Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect de lecție

Date introductive
Scoala Gimnazială „C-tin Giurescu” - Chiojdu
Profesor: Onica Elena Mihaela
Data:
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Biologie
Unitatea de învăţare: Clasificarea şi diversitatea animalelor
Tema: Răspândirea animalelor pe glob
Justificarea temei: Am ales această temă din dorința de a aborda interdisciplinar
conținuturile învățării, realizând o intersectare a ariilor curriculare „Matematică și
științe” și „Om și societate” prin ignorarea limitelor stricte ale biologiei și geografiei,
căutând elemente comune pentru cele două discipline de studiu. Astfel, am stabilit relaţii
între factorii de mediu caracteristici anumitor zone geografice şi diversitatea animalelor.
Durata: 50 minute
Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe
Scopul lecţiei : însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre animalele caracteristice
fiecărei zone biogeografice a globului şi caracteristicile fiecărei zone.

Nr. Competente specifice


crt. Biologie Geografie
(1.3) Stabilirea unor relaţii între 6.1. Explicarea importanţei mediului geografic
1. factorii de mediu şi diversitatea pentru vietuitoare
animalelor;
2. (3.1) Exersarea utilizarii unor surse de 6.2. Explicarea diversităţii naturale şi
informare umane a lumii realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline
şcolare

Nr. crt. Obiective operaționale


Biologie Geografie
OBIECTIVE COGNITIVE

Să definească biosfera descompunând termenul


1.
2. Să identifice zonele biogeografice
ale globului şi caracteristicilor
fiecărei zone
3. Să indice pe harta lumii zonele biogeografice
4. Să recunoască caracteristicile
de adaptare a animalelor la
mediul de viaţă
5. Să enumere factorii care condiţionează răspândirea vieţuitoarelor pe
Pământ.
OBIECTIVE PSIHO-MOTORII
1. Să scrie ordonat şi lizibil pe fişe şi în caiete;

2. Să lucreze în ritm antrenant atât individual, cât şi în perechi;


OBIECTIVE
AFEVTIVE

1. Sǎ lucreze cu plăcere dorind să fie apreciaţi şi notaţi;

Demersul didactic:
a) Resurse procedurale:
 Învăţarea prin descoperire;
 Observaţia;
 Conversaţia euristică;
 Explicaţia
 Comparatia
 Problematizarea
 Informatizarea
 Metoda Slap N Say (cursa cu imagini)
 Bulgarele de zapada (Snowball fight)
b) Resurse materiale:
 Manualul;
 Fişe de lucru;
 Laptop, videoproiector, CD, ecran de proiectie, prezentari Power-point
 Imagini cu diferite animale
 Polistiren, ace de gamalie
c) Forma de activitate: frontală, pe grupe, individual
Locul de desfăşurare: laboratorul de biologie ;
Evaluare: chestionare orală şi formativă prin fişe de evaluare.
Bibliografie:
 Enciclopedia animalelor, Ed. Teora;
Maria Brandusoiu, Constanta Androne – Biologie, manual pentru clasa a VI-a, EDP;
 MECI – Programa școlară Biologie;
 MECI – Programa școlară Geografie;
 Viorel Lazăr, Mariana Nicolae – Lecţia formă de bază a organizării procesului de
predare-învăţare-evaluare la disciplina biologie, Ed Arves 2007;
 Octavian Mândruț, Steluţa Dan, DIDACTICA GEOGRAFIEI. O abordare actuală, Ed.
Corint Educațional, 2014;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
TIMP OB. OP. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR RESURSE
ETAPELE (min.) EVALUARE
LECŢIEI PROCEDURALE MATERIALE

1. Pregăteşte materialul didactic. Îşi pregătesc cărţile şi caietele.


Organizar 2 OC1 Notează în catalog elevii absenţi şi
ea clasei dacă sunt condiţii optime pentru
desfăşurarea orei.
P distribuie elevilor imagini despre Elevii lucreaza in 3 grupe
2. diferite animale si cere sa le clasifice Răspund la întrebare :
Reactualiz 5 evolutiv, în principalele grupe studiate Biosfera reprezintă totalitatea metoda imagini cu
area Prin chestionare orală : vieţuitoarelor din geosferele ce Slap N Say animale pe grupe
cunoştinţe Ce este biosfera ? conţin viaţă: hidrosferă, litosferă,
lor atmosferă. Numele vine de la conversația polistiren
cuvântul grecesc bios = viaţă, sphaira
Cum explicati marea diversitate a = sferă.
animalelor ? Datorita factorilor abiotici diferiti explicația ace cu
Ce factori influenteaza raspandirea Temperatura, umiditatea, lumina,etc. gămălie
animalelor in diferite medii de viata ?
Se adaptează organismele la diferitele
conditii de trai ? Da.
Cunoastem toate speciile existente pe Nu, in padurile tropicale doar ½ din
Glob ? specii.
3. Profesorul împarte clasa pe 3 grupe şi Rezolvă fişa de lucru. problematizarea
Captarea 5 le distribuie elevilor fişa de lucru nr.1 învățarea prin fişă de lucru
atenţiei cu rebusurile pentru stabilirea zonelor decoperire
de vegetatie.
4. 1 Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei şi Notează în caiete titlul lecţiei şi
Anunţarea prezintă obiectivele pe care elevii urmăresc obiectivele.
temei şi a trebuie să le cunoască la terminarea
obiecti- lecţiei.
velor
5. 25 În urma rezolvării fişelor de lucru nr.1 În urma rezolvării fişelor descoperă
Dirijarea se delimitează zonele biogeografice ale principalele zone biogeografice ale conversația
învăţării globului. globului : eucatorială, savană,
Profesorul solicită elevilor să studieze deşert, mediteraneeană, stepă,
timp de 5 minute câte o zonă pădurilor de foioase şi conifere,
biogeografică, după care elevii merg taiga, tundră, polară.
pe rând la tablă şi vor prezenta pe Citesc în manual şi notează pe fişa de problematizarea manual
schemă zona aleasă. lucru (nr. 2) ideile principale ale învățarea prin fişă de lucru
zonei biogeografice alese. decoperire
În continuare profesorul prezintă cu videopro-
ajutorul videoproiectorului Vizionează imaginile. iector
răspândirea animalelor în zonele
biogeografice ale globului. Completează în fişa de lucru nr.2
Profesorul aduce completări schemei exemple de animale specifice fiecărei
în câmpul destinat exemplelor de zone.
animale ce populează fiecare zonă în
parte. Notează pe fişa de lucru (nr. 2)
Astfel la final schema va fi conform concluzia lecţiei.
anexei şi se va sublinia concluzia
lecţiei : în funcţie de climă, plantele şi
animalele sunt răspandite după
latitudine. Fiecărei zone îi corespund
anumite asociaţii de plante şi animale.
Repartiţia animalelor depinde de
factorii mediului : relieful,
temperatura, precipitaţiile, vântul,
solul şi chiar acţiunea omului.
6.Obţine- Inventariază principalele informaţii şi Răspund la întrebări pe baza -orală
rea perfor- solicită elevilor să dea răspunsuri la observaţiilor efectuate în timpul bulgărele de -frontală
manţei 5 întrebările din bulgarele de zapada lecţiei. zăpadă
elevilor pentru a verifica măsura în care au fost
atinse obiectivele.
7. 7 Conform fişei de evaluare formativă. Rezolvă fişa de evaluare. fişa de -individuală
Evaluarea evaluare -scrisă
TEST DE EVALUARE ,, Răspândirea animalelor’’ NUMELE

I. Citeste cu atentie afirmatia urmatoare. Daca este adevarata , incercuieste litera A, daca este falsa litera F:
1. A F Pinguinul traieste in zona de clima calda.
2. A F Camila traieste in zona de clima temperata.
3. A F Foca traieste in zona de clima rece.

II. Coloana A cuprinde grupe de animale, iar coloana B cuprinde reprezentanti ai acestor grupe. Inscrie in dreptul spatiilor libere din
dreptul coloanei A, litera corespunzatoare coloanei B:
1. Coloana A Coloana B
-------1. reptile -------A. balena
-------2. mamifere -------B. vipera
-------3. amfibieni -------C. pinguin
-------4. pasari -------D. salamandra

2. Coloana A cuprinde mediile de viata, iar coloana B cuprinde animalele raspandite in acestea. Inscrie in dreptul spatiilor libere din
dreptul coloanei A, litera corespunzatoare coloanei B:
Coloana A Coloana B
-------1. mediul acvatic ------A. lebada
-------2. mediul subteran ------B. urs
-------3. mediul aerian ------C. liliac
-------4. mediul terestru ------D. Cartita

III. Incercuieste litera din dreptul variantei corecte:


1. In zona de clima calda traiesc: a. papagalul c. vulpea polara
b. capra neagra d. maimutele
2. Din grupa sturionilor fac parte:
a. crapul c. nisetrul e. somnul
b. morunul d. salaul f. Cega
c.
3. Animalele de pe ogoare sunt: a. ciocanitoarea d. buha semanaturilor
b. soarecele de camp e. jderul
c. prepelita f. popandaul

4. Rechinul este un peste cu schelet : a. osos; b. cartilaginos; c. cartilaginos - osos


FIŞĂ DE LUCRU NR. 1

1
2
3

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Pasăre ce trăieşte la polul nord.
2. Mamifer inferior semiacvatic.
3. Trăieşte in haită.
4. Animal cu cocoaşă.
5. Cerbul lui Moş Crăciun.
6. Mamifer erbivor nerumegător.

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Cade întotdeauna în picioare.

2. Porc sălbatic, strămoşul porcului domestic.

3. Şarpele, şopârla sunt……..

4. Au pene, cioc şi aripi.

5. Duc o viaţă dublă : pe uscat şi pe apă.


FIŞĂ DE LUCRU NR. 1

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Pasăre răpitoare de zi.
2. Animal mincinos….. “Mor, mor…”
3. Cerbul lui Moş Crăciun.
4. Puiul caprei se numeşte…….
5. Pasăre ce se mai numeşte doctorul pădurilor.
6. Reptilă veninoasă.

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Mamifer acvatic.
2. Mamiferele ce se hrănesc cu iarbă se numesc…..
3. Reptilă târâtoare.
4. Animalele ce au coloană vertebrală se numesc…..
5. Cel mai mincinos animal.
6. Mamifer insectivor ce trăieşte în galerii.
FIŞĂ DE LUCRU NR. 1

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Mamifer insectivor ce trăieşte în galerii.
2. Mamifer erbivor rumegător.
3. Mamifer zburător cu nume de floare.
4. Mamifer erbivor cu gâtul lung.
5. Mamifer erbivor nerumagător.

Pe orizontală: Pe verticală_______________
1. Cal mic dungat
2. Puiul ei se numeşte ied.
3. Regele animalelor.
4. Animal cu două cocoaşe.
5. Pasăre răpitoare de zi.
6. Mamifer inferior semiacvatic.
7. Mamifer erbivor cu gâtul foarte lung.
FIŞĂ DE LUCRU NR. 2

ZONA CARACTERIZAREA ZONEI EXEMPLE DE ANIMALE


Ecuatorială
1

Savanelor
1

Deşerturilor
1

Mediteraneean
ă
2
Stepă
2

Păduri de
foioase şi
conifere- 2
Taiga
3

Tundră
3

Polară
3

ANEXĂ
SCHEMA LECŢIEI

Caracteristici : - zonă extrem de caldă şi umedă ;


- ecuatorială - cele mai multe animale trăiesc în arbori.
Ex. animale : - pasărea paradis ;
- papagali , gorila, leul, ghepardul, elefant.

Zonele - caracteristici : - există 2 anotimpuri : unul secetos şi unul ploios.


Biogeografice -- savanelor - in anotimpul secetos lipseşte hrana;
ale globului - încel ploios se găseşte hrană din abundentă
- ex. animale : - zebră ;
- girafă ;
- antilopă
- caracteristici : temperaturi mari, ceea ce face ca animalele sa iasă noapta în căutarea hranei.
- deşerturilor - ex. animale : -dromaderul, cămila, scorpionul, cobra.

- caracteristici : temperaturi ridicate şi lipsa apei


- mediteraneeană - ex. animale : hienă, viezure, liliac

- caracteristici : terenuri acoperite cu iarbă în care se adăpostesc rozătoare.


- stepă - ex. Animale: popândău, şoarece de câmp.
- caracteristici :veri puţin călduroase şi ierni blânde
-păduri de foioase şi conifere - ex. animale : ciocănitori, vulpi, iepuri.

- caracteristici : ierni aspre şi veri friguroase


- taiga - ex. animale : elan, veveriţă, ursul brun.

- caracteristici : solul îngheţat aproape tot anul


- tundră - ex. animale : ren, potârniche, iepure.

- caracteristici: apă îngheţată


- polară -ex. animale : urs polar, iepure polar, vulpe polară.
VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE

P I N G U I N
O R N I T O R I N C
L U P
C A M I L A
R E N
C A L

1. Pasăre ce trăieşte la polul nord.


2. Mamifer inferior semiacvatic.
3. Trăieşte in haită.
4. Animal cu cocoaşă.
5. Cerbul lui Moş Crăciun.
6. Mamifer erbivor nerumegător.

P I S I C A
M I S T R E T
R E P T I L E
P A S A R I L E
A M F I B I E N I

1. Cade întotdeauna în picioare.

2. Porc sălbatic, strămoşul porcului domestic.

3. Şarpele, şopârla sunt……..

4. Au pene, cioc şi aripi.

5. Duc o viaţă dublă : pe uscat şi pe apă.


VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE

V U L T U R
U R S
R E N
I E D
C I O C Ă N I T O A R E
Ş A R P E

1. Pasăre răpitoare de zi.


2. Animal mincinos….. “Mor, mor…”
3. Cerbul lui Moş Crăciun.
4. Puiul caprei se numeşte…….
5. Pasăre ce se mai numeşte doctorul pădurilor.
6. Reptilă veninoasă.

D E L F I N
E R B I V O R E
S A R P E
V E R T E B R A T E
U R S
C A R T I T A

1. Mamifer acvatic.

2. Mamiferele ce se hrănesc cu iarbă se numesc…..

3. Reptilă târâtoare.

4. Animalele ce au coloană vertebrală se numesc…..

5. Cel mai mincinos animal.

6. Mamifer insectivor ce trăieşte în galerii.


VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE

C A R T I T A
V A C A
L I L I A C
G I R A F A
C A L

1. Mamifer insectivor ce trăieşte în galerii.


2. Mamifer erbivor rumegător.
3. Mamifer zburător cu nme de floare.
4. Mamifer erbivor cu gâtul lung.
5. Mamifer erbivor nerumagător.

Z E B R A
C A P R A
L E U
C A M I L A
V U L T U R
O R N I T O R I N C
G I R A F A

1. Cal mic dungat


2. Puiul ei se numeşte ied.
3. Regele animalelor.
4. Animal cu două cocoaşe.
5. Pasăre răpitoare de zi.
6. Mamifer inferior semiacvatic.
7. Mamifer erbivor cu gâtul foarte lung.

S-ar putea să vă placă și