Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITOLUL III.

ANALIZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ȘI A


REZULTATULUI FINANCIAR LA ENTITATEA S.A. „CAHULPAN„
3.1. Analiza structurală a patrimoniului S.A.„ CAHULPAN„
Pentru desfăşurarea activităţii economico-financiare, entitatea îşi formează patrimoniul,
care reprezintă totalitatea resurselor economice controlate de agentul economic. 1Analiza situaţiei
patrimoniale presupune examinarea activelor controlate de entitate, indiferent de sursele de
finanţare a acestora, având ca obiectiv stabilirea şi urmărirea evoluţiei ponderii diferitelor
elemente patrimoniale.
Aprecierea situației patrimoniale se studiază în baza determinării mărimii și evoluției
resurselor economice, reflectate în activul Bilanțului contabil. Pentru aprecierea situației
patrimoniale este rațională, examinarea evoluției activelor disponibile în concordanță cu
dinamica volumului activității entității. În acest scop se folosește așa o metodă de examinare a
informației din Rapoartele financiare ca analiza pe orizontală.
Tabelul 3.1.1
Analiza mărimii și evoluției patrimoniului entității S.A.„ CAHULPAN„ pe perioada
anilor 2011- 2015
Ritmul Ritmul
creșterii creșterii
Nr. față de față de
Crt. Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2014
Valoarea
totală a
activelor,
1 lei 42351773 40267989 36913710 36030361 31146770 73,54 86,45
Venituri
din
vânzări,
2 lei 72179791 74084575 74654912 53514602 55051851 76,27 102,87
Venituri
din toate
tipurile de
activități,
3 lei 76659548 75753500 76674132 53945656 55980524 73,02 103,77
Sursa: Elaborat de autor în baza Bilanțului contabil și Raportul de profit și pierdere( Anexa )
Din datele tabelului 3.1.1. rezultă că în dinamică se evidențiază o tendință negativă de
diminuare a patrimoniului aflat la dispoziția entității S.A. „ CAHULPAN„ . Dacă în 2011
activele entității au constituit 42351773, 00 lei, atunci în 2015 acestea s-au micșorat cu 27, 46%
și au alcătuit 31146770, 00 lei. Însă efectuând o analiză comparativ cu anul precedent putem
observa un ritm de diminuare a volumului activelor deținute de entitate de 13, 55%.

1
„Analiza rapoartelor financiare”, ASEM, Ţiriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc, Chişinău 2004
Putem observa de asemenea o diminuare concomitentă a venitului din vânzări comparativ
cu 2011 dar cu un ritm mai mic de 23, 73% , ceea ce atestă o utilizare ineficientă a patrimoniului
entității. Însă deoarece ritmul de diminuare a activelor este mai mare decât cel al veniturilor din
vânzări, putem afirma că entitatea depune efort spre îmbunătățirea și perfecționarea căilor de
utilizare a patrimoniului său.
Pentru studierea structurii patrimoniului pe larg se foloseşte analiza pe verticală, această
metodă cuprinde calcularea ponderii (cotei) fiecărui element component în totalul activelor. În
calitate de sursă principală de analiză a situaţiei patrimoniale serveşte Bilanţul contabil (Anexa),
în particular, informaţiile situate în activul acestuia. Baza informaţională aplicată pentru
efectuarea analizei situaţiei patrimoniale cuprinde, de asemenea, şi date din Anexe la Bilanţul
contabil (Anexa)
Analiza structurală a patrimoniului S.A.`CAHULPAN`” este reprezentată în următorul
tabel analitic:
Tabelul 3.1.2.

Analiza structurii patrimoniului entității S.A „ CAHULPAN„ pe perioada anilor


2011- 2015

Sursa: Elaborat de autor în baza Bilanțului contabil ( Anexa )


Pentru o imagine mai clară referitoare la modificarea în dinamică a structurii
patrimoniului și a ponderii categoriilor de active autorul reprezintă grafic prin intermediul
diagramei 3.1.1.

Active financiare pe termen

Creanțe pe termen scurt


Stocuri de mărfuri și
Active materiale ÎCE
Active nemateriale

Alte active curente


Mijloace bănești
lung

materiale
Mijloace fixe
19612465
Terenuri

2011
17571765 2012
20000000 2013
17500000 2014
15000000

7355795
7295525

2015
4511149 12500000

4358856
4096031
4080173

10000000
7500000

527441
497373
497373

293932
239715

187967
5000000
65553

8075

2500000
0

Sursa: Elaborat de autor în baza tabelului 3.1.2. „ Analiza structurii patrimoniului entității S.A.
„CAHULPAN„ pe perioada anilor 2011- 2015.
Diagrama 3.1.1 Dinamica grupelor de active la S.A. „CAHULPAN„ pe perioada
anilor 2011- 2015.
Informația conținută în tabelul 3.1.2 atestă faptul că în structura patrimoniului S.A. „
CAHULPAN„ prevalează mijloacele fixe. Totodată se observă o creștere destul de semnificativă
a acestora însă doar cea relativă. Dacă în anul 2011 mijloacele fixe au constituit 21137122 lei
având o cotă parte în totalul activelor de 49, 91%, atunci în 2015 aceasta avea o cotă parte de 56,
42 % deși erau în mărime de doar 17571765 lei.
O creștere relativă considerabilă se observă în categoria stocurilor de mărfuri și materiale
care în 2015 a alcătuit 13, 15 % deci cu 1, 76 % mai mult decât în 2011. Restul modificărilor
survenite în structura patrimoniului entității S.A „ CAHULPAN„ nu au fost atât de însemnate.
Pentru studierea structurii patrimoniului entității poate fi folosită cu succes şi altă metodă
de calcul, cum este metoda ratelor. În acest caz se calculează şi se interpretează o varietate mare
de coeficienţi, cu ajutorul cărora se analizează structura patrimoniului după diferite criterii.
La aplicarea criteriului de grupare a activelor - după destinaţie (participaţie în activitatea
operaţională) - se examinează mărimea relativă a potenţialul productiv al entității. Nu
întotdeauna suma întreagă a activelor controlate de entitate pot fi utilizate nemijlocit în procesul
activităţii operaţionale. De exemplu, o parte din active se pot afla în stadiul de creare (active
materiale în curs de execuţie) sau de decontări (creanţe), pot fi investite în capitalul statutar al
altor întreprinderi etc.
Din acest punct de vedere, în primul rând, se calculează şi se apreciază rata patrimoniului
cu destinaţie de producţie:
Mijloace fixe la Stocuri de mărfuri
+
Rata patrimoniului cu valoarea de blanț și materiale
=
destinație de producție Total activ

Această rată reflectă ponderea activelor care pot fi direct utilizate în cadrul entității pentru
fabricarea producţiei, comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor.
Creşterea acestui indicator în dinamică se apreciază ca pozitivă, fiindcă contribuie la sporirea
volumului activităţii pentru desfăşurarea căreia a fost formată entitatea. Situaţia patrimonială a
întreprinderilor din sectorul real al economiei naţionale cu rata redusă (mai mică de 0,5) a
patrimoniului cu destinaţie de producţie se consideră periculoasă cu consecinţe negative în ce
priveşte posibilităţile de a dezvolta activitatea operaţională. Un interes deosebit îl prezintă
analiza acestei rate pentru investitorii strategici potenţiali.
Pentru caracterizarea mai detaliată a potenţialului productiv al entității se studiază rată
compoziţiei tehnice a activelor (capitalului):

Rata compoziției tehnice Mijloace fixe la valoarea de bilanț


=
a activelor Total activ

În condiţiile crizei economice şi inflaţiei acest raport are o tendinţă negativă de descreştere,
condiţionată de un şir de cauze: majorarea preţurilor pentru mărfuri şi materiale stocate, plasarea
mijloacelor libere pentru mărirea fizică a stocurilor de mărfuri şi materiale în calitate de protecţie
contra devalorizării banilor, majorarea stocurilor producţiei finite din cauza reducerii cererii,
scăderea gradului de reînnoire a mijloacelor fixe din cauza scumpirii lor şi lipsei surselor de
finanţare. Tendinţa de scădere a capacităţii tehnice uneori se încetineşte artificial prin
reevaluarea mijloacelor fixe, dar aceasta nu favorizează gradul real al indicatorului în cauză.
Analiza coeficienţilor structurii activelor S.A. „ CAHULPAN„ este reprezentată în
următorul tabel analitic:
Tabelul 3.1.3

Analiza coeficienților structurii activelor S.A. „ CAHULPAN„ pe perioada anilor 2011-


2015

Sursa: Elaborat de autor în baza Bilanțului contabil ( Anexa)

Pentru o imagine mai clară referitoare la modificarea în dinamică a coeficienților de


structură a activelor autorul reprezintă grafic prin intermediul diagramei 3.1.2- 3.1.3

0.75
0.7
0.7

0.65 0.62 Rata patrimoniului cu destinație


0.61 0.6 0.61
de producție
0.6

0.55
2011 2012 2013 2014 2015

Diagrama 3.1.2 Dinamica patrimoniului cu destinație de producție la S.A.


„CAHULPAN„ pe perioada anilor 2011- 2015.

2.5 2.18 2.18


1.97
2 1.78
1.56
1.5
1 Compoziția tehnică a activelor

0.5
0
2011 2012 2013 2014 2015

Sursa: Elaborat de autor în baza Bilanțului contabil ( Anexa )


Diagrama 3.1.3 Dinamica ratei compoziție tehnice a activelor la S.A. „CAHULPAN„
pe perioada anilor 2011- 2015.
Analizând datele din tabelul 3.1.3 putem constata că la S.A „ CAHULPAN„ o rată sporită
patrimoniului cu destinație de producție, ceea ce caracterizează pozitiv structura activelor
entității. Din totalul activelor controlate de entitate în anul 2015, 70 % pot fi folosite direct
pentru desfăşurarea activităţii operaţionale. Activitatea conducerii entității este caracterizată
pozitiv de faptul că partea preponderentă (circa 70 %) din activele disponibile aduc entității
venituri. Ceea ce prezintă un interes deosebit pentru investitori strategici potențiali. De
asemenea majorarea semnificativă pe care au cunoscut-o activele cu destinație de producție
poate fi caracterizată drept o măsură rațională și pozitivă a conducerii entității spre obținerea
unui rezultat financiar mult mai mare.
Iar precum bine știm că orice rezultat al activității financiare a entității atrage după sine
cheltuieli semnificative, apare nevoia analizării cheltuielilor efectuate de S.A. „ CAHULPAN„
pe parcursul perioadei de gestiune.
3.2. Analiza veniturilor și cheltuielilor la entitatea S.A. „ CAHULPAN„
În conformitate cu S.N.C , toate cheltuielile se grupează pe feluri de activități:
 Ale activității operaționale;
 Ale altor activități;
 Privind impozitul pe venit;
Având o componență după cum am menționat-o anterior, activitatea operațională
incluzând în sine :
 Costul vânzărilor;
 Cheltuieli de distribuire;
 Cheltuieli administrative;
 Alte cheltuieli din activitatea operațională;
Componența detaliată a cheltuielilor perioadei se reflecta anterior în Anexa nr 5 la
Raportul privind rezultatele financiare în subcapitolele 1.3 „Costul vânzărilor„; 1.5 „ Cheltuieli
comerciale„ 1.6 „ Cheltuieli generale și administrative„ ; 1.7 „ Alte cheltuieli operaționale„ .
Dar de la 1 ianuarie 2015 toate aceste informații se conțin în Anexa nr. 8 „ Nota
informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură„ din Situațiile financiare
anuale.
Analiza cheltuielilor entității începe cu examinarea structurii acestor cheltuieli în
dinamică. La prima etapă a analizei se calculează ponderea fiecărui compartiment în suma totală
a cheltuielilor entității.
Tabelul 3.2.1.
Analiza structurii cheltuielilor entității pe feluri de activități în dinamică.

Sursa: Elaborat de autor în baza Bilanțului contabil ( Anexa)


În baza datelor din Tabelul 3.2.1 se poate constata că la entitatea S.A. „ CAHULPAN„ s-
a înregistrat o tendință de micșorare a cheltuielilor totale în dinamică de la 221395931 la
155530092 lei deci aproximativ 65865839 lei. Această diminuare a volumului cheltuielilor
entității se datorează micșorării costului vânzărilor, a cheltuielilor generale și administrative,
altor cheltuieli operaționale, cheltuielilor cu active imobilizate precum și a cheltuielilor
financiare, respectiv cu 2143390, 263385, 1402848, 72707 și 2249013 lei.
Deoarece structura cheltuielilor s-a modificat în raportarea financiară după 1 ianuarie,
datele din Situația Financiară pentru anul 2015 nu pot fi comparate în totalitate cu cele
anterioare.
Analizând ponderea fiecărui element, putem observa că cea mai mare modificare a
suferit-o costul vânzărilor care de la 27, 48 % a ajuns la 25, 33 % adică în diminuare cu 2, 14 %,
scădere considerabilă și foarte binevenită.
Este de remarcat că pentru o apreciere mai obiectivă a modificărilor înregistrate apare
necesitatea examinării tuturor compartimentelor de cheltuieli în parte ținând cont de componența
lor particulară și cauzele care au provocat modificările evidențiate.
Iar precum bine știm profitul este rezultatul diferenței veniturilor și cheltuielilor entității
pentru perioada de gestiune. Deoarece compartimentul cheltuielilor a fost analizat anterior, apare
necesitatea de a studia amănunțit categoria veniturilor obținute de către entitatea S.A „
CAHULPAN„ .
Veniturile din vânzări reprezintă afluxul de avantaje economice generate în cursul anului
de gestiune în urma vânzării produselor, mărfurilor, prestării serviciilor, îndeplinirii contractelor
de construcție. Aceste avantaje pot îmbrăca diferite forme: încasări de mijloace bănești, intrări
ale activelor nemonetare, recepționări ale serviciilor prestate de terți. Necesitatea analizei
veniturilor din vânzări rezultă din importanța informației analitice pentru luarea deciziilor de
către conducerea entității și de utilizatori externi ai informației din Situațiile financiare (
investitori reali și potențiali, creditori, furnizori, concurenți, organe fiscale).
Analiza veniturilor din vânzări oferă utilizatorilor Situațiilor financiare posibilitatea
aprecierii următoarelor aspecte:
 Care este mărimea și evoluție veniturilor din vânzări pentru ultimii ani;
 Care sunt sursele principale de venituri, adică care este profitul real al entității(
specializarea, tipul de activitate)
 Cât de diversificată este activitatea operațională a entității și cât de stabile sunt sursele de
venit;
 Care sunt cauzele principale ce au provocat modificarea veniturile din vânzări;
Rezultatele analizei sunt strict necesare atât pentru elaborarea strategiei de dezvoltare și
organizare a activității curente a entității de către echipa de conducere, cât și pentru procesul
decizional din partea utilizatorilor externi ai Situațiilor financiare.
De aici rezultă că analiza veniturilor din vânzări reprezintă o parte componentă a
contabilității manageriale, ce dovedește necesitățile interne ale conducerii entității și de
asemenea o direcție foarte importantă a analizei Situațiilor financiare.
Analiza veniturilor din vânzări servește drept punct de pornire în întocmirea diferitelor
materiale de uz intern și extern întrucât de mărimea, structura și stabilitatea veniturilor din
vânzări depind consumurile și cheltuielile entității, profitul, rentabilitatea, precum și situația
financiară.
Contabilitatea

Managerială Financiară

Analiza managerială Analiza rapoartelor


financiare

Analiza veniturilor din vânzări Analiza veniturilor din vânzări

Figura 3.2.1. Concordanța analizei veniturilor din vânzări în cadrul contabilității


manageriale și financiare.

Aprecierea generală a mărimii și evoluției veniturilor din vânzări are menirea de a


examina dimensiunea lor absolută și relativă în comparație cu:
 Realizările anilor precedenți;
 Obiectivele stabilite în planul de afaceri.
Examinarea veniturilor din vânzări în dinamică permite evaluarea volumului activității
operaționale și studierea modificărilor survenite în acest volum în ultimii ani. Această direcție de
analiză exclusiv în baza datelor Situației de profit și pierdere, nu necesită atragerea altor surse
informaționale.
Confruntarea datelor reale privind volumul vânzărilor cu nivelul programat în Planul de
afaceri devine necesară, de exemplu, în cazuri de atragere treptată a surselor financiare cu
condiția îndeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de afaceri pentru anumite perioade de timp.
Un caz clasic în această privință îl constituie creditarea entității pe tranșe.
La înfăptuirea acestei direcții de analiză, pe lângă informația din Situația de profit și
pierderi se aplică datele din Planul de afaceri.
Din punct de vedere al tehnicii de calcul, la analiza mărimii și evoluției veniturilor din
vânzări se determină abaterea absolută a acestora( față de perioada precedentă și Planul de
afaceri) ritmul creșterii, sporul creșterii, procentul îndeplinirii planului și procentul abaterii de la
plan.
Datele cifrice la această etapă de analiză pot fi expuse sub formă tabelară sau cu aplicarea
metodelor grafice, ce permit prezentarea mai clară într-o formă accesibilă a materialelor
analitice.
În practica mondială cea mai frecvent utilizată formă de prezentare a informației analitice
în aceste scopuri este constituirea diagramelor. Astfel situația veniturilor entității S.A „
CAHULPAN„ este prezentată în diagrama ce urmează.
Venitul din vânzări
80000000

75000000 74084575 74654912


72179791
70000000

65000000

60000000
Venitul din vânzări
55000000 55051851
53514602
50000000

45000000

40000000
2011 2012 2013 2014 2015

Diagrama 3.2.1 Dinamica veniturilor din vânzări la S.A. „CAHULPAN„ pe perioada


anilor 2011- 2015.
Datele prezentate în Diagrama 3.2.1 „ Dinamica veniturilor din vânzări„ atestă evoluția
indispensabilă a veniturilor din vânzări generate de S.A. „ CAHULPAN„ în ultimii 5 ani. În
particular dinamica a veniturilor din vânzări în anul 2013 comparativ cu 2011 când ritmul
creșterii a constituit 103, 43 % ( 74654912/ 72179791 *100) a fost substituită de reducerea
semnificativă a acestora în anul 2015 comparativ cu 2011 când ritmul creșterii a constituit 76,
27% ( 55051851/ 72179791*100) .
Această situație negativă privind dinamica vânzărilor impune descoperirea cauzelor
aferente pentru care este necesară analiza factorială a veniturilor din vânzări.
În cadrul analizei structurale a veniturilor din vânzări, acestea pot fi clasificate în funcție
de numeroase criterii. Aceste criterii au putere informativă diferită, oferind utilizatorilor
Situațiilor financiare posibilitatea de a aprecia diverse aspecte ale activității entității.
Aplicarea acestui criteriu pentru analiza structurală a veniturilor din vânzări permite
stabilirea profilului real al activităţii operaţionale, cu alte cuvinte specializarea entității în
fabricarea produselor, comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor
de construcţie.
Acest profil uneori, nu întru totul corespunde celui nominal, adică tipurilor de activitate
menţionate în documentele juridice (contract de constituire, statut).
Activitatea operaţională a entității poate fi îngust specializată sau multilateral
diversificată. Fiecare din aceste variante are anumite avantaje în particular, specializarea permite
majorarea eficienţii activităţii operaţionale datorită procurării utilajului special, angajării
personalului calificat in domeniu, acumulării experienţei corespunzătoare.
Totodată, majorarea gradului de diversificare, adică desfăşurarea diferitelor tipuri de
activitate operaţională asigură o structură mai variată a veniturilor cu scopul diminuării riscurilor
şi reducerii condiţiilor de incertitudine care apar in domeniile de activitate practică. Acesta
înseamnă că în cazul dificultăţilor de diferite tipuri într-un domeniu de activitate, entitatea poate
exista pe seama veniturilor provenite din alte feluri de activităţi.
Aşadar, în procesul analizei structurale a veniturilor din vânzări este necesar a stabili dacă
activitatea operaţională a entității este absolut specializată (se practică un singur tip de
activitate) sau diversificată (multilaterală).
În ultimul caz, se studiază dacă există genul principal (de bază. prevalent) de activitate
(care nu întotdeauna corespunde informaţiei de pe foaia de titlu a Situației financiare) ori diferite
tipuri de activităţi au cote aproximativ echivalente în suma totală a vânzărilor.
De asemenea, se examinează stabilitatea sau variabilitatea structurii veniturilor din
vânzări pe tipuri de activităţi în dinamică, în calitate de sursă de informaţii pentru această etapă
de analiză serveşte Anexa la Raportul de profit şi pierderi care se conținea anterior în Rapoartele
financiare.
Tabelul 3.2.2
Analiza veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate operațională la entitatea S.A.
„ CAHULPAN„ pe perioada anilor 2011- 2014

Sursa: Elaborat de autor în baza Anexei la Raportul de profit și pierderi din Rapoartele financiare
pentru anii 2011- 2014.
Din datele prezentate în tabelul 3.2.2. rezultă că activitatea operațională a entității S.A. „
CAHULPAN„ este multilateral diversificată și cuprinde trei mari direcții componente:
 Fabricarea produselor;
 Comercializarea mărfurilor;
 Prestarea serviciilor;
În componența tipurilor de activitate operațională ca genul principal clar se evidențiază
producerea, cota căreia este predominantă și practic constantă.
În dinamică se observă variabilitatea structurii veniturilor din vânzări. În particular
examinarea evoluției acestora pe elemente componente arată majorarea veniturilor din prestarea
serviciilor cu 0, 02 % în dinamică.
De asemenea putem observa o tendință de scădere a veniturilor obținute din vânzarea
produselor, care a constituit și cea mai considerabilă contribuție la diminuarea volumului
veniturilor din vânzări.