Sunteți pe pagina 1din 48

APROBAT

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI


SANATATE IN MUNCA

EDUCATOARE
- IPSSM – ACTIVITATI IN SALI DE CLASA

- IPSSM – ACTIVITATI SPALATORIE

- IPSSM – ACTIVITATI CURATENIE

- IPSSM - TRANSPORTUL INTERN

- IPSSM - LUCRUL LA (MICA)INALTIME

- IPSSM-MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI DEPOZITAREA


MATERIALELOR

- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA


PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,


INTERVENTIE

- MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, STINGEREA INCENDIILOR


SI EVACUAREA LUCRATORILOR
IPSSM – ACTIVITATI IN SALI DE CLASA

PREVEDERI GENERALE

1. CONŢINUTUL INSTRUCŢIUNILOR

Art. 1. Prezentele instrucţiuni sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi


sănătăţii in muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, ca
măsură legislativă de realizare a securităţii muncii la nivelul ASOCIATIA GRADINITA ROZA
VENERINI

Art.2. Conţinutul instrucţiunilor proprii particularizează şi concretizează măsurile de prevenire a


accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, în raport cu condiţiile reale ale proceselor de muncă
desfăşurate în cadrul ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

2. SCOPUL INSTRUCŢIUNILOR

Art. 3. Scopul instrucţiunilor proprii este detalierea şi particularizarea prevederilor Legii


securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare a Legii
319/2006, standardelor şi altor reglementări în domeniu, la condiţiile concrete de executare
a activităţilor din şcoală, astfel încât să fie stabilite modalităţile de acţiune pentru
prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Art. 4. Rolul instrucţiunilor proprii este de a particulariza si concretiza masurile de prevenire a


accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, in raport cu condiţiile reale ale executării sarcinilor
de muncă.

Art. 5. În raport cu scopul şi rolul menţionate, instrucţiunile proprii sunt acte de natura normelor
“tehnice” de securitate şi sănătate în muncă.

3. SPAŢIUL DE APLICARE

Art. 6. Instrucţiunile proprii ca măsuri legislative de realizare a securităţii muncii, cu arie de


aplicabilitate restrânsă la emitentul lor, sunt obligatorii pentru tot personalul şi elevii
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI, pe timpul desfăşurării activităţilor specifice.

4. MODUL DE REVIZUIRE ŞI COMPLETARE

Art. 7. Instrucţiunile proprii se revizuiesc periodic şi se modifică ori de câte ori este necesar, ca
urmare a modificărilor de natură legislativă sau tehnologică. În cazul introducerii de noi
operaţii, echipamente, etc. se completează cu măsurile adecvate la capitolul corespunzător
locului de munca la care s-au operat modificările.
Art. 8. Modificările organizatorice, administrative, nu impun nici o revizuire.
CAPITOLUL II
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE SĂLILOR DE CLASĂ ŞI BIROURILOR

Art. 1. Fiecare angajat şi elev trebuie să cunoască şi să aplice instrucţiunile de securitate şi


sănătate în muncă la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 2. Se urmăreşte asigurarea condiţiilor de iluminat şi microclimat în spaţiile şi locurile de


organizare a activităţilor instructiv-educative şi în birouri.

Art. 3. Starea mobilierului din dotare se controlează periodic şi se iau măsuri pentru repararea
sau îndepărtarea obiectelor deteriorate care pot produce accidente.

Art. 4. Tablourile şi vitrinele din sălile de clasă şi birouri precum şi tablele din sălile de clasă
trebuie ancorate şi fixate bine, pentru prevenirea accidentelor provocate prin căderea acestora.

Art. 5. Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute, iar urmele de ulei şi apă trebuie
înlăturate pentru a se evita alunecările. Orice defecţiune în pardoseli va fi semnalată (spărturi sau
rupturi de linoleum, covoare, etc.) pentru a se evita împiedicările.

Art. 6. Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o
poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui.

Art. 7. Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericol de a se
răsturna sau a lovi altă persoană.

Art. 8. Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de
răsturnare pe spate.

Art. 9. Este interzisă urcarea pe scaunul cu melc (rotativ) pentru a lua un obiect aflat la
înălţime. Pentru această activitate se recomandă un taburet solid, un podium sau o scară
corespunzătoare.

Art. 10. Pentru evitarea accidentărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor
trebuie ţinute închise.

Art. 11. În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame etc.) în
compartimente separate.

Art. 12. Atunci când se foloseşte un cuţit de mână, lamă sau cuter pentru tăierea hârtiei,
degetele trebuie ţinute cât mai departe de tăişul lamei.

Art. 13. La producerea unei tăieturi sau răniri accidentale se va folosi trusa de prim-ajutor sau
se va cere intervenţie de specialitate.
Art. 14. Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură.
Este interzis să se improvizeze podeţe din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste
altele, deoarece, nefiind stabile, se pot răsturna.

Art. 15. Pentru ridicarea obiectelor mai grele, efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu
muşchii spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte.

Art. 16. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte.
Deschiderea uşii se va efectua lent pentru a nu accidenta persoana aflată în imediata apropiere a
ei.

Art. 17. În timpul deplasărilor se priveşte in direcţia de mers, iar atunci când se transportă
pachete în braţe, acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea.

Art. 18. Angajaţii şi elevii trebuie să cunoască schema de evacuare din clădirea şcolii şi să
conştientizeze necesitatea deplasării în ordine în localul şi în incinta şcolii pentru evitarea
accidentelor pe scări, în sălile de clasă, în curte, etc.

Art. 19. Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli:


- se va circula numai pe partea dreapta;
- se va merge încet, unul după altul în şir simplu;
- nu se vor verifica documente;
- nu se va merge distrat, sărind cate doua, trei trepte deodată;
- vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea;
- se va sprijini de mâna curentă;
- nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară pe scări;

Art. 20. La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura În toate direcţiile pentru a nu fi
surprinsă de vreun mijloc de transport.

Art. 21. Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă vor fi învelite şi
depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat să fie lăsate
la vedere.

Art. 22. Personalul tehnico-administrativ este obligat să semnaleze:


- orice accident cunoscut în incinta şcolii;
- toate situaţiile periculoase de muncă;
- toate pagubele materiale produse în urma unui accident.
CAPITOLUL III
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL ÎN BIROURI
Art. 1. Activităţile de prelucrare automată a datelor vor fi planificate si organizate astfel încât
activitatea zilnică in faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi.

Art. 2. În cazul în care alternarea activităţilor nu este posibilă, iar sarcina de muncă impune
utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare
faţă de cele obişnuite (7,5 - 10 minute la fiecare oră, sau o pauză de 15- 20 minute la fiecare două
ore, iar timpul total de lucru la video-terminale să nu depăşească 6 ore/zi).

Art. 3. Amenajarea posturilor de muncă intr-o încăpere trebuie realizată astfel încât să se
asigure:
- accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul de muncă;
- accesul rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului, !a
poziţiile cablurilor şi la prizele electrice, fără întreruperea activităţii in desfăşurare sau cu o
întrerupere minimă;
- un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare
intre indivizi şi de intimitate.

Art. 4. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru


care nu au instruirea necesară.

Art. 5. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul.

Art. 6. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ.

Art. 7. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheată pentru a se putea


interveni imediat ce se produce o defecţiune.

Art. 8. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o


defecţiune a acestuia.

Art. 9. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere


autorizat.

Art. 10. Punerea in funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după
ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă in scris că echipamentul
respectiv este in bună stare de funcţionare.

Art. 11. La utilizarea imprimantelor de mare viteză se vor evita supraîncălzirile care pot
conduce la incendii.

Art. 12. În timpul lucrului cu video-terminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi.


Art. 13. Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte următoarele condiţii :
- să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
- să aibă o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale
utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii;
- să asigure accesul uşor, iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii;
- conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva
deteriorărilor mecanice.

Art. 14. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la


tablouri electrice, prize, fişe, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaţii de
climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice.

Art. 15. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul
autorizat in acest scop.

Art. 16. La încheierea programului de lucru, se vor lua măsuri de deconectare a tuturor instalaţiilor
electrice: iluminat, scoatere din priza a aparaturii utilizate (maşini de calcul sau marcat, reşouri,
fierbătoare, veioze etc.). Se vor face verificări asupra lichidării oricăror surse de foc. Această
operaţiune revine ultimului lucrător care părăseşte încăperea.

Activitatea la video-terminale se caracterizează prin existenţa unor FACTORI DE RISC care


pot determina efecte negative asupra organismului uman. Factorii de risc se împart în :

Factori fizici ai mediului de muncă


- microclimatul nefavorabil
- ambianţa sonoră
- ambianţa luminoasă
- radiaţii electromangnetice ionizante si neionizante

Factori care ţin de proiectarea, construcţia şi amenajarea locului de muncă


la video-terminale

Factori care ţin de proiectarea activităţi

Riscul de electrocutare
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

IPSSM – ACTIVITATI SPALATORIE

Art. 1. Deservirea aparatelor electrocasnice si a utilajelor din spalatorie va fi facuta numai de


personal care a fost instruit in privinta exploatarii acestor echipamente tehnice.
Art. 2. Este interzisa punerea in functiune a echipamentelor tehnice daca nu este facuta corect
legatura la nulul de protectie sau la centura de impamantare.
Art. 3. Este interzisa functionarea echipamentelor tehnice daca sistemele de siguranta cu care au fost
dotate din constructie sunt defecte.
Art. 4. Se interzice cu desavarsire anularea intrerupatoarelor de siguranta ale echipamentelor tehnice.
Art. 5. Este interzisa efectuarea oricarei reparatii sau interventii in timpul functionarii
echipamentelor tehnice.
Art. 6. Inainte oricarei reparatii sau revizii se va deconecta echipamentul de la reteaua electrica.
Art. 7. Este interzisa executarea de reparatii, revizii sau alte interventii de catre personalul spalatoriei
sau de catre alte persoane neautorizate.
Art. 8. Este interzis executarea de improvizatii la instalatia electrica.
Art. 9. Inainte de inceperea lucrului, se verifica:
 Starea tehnica a echipamentelor tehnice;
 Izolatia cablurilor electrice;
 Starea prizelor, stecherelor si a intrerupatoarelor;
 Instalatia de alimentare cu apa, robinete, armaturi;
Art. 10. Este interzisa utilizarea sau depozitarea de substante inflamabile in apropierea utilajelor sau
in incapere.
Art. 11. Se interzice uscarea articolelor care au fost spalate sau curatate cu benzina, neofalina,
chimicale inflamabile, diluant sau alte substante inflamabile.
Art. 12. Este interzisa atingerea cu mana a organelor in miscare ale utilajelor. Ex: cuva, uscatorul sau
cilindrii calandrului.
Art. 13. Este interzisa purtarea hainelor cu manecile lungi sau a parului lung nelegat si neacoperit.
(Exista pericolul agatarii acestora de catre organele in miscare ale utilajului).
Art. 14. Este interzisa introducerea in uscator a materialelor pe baza de cauciuc sau textura
asemanatoare cauciucului, precum si a articolelor din material plastic.
Art. 15. Este interzisa uscarea sau introducerea in uscator a unor articole imbibate cu ulei vegetal
(exista pericolul aprinderii acestora).
Art. 16. Este interzisa lasarea fierului de calcat pe materiale textile. Acesta se va lasa din mana numai

8
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

pe un suport neinflamabil.
Art. 17. Este interzis a se lucra cu fierul de calcat daca izolatia cablurilor de alimentare este
deteriorata.
Art. 18. Se interzice personalului din spalatorie ridicarea si transportarea de sarcini (saci cu rufe
uscate sau umede) peste capacitatea fizica a persoanei.
Art. 19. Pentru evitarea alunecarii pe pardoseala se interzice purtarea incaltamintei tip papuc fara
asigurare la calcai.
Art. 20. Pardoseala va fi mentinuta in permanenta curata si uscata, fara urme de detergenti sau de
substante alunecoase.
Art. 21. Este interzisa stationarea persoanelor straine in apropierea utilajelor aflate in functiune.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU UTILIZAREA FIERULUI


DE CALCAT ELECTRIC

Art. 22. Este interzis lucrul cu fierul de calcat daca cordonul de alimentare are izolatia deteriorata
sau daca stecherul este defect.
Art. 23. Este interzisa atingerea partilor fierbinti ale fierului cu mana sau lasarea din mana a fierului
pe obiecte combustibile.
Art. 24. Sunt interzise glumele cu fierul de calcat incins.
Art. 25. Fierul de calcat electric trebuie sa fie dotat cu cordon electric care sa aiba conductor de nul.
Art. 26. Fierul de calcat electric se lasa numai pe suporti special confectionati din sarma, ceramica
sau metalice.
Art. 27. Se interzice apasarea pe butonul de evacuare a aburului cand fierul este orientat spre fata
sau spre mainile utilizatorului sau ale altei persoane.

9
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

IPSSM – ACTIVITATI CURATENIE

Obiect
Stabilirea unor norme interne, specifice activitatii de curatenie, obligatorii pentru toti lucratorii care
desfasoara activitatea respectiva

Scop
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare sau
imbolnavire profesionala, existente in cadrul acestei activitati.

Componentele sistemului de munca

1.Forta de munca

Participantii la procesul muncii sunt persoane angajate cu contract individual de munca in


conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare(inclusiv
persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii verbale) pentru prestarea activitatii de
curatenie, precum si activitatilor conexe activitatii de curatenie.

2.Sarcina de munca
Activitatile de curatenie includ urmatoarele operati
-pregatirea echipamentelor utilizate, a dispozitivelor si sculelor necesare (aspirator. materiale de
curatat, etc.)
-dotarea cu echipamentul individual de protectie si de lucru
-pregatirea diverselor solutii de curatat(dupa caz) si deplasarea la locul de desfasurare a activitatii
propriu-zise(inclusiv manipularea prin purtare a diferitelor materiale)
-procesul de curatenie propriu-zisa(care include aspirarea, stergerea pra-fului ,stergerea geamurilor,
spalarea pardoselilor, etc.)

3.Mijloace de munca utilizate(utilaje si materiale folosite). Echipamente individuale de


protectie si de lucru utilizate

Materialele folosite sunt :


-detergenti
-solutii de spalat geamuri
-solutii dezinfectante
-apa; etc.

Dispozitivele folosite sunt:


-aspirator de praf
-galeata cu mop, teu(dupa caz)
-scara (dupa caz)
-materiale diverse: lavete, bureti. etc.

Echipamentele individuale de protectie si de lucru utilizate:


-manusi de protectie
-masca de protectie, de unica folosinta(dupa caz)
-echipamentul individual de protectie impotriva murdaririi excesive (ex. halat)
-echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime(dupa caz)

10
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

4.Mediu de munca
Activitatea se desfasoara in mediu interior, spatiu inchis, la sol, exterior, deschis, la sol, iar in unele
cazuri activitatea se poate desfasura la inaltime(ex: ferestre, pe scara pentru stergerea prafului pe
dulapuri, lampi(dupa caz)

5.Reguli pentru realizarea activitatii in deplina securitate


In scopul desfasurarii activitatii in deplina securitate a muncii, lucratorii care desfasoara activitatea
de curatenie, sunt obligati sa respecte urmatoarele prevederi:
-sa respecte procesul tehnologic impus de operatiile efectuate
-vor purta, obligatoriu, echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare
-conducatorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de utilizare a EIP cu
prevederile care se impun datorita caracteristicilor concrete ale fiecarui loc de munca;
-vor folosi manusi de protectie in cazul contactului direct cu detergenti, sapunuri, detartranti pentru
intretinerea curateniei, etc.
-vor folosi creme de protectie ori de cate ori este necesar, atunci cand folosirea detergentilor creeaza
neplaceri la contactul cu pielea mainilor ;
-aspiratoarele din dotare vor fi folosite numai in stare perfecta de functionare din punct de vedere
electric si mecanic. In caz de zgomote suspecte, fum, incalziri nejustificate ale cordonului de
alimentare, a stecherului sau a carcasei de protectie, se va opri imediat aspiratorul si va fi anuntat
serviciul tehnic pentru a lua masuri de remediere
-la utilizarea scarilor pentru curatarea ferestrelor, peretilor si a casei scarilor, este necesar ca
lucratorul sa aiba o sanatate buna: cele care au sau au mai avut simptome de ameteala, rau de
inaltime, pierderi de echilibru, nu le este permisa desfasurarea unor astfel de activitati pentru a
elimina pericolul de cadere si accidentare. Scara trebuie sa fie in stare perfecta de lucru(fara rupturi,
legaturi provizorii, picioare inegale, etc.). In caz de defectiune a scarii, se va anunta imediat serviciul
tehnic pentru remediere
-lucrul pe scara la inaltime se va face numai cu asigurarea echilibrului scarii de catre o alta persoana.
Persoanele care vor desfasura activitatea la inaltime, vor avea obligatoriu avizul medical cu
mentiunea « pentru lucrul la inaltime », mentiune inscrisa in fisa individuala de instructaj
-este interzisa cu desavarsire iesirea in afara, pe pervazurile ferestrelor, in timpul spalarii acestora.
Spalarea geamurilor pe scara se va face numai dupa ce persoana respectiva a fost asigurata impotriva
caderilor cu braie si cordite de protectie ;
-ferestrele de dimensiuni mari, prevazute cu mecanisme speciale de inchidere-deschidere, se spala
numai in prezenta unui lacatus sau tamplar care sa asigure functionarea corecta a acestor mecanisme
de blocare si inchidere-deschidere ;
-la terminarea lucrului igiena mainilor este obligatorie .

Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente in cadrul
acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca ( executant, sarcina de
munca, mijloace de productie, mediu de munca ).
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor
metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
Pe usile de intrare in incaperile in care sunt montate instalatii prin a caror utilaje pentru care nu exista
norme sau instructiuni proprii de securitate a muncii. manevrare sau atingere se pot produce
accidente, se vor fixa tablite cu inscriptia “ INTRAREA INTERZISA PERSOANELOR STRAINE “.

11
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

La locurile unde exista pericolul de incendiu, explozii, intoxicatii si surse de zgomot sau vibratii se
vor efectua masuratori pentru determinarea nivelului noxelor in comparatie cu CMA si in scopul
anihilarii surselor acestora.
Lucratorii cu atributii de intretinere a utilajelor si instalatiilor din dotare sunt obligati ca inainte de
inceperea lucrului sa verifice daca uneltele pe care le folosesc sunt in stare buna si corespund din
punctul de vedere al securitatii muncii. Se interzice folosirea de unelte si utilaje care nu corespund
acestor verificari.
Personalul de administratie si lucratorii cu atributii de control vor efectua zilnic :
-verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, frigidere, veioze, aparate de barbierit,
főenul pentru uscarea parului
-verificarea sistemului de conditionare a aerului
-verificarea functionarii ascensoarelor
-verificarea starii ferestrelor si a geamurilor
-verificarea starii mobilierului
-verificarea instalatiilor sanitare
-verificarea sobelor de incalzit, in special cele ce utilizeaza gaze naturale.

Remedierea eventualelor defectiuni depistate in urma verificarilor vor fi executate de persoane


corespunzator calificate ( electricieni, mecanici ).
Curatenia si aranjamentul spatiilor de cazare, a salilor comune, culoare si anexe, schimbarea
lenjeriei, prosoapelor, halatelor de baie si aprovizionarea zilnica cu materiale consumabile ( sapun,
hartie igienica, becuri, pahare etc ) se va efectua de personalul instruit in acest scop ( cameriste ).
Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform
reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.
Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea echipamentului de protectie
si lucru din dotare.
Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc.,precum si
uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop.
Materialele inflamabile de intretinere si curatenie vor fi pastrate in boxe separate cu respectarea
normelor PSI.
Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme specializate sau de
personal propriu specializat in acest scop.
Camerele si locurile de odihna vor fi dotate cu scrumiere, iar holurile, coridoarele si scarile vor fi
dotate cu scrumiere si vasa cu picior pentru aruncarea resturilor de tigari si chibrituri aprinse.
Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa balustradele scarilor sau
pe caile de evacuare.
Covoarele care acopera scarile vor fi fixate pe trepte pentru a evita alunecarea accidentala a
personalului si a chiriasilor.
Activitatile cu privire la spalatorie, croitorie, lustruit incaltaminte etc. se vor desfasura pe baza
normelor specifice pentru prestari de servicii.

ASPIRATORUL DE PRAF
Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie sa fie dotat cu cordon electric care sa aiba
conductor nul.
Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau cordonului de
alimentare cu izolatia deteriorata.
Masina de curatat podele se va utiliza conform prevederilor instructiunilor elaborate de firma
constructoare.

12
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

REGULUI PRIVIND TRANSPORTIRULE RUTIERE SI PUBLICE

Transportul cu mijloace publice


Lucratorii care se deplaseaza la si de la serviciu la domiciliu si invers cu mijloace de
transport(publice) ,trebuie sa respecte urmatoarele reguli :
sa declare traseele uzuale si mijloacele de transport folosite pentru deplasarea dus-intors de la
domociliu la firma(autobuz ,tramvaie , troleibuze ,maxi-taxi ,metrou ,etc.) ;
pe timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca sau la sediul firmei si invers cu mijloacele de
transport in comun sau pe jos ,va
respecta intocmai traseul de deplasare si va acorda atentie
respectarii normelor de circulatie ,fiind interzisa traversarea strazii
prin locuri nesemnalizate ,urcarea din mers in mijloacele de
transport si circulatia pe scarile mijloacelor de transport care circula
cu usile deschise ;
se vor respecta prevederile Codului rutier privind circulatia pietonala.
Transporturi cu mijloace auto proprii
In cazul deplasarilor pe drumurile publice cu mijloace auto proprii se vor respecta intocmai
prevederile Codului rutier si se va respecta traseul si timpul normal de deplasare dintre domiciliu si
locul de munca declarat .

13
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

IPSSM TRANSPORTUL INTERN

Generalitati / Cai de circulate si acces


Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau persoanei
fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop.
Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de
transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile
materialelor transportate.
Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de
transport utilizate.
Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile "Regulamentului
de circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate,
corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie.
Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor
stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.
Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu
prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.
Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare.
Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva pericolului de
alunecare si derapare.
Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se descarca
simultan va fi:
- pentru autocamioane -1m;
- pentru tractoare cu remorci -1,5 m;
- pentru autostivuitoare -2m.
Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se interzice
incarcarea sau descarcarea simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat
sa se asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata.

Viteze de circulatie
Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite de
conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate, incat sa fie asigurata securitatea
circulatiei.
La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face
fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.
Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

14
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

Circulatia pietonilor
Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. incrucisarile cailor de
circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In locurile periculoase
se vor instala bariere, indicatoare etc.
Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate, in directia lor de
mers.
Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare
sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce in prealabil pietonii s-au
asigurat ca nu exista vreun pericol.

IPSSM LUCRUL LA (MICA)INALTIME

LUCRU LA INALTIME-activitatea desfasurata la minim 2 m, masurat de la talpile picioarelor


lucratorului pana la baza de referinta naturala(solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baza
fata de care nu exista pericolul caderii in gol
LUCRU LA MICA INALTIME-locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m-se adopta de
la caz la caz, in functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a
muncii prevazute pentru lucrul la inaltime
Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime-daca au viza medicala cu mentiunea expresa,,apt
pentru lucrul la inaltime,,-va fi inscrisa in fisa individuala de instructaj
Persoanele sub 18 ai si peste 55 ani nu vor fi admise pentru lucrul la inaltime
 Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat dpdv tehnic
si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor
 Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii
in gol a lucratorilor
 Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de
complexitatea lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru
supraveghere este conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective
 Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa
verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pt. prevenirea accidentarii
si imbolnavirii lucratorilor
 Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri, trebuie
marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea.

RAMPE DE ACCES SI SCARI REZEMATE

 Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare, conform standardelor in vigoare. Pentru
cele executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte
 Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa
lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel putin 1 m de la capatul superior al
scarii

15
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea
lucratorului
 In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza carlige la
capetele superioare ale ramelor longitudinale pentru ca scara san u alunece, capetele
inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz la caz, cu saboti metalici cu
capete ascutite sau cu saboti de cauciuc
 Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita
desfacerea lor accidentala in timpul lucrului
 Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m, in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli
alunecoase, la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. La sol
se va asigura o zona de protectie, avertizata vizibil, cu o suprafata stabilita in functie de
inaltimea maxima de lucru, accesul oricarei persoane straine in zona fiind interzis

ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE PENTRU LUCRUL LA INALTIME

UTILIZAREA EIP
 Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate
 Este interzisa utilizarea EIP importate, daca acestea nu sunt certificate dpdv al protectiei
muncii conform legislatiei in vigoare
 Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor
metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate
exclusiv de catre producatorii de EIP autorizati
 Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare. Utilizarea EIP
trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si
prevederilor normelor in vigoare
 Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul(punctul) de ancorare(fix sau mobil)
trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de
ancorare pe toata perioada lucrului. Rezistenta minima a locului de ancorare trebuie sa fie
conform standardelor in vigoare
 In cazul in care configuratia locului de munca prezinta o zona in care pericolul caderii in gol
se poate manifesta prin intrarea lucratorului in aceasta zona, este obligatorie purtarea EIP ca
sistem pentru limitarea deplasarii. Utilizarea EIP este permisa numai prin prinderea sa sigura
de un loc de ancorare(fix sau mobil)

INSTALATII, DISPOZITIVE SI SCULE PENTRU LUCRUL LA INALTIME

SCARI
 Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de 1 m
fata de capatul superior al scarii
 Se interzice lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple sau duble
 Se interzice utilizarea scarilor
-prelungite prin legare provizorie
-care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu

16
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte incaltaminte corespunzatoare pentru evitarea
alunecarii
 Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile. Aceste scari trebuie folosite
numai la urcarea-coborarea de pe stalpi
 Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarii inaintea fiecarei
montari ; sistemul de imbinare trebuie sa fie rigid
 Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de 1 lucrator pentru accesul la si de la
locul de munca
 Este interzisa repararea scarilor extensibile de catre utilizatori ; reparatiile trebuie facute
numai de catre unitati specializate(producator)
 Este interzisa deplasarea scarilor cand pe ele se afla lucratori

ECHIPAMENTE TEHNICE PREVAZUTE PENTRU LUCRUL TEMPORAL LA


INALTIME

1.GENERALITATI
 Dacă lucrul temporar la înălţime nu poate ti efectuat în condiţii de securitate şi în condiţii
ergonomice adecvate, de pe o suprafaţă convenabilă, trebuie alese cele mai adecvate
echipamente tehnice pentru a se asigura şi menţine condiţii de lucru nepericuloase. Trebuie
acordată prioritate măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală.
Dimensionarea echipamentului tehnic trebuie adaptată naturii lucrării de executat,
dificultăţilor previzibile şi să permită circulaţia tară pericol. Cel mai potrivit mijloc de acces
la locurile de muncă pentru lucrul temporar la înălţime trebuie ales în funcţie de frecvenţa sa
de utilizare, de înălţimea ce trebuie atinsă şi de durata utilizării. Alegerea făcută trebuie să
permită evacuarea în caz de pericol iminent. Trecerea, într-un sens sau altul, între un mijloc
de acces şi platforme, planşee sau pasarele nu trebuie să genereze riscuri suplimentare de
cădere.
 Scările nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la înălţime decât în condiţiile în care, utilizarea
altor echipamente tehnice mai sigure nu este justificată din cauza nivelului redus de risc şi din
cauza, fie a duratei reduse de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale spaţiului de acces pe
care angajatorul nu le poate modifica.
 Pot fi utilizate metode de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor numai în cazurile în
care, în funcţie de aprecierea riscului, lucrarea respectivă poate fi executată în condiţii de
securitate şi/sau nu este justificată utilizarea unui echipament tehnic mai sigur. Ţinând seama
de aprecierea riscului şi, în special, în funcţie de durata lucrului şi de restricţiile de natură
ergonomică, trebuie prevăzut un scaun dotat cu accesoriile corespunzătoare.
 In funcţie de tipul de echipament tehnic ales pe baza punctelor precedente, trebuie identificate
măsurile adecvate de reducere a riscurilor pentru angajaţi, riscuri inerente acestui tip de
echipament. Dacă este necesar, trebuie prevăzută instalarea unor mijloace de protecţie
împotriva căderilor. Aceste mijloace trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare
care să oprească sau să împiedice căderile de la înălţime şi să prevină, în limitele posibilului,
producerea de leziuni angajaţilor. Mijloacele de protecţie colectivă împotriva căderilor nu
trebuie să fie întrerupte decât în dreptul punctului de acces al unei scări mobile sau fixe.
 Atunci când executarea unei lucrări specifice necesită îndepărtarea temporară a unui mijloc
de protecţie colectivă împotriva căderilor, trebuie luate măsuri de securitate compensatorii,
eficiente. Lucrul nu poate fi efectuat tară adoptarea prealabilă a acestor măsuri. Imediat după
ce lucrarea specifică a fost terminată, definitiv sau temporar, trebuie montate la loc mijloacele
de protecţie colectivă împotriva căderilor.

17
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 Lucrul temporar la înălţime trebuie efectuat numai atunci când condiţiile meteorologice nu
periclitează securitatea şi sănătatea angajaţilor.

2. UTILIZAREA SCARILOR
 Scările vor ti amplasate astfel încât să le fie asigurata stabilitatea în timpul utilizării.
Picioarele scărilor portabile se vor amplasa pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni
corespunzătoare şi imobil astfel încât treptele să rămână în poziţie orizontală. Scările
suspendate, cu excepţia celor din frânghie vor ti fixate în mod sigur, astfel încât să nu se
deplaseze şi sa ţie evitată orice mişcare de balans.
 Alunecarea picioarelor scărilor portabile va ti împiedicată în timpul utilizării, fie prin fixarea
părţii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin orice alt dispozitiv antiderapant sau
procedeu de egală eficienţă. Scările de acces trebuie să aibă o lungime astfel încât să
depăşească în mod suficient nivelul de acces, cu excepţia situaţiei în care au fost luate alte
măsuri care să garanteze o fixare sigură. Scările articulate sau scările culisante trebuie
utilizate astfel încât să fie împiedicată mişcarea relativă între subansamble Scările mobile
trebuie imobilizate înainte de urcarea pe ele.
 Scările trebuie utilizate astfel încât, în orice moment, angajaţii aibă posibilitatea de prindere
cu mâna şi un suport de susţinere sigur, special, purtarea cu mâna a sarcinilor pe o scară nu
trebuie să împiedice menţinerea unei prinderi sigure cu mâna.

IPSSM MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI DEPOZITAREA


MATERIALELOR

SCOPUL - prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
manipularii,
transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si a depozitarii tuturor materialelor existente
Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se
realizeaza in conformitate cu prevederile din ,,LISTA INTERNA DE ACORDARE SI UTILIZARE
A
ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE".
In cazul in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea
societatii :
A. - va evalua conditiile de securitate si sanatate pentru activitatile specifice acestei operatii cu
privire la
- caracteristicile masei
- efortul fizic depus
- caracteristicile mediului de munca
- caracteristicile activitatii
B. - va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau
reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare :

CARACTERISTICILE MASEI
- greutatea si dimensiunile
- dificultatea de apucare
- instabilitatea sau riscul deplasarii continutului

18
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau
cu flexie a trunchiului
- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorata marginilor, muchiilor in
special in eventualitatea unei ciocniri
EFORTUL FIZIC
- prea mare
- care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului
- care antreneaza o miscare brusca a masei
- care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila
CARACTERISTICILE MEDIULUI DE MUNCA
- inexistenta unui spatiu sufficient in special pe verticala, pentru realizarea activitatii
- pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati
- imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime, in siguranta
- manipularea maselor la mai multe niveluri
- instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materialele
- conditii climatice necorespunzatoare
CERINTELE ACTIVITATII
- efort fizic frecvent si prelungit
- insuficienta repaosului fiziologic sau de recuperare
- distante mari pentru transportat sarcini ritm impus de procesul de munca care nu
poate fi schimbat de salariat

MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR


 La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza
numai salariati care corespund din punct de vedere fizic
 Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea controalelor
medicale periodice
 Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala,
masele transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele,
distanta dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau a masele
maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu
trebuie sa depaseasca valorile maxime cuprinse in NGPM
 Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea
 Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate
excentrice, care pot genera dezechilibrari
 Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare
 Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multor obiecte se face numai daca sunt fixate
intre ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a
maselor care sunt instabile intre ele
 Obiectele ambalate in cutii, lazi etc. trebuie fixate in interioprul ambalajelor. Se interzice
transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in ambalaje
 Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu
obstacole, instabil sau alunecos
 Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau
care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face cu echipament de protectie
adecvat(palmare, manusi de protectie rezistente la penetratie etc.)

19
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 Se interzice manipularea maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau
verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, fara a se lua masuri suplimentare
pentru micsorarea riscului de accidentare
 Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborari pe unitatea de timp peste prevederile
legale
 Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au
echipament individual de protectie corespunzator si in buna stare

DEPOZITAREA, STIVUIREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA


MATERIALELOR IN BUCATI
 Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare,
incendii si explozii
 Depozitarea materialelor pe rafturi se face asa in fel incat san nu fie posibila caderea lor
 Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materialele trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima
admisa, care nu trebuie depasita
 La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a
planseului si/sau pardoselii
 Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu
aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni
 Este interzisa stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite
 In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu forme
geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie
sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau
deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor,
stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie
 Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei
 Cand incarcarea-descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi
salariati efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise, prevazute
in normative. Se va asigura ca obiectele(materialele) respective sa se poata prinde bine cu
unelte de apucare sau cu mainile
 In cazul in care o sarcina este incarcata-descarcata sau trnsportata prin purtare, concomitent
de catre mai multe persoane, acestea vor ridica si cobori sarcina in acelasi timp(la comanda
conducatorului operatiei)
 Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva
deplasarii, rasturnarii sau caderii. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul
mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs
 Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat,
iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul
mersului
 La incarcarea-descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se
loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza
 Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare-descarcare,
trebuie sa fie de cel putin 3 m
 Se interzice accesul la locul de descarcare-incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o
atributie la aceste operatii

20
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
LA
MANIPULAREA MANUALA A MASELOR

Se iau pentru evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare si/sau de afectare a sanatatii,
determinate
de manipularea manuala a maselor luand in considerare urmatoarele elemente de referinta :
 caracteristicile masei ; manipularea manuala a unei mase poate prezenta riscuri, in special
de afectiuni dorsolombare, daca masa este :
- prea grea sau prea mare
- incomoda sau greu de apucat
- instabila sau are un continut ce risca sa se deplaseze
- plasata astfel incat trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexia
ori ritatia trunchiului
- susceptibila sa produca leziuni asupra angajatilor din cauza marginilor si/sau a
consistentei sale, in special in eventualitatea unei ciocniri

 efortul fizic necesar ; efortul fizic poate prezenta riscuri, in special de afectiuni
dorsolombare daca:
- este prea mare
- nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului
- antreneaza o miscare brusca a masei de transportat
- este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila

 caracteristicile mediului de munca ; caracteristicile mediului de munca pot determina o


crestere a riscurilor, in special in afectiuni dorsolombare, daca :
- nu exista suficient spatiu, in special pe verticala, pentru realizarea activitatii
- pardoseala este alunecoasa sau prezinta neregularitati care determina dezechilibrare
- locul unde se desfasoara activitatea de munca sau mediul de munca nu permit
angajatului sa manipuleze manual masele la o inaltime sigura sau intr-o pozitie de
lucru confortabila
- pardoseala sau planul de lucru prezinta denivelari care impun manipularea masei la
diferite niveluri
- pardoseala sau punctul de sprijin al piciorului sunt instabile
- temperatura, umiditatea sau circulatia aerului sunt necorespunzatoare

 cerintele activitatii : activitatea poate prezenta riscuri, in special de afectiuni


dorsolombare, daca implica una sau mai multe dintre cerintele urmatoare :
- efort fizic frecvent si prelungit care solicita in special coloana vertebrala
- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare
- distante prea mari pentru ridicare, coborare sau transport
- ritm al activitatii impus printr-un proces care nu poate fi schimbat de catre angajat

 factori individuali de risc ; angajatul poate fi expus riscului daca :


- este necorespunzator din punct de vedere fizic sa realizeze sarcina respectiva
- poarta haine, incaltaminte sau alte lucruri personale necorespunzatoare
- nu are cunostintele sau instructajul adecvat ori necesar

21
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

PENTRU PREVENIREA RISCURILOR DETERMINATE DE EFORTUL FIZIC, TREBUIE


EVITATE:
- pozitiile de munca vicioase si/sau fixe
- miscarile extreme
- miscarile bruste
- miscarile repetitive

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI


DE ELECTROCUTARE

 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri
tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea
protectiei necesare.
 Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere
directa sunt urmatoarele:
- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale
instalatiilor si echipamentelor electrice
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare
- ingradiri

22
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de
securitate
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se
efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie
- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru
 Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele:
- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari, racordari) trebuie
sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit
pentru lucrul respective
- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice
- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie
impotriva atingerii directe
 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se
aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, Este interzisa inlocuirea masurilor si
mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice.
 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de
protectie : o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o
masura de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei
principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una
pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare
este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind principala.
 Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie
care se pot aplica sunt urmatoarele :
- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS)
- legarea la pamant+legarea la nul de protectie
- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic
- izolarea amplasamentului
- separarea de protectie
- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect
periculoase
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE

GENERALITATI

OBLIGATIILE CONDUCERII
-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsabilitatile salariatilor
-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu

23
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a


mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere,
neutralizare sau decontaminare
-elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor
-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de
aparare impotriva incendiilor
-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de
incendiu
-intocmirea planului de interventiei
-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

OBLIGATIILE SALARIATILOR
-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP
-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI
-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la
sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor
-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI ALTOR


AMENAJARI
-stabilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a MTPSI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor
cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele
combustibile
-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor
-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile,
stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum
sistingerii jarului
-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata
programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie, in depozite ori
spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi
efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea
cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a
autorizatiei de lucru)
-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI)
-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, schemelor de
prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor
periculoase
-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie

24
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA

LUCRARI CU FOC DESCHIS


-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc
deschis
-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza
materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu
sau de explozie
-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante
combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru
executant)
-obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri :
- pregatirea locului(conform NGPSI)
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)
-functionarea corespunzatoare a ET
-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET

FUMATUL
-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie
-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu
inscriptia LOC PENTRU FUMAT
-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere
-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere
-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile
-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse
-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele, MTPSI,
tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si
a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre
pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare), etc.
-asigurarea practicabilitatii si curateniei
-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu dispozitive
de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fierbinti precum si
propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
-functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a
elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care
mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
-asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
-marcarea cailor de acces

25
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de acces in
incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor, holuri etc,
care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie
-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in
vedereaidentificarii si utilizarii
-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de
securitate
-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata
noptii
-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de
circulatie a vehiculelor
-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea
balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME


efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece
-asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire
-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii
scazute)
-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de interventie
-efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase
-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de prevenire si
stingere a incendiilor
-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
-interzicerea utilizarii focului deschis
-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza
producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire)
-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu
perdea de apa rece
-indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor
-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII


-organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca)
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a
activitatii
-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie
-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le
pot genera si a masurilor generale specifice PSI

26
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si


mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare
a personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii
- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de
stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu,
mijloacelor de salvare si de protectie a personalului
- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a
bunurilor
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET
- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor
NOTA :
-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se intocmesc pe nivel
(nr. persoane > 30) si pe incaperi
-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele
ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe
incaperi

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI


-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie
-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor interventii
specifice la instalatii si utilaje
-actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si
sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)
-evacuarea bunurilor si protejarea ET
-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura, fum,
gaze toxice)
-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie astfel
stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor
si circulatia rapida a fortelor de interventie
-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa
fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie prevazute
cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si
realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina
siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau
in alte locuri special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele
functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile
normate
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de
securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel
incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute

27
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in
pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje
combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de
evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica, etc.)
-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii,
prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de
siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a
fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare
-cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca :
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor
economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice
- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din
drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice
anotimp
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru
autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa
constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare
cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp
constituie o conditie de siguranta la foc)
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata
durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate,
precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive
obiective folosirea acestora in conditii de siguranta
-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta
(incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, singerii incendiilor
si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la toate :
- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.) si incaperile
acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse finite
si auxiliare)
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la
punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor,
aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu,
stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc.)
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de
compartimentare impotriva incendiilor)
- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si
iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate in
caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile)
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu

CAILE DE CIRCULATIE
-Caile de circulatie trebuie sa fie

28
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut


- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a
persoanelor
-Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele
destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la compresiune,
socuri si uzura
-Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade
inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea
inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm
-Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa permita
preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau vor fi ingradite
cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea
vor fi asigurate contra deplasarii
-Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare,
iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase)

SEMNALIZAREA DE SECURITATE
-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de
sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori de
cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva
sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii
-Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale,
prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si
ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante sau preparate periculoase, ca si
alte materiale specifice
-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de
salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional
-Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o
interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de
prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor
- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau
aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante
periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma rigida,
autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea
zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in
cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare
sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
-Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare
asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune
specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol

29
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate
utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si
specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara
reimprospatarea cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari.

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE


SI
PRIM AJUTOR

GENERALITATI

OBLIGATIILE CONDUCERII
 stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsabilitatile salariatilor
 identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
 intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si
mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor
pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
 elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor
 stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea
masurilor de aparare impotriva incendiilor
 asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de
incendiu
 intocmirea planului de interventiei
 asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
 alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

OBLIGATIILE SALARIATILOR
 respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
 utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP
 neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI
 comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune
la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
 cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor
 acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI ALTOR


AMENAJARI
 stabilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a MTPSI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
 interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si
utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau
substantele combustibile

30
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a


incendiilor
 interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
 amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile,
stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii
precum sistingerii jarului
 interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe
durata programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie,
in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor
combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea
materialelor combustibile, dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza
permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru)
 obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI)
 obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
 reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor,
schemelor de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de
depozitare a materialelor periculoase
 actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta
situatie

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA

LUCRARI CU FOC DESCHIS


 reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor
cu foc deschis
 interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza
materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de
incendiu sau de explozie
 interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau
substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
 intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt
pentru executant)
 obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri :
- pregatirea locului(conform NGPSI)
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)
 functionarea corespunzatoare a ET
 obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET

FUMATUL
 reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie
 interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
 instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
 dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu
inscriptia LOC PENTRU FUMAT
 amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere
 interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere

31
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile


 interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse
 evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


 asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele,
MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de
forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor
protectoare(ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de
compartimentare), etc.
 asigurarea practicabilitatii si curateniei
 semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
 interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
 amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
 interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu
dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fierbinti
precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
 functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu
a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor
care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
 asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
 marcarea cailor de acces
 montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de acces in
incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
 interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor,
holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul
personalului de interventie
 pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in
vedereaidentificarii si utilizarii
 asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
 acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu
indicatoare de securitate
 acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe
durata noptii
 asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
 asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile
de circulatie a vehiculelor
 protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea
balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME


 efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece
- asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire
- protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu
apa(expuse temperaturii scazute)
- asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si
de interventie
 efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase

32
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de


prevenire si stingere a incendiilor
- identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
- interzicerea utilizarii focului deschis
- restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care
favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau
supraincalzire)
- protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin
racire cu perdea de apa rece
- indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
- asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
- comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor
- stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII

 organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca)


- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a
activitatii
 efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de
productie
 organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le
pot genera si a masurilor generale specifice PSI
- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si
mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare
a personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii
- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de
stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu,
mijloacelor de salvare si de protectie a personalului
- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a
bunurilor
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET
- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor
NOTA :
- planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se
intocmesc pe nivel
(nr. persoane > 30) si pe incaperi
- planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate
zonele ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se
intocmesc pe incaperi

33
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI

 alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie


 urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
 intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor interventii
specifice la instalatii si utilaje
 actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a
instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)
 evacuarea bunurilor si protejarea ET
 protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura,
fum, gaze toxice)
 verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE

 caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie astfel
stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea
persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie
 traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de
interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie prevazute
cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si
realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina
siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau
in alte locuri special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele
functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile
normate
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de
securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel
incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute
 la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in
pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de
finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de
evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada,
panica, etc.)
 caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte
spatii, prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii
in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau
sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare
 cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca :
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor
economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice
- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din
drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice
anotimp
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru
autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie

34
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa


constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare
cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp
constituie o conditie de siguranta la foc)
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata
durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate,
precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive
obiective folosirea acestora in conditii de siguranta
 accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de
urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol,
singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la toate :
- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.) si incaperile
acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse finite
si auxiliare)
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la
punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor,
aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu,
stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc.)
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de
compartimentare impotriva incendiilor)
- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si
iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate in
caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile)
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu

AMPLASAREA CLADIRILOR, DEPOZITELOR SI ALTOR TIPURI DE CONSTRUCTII

 Cladirile sau instalatiile tehnologice amplasate in aer liber la care pot aparea emisii
importante de pulberi, vapori gaze periculoase in atmosfera, precum si cele care produc
zgomote ce depasesc limitele admisibile, se vor amplasa astfel incat sa se evite poluarea altor
zone de munca sau a zonelor invecinate; amplasarea acestora se va face astfel incat sensul
vanturilor domonante sa indeparteze degajarile accidentale din zona spatiilor de munca
 Depozitele deschise, pentru materiale care produc pulberi la manipulare ce pot fi antrenate de
curentii de aer, vor fi amplasate la o distanta de 20 m fata de cladiri productive si la o distanta
de 50 m fata de cladirile social-administrative.
 Cladirile administrative se vor amplasa in apropierea spatiilor de productie, astfel incat sa se
evite intretaierea cu circuitele tehnologice productive sau cu spatii cu emisii nocive
 Cladirile in care se desfasoara procese tehnologice caracterizate prin degajari de caldura de
peste 20 kcal/mc/h, prevazute cu ventilare naturala, se vor amplasa cu latura lunga
perpendicular ape directia vanturilor dominante din perioada sezonului cald
 Incaperile administrative trebuie sa fie isolate de incaperile de productie, cu exceptia celor
strict legate de spatiile de productie; daca incaperile administrative sunt situate in spatii
zgomotoase, sau sunt invecinate cu asemenea incaperi, trebuie prevazute masuri de izolare

35
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

impotriva zgomotului si vibratiilor, astfel ca nivelul acestora san u depaseasca limita maxima
admisibila; cladirile si incaperile administrative trebuie sa corespunda si reglementarilor in
vigoare referitoare la prevenirea incendiilor

CAILE DE CIRCULATIE

 Latimea cailor de circulatie din cladiri, hale, depozite sau alte incaperi de lucru se stabileste
in functie de felul circulatiei, gabaritele mijloacelor de transport si dimensiunile materialelor
sau pieselor care se transporta; latimea lor nupoate fi mai mica decat cea prevazuta in tabelul
de mai jos

LATIMEA MINIMA ADMISA A CAILOR DE CIRCULATIE DIN INCAPERILE DE LUCRU

NR. DESTINATIA CAII DE CIRCULATIE LATIMEA MINIMA


CRT (m)
1 Circulatia de pietoni in ambele sensuri si de carucioare intr-un singur L + 0,50(l)
sens
2 Circulatie de caruciore si pietoni in ambele sensuri 2L + 0,60
3 Circulatie intr-un singur sens cu electrocare, electrostivuitoare sau L + 0,60
alte mijloace de transport similare motorizate, si de pietoni in ambele
sensuri
4 Idem in ambele sensuri 2L + 0,70
5 Circulatia intr-un singur sens cu autocamioane si pietoni in ambele L + 0,80
sensuri
6 Idem in ambele sensuri 2L + 1,00
7 Spatiul de circulatie pentru personalul de desrvire, intretinere, Min 0,80 m(2)
reparatii

L- latimea maxima a mijlocului de transport


(2)-valoarea se stabileste in functie de gradul de periculozitate prezentat de utilajul pe langa care
se circula
 Caile de circulatie trebuie sa fie
- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut
- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a
persoanelor
 Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele
destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la
compresiune, socuri si uzura
 Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu
balustrade inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare,
iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm
 Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa
permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau
vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in cazul utilizarii de
capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii

36
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu
indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau
inscriptii luminoase)

SEMNALIZAREA DE SECURITATE

 Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau


de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in
vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice
de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii
 Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor
legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare,
salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante sau preparate
periculoase, ca si alte materiale specifice
 Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare,
de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional
 Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o
interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de
prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor
- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau
aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante
periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma rigida,
autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea
zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in
cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare
sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
 Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare
asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune
specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol
Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau
sanatate utilizata) se
va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si
specific care trebuie
adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea
cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari.

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR


IN CAZ DE
ACCIDENTARE SAU IMBOLNAVIRE

37
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

STOPUL RESPIRATOR

Stopul respirator(asfixia) este stare organismului caracterizata prin oprirea respiratiei si deci prin
lipsa oxigenului in sange, ceea ce poate produce distrugerea tesuturile vitale si chiar moartea.
Cauzele care determina asfixia se grupeaza in 3 categorii :
- insuficienta oxigenului in aerul inhalat
- oprirea respiratiei si a circulatiei
- obturarea cailor respiratorii
Caile respiratorii pot fi blocate de spasme musculare cauzate de patrunderea apei sau a
alimentelor pe caile respiratorii sau de inflamarea tesuturilor gatului in alergii, boli sau raniri.
Tulburarile circulatiei sanguine antreneaza intr-un termen mai mult sau mai putin scurt si
tulburari respiratorii si , reciproc, stopul respirator antreneaza stopul cardiac, cele doua
functii(respiratia si circulatia) fiind complementare.
Semnele tulburarilor respiratorii :
- respiratie neregulata, prea repede sau prea rara
- respiratie suprficiala sau prea adanca
- respiratie zgomotoasa sau dificila
- congestionarea vaselor de sange de pe cap si gat
- coloratie vanata(cianotica) a buzelor, urechilor si unghiilor
- transpiratii abundente imobilizarea toracelui, circulatia de aer nu poate fi auzita sau
simtita
Daca nu se aplica respiratia artificiala, vor urma rapid stopul cardiac, starea de
inconstienta si apoi survine moartea.
Respiratia artificiala trebuie sa inceapa imediat. Creierul poate fi afectat definitiv daca
este lipsit de oxigen o perioada mai mare de 4 minute.
FAZELE DE INTERVENTIE-in executarea respiratiei artificiale :
1. - aprecierea capacitatii de raspuns a victimei
2. - deschiderea(eliberarea) cailor respiratorii
3. - verificarea existentei respiratiei
4. - ventilarea plamanilor
5. - verificarea existentei pulsului
METODE DE RESPIRATIE ARTIFICIALA
 metode directe
- metoda « gura la gura »
- metoda « gura la nas »
 metode indirecte
- apasare pe spate-brate ridicate
- apasare pe piept-brate ridicate
SECVENTELE RESPIRATIEI ARTIFICIALE-METODE DIRECTE :
 stabiliti capacitatea de raspuns a victimei
 verificati existenta respiratiei
 chemati ajutoare
 pozitionati accidentatul - pe spate, sustinandu-i capul si gatul, miscand corpul ca pe un intreg
 deschideti caile respiratorii - folosind manevra cap rasturnat-barbie ridicata ori impingerea
mandibulei fara rasturnarea capului
 verificati existenta respiratiei
 incepeti ventilatia plamanilor
 apreciati existenta pulsului

38
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 trimiteti dupa ajutoare(ajutor medical)


 reluati respiratia artificiala
 verificati inca o data pulsul
Cand accidentatul incepe sa respire spontan, se pozitioneaza in pozitie de siguranta(ea ajuta la
mentinerea deschisa a cailor respiratorii si la prevenirea aspirarii de fluide si vomismente).
Accidentatii care au prezentat urgente respiratorii trebuie urmariti cu grija, cu atat mai mult cu
cat pot aparea dificultati in respiratie. Ei au nevoie de ajutor medical urgent.

REANIMAREA CARDIO-RESPIRATORIE(RCR)

Reanimarea cardio-respiratorie(RCR) se aplica pentru reanimarea (resuscitarea) unei persoane


care nu respira
(stop respirator) si a carei inima a incetat sa bata.Circulatia artificiala, creata prin compresii
externe asupra
toracelui, determina sangele sa circule, iar respiratia artificiala asigura oxigenarea plamanilor.
Aplicarea RCR necesita sase faze de interventie :
- aprecierea capacitatii de raspuns a victimei
- deschiderea(eliberarea) cailor respiratorii
- verificarea existentei respiratiei
- ventilatia plamanilor
- verificarea existentei pulsului
- masajul cardiac extern(compresia toracelui)
Odata inceputa, RCR trebuie continuata pana cand se obtine o revenire spontana a pulsului si
respiratiei sau pana
cand victima este preluata de cadre medicale de specialitate.
Pentru mentinerea ritmului si vitezei, cat si pentru contabilizarea apasarilor se recomanda o
numaratoare cu viteza
constanta.
OBSTRUCTIA CAILOR RESPIRATORII

Obstructionarea cailor respiratorii superioare reprezinta blocarea partiala sau totala a cailor de
trecere si de
patrundere a aerului in plamani.
La o persoana constienta, obturarea este cauzata de obiecte straine(de exemplu, alimente).
La o persoana inconstienta, limba poate sa cada in fundul gatului si sa impiedice trecerea aerului.
Daca aerul este impiedicat sa intre in plamani, persoana isi poate pierde cunostinta.
Daca primul ajutor nu este acordat, se poate ajunge la stop cardio-respirator si deces.
Obstructia cailor respiratorii poate fi prevenita prin :
- taierea alimentelor, in special a carnii, in bucati mici si mestecarea lor completa
inainte de a fi inghitite
- evitarea vorbitului, rasului sau bautului in timpul mestecarii alimentelor
- evitarea ingurgitarii bauturilor inainte si in timpul alimentelor
- constientizarea faptului ca anumite alimente au tendinta de a produce inecari si deci se
recomanda precautie la consumul acestora
In cazul inecarii prin inghitire trebuie acordat imediat primul ajutor, deoarece se poate produce
obturarea partiala sau
completa a cailor respiratorii(obstructia partiala a cailor respiratopii permite doar in parte
intrarea aerului in plamani-

39
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

producand acces de tuse ; in cazul obstructiei complete a cailor respiratorii persoana va fi


incapabila sa respire, sa
tuseasca sau sa vorbeasca).
PRIMUL AJUTOR-in caz de inecare prin inghitire necesita urmatoarele manevre(in functie de
varsta si starea fizica a
victimei) :
- compresii(apasari)abdominale
- compresii(apasari) pe torace
- explorarea si scoaterea cu degetele a obiectului strain din gura
- ventilarea plamanilor
INGRIJIRI ULTERIOARE :
- se vor intrerupe manevrele pentru inecarea prin inghitire atunci cand caile respiratorii
sunt suficient de libere pentru a putea permite aplicarea respiratiei artificiale
- daca respiratia spontana se reia, se va supraveghea victima pentru a fi siguri ca nu
apar dificultati ulterioare
- persoana va fi incredintata serviciilor medicale de urgenta, deoarece manevrele pot sa
produca raniri si prin urmare, victima are nevoie de ingrijire medicala

PIERDEREA CUNOSTINTEI

Constienta este starea in care o persoana vorbeste coerent, isi controleaza activitatea
musculara, reactioneaza la
stimuli durerosi precum si atunci cand este interpelata isi da seama. Orice modificare a acestei
stari, in afara
somnului normal, este un inceput important de accident sau boala.
Tulburarile starii de constienta se manifesta in 3 situatii :
 victima este constienta, dar prezinta unele tulburari
 victima este inconstienta-victima poate trece dintr-un moment in altul din stare de
inconstienta usoara la o inconstienta profunda, fara sa-si dea seama(si fara sa ne dam seama)
 victima este in stare de inconstienta profunda-victima isi pierde reflexele sale de securitate
si, daca este culcata pe spate, saliva poate inunda progresiv caile sale respiratorii, ceea ce
poate provoca stopul respirator.
Singura modalitate de a preveni si a trata aceste tulburari este asezarea victimei in pozitie de
siguranta, pe o parte, pentru a evita inundarea cailor respiratorii si inecarea.

LESINUL

LESINUL-este rezultatul unei oxigenari temporar insuficiente a creierului. O persoana care


lesina va fi inconstienta
chiar numai pentru cateva momente.
Cauzele obisnuite ale lesinului sunt ;
- oboseala, perioade indelungate petrecute in aceeasi pozitie(in picioare sau asezat),
lipsa aerului proaspat
- stari emotionale(frca, anxietatea, vederea sangelui)
- boala, traumatisme, dureri mari
Masuri preventive:
- se asigura aer proaspat(se deschid usi/ferestre), dar fara temperaturi excesive
- se slabeste stransoarea hainelor la gat, piept si talie
- daca persoana este culcata, picioarele ase ridica la inaltimea de 10-30 cm fata de sol

40
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

Masuri de prim ajutor :


- se verifica daca victima are caile respiratorii deschise si daca respira
- se slabesc hainele la gat, piept, talie
- se aseaza victima in pozitia de siguranta(de recuperare)
- se asigura aer proaspat si se protejeaza victima de temperaturi extreme
- se mentine victima intinsa confortabil inca 10-15 min dupa ce si-a recapatat
cunostinta
Daca revenirea din lesin nu este rapida si completa este necesar ajutor medical.

PANSAMENTE SI BANDAJE

Pansamentele si bandajele sunt elemente de baza in acordarea primului ajutor pentru ingrijirea
ranilor si a
traumatismelor muschilor, oaselor si articulatiilor.
PANSAMENTUL-este un invelis protector, aplicat pe o rana, pentru a controla sangerarea, a
absorbi sangele si a
preveni contaminarea si infectarea acesteia.
PANSAMENTUL-trebuie sa fie :
- steril sau cat mai curat posibil
- foarte absorbant si poros pentru a mentine rana uscata
- compresibil, gros si moale, in special pentru sangerari puternice, astfel incat presiunea
sa se exercite uniform pe toata suprafata afectata
- neaderent si fara scame, pentru a reduce posibilitatea lipirii de rana. Tifonul,
bumbacul si panza de in sunt materiale potrivite pentru pansamente, in timp ce lana si
alte materiale pufoase nu sunt recomandate
Tipuri de pansamente :
- pansamente adezive-pansamente din tifon, sterile, cu banda adeziva
- pansamente din tifon(comprese)-de diverse marimi, pliate si impachetate individual
sau in numar mare
- pansamente compresive-pansamente sterile din tifon si alt material absorbant(pernuta
de tifon plina cu vata) ; se folosesc la aplicarea compresiva pe o rana cu sangerare
puternica
- pansamente improvizate-obtinute din material fara scame, steril sau curat, de
preferinta alb
Materiale de prim ajutor necesare pentru pasare :
- pansamente, fesi si comprese de tifon sterile
- vata sterila
- leucoplast
- pense si foarfece sterile
- substante dezinfectante :apa oxigenata, rivanol 1%, tinctura de iod, spirt
BANDAJELE(fesi, tiunghiuri, rondele)-sunt materiale folosite pentru a fixa un pansament, a
mentine compresiunea
pe o rana, a sprijini un membru sau o articulatie, a imobiliza parti ale corpului si a fixa atele.
La folosirea bandajelor se respecta urmatoarele reguli :
- se aplica bandajul suficient de strans pentru a asigura ca sangerarea este controlata sau
ca imobilizarea este bine realizata ; daca fasa este prea larga cade de pe rana, daca este
aplicata prea strans produce durere si impiedica circulatia sangelui
- se verifica periodic daca sangele continua sa circule distal fata de bandaj

41
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- realizarea bandajarii se realizeaza cu atentie pentru a nu provoca victimei dureri si


miscari inutile
Tipuri de bandaje : bandaj triunghiular, fesi, panza dreptunghiulara, basmaua

PLAGI. HEMORAGII

PLAGA(RANA, LEZIUNEA)-se intelege orice intrerupere a continuitatii unui tesut(a


tegumentelor sau a tesuturilor
mai profunde). Plaga este insotita de obicei de sangerari si poate avea ca urmare infectia,
prin patrunderea
microbilor in tesuturi. Sangerarea(hemoragia) consta in curgerea sangelui din vase in tesutul
inconjurator, in
cavitati corporale sau in exteriorul corpului. Tesuturile moi sunt cele predispuse la sangerari
ca urmare a ranirii lor.

CLASIFICAREA PLAGILOR
A.- functie de modul de prezentare
- inchise
- deschise
B.- functie de profunzime
- escoriatii(julituri)-care intereseaza numai straturile superficiale ale pielii
- plagi superficiale-care intereseaza tegumentul in intregime si tesutul celular subcutanat
- plagi profunde-atunci cand sunt depasite aceste straturi si sunt afectati muschii, vasele,
nervii, oasele, alte
organe
C.- functie de multimea straturilor si a elementelor afectate
- simple
- complexe
D. - penetrante-cand patrund intr-o cavitate a corpului
- perforante-cand strapung un organ cavitar(inima, stomac, intestin)
- transfixiante-cand strabat intregul diametru al corpului si prezinta doua orificii : de intrare
si de iesire
E.- functie de natura agentului agresor si dupa modul de producere
- plagi contuze(contuzii, vanatai)-cauzate de obicei de cadere au de o lovitura cu un obiect
contondent, rotunjit,
neted, fara sa se produca o sfasiere a tegumentului(piele, epiderma) ; sansele de infectie
sunt reduse
- plagi zdrobite(laceratii) deschise, cu margini neregulate ;distrugerile de tesuturi sunt mai
mari, cu tendinta de
necrozare, substantele rezultate fiind toxice pentru organism ; vindecarea se produce mai
greu
- plagi taiate-provocate de obiecte taioase(cutite, cioburi) la nivelul tesutului moale. Ele
prezinta margini regulate
cu distrugeri minime de tesut ; se vindeca usor, cu cicatrici
- plagi intepate-cauzate de obiecte ascutite si taioase(aschii, cuie, spini).Aceste rani pot
avea orificii mici la
suprafata pielii, cu distrugeri minime de tesut, dar pot fi profunde, permitand patrunderea
microbilor in adancime.

42
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

Infectiile la plagile intepate sunt grave


- plagi muscate-provocate de muscaturi de animale, mai rar de om ; aceste plagi constau
dintr-o asociere de plagi
taiate si zdrobite
- plagi impuscate-provocate de armele de foc

INGRIJIREA PLAGILOR

Obiectivele principale ale acordarii primului ajutor in ingrijirea plagilor sunt :


- combaterea hemoragiei
- prevenirea infectiei
- combaterea durerii
- prevenirea si combaterea socului
Materiale de prim ajutor necesare :
- comprese sterile, vata, fesi, leucoplast
- alcool sanitar, tinctura de iod
- apa oxigenata sau tablete de perogen(10 tablete/200 ml apa)
- solutie de cloramina(4 tablete/1 l apa) ; rivanol 1%, tinctura de iod, apa fiarta 30 min
si racita
- medicamente care combat durerea ; algocalmin, antinevralgic
HEMORAGIA-revarsarea sangelui in afara vaselor sanguine, ca urmare a ruperii, taierii,
inteparii sau zdrobirii acestora, deci a deschiderii sistemului circulator printr-un proces distructiv, la
orice nivel al sau. Cele mai frecvente cauze ale hemoragiilor sunt traumatismele. Hemoragiile
determina reducerea cantitatii de sange circulant, pierderile mari de sange(peste o treime din
cantitatea totala de sange din corp) putand provoca instalarea socului hemoragic, cu consecinte
grave.
CLASIFICAREA HEMORAGIILOR

dupa vasul de sange


- arteriala-sange rosu-deschis, oxigenat, care tasneste ritmic, odata cu bataile inimii
- venoasa-sange rosu inchis, incarcat cu bioxid de carbon, care curge in valuri inundand
rana
- capilara-sange rosu in cantitate mica, care musteste sau picura ; deseori se opreste de la
sine prin formarea
unui cheag
dupa locul in care curge sangele
- externe-la suprafata corpului
- interne-intr-o cavitate interna
- exteriorizate-hemoragii produse intr-un organ care comunica cu exteriorul
- la distanta-fata de orificiul prin care se exteriorizeaza

FRACTURILE

FRACTURA-intreruperea continuitatii unui os, cu alte cuvinte orice rupere, zdrobire sau
plesnire(fisurare) a unui os,
ca urmare a unui traumatism mai puternic(cadere de la inaltime, lovitura, strivire, tamponare,
izbire, rasucire)
PREVENIREA FRACTURILOR-prin adoptarea unor deprinderi de securitate, in acest sens
trebuind evitate :

43
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- suprafetele accidentate sau incarcate cu diferite obiecte(obstacole): unelte, materiale,


cordoane de racord, furtunuri, etc
- pardoselile umede, murdare cu uleiuri, alunecoase ; lipsa covoarelor, carpetelor sau
traverselor ;
- scarile luminate insuficient si blocate(aglomerate) cu obiecte diferite, fara balustrada,
acoperite cu gheata si/sau zapada
- folosirea scaunelor pentru a atinge locuri inalte, a scarilor pliante defecte, a scarilor
neasigurate
- neutilizarea balustradelor si centurilor de siguranta atunci cand se lucreaza la inaltime

TIPURI DE FRACTURI
A.- ca urmare a actiunii directe sau indirecte a agentului agresor
- fractura directa-se produce la locul de aplicare a fortei respective, deci la locul de
actiune a agentului agresor
- fractura indirecta-se produce la distanta de locul de aplicare a fortei respective, deci de
locul de actiune a
agentului agresor
B.- functie de modul de prezentare
- fractura completa-intereseaza osul pe toata grosimea sa, avand forme variabile(de-a
curmezisul, piezisa,
spiralata)
- fractura incompleta
C.- functie de modul de prezentare
- fractura inchisa-cand cel putin pielea a ramas intacta
- fractura deschisa-cand s-a produs si o rana prin care focarul de fractura comunica cu
exteriorul(ele sunt mai
grave, fiind insotite de hemoragii)
D.- functie de numarul de focare de fractura
- unice(un singur focar de fractura)
- multiple(mai multe focare)
PRIMUL AJUTOR IN FRACTURI - are rolul sa previna complicatiile si leziunile ulterioare si sa
diminueze durerea
si umflarea zonei. El se acorda la locul accidentului, exceptand cazul in care persista un pericol
pentru salvator sau
pentru victima.
Obiectivul principal al primului ajutor este reprezentat de imobilizarea focarului fracturii
pentru a preveni
complicatiile si a alina durerea. Imobilizarea se realizeaza cu ajutorul atelelor confectionate
special sau improvizate.
Imobilizarea fracturii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
 ca regula generala, orice imobilizare trebuie sa cuprinda doua articulatii(incheieturi):cea de
deasupra si cea de dedesubtul focarului de fractura
 la membre, atelele se pun de o parte si de alta a focarului de fractura(sau membrul se aseaza
intr-o gutiera speciala)
 atelele se invelesc in vata(sau alte materiale moi) pentru a nu leza pielea, a nu stanjeni
circulatia sau a nu mari durerea
 se evita aplicarea atelelor pe locul unde osul vine in contact direct cu pielea
 acolo unde atela nu se poate mula exact pe regiunea imobilizata, golurile se umplu cu vata

44
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

 se trage apoi o fasa, la inceput circulara, apoi serpuiyoare, in jurul atelelor si membrului
fracturat, obtinand astfel o imobilizare provizorie(imobilizarea de durata urmand sa se faca la
un serviciu medical de specialitate ; trebuie sa se aiba in vedere ca fasa prea stransa
stanjeneste circulatia sangelui si accentueaza durerea, iar fasa prea larga este egala cu lipsa
imobilizarii.
 Orice accentuare a durerii indica agravarea situatiei si necesita controlarea pozitiei
membrelor, a bandajelor si nodurilor si a circulatiei sangelui la extremitati ; nodurile de la
materialul utilizat pentru fixarea atelelor vor fi facute peste atela si nu pe zona descoperita
deoarece pot provoca compresiuni dureroase pe tegumente.
 Cel putin 2 persoane trebuie sa conlucreze la efectuarea imobilizarii ; una ridica membrul
fracturat cu o mana, in timp ce cu palma cealalta sprijina locul fracturii iar cealalta persoana
aplica atelele si trage fasa
 Dupa imobilizare urmeaza transportarea accidentatului la spital

LEZIUNILE OCHIULUI

Aplicarea in practica a masurilor de prevenire a accidentelor si de asgurare a sanatatii si


securitatii la locul de munca
trebuie sa determine evitarea lezarii ochilor. Consecintele lezarii ochiului pot fi foarte grave
ajungand pana la tulburari
de vedere sau orbire.
Nu incercati sa indepartati particulele din ochi atunci cand :
- particula este pe cornee
- particula este incastrata sau s-a lipit de globul ocular
- particula nu poate fi vazuta, desi ochiul e umflat si doare
Corpii straini care se incastreaza in ochi sau in tesutul moale de langa ochi trebuie indepartati
numai de catre medic.
ARSURILE CHIMICE
Scopul primului ajutor-este sa dilueze si treptat sa elimine substantele chimice, prin inundarea
ochiului cu apa. O
substanta chimica sub forma de pudra trebuie indepartata prin periere. Substantele chimice
corosive se vor indeparta
prin spalarea ochiului timp de cel putin 10-20 min(se foloseste aparatura speciala pentru
irigarea ochiului)

ARSURILE

ARSURILE-raniri ale pielii sau ale altor tesuturi produse de agenti termici, chimici, electrici
sau de radiatii. Pielea
protejeaza corpul de invazia bacteriilor, ajuta la controlul temperaturii corpului si retine fluidele
acestuia. Ranirea pielii
prin arsuri sau opariri poate produce pierderea acestor functii si, daca leziunea este intinsa se
poate ajunge la
complicatii serioase

CLASIFICAREA ARSURILOR
A.-in functie de agentul care le-a provocat
- termice- produse de foc, contactul cu obiecte fierbinti sau abur
- corosive-cauzate de substante chimice foarte active precum acizii si bazele

45
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

- electrice-produse de curentul electric


- prin radiatie-determinate de expunertea excesiva la soare, raze X sau materiale radioactive
B.-dupa profunzimea lor
- arsurile de gradul intai-limitate la stratul superficial al pielii ; pielea este rosie si
ustura(exemplu-arsura solara
obisnuita)
- arsurile de gradul doi-cuprind toata grosimea pielii ; pe piele apar basici cu continut seros
sau hematic ; pe langa
durerea mare pe care o resimte victima, pericolul principal consta in infectarea
continutului veziculelor
- arsurile de gradul trei-leziunile depasesc grosimea pielii, distrugand si straturile mai
profunde : grasime, muschi,
vase, nervi, pana la os ; durerea este mai mica, deoarece extremitatile nervilor din piele au
fost distruse
- arsurile de gradul patru-sunt foarte severe, implicand distrugerea tuturor structurilor
inclusiv a osului
EFECTELE-arsurilor si oparirilor sunt determinate de :
- intinderea suprafetei arse a corpului ; viata accidentatului este amenintata daca
arsurile depasesc 10% din suprafata totala a pielii
- localizarea arsurii(de exemplu, arsurile fetii pot afecta respiratia)
- gradul arsurii, determinat de profunzimea leziunii
- varsta, starea fizica si fiziologica
PRIMUL AJUTOR-pentru arsura termica :
- imersiunea imediata a partii arse in apa rece sau in alcool pentru a usura durerea,
pentru a reduce inflamarea si basicarea si pentru a preveni lezarea ulterioara a
tesuturilor; daca imersiunea nu este posibila se aplica pe zona arsurii imbracaminte
curata, umezita in apa rece sau in alcool
- indepartarea imediata a oricarei surse de presiune a zonei arse(imbracaminte,
incaltaminte) inainte de aparitia inflamarii
- acoperirea arsurii cu un pansament curat, lipsit de scame, preferabil steril
Este strict interzis :
- aplicarea de lotiuni, alifii sau pnsamente murdare
- nu se vor sparge basicile
- nu se respira si nu se tuseste peste arsuri ; nu se pipaie zona arsa
- nu se indeparteaza imbracamintea lipita de zona arsa
PRIMUL AJUTOR-pentru arsura chimica :
- se inunda imediat cu apa rece din abundenta zona arsa pentru a « spala »
substantele chimice ; se continua inundarea zonei arse si in timpul indepartarii
imbracamintii, pana la spalarea(indepartarea) completa a subst. chimice
- dupa indepartarea prin spalare a substantelor chimice se continua primul ajutor ca
pentru arsura termica

ACCIDENTELE DETERMINATE DE CURENTUL ELECTRIC


(ELECTROCUTAREA)

Consecintele electrocutarii depind de trei factori:


- intensitatea curentului electric
- timpul cat trece curentul prin corp(timpul de expunere)
- traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp

46
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

Intensitatea curentului electric-a carui limita de suportabilitate si considerata nepericuloasa


este ;
- 10 mA in cazul curentului alternativ de frecventa industriala
- 50 mA in cazul curentului continuu
Valorile curentilor de mai sus si efctele lor au fost grupate in zone de pericol :
- curetul care trece prin corp este mai mic de 10 mA-pericol de deces foarte scazut
- curentul care trece prin corp este mai mare de 10 mA dar mai mic de 200 mA-
pericolul de paralizare a functiilor sistemului nervos este foarte probabil si pot aparea
stop respirator si stop cardiac
- curentul care trece prin corp este mai mare de 200 mA-probabilitatea decesului este
ridicata si agravata de efectele termice ale curentului electric
Timpul cat trece curentul prin corp(timpul de expunere)-este foarte important mai ales in raport
cu intensitatea
curentului. Cu cat timpul este mai scurt, valoarea curentului la care omul reuseste sa se
desprinda este mai mare si
invers. Limitele timpului de deconectare a instalatiilor electrice de joasa tensiune trebuie sa fie
de :
- 0,2 sec pentru tensiuni pana la 250 V
- 0,1 sec pentru tensiuni pana la 500 V
Traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp-se considera ca foarte periculoase
caile :
- mana stanga piciorul drept(axa inimii)
- mana dreapta-marginea superioara a bazinului
EFECTELE CURENTULUI ELECTRIC-pot avea urmari imediate sau intarziate:
- urmarile imediate-se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau
circulatorii, respectiv aparitia stopului respirator si/sau cardiac, ori deces instantaneu
prin fibrilatie ventriculara
- urmarile intarziate(ore, zile)- se manifesta printr-o slabire a fortei musculare, amorteli,
chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaos ; la reluarea activitatii pot
aparea tulburari care influenteaza centrul generator de excitatie al inimii.
ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
- scoaterea accidentatului de sub actiunea sau influenta curentului electric(prin
deconectarea instalatiei electrice de la intrerupatorul de alimentare)
- determinarea starii accidentatului
- daca accidentatul este constient
- daca accidentatul este inconstient
- daca accidentatul prezinta vatamari sau raniri
- se aseaza accidentatul intr-o pozitie care sa permita examinarea sa, adica in pozitia
culcat pe spate pe o suprafata plana si suficient de rigida
- se desfac hainele de la gat, piept si zona abdominala
- se verifica starea respiratiei si existenta pulsului
- in cazul lipsei functiilor vitale, fara a mai tine seama de eventualele interdictii de
miscare a accidentatului, acestuia i se va face respiratie artificiala sau reanimare cardio-
respiratorie
 orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicala, deoarece
ulterior pot surveni tulburari de ritm cardiac

47
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI

48