Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR

PROGRAMA ANALITICA
Denumirea DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ÎN EPOCA
disciplinei INTEGRĂRII ŞI GLOBALIZĂRII

Codul disciplinei M.DA. 1.1.2 Semestrul I Numărul de credite 8

Facultatea ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE Numărul orelor pe semestru/activitati


Domeniul Drept Total C S L P SI
Programul de master Dreptul Afacerilor 104 28 28 48

Categoria formativă a disciplinei


DAP – disciplină de aprofundare, DSI – disciplină de sinteză DAP
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DS – disciplină de specialitate, DC – disciplină complementară DS

Discipline Obligatorii
Anterioare (condiţionate)
Recomandate

Obiective Displina „Probleme Contempotane ale Dreptului Comertului International” dezvolta conceptele si
mecanismele din acest domeniu studiate, aprofundandu-se cunostintele in relatie cu anumite domenii
de cercetare (anti-terorismul si contractele) sau cu privire la naumite institutii nou apărute in dreptul
comerţului internaţional.

Competenţe generale Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)
şi specifice  identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni în cadrul
dreptului comerţului internaţional;
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate si interpretarea critica a jurisprudentei in
cadrul dreptului comerţului internaţional;
 definirea de concepte esentiale ale dreptului comerţului internaţional;
 capacitatea de adaptare la noi situaţii apărute pe parcursul aplicarii in practica
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii juridice in explicarea dreptului
dreptului comerţului internaţional;
 realizarea de conexiuni între institutiile dreptului comerţului internaţional;
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 relaţionări între elementele ce caracterizează dreptul comerţului internaţional;
 descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene ce apar in domeniul dreptului comerţului
internaţional;
 capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite în cadrul cursului;
 abilităţi de cercetare, creativitate în domeniul dreptului comerţului internaţional;
 capacitatea de a soluţiona litigii apărute în domeniul dreptului comerţului internaţional.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific /
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de
valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile
ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea
în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la
propria dezvoltare profesională )
 reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde la problemele
aparute in cadrul dreptului comerţului internaţional;
implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina dreptul comerţului internaţional.
Conţinut 1. Dreptul comertului international -sub impactul sfidarilor sfirsitului de secol si de mileniu
(descriptori) 2. Consideratii generale.Doctrina.Tendinte si orientari.Contributii romanesti la dezvoltarea progresiva
a dreptului comertului international.
3. Definitia si obiectul.Principiile si izvoarele dreptului comertului international.
4. Raportul juridic de comert international.
5. Dezvoltarea progresiva a dreptului comertului international.
6. Un proces in plina desfasurare Contractele de comert international-la acest inceput de secol si
mileniu
7. Conceptul, negocierea, incheierea si continutul contractelor de comert international.
8. Interpretarea si executarea contractelor de comert international.
9. Contractele de vanzare internationala de marfuri; de transport international; de intermediere; de
concesiune; de licenta; de know-how si de consulting-engineering in comertul international.
10. Contractele de finantare a operatiunilor comerciale internationale. Titlurile de credit in comertul
international.
11. Arbitrajul comertului international

Forma de evaluare (E-examen, C –colocviu/test final, LP – lucrări de control) E


Stabilirea - răspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice 70%
notei - activitati aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc 20%
finale - teste pe parcursul semestrului 10%
(procentaje)
Bibliografia Dumitru Mazilu, Dreptul Comerţului Internaţional. Tendinţe şi evoluţii actuale, Ed. Lumina Lex,
2004.
Dumitru Mazilu, Dreptul Comerţului Internaţional.Partea generala, vol. I, Ed. Lumina Lex, 2009
Dumitru Mazilu, Dreptul Comerţului Internaţional.Partea speciala, vol. II, Ed. Lumina Lex, 2009
Lista materialelor
didactice necesare

Coordonator de Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura


disciplină
Prof. univ.dr. Dumitru Mazilu

Legenda: SI-studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi aplicative aplicate