Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul Marcheting si Turism

Lucru individual
La disciplina Monedă și credit
“Politica monetar creditară promovată de banca
centrală: obiective si instrumente”

Nume Prenume: Novac Maxim


Conducator Științific: Rusu Elena
Lector universitar

Chisinau 2016
Cuprins:

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Notiuni introductive privind politica monetar credi-


tară promovată de banca central.

1.1 Obiectivele politicii monetare.


1.2 Instrumentele politicii monetare
1.3 Ținta politicii monetare.
Introducere:

Actualitatea și importanța temi abordate.

Între politica monetară şi de credit există o strînsă interdependenţă, una presupunînd-o şi com-
pletînd-o pe cealaltă. Din acest motiv, adesea în literatura de specialitate se utilizează doar termenul
politică monetară, prin care se subînţelege şi politica de credit.
Politica monetară poate fi definită ca “ansamblu al măsurilor monetare luate de stat şi de Banca
Cen-trală pentru realizarea echilibrului dintre masa banilor în circulaţie şi nevoile de bani ale econo-
miei, sau pentru influenţarea într-un anumit sens a conjuncturii economice.”
„Avînd însă în vedere parţialitatea suprapunerii între politica monetară şi controlul ofertei de
monedă în abordarea modernă a instrumentului monetar, politica monetară poate fi definită
funcţional ca re-grupînd ansamblul acţiunilor care influenţează nivelul de activitate economică şi
preţurile prin inter-mediul volumului şi costului monedei”.
Politica de credit poate fi definită ca “politica Băncii Centrale care, cu ajutorul unor instrumente
specifice, urmăreşte să asigure prin intermediul creditului echilibrul general economic. Întrucît acest
echilibru este fundamentat pe echivalenţa cererii şi ofertei de bunuri şi servicii, politica de credit
este menită să influenţeze indirect fluxul cheltuielilor printr-o acţiune în trei trepte: (1) asupra mijlo-
acelor lichide ale băncilor; (2) prin intermediul mijloacelor lichide bancare asupra capacităţii de
credit a băncilor, deci asupra volumului creanţelor bancare; (3) prin intermediul acordării de credite,
deci prin influenţarea volumului creanţelor bancare asupra volumului plăţilor, implicit al cheltuieli-
lor.”.
Ţinînd cont de faptul că politica monetară a oricărei Bănci Centrale nu poate avea în acelaşi timp
mai multe obiective finale, cum ar fi stabilitatea preţurilor, stabilitatea externă a monedei naţionale,
creşterea economică, reducerea şomajului etc., trebuie de menţionat faptul că obiectivul politicii
monetare a oricărei Bănci Centrale este strict determinat de două aspecte generale:
• cadrul legislativ al Băncii Centrale, care este determinat de orientările şi priorităţile social-
economice ale fiecărui stat şi,
• nivelul de dez-voltare al economiei (piaţa financiar-bancară, dezvoltarea infrastructurii econ-
omiei, nivelul de dez-voltare a unor ramuri ale economiei etc.)
Capitolul I. Notiuni introductive privind politica monetar creditară
promovată de banca central.
1.1 Obiectivele politicii monetare:
În temeiul art.4 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei obiectivul fundamental este
asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.
Stabilitatea preţurilor poate fi definită ca o situaţie în care creşterea preţurilor este suficient de re-
dusă şi stabilă, astfel încât să nu influenţeze deciziile economice ale societăţii.

În acest context, Banca Naţională a Moldovei consideră că stabilitatea preţurilor poate fi cantitativ
definită prin rata inflaţiei evaluată prin indicele preţurilor de consum publicat lunar de Biroul
Naţional de Statistică, dat fiind faptul că:

1. publicul larg este informat privind indicele respectiv şi mai puţin despre alţi indici de măsurare
a inflaţiei,
2. datele privind indicele preţurilor de consum sunt disponibile în timp util,
3. nu sunt supuse revizuirilor,
4. nu în ultimul rând, este respectat principiul de separare a intereselor dintre instituţia care co-
lectează şi calculează indicele respectiv şi instituţia care are ca obiectiv ţintirea ratei inflaţiei.
Pe lângă asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor care este obiectivul fundamental al politicii
monetare, BNM are şi alte obiective macroeconomicesecundare, inclusiv promovarea şi menţinerea
a unui sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijinirea politicii economice generale a
statului. Aceste obiective sunt urmărite în măsura în care ele nu afectează atingerea obiectivului fun-
damental al BNM.

Pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, Banca Naţională a Moldovei
consideră menţinerea inflaţiei (măsurate prin indicele preţurilor de consum) în marime de 5.0 la sută
anual cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale nivelul optim pentru creşterea şi dezvoltarea
economică a Republicii Moldova pe termen mediu.

1.2 Instrumentele politicii monetare:


Principalele instrumente de politică monetară pe care Banca Națională le are la dispoziţie conform-
reglementărilor în vigoare sunt: operaţiunile de piaţă monetară, operaţiunile pe piaţa valutară, facili-
tăţile permanente și rezervele obligatorii.
Operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale se efectuează la iniţiativa BNM cu participanții
eligibili în vederea gestionării lichidităților de pe piață, direcționării ratelor dobânzilor și indicării
orientării politicii monetare. Instrumentele utilizate de Banca Națională la efectuarea operațiunilor
de piață monetară includ: tranzacţii repo/reverse repo cu active eligibile; tranzacţii simple (vînzări și
cumpărări definitive de VMS); acordare de credite garantate cu active eligibile; emitere de certifi-
cate ale BNM; atragere de depozite la termen.
Operaţiunile pe piaţa valutară sunt intervenţiile valutare, ce se derulează în strictă conformitate cu
obiectivele politicii valutare. Banca Naţională utilizează în calitate de instrumente ale intervenţiilor
valutare atât operaţiunile directe (cumpărări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldoveneşti),
care influenţează masa monetară, cât şi operaţiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instru-
mente reversibile şi nu influenţează masa monetară pe termen lung.
Facilitățile permanente reprezintă facilităţile pe care BNM le pune la dispoziţia băncilor licențiate la
iniţiativa acestora. BNM oferă facilitatea de credit overnight şi facilitatea de depozit overnight.
Rezervele obligatorii sunt disponibilităţi ale băncilor în lei moldoveneşti şi în valută străină (dolari
SUA şi euro), pe care acestea le păstrează în conturi la BNM. Funcţiile principale ale RO constituite
în lei sunt cea de control monetar (aflată în strânsă corelaţie cu cea de gestionare a lichidităţii de
către BNM) şi cea de influenţare a cererii de bani. Rolul principal al RO în valută străină este
atenuarea extinderii creditelor în valută.

S-ar putea să vă placă și