Sunteți pe pagina 1din 14

Test grilă la dreptul familiei (I)

01. Care sunt caracterele juridice ale actului căsătoriei?

a) caracterul unilateral;
b) caracterul laic;
c) caracterul solemn;
d) caracterul constituţional.

02. Sunt cerinţe legale de fond la încheierea căsătoriei:

a) consimţământul la căsătorie;
b) diferenţa de sex;
c) logodna recunoscută public;
d) capacitatea deplină de exerciţiu.

03. Valoarea juridică a logodnei este:

a) antecontract la căsătorie;
b) înlocuieşte contractul prenupţial;
c) îndeplineşte rolul de publicitate a căsătoriei;
d) condiţie legală de formă.

04. Care este soarta căsătoriei “soţului supravieţuitor” ulterior rămânerii definitive a hotărârii
declarative de moarte, dar anterior anulării acesteia?

a) ambele căsătorii se desfac, cel în eroare facându-se vinovat de infracţiunea de bigamie;


b) a doua căsătorie se desface, prima nepierzându-şi niciodată valabilitatea;
c) ambele căsătorii fiind încheiate în temeiul Codului familiei, se face o excepţie de la principiul
monogamiei;
d) a doua căsătorie se păstrează, prima considerându-se desfăcută de la data încheierii celei de-a doua.

05. Care sunt formalităţile prealabile ale căsătoriei?

a) vârsta matrimonială;
b) depunerea declaraţiei de căsătorie de către viitorii soţi;
c) publicitatea încheierii căsătoriei;
d) solemnitatea.

06. Următoarele situaţii ţin de nulitatea relativă a căsătoriei:

a) rudenia firească, rudenia adoptivă, tutela;


b) eroarea, dolul, violenţa;
c) consimţământul la căsătorie, vârsta matrimonială, diferenţierea sexuală;
d) caracterul bilateral, caracterul laic, caracterul solemn.

07. Care sunt posibilităţile pe care viitorii soţi le au în privinţa numelui?

a) fiecare dintre ei va păstra numele avut la data încheierii căsătoriei;


b) vor avea ca nume comun în timpul căsătoriei numele oricăruia dintre ei;
c) vor avea ca nume comun în timpul căsătoriei numele lor reunite;
d) pot alege un nume complet nou, dar numai de comun acord.

08. Dacă în timpul căsătoriei soţii se separă faptic, impactul acestei stări asupra bunurilor comune
dobândite în această perioadă este următorul:
a) comunitatea devălmaşă se transformă automat în comunitate pe cote-părţi;
b) pe perioada separaţiei faptice din timpul căsătoriei toate bunurile acumulate sunt proprii;
c) separaţia faptică în timpul căsătoriei face ca pentru acelaşi cuplu să coexiste coproprietatea
devălmaşă (constituită înainte de separaţia faptică) cu coproprietatea pe cote-părţi (constituită în timpul
separaţiei faptice);
d) niciunul, coproprietatea devălmaşă neputând fi tulburată în acest fel.

09. Care este excepţia de la regula mandatului tacit reciproc de reprezentare între soţi?

a) actele de dispoziţie;
b) bunurile proprii aparţinând celuilalt soţ;
c) bunurile imobile (terenurile şi construcţiile) comune;
d) bunurile obţinute în timpul separării faptice a soţilor.

10. Consecinţa vinovăţiei soţului în raport cu partajarea bunurilor comune este:

a) soţul culpabil este decăzut din pretenţiile la partaj;


b) soţul culpabil este penalizat cu până la 50% din ceea ce ar fi trebuit să-i revină;
c) nicio consecinţă;
d) soţul culpabil pierde la partaj, dar numai dacă în mod normal ar fi trebuit să obţină mai multe bunuri
decât celălalt soţ.

Soluţii:

01. b), c)
02. a), b)
03. nimic
04. d)
05. b), c)
06. b)
07. a), b), c)
08. d)
09. c)
10. c)

Test grilă la dreptul familiei (II)


01. Caracterul în principiu perpetuu al căsătoriei înseamnă:

a) interdicţia relativă de a divorţa;


b) o ilustrare a principiului monogamiei;
c) căsătoria nu poate fi afectată de niciun termen, fie el extinctiv sau suspensiv, nici de condiţie,
rezolutorie sau suspensivă;
d) căsătoria este preferabil să înceteze prin decesul unuia dintre soţi, sau prin hotărâre judecătorească
de declarare a morţii rămasă definitivă.

02. Sunt cerinţe legale de fond la încheierea căsătoriei:

a) consimţământul la căsătorie;
b) vârsta matrimonială;
c) comunicarea reciprocă de către viitorii soţi a stării sănătăţii lor;
d) diferenţa de sex.
03. Cine are calitatea de a autoriza excepţiile de la interdicţia căsătoriei pentru relaţiile de rudenie
adoptivă?

a) ofiţerul stării civile;


b) preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al capitalei;
c) nu este nevoie de o autorizaţie suplimentară în acest caz;
d) direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

04. Momentul încheierii căsătoriei este:

a) momentul în care viitorii soţi semnează în Registrul Stării Civile;


b) momentul în care viitorii soţi îşi dau consimţământul la căsătorie în cadru solemn;
c) momentele cumulate ale depunerii declaraţiei la căsătorie cu cel în care ofiţerul de stare civilă
îndeplineşte îndatoririle impuse de lege cu privire la verificarea îndeplinirii condiţiilor de valabilitate a
căsătoriei;
d) momentul în care ofiţerul de stare civilă, constatând îndeplinirea tuturor cerinţelor stabilite pentru
valabilitatea căsătoriei, declară pe viitorii soţi căsătoriţi.

05. Ce este căsătoria clandestină?

a) căsătoria afectată de vicii de consimţământ (eroare, dol, violenţă);


b) căsătoria care încalcă principiul monogamiei;
c) căsătoria la care a lipsit publicitatea oficierii;
d) căsătoria încheiată în orice alt scop decât acela al întemeierii unei familii.

06. Ce este desfiinţarea căsătoriei?

a) singura modalitate de disoluţie a căsătoriei valabil încheiate;


b) pierderea stării de căsătorie în urma morţii unui a dintre soţi sau a rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti declaratoare de moarte;
c) sancţiunea civilă care intervine ca urmare a nerespectării unora dintre cerinţele de valabilitate stabilite
de lege;
d) sancţiunea prin care se anulează căsătoria care nu a fost precedată de logodnă.

07. Îndatoririle conjugale sunt:

a) comuniunea şi înţelegerea care trebuie să caracterizeze viaţa conjugală;


b) datoria soţilor de a nu întreţine relaţii sexuale în afara căsătoriei;
c) obligaţia soţilor de a avea raporturi sexuale împreună;
d) îndatorirea soţilor de a evita în viaţa de familie injuriile şi violenţa conjugală.

08. Sancţiunea nesocotirii limitelor convenţionale ale mandatului tacit reciproc de reprezentare a
soţilor:

a) este infracţiunea de înşelăciune şi se pedepseşte conform Codului Penal;


b) se sancţionează cu nulitate absolută a actului juridic încheiat de un singur soţ;
c) se sancţionează cu nulitate relativă a actului juridic încheiat de un singur soţ;
d) mandatul tacit reciproc de reprezentare a soţilor având caracter absolut, problema limitelor nu se pune.
09. O convenţie extra-judiciară a soţilor de împărţire a bunurilor comune este:

a) etapa premergătoare înaintea hotărârii judecătoreşti de partajare a bunurilor;


b) perfect valabilă, cu condiţia să se petreacă de comun acord între soţi;
c) posibilă numai la cererea explicit formulată de către creditorii unuia dintre soţi;
d) lovită de nulitate absolută, întrucât este împotriva regimului comunităţii de bunuri.

10. Desfacerea căsătoriei se poate face prin acordul soţilor dacă:

a) s-a efectuat deja partajul bunurilor comune în urma unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive;
b) până la data cererii de divorţ a trecut cel mult un an de la data încheierii căsătoriei;
c) nu există copii minori rezultaţi din căsătorie;
d) soţii sunt deja separaţi faptic.

Soluţii:

01. c)
02. a), b), c), d)
03. b)
04. d)
05. c)
06. c)
07. c)
08. c)
09. d)
10. c)

01. Cererile accesorii obligatorii din procesul de divorţ sunt:

a) încredinţarea copiilor spre creştere şi educare unuia dintre părinţi sau unei terţe persoane;
b) stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea soţului aflat în nevoie;
c) partajarea bunurilor comune ale soţilor;
d) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal.

02. Vârsta dincolo de care este imperativă ascultarea copilului în legătură cu încredinţarea
sa la unul dintre părinţi sau o terţă persoană este:

a) 18 ani;
b) 16 ani;
c) nu există o vârstă anume, instanţa decide în funcţie de gradul de maturitate a copilului;
d) 10 ani.

03. Ca efect al divorţului, în raporturile dintre foştii soţi:

a) încetează drepturile şi obligaţiile personale, subzistă drepturile şi obligaţiile patrimoniale;


b) încetează unele drepturi şi obligaţii personale, subzistă drepturile şi obligaţiile patrimoniale;
c) încetează unele drepturi şi obligaţii personale, subzistă unele drepturi şi obligaţii patrimoniale;
d) încetează drepturile şi obligaţiile personale, subzistă unele drepturi şi obligaţii patrimoniale.

04. Termenul de prescripţie al împărţirii bunurilor comune ale soţilor prin hotărâre
judecătorească este:

a) 3 ani, conform dreptului comun;


b) 5 ani, prin derogare de la termenul comun;
c) stabilit de comun acord de către părţi;
d) împărţirea bunurilor comune nu poate fi prescrisă extinctiv.

05. Filiaţia maternă se stabileşte:

a) prin simpla afirmaţie a beneficiarului;


b) prin certificatul constatator al naşterii;
c) prin recunoaşterea mamei;
d) în faţa instanţelor judecătoreşti prin orice mijloace de probă.

06. Acţiunea maternităţii rezultând din actul de stare civilă este posibilă dacă:

a) posesia de stat nu corespunde stării civile rezultând din certificatul de naştere;


b) mama a retractat recunoaşterea de maternitate;
c) o altă femeie a făcut o recunoaştere de maternitate al cărui subiect este copilul a cărei filiaţie
maternă este stabilită prin certificatul de naştere;
d) persoana deţine numai certificatul constatator al naşterii, nu şi folosinţa stării civile.

07. Termenul de prescripţie a recunoaşterii de maternitate este:

a) termenul comun de 3 ani;


b) imprescriptibil extinctiv;
c) 1 an din momentul în care tatăl află de recunoaşterea de maternitate;
d) nu mai târziu de 3 ani din momentul în care copilul capătă deplina capacitate de exerciţiu.

08. Prezumţiile de paternitate sunt:

a) absolute, irefragabile, imposibil de combătut;


b) relative, vremelnice;
c) intermediare, mixte;
d) imposibil de clasificat.

09. Termenul de prescripţie al acţiunii în contestarea paternităţii este:

a) 1 an;
b) 3 ani, termenul comun;
c) 5 ani, un termen excepţional;
d) imprescriptibil extinctiv.

10. Obligaţia legală de întreţinere este datorată:


a) din momentul introducerii cererii de chemare în judecată;
b) de la data pronunţării hotărârii;
c) dintr-un moment stabilit de comun acord între părţi;
d) obligaţia fiind legală, nu există un moment anume, simpla legătură între creditor şi debitor face
ca obligaţia să fie oricând certă, lichidă şi exigibilă.

Soluţii:

01. a)
02. d)
03. d)
04. d)
05. b), c), d)
06. a), d)
07. b)
08. c)
09. d)
10. a)

1. Căsătoria face parte din categoria actelor juridice condiţie, adică:

a) manifestarea de voinţă a viitorilor soţi este numai condiţia necesară a aplicabilităţii statutului
legal al căsătoriei;
b) este preferabil ca viitorii soţi să semneze un contract prenupţial cu condiţii clare şi ferme;
c) căsătoria are loc numai dacă sunt îndeplinite condiţiile legii;
d) viitorii soţi nu pot pune condiţii la căsătorie.

02. Vârsta minimă la căsătorie este:

a) 18 ani, adică vârsta capacităţii de exerciţiu depline;


b) 16 ani dacă există motive temeinice pledând pentru încheierea căsătoriei, s-a obţinut aviz
medical favorabil, există încuviinţarea părinţilor şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului;
c) vârsta pubertăţii constatată medical;
d) vârsta pe care comunitatea din care fac parte tinerii o consideră minimul acceptabil pentru
întemeierea unei familii.

03. Cum se rectifică sau se completează certificatul de stare civilă?

a) prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;


b) la cererea persoanei interesate, de către funcţionarul primăriei care a eliberat certificatul;
c) de către primarul unităţii administrativ-teritoriale;
d) de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

04. Este nulă absolut căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor privitoare la:

a) starea de persoană căsătorită;


b) rudenia firească;
c) starea de alienaţie sau debilitate mintală;
d) lipsa diferenţierii sexuale.

05. Ce este căsătoria fictivă?

a) căsătoria încheiată în orice alt scop decât acela al întemeierii unei familii;
b) căsătoria în care a lipsit publicitatea oficierii;
c) căsătorie care, deşi nulă sau anulată, produce unele efecte în raporturile dintre soţi, în
considerarea faptului că cel puţin unul dintre aceştia a fost de bună-credinţă
d) căsătoria încheiată în dispreţul stării de monogamie.

06. Competenţa de a se pronunţa în primă instanţă cu privire la nulitatea căsătoriei o are:

a) serviciul de stare civilă care a oficiat căsătoria;


b) judecătoria;
c) tribunalul;
d) curtea de apel.

07. Care regim matrimonial este legal în România?

a) regimul separaţiei bunurilor;


b) regimul comunităţii bunurilor;
c) o formă mixtă între regimul separaţiei bunurilor şi cel al comunităţii;
d) orice regim, cu condiţia să fie precizat printr-un contract prenupţial.

08. Prezumţia mandatului tacit reciproc de reprezentare între soţi presupune:

a) încheierea şi desfacerea căsătoriei pot avea loc în cazul absenţei justificate a unuia dintre soţi;
b) oricare dintre soţi poate încheia acte de dispoziţie de orice fel, inclusiv imobiliară, cu condiţia
să se limiteze la bunurile comune, nu şi la cele proprii aparţinând celuilalt soţ;
c) ficţiunea juridică prin care orice act de folosinţă, de administrare sau de dispoziţie poate fi
încheiat temporar de unul dintre soţi, devenind deplin valabil în urma confirmării acordate de
celălalt soţ;
d) fiecare dintre soţi este împuternicit să încheie singur acte de folosinţă, de administrare sau de
dispoziţie (mobiliară) asupra bunurilor comune, presupunându-se că în privinţa actului juridic
concret a acţionat atât în nume propriu, cât şi ca reprezentant al celuilalt soţ, cotitular.

09. Desfacerea căsătoriei poate fi pronunţată:

a) la cererea rudelor soţilor;


b) la iniţiativa unuia dintre soţi;
c) în temeiul consimţământului ambilor soţi;
d) la cererea copiilor minori din căsătorie.

10. Constituie excepţii de la regula înfăţişării în persoană în procesul de divorţ:

a) unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate;


b) unul dintre soţi este împiedicat de o boală gravă;
c) unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
d) unul dintre soţi are reşedinţa în străinătate.

Soluţii:

01. a)
02. a), b)
03. b)
04. a), b), c), d)
05. a)
06. b)
07. b)
08. d)
09. b), c)
10. a), b), c), d)
01. Neasimilarea convieţuirii faptice cu starea de căsătorie are consecinţele următoare:

a) este refuzată prezumţia de comunitate a bunurilor soţilor;


b) mandatul tacit reciproc de reprezentare între soţi funcţionează doar în situaţia înstrăinării de
bunuri imobiliare;
c) nu există vocaţie succesorală între concubini;
d) copiii născuţi în cuplul care convieţuieşte faptic sunt consideraţi printr-o ficţiune juridică ca
fiind născuţi în timpul căsătoriei.

02. Impedimentele la căsătorie sunt:

a) rudenia firească, însă nu şi rudenia adoptivă;


b) alienaţia sau debilitatea mintală, cu excepţia situaţiei de revenire vremelnică a
discernământului;
c) starea de persoană căsătorită;
d) tutela.

03. Noua căsătorie a unei persoane deja căsătorite este:

a) infracţiunea de tulburare a ordinii publice şi se sancţionează cu amendă;


b) lovită de nulitate relativă;
c) infracţiune de bigamie;
d) lovită de nulitate absolută, împreună cu prima căsătorie.

04. Căsătoria minorului care nu a împlinit 16 ani:

a) este nulă absolut, dar nulitatea nu se mai pronunţă dacă între timp soţul care nu avea vârsta
legală la căsătorie a împlint-o;
b) este nulă absolut, cu excepţia situaţiei în care soţia a dat naştere unui copil sau a rămas
însărcinată;
c) este nulă absolut, mai puţin în situaţia în care se poate invoca în sprijinul ei aparenţa legalităţii
juridice;
d) este nulă absolut, mai puţin în situaţia în care se constată absenţa oricărui viciu de
consimţământ.

05. Căsătoria putativă este:

a) căsătoria încheiată în orice alt scop decât acela al întemeierii unei familii;
b) căsătoria în care a lipsit publicitatea oficierii;
c) căsătorie care, deşi nulă sau anulată, produce unele efecte în raporturile dintre soţi, în
considerarea faptului că cel puţin unul dintre aceştia a fost de bună-credinţă
d) căsătoria încheiată în dispreţul stării de monogamie.

06. Excepţiile de la regula desfiinţării retroactive a căsătoriei sunt:

a) situaţia copiilor rezultaţi din căsătoria nulă sau anulată;


b) căsătoria fictivă;
c) căsătoria clandestină;
d) căsătoria putativă.

07. Este admisibilă acţiunea în constatarea întinderii drepturilor soţilor asupra masei bunurilor
aflate în proprietatea lor comună devălmaşă?

a) da, dar numai la cererea creditorilor soţilor;


b) da, însă numai dacă este cerută numai de către unul dintre soţi, şi sub rezerva
confidenţialităţii;
c) nu, fiindcă ar avea drept consecinţă transformarea dreptului de proprietate devălmaşă în
proprietate comună pe cote-părţi;
d) da, însă numai dacă proprietatea continuă să rămână devălmaşă.

08. Sunt bunuri proprii ale fiecăruia dintre soţi:

a) bunurile necesare exercitării profesiei;


b) bunurile cumpărate din diferenţa de venituri raportată la veniturile celuilalt soţ;
c) bunurile obţine din moşteniri, legate sau donaţii, chiar dacă dispunătorul a prevăzut că pot fi
comune;
d) bunurile obţinute înaintea căsătoriei.

09. Care sunt trăsăturile dreptului de proprietate comună în devălmăşie?


a) existând în temeiul stării de căsătorie, proprietatea comună în devălmăşie nu poate fi
lichidată decât odată cu căsătoria;
b) neputând fi evaluat nici măcar printr-o cotă-parte ideală, dreptul de proprietate al soţului nu
poate fi înstrăinate prin acte între vii;
c) oricare dintre soţi poate săvârşi acte de folosinţă şi administrare asupra bunurilor comune,
precum şi, cu unele limitări, acte de dispoziţie, prezumându-se mandatul tacit al celuilalt soţ;
d) are caracter intuitu personae.

10. Cererile accesorii obligatorii în procesul de divorţ sunt:

a) chestiunea numelui soţilor după desfacerea căsătoriei;


b) stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor;
c) partajarea bunurilor comune ale soţilor;
d) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal.

Răspunsuri:

01. a), c)
02. c), d)
03. c)
04. a), b)
05. c)
06. a), d)
07. c)
08. a), d)
09. b), c), d)
10. a), b)

01. Sunt caracteristici ale procedurii divorţului

a) dreptul de a cere desfacerea căsătoriei este recunoscut exclusiv soţilor;


b) determinarea instanţei competente teritorial urmează regulile dreptului comun;
c) asupra unora dintre cererile accesorii sau incidentale instanţa de divorţ este obligată să
statueze chiar şi din oficiu;
d) admisibilitatea unora dintre mijloacele de probă propuse în dovedirea existenţei şi
temeiniciei motivelor de divorţ invocate se apreciază după criterii anume stabilite.

02. Cererea reconvenţională este:

a) cererea principală de desfacere a căsătoriei;


b) o cerere accesorie obligatorie;
c) solicitarea divorţului pe care o face soţul pârât, în urma cererii principale în desfacerea
căsătoriei;
d) o cerere accesorie facultativă.

03. Termenul de apel în cazul procedurii divorţului este:

a) 15 zile, ca şi în dreptul comun;


b) 30 de zile, dublu faţă de cel alocal de dreptul comun acestor căi de atac;
c) 20 de zile;
d) 60 de zile, fiind practic cel mai mare termen de apel din dreptul pozitiv.

04. Scindarea ocrotirii părinteşti constă în:

a) părintele divorţat căruia i s-a încredinţat copilul exercită toate drepturile părinteşti cu privire
la acesta;
b) o parte dintre drepturile părinteşti sunt automat preluate de autoritatea tutelară;
c) drepturile părinteşti pot fi exercitate limitat, numai cu aprobarea instanţei;
d) părintele divorţat căruia i s-a încredinţat copilul exercită drepturile părinteşti cu privire la
acesta; celălalt părinte deţine dreptul de a avea legături personale cu copilul, precum şi
dreptul de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

05. Partajul bunurilor comune ale soţilor la desfacerea căsătoriei poate fi:

a) partaj chirografar (la cererea soţilor chirografari)


b) partaj voluntar (la cererea soţilor)
c) partaj judiciar (prin hotărâre judecătorească)
d) partaj cutumiar (în acord cu regulile nescrise ale locului).

06. Filiaţia este:

a) faptul de a avea cel puţin un descendent masculin (fiu);


b) acţiunea unei societăţi comerciale de a deschide o filială în altă ţară;
c) legătura juridică existentă între o persoană şi ascendenţii săi ca urmare a descendenţei
biologice;
d) raportul de descendenţă a unei persoane faţă de părinţii săi, legătura directă şi imediată
dintre un copil şi părinţii săi.

07. Natura juridică a recunoaşterii de maternitate este:

a) act condiţie;
b) mijloc de probă;
c) act unilateral;
d) act bilateral.

08. Cine are dreptul la exercitarea acţiunii în stabilirea maternităţii?

a) orice persoană interesată;


b) mama copilului;
c) strict copilul;
d) copilul, dar şi moştenitorii acestuia.
09. Formele recunoaşterii de paternitate sunt:

a) înscris autentic;
b) declaraţie la serviciul de stare civilă;
c) testament;
d) scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

10. Obligaţia legală de întreţinere există între:

a) soţ şi soţie;
b) între foştii soţi din căsătoria desfiinţată (dar numai acela care va putea invoca beneficiul
putativităţii);
c) între fraţi şi surori;
d) soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ este obligat să continue
a da întreţinere pe timpul minorităţii acestuia, însă numai dacă părinţii fireşti sunt decedaţi,
dispăruţi ori sunt în nevoie.

Soluţii:

01. a), c), d)


02. c)
03. b)
04. d)
05. b), c)
06. c), d)
07. b), c)
08. c)
09. a), b), c)
10. a), b), c), d)

01. Cererile accesorii obligatorii din procesul de divorţ sunt:

a) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal;


b) chestiunea numelui soţilor după desfacerea căsătoriei;
c) încredinţarea copiilor spre creştere şi educare unuia dintre părinţi sau unei terţe persoane;
d) stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor.

02. Este permisă desfacerea căsătoriei şi fără indicarea vinovăţiei unuia sau ambilor soţi?

a) nu;
b) da;
c) nu, pentru că în acest caz nu se mai poate face partajul bunurilor comune;
d) da, însă numai dacă nu există copii minori din căsătorie.

03. Ca urmare a divorţului, între foştii soţi:

a) subzistă vocaţia succesorală reciprocă;


b) se stinge obligaţia de întreţinere între soţi, născându-se o nouă obligaţie de întreţinere, între
foştii soţi;
c) dispare obligaţia de a contribui la cheltuielile căsniciei;
d) subzistă pentru un an, în anumite condiţii, obligaţia reciprocă de sprijin material.

04. Care este termenul de recurs în cazul hotărârii de partaj?

a) 15 zile de la comunicarea hotărârii;


b) 60 zile de la comunicarea hotărârii;
c) 30 de zile de la comunicarea hotărârii când partajul a fost cerut în cazul procesului de divorţ pe
cale accesorie sau incidentă;
d) 10 zile.

05. Pierderea forţei probante a certificatului constatator al naşterii în cazul filiaţiei adoptive
constă în:

a) întocmirea unui nou act de naştere al adoptatului, în care părinţii adoptivi sunt trecuţi ca fiind
părinţi fireşti, însă acest înscris nu dovedeşte faptul naşterii de către mama adoptivă;
b) apariţia unei neconcordanţe între numele şi persoanele care apar în certificatul de naştere şi
numele şi persoanele care exercită ocrotirea părintească;
c) în cazul adopţiei, se eliberează un certificat care nu concordă cu realitatea, concomitent cu
modificarea datelor din registrul de stare civilă;
d) în caz de adopţie există două certificate constatatoare ale naşterii, unul la părinţii adoptivi şi
celălalt la părinţii fireşti.

06. Recunoaşterea voluntară de maternitate este permisă:

a) naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă;


b) copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca fiind născut din părinţi necunoscuţi;
c) cea care îşi asumase anterior filiaţia maternă între timp a retractat;
d) imposibilitatea reconstituirii registrelor de stare civilă.

07. Prezumţia timpului legal al concepţiei este:

a) timpul cuprins între a trei sute şaizeci şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este
timpul legal al concepţiunii
b) timpul cuprins între a două sute nouăzeci sute şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii
copilului este timpul legal al concepţiunii
c) timpul cuprins între a trei sute zece şi a o sută şaptezecea zi dinaintea naşterii copilului este
timpul legal al concepţiunii
d) timpul cuprins între a trei sute şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul
legal al concepţiunii.

08. Termenul de prescripţie al acţiunii în tăgăduirea paternităţii este:

a) 3 ani de la naşterea copilului;


b) 3 ani de la data când a aflat de naşterea copilului, pentru soţul mamei;
c) 3 ani de la data majoratului, pentru copil;
d) imprescriptibil.
09. Enumeraţi cazurile în care recunoaşterea de paternitate este lovită de nulitate absolută:

a) recunoaşterea se referă la un copil care beneficiază de una din prezumţiile legale de


paternitate sau care, din afara căsătoriei fiind, are deja paternitatea legal stabilită;
b) recunoaşterea priveşte un copil născut în afara căsătoriei, decedat fără descendenţi fireşti;
c) autorul recunoaşterii este lipsit de voinţă conştientă;
d) manifestarea de voinţă nu a fost exprimată într-una din formele impuse de lege, adică
declaraţie la serviciul de stare civilă, înscris autentic sau testament.

10. Următoarele afirmaţii constituie reguli care compun ierarhia celor obligaţi la întreţinere:

a) părinţii fireşti sunt obligaţi la întreţinerea copiilor minori înaintea părinţilor adoptivi;
b) soţii îşi datorează întreţinere înaintea celor obligaţi;
c) copilul întreţinut timp de cel puţin 5 ani de soţul părintelui firesc poate fi obligat la întreţinerea
părintelui vitreg;
d) moştenitorii celui obligat la întreţinerea unui copil, precum şi moştenitorii celui care, deşi nu
avea obligaţia legală, a dat întreţinere unui copil, sunt datori a continua întreţinerea, indiferent de
valoarea bunurilor moştenite, însă numai pe perioada minorităţii copilului şi în subsidiar faţă de
părinţii copilului.

Soluţii:

01. b), c), d)


02. b)
03. b), c)
04. a), c)
05. a)
06. a), b)
07. d)
08. a), b), c)
09. a), b), c), d)
10. b)