la constituirea planşelor şi a pliantelor. O echipă nu trebuie să depăşească
mai mult de 4 elevi. Elevii care participă în echipe vor da nume echipei. Elevii vor lucra singuri la redactarea
compunerilor. Lucrările se vor trimite prin poştă la adresa: Şcoala Gimnazială “Petru Miheş”, localitate
Meziad, comuna Remetea, judeţ Bihor, cod poștal 417412 cu mențiunea “ pentru Concursul “Be my tourist!/
Sois mon touriste!/ Fii turistul meu!” până la data de 16 martie 2018, data poștei. Plicul trebuie să conţină pe
lângă lucrările elevilor, acordul de parteneriat (semnat şi ştampilat) în două exemplare, precum şi un plic
autoadresat şi timbrat pentru expedierea diplomelor. Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 lucrări, la
fiecare secţiune. Fiecare lucrare trebuie să conţină pe verso o etichetă cu: numele şcolii, numele şi prenumele
elevului participant/numele echipei participante, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumator, titlul lucrării,
clasa şi secţiunea. Participarea este indirectă. Lucrările trimise nu se restituie. Nu se percepe taxă de participare.
Evaluarea
Se va constitui o comisie la nivel de şcoală care va evalua lucrările elevilor participanţi la concurs.
Se vor acorda puncte de la 10 la 100. Pentru secţiunea în limba engleză respectiv în limba franceză, comisia va fi
formată din: Viceprimar Copil Ionel Stelian, Şandor Diana, prof de limba engleză şi limba franceză, Fuciu
Cristina, prof de limba engleză şi limba franceză, Foldvari Monica, prof de istorie-geografie, elevii clasei a VII-a:
Cristea Teona, Cornea Calin, Abrudan Bianca şi Bota Debora.
Criterii de evaluare pentru secţiunea planşe/pliante
Cerinţe Punctaj acordat
Originalitate 20
Creativitate 20
Prezentare artistică 10
Respectarea tematicii 20
Corectitudinea mesajului transmis 20
Puncte din oficiu 10
Pentru sectiunea în limba română, comisia va fi formată din: Faca Nicoleta Anca, prof de limba română,
Maroneac Cristian, prof de limba română, Matei Csilla, prof informatică
Criterii de evaluare pentru secţiunea compuneri
Cerinţe Punctaj acordat
Originalitate 10
Creativitate 20
Utilizarea unui limbaj artistic 30
Respectarea temei propuse 20
Respectarea conditiilor de redactare a 10
lucrării
Puncte din oficiu 10
Se vor acorda premiile I, II, III, mentiuni si diplome de participare cadrelor didactice indrumatoare, fara a depasi
30% din numarul de participanti.
Şcoala Gimnazială nr. 1 Remetea Şcoala..........................................................................
Nr. 298, comuna Remetea, judeţ Bihor Adresa.........................................................................
Tel/fax: 0259/325242 Tel/fax:..............................................................
e-mail: scoalaremetea@yahoo.com e-mail:...........................................................
Nr. ______/________ Nr._______/__________

ACORD DE PARTENERIAT
în cadrul concursului judeţean
BE MY TOURIST!/SOIS MON TOURISTE!/FII TURISTUL MEU!
Ediţia II 2018
Meziad, ROMÂNIA

Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi, ……………………………………., între:


Aplicant: Şcoala Gimnazială nr. 1 Remetea, structura Şcoala Gimnazială „Petru Miheş”, Meziad, comuna
Remetea, jud. Bihor, reprezentată prin director, prof. Făşie Cătălin-Ionică şi coordonatorii proiectului, prof
Şandor Diana-Silvia şi prof. Faca Nicoleta-Anca.
Partener: Şcoala.................................. .....………………………………………………………..., localitatea
…………………………………………………, strada …………………………, nr............. jud. ………………..
…, reprezentată prin director, prof………………………………..…………………….. , şi .........................
……..……………………………………………………………. ............................................
Art. 1 Scopul acordului:
- Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurând un
climat favorabil de colaborare.
Art. 2 Obiectivele colaborării:
- derularea activităţilor proiectului
- colaborarea cu alte şcolii în vederea iniţierii unor proiecte în viitor
Art. 3 Obligaţiile părţilor semnatare ale acordului:
În acest sens, şcoala orgnizatoare :
- va monitoriza derularea în bune condiţii a activităţilor
- va asigura jurizarea tuturor secţiunilor concursului
- va asigura o evaluare obiectivă a tuturor lucrărilor înscrise în concurs
- va respecta termenele de jurizare şi de expediere a diplomelor
Unitatea Şcolară ………………………………………………………………..................…………. :
- va participa cu lucrări ale elevilor la secţiunile prezentate în Regulamentul concursului
- va respecta Regulamentul concursului
Art. 4 Dispoziţii finale:
Acordul intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi.
Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi __________ , în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

APLICANT, PARTENER,
Şcoala Gimnazială nr. 1 Remetea Unitatea Şcolară ……………………….....................
DIRECTOR, DIRECTOR,
Prof. Făşie Cătălin-Ionică Prof. ……………………..…………….. ..
CONCURS JUDEŢEAN
BE MY TOURIST!/SOIS MON TOURISTE!/FII TURISTUL MEU!
2018
Şcoala participantă ...........................................................................................................
Adresa școlii .................................................................................................................
Numele cadrului didactic îndrumător..........................................................................
Specialitatea..................................................................................................................
Nume si prenume elev/Nume echipă...........................................................................
Clasa ............................................................................................................................
Telefon ................................. e-mail ...........................................................................
Secţiunea în limba engleză

Nr.crt. Numele și prenumele elevului/ Nume Titlul lucrării/Categoria


echipă

Secţiune în limba franceză

Nr.crt. Numele și prenumele elevului/ Nume Titlul lucrării/Categoria


echipă

Sectiune în limba romană

Nr.crt. Numele și prenumele elevului Titlul lucrării

Cadru didactic,