Sunteți pe pagina 1din 41

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - CLASA I

Grup Editorial Art


autori Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Crinela Grigorescu, Camelia Coman

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare: Actualizarea cunoştinţelor din clasa pregătitoare


Tema: Bine te-am regăsit, şcoală
Număr de ore alocate: 14

Detalieri de conţinut Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


specifice ore
1. Prima zi de şcoală 1.1 COMUNICARE ORALĂ Resurse materiale: 2 observare Evaluare
1.2 - prezentarea propriei persoane; manual, coli de sistematică predictivă
1.3 salutul hârtie, creioane
1.4 - identificarea numărului de colorate, stilou probă de
cuvinte dintr-un enunţ dat evaluare
2.1 - formularea de enunţuri după Resurse procedurale: orală / scrisă
2.2 reprezentări date conversaţia,
2.3 explicaţia,
2.4 CITIRE / LECTURĂ munca independentă,
- citirea cuvintelor, cu sprijin jocul didactic
imagistic
- ordonarea unor imagini Forme de organizare
reprezentând programul de lucru al a colectivului:
elevului individuală,
- realizarea corespondenţei dintre frontală
imagine şi litera iniţială a

1
cuvântului sugerat de aceasta Jocuri:
Cum mă numesc,
SCRIERE / REDACTARE Mişcă vântul
- scrierea pe liniatură dictando a frunzele,
trei litere mari / mici de tipar (la Desenez şi scriu ce
alegere); scrierea unor semne ştiu
grafice indicate

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE
A COMUNICĂRII
- identificarea numărului de silabe
ale unui cuvânt sugerat de imagine
2. Cine sunt, cine eşti? 2.1 - jocuri de rol Resurse materiale: 2 observare
2.2 - oferirea unor informaţii despre manual, fişe de sistematică
Salutul sine, despre familie, colegi, despre prezentare, imagini
4.1 activităţile preferate etc., folosind cu obiecte din clasă, activităţi în
Prezentarea proprie 4.2 enunţuri simple cu obiecte ale clasă
- exersarea unor formule de şcolarului, caiet
Oferirea unor adresare, de solicitare, de
informaţii despre viaţa mulţumire, adaptate Resurse procedurale:
de şcolar, despre interlocutorului conversaţia,
propria persoană - relatarea unor evenimente explicaţia,
semnificative din viaţa proprie sau demonstraţia,
Semne grafice care din activitatea şcolară / a clasei exersarea, exerciţiul,
intră în componenţa - enumerarea unor reguli de joc, a jocul didactic
literelor de mână unor norme ale clasei
(actualizare) - formularea unor enunţuri simple, Forme de organizare
corecte, coerente, referitoare la a colectivului:
activităţi desfăşurate frontală, în echipă, în
- executarea unor elemente grafice perechi, individuală
care intră în componenţa literelor

2
de mână (actualizare) Jocuri:
- confecţionarea unor etichete, Ghiceşte care sunt
afişe, materiale necesare în
activitatea zilnică
3. Colegii mei 1.4 - jocuri de rol de tipul vorbitor – Resurse materiale: 2 observare
ascultător, folosind păpuşi pe manual, caiet, stilou, sistematică
Salutul 2.1 deget, pe mână, marionete, măşti creioane colorate
etc. activităţi în
Oferirea de informaţii 3.3 - jocuri de rol Resurse procedurale: clasă
despre colegii de clasă - oferirea unor informaţii despre conversaţia,
4.1 sine, despre familie, colegi, despre explicaţia,
Reguli de vorbire 4.2 activităţile preferate etc., folosind demonstraţia,
eficientă enunţuri simple exersarea, exerciţiul,
- dialoguri în pereche sau în jocul didactic
Semne grafice care grupuri mici pe teme familiare
intră în componenţa reale sau imaginate Forme de organizare
literelor de mână - conştientizarea existenţei unor a colectivului:
(actualizare) reguli simple de desfăşurare a frontală, în echipă, în
schimburilor verbale (salutul, perechi, individuală
prezentarea scuzelor, transmiterea
mulţumirilor, formularea unei
cereri, formularea unor întrebări
etc.) care pot determina reuşita
comunicării
- plasarea în spaţiul clasei a unor
jetoane sau afişe care transmit
mesaje (reguli de conduită,
aniversări ale copiilor, mesaje ale
copiilor sau ale profesorului etc.)
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor

3
de mână (actualizare)
- organizarea în clasă a unui colţ /
panou, destinat transmiterii unor
mesaje şi informaţii (prin desene,
cuvinte/ enunţuri simple şi
simboluri) pe o temă aleasă de
copii sau referitoare la subiectul
unui proiect

Activitate transdisciplinară
cântecul Şcolărei şi şcolăriţe,
muzica de Timotei Popovici
4. Amintiri din vacanţă 1.3 - despărţirea cuvintelor în silabe, Resurse materiale: 2 observare
numărarea silabelor unui cuvânt şi manual, caiet, stilou, sistematică
Formularea unei idei, 2.1 reprezentarea lor prin simboluri / creioane colorate
unei păreri 2.2 semne / jetoane / gesturi / bătăi din activităţi în
palme Resurse procedurale: clasă
Descrierea unui obiect, 4.1 - identificarea unor cuvinte date conversaţia,
a unei persoane după criterii precum: număr de explicaţia,
sunete, sunet iniţial, sunet final etc. demonstraţia,
Povestirea unor - oferirea unor informaţii despre exersarea, exerciţiul,
întâmplări trăite sine, despre familie, colegi, despre jocul didactic
activităţile preferate etc., folosind Forme de organizare
Semne grafice care enunţuri simple a colectivului:
intră în componenţa - formularea unor enunţuri simple, frontală, în echipă, în
literelor de mână corecte, coerente, referitoare la perechi, individuală
(actualizare) activităţi desfăşurate
- exprimarea propriei păreri în
legătură cu fapte sau situaţii
familiare
- scurte descrieri (cel puţin trei

4
trăsături) referitoare la personaje de
desene animate / benzi desenate /
persoane cunoscute (părinţi, fraţi,
surori, colegi)
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor
de mână (actualizare)

Activităţi transdisciplinare
cântecul Câte unul pe cărare
(folclor)
Macheta Unde mi-am petrecut
vacanţa
5. Cartea, 2.1 - utilizarea formulelor specifice în Resurse materiale: 3 observare
prietena mea situaţii concrete de tipul: invitaţie, manual, caiet, stilou, sistematică
3.4 urare, solicitare, prezentarea unor creioane colorate,
Numerotarea scuze etc. carton colorat, hârtie activităţi în
paginilor, direcţii de 4.1 - exersarea unor formule de glasată / creponată, clasă
orientare în pagină 4.3 adresare, de solicitare, foarfece, lipici
de mulţumire, adaptate Resurse procedurale:
Formularea unei cereri interlocutorului conversaţia,
Semne grafice care - citirea unor cărţi de grup (cărţi explicaţia,
intră în componenţa uriaşe) demonstraţia,
literelor de mână - memorare unor poezii şi ghicitori exersarea, exerciţiul,
(actualizare) din proprie iniţiativă jocul didactic
- confecţionarea unor minicărţi pe
teme familiare (individual şi în Forme de organizare
grup); realizarea „Abecedarului a colectivului:
clasei”, folosind planşe de colorat frontală, în echipă, în
- activităţi în biblioteca şcolii perechi, individuală
- completarea unui jurnal de lectură

5
al clasei, folosind desene şi
enunţuri scurte
- completarea unor grafice, panouri
cu titluri, personaje ale textelor
citite
- observarea intuitivă a cărţilor de
diverse forme, dimensiuni, grosimi,
cu sau fără imagini
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor
de mână (actualizare)
- confecţionarea unor minicărţi pe
teme familiare, în care se vor folosi
limbaje convenţionale şi
neconvenţionale

Activitate practică
Amenajarea unui Colţ al cărţii

Activităţi transdisciplinare
Memorizare: Cartea, de Virgil
Carianopol
Cântecul Cărticica mea (folclor)
6. Personaje de basm 1.1 - utilizarea imaginilor pentru Resurse materiale: 3 observare
1.2 indicarea semnificaţiei unui mesaj manual, caiet, fişe cu sistematică
Formularea unei idei / 1.4 audiat imagini, stilou,
unei păreri proprii - realizarea unui desen care creioane colorate activităţi în
2.2 corespunde subiectului textului clasă
Desenarea unui obiect 2.3 audiat Resurse procedurale:
/ unei persoane 2.4 - oferirea de răspunsuri la conversaţia,
întrebarea: „Despre ce este vorba... explicaţia,

6
Repovestirea unor 4.1 (în acest fragment de poveste / în demonstraţia,
întrâmplări auzite acest text) ?” exersarea, exerciţiul,
- decodificarea mesajului încifrat în jocul didactic
Semne grafice care ghicitori
intră în componenţa - identificarea personajelor / Forme de organizare
literelor de mână personajului unui text audiat a colectivului:
(actualizare) - oferirea unor răspunsuri la frontală, în echipă, în
întrebări de genul: „Cine? Ce? perechi, individuală
Când? Unde? Cum? De ce?”
- identificarea elementelor dintr-un
text audiat care se regăsesc într-o
ilustraţie corespunzătoare textului
- stabilirea de asemănări/ deosebiri
între personajele şi/ sau
întâmplările prezentate în
povestirile audiate
- jocuri de tipul: „Recunoaşte
povestea şi personajul”, „Ce s-ar fi
întâmplat dacă..” etc.
- formularea unor întrebări de
lămurire în urma audierii poveştilor
şi povestirilor citite, înregistrate
sau povestite de adulţi / copii
- repovestirea clară şi cu intonaţie a
unui text audiat
- discuţii privind comportamentul
personajelor
- evidenţierea unor modele de
comportament, formularea unor
judecăţi de valoare faţă de faptele
personajelor

7
- formularea unei opinii personale
referitoare la un personaj / conduita
unei persoane / o întâmplare etc.
- jocuri de recunoaştere a unor
personaje, a unor poveşti după
indicii date
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
- realizarea şi prezentarea unei
„colecţii” de poveşti audiate
(album cu desene realizate de copil
în urma audierii textelor, însoţite
sau nu de enunţuri scrise)
- jocuri de modificare a poveştilor
audiate: schimbarea succesiunii
evenimentelor, modificarea
finalului, introducerea unor
personaje etc.
- executarea unor elemente grafice
care intră în componenţa literelor
de mână (actualizare)

8
Unitatea de învăţare: Sunetul şi litera. Silaba. Cuvântul
Tema: În familie
Număr de ore alocate: 11

Detalieri de conţinut Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


specifice ore
1. Casa noastră 1.3 - jocuri de pronunţie a cuvintelor Resurse materiale: 4 observare
care încep / se termină / conţin un manual, caiet, figuri sistematică
Sunetul şi literele (de 2.1 anumit sunet tangram, fişe pentru
tipar şi de mână): a / A 2.4 - analiza şi sinteza fonetică a exersarea literei, probă orală /
cuvintelor şi silabelor diverse instrumente scrisă
Oferirea unor 3.1 - stabilirea poziţiei unui sunet în de scris
informaţii despre 3.2 silabă / cuvânt autoevaluare
locuinţă / adresă 3.3 - oferirea unor informaţii despre Resurse procedurale:
sine, despre familie, colegi, despre conversaţia,
Citirea / scrierea 4.1 activităţile preferate etc., folosind explicaţia,
literelor de mână enunţuri simple munca independentă,
- dialoguri în pereche sau în jocul didactic,
grupuri mici pe teme familiare metoda fonetico –
reale sau imaginate analitico - sintetică
- jocuri de tipul: „Continuă versul /
strofa” Forme de organizare
- recunoaşterea literelor mari a colectivului:
şi mici, de tipar şi de mână individuală,
- realizarea literelor mari de tipar frontală
din figuri tangram
- asocierea unor cuvinte / enunţuri,
scrise cu litere de tipar şi de mână,
cu imaginile potrivite
- punerea în corespondenţă a
imaginilor cu mesajele orale /

9
scrise indicate
- exerciţii de dezvoltare a
musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a
contururilor unor litere; decorarea
literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a
literelor de mână (începând prin
unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului,
pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli
mari
- scrierea literelor de mână,
folosind diverse instrumente de
scris (creion, carioca, stilou,
pensulă, cretă) pe variate suporturi
(foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)

Memorizare
Bine e la noi acasă!,
de Emilia Căldăraru

Activităţi transdisciplinare
Interpretarea strofei A, a, a … din
cântecul Toamna, de Ana Motora
Ionescu
2. Familia mea 1.3 - jocuri de pronunţie a cuvintelor Resurse materiale: 4 observare

10
Sunetul şi literele (de 2.1 care încep / se termină / conţin un manual, caiet, figuri sistematică
tipar şi de mână): 2.4 anumit sunet tangram, fişe pentru
m/M - analiza şi sinteza fonetică a exersarea literei, probă orală /
3.1 cuvintelor şi silabelor diverse instrumente scrisă
Citirea / scrierea 3.2 - stabilirea poziţiei unui sunet în de scris, plastilină,
literelor de mână 3.3 silabă / cuvânt sârmă moale autoevaluare
- oferirea unor informaţii despre
Silaba ma 4.1 sine, despre familie, colegi, despre Resurse procedurale:
activităţile preferate etc., folosind conversaţia,
Cuvântul mama enunţuri simple explicaţia,
- dialoguri în pereche sau în munca independentă,
grupuri mici pe teme familiare jocul didactic,
reale sau imaginate metoda analitico –
- jocuri de tipul: „Continuă versul / fonetico – sintetică
strofa”
- recunoaşterea literelor mari Forme de organizare
şi mici, de tipar şi de mână a colectivului:
- realizarea literelor mari de tipar individuală,
din figuri tangram frontală
- asocierea unor cuvinte / enunţuri,
scrise cu litere de tipar şi de mână,
cu imaginile potrivite
- punerea în corespondenţă a
imaginilor cu mesajele orale /
scrise indicate
- exerciţii de dezvoltare a
musculaturii fine a mâinii
- modelarea din plastilină a
contururilor unor litere; decorarea
literelor de mână şi de tipar;
- trasarea în duct continuu a

11
literelor de mână (începând prin
unirea punctelor care le compun)
- executarea conturului unor litere,
silabe, cuvinte cu degetul pe blatul
mesei, în aer, pe spatele colegului,
pe hârtie, cu pensula şi acuarela, cu
creta pe tablă, cu markerul pe coli
mari
- scrierea literelor de mână,
folosind diverse instrumente de
scris (creion, carioca, stilou,
pensulă, cretă) pe variate suporturi
(foaie velină, foaie liniată, tablă
etc.)

Memorizare
Mama,
de G. B. Arădeanu

Activităţi transdisciplinare
Cântecul Mama, din folclorul
copiilor
3. Ridichea uriaşă – 1.1 - oferirea de răspunsuri la Resurse materiale: 1
lectură după imagini 1.2 întrebarea: „Despre ce este vorba... manual, caiet, stilou,
(în acest fragment de poveste / în creioane colorate
2.1 acest text)?”
2.2 - audierea unor poveşti, descrieri, Resurse procedurale:
2.4 instrucţiuni şi indicaţii şi conversaţia,
manifestarea unor reacţii explicaţia,
3.1 corespunzătoare demonstraţia,
- identificarea personajelor / exersarea, exerciţiul,

12
personajului unui text audiat jocul didactic
- oferirea unor răspunsuri la
întrebări de genul: „Cine? Ce? Forme de organizare
Când? Unde? Cum? De ce?” a colectivului:
- formularea unor întrebări şi frontală, în echipă, în
răspunsuri referitoare la conţinutul perechi, individuală
unui mesaj / text audiat
- jocuri de rol
- dialoguri în pereche sau în
grupuri mici pe teme familiare
reale sau imaginate
- repovestirea clară şi cu intonaţie a
unui text audiat
- discuţii privind comportamentul
personajelor
- evidenţierea unor modele de
comportament, formularea unor
judecăţi de valoare faţă de faptele
personajelor
- dramatizări ale unor poveşti
cunoscute
recunoaşterea literelor mari şi mici,
de tipar şi de mână
- citirea pe silabe / integrală a
cuvintelor scrise cu litere de tipar
sau de mână
4. Evaluare sumativă 1.3 - identificarea cuvintelor în Resurse materiale: 1 probă scrisă
componenţa cărora intră sunetul a manual, caiet, fişe de
3.1 - identificarea poziţiei sunetului / lucru autoevaluare
literei m într-un cuvânt sugerat de
4.1 imagine Resurse procedurale:

13
- asocierea unei imagini cu conversaţia,
cuvântul potrivit explicaţia,
- identificarea literei iniţiale a unui demonstraţia,
nume exersarea, exerciţiul,
- identificarea perechilor de litere / jocul didactic,
silabe / cuvinte de tipar / de mână metoda fonetico –
analitico – sintetică

Forme de organizare
a colectivului:
individuală
5. Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: 1 observare
ameliorare / dezvoltare - analiza fonetică şi sinteza manual, caiet, fişe de sistematică
2.1 cuvintelor lucru
2.3 - identificarea cuvintelor care activităţi în
conţin sunetul indicat Resurse procedurale: clasă
3.1 - citirea / scrierea silabei ma / conversaţia,
cuvântului mama explicaţia,
demonstraţia,
exersarea, exerciţiul,
jocul didactic,
metoda fonetico –
analitico – sintetică

Forme de organizare
a colectivului:
frontală, în echipă, în
perechi, individuală

14
Unitatea de învăţare: Propoziţia. Semne de punctuaţie
Tema: Cum îmi petrec timpul liber
Număr de ore alocate: 17

Detalieri de conţinut Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


specifice ore
1.Cu trenul 1.3 - intuirea imaginilor din manual Resurse materiale: 4 observare
1.4 - selectarea unor propoziţii din manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de enunţuri create de elevi ziare şi reviste,
tipar şi de mână): u / U 2.1 - delimitarea cuvintelor din alfabetar, sârmă probă orală /
2.2 propoziţii şi despărţirea acestora în moale, plastilină scrisă
Formularea unei 2.3 silabe
propoziţii - identificarea sunetului un în Resurse procedurale: autoevaluare
3.1 silabe conversaţia,
Semnificaţia unor 3.2 - asocierea sunetului u cu observaţia dirijată,
simboluri 3.3 litera u şi U exerciţiul, jocul
3.4 - scrierea literei u / U şi a silabelor didactic,
Modele de mu, um, au metoda fonetico –
comportament 4.1 - confecţionarea literelor din sârmă, analitico - sintetică
fire de lână, beţişoare, plastilină
- exemplificarea unor substantive Forme de organizare
proprii a colectivului:
- stabilirea corespondenţei dintre individuală,
literele de tipar şi cele de mână frontală şi în grup
- citirea silabelor
- completarea cuvintelor cu silabele
potrivite
- Joc de rol: Cum mă comport în
autobuz
- frământări de limbă

15
Activitate transdisciplinară
Cu trenul, joc cu cântec şi mişcare
2. Aniversarea Nanei 1.3 - construirea corectă a unor Resurse materiale: 4 observare
enunţuri după imagini manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de 2.1 - descoperirea unor cuvinte care să ziare şi reviste,
tipar şi de mână): n / N 2.2 înceapă, să conţină sau să se alfabetar, sârmă probă orală /
2.3 termine cu sunetul n moale, plastilină scrisă
Invitaţia: realizarea - asocierea sunetului n cu litera
unei invitaţii utilizând 3.1 n/N Resurse procedurale: autoevaluare
desene / simboluri / 3.2 - citirea silabelor şi a cuvintelor conversaţia,
litere / cuvinte 3.3 - asocierea cuvântului scris cu observaţia dirijată,
3.4 imaginea corespunzătoare exerciţiul, jocul
Reguli de vorbire - scrierea literei n, izolat, în silabe didactic,
eficientă 4.1 şi în cuvinte metoda analitico –
4.2 - confecţionarea literelor din sârmă, fonetico – sintetică
Scrierea unei fire de lână, beţişoare, plastilină
propoziţii (punctuaţia, - punerea în corespondenţă a Forme de organizare
alineatul, scrierea cu silabei scrise de tipar cu silaba a colectivului:
majusculă) scrisă de mână individuală,
- citirea propoziţiilor enunţiative şi frontală, în grup
a propoziţiilor interogative
- scrierea propoziţiei, alineatul,
scrierea cu majusculă
- confecţionarea literelor din sârmă,
fire de lână, beţişoare, plastilină
- colorarea şi decorarea literelor n
şi N obţinute din figure tangram

Activitate transdisciplinară
În vizită, joc de rol

16
Activitate practică
Aniversările noastre în Arborele
clasei
3. La joacă 1.3 - identificarea sunetului i în silabe Resurse materiale: 4 observare
1.4 şi în cuvinte manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de - asocierea sunetului i cu litera i / I ziare şi reviste,
tipar şi de mână): i / I 2.1 - citirea silabelor, cuvintelor, alfabetar, sârmă probă orală /
2.3 propoziţiilor moale, plastilină scrisă
Oferirea unor - citirea în dialog
informaţii despre 3.1 - completarea cuvintelor cu silabele Resurse procedurale: autoevaluare
activităţile preferate potrivite conversaţia,
4.1 - modificarea unui cuvânt prin observaţia dirijată,
Propoziţia 4.2 înlocuirea unei litere / unui sunet exerciţiul, jocul
interogativă, intonarea - scrierea literei i izolat şi în didactic, metoda
acesteia cuvinte analitico – fonetico –
- realizarea unui dialog elev – elev sintetică
pornind de la o imagine dată
- scrierea unui dialog, scrierea Forme de organizare
liniei de dialog a colectivului:
- confecţionarea literelor din sârmă, frontală, în echipă,
fire de lână, beţişoare, plastilină individuală
- identificarea unor situaţii de
utilizare a majusculei
- formularea unor cuvinte cu
ajutorul alfabetarului
- colorarea şi decorarea literelor i şi
I obţinute din figure tangram

Activitate transdisciplinară
interpretarea strofei I, I, i… din
poezia Toamna, de Ana Motora

17
Ionescu
4. Recapitulare – 1.3 - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: 2 observare
O fetiţă curajoasă 1.4 cuvintelor de tipar şi de mână manual, caiet, fişe de sistematică
- descrierea ilustraţiilor lucru
2.1 - completarea silabelor în cuvinte probă orală /
2.2 reprezentate grafic Resurse procedurale: scrisă
2.3 - scrierea corectă a literelor mici şi conversaţia,
mari de mână explicaţia, autoevaluare
3.1 demonstraţia,
3.2 exersarea, exerciţiul,
3.3 jocul didactic,
metoda fonetico –
3.4 analitico – sintetică

4.1 Forme de organizare


4.2 a colectivului:
individuală
5. Evaluare sumativă 1.3 - asocierea sunetului cu litera Resurse materiale: 1 probă orală
- realizarea corespondenţei dintre manual, caiet, fişe de
2.2 literele de tipar şi cele de mână lucru probă scrisă
- compunerea cuvintelor folosind
3.1 silabele date Resurse procedurale: autoevaluare
- copierea, transcrierea şi dictarea conversaţia,
4.1 unor litere, silabe, cuvinte explicaţia,
- alcătuirea de propoziţii / enunţuri munca independentă
integrând cuvinte date
Forme de organizare
a colectivului:
individuală
6. Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: 2 observare
ameliorare / dezvoltare - analiza fonetică şi sinteza manual, caiet, fişe de sistematică

18
2.2 cuvintelor lucru
2.3 - citirea / scrierea literelor / activităţi în
silabelor / cuvintelor ce conţin Resurse procedurale: clasă
3.1 literele învăţate conversaţia,
3.2 - formularea de propoziţii explicaţia,
enunţiative / interogative demonstraţia,
4.1 - utilizarea semnelor de punctuaţie exersarea, exerciţiul,
4.2 - exerciţii de construire de jocul didactic,
dialoguri orale / scrise metoda fonetico –
analitico – sintetică

Forme de organizare
a colectivului:
frontală, în echipă, în
perechi, individuală

Unitatea de învăţare: Dialogul / linia de dialog


Tema: În satul bunicilor
Număr de ore alocate: 17

Detalieri de conţinut Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


specifice ore
1. În livadă 1.3 - descrierea imaginilor Resurse materiale: 4 observare
1.4 - selectarea unor cuvinte din manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de enunţuri realizate de elevi ziare şi reviste,
tipar şi de mână): e / E 2.1 - delimitarea cuvintelor din alfabetar, sârmă probă orală /
2.2 propoziţii moale, plastilină, scrisă
Dialogul 2.3 - despărţirea cuvintelor în silabe figuri Tangram
- identificarea sunetului e în silabe autoevaluare
Punctuaţia. Utilizarea 3.1 şi cuvinte şi asocierea acestuia cu Resurse procedurale:

19
liniei de dialog 3.2 litera e / E conversaţia,
- scrierea literei e / E izolat şi în observaţia dirijată,
Pronunţia şi scrierea 4.1 cuvinte exerciţiul, jocul
corectă a cuvintelor 4.2 - formularea unor propoziţii didactic,
care încep cu e şi a alcătuite din cuvinte care încep cu metoda fonetico –
cuvintelor care conţin acelaşi sunet analitico - sintetică
diftongul ea - completarea de propoziţii eliptice
- identificarea numărului de silabe Forme de organizare
ale unui cuvânt a colectivului:
- asocierea scrisului de mână cu cel individuală,
de tipar frontală şi în grup
- formularea şi scrierea unor
cuvinte care conţin diftongul ea
- exemplificarea unor cuvinte
potrivite unor cerinţe date (nume
de persoane, cu sunetul e în poziţie
iniţială)
- citirea integrală a cuvintelor
- exersarea unor dialoguri
- scrierea unui dialog
- delimitarea cuvintelor unei
propoziţii
- confecţionarea literelor din sârmă,
fire de lână, beţişoare, plastilină

Activitate transdisciplinară
Interpretarea strofei E, e, e …, din
cântecul …
2. La fermă 1.3 - alcătuirea unor enunţuri cu accent Resurse materiale: 4 observare
1.4 pe pronunţia corectă, clară manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de - identificarea sunetului r în silabe ziare şi reviste,

20
tipar şi de mână): r / R 2.1 şi în cuvinte alfabetar, sârmă probă orală /
2.2 - frământări de limbă moale, plastilină, scrisă
Dialogul: oferirea de 2.3 - asocierea sunetului r cu litera r / diferite instrumente
informaţii despre R de scris, figuri autoevaluare
mediul social şi 3.1 - identificarea poziţiei literei în Tangram
natural apropiat 3.2 scrierea unui cuvânt
- completarea de propoziţii eliptice Resurse procedurale:
Citirea / scrierea unui 4.1 - formarea de cuvinte utilizând conversaţia,
dialog 4.2 litere date (cu support imagistic) observaţia dirijată,
- scrierea unor cuvinte cu ajutorul exerciţiul, jocul
alfabetarului didactic,
- citirea silabelor, cuvintelor, metoda analitico –
propoziţiilor fonetico – sintetică
- citirea în dialog
- citirea selectivă Forme de organizare
- scrierea literei r / R; cuvinte, a colectivului:
propoziţii individuală,
- delimitarea în scris a cuvintelor frontală, în grup
unei propoziţii
- asocierea corectă imagine –
cuvânt
- citirea / scrierea unui dialog
- confecţionarea literelor din sârmă,
fire de lână, beţişoare, plastilină

Activitate practică
Litera R prin tehnica Tangram

Joc de pronunţie
Rică nu ştia să zică, de Mălina
Cajal

21
Joc
Careul cuvintelor
3. La moară 1.3 - identificarea sunetului o în silabe Resurse materiale: 4 observare
Sunetul şi literele (de 1.4 şi în cuvinte manual, decupaje din sistematică
tipar şi de mână): 1.5 - exemplificarea unor cuvinte care ziare şi reviste,
o/O conţin litera o alfabetar, sârmă probă orală /
2.1 - asocierea sunetului o cu litera o / moale, plastilină scrisă
Propoziţia: utilizarea 2.2 O
cuvintelor noi în - citirea silabelor, cuvintelor, Resurse procedurale: autoevaluare
contexte adecvate 3.1 propoziţiilor conversaţia,
3.2 - scrierea literei o / O izolat ori în observaţia dirijată,
Scrierea funcţională – cuvinte şi în propoziţii exerciţiul, jocul
copierea, transcrierea 4.1 - scrierea după dictare a unor didactic, metoda
unui dialog 4.3 cuvinte şi propoziţii scurte analitico – fonetico –
- completarea de cuvinte, propoziţii sintetică
eliptice
- asocierea cuvântului cu numărul Forme de organizare
potrivit de silabe a colectivului:
- scrierea unor cuvinte cu ajutorul frontală, în echipă,
alfabetarului individuală
- citirea silabelor, cuvintelor,
propoziţiilor
- citirea în dialog
- citirea selectivă
- delimitarea în scris a cuvintelor
dintr-o propoziţie
- ordonarea silabelor pentru
obţinerea unui cuvânt
- realizarea acordului substantive –
adjective (fără terminologie)
- confecţionarea literelor din sârmă,

22
fire de lână, beţişoare, plastilină

Activitate practică
- litera O cu pensula, creta, carioca
pe diferite suporturi de lucru
- utilizarea computerului pentru
scrierea literelor o şi O

Activitate transdisciplinară
Orarul clasei

Joc
Rebus
4. Recapitulare – 1.1 - reactualizarea basmului / Resurse materiale: 1 observare
Ajutoarele Scufiţei 1.2 repovestirea manual, caiet, fişe de sistematică
Roşii 1.3 - formarea silabelor şi cuvintelor lucru
1.4 - copierea, transcrierea şi dictarea probă orală /
unor litere, silabe, cuvinte Resurse procedurale: scrisă
2.1 - descrierea ilustraţiilor conversaţia,
2.2 - citirea literelor, silabelor, explicaţia, autoevaluare
cuvintelor de tipar şi de mână demonstraţia,
3.1 - completarea silabelor în cuvinte exersarea, exerciţiul,
3.2 reprezentate grafic jocul didactic,
- exersarea comunicării orale prin - metoda fonetico –
4.1 - construirea unor propoziţii logice analitico – sintetică
4.2 după imagini
- citirea propoziţiilor Forme de organizare
- completarea unui dialog cu replici a colectivului:
potrivite individuală
5. Evaluare sumativă 2.2 - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: 1 probă orală
cuvintelor de tipar şi de mână manual, caiet, fişe de probă scrisă

23
3.1 - formularea de propoziţii după lucru
reprezentări date
4.1 - scrierea corectă a literelor mici şi Resurse procedurale:
4.2 mari de mână conversaţia,
- copierea, transcrierea şi dictarea explicaţia,
unor litere, silabe, cuvinte munca independentă
- combinarea unor silabe date,
pentru obţinerea de cuvinte Forme de organizare
- ordonarea cuvintelor unei a colectivului:
propoziţii frontală, în echipă, în
perechi, individuală
6. Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: 1 observare
ameliorare / dezvoltare - analiza fonetică şi sinteza manual, caiet, fişe de sistematică
2.2 cuvintelor lucru
2.3 - citirea / scrierea literelor / activităţi în
silabelor / cuvintelor ce conţin Resurse procedurale: clasă
3.1 literele învăţate conversaţia,
3.2 - formularea de propoziţii explicaţia,
enunţiative / interogative demonstraţia,
4.1 - utilizarea semnelor de punctuaţie exersarea, exerciţiul,
4.2 - exerciţii de construire de jocul didactic,
dialoguri orale / scrise metoda fonetico –
analitico – sintetică

Forme de organizare
a colectivului:
frontală, în echipă, în
perechi, individuală

24
Unitatea de învăţare: Sensul cuvintelor
Tema: Norme de igienă şi comportament
Număr de ore alocate: 16

Detalieri de conţinut Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


specifice ore
1. Camera mea 1.3 - identificarea sunetului c în silabe Resurse materiale: 4 observare
1.4 şi cuvinte manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de - exemplificarea unor cuvinte ce ziare şi reviste,
tipar şi de mână): c / C 2.1 conţin sunetul c alfabetar, sârmă probă orală /
2.2 - asocierea sunetului c cu litera c / moale, plastilină, scrisă
Dialogul: oferirea unor C figuri Tangram
informaţii despre 3.1 - citirea silabelor, cuvintelor, autoevaluare
igiena personală 3.2 propoziţiilor Resurse procedurale:
- scrierea literei c / C izolat, în conversaţia,
Descrierea unui obiect 4.1 cuvinte, în propoziţii observaţia dirijată,
4.2 - scrierea după dictare a unor exerciţiul, jocul
cuvinte şi propoziţii scurte didactic,
- scrierea unui dialog din două metoda fonetico –
replici analitico - sintetică
- formularea de propoziţii cu
sensurile diferite ale unui cuvânt Forme de organizare
- asocierea de silabe pentru a a colectivului:
obţine un cuvânt individuală,
- ordonarea cuvintelor unei frontală şi în grup
propoziţii
- asocierea unei însuşiri potrivite
unui obiect
- completarea cuvintelor cu silabe
potrivite

25
Activitate practică
Obţinerea literei C prin tehnica
Tangram

Joc
Cuvinte ascunse întru-un cuvânt
2. În clasă 1.3 - asocierea sunetului ă cu litera ă Resurse materiale: 4 observare
1.4 - diferenţierea literelor de tipar şi manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de de mână, mici şi mari ziare şi reviste,
tipar şi de mână): ă / Ă 2.1 - descrierea imaginilor alfabetar, sârmă probă orală /
2.2 - alcătuirea unor enunţuri folosind moale, plastilină scrisă
Norme de exprimare cuvinte date
orală 3.1 - scrierea de mână a literei ă / Ă Resurse procedurale: autoevaluare
3.2 - identificarea formei articulate / conversaţia,
Descrierea prin nearticulate a unuim cuvânt (fără observaţia dirijată,
comparare a unor 4.1 terminologie) exerciţiul, jocul
obiecte 4.2 - identificarea pluralului / didactic,
singularului unui substantive (fără metoda analitico –
Cuvinte cu aceeaşi terminologie) fonetico – sintetică
formă, dar sens diferit - completarea cuvintelor cu litere /
silabe potrivite Forme de organizare
Pronunţarea şi scrierea - confecţionarea literelor din sârmă, a colectivului:
corectă a cuvintelor ce fire de lână, beţişoare, figuri individuală,
conţin diftongul uă Tangram frontală, în grup
- scrierea / completarea unor
enunţuri care să conţină comparaţii
între obiecte familiare
- evidenţierea, în enunţuri, a
omonimiei cuvintelor (fără
terminologie)

26
Activitate practică
Scrisoare către un prieten

Ascultare / Memorare
Cuvinte fermecate

Joc de rol
Exprimarea politicoasă
3. La librărie 1.3 - alcătuirea unor enunţuri, cu Resurse materiale: 4 observare
1.4 accent pe pronunţia corectă, clară manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de - identificarea sunetului l în silabe ziare şi reviste,
tipar şi de mână): 2.1 şi în cuvinte alfabetar, sârmă probă orală /
l/L 2.2 - frământări de limbă moale, plastilină scrisă
- asocierea sunetului l cu litera l / L
Ortografia cuvintelor 3.1 - citirea integrală a cuvintelor şi a Resurse procedurale: autoevaluare
3.2 propoziţiilor conversaţia,
Cuvinte cu aceeaşi - scrierea literei l / L în cuvinte, observaţia dirijată,
formă, dar înţeles 4.1 propoziţii scurte exerciţiul, jocul
diferit 4.2 - identificarea imaginii potrivite didactic, metoda
unui cuvânt dat analitico – fonetico –
Formularea unei - utilizarea în enunţuri a cuvintelor sintetică
solicitări, unei cereri articulate
- dictare: cuvinte, propoziţii Forme de organizare
- construirea corectă a unor a colectivului:
enunţuri după o imagine frontală, în echipă,
- completarea enuţurilor prin individuală
alegerea cuvântului potrivit
- copierea unui dialog

Activitate practică
- litera L prin tehnica Tangram

27
Activitate transdisciplinară
Lalele, liliac - dactilopictură

Joc
Cuvinte isteţe
4. Recapitulare – 2.1 - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: 2 observare
2.2 cuvintelor de tipar şi de mână manual, caiet, fişe de sistematică
- descrierea ilustraţiilor lucru
3.1 - completarea silabelor în cuvinte probă orală /
reprezentate grafic Resurse procedurale: scrisă
4.1 - copierea, transcrierea, dictarea conversaţia,
unor litere, silabe, cuvinte observarea dirijată, autoevaluare
- exersarea comunicării orale prin exerciţiul, jocul
construirea unor propoziţii logice didactic, metoda
după imagini fonetico – analitico –
- identificarea numărului de sintetică
cuvinte date într-o propoziţie
- ordonarea literelor / silabelor, Forme de organizare
pentru a obţine cuvinte a colectivului:
- ortografierea corectă a cuvintelor frontală, în echipă, în
ce conţin diftongi perechi, individuală
5. Evaluare sumativă 1.3 - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: 1 probă orală
cuvintelor, propoziţiilor manual, caiet, fişe de probă scrisă
2.2 - completarea dialogurilor eliptice lucru autoevaluare
- compunere de cuvinte după
3.1 reprezentări date Resurse procedurale:
- copierea, transcrierea, dictarea conversaţia,
4.1 unor litere, silabe, cuvinte explicaţia,
- alcătuirea de propoziţii / enunţuri munca independentă
cu ajutorul unor cuvinte date
Forme de organizare

28
a colectivului:
individuală
6. Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: 1 observare
ameliorare / dezvoltare - analiza fonetică şi sinteza manual, caiet, fişe de sistematică
2.2 cuvintelor lucru
2.3 - citirea / scrierea literelor / activităţi în
silabelor / cuvintelor ce conţin Resurse procedurale: clasă
3.1 literele învăţate conversaţia,
3.2 - formularea de propoziţii explicaţia,
enunţiative / interogative demonstraţia,
4.1 - utilizarea semnelor de punctuaţie exersarea, exerciţiul,
4.2 - exerciţii de construire de jocul didactic,
dialoguri orale / scrise metoda fonetico –
analitico – sintetică

Forme de organizare
a colectivului:
frontală, în echipă, în
perechi, individuală

29
Unitatea de învăţare: Textul. Intonarea propoziţiilor
Tema: Poveşti la gura sobei
Număr de ore alocate: 18

Detalieri de conţinut Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


specifice ore
1. Cenuşăreasa 1.1 - asocierea sunetului cu grupul de Resurse materiale: 4 observare
1.2 litere manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi grupul de 1.3 - identificarea poziţiei sunetului în ziare şi reviste,
litere (de tipar şi de 1.4 cuvânt alfabetar probă orală /
mână): ce / Ce - exemplificarea de cuvinte care scrisă
2.2 conţin sunetul studiat Resurse procedurale:
Repovestirea unor 2.3 - citirea cuvintelor, propoziţiilor conversaţia, autoevaluare
întâmplări auzite 2.4 - formularea de propoziţii după observaţia dirijată,
imagini exerciţiul, jocul
Textul. Aşezarea 3.1 - realizarea acordului grammatical didactic,
textului în pagină 3.2 în propoziţii metoda fonetico –
3.4 - formularea de întrebări şi analitico - sintetică
răspunsuri
4.1 - scrierea grupului de litere în Forme de organizare
4.2 cuvinte şi propoziţii a colectivului:
- copieri, transcrieri, dictări individuală,
- dramatizarea unui basm frontală şi în grup
- ordonarea unor imagini potrivit
întâmplărilor descrise
- identificarea locului, timpului,
personajelor acţiunii

Activitate transdisciplinară
Basme şi culoare – expoziţie de
lucrări plastice

30
Joc
Adevărat sau fals – stabilirea
valorii de adevăr a unor enunţuri în
raport cu mesajul audiat
2. La munte 1.3 - identificarea sunetului t în silabe Resurse materiale: 4 observare
şi în cuvinte manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de 2.2 - exemplificarea unor cuvinte ce ziare şi reviste,
tipar şi de mână): t / T conţin litera t alfabetar, sârmă probă orală /
3.1 - asocierea sunetului t cu litera t / T moale, plastilină, scrisă
Scrierea cuvintelor ce 3.2 - citirea silabelor, cuvintelor, figuri Tangram
conţin diftongul ia propoziţiilor autoevaluare
4.1 - scrierea literei t / T izolat, în Resurse procedurale:
Textul: aşezarea 4.2 cuvinte, în propoziţii conversaţia,
textului în pagină - scrierea după dictare a unor observaţia dirijată,
cuvinte şi propoziţii scurte exerciţiul, jocul
- scrierea unui dialog din două didactic,
replici metoda analitico –
- completarea unor enunţuri fonetico – sintetică
lacunare prin alegerea cuvintelor
potrivite Forme de organizare
- transcrierea unui dialog a colectivului:
- schimbarea ordinii cuvintelor individuală,
într-o propoziţie, fără a altera frontală, în grup
mesajul comunicării

Activitate practică
Litera T din figure Tangram

Joc
Careul misterios

31
Joc de rol
Călătorie cu trenul
3. Scrisoarea 1.3 - identificarea sunetului s în silabe Resurse materiale: 4 observare
şi în cuvinte manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de 2.2 - exemplificarea unor cuvinte care ziare şi reviste,
tipar şi de mână): s / S conţin sunetul s alfabetar, sârmă probă orală /
3.1 - asocierea sunetului s cu litera s / S moale, plastilină, scrisă
Cuvinte cu sens opus 3.2 - citirea silabelor, cuvintelor, figuri Tangram
propoziţiilor autoevaluare
Scrierea cuvintelor ce 4.1 - scrierea literei s / S izolat, ăn Resurse procedurale:
conţin diftongul oa 4.2 cuvinte, propoziţii conversaţia,
- scrierea după dictare a unor observaţia dirijată,
Povestirea unor cuvinte şi propoziţii scurte exerciţiul, jocul
întâmplări trăite - scrierea unui dialog din două didactic, metoda
replici analitico – fonetico –
- exerciţii de antonimie sintetică
- citirea selectivă
- completarea unor dialoguri Forme de organizare
eliptice a colectivului:
- obţinerea de cuvinte noi prin frontală, în echipă,
înlocuirea de litere / silabe iniţiale individuală
- realizarea acordului gramatical
dintre subiect şi predicat (fără
terminologie)
- exerciţii de aşezare a textului în
pagină (scrierea titlului, scrierea cu
literă majusculă, respectarea
alineatelor)

Activitate practică
Litera S din figuri Tangram

32
Joc de rol
De vorbă cu Moş Crăciun

Joc
Rebus
4. Recapitulare – 1.3 - asocierea literei mici / mari de Resurse materiale: 2 observare
Ajutoarele lui Moş mână manual, caiet, fişe de sistematică
Crăciun 2.2 - identificarea imaginii potrivite lucru
unui cuvânt dat probă orală /
3.1 - dezvoltarea unei propoziţii prin Resurse procedurale: scrisă
3.2 adăugarea unui număr de cuvinte conversaţia,
indicat observarea dirijată, autoevaluare
4.1 - exerciţii de sinonimie exerciţiul, jocul
4.2 - citirea literelor, silabelor, didactic, metoda
cuvintelor de tipar şi de mână fonetico – analitico –
- copierea, transcrierea şi dictarea sintetică
unor litere, silabe, cuvinte
- exersarea comunicării orale prin Forme de organizare
construirea unor propoziţii logice a colectivului:
după imagini frontală, în echipă, în
perechi, individuală
5. Evaluare sumativă 1.3 - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: 2 probă orală
cuvintelor, propoziţiilor manual, caiet, fişe de probă scrisă
2.2 - formularea unor întrebări lucru autoevaluare
potrivite răspunsurilor date
3.1 - formularea unor enunţuri pe baza Resurse procedurale:
imaginilor conversaţia,
4.1 - ortografierea cuvintelor sugerate explicaţia,
4.2 de imagini munca independentă
- asocierea scrierii de tipar cu cea
de mână Forme de organizare

33
- identificarea antonimelor unor a colectivului:
cuvinte dintr-o listă dată individuală
- transcrierea unor enunţuri după
criterii date
6. Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: 2 observare
ameliorare / dezvoltare - analiza fonetică şi sinteza manual, caiet, fişe de sistematică
2.2 cuvintelor lucru
2.3 - citirea / scrierea literelor / activităţi în
silabelor / cuvintelor ce conţin Resurse procedurale: clasă
3.1 literele învăţate conversaţia,
3.2 - formularea de propoziţii explicaţia,
enunţiative / interogative demonstraţia,
4.1 - utilizarea semnelor de punctuaţie exersarea, exerciţiul,
4.2 - exerciţii de construire de jocul didactic,
dialoguri orale / scrise metoda fonetico –
- transcrierea / copierea unui text analitico – sintetică

Forme de organizare
a colectivului:
frontală, în echipă, în
perechi, individuală

34
Unitatea de învăţare: Scrierea funcţională
Tema: Prietenia
Număr de ore alocate: 16

Detalieri de conţinut Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Nr. Evaluare Observaţii


specifice ore
1. În pădure 1.3 - intuirea imaginilor Resurse materiale: 4 observare
- selectarea unor propoziţii din manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de 2.1 texte realizate de elevi ziare şi reviste, probă orală /
tipar şi de mână): p / P 2.3 - delimitarea cuvintelor în alfabetar, sârmă, scrisă
propoziţie plastilină, figuri
Oferirea unor 3.1 - despărţirea cuvintelor în silabe Tangram autoevaluare
informaţii despre 3.2 - identificarea sunetului p în silabe
prieteni 3.3 şi cuvinte şi asocierea acestuia cu Resurse procedurale:
litera p / P conversaţia,
Cuvinte cu acelaşi 4.1 - scrierea literei p / P izolat şi în observaţia dirijată,
înţeles 4.2 cuvinte exerciţiul, jocul
- formularea unor propoziţii didactic,
Scrierea funcţională – alcătuite din cuvinte care încep cu metoda fonetico –
Biletul acelaşi sunet analitico - sintetică
- identificarea diftongului ie în
Ortografierea silabe şi cuvinte Forme de organizare
cuvintelor care conţin - citirea integrală a unor cuvinte, a a colectivului:
grupul ie unui text individuală,
- alcătuirea unor propoziţii pornind frontală şi în grup
de la imagini (oral)
- confecţionarea literelor din sârmă,
fire de lână, beţişoare, plastilină,
figuri Tangram
- exerciţii joc de compunere de
bilete după modelu dat, folosind

35
cuvinte / simboluri
2. Invitaţia 1.3 - alcătuirea unor enunţuri cu accent Resurse materiale: 4 observare
pe pronunţia corectă, clară manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi literele (de 2.1 - identificarea sunetului v în silabe ziare şi reviste,
tipar şi de mână): v / V 2.3 şi în cuvinte alfabetar, sârmă probă orală /
- frământări de limbă moale, plastilină, scrisă
Cuvinte cu aceeaşi 3.1 - asocierea sunetului v cu litera v / figuri Tangram
formă dar înţeles 3.2 V autoevaluare
diferit 3.3 - exerciţii de sinonimie / antonimie Resurse procedurale:
/ omonimie conversaţia,
Scrierea funcţională. 4.1 - scrierea unor cuvinte cu ajutorul observaţia dirijată,
Invitaţia 4.2 alfabetarului exerciţiul, jocul
- citirea silabelor, cuvintelor, didactic,
propoziţiilor, textului metoda analitico –
- citirea în dialog fonetico – sintetică
- citirea selectivă
- scrierea literei v / V în cuvinte, Forme de organizare
propoziţii a colectivului:
- delimitarea în scris a cuvintelor individuală,
dintr-o propoziţie frontală, în grup
- confecţionarea literelor din sârmă,
fire de lână, beţişoare, plastilină
- exerciţii joc de completare /
compunere a unei invitaţii, folosind
cuvinte / simboluri

Activitate transdisciplinară
Audiţie muzicală
3. La circ 1.3 - construirea de enunţuri corecte Resurse materiale: 4 observare
1.4 după imagini date manual, decupaje din sistematică
Sunetul şi grupul de - delimitarea cuvintelor în ziare şi reviste,

36
litere (de tipar şi de 2.2 propoziţii alfabetar, sârmă probă orală /
mână): ci / Ci - despărţirea cuvintelor în silabe moale, plastilină, scrisă
3.1 - asocierea sunetului ci cu grupul figuri Tangram
Scrierea cuvintelor ce 3.2 de litere ci / Ci autoevaluare
conţin grupul de litere - citirea în ritm propriu a silabelor, Resurse procedurale:
ci 4.1 a cuvintelor şi a propoziţiilor conversaţia,
4.2 - scrierea grupului de litere ci / Ci observaţia dirijată,
Oferirea de informaţii şi a unor cuvinte ce conţin acest exerciţiul, jocul
despre spectacole grup de litere didactic, metoda
pentru copii - confecţionarea literelor din sârmă, analitico – fonetico –
fire de lână, plastilină sintetică
- simplificarea unor propoziţii prin
eliminarea unor cuvinte Forme de organizare
- vizionarea unor spectacole sau a colectivului:
secvenţe din emisiuni pentru copii frontală, în echipă,
- stabilirea valorii de adevăr a unor individuală
afirmaţii în legătură cu conţinutul
unui text citit
- realizarea acordului gramatical
dintre subiect şi predicat (fără
terminologie)

Activitate practică
Litera S din figuri Tangram
Joc de rol
De vorbă cu Moş Crăciun

Joc
Rebus
4. Recapitulare – 1.3 - recunoaşterea literelor învăţate Resurse materiale: 2 probă orală /
Ajutoarele lui Iepurilă 1.4 - realizarea corespondenţei între manual, caiet, fişe de scrisă

37
literele de tipar şi cele de mână lucru
2.1 - compunerea cuvintelor folosind autoevaluare
2.2 silabe date Resurse procedurale:
2.3 - copierea, transcrierea şi dictarea conversaţia,
unor litere, silabe, cuvinte observarea dirijată,
3.1 - alcătuirea de propoziţii / enunţuri exerciţiul, jocul
3.2 / integrând cuvinte date didactic, metoda
3.3 - completarea enunţurilor eliptice fonetico – analitico –
4.1 dintr-un bilet sintetică
4.2 - citirea mesajului unei invitaţii
- alegerea variantei corecte a unui Forme de organizare
enunţ, pe baza unei imagini a colectivului:
- exerciţii de realizare a acordului frontală, individuală
gramatical
- completarea unor propoziţii cu
semnele de punctuaţie potrivite
5. Evaluare sumativă 1.3 - citirea literelor, silabelor, Resurse materiale: 1 probă orală
cuvintelor, propoziţiilor manual, caiet, fişe de probă scrisă
2.2 - formularea unor întrebări pe baza lucru autoevaluare
imaginilor
3.1 - selectarea cuvintelor care conţin Resurse procedurale:
literele / grupurile de litere studiate conversaţia,
4.1 - completarea propoziţiilor eliptice explicaţia,
4.2 cu termeni dintr-o listă dată munca independentă
- transcrierea unei invitaţii
Forme de organizare
a colectivului:
individuală
6. Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: 1 observare
ameliorare / dezvoltare - analiza fonetică şi sinteza manual, caiet, fişe de sistematică
2.2 cuvintelor lucru

38
2.3 - citirea / scrierea literelor / activităţi în
silabelor / cuvintelor ce conţin Resurse procedurale: clasă
3.1 literele învăţate conversaţia,
3.2 - formularea de propoziţii explicaţia,
enunţiative / interogative demonstraţia,
4.1 - utilizarea semnelor de punctuaţie exersarea, exerciţiul,
4.2 - exerciţii de construire de jocul didactic,
dialoguri orale / scrise metoda fonetico –
- transcrierea / copierea unui text analitico – sintetică

Forme de organizare
a colectivului:
frontală, în echipă, în
perechi, individuală
Recapitulare 1.3 - citirea integrală / pe roluri / Resurse materiale: 7 probă orală /
semestrială 1.4 selectivă a unui text dat manual, caiet, fişe de scrisă
- identificarea variantei corecte a lucru
2.1 unui enunţ în legătură cu textul citit autoevaluare
2.2 - exerciţii de identificare a Resurse procedurale:
pluralului unor substantive conversaţia,
3.1 - înlocuirea unei litere pentru a observarea dirijată,
3.2 obţine cuvinte noi exerciţiul, jocul
- realizarea acordului gramatical în didactic, metoda
4.1 enunţuri fonetico – analitico –
4.2 - asocierea unei întrebări cu sintetică
răspunsul potrivit
- transcrierea unui text cu dialog Forme de organizare
a colectivului:
Jocuri frontală, individuală
Loto, Domino

39
Proiect
Zâna Iarna
Evaluare semestrială 1.3 - identificarea numărului de silabe Resurse materiale: 3 probă orală
dintr-un cuvânt dat manual, caiet, fişe de probă scrisă
2.1 - despărţirea în silabe a unui cuvânt lucru autoevaluare
dat
3.1 - completarea spaţiilo goale cu Resurse procedurale:
silabe pentru a obţine cuvinte conversaţia,
4.1 - identificarea unor şiruri de explicaţia,
4.2 cuvinte, după indicii date munca independentă
- recunoaşterea propoziţiilor care
au legătură cu imagini date Forme de organizare
- formulare de enunţuri cu ajutorul a colectivului:
cuvintelor date individuală
- citirea unui text
- exerciţii de antonimie
- completarea unor propoziţii
eliptice
- transcrierea unor elemente din
text, după indicii date
Activităţi de 1.3 - exerciţii de pronunţie Resurse materiale: 2 observare
ameliorare / dezvoltare - analiza fonetică şi sinteza manual, caiet, fişe de sistematică
2.2 cuvintelor lucru
2.3 - citirea / scrierea literelor / activităţi în
silabelor / cuvintelor ce conţin Resurse procedurale: clasă
3.1 literele învăţate conversaţia,
3.2 - formularea de propoziţii explicaţia,
enunţiative / interogative demonstraţia,
4.1 - utilizarea semnelor de punctuaţie exersarea, exerciţiul,
4.2 - exerciţii de construire de jocul didactic,
dialoguri orale / scrise metoda fonetico –

40
- transcrierea / copierea unui text analitico – sintetică

Forme de organizare
a colectivului:
frontală, în echipă, în
perechi, individuală

41