Sunteți pe pagina 1din 5

ATRIBUTIILE DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE

Capitalul uman este cea mai importantă resursă pentru creșterea economică. Resursele umane
sunt implicate în toate sferele de activitate. Pentru a obține calitate, poziționare, satisfacția
clienților, și nu în cele din urmă profit, e nevoie de o bază rigidă pe care o constituie oamenii,
care vor face posibilă obținerea rezultatelor de performanță ale organizației.

Rolurile resurselor umane într-o companie sunt :

 resursele umane reprezintă organizația;


 resursele umane sunt unice în ceea ce privește potențialul lor de creștere și dezvoltare
precum și capacitatea de a-și cunoaște și învinge propriile limite pentru a face față
provocărilor actuale sau de perspectivă;
 sunt cele care exprimă cel mai sugestiv specificul managementului ca tip de activitate
umană;
 resursele umane reprezintă una din cele mai importante investiții ale cărei rezultate
devin tot mai evidente în timp;eficacitea utilizării tuturor celorlalte resurse depinde în
masură de eficacitatea reusrselor umane.

Analizand rolurile resurselor umane putem identifica 4 mari funcții pe care le realizează
Departamentul Resurse Umane în cadrul oricărei organizații pentru a asigura eficiența proceselor
manageriale, acestea putând fi modelate în dependență de specificul companiei, însă păstrând
esența.

1. Asigurarea cu resurse umane (planificare, recrutare și selecție, integrare)


2. Dezvoltarea (formarea și perfecționarea angajaților, administrarea carierilor, dezvoltarea
organizațională)
3. Motivarea (evaluarea performanțelor; recompensare; analiza, proiectarea și reproiectarea
posturilor)
4. Menținerea (disciplină, securitate și sănătate; consilierea angajaților și managementul
stresului)

Toate acestea ținînd cont de influențele externe, cum ar fi piața muncii, cadrul legislativ,
conjuctura economică, contextual cultural etc.

Deci, managementul resurselor umane reprezintă utilizarea eficientă a personalului organizației,


urmărindu-se atât realizarea obiectivelor acesteia, cât și satisfacerea nevoilor angajaților. De
aceea este foarte important să valorificăm aceast domeniu, deoarece el constituie elementul
vital, inima oricărei organizații.

Se spune adesea ca departamentul de Resurse Umane (Human Resources) este un bastion al


birocratiei. In aparenta aici se lucreaza cu multe acte, se arhiveaza in exces si toate documentele
trebuie sa fie in cel putin 2 exemplare. Traditional insa, rolul Departamentul de Resurse Umane
este de a servi la sprijinirea organizatiei in gestionarea celei mai importante resurse, angajatii.

Rolul unui departament HR profesionist este de a ajuta organizatia sa evolueze, sa isi rezolve
conflictele, sa arate cand exista derapaje si sa contribuie la eliminarea acestora. HR-ul este un
partener strategic al conducerii companiei. Prin dezvoltarea de strategii el poate contribui la
schimbarea organizatiei astfel incat aceasta sa se adapteze mai bine mediului in care
functioneaza.
Activitatea Departamentului de Resurse Umane consta în evidenta persoanelor si a activitatii
acestora aplicarea de metode, tehnici, programe, politici privind R.U. existente sau care urmeaza
sa fie angajate si respectarea legislatiei în vigoare.

Principalele activitati care se desfasoara la nivelul Directiei Resurse Umane sunt:


1.normarea si asigurarea necesarului de resurse umane din punct de vedere numeric, structural si
calitativ la nivelul întregii organizatii.
2. întocmirea organigramei organizatiei (structura organizatorica).
3. conceperea unei politici de recrutare de resurse umane.
4.descoperirea si aplicarea celor mai eficiente metode de selectie în vederea angajarii de resurse
umane competente.
5. întocmirea unor programe de calificare, recalificare, perfectionare a pregatirii resurselor
umane.
6. planifica, urmareste si asigura aplicarea în practica a conditiilor de repaus si odihna pentru toti
angajatii.
7. tine evidenta activitatii tuturor resurselor umane angajate.
8. asigura evidenta evaluarii periodice a rezultatelor activitatii resurselor umane.
9. pune la dispozitia resurselor umane toate documentele necesare desfasurarii activitatii lor.
10. are relatii interne cu toate compartimentele functionale din cadrul organizatiei.
11.are relatii externe cu diferite servicii, directii din cadrul altor ministere (Ministerul Finantelor
Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de
Munca, Casa Nationala de Pensii, Institutul National de Statistica e.t.c.)
Realizarea activitatilor mai sus mentionate se face prin Managerul de resurse umane si
inspectorul de personal care vin în sprijinul realizarii deziteratelor propuse.
INSPECTORUL DE PERSONAL
Pentru asigurarea cu resurse umane a organizatiei inspectorul de personal are urmatoarele
sarcini, competente si responsabilitati:
-recruteaza personalul: in acest sens publica anunturile pentru ocuparea posturilor vacante,
primeste si verifica dosarele candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante.
- face selectia de personal: - pregateste dosarele de concurs în functie de criteriile de selectie
stabilite si le prezinta comisiei de concurs, redacteaza procesul verbal , întocmeste si afiseaza
listele candidatilor admisi la concurs si anunta candidatii admisi la concurs.
- incadrarea in munca - întocmeste contractul individual de munca , în functie de nivelul lui ,
întocmeste decizia de angajare, înregistreaza persoana nou angajata în Resistrul de evidenta a
personalului, constituie Dosarul individual al persoanelor nou angajate si raspunde de exactitatea
datelor trecute în registrul de evidenta a persoanelor si a actelor întocmite.
- evidenta activitatii resurselor umane: urmareste si înregistreaza în Registrul de evidenta
modificarile care intervin în activitatea profesionala a salariatilor, elibereaza la cerere copii dupa
pagina personala din Registrul de Evidenta, elibereaza legitimatii tuturor angajatilor organizatiei,
tine evidenta concediilor fara plata, a absentelor nemotivate si le opereaza în Registru, asigura
arhivarea si securitatea documentelor de personal, întocmeste situatii statistice, întocmeste acte
aditionale la C.I.M. pentru toate modificarile ce intervin în executarea C.I.M. (elementele
componente), raspunde de secretul si securitatea documentelor de personal.
-incetarea activitatii Resurselor Umane: - întocmeste actele necesare în vederea încetarii CIM,
întocmeste documentele necesare pentru pensionare sau somajînregistreaza în Registru încetarea
activitatii - modalitatea de încetare si nr. deciziei,elibereaza copie dupa fisa personala din
Registru
MANAGERUL DE RESURSE UMANE
Asigura:
-evaluarea, proiectarea posturilor - analiza lor, in acest sens întocmeste metodologia de analiza,
evaluare si reproiectare a posturilor, fundamenteza metodologia de elaborare a fisei posturilor,
indicând pentru fiecare post standardele de performanta.
- Stabileste necesarul de resurse umane : - normeaza toate locurile de munca, elaborând
programe de asigurare cu resurse umane pe categorii de profesii, redacteaza statul de functiuni în
concordanta cu structura organizatorica.
- recrutarea : asigura promovarea imaginii organizatiei în vederea recrutarii resurselor umane,
elaboreaza anuntul de recrutare pentru posturile vacante.
- Selectia: - stabileste criterii si metode de selectie a candidatilor pentru ocuparea posturilor
vacante, participa la selectia candidatilor ca membru al comisiei de selectie,elaboreaza testele si
probele de selectie împreuna cu specialisti în functie de cerintele specifice postului vacant.
- incadrarea :- participa la negocierea prevederilor C.I.M., avizeaza decizia de încadrare în
munca a noilor angajati.
- formarea resurselor umane :- analizeaza si stabileste nevoile de formare-calificare, recalificare
perfectionare - a resurselor umane în functie de necesitatale organizatiei, stabileste si mentine
relatii de colaborare cu institutiile care realizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a
resurselor umane.
- evaluarea performantelor profesionale: - organizeaza anual evaluari ale performantelor
profesionale individuale ale tuturor resurselor umane din cadrul organezatiei, primeste de la toate
compartimentele fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale, stabileste salariile
de baza în functie de rezultatele evaluarii, organizeaza concursuri pentru promovarea resurselor
umane, propune conducerii organizatiei componenta comisiei pentru selectarea si validarea
resurselor umane promovate.
- Disciplina muncii :- verifica periodic respectarea contractului colectiv de munca.
- Conflictele de munca: - mediaza alaturi de conducatorul organizatiei conflictele de munca,
colaboreaza cu sindicatele
- Încetarea activitatii resurselor umane :- avizeaza decizia de pensionare a resurselor umane,
analizeaza propunerile de continuare a activitatii angajatilor care s-au pensionat dar care doresc
sa lucreze în cadrul organizatiei.

Departamentul de Resurse Umane este mai mult decat o arhiva de dosare de personal, si mai
mult un facilitator al dezvoltarii organizatii.

Cheia pentru deschiderea unei comunicari eficiente este castigarea increderii Departamentul de
Resurse Umane nu este doar aliatul conducerii sau avocatul angajatilor, el este in egala masura si
aliat si avocat. El este echidistant, un liant al colaborarii intre angajat si angajator. Ascultarea
activa si cea efectiva prin care se transmite ca s-a inteles ce doreste atat compania cat si angajatul
este calea potrivita pentru cresterea nivelului de incredere.

Se spune ca identificarea nevoilor este o arta, iar Departamentul de Resurse Umane are aceasta
menire. Departamentul de Resurse Umane este parte importanta in construirea si apoi in
implementarea strategiilor organizatiei. Misiunea organizatiei este in rezonanta cu nevoile
angajatilor si cu nevoile de business ale organizatiei.

In concluzie, Departamentul de Resurse Umane trebuie sa mentina echilibrul intre diferitele sale
roluri: partener de business, consultant intern, expert operational si administrativ si ...avocat atat
pentru angajati cat si pentru angajator.