Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSUL, PĂMÂNTUL ŞI OMUL

Mitologia egipteană şi civilizaţia contemporană


Biblioteca Rudolf Steiner

Gradioasa civilizaţie egipteană, care s-a întins pe parcursul a cinci milenii, îşi datorează o parte din trăsăturile
specifice rezonanţelor care o leagă prin fire invizibile de caracteristicile unei epoci foarte îndepărtate din lunga
evoluţie a omului, epoca lemuriană. Tot prin fire invizibile este legată epoca culturală actuală de civilizaţia
egipteană. În acest sens, nu ne limităm la mărturia tulburătoare a lui Johannes Kepler, care afirma, fără să fi fost
Anul apariției: 1995

vreodată în Egipt, că şi-a obţinut ştiinţa sa astronomică şi astrologică din tainice cunoştinţe ale Egiptului antic, ci
Nr. pagini: 168

suntem cu toţii martorii interesului pentru „efectul de piramidă” în numeroase ţări, inclusiv în România, precum şi
al multor alte manifestări.
Toate aceste aspecte sunt expuse cu măiestrie de Rudolf Steiner în ciclul de conferinţe cuprins în volumul de
faţă.

IERARHIILE SPIRITUALE ŞI REFLECTAREA LOR ÎN LUMEA FIZICĂ


Omul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, obişnuit să se bazeze numai pe gândirea lucidă, pe informaţii obţinute
Anul apariției: 1995

prin intermediul aparatelor tehnice, elaborând teorii şi ipoteze cu ajutorul unor concepte abstracte, a pierdut
Nr. pagini: 156

treptat sentimentul unui scop al vieţii. Ateismul şi materialismul sunt călăuzele spre marele gol interior ale cărui
nume moderne sunt: singurătate şi angoasă.
Totuşi, omul nu este singur. Îngerii, Arhanghelii, Arhaii şi celelalte Ierarhii spirituale continuă să lucreze pentru
împlinirea voinţei divine. În ceea ce priveşte fiinţa umană, această lucrare constă în realizarea unui om capabil să
primească în toată libertatea mesajul lumii universale adus de Christos pe Pământ. Sistematizate în opera lui
Dionisie Areopagitul, cunoştinţele despre cele două Ierarhii spirituale aflate între om şi Dumnezeu sunt reluate în
cercetările de ştiinţă a spiritului ale lui Rudolf Steiner, care detaliază rolul pe care acestea l-au jucat şi îl joacă în
evoluţia Universului şi a omului.
Anul apariției: 1995

MISTERUL BIBLIC AL GENEZEI


Nr. pagini: 156

Lucrarea grupează un ciclu de unsprezece conferinţe, ţinute de Rudolf Steiner la München între 16 şi 26
august 1910, având ca temă cele şase zile ale Creaţiei revelate de Cartea I a lui Moise.
Sprijinindu-se pe datele pe care le oferă ştiinţa spiritului, autorul încearcă să pătrundă sensul adânc al Genezei,
începând cu primele ei versete şi urmărind evenimentele celor şase zile ale Creaţie, aşa cum se desprind ele din
textul biblic, culminând cu apariţia fiinţei umane, ca o încununare a întregului proces evolutiv.
Colecția INIȚIERI
3

Biblioteca Rudolf Steiner


ŞTIINŢA INIŢIATICĂ ŞI CUNOAŞTEREA AŞTRILOR

Nr. pagini: 154


Anul apariției: 1995
Evoluţia socială a omului a însemnat nu numai progres tehnic şi de organizare socio-economică în care se
reflectau relaţiile sale spirituale cu întregul Univers. De unde şi importanţa de prim ordin a cultului religios, a
educaţiei religioase, a formelor de iniţiere şi a ştiinţei spiritului în tot cursul dezvoltării societăţii omeneşti.
În ciclul de conferinţe dedicat, în anul 1923, legăturii dintre ştiinţa iniţiatică şi cunoaşterea aştrilor, Rudolf Steiner
dezvoltă unele dintre cele mai profunde aspecte care au marcat în trecut epoci atât de diferite de a noastră în
abordarea unor aspecte practice prin alte moduri de percepere şi conştientizare a lumii înconjurătoare. Relevând
vechea cultură celtă, autorul deschide largi perspective pentru înţelegerea etapelor viitoare de evoluţie a stărilor de
conştienţă ale omului. El subliniază rolul pe care l-a avut şi-l va avea în evoluţia omului Evenimentul crucificării lui
Christos pe Golgota.

Nr. pagini: 132


Anul apariției: 1996
ESOTERISMUL CREŞTIN
Volumul cuprinde două conferinţe ţinute de Rudolf Steiner la Paris, în 1906, în care ni se dezvăluie principiile
care stau la baza antroposofiei.
Diferenţa esenţială dintre teosofie şi antroposofie rezidă în rolul capital pe care aceasta din urmă îl atribuie lui
Christos în evoluţia umană.
Mai bine decât oricare alt ocultist, Rudolf Steiner a perceput transformarea profundă care s-a produs, de-a
lungul vârstelor, în conştiinţa omului şi în maniera sa de a percepe adevărul. El vrea să ştie încotro se îndreaptă în
lumea aceasta şi în cea de dincolo. Are nevoie de un ţel pentru lumea cealaltă şi de un început de realizare imediată
în lumea aceasta. Iar antroposofiei îi revine rolul de a restabili armonia dintre lumea materială şi lumea spirituală,

Nr. pagini: 184


Anul apariției: 1996
prin urmare între ştiinţă şi religie şi, de asemenea, în domeniul social.

Colecția INIȚIERI
MACROCOSMOS ŞI MICROCOSMOS
Cartea cuprinde unsprezece conferinţe ţinute la Viena cu câţiva ani înainte de Primul Război Mondial, prin
care Rudolf Steiner urmărea să ofere discipolilor săi o vedere de ansamblu asupra ştiinţei spiritului, pentru a putea
pătrunde astfel cele mai tainice enigme ale vieţii omeneşti. Prelegerile au fost reunite în volum de Marie Steiner,
având ca bază de plecare un manuscris al lui Rudolf Steiner.
APOCALIPSA LUI IOAN
Biblioteca Rudolf Steiner 4

Volumul cuprinde ciclul de douăsprezece conferinţe (precedat de o conferinţă publică) ţinut de Rudolf
Steiner la Nürnberg între 17 şi 20 iunie 1908, care dezvoltă sensul adânc al revelaţiei pline de taină a Apocalipsei lui
Ioan, cu care se încheie Noul Testament. La sfârșitul volumului sunt reproduse cele șapte „peceți”, realizate în 1907
după schemele și îndrumările lui Rudolf Steiner.
Anul apariției: 1996
Nr. pagini: 276

DIN CRONICA AKASHA


Expunerea porneşte de la ideea că omul, ajuns la un grad avansat al facultăţii sale de percepție, devine capabil
de a cunoaşte şi contempla acea parte a evenimentelor care este neperceptibilă prin simţuri. În gnoză şi în teosofie
ea se numeşte „Cronica Akasha”.
Cartea prezintă mai multe capitole din această „Cronică Akasha”, începând cu descrierea evenimentelor care
s-au desfăşurat în perioada în care între America şi Europa exista continentul numit Atlantida.
Anul apariției: 1997

PRAGUL LUMII SPIRITUALE


Nr. pagini: 227

UN DRUM SPRE CUNOAŞTEREA DE SINE


Pragul lumii spirituale conţine câteva descrieri, sub formă de aforisme, care se referă la acele părţi ale fiinţei
omeneşti pe care conştienţa spirituală le contemplă atunci când străbate dincolo de frontierele ce separă lumea
sensibilă de lumea spirituală.
Un drum spre cunoaşterea de sine îşi propune să comunice cititorului anumite cunoştinţe oculte referitoare la
fiinţa omenească. Cartea este prezentată sub formă de meditaţii care se revelează.
Anul apariției: 1997
Nr. pagini: 220
Colecția INIȚIERI
5

Biblioteca Rudolf Steiner


MISTICA. GÂND UMAN, GÂND COSMIC

Nr. pagini: 227


Anul apariției: 1997
Mistica îşi propune să răspundă la întrebarea din ce cauză între secolele al XII-lea şi al XVII-lea o anumită
formă a misticii se întâlneşte cu începuturile gândirii naturalist-ştiinţifice. În acest sens, sunt prezentate câteva
personalităţi care au dezvoltat, în scrierea lor, o gândire aptă să preia şi rezultatele cunoaşterii moderne: Meister
Eckhart, Nicolaus Cusanus, Jacob Böhme, Giordano Bruno, Paracelsus etc.
Gând uman, gând cosmic cuprinde patru conferinţe ţinute la Berlin în ianuarie 1914, în cadrul celei de a doua
adunări generale a Societăţii antroposofice, prin care Rudolf Steiner îşi propune să deceleze care este legătura
dintre om şi Univers, urmărind evoluţia gândirii filosofice începând cu Antichitatea greacă.

EVANGHELIA DUPĂ LUCA

Nr. pagini: 224


Anul apariției: 1997/2006
În ciclurile de conferinţe ţinute de Rudolf Steiner cu subiecte privind christologia, cele zece conferinţe-
comentarii asupra Evangheliei Sfântului Luca ocupă un loc-cheie.
Text de o importanţă covârşitoare pentru cunoaşterea fundamentului spiritual al unuia din documentele de
bază ale creştinismului, comentariul lui Rudolf Steiner la Evanghelia după Luca ilustrează în mod strălucit cum
poate contribui ştiinţa spiritului la clarificarea aşa-numitelor „contradicţii” care ar exista, potrivit cercetării
exterioare, raţionale, între cele patru Evanghelii cuprinse în Noul Testament.
Forţa evocatoare cu care autorul urmăreşte evoluţia curentelor spirituale precreştine şi felul în care acestea se
contopesc în marele eveniment de pe Golgota fac din acest ciclu de conferinţe o frescă profund semnificativă
pentru orice suflet însetat de purificare prin cunoaşterea spirituală.

Nr. pagini: 200


Anul apariției: 1997
CREŞTINISMUL ESOTERIC ŞI CONDUCEREA

Colecția INIȚIERI
SPIRITUALĂ A OMENIRII
Conferinţele reunite în acest volum nu fac parte dintr-un ciclu unitar. Ele au fost ţinute de Rudolf Steiner în
anii 1911–1912 la date şi în locuri deferite. Cu toate acestea, direcţia imprimată de autor analizei problemelor
spirituale a fost păstrată. În afara faptului că urmăresc scoaterea în evidenţă a caracterului deosebit al ştiinţei
spiritului precreştine, conferinţele reuşesc să ne dezvăluie semnificaţia karmei ca element al destinului şi ne ajută să
pătrundem în elementele intrinsece ale acestuia.
OMUL SUPRASENSIBIL ÎN CONCEPŢIA ANTROPOSOFICĂ
Biblioteca Rudolf Steiner 6

Cartea cuprinde şapte conferinţe ţinute de Rudolf Steiner la Haga în perioada 13–18 noiembrie 1923, în
cursul cărora a fost abordată problema necesităţii ca omul să se ridice la cunoaşterea lumii spiritaule şi a propriei
sale fiinţe spirituale. Acest lucru nu este posibil decât prin pătrunderea în lumea veşniciei spirituale în care ne aflăm
atunci când trecem pragul morţii şi în care am fost înainte de a coborî prin naştere în viaţa fizică de pe Pământ.
În acest context, este descrisă trecerea omului prin lumea suprasensibilă în timpul dintre moarte şi o nouă
Anul apariției: 1998

naştere, transformările care au loc acum în înfăţişarea sa spirituală, trăirile, experienţele şi acţiunile sale pentru a-şi
Nr. pagini: 160

pregăti viaţa următoare într-o existență vizibilă.

BHAGAVAD&GITA ŞI EPISTOLELE LUI PAVEL


Rudolf Steiner compară două scrieri care marchează momente diferite şi importante din evoluţia umanităţii.
Cu subtilitatea care-i caracterizează toate analizele, el prezintă marea epopee indiană Bhagavad-Gita ca pe o vastă
sinteză prebudistă a trei curente spirituale care au evoluat în cadrul primei culturi postatlanteene.
În timp ce Bhagavad-Gita se adresează unei omeniri încă nediferenţiate datorită lipsei conştienţei Eului
Anul apariției: 1998

(regulile care se adresează fiecărui individ fiind aceleaşi), Epistolele apostolului Pavel au în vedere progresul realizat
Nr. pagini: 144

de starea de conştienţă a oamenilor, astfel încât el vede în fiecare om un mădular diferit al unei umanităţi alcătuite
după principiile unui organism în care individul îşi găseşte un loc specific. Învăţătura creştină este asimilată astfel
conform cu conştienţa de Eu strict personală pe care o are fiecare.
Modul de expunere a acestui studiu comparativ face ca prezentul ciclu de conferinţe să fie una din lecturile care
aduc nepreţuite precizări celor care doresc să-şi completeze imaginea evoluţiei umane în cursul culturilor
postatlanteene.

TAINA SFINTEI TREIMI


Anul apariției: 1998
Nr. pagini: 188

În conferinţele reunite sub titlul Taina Sfintei Treimi, Rudolf Steiner abordează nivelul divinităţii supreme.
Parcurgerea atentă a acestor texte contribuie la trezirea în sufletul cititorului a acelor forţe active în existenţa sa
terestră şi cosmică care-l pot conduce la mântuire. El descoperă astfel că prin strădaniile sale de purificare şi înălţare
sufletească colaborează cu Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Sfântul Duh la propria sa îndumnezeire.
Misiunea lui Christos nu poate fi înţeleasă decât în cadrul Sfintei Treimi. Aceasta este trăsătura esenţială a
creştinismului autentic.
Colecția INIȚIERI
7

Biblioteca Rudolf Steiner


CUNOAŞTEREA LUI HRISTOS

Nr. pagini: 224


Anul apariției: 1999
Antroposofie şi rosicrucianism
Evanghelia după Ioan
După „căderea în păcat” a primei perechi de oameni şi izgonirea din Rai, omul a devenit o fiinţă dublă,
percepând încă mult timp, dar din ce în ce mai estompat, lumea spirituală şi dezvoltând în acelaşi timp din ce în ce
mai mult cunoaşterea exterioară prin simţuri. Dar spiritualitatea din om este activă permanent, iar atunci când este
neluată în seamă dă naştere la o serie de comportamente anormale sau chiar patologice. Foamea de spiritual nu
poate fi potolită cu materie apreciată cantitativ. Or, ea se face din ce în ce mai puternic simţită în epoca noastră şi
trebuie satisfăcută cu adevăr spiritual.
Această strădanie a lui Rudolf Steiner apare şi în prezentul ciclu de conferinţe, de o importanţă deosebită

Nr. pagini: 208


Anul apariției: 1999
pentru cititorul sfârşitului de veac XX.

MANIFESTĂRILE KARMEI
Una din legile fundamentale ale Universului este legea compensaţiei, karma, care generează destinul.
Întreaga istorie a omenirii este rezultatul împletirii destinelor individuale cu destinele de grup, cu acelea ale
naţiunilor, în cadrul destinului umanităţii, care se află la baza evoluţiei. Despre aceste lucruri ne vorbeşte Rudolf
Steiner în ciclul de conferinţe ţinut la Hamburg între 16 şi 28 mai 1910, dezvăluind, cu o rară stăpânire a acestei
teme, confruntările şi colaborările dintre forţele unor entităţi spirituale şi forţele care iau naştere şi se dezvoltă în

Nr. pagini: 196


Anul apariției: 2000
sufletul omului.

Colecția INIȚIERI
ÎNCERCAREA SUFLETULUI
Cele patru drame-misteriu ale lui Rudolf Steiner au o acţiune comună, deci pentru o înţelegere profundă a
conţinutului fiecăreia este nevoie să le cunoaştem şi pe celelalte trei; doar astfel vom avea un tablou complet privind
acţiunile şi evoluţia personajelor.
În această dramă scena pe care se confruntă forţele Universului este sufletul uman.
PĂZITORUL PRAGULUI
Biblioteca Rudolf Steiner 8

Păzitorul Pragului, a treia dramă-misteriu a lui Rudolf Steiner, a fost reprezentată prima oară în 1912 şi se
înscrie în a doua perioadă a activităţii sale, cea de cultivare a năzuinţelor sufletului uman.
Perioada de trecere către secolul al XX-lea ar putea fi caracterizată prin ceea ce, mai târziu, marele gânditor şi
fizician Werner Heisenberg avea să numească „paşi peste graniţă”. Şi putem spune că titlul celei de a treia drame a
lui Rudolf Steiner, Păzitorul Pragului, sintetizează această problematică, lăsând să se întrevadă totodată şi soluţiile
Anul apariției: 2000

concrete, proprii contemporaneităţii.


Nr. pagini: 204

POARTA INIŢIERII
Poarta iniţierii este prima dintre dramele-misteriu ale lui Rudolf Steiner. Ele fac parte dintr-un ciclu mai amplu,
din care însă numai primele patru au fost finalizate: Poarta iniţierii (1920), Încercarea sufletului (1911), Păzitorul
Pragului (1912), Trezirea sufletelor (1913). Acţiunea lor este comună. În totalitatea lor, dramele nu numai că ne
oferă o imagine concretă a problematicii existenţiale a omului secolului tehnotronicii, dar ele duc mai departe
problematica lui Faust, a omului ce caută cunoaşterea cu orice preţ. Desluşim în ele, cu precădere în Poarta iniţierii,
Anul apariției: 2000

strădania de a oferi soluţii la problematica relaţiei dintre om și societatea intens industrializată.


Nr. pagini: 236

MISIUNEA LUI MIHAIL


În timpuri străvechi, misiunea lui Mihail a fost aceea de a trezi starea de conştienţă a omului la procesul prin
care Spiritul se manifestă pretutindeni în materia care este, de fapt, numai o formă exterioară a sa.
În ciclul de conferinţe ţinut la Dornach în perioada 21 noiembrie–15 decembrie 1919, Rudolf Steiner ne
vorbeşte despre modul în care noi, oameni ai prezentului, ne situăm faţă de acea manifestare spirituală despre care
putem spune că intervine ca forţă a lui Mihail, în spiritualitatea Pământului şi prin aceasta şi în celelalte evenimente
Anul apariției: 2000

ce au loc aici.
Nr. pagini: 208
Colecția INIȚIERI
9

Biblioteca Rudolf Steiner


ENTITĂŢILE SPIRITUALE ÎN CORPURILE CEREŞTI
ŞI ÎN REGNURILE NATURALE
Textele cuprinse în acest volum alcătuiesc un material de studiu de bază pentru toţi cei care presimt că dincolo
de bogăţia inepuizabilă a structurilor, fenomenelor şi proceselor lumii materiale se ascunde o lume de mare
subtilitate, lumea „tuturor celor nevăzute”, cum o numeşte Crezul creştin ortodox. Este lumea forţelor creatoare şi

Nr. pagini: 224


Anul apariției: 2001
dinamizatoare a celor nouă categorii de entităţi care alcătuiesc cele trei Ierarhii spirituale interpuse între om şi
Sfânta Treime. Lor li se adaugă şi aşa-zişii descendenţi ai acestora, precum şi entităţile retrograde sau decăzute,
luciferice, ispiritorii care diversifică la nesfârşit căile oamenilor în căutarea Raiului pierdut.
Rudolf Steiner surprinde şi expune, în stilul care-i este caracteristic, fondul problemelor, legăturile lumii
Ierarhiilor spirituale cu lumea corpurilor cereşti şi rolul lor în structurarea şi evoluţia celor patru regnuri existente
pe Terra. Totodată, autorul descrie şi metodele iniţierii moderne accesibile oricărui om actual, bazat pe forţele
interioare proprii.

FIZIOLOGIE OCULTĂ

Nr. pagini: 156


Anul apariției: 2001
În ciclul de conferinţe ţinut la Praga în perioada 20–28 martie 1911, Rudolf Steiner dezvăluie ierarhia
sistemelor de forţe suprasensibile care fac din organismul uman (microcosmos) o imagine a macrocosmosului.
Interpretând cu mijloacele ştiinţei spiritului datele furnizate de ştiinţa materialistă, exterioară, autorul ne dă, în
ultimele pagini ale cărţii, o viziune sublimă privind evoluţia planetei şi a omului la sfârşitul perioadei Pământului
actual.
Fiziologia ocultă se constituie totodată ca bază importantă de cunoaştere spirituală pentru cine doreşte să
aprofundeze medicina antroposofică, adică înţelegerea spirituală a fenomenologiei patologicului şi a practicilor
terapeutice specifice acestei medicine, precum şi unele aspecte fiziologice legate de stările de meditaţie care conduc
la iniţiere.

Nr. pagini: 188


Anul apariției: 2001

Colecția INIȚIERI
NOUA SPIRITUALITATE ŞI TRĂIREA LUI CHRISTOS
În conferinţele cuprinse în acest volum, Rudolf Steiner analizează stadiul a trei curente culturale rezultate din
decăderea Imperiului roman: viaţa spirituală decadentă caracteristică culturii orientale, dezvoltarea gândirii
adecvate vieţii economice în Vest, gândirea logic-didactic-juridică din zona intermediară. El consideră că s-a ajuns
la momentul în care în întreaga umanitate trebuie să se răspândească o înţelegere egală pentru cele trei domenii.
Acest lucru nu este posibil decât printr-o implicare conştientă, activă a cât mai multor oameni în evenimentele unei
evoluţii la care participă în egală măsură ei şi Ierarhiile spirituale superioare omului.
CHRISTOS ŞI LUMEA SPIRITUALĂ
Biblioteca Rudolf Steiner 10

Evenimentul de pe Golgota a avut loc într-un moment al evoluţiei umanităţii în care oamenii erau cel mai
puţin apţi de a-l înţelege în semnificaţiile sale profunde. Rudolf Steiner analizează interacţiunile dintre Evenimentul
de pe Golgota şi căile încercate pe diferite direcţii pentru cunoaşterea semnificaţiei misiunii christice. Cu
capacitatea sa neobişnuită de a aborda omnilateral aspecte de care se ocupă, Rudolf Steiner face din acest mic ciclu
de conferinţe una din expunerile cele mai pasionante pentru cititor.
Anul apariției: 2003
Nr. pagini: 120

MITURI ŞI MISTERII EGIPTENE


În cele douăsprezece conferinţe ţinute de R. Steiner la Leipzig în perioada 2–14 septembrie 1908 sunt descrise,
cu incursiuni subtile, de mare profunzime, în epocile anterioare şi ulterioare, trăirile omului prins între lumile
spirituale şi lumea fizică în cursul celei de a treia epoci culturale, care se continuă într-un mod atât de surprinzător în
cea de a cincea epocă, a noastră.
Anul apariției: 2002

ORIENTUL ÎN LUMINA OCCIDENTULUI


Nr. pagini: 168

Cele opt conferinţe din acest ciclu au fost ţinute de Rudolf Steiner la München, în august 1909. Ele au urmat
reprezentării dramei lui Edouard Schuré Copiii lui Lucifer şi se leagă de aceasta. Cu acest prilej, este atins un punct
crucial al diferenţei care există între modul de gândire oriental şi modul de gândire occidental. Rudolf Steiner
consideră că nu poate fi vorba de o concepţie istorică decât când se percepe mersul lumii sub unghiul progresului şi
nu al repetiţiei. Noţiunea de istorie a pătruns în omenire prin Occident. Cu ea omenirea a învăţat să conceapă
lucrurile într-adevăr în mod istoric, şi nu ca o veşnică reîntoarcere.
Anul apariției: 2002
Nr. pagini: 176
Colecția INIȚIERI
11

Biblioteca Rudolf Steiner


TREZIREA SUFLETELOR

Nr. pagini: 250


Anul apariției: 2002
Trezirea sufletelor este cea de a patra dramă-misteriu scrisă de Rudolf Steiner.
În epoca noastră, a internetului, a supratehnologizării, putem presimți gravitatea problematicii din Trezirea
sufletelor. Ea nu trebuie să ne ducă la a voi să fugim din această societate sau la a dori să ne întoarcem la „vremurile
de demult”. Problematica epocii contemporane trebuie privită conștient, cu abisurile ei, dar și cu culmile ei. Iar
pentru a putea depăși problemele lumii contemporane este nevoie de forța ce emană din Misteriul de pe Golgota,
de impulsul lui Christos.

FRIDRICH NIETZSCHE ' UN LUPTĂTOR ÎMPOTRIVA EPOCII SALE

Nr. pagini: 256


Anul apariției: 2003
Stranii legături ale destinului au stat la baza întâlnirii dintre Rudolf Steiner şi Friedrich Nietzsche! Plecând de la
impulsuri filosofice şi atitudini faţă de viaţă adeseori identice, spiritualitatea lumii descoperită şi trăită de Rudolf
Steiner încă de timpuriu şi pe care acesta a cercetat-o cu metode judicios aplicate îl conduce la rezolvarea enigmelor
care apăreau ca atare omenirii sfârşitului secolului al XIX-lea, închistată în tot felul de prejudecăţi şi dogme; pe
Nietzsche, dimpotrivă, prejudecăţile ştiinţei îl împiedică să poată contempla omul spiritual în omul fizic. Neputinţa
sa de a trece de limitele materialismului l-au frânt. Când Steiner a ajuns, în sfârşit, în faţa lui, nebunia foarte specială
a lui Nietzsche atinsese apogeul şi comunicarea dintre ei a fost imposibilă. Aptitudinea unică a lui R. Steiner de a
ataca orice problemă din toate punctele de vedere posibile face din analiza filosofiei şi a personalităţii lui Nietzsche,
din perspectiva psihopatologică cuprinsă în această carte, una din lecturile cele mai pasionante şi instructive pentru
oricine este interesat de istoria culturii abordată antroposofic, dar şi pentru cei ce vor să cunoască două tipuri de
oameni având multe afinităţi şi totuşi cu evoluţii atât de diferite.

Nr. pagini: 340


Anul apariției: 2003

Colecția INIȚIERI
ŞTIINŢA OCULTĂ
După lectura Teosofiei lui Rudolf Steiner, care dă o imagine completă a alcătuirii fiinţei umane, bază a
antropologiei antroposofice, Ştiinţa ocultă oferă prilejul unei adânciri a cunoştinţelor însuşite, prin integrarea lor
într-un tablou grandios al evoluţiei umanităţii. Prezentarea coerentă a etapelor evolutive ale Pământului, în paralel
cu evoluţia treptată a fiinţei umane, se constituie într-un fundament solid pentru înţelegerea modernă a tuturor
problemelor legate de istoria trecută a umanităţii şi de perspectivele evoluţiei actuale şi viitoare.
TEOSOFIA
12

Introducere în cunoaşterea suprasensibilă a lumii şi a determinării omului


Biblioteca Rudolf Steiner

Teosofia este o lucrare fundamentală a ştiinţei spiritului, a cărei lectură şi studiu sunt indispensabile pentru
înţelegerea oricărui domeniu aparţinând acestei ştiinţe. Ea descrie întreaga existenţă a fiinţei omului în cele două
perioade alternative: viaţa dintre naştere şi moarte şi cea dintre moarte şi o nouă naştere. Tematică străveche,
prelucrată la nivelul cultural al lumii civilizate actuale, cartea dezvăluie cunoştinţe care au constituit domeniul
Anul apariției: 2003

specific al ştiinţelor oculte dintotdeauna.


Nr. pagini: 176

ANTROPOSOFIE
O introducere în concepţia antroposofică despre lume
Rostite cu un an înaintea morţii sale, textele conferinţelor lui Rudolf Steiner care alcătuiesc ciclul
„Antroposofia” conţin într-o formă concentrată tot ce constituie esenţa şi importanţa acestui domeniu de
cunoaştere spirituală pentru lumea actuală. Ştiinţa spiritului apare astfel a fi acel tezaur de înţelepciune care
răspunde, într-un limbaj modern, marilor întrebări despre om şi despre lumea înconjurătoare care zac, adeseori
Anul apariției: 2004

ascunse, în orice suflet uman.


Nr. pagini: 160

După ce omenirea a dispus, într-un timp foarte îndepărtat, de o înţelepciune mai mult poetică, instinctivă, ea
şi-a dezvoltat o conştienţă ştiinţifică obiectivă, bazată însă numai pe datele comunicate prin simţuri şi aparate.
Această cunoaştere exactă, dar trunchiată, a adus omenirea într-o criză gravă din multe puncte de vedere.
Antoposofia cuprinde, pentru cel care vrea să conştientizeze toate aceste aspecte precum şi căile de atingere a
cunoaşterii realiste, globale, ansamblul de informaţii şi căi practice necesare acestei apropieri de lumile spirituale.

IDEEA CRĂCINULUI ŞI TAINA EULUI


Anul apariției: 2003

Pentru cititorii născuţi în secolul al XX-lea, obişnuiţi să vadă în sărbătorile Crăciunului numai povestea duioasă
Nr. pagini: 188

a Copilului Sfânt născut în ieslea încălzită de suflul animalelor domestice, în care îl vizitează atât păstorii cât şi cei
trei regi-magi de la Răsărit, lectura conferinţelor ţinute de Rudolf Steiner cu prilejul Sfintei Sărbători în diferiţi ani,
dintre care o parte sunt reunite în volumul de faţă, trebuie să trezească o vie uimire. Ele ne dezvăluie faptul că
această sărbătoare de bază a creştinismului este un punct de rezonanţă cu întreg trecutul omului, de la căderea lui
Adam în păcat până la Evenimentul de pe Golgota, şi cu misiunea omenirii pentru evoluţia viitoare a Pământului
până la sfârşitul zilelor.
Lectura acestor conferinţe contribuie, pentru cel ce are cunoştinţele de bază ale ştiinţei spiritului, la înălţarea
Colecția INIȚIERI

spiritual-sufletească proprie şi la deschiderea de noi perspective în înţelegerea şi orientarea vieţii.


13

Biblioteca Rudolf Steiner


PIETRE FUNDAMENTALE PENTRU CUNOAŞTEREA
MISTERIULUI DE PE GOLGOTA

Nr. pagini: 248


Anul apariției: 2004
Cu o putere de analiză şi de pătrundere fără precedent, Rudolf Steiner înlătură vălurile care acoperă sensurile
profunde ale celui mai important Eveniment din istoria omenirii: Moartea pe Cruce şi Învierea lui Christos. Cu
adâncă uimire, cititorul află cum era presimţit şi figurat Evenimentul în Misteriile anterioare creştinismului; cât de
mult a fost împiedicată înţelegerea reală a Evenimentului prin întâlnirea creştinismului venit din Orient cu
necesităţile specifice evoluţiei spirituale a Occidentului; cum cheia înţelegerii afirmaţiei apostolului Pavel „Dacă
Christos nu ar fi înviat, propovăduirea noastră ar fi deşertăciune şi deşertăciune ar fi credinţa voastră” se află în
învăţătura ştiinţei spiritului. Numai abordarea antroposofică a omului [alcătuirea tripartită a acestuia, menţionată şi
ea de apostolul Pavel: duh (spirit), suflet şi trup] deschide perspectiva înţelegerii rostului Evenimentului de pe
Golgota – cum a fost posibil ca cea mai mare crimă să se fi transformat în cea mai mare binefacere pentru omenire:
posibilitatea mântuirii sufletelor.

Nr. pagini: 160


Anul apariției: 2004
TAINELE PRAGULUI
În anul 1913, la München a avut loc, sub coordonarea lui Rudolf Steiner, prezentarea dramelor-misteriu
Păzitorul Pragului şi Trezirea sufletelor. Pe parcursul manifestărilor şi reprezentărilor scenice, Rudolf Steiner a ţinut
un ciclu de opt conferinţe menite să constituie premisa unei înţelegeri depline a celor expuse în dramele-misteriu
prezentate.

CHRISTOS ŞI SUFLETUL UMAN

Nr. pagini: 216


Anul apariției: 2005

Colecția INIȚIERI
Evoluţia umanităţii şi implicit a omului reprezintă lunga tranziţie între momentul căderii în păcat a lui Adam şi
a Evei şi momentul final al mântuirii omului prin christificarea sufletului. Sufletul primilor oameni era
nerecunoscător, iar păcatul a fost echivalent cu acţiunea unui animal dresat care încalcă o interdicţie fără să fie
conştient de consecinţe. Prin această încălcare, omul începe lunga experienţă a formării unei conştienţe din ce în ce
mai legată de existenţa în lumea fizică, materială, ajungând la pericolul îndepărtării treptate de conştienţa propriei
sale spiritualităţi. Textele cuprinse în volumul de faţă ne arată că antidotul acestei degradări ameninţătoare ne-a fost
dăruit de Divinitate prin unirea lui Dumnezeu-Fiul cu un trup omenesc şi că jertfa oferită de acesta prin crucificarea
de pe Golgota a deschis sufletelor omeneşti calea mântuirii.
METAMORFOZĂ COSMICĂ ŞI UMANĂ
Biblioteca Rudolf Steiner 14

În Metamorfoză cosmică şi umană, Rudolf Steiner dezvăluie uimitoare structuri cosmice şi umane paralele, cum
ar fi cele dintre anul cosmic platonician (25 920 ani calendaristici), ziua umană (25 920 respiraţii) şi timpul vieţii
umane (25 920), care permit să se înţeleagă mai bine dimensiunea cosmică a celor trei întâlniri pe care le are omul
cu principiile Spiritului, Fiului şi Tatălui.
Sunt scoase în evidenţă relaţiile Eului cu corporalitatea în cadrul conştienţei de somn, a celei de vis şi a a celei
Anul apariției: 2005

din starea de veghe.


Nr. pagini: 160

Autorul demonstrează cu mare claritate cum disciplinarea gândirii a permis întâlnirea forţelor sufleteşti, astfel
încât să poată fi metamorfozată contemplarea pasivă mai veche a tainelor lumii în cunoaştere şi cercetare.

ASTRONOMIA ŞI ŞTIINŢELE NATURII


Falimentul ştiinţei materialiste a naturii este consecinţa acceptării mecanicii ca disciplină model pentru
cunoaşterea Universului. Această cunoaştere a lumii prin intermediul datelor furnizate de experimente de laborator
a permis acumularea unui număr imens de informaţii care, structurate cu ajutorul intelectului, a raţiunii formale, au
Anul apariției: 2006

eliminat rămăşiţele cunoaşterii spirituale străvechi. În felul acesta a devenit evident, în mod treptat, că disciplinelor
Nr. pagini: 356

care se ocupă de viaţă, de suflet, de spirit le lipseşte o fundamentare esenţială.


Prin toată opera sa, Rudolf Steiner, punând bazele şi clarificând demersurile specifice ştiinţei spiritului
moderne, a permis depăşirea unilateralităţii rezultatelor ştiinţei materialiste prin cunoaşterea spirituală a lumii.
Aceasta parcurge trei etape, care sunt tot atâtea trepte ale iniţierii: imaginaţiunea, prin care omul construieşte
imagini-simbol, inspiraţia, prin care omul primeşte mesaje din lumea spirituală, intuiţia, prin care omul trăieşte
nemijlocit în lumea spirituală, descoperind esenţa, cauzalitatea reală a lumii sensibile şi realitatea moralităţi, ca o
componentă a Universului. Goethe spunea că „tot ce este trecător este simbol al celor veşnice”.

EVANGHELIA DUPĂ MARCU


Anul apariției: 2006
Nr. pagini: 224

Marcu a fost discipolul lui Petru, iar cuvintele sale sunt inspirate direct de unul din cei mai iniţiaţi ucenici ai lui
Christos, cel care constituie piatra de temelie a Bisericii. Rudolf Steiner prezintă în acest ciclu de conferinţe
aspectele care deosebesc Evanghelia după Marcu de celelalte Evanghelii.
Ştiinţa spiritului oferă baza de la care se poate porni pentru ca popoarele întregii lumi să ajungă la un acord în
ceea ce priveşte destinul lor comun. De adevărul acesta te poţi convinge numai cunoscând mai îndeaproape cele
spuse de antroposofie şi de Rudolf Steiner. Ciclul de faţă este edificator în acest sens.
Colecția INIȚIERI
15

Biblioteca Rudolf Steiner


MISIUNEA SUFLETELOR POPOARELOR
Cele unsprezece conferinţe ţinute la Oslo între 7 şi 17 iunie 1910, grupate sub titlul Misiunea sufletelor
popoarelor, dezvăluie încă un important aspect al şantierului Creaţiei divine, care cu o uimitoare consecvenţă
foloseşte forţele Ierarhiilor spirituale pentru a duce la bun sfârşit evoluţia plină de poticniri şi inconsecvenţe a

Nr. pagini: 216


Anul apariției: 2006
omului spre etapa finală în care acest sclav milenar va realiza destinul său de a deveni fiinţă liberă, egală zeilor. Ne
este dezvăluit cum activitatea Ierarhiilor spirituale determină, de-a lungul marilor etape de evoluţie a Pământului,
propria lor evoluţie, condiţionată alternativ de dăruiri de sine şi de mari sacrificii echivalente cu opriri din evoluţia
proprie.

OMUL ' HIEROGLIFĂ A COSMOSULUI


Sinteză de amploare covârşitoare, prezentul ciclu de conferinţe oferă cheia clarificării unor probleme dintre
cele mai importante, în faţa cărora efortul intelectual de abstractizare caracteristic diferitelor domenii ştiinţifice şi

Nr. pagini: 224


Anul apariției: 2006
curentelor filosofice actuale rămâne neputincios.
Astfel, cititorul va putea înţelege: relaţia reală dintre necesitate şi libertate; imposibilitatea de a studia în mod
realist omul şi astronomia ca obiecte separate de analiză; cum sunt etajate în om diferitele niveluri structurale şi
funcţionale în paralel cu structurile şi mişcările cereşti; de ce studiul atent al omului conduce la necesitatea
elaborării a două sisteme astronomice, unul solar şi altul lunar; imposibilitatea fizicii, care postulează conservarea
materiei şi energiei, de a înţelege evoluţia ulterioară a omului.
În înţelegerea corectă a creştinismului se află puntea care leagă concepţia despre lume a ştiinţei naturii cu
concepţia morală despre lume.

TEZE ANTROPOSOFICE

Nr. pagini: 240


Anul apariției: 2006

Colecția INIȚIERI
Deşi la prima vedere lectura Tezelor poate părea aridă, ea devine, cu ajutorul scrisorilor care le însoţesc, mai
uşor de înţeles. Bucuria şi revelaţiile pe care tezele le prilejuiesc pot naşte entuziasmul cel mai pur, asemănător celui
trezit în sufletul cercetătorului de o descoperire ştiinţifică. Căci antroposofia este ştiinţă a spiritului. Astfel, totul se
poate citi pe nerăsuflate, ca un roman. Trebuie rezervate însă timp şi dispoziţie sufletească pentru o contemplare şi
o meditare liniştite a fiecărei teze, a fiecărui pasaj în lumina antroposofiei. Aici se ascund taine profunde despre om
şi Cosmos, care te pot îmbogăţi şi lumina sufleteşte. Poţi ajunge să presimți, chiar să cunoşti esenţa libertăţii şi a
fiinţei umane. Pe măsură ce avansezi în cunoaştere, lumina aceasta se poate intensifica. Nimic însă fără Christos,
nimic fără Dumnezeu!
SPIRITUALITATEA COSMICĂ ŞI FIZICUL UMAN
16

Căutarea noii Isis, divina Sophia


Biblioteca Rudolf Steiner

Una dintre caracteristicile principale ale antroposofiei o constituie strădania de a realiza o punte între
concepţiile fizice şi cele morale despre lume, de a unifica ştiinţa, religia şi arta.
În ciclul de conferinţe publicat în acest volum, Rudolf Steiner prezintă, din perspectivele cele mai diferite,
aspectele care pot contribui la cunoaşterea şi înţelegerea bazelor cosmice şi terestre ce structurează omul în spaţiu
Anul apariției: 2007

şi în timp: structura tripartită în planul formei fizice umane, în planul sufletesc şi în cel spiritual; metamorfozele pe
Nr. pagini: 304

care le suferă această tripartiţie în cursul vieţilor pământeşti repetate; contrastul dintre acţiunea pozitivă a ideilor
morale şi acţiunea negativă a ideilor teoretice; ce s-a pierdut în cursul evoluţiei umanităţii şi ce trebuie regăsit în
condiţiile şi aspiraţiile sociale actuale.
Lectura acestui volum conduce la conştientizarea căilor şi sarcinilor care pot rezolva impasurile lumii
contemporane pe măsură ce se înţelege sensul tainic al sărbătorii Crăciunului.

A PATRA DIMENSIUNE
Anul apariției: 2008

În acest ciclu de conferinţe, Rudolf Steiner pune în discuţie valoarea spaţiului tridimensional imaginat ca fiind
Nr. pagini: 328

construit pe trei axe, X, Y, Z, perpendiculare fiecare pe celelalte două. El consideră acest spaţiu un produs al
abstractizării şi-l numeşte spaţiu rigid. El crede că acest concept nu ne permite să înţelegem realitatea vie, atât la
nivel cosmic cât şi al indivizilor lumii vii. Prin creşterea sa antigravitaţională, planta ne permite să constatăm
existenţa unei a patra dimensiuni, animalul are cinci dimensiuni, iar omul şase dimensiuni.
Rudolf Steiner dezvăluie numeroase aspecte ce nu pot să nu trezească interesul cititorului pentru lucruri care,
în majoritatea cazurilor, nu fac parte din preocupările obişnuite ale acestuia. Explicaţia constă în logica impecabilă a
discursului. Acest fapt se explică prin competenţa cu care unifică punctele de vedere matematice cu cel interior
spiritual al celei de a patra dimensiuni şi prin bogăţia surselor de specialitate citate.
Coeditare cu Editura TRIADE

Noi nu putem înţelege spaţiul tridimensional decât descoperind continuu că el este străbătut de manifestările
pluridimensionalităţii.
Anul apariției: 2008
Nr. pagini: 394

EVANGHELIA A CINCEA
Titlul Evanghelia a Cincea stârneşte uimire. Cum se poate scrie, după aproape 2000 de ani de la Evenimentul de
pe Golgota, o nouă Evanghelie? După lectură, cititorul resimte o adevărată recunoştinţă pentru dezvăluirile pe care
aptitudinea clarvăzătoare a lui Rudolf Steiner i-a permis să le extragă din planurile suprasensibile în legătură cu
Colecția INIȚIERI

dubla evoluţie, cea a omului Iisus din Nazaret şi cea a lui Dumnezeu Christos, pentru a putea aduce prin Marea
jertă forţa iubirii pe Pământ. Rudolf Steiner însuşi menţionează în anumite pasaje că cele relatate de el vor trebui să
fie completate sau clarificate în viitor de alţi clarvăzotori, deoarece el nu a putut stabili, de exemplu, în ce loc anume
s-a desfăşurat un dialog pe care-l reproduce. Toate acestea ne fac să înţelegem ultima frază din Evanghelia după
Ioan: „Sunt încă şi alte multe câte a făcut Iisus care, de s-ar fi scris una câte una, socotesc că lumea aceasta n-ar
cuprinde cărţile ce s-ar fi scris.”
17

Biblioteca Rudolf Steiner


RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLUŢIA LUMII

Nr. pagini: 328


Anul apariției: 2008
În acest ciclu de conferinţe, Rudolf Steiner scoate în evidenţă rolul excepţional pe care-l poate juca în prezent
ştiinţa spiritului de orientare antroposofică pentru armonizarea evoluţiei umanităţii cu evoluţia Pământului.
Analiza din mai multe perspective a marilor probleme practice care iau naştere din lacunele şi erorile ce s-au
acumulat şi continuă să se acumuleze la nivelul fundamentării teoretice face ca acest ciclu de conferinţe să fie un
text de maximă importanţă nu numai pentru clarificarea diferitelor aspecte expuse, ci şi pentru trezirea
responsabilităţii conducerilor diferitelor ţări şi a fiecărui cititor cu privire la influenţarea în sens constructiv a
evoluţiei şi evitarea unor involuţii ce ar putea avea efecte dezastruoase la nivelul integrării cosmice a umanităţii şi a
Pământului.

EVANGHELIA DUPĂ MATEI

Nr. pagini: 272


Anul apariției: 2009
Evanghelia după Matei ascunde în ea cele mai mari taine, cunoscute doar de vechile Misterii, dar pe care Iisus
Christos le-a adus în văzul tuturor prin faptele Sale și prin propria Sa jertfă.
Rudolf Steiner, în măsura în care timpurile o permit și în care omul însuși a evoluat, ne luminează sensurile lor
încriptate. Acestea ne pot umple de bucurie, dar ne pot și face orgolioși. De aceea el ne atrage atenția: „Avem nevoie
de smerenie când cultivăm un asemenea ideal. Căci, dacă nu-l cultivăm în smerenie, putem deveni orgolioși și
aroganți, putem să nu ne gândim decât la ceea ce am deveni noi ca oameni și să nu ne amintim cât de puțin suntem
încă în stare să facem pentru a ajunge acolo.” Chiar dacă am recunoscut acest adevăr, nu trebuie să încetăm să
tindem spre idealuri înalte, căci „oricât de mică ar fi forța în noi ea ne va purta mereu mai sus ăi mai sus spre țelul
nostru divin”.

Nr. pagini: 228


Anul apariției: 2009

Colecția INIȚIERI
PERSPECTIVE ALE EVOLUŢIEI UMANITĂŢII
Acest ciclu de conferinţe constituie o vastă trecere în revistă a evoluţiei umanităţii, atât ca întreg cât şi cu privire
la aspecte individuale. Cu acest prilej Rudolf Steiner aduce în prim-plan probleme tratate şi în alte lucrări, dar
prezentate din puncte de vedere noi, ceea ce îi permite să evidenţieze aspecte inedite pentru diferitele epoci
culturale. În acelaşi timp, el pune în lumină sarcini actuale ale antroposofiei şi căile pe care aceasta poate acţiona
pentru viitorul societăţii umane.
EVANGHELIA DUPĂ IOAN
18

Vol. I
Biblioteca Rudolf Steiner

Volumul I al Evangheliei după Ioan cuprinde notițele de la ciclurile de conferințe ținute la Berlin (între 27
octombrie și 5 martie 1906), München (între 27 octombrie și 6 noiembrie 1906) și Basel (între 16 și 25 noiembrie
1907) în care ni se prezintă, în tablouri simbolice, o cale de inițiere în tainele lumii spirituale. Unele din aceste taine
le putem intui dacă ne adâncim cu toată ființa în ceea ce spune Evanghelia după Ioan.
Anul apariției: 2009
Nr. pagini: 222

EVANGHELIA DUPĂ IOAN


Vol. II
Ciclul de 12 conferințe ținut la Hamburg între 18 și 28 mai 1908, care face obiectul acestui volum, nu
constituie un simplu comentariu al textului „Evangheliei esoterice”, ci are ca scop pe de o parte aprofundarea
noțiunilor antroposofice, iar pe de altă parte înțelegerea mai clară a importantului document cu ajutorul
reprezentărilor obținute prin abordarea antroposofică.
Anul apariției: 2009
Nr. pagini: 304

EVANGHELIA DUPĂ IOAN


Vol. III
Acest volum, care cuprinde ciclul de 14 conferințe ținut la Kassel între 24 iunie și 7 iulie 1909, încheie o muncă
de traducere a ceea ce a constituit preocuparea primordială a întemeietorilor antroposofiei, și anume explicarea
sensurilor mai profunde ale Evangheliilor și reliefarea importanței Misteriului de pe Golgota. El ne schițează tabloul
grandios al evoluției omului și Pământului în trecut, prezent și viitor și ne dezvăluie rolul lui Chirstos pe tot acest
parcurs.
Anul apariției: 2009
Nr. pagini: 304
Colecția INIȚIERI
19

Biblioteca antroposofică
Nr. pagini: 105
Anul apariției: 2009
TREPTE PREMERGATOARE MISTERIULUI DE PE GOLGOTA
Prin conferinţele selectate în acest volum Rudolf Steiner a intenţionat exinderea înţelegerii fenomenelor
epocale ce sunt legate de Evenimentul de pe Golgota. Autorul a pornit de la cunoaşterea ocultă şi legătura ei cu
dezvoltarea ocultă a fiinţei omeneşti. Poziţia şi rolul lui Christos în vremea noastră sunt legate de intervenţiile
entităţii christice în diferite epoci străvechi din decursul evoluţiei omenirii. Conferinţele prezintă acţiunile (jertfele)
Entităţii spirituale a lui Christos în procesul de evoluţie şi în relaţie cu dezvoltarea conştienţei omeneşti.

DESPRE ENIGMELE SUFLETULUI

Nr. pagini: 105


Anul apariției: 2010
Alcătuind cuprinsul acestei lucrări, Rudolf Steiner revelează „câteva din firele ştiinţifice care trebuie trasate
pornind de la antroposofie la filosofie, la psihologie şi la fiziologie”. Cunoaşterea omului va trebui atunci să fie
extinsă ţinând cont de enigmaticele aspecte ale vieţii sale interioare, privite din perspective multiple. În această
carte, Rudolf Steiner prezintă pentru prima dată în scris aspectele semnificative ale configurării întreite a fiinţei
omeneşti: corpul fizic, organismul sufletesc şi configuraţia spirituală.

CUM SE DOBÂNDESC CUNOȘTINŢE DESPRE LUMILE


SUPERIOARE?

Nr. pagini: 105


Anul apariției: 2010

Colecția INIȚIERI
Publicată de Rudolf Steiner sub formă de carte acum 100 de ani, lucrarea prezintă o cale europeană modernă
de iniţiere. Consideraţiile autorului pornesc de la recunoaşterea facultăţilor superioare ce dormitează în fiecare om
şi care pot fi educate prin strădanie proprie. Rudolf Steiner descrie fazele unei asemenea educaţii oculte şi indică
exerciţiile potrivite pentru configuraţia interioară a omului timpurilor noastre: pregătirea, iluminarea şi iniţierea.
Abordarea propusă cuprinde metode pentru observarea lăuntrică şi exterioară şi urmărirea unei dezvoltări morale
concomitente. Rezultatul constă în dezvoltarea unor organe sufleteşti-spirituale prin care omul poate dobândi
accesul şi capacitatea de a opera în lumile superioare. Prin aceasta, cel ce se străduie pe calea cunoaşterii devine un
slujitor destoinic al umanităţii.
FIINŢELE ELEMENTALE
Biblioteca antroposofică 20

Pe baza unei cunoaşteri obţinute printr-o clarvedere educată şi conştientă, Rudolf Steiner ne prezintă o
viziune spirituală în concordanţă cu tradiţiile populare privitoare la spiritele naturii. Omul epocilor trecute, care mai
poseda capacitatea unei viziuni spirituale naturale, putea comunica cu aceste fiinţe elementale pe care le-a
imortalizat ca zâne şi gnomi (pitici) în mituri, legende şi basme.
În timpurile noastre însă, omul trebuie să dobândească o capacitate conştientă de relaţionare cu aceste entităţi.
Anul apariției: 2010

Rudolf Steiner afirmă chiar că omenirea nu va putea relua legătura cu lumile spirituale dacă nu va fi în stare să
dezvolte o relaţie nouă cu aceste fiinţe, văzute ca „emisari ai entităţilor spirituale mai înalte”.

LUCIFER ȘI AHRIMAN
În drumul său de evoluţie, fiinţa umană a fost şi este însoţită de diferite influenţe ale entităţilor din lumile
spirituale. Aceste entităţi se inspiră de la lumina spirituală sau sunt slujitori ai întunericului. Culturile marilor
civilizaţii au acordat acestor entităţi întunecate nume precum sunt Lucifer şi Ahriman. Ele îşi au locul şi misiunea
lor în continuarea procesului de dezvoltare a omului. Preocuparea pentru cunoaşterea şi înţelegerea acestor entităţi
Anul apariției: 2010

apare, în consideraţiilor lui Rudolf Steiner, cuprinsă în acest volum şi reprezintă un îndrumar pentru oricine este
preocupat de cercetările spirituale.

SIMONNE RIHOUET&COROZE ' RUDOLF STEINER, O EPOPEE A


SPIRITULUI ÎN SECOLUL XX
Cartea reprezintă o introspecție în viața și gândirea unuia dintre oamenii cei mai interesanți ai epocii noastre.
Ne sunt prezentate copilăria și adolescența lui Rudolf Steiner, dar și cum a fundamentat el știința spiritului.
Documentația cărții o constituie corespondența publicată, scrierile, conferințele în care Rudolf Steiner a lăsat să se
Anul apariției: 2002

strecoare câteva informații despre sine precum și însemnările autobiografice ajunse la îndemâna cercetătorilor.
Nr. pagini: 354
Colecția INIȚIERI
21

Biblioteca antroposofică
Nr. pagini: 368
Anul apariției: 2007
Coeditare cu Editura TRIADE
EMIL BOCK ' COPILĂRIA ȘI TINEREŢEA LUI IISUS
Emil Bock, teolog german, colaborator apropiat al lui Rudolf Steiner, se evidențiază prin cercetarea
aprofundată a Vechiului și Noului Testament și printr-o nouă înțelegere a Evangheliilor, chiar dacă aceasta pune
cititorii în fața multor lucruri neobișnuite.

Nr. pagini: 480


Anul apariției: 2007
Coeditare cu Editura TRIADE
Pornind de la contradicțiile dintre Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca în ceea ce privește
începuturile vieții lui Iisus și de la analizele deschizătoare de drum ale lui Rudolf Steiner referitoare la cele două
evocări ale Crăciunului, cartea realizează o descriere amănunțită a copilăriei și tinereții Mântuitorului.

EMIL BOCK ' CEI TREI ANI


Citind cartea de față, descoperim imposibilitatea unei biografii a lui Christos (între Botezul în Iordan și
Golgota). Ne confruntăm cu cercetările și interpretările menite să adeverească istoricitatea celor trei ani. Asemenea
celeilalte lucrări a lui Emil Bock, Copilăria și tinerețea lui Iisus, ne aflăm și aici în fața unei abordări complexe, prin

Nr. pagini: 456


Anul apariției: 2008
Coeditare cu Editura TRIADE

felul în care sunt construite imaginile și legăturile subtile dintre Evangheliile canonice.

Colecția INIȚIERI
EMIL BOCK ' PAVEL
Contribuţii la istoria spirituală a omenirii
Pavel, o figură emblematică a Bisericii, a fost un apostol neconvențional și aparte. Teologul german Emil Bock
examinează textele Epistolelor apostolului Pavel și revelează dezvoltarea unor viziuni foarte exacte și cuprinzătoare
asupra fenomenelor spiritual-sufletești trăite atât de contemporanii săi cât și referitoare la oamenii viitorului..
EMIL BOCK ' ÎNTREITA TAINĂ A MARIEI
Biblioteca antroposofică 22

Atunci când se vorbeşte astăzi tot mai frecvent despre înnoirea creştinismului ar trebui să ne îndreptăm
privirea şi spre dimensiunile universale ale Fecioarei Maria. În principiu, taina imaculatei concepţii poate fi urmărită
până la stadiile mitice ale existenţei omeneşti, până la figura „Mamei originare” şi poate fi înţeleasă drept un proces

Coeditare cu Editura TRIADE


de natură spirituală. Privind către viitor, figura Mariei poate fi pusă în legătură cu fiinţa spirituală a Sophiei. Astfel,
teologul german Emil Bock cercetează aspecte ce ţin de arhetipul cosmic al Fecioarei Maria, oferind cititorului o
Anul apariției: 2009

cale de cunoaştere şi înţelegere a legităţilor secrete ale devenirii omeneşti.

RUDOLF MEYER ' ÎNŢELEPCIUNEA BASMELOR POPULARE


Înțelepciunea basmelor populare este una a vieții interioare a omului și a evoluției acesteia. Transmisă din
generație în generație, cunoașterea prin basme nu s-a depreciat odată cu modernizarea lumii, ci a dobândit o și mai
mare importanță în încercările și servituțile vieții de azi.
Cartea lui Rudolf Meye este un ajutor pentru înțelegerea acțiunii formatoare și terapeutice cu ajutorul
Coeditare cu Editura TRIADE

imaginilor interioare generate prin basmele populare.


Anul apariției: 2008
Nr. pagini: 336

FRIEDRICH BENESCH ' CHRISTOS ÎN PREZENT


Contribuţii la christologie
Pornind de la tot ce ne înconjoară și de la realitatea experiențelor noastre interioare, Friedrich Benesch ne
revelează în această carte „împărăția ascunsă” a lui Dumnezeu pe Pământ.
Ni se dezvăluie cum omenirea evoluează odată cu Cosmosul și cu Pământul, viețile individuale, chiar și cele
dificile ori controversate, câștigând noi semnificații. Dobândim astfel înțelegerea faptului că sfâșierea între
Coeditare cu Editura TRIADE

servituțile vieții contemporane și nevoile interioare arzătoare poate fi alinată prin strădania de a urma o cale către
Anul apariției: 2008

această „împărăție ascunsă”.


Nr. pagini: 276
Colecția INIȚIERI
23

Biblioteca antroposofică
Anul apariției: 2010
Coeditare cu Editura TRIADE
EMIL BOCK ' APOCALIPSA
Consideraţii asupra Revelaţiei lui Ioan
Emil Bock ne oferă o interpretare profundă a limbajului bogat în imagini al lui Ioan, limbaj adeseori considerat
dur şi misterios. În felul acesta cititorii sunt ajutaţi să înţeleagă faptul că Ioan se referă aici la problemele universale
ale dezvoltării spirituale a omului. Avem astfel nu doar un comentariu detaliat al Apocalipsei ci şi o examinare
profundă şi încurajatoare a nevoilor omeneşti în lumea de azi. Bock ne arată cum putem citi Apocalipsa lui Ioan
pentru a înţelege poziţia lui Christos cel care conduce omenirea prin pericole şi încercări, atât azi cât şi în viitor.

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE
EMIL BOCK ' CEZARI ȘI APOSTOLI
Bazându-se pe informaţii provenite din opera lui Rudolf Steiner, Emil Bock explorează evenimentele istorice
prezentate în Noul Testament şi descoperă curenţii spirituali subterani care au dat formă civilizaţiei greco-romane
şi celei iudaice târzii. Este subliniat în special rolul esenienilor, fapt remarcabil pentru că Bock a scris cartea înainte
de descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă. Cu metoda sa, Bock cercetează biografiile esoterice ale unora
dintre personajele cheie din jurul lui Iisus Christos şi descrie cum destinele lor au fost influenţate în mod
semnificativ prin întâlnirea cu Fiinţa lui Christos.

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE

EMIL BOCK ' MOISE

Colecția INIȚIERI
De la Misteriile Egiptului la judecătorii poporului lui Israel
În această lucrare, Emil Bock trasează o paralelă între cercetările spirituale şi textele antice, revelând astfel
istoria esoterică a lui Moise. Ideile antroposofice ale lui Rudolf Steiner permit autorului să vadă epoca lui Moise
drept un mare punct de cotitură în istoria spirituală a omenirii, care a influenţat întreaga umanitate şi a modelat
conştienţa tuturor epocilor ulterioare. Cartea lui Emil Bock este astfel un apel adresat omenirii pentru a redobândi
capacităţile experienţei spirituale.
RUDOLF MEYER ' GRAALUL ȘI PĂZITORII SĂI
Biblioteca antroposofică 24

Un compendiu cuprinzător despre Graal, istoria sa şi despre aspectele esoterice ale acestuia. Calea acestuia se
desfăşoară de-a lungul secolelor, începând cu Iosif din Arimateea, trecând apoi la Chretien de Troyes, Wolfram von
Eschenbach şi castelul Wartburg, de la rosicrucieni la Goethe, Richard Wagner şi Rudolf Steiner. Cavalerismul,

Coeditare cu Editura TRIADE


religia şi muzica se împletesc şi se susţin reciproc. Teologul şi scriitorul german Rudolf Meyer le-a cercetat şi descris
în mod magistral, apelând la surse valoroase care sunt miturile şi legendele irlandeze şi celtice, precum şi la
Anul apariției: 2010

Evangheliile apocrife.

RUDOLF MEYER ' ILIE


Menirea Pământului
„Nici o altă figură a Vechiului Testament nu pătrunde atât de mult în evenimentele Noului Testament ca Ilie.
Dacă vrem să redobândim, pentru conştienţa prezentului, Evangheliile în toată plenitudinea lor, nu vom reuşi să o
facem dacă nu învăţăm să apreciem şi enigma lui Ilie într-un mod nou, în lumina cunoaşterii spirituale.”
Coeditare cu Editura TRIADE

În primul rând, figura lui Ilie ne conduce mereu la enigma poporului iudaic, ca şi a destinului acestuia, pe cât de
Anul apariției: 2010

mare, pe atât de tragic. Din această carte pot rezulta puncte de vedere rodnice pentru anumite probleme ale
prezentului, a căror povară apasă nenumărate inimi, şi a căror nesoluţionare nelinişteşte conştiinţele. Aceasta
deoarece individualitatea lui Ilie nu aparţine doar unui anumit popor, ci este legată, în sensul cel mai profund, cu
ţelurile întregii omeniri.

PETER TRADOWSKY ' CHRIST ȘI ANTICHRIST


Înţelegerea evenimentelor de la sfârșit de secol și iden)ficarea sarcinilor ce ne revin
Rudolf Steiner a făcut în mod repetat afirmaţia că Christos va reveni în secolul XX în domeniul eteric al
Anul apariției: 2009

Pământului. El a mai făcut şi unele referiri uimitoare în legătură cu acest eveniment —întâi, că înainte ca omenirea
să poată sesiza această reapariţie noi „va trebui să fi trecut prin întâlnirea cu Fiara, care va apărea în anul 1933”; apoi,
că spre sfârşitul secolului XX Sorath —demonul Soarelui —se va ridica din nou, spre a se opune imaginilor
individuale ale lui Christos trăite de oameni în sfera eterică.
Pornind de la aceste afirmaţii, Peter Tradowsky încearcă să clarifice problema răului în relaţie cu Christos. El
descrie fiinţa şi acţiunile lui Sorath, afirmând că o cunoaştere şi o înţelegere profunde referitoare la această entitate
insesizabilă şi groaznică îi poate ajuta în plan individual pe oameni să îi facă faţă. Autorul explică şi rolul Fiarei
apocaliptice în raport cu Ahriman şi cu încarnarea acestuia pe Pământ, descriind astfel pentru cititori fundalul
Colecția INIȚIERI

evenimentelor timpului nostru.


SERGEJ O. PROKOFIEFF '
25

Biblioteca antroposofică
CELE DOUĂSPREZECE NOPŢI SFINTE ȘI IERARHIILE SPIRITUALE
În prezentarea sa, autorul porneşte de la o profundă cunoaştere a operei lui Rudolf Steiner, pe care o pune în
legătură cu propria sa cercetare spirituală şi realizează astfel o imagine complexă a forţelor cosmice care acţionează
în perioada dintre Crăciun şi Bobotează. Astfel, parcurgem cercul zodiacal şi sferele ierarhiilor spirituale într-o
formă asemănătoare drumului de la Iisus la Christos. Autorul explică apoi cum scriitura stelară poate fi înţeleasă ca
o christologie antroposofică, şi ne arată relaţia acesteia cu conceptul primului Goetheanum, geniala operă
arhitecturală şi artistică a lui Rudolf Steiner (distrusă de incendiul de la sfârşitul anului 1922), edificiu prin care
Prokofieff ne conduce în mod imaginativ. Considerând structura şi decoraţiunile interioare drept o hartă esoterică
coerentă, autorul ne sugerează exerciţiul spiritual prin care să reconstruim în interiorul nostru primul Goetheanum,
pe calea unei noi forme de autodezvoltare, de-a lungul unei căi cu adevărat moderne de iniţiere.

Anul apariției: 2009


Coeditare cu Editura TRIADE
JUDITH VON HALLE ' ȘI DACĂ N&A ÎNVIAT CHRISTOS...
Calea chris)că spre omul spiritual
În Săptămâna Mare a anului 2004, lui Judith von Halle i-au apărut pe corp stigmatele – replici ale rănilor
provocate lui Christos în timpul Patimilor. După o temeinică reflecţie ea a început să vorbească în public despre
acest fenomen, pornind de la cunoaşterea spiritual-ştiinţifică a lui Rudolf Steiner. În acelaşi timp, Judith von Halle a
putut avea şi trăirea senzorială fidelă a evenimentelor din viaţa lui Christos. Prin cercetare spirituală, conform
metodei „continuităţii conştienţei”, ea a alcătuit o serie de comentarii asupra Misteriului de pe Golgota pe care le-a

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE
susţinut public. Aceste prelegeri au ca scop stimularea cititorilor la reflectare răbdătoare şi consecventă asupra
acestui Misteriu şi la crearea unei relaţii mai apropiate şi continue cu Fiinţa lui Christos.

JUDITH VON HALLE ' CALEA CRUCII ȘI SÂNGELE GRAALULUI


Misteriul transformării
„Conţinutul acestui volum provine din propria mea experienţă spirituală şi nu reprezintă câtuşi de puţin nici
ipoteze şi nici speculaţii, exceptând locurile unde în mod explicit am spus că nu pot face nicio afirmaţie definitivă
asupra vreunui eveniment anume sau vreunor circumstanţe.”

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE
După ce în 2004 i-au apărut stigmatele, Judith von Halle a început să trăiască într-un mod accentuat
evenimentele petrecute în vremea lui Christos. Aceste experienţe permanente, prin însăşi natura lor, nu au un

Colecția INIȚIERI
caracter vizionar şi nici clarvăzător, ci constituie o participare efectivă, cu implicarea tuturor simţurilor omeneşti, în
evenimentele propriu-zise. În completarea acestei metode prin care a participat la viaţa lui Christos, Judith von
Halle a aplicat şi o metodă spiritual-ştiinţifică de observare—o formă de cercetare bazată pe însăşi esenţa propriei
persoane, anume eul omenesc, care trece în deplină conştienţă pragul lumii spirituale. Combinând în această carte
plină de forţă rezultatele obţinute astfel, ea descrie tainele privitoare la diferitele evenimente ale Patimilor lui
Christos. Astfel, Misteriul de pe Golgota este prezentat în legătură cu formarea Trupului Învierii. Apoi Misteriul
rănii produse de lance în coasta lui Christos şi a Sângelui Graalului; şi cum anume stau în legătură cele Şapte
Cuvinte ale lui Christos pe Cruce cu opririle Sale pe Via Dolorosa.
FLORIN LOWNDES ' ACTIVAREA CHAKREI INIMII
26

Bazele exerciţiilor spirituale ale lui Rudolf Steiner


Biblioteca antroposofică

Meditaţia, ca bază a oricărei căi spirituale de dezvoltare, are nevoie, aşa cum s-a exprimat şi Rudolf Steiner, să
fie „însoţită” sau „fundamentată” de exerciţii spirituale ce trebuie practicate întotdeauna în concordanţă cu aceasta,

Coeditare cu Editura TRIADE


pentru a proteja conştienţa normală individuală de posibilele pericole ale practicării meditaţiei. Aceste exerciţii
oferă protecţie prin dezvoltarea unei certitudini şi unei forţe interioare. Florin Lowndes descrie detaliat aceste
Anul apariției: 2010

exerciţii fundamentale şi oferă sugestii privind practicarea lor. De asemenea, el se referă şi la un aspect important şi
tainic, în acelaşi timp, anume că exerciţiile includ şi un mijloc pentru dezvoltarea şi întărirea unei gândiri organice şi
„vii”. Aceasta este intim legată de activarea unui nou organ de percepţie—chakra sau „lotusul” inimii.
Lucrarea este un ghid ce aruncă o nouă lumină asupra multor aspecte ale acestui subiect, oferind în acelaşi
timp încurajări şi stimulându-i pe cei care caută o cale modernă de dezvoltare spirituală.

PAUL EMBERSON ' DE LA GONDISHAPUR LA SILICON VALLEY


Coeditare cu Editura TRIADE

Gândirea omenească se află în pragul unei revoluţii. Cercetătorii încep astăzi să întrevadă faptul că materia este
Anul apariției: 2010

manifestarea acţiunii reciproce a forţelor şi energiilor guvernate de o inteligenţă universală, care se diferenţiază şi se
individualizează în diversele fenomene şi procese ale lumii, incluzând şi omul. Mergând în timp înapoi, autorul
examinează arierplanul spiritual al dezvoltării tehnologiilor informatice care ne guvernează astăzi în mare măsură
viaţa. Această lucrare oferă o privire largă asupra unor evenimente istorice puţin cunoscute din primele secole ale
erei noastre și ne permite să întrevedem evoluţia viitoare a inteligenţei artificiale.

BERNARD LIEVEGOED ' OMUL LA PRAGUL LUMII SPIRITUALE


Provocările lumii spirituale
Coeditare cu Editura TRIADE

Umanitatea traversează un prag important. Limitele conştienţei care dăinuiau de secole şi-au pierdut
Anul apariției: 2010

contururile, iar realitatea a început să fie definită de mult mai mult decât lumea fenomenelor. Noile limite cu care ne
confruntăm provoacă atât situaţii şi stări maladive cât şi iluminare şi deschideri pozitive.
Cartea psihiatrului olandez Bernard Lievegoed vorbeşte despre dezvoltarea interioară. Germenii creşterii
interioare, care se află în orice fiinţă umană, sunt descrişi sistematic, atât pentru cei aflaţi pe calea de autocunoaştere
cât şi pentru terapeuţi.
Sunt descrise căile antice de dezvoltare interioară–cea egipteană şi cea nord-europeană – dar şi calea creştină
rosicruciană, căile orientale şi abordarea creştină medievală. Autorul se apleacă şi asupra multiplelor aspecte ale
„dublului" omenesc. De asemenea, el examinează pe larg, din perspectivă medicală şi socială, diferiţi factori
Colecția INIȚIERI

fiziologici şi psihologici în relaţia omului cu Pământul, Soarele, Luna şi planetele sistemului solar.
27

Biblioteca antroposofică
BERNARD LIEVEGOED '

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE
VECHILE MISTERII ȘI EVOLUŢIA SOCIALĂ
Lucrarea medicului psihiatru olandez Bernard Lievegoed (1905-1992), fondatorul NPI (Institutul Olandez de
Pedagogie), este o prezentare a dimensiunilor spirituale ale marilor confruntări din epoca noastră. Europa este
văzută ca locul de întâlnire a vechilor curente misteriale din care au luat naştere noile Misterii. Prin acestea are loc
evoluţia pe mai departe a vieţii sociale şi a civilizaţiei europene.

ARTHUR ZAJONC ' CĂUTĂTORII LUMINII

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE
Istoria comună a luminii și conș)enţei
Lumina şi buna funcţionare a ochilor nu sunt suficiente pentru a se realiza vederea. Cum vede omul? Care este
diferenţa dintre vedere şi percepţie? Ce este de fapt lumina?
În această carte, Arthur Zajonc ne conduce într-o călătorie de-a lungul istoriei, pe urma strădaniilor omului de
a înţelege fenomenul luminii. Alăturând mitologia, religia, ştiinţa, literatura şi pictura, el ne revelează într-un stil
poetic strădania omului de a identifica legăturile vii dintre lumina exterioară a naturii şi lumina interioară a spiritului
omenesc. Înţelegerea fenomenului luminii înseamnă în acelaşi timp înţelegerea propriului nostru suflet.
Aspectele ştiinţifice ale teoriilor despre natura luminii nu acoperă însă şi dimensiunile metafizice ale
fenomenelor, spune autorul. Printr-o claritate şi un lirism rar întâlnite, Arthur Zajonc ne desluşeşte implicaţiile
profunde ale relaţiei dintre multiplele faţele ale experienţei omeneşti şi cercetarea ştiinţifică.

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE

Colecția INIȚIERI
HANS&WERNER SCHROEDER ' OMUL ȘI ÎNGERII
În epoca modernă, tradiţiile şi reprezentările fiinţelor îngereşti au fost date uitării. Iată însă că tot mai multe
voci se ridică în zilele noastre şi relatează despre trăiri autentice legate de îngeri. Autorul acestei cărţi reface legătura
cu scrierile marilor învăţaţi creştini precum Dionisie Areopagitul sau Toma d’Aquino şi ne prezintă în imagini
cuprinzătoare fiinţa entităţilor angelice. Abordarea propusă dezvăluie noi şi uimitoare posibilităţi prin care omul
zilelor noastre poate lua contact din nou cu realitatea îngerilor.
JÖRGEN SMIT ' MEDITAŢIE ȘI TRĂIREA FIINŢEI LUI CHRISTOS
Arta de a trăi 28

Creşterea nivelului de stres din viaţa modernă îi face pe mulţi oameni să recurgă la practicarea meditaţiei
pentru a-şi regăsi armonia şi liniştea sufletească, dar şi pentru a trezi forţele spirituale lăuntrice aflate în stare de
dormitare.

Coeditare cu Editura TRIADE


Expunerile din această carte prezintă legătura dintre diferitele trepte ale căii meditative de cunoaştere
antroposofică şi trăirile date de apropierea lui Christos. Această carte este un îndrumar util pentru căutările omului
Anul apariției: 2009

din zilele noastre.


Nr. pagini: 104

JAAP VAN DEN WEG ' DESPRE SENSUL PIEDICILOR


Mo)ve ale iniţierii în viaţa zilnică
Această carte doreşte să arate că orice întâmplare din viaţă oferă posibilitatea unui progres interior. Procesul de
dezvoltare despre care se vorbeşte aici este pus în legătură cu noţiunea de „iniţiere” ca proces de dobândire a
cunoaşterii de sine. Aceasta înseamnă o formă mai „înaltă” de cunoaştere, şi anume cea spirituală a propriei fiinţe.
Coeditare cu Editura TRIADE

Astfel, piedicile sunt văzute ca provocări şi ca examene ce au scopul de a ne permite să exersăm arta de a trăi.
Anul apariției: 2010

Autorul, medic şi psihoterapeut, se foloseşte de studiul Misteriilor antice şi moderne pentru a descrie metode
practice prin care aceste probe pot fi trecute cu succes.

MICHAEL LIPSON ' REGĂSIREA DE SINE


Șase trepte către o viaţă creatoare
Căutătorii unei vieţi mai profunde şi mai creative vor găsi în această carte atât înţelepciune practică, inspiraţie,
cât şi un stil agreabil. Lucrurile simple şi accesibile sunt şi cele mai profunde şi ele ne pot feri de povara rutinei şi a
Coeditare cu Editura TRIADE

lipsei de perspectivă. Michael Lipson ne oferă un mod sănătos de a privi viaţa, folosindu-se de exerciţiile de
Anul apariției: 2009

autoeducaţie create de Rudolf Steiner. Aceste exerciţii ne pot împrospăta percepţiile şi ne deschid noi orizonturi.
Organizându-şi exerciţiile asemenea unei Scări a suprizelor referitoare la gândire, acţiune, simţire, iubire,
deschidere şi recunoştinţă, psihoterapeutul Michael Lipson ne oferă posibilitatea unei infuzii de conştienţă şi
cumpătare în viaţa cotidiană lipsită de multe ori de strălucire şi speranţă. Practicarea zilnică timp de câteva minute a
acestor exerciţii ne poate ajuta să descoperim surprizele din univers, pe care de multe ori le ignorăm datorită
obişnuinţelor şi rutinei.
Colecția INIȚIERI
29

Biblioteca antroposofică
GEORG KÜHLEWIND ' DE LA NORMAL LA SĂNĂTOS
Starea de captivitate şi formele nesănătoase în care se află conştienţa omului de azi constituie punctul de
pornire al acestei cărţi. Lucrarea este un ghid practic pentru cei care vor să-şi îmbunătăţească starea generală a
conştienţei, este o carte de psihologie spirituală şi un manual contemporan pentru cultivarea vieţii interioare.
Printr-o autoobservaţie metodică, putem descoperi cheile eliberării conştienţei noastre din fundăturile şi
automatismele la care a ajuns.

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE
Prin educarea atenţiei, cel care practică exerciţiile propuse de autor începe să-şi extindă aria posibilităţilor de
înţelegere şi de acţiune. Exerciţiile sunt inspirate de calea octuplă a lui Buddha şi de calea cunoaşterii spirituale a lui
Rudolf Steiner. Parcurgerea lor poate duce la făurirea unei vieţi noi, în care intuiţiile supraconştiente joacă rolul
principal. Se ajunge atunci la starea de a fi prezent, la experienţa bucuriei şi a gândirii vii, care sunt sursa sănătăţii
durabile a omului.

GEORG KÜHLEWIND ' TREPTELE CONȘTIENŢEI


De obicei noi trăim sub tirania trecutului. Chiar şi ceea ce numim gândire este o asociere de gânduri finalizate,
moarte. Cândva, aceste gânduri erau vii. Experienţa ne arată şi faptul că în orice moment în care înţelegem ceva un

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE
suflu de viaţă ne pătrunde gândurile şi trăim în prezent.
Treptele conştienţei ne propune exersarea conştienţei pentru a atinge stadiul pe care îl trăim ocazional şi
fulgerător, de obicei, drept intuiţie. Intenţia lui Georg Kühlewind este de a ajuta oamenii să depăşească pragul dificil
dintre activitatea de gândire şi rezultatul ei, gândurile fără viaţă. Adică depăşirea stării de conştienţă obişnuită, care
este o conştienţă reflectată. Se începe cu intuiţia Sinei adevărate în gândirea vie, aceasta fiind „trăirea fundamentală
a spiritului”. Apoi autorul trece la descrierea exersării practice a concentrării şi contemplării. În cele din urmă, prin
observarea limitelor sufletului omenesc, aceste limite devin transparente şi permeabile. Metoda de lucru transmisă
de autor permite cititorului să urmeze mişcările gândirii, dar să şi pătrundă în activitatea de ţesere a gândurilor.

GEORG KÜHLEWIND ' EDUCAREA ATENŢIEI.

Anul apariției: 2010


Coeditare cu Editura TRIADE

Colecția INIȚIERI
DESPRE CALEA ANTROPOSOFICĂ
Atenţia este forţa eului, aflată în proces de identificare cu obiectul preocupării sale de moment. Textul
autorului prezintă metodele prin care această forţă poate fi coordonată în mod conştient şi educată pentru a deveni
un instrument al cunoaşterii.
Calea antroposofică presupune abordarea tot mereu înnoită a realităţilor şi adevărurilor lumii. Astfel, al doilea
text este o prezentare sistematică a proceselor şi metodelor prin care antroposofia poate fi exersată şi aplicată de
orice om în cunoaştere.
Antroposofia este un curent spiritual modern, fundamentat de austriacul Rudolf Steiner (1861–1925), personalitate
complexă, dotată cu capacitatea de a dezvolta în mod consecvent și interactiv atât mistica înaltă bazată pe experiențe interioare
care l-au condus la cercetări aprofundate în lumea spirituală, cât și gândirea riguros științifică despre spirit, prin opoziție cu
tendințele materialismului dominant în secolul al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea.
Antroposofia este știința despre spirit care ne dă posibilitatea înțelegerii rațiunii de a fi a structurilor și evenimentelor
aparținând lumii sensibile, precum și a înlănțuirii acestora în timp și spațiu. Ea nu este o fundamentare teoretică pusă la îndemâna
unei „secte religioase”, cum încearcă să denigreze unele scrieri mișcarea antroposofică, ci reprezintă calea spirituală de valorificare
concretă a forțelor de iubire aduse de Christos pe Pământ, atât de necesară într-o perioadă în care dezbinarea între oameni se
manifestă în toate relațiile individuale și de grup. Există, în prezent, antroposofi aparținând celor mai diferite confesiuni religioase
care consideră că au găsit, în sfârșit, în antroposofia lui R. Steiner un limbaj comun capabil să creeze baza pentru o nouă
deschidere spirituală către lume, prin înțelegerea corectă a momentului-cheie pentru întreaga evoluție cosmică pe care l-a re-
prezentat Evenimentul de pe Golgota de acum 2000 de ani.
Antroposofia nu este teorie, ci cunoaștere vie, ceea ce se reflectă în faptul că a pus toate premisele și a elaborat soluții valo-
roase în diferitele domenii aplicative marcate de consecințele tuturor situațiilor de criză caracteristice lumii actuale pe care
Rudolf Steiner le-a prevăzut cu 8–9 decenii în urmă. Astfel, pe baza cunoașterii aprofundate a omului (antropologia antropo-
sofică), Rudolf Steiner, colaboratorii și urmașii săi au elaborat principiile și metodele terapeutice ale medicinii antroposofice,
ale agriculturii biodinamice, ale sistemului pedagogic Waldorf, ale tripartiției sociale, au dat naștere unui impuls original în
arhitectură etc. Putem conchide că antroposofia este totodată o cale de cunoaștere obiectivă, o cale de autocunoaștere și o cale
de viață. Ea este prelungirea în Eul omului actual a activității lui Christos, a Logosului care a acționat de la începutul existenței
Universului.
Mișcarea antroposofică, care s-a separat din mișcarea teosofică, s-a dezvoltat independent, și numai în mod eronat sau
abuziv este asociată cu alte curente și organizații actuale. Ea deschide perspective luminoase educației pentru libertate, iubirii
dintre oameni și colaborării cu natura, iar spiritualitatea românească, constitutiv creștină și cu o largă deschidere spre înțe-
legerea integrării omului în Cosmos, este o matrice gata pregătită pentru receptarea și dezvoltarea acestor imperative ale
mileniului III.
Biolog Dr. PETRE PAPACOSTEA
31

SOCIETATEA ANTROPOSOFICĂ

Prin activitatea esoterică a lui Rudolf Steiner a luat naştere la începutul secolului XX
Societatea Antroposofică, un mediu în care problemele spirituale puteau fi tratate cu cea
mai mare temeinicie şi seriozitate. Ţelul Societăţii Antroposofice este de a oferi lumii o
cale de cunoaştere suprasensibilă, ca şi rezultate practice obţinute prin cercetare spiritual-
ştiinţifică.
Numeroase iniţiative au fost astfel dezvoltate, precum pedagogia Waldorf, care
doreşte să educe copiii pornind de la necesităţile lor sufleteşti; agricultura biodinamică,
ce urmăreşte însănătoşirea solului şi alimentelor; medicina antroposofică, ce ţine cont de
fiinţa umană în întregime pentru a prilejui vindecarea; euritmia, o artă ce leagă în mod
superior mişcarea cu sunetele şi vorbirea; cât şi multe alte realizări în domeniile cultural,
economic, arhitectonic, artistic şi terapeutic.

SOCIETATEA ANTROPOSOFICĂ DIN ROMÂNIA

În România găsim ramuri şi membri ai Societăţii Antroposofice în mai multe


localităţi, sediul central aflându-se din 1990 la Bucureşti. Pe lângă aceasta, prin întâlniri
ritmice şi simpozioane, grupe de studiu şi conferinţe, Societatea Antroposofică oferă un
spaţiu de studiu al ştiinţei spiritului ca şi de lucru în comun pentru ţeluri practice.
S-au stabilit totodată legături cu multe din activităţile mişcării antroposofice
internaţionale: de la pedagogia Waldorf la arta euritmică, apoi observaţii sufleteşti, Contact:
medicină antroposofică, teatru, gimnastică Bothmer, studiu biografic, întâlniri de tineret MioaRA GheorGhiu
şi o serie de iniţiative sociale. Societatea Antroposofică din România a format un Colegiu Secretar al Societăţii Antroposofice
din România
de susţinere a iniţiativelor ei, cu implicarea persoanelor din întreaga ţară.
Tel.: 0740.117.567
email: contact@antroposofie.ro
web: www.antroposofie.ro
Str. Vişinilor nr. 17, sector 2, București