Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Popa Diana

Lucrul individual

la disciplina Contabilitatea Impozitelor

STUDIU DE CAZ

Conducător științific: Aliona Iacob

Autorul: Popa Diana Grupa CON1602

Chișinău - 2017
Cuprins:
1. Descrierea studiului de caz și sarcinile formulate..........................................3
1.1 Calculul și achitarea TVA aferentă bugetului.....................................3
1.2 Calculul și achitarea impozitului pe bunurile imobiliare....................5
1.3 Calculul și achitarea impozitului pe venit...........................................6
2. Concluzii...........................................................................................................8
3. Bibliografie.......................................................................................................9
1. DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE
Activitatea principală a entităţii „Sălcioară” SRL este arenda bunurilor imobiliare proprii (CAEM 70200).
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1234534245453
- codul TVA 0256487
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Şciusev A.,31 (CUATM 0130)
- numărul mediu scriptic de salariati constituie 5 persoane.
În luna decembrie anul 2017 entitatea a efectuat livrări de servicii impozabile cu diferite cote ale TVA:
 cota standard – 120 000 lei, fără TVA;
 cota 8% - 5 000 lei, fără TVA.
În perioada dată au fost procurate servicii şi mărfuri de la agenţii economici rezidenţi ai RM în valoare de:
 cota standard – 90 000 lei, inclusiv TVA
 cota 8% - 7 000 lei, fără TVA.
Conform Declaraţiei TVA pentru luna noiembrie 2017 suma TVA destinată trecerii în cont din perioada
precedentă constituia 2 500 lei.
În continuare vom examina situația dată reflectînd următoarele formule contabile în următorul jurnal de
înregistrări economice:

Jurnalul de înregistrări a operațiunilor economice

Nr. Conținutul operațiunilor Formula Contabilă Suma


Crt. economice Debit Credit
1 Livrări de servicii(decembrie 2017) 221 611 120000,00
2 TVA (cota20%) aferentă livrărilor de 221 534.4 24000,00
servicii
3 Stingerea creanței aferentă livrării de 242 221 144000,00
servicii
4 Livrări de servicii(decembrie 2017) 221 611 5000,00
5 TVA (cota8%) aferentă livrărilor de 221 534.4 400,00
servicii
6 Stingerea creanței aferentă livrării de 242 211 5400,00
servicii
7 Procurarea serviciilor și mărfurilor de la 217 521 75000,00
agenți economici
8 TVA(20%) aferentă procurării mărfurilor 534.4 521 15000,00
9 Achitarea pentru mărfurile procurate 521 242 90000,00
10 Procurarea serviciilor și mărfurilor de la 217 521 7000,00
agenți economici
11 TVA(8%) aferentă procurării mărfurilor 534.4 521 560,00
12 Achitarea pentru mărfurile procurate 521 242 7560,00

Urmează să întocmim Declarația privind TVA ( Anexa 1) , unde am calculat TVA aferentă bugetului =
24400 – 18060 = 4340,00 lei
„Sălcioară” SRL dispune de o clădire destinată închirierii oficiilor. Conform certificatului eliberat de
Oficiul Cadastral valoarea estimată a clădirii în scopul impozitării constituie 500 400 lei.
Impozit pe bunurile imobiliare – impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea
bunurilor imobiliare.
Bunuri imobiliare – terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror
strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor.
Valoare estimată – valoarea bunurilor imobiliare calculată la o dată anumită cu utilizarea metodelor de
evaluare prevăzute de legislaţie.
Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii
Moldova:
a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate CiscalC, dacă CiscalCtual de arendă nu
prevede altfel;
c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra
bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la
bugetele de toate nivelurile;
e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar. Calculăm Impozitul pe
bunurile imobiliare:0,1% * 500400 = 500,40 lei
Presupunem că entitatea ”Sălcioara”SRL va achita impozitul pe bunurile imobiliare pînă la data de 30
iunie, astfel beneficiază de o reducere de 15 %.
Impozitul pe bunurile imobiliare = 500,40 – (500,40 * 15%) = 500,40 – 75,06 = 425,34 lei – constituie
impozitul pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitat de către entitate
Jurnalul de înregistrări a operațiunilor economice
Nr. Conținutul operațiunilor economice Formula contabilă Suma
Debit Credit
Crt.
13 Calculul impozitului pe bunurile imobiliare 713.4 534.8 425,34
14 Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare 534.8 242 425,34
Întocmim FORMA BIJ 15 privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Anexa 2) .

În perioada anului 2015 „Sălcioară” SRL a înregistrat în contabilitatea financiara următoarele venituri şi
cheltuieli:
- 611 ”Venituri din vânzări” – 390 067 lei;
- 612 “Alte venituri din activitatea operaţională” – 70 213 lei;
- 711 “Costul vânzărilor” – 150 121 lei;
- 712 “Cheltuieli de distribuire” – 732 lei;
- 713 “Cheltuieli administrative” – 78 332 lei;
- 714 “Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – 6 890 lei;
- 722 “Cheltuieli financiare” – 845 lei.
1) Calculul profitului perioadei de gestiune pînă la impozitare:

4
Profitul perioadei de gestiune pînă la impozitare = Venituri – Cheltuieli = 460280 – 236920 = 223360,00
În scopul impozitării, entitatea economică a înregistrat ajustări aferente cheltuielilor:
1.cheltuielilor de deplasare: suma efectivă a cheltuielilor de deplasare – 3 000 lei, iar suma recunoscută, în
scopuri de impozitare, conform regulamentului în vigoare – 2 600 lei;
2. amenzi calculate privind taxele locale – 360 lei;
3. uzura mijloacelor fixe. În contabilitate – 32 000 lei.
Cheltuieli Contabilitatea Scopuri fiscale Diferența
financiară
Cheltuieli de deplasare 3000 2600 (400)
Amenzi calculate privind 360 0 (360)
taxele locale
Uzura mijloacelor fixe 32000 41000 9000
8240

2) Calculul impozitului pe venit ce urmează a fi achitat de entitate


Impozitul pe venit = ( 223360 – 8240 ) * 12% = 25814,40
Jurnalul de înregistrări a opera iunilor economice
Nr. Conținutul operațiunilor economice Formula contabilă Suma
Debit Credit
Crt.
15 Achitarea in avans a impozitului pe venit (se 225.1 242.1 6000,00
întocmește în fiecare trimestru)
16 Închiderea conturilor de venituri 611 351 390067,00
612 351 70213,00
17 Închiderea conturilor de cheltuieli 351 711 150121,00
351 712 732,00
351 713 78332,00
351 714 6890,00
351 722 845,00
18 Calculul impozitului pe venit 731 534.1 25814,40
19 Închiderea contului 731 351 731 25814,40
20 Rezultatul financiar total 351 333 189305,00
21 Achitarea impozitului pe venit din contul creanței 534.1 225.1 18000,00
22 Achitarea impozitul pe venit din contul curent în 534.1 242.1 7814,40
ultimul trimestru
Conform politicilor contabile entitatea „Sălcioară” SRL contabilizează cheltuielile privind impozitul pe
venit în baza metodei impozitului pe venit curent. În cursul anului de gestiune, conform prevederilor
Codului Fiscal entitatea a achitat în sume egale cu ¼ din impozitul pe venit ce urma să fie plătit anul
precedent – câte 6 000 lei în trimestru.
În (Anexa 3) se prezintă declarația privind impozitul pe venit VEN12.
Se cunoaşte următoarea informaţie privind mijloacele fixe ale entităţi „Sălcioară” SRL în scopul
impozitării (tabelul 1):
5
Tabelul 1
Mijloacele fixe existente la entitate şi baza lor valorică la începutul perioadei de gestiune 2017
Categoria de proprietate Mijlocul fix Baza valorică la începutul
perioadei de gestiune 2017
I Clădire 550000
V Condiționer ( 1 unitate) 45000
Calculator( 2 unități)

(Anexa 4) avem atașat Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii
acestora în scopuri Fiscale pentru perioada de gestiune 2017.

CONCLUZIE
Entitatea „Sălcioară” SRL în perioada anului 2017 are de achitat la buget taxa pe valoare adăugată în sumă
de 4340,00 lei , care este reflectată și în Declarația privind TVA. La fel entitatea dispune de o reducere de
15% privind impozit pentru bunurile imobiliare ,pentru că s-a achitat pînă la data de 30 iunie, astfel trebuie
să plătească la buget pentru acest impozit 425,34 lei. Impozitul pe venit se constată a fi în sumă de
25814,40 lei, dat fiind faptul că entitatea a ales să plătească la buget trimestrial 6000 lei, atunci a rezultat că
la finele anului 2017 entitatea ”Sălcioara” SRL a mai achitat din contul curent doar 7814,40.
În concluzie putem menționa că entitatea ”Sălcioară”SRL a obținut în anul de gestiune profit ceea ce
generează calculul impozitului pe venit.

BIBLIOGRAFIE
1. www.contabilsef.md
2. www.fisc.md
3. Standardele Naționale de Contabilitate, 2016

S-ar putea să vă placă și