Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
Operator date nr. 2745

Nr. 2886/VI/1 09.08.2017

ANUNŢ

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi cu sediul în strada V.Conta nr.


28, localitatea Iaşi, judeţul Iaşi, organizează în data de 22.09.2017 ora 09.00
concurs pentru ocuparea postului vacant de grefier studii superioare juridice,
pe durată determinată, în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.
Concursul se va desfăşura cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 126/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier
la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, modificată şi
completată prin Hotărârea nr. 634/2009 a Plenului C.S.M.
Tematica şi bibliografia este aprobată prin Hotărârea nr. 169/2017 a Plenului
C.S.M. , anexa 2.
Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
art. 3 din Regulament, respectiv :
a) au cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
c) cunosc limba română;
d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
e) au studii superioare juridice ;
f) posedă cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere.
Dosarele de concurs se depun până la data de 01.09.2017, orele 16.00 la
Biroul grefă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, strada Vasile Conta nr.
28, etaj 2, cam. 30.
La înscriere candidaţii vor primi formularul cererii tipizate, precum şi
tematica şi bibliografia aprobate pentru concursul la care participă.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente :
a) cerere tipizată
b) actul de identitate (copie)
c) diploma de studii superioare juridice(copie)
d) certificatul de cazier judiciar
e) certificatul de cazier fiscal
f) caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la
unitatea de învăţământ absolvită
g) datele rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare
h) curriculum vitae
i) adeverinţă medicală din Iaşi,
ROMÂNIA, care Str.să rezulte
V. Conta Nr. 28că este apt pentru exercitarea funcţiei
● Telefon:0232/212.510/Fax:0232/212.578 ● E-mail: pca_iasi@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro
j) chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs.
Certificarea copiilor de pe actele prevăzute la lit. b) şi c) se face de către un
membru al comisiei de organizare a concursului, prin aplicarea menţiunii
"Conform cu originalul."
Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unei probe practice
eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator, precum şi a
unei probe scrise.
Candidaţii declaraţi admişi la proba practică eliminatorie participă la
susţinerea probei scrise.
Candidaţii vor plăti o taxă de 150 lei pentru înscriere.
Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt afişate la sediul Parchetului de
pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi sunt publicate pe pagina de internet a Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel Iaşi – www.mpris.ro, precum şi pe cea a Şcolii
Naţionale de Grefieri.
Informaţii suplimentare la telefon : 0374.128.220, int. 419 – dl Rusu
Cătălin.

Comisia de organizare,
Afişat : 09.08.2017

ROMÂNIA, Iaşi, Str. V. Conta Nr. 28


● Telefon:0232/212.510/Fax:0232/212.578 ● E-mail: pca_iasi@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro