Sunteți pe pagina 1din 7

SC UNID DOMUS SRL Proiect nr.

____/2014
ALEXANDRIA CONSTRUCTII: ANEXE GOSPODARSTI
Judeţul Teleorman Sat UDA PACIUREA,
RC J 34/1152/1994 Com. UDA CLOCOCIOV
Jud. TELEORMAN
Beneficiar LUNGANA ION

MEMORIU TEHNIC GENERAL

I. DATE GENERALE

1.1.FAZA DE PROIECTARE : DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ


AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

1.2.DENUMIREA INVESTIŢIEI : CONSTRUCŢII ANEXE


GOSPODARESTI
1.3.AMPLASAMENT Sat: UDA PACIUREA,
Com. UDA CLOCOCIOV
Jud. TELEORMAN

1.4.BENEFICIAR : LUNGANA ION


Com. UDA CLOCOCIOV
JUD. TELEORMAN

1.5.PROIECTANT GENERAL : S.C. UNID DOMUS SRL


ALEXANDRIA

1.6.TOPOGRAFIE : TEREN PLAN

1.7.CLIMAT ŞI FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI : ZONĂ


CLIMATICĂ II; EOLIANĂ II; SEISMICĂ ag = 0,2 g , Tc = 1,0 s conform
P100/2006
1.8.GEOLOGIE, NIVEL FREATIC:
NIVEL FREATIC 4,50 - 6,00 m

1.9.ACCESUL LA AMPLASAMENT : din drum exploatare.

II. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI :

II.1. Situaţia juridică a terenului :


Terenul în suprafaţă de 2291,00 mp aparţine proprietarului LUNGANA ION,
conform Contract de mostenitor nr. 27/01.09.2007-Notar Public Paun Picu si
Carte Funciara nr. 20.057/N; numar cadastral 20.057.
Terenul este situat in cvartal 113 P parcela 4.

II.2. Încadrarea zonei studiate în planul urbanistic general

Terenul este situat în intravilanul localităţii avand folosinta curti-constructii


cu urmatoarele vecinatati:
N – Polog Radu;
E – Polog Radu
S – drum exploatare
V – Bragaru T. Ion
- Bragaru Stana
- Capruciu Ioana.
Aspectul exterior al construcţiei proiectate propusa pe amplasament, va fi
cel specific zonei pentru servicii si locuinte.

Hidrologic se menţionează prezenţa unui strat acvifer la adâncimea de 4,50


-6,00 m, faţă de suprafaţa terenului natural, alimentat de precipitaţiile de pe
terasă, drenat prin straturile mai permeabile ( orizontale de pietriş sau nisip).

Clima Teritoriul localităţii Uda Paciurea se încadrează în zona cu climat


temperat - continental.

Media anuală a precipitaţiilor este de 600 mm, vânturile predominante în


zonă fiind Crivăţul care bate de la N la NE şi Austrul care bate de la V.

Sarcini climatice :
- sarcina datorată acţiunii vîntului (gv) este de 50 kg/mp
- greutatea de referinţă a stratului de zăpadă (gz)este de 200 kg/mp
- adâncimea de îngheţ maximă în această zonă, este situată la 0,90 m de
la suprafaţa terenului.
Stratificaţia terenului :
Din observaţiile directe efectuate în sondajele geotehnice executate pe
amplasament, s-a stabilit următoarea stratificaţie :
- 0,00 – 0,20 m sol vegetal şi umplutură
- 0,20 – 0,60 m : argilă prăfoasă,slab nisipoasă
- 0,60 – 0,90 m : aluviuni argiloase slab nisipoase
- sub cota de - 0,90 m se găsesc pietrişuri şi bolovănişuri aluvionale cu
interspaţiile umplute cu nisip slab argilos
II.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor proiectate, regimul
tehnic şi economic al investiţiei, echiparea cu reţele şi amenajarea
teritoriului :

Prin studiul de amplasament propus pentru rezolvarea obiectivului


CONSTRUCTII ANEXE GOSPODARESTI rezultă următorul bilanţ al
suprafeţelor :
Suprafaţa de teren pentru amplasarea obiectivului de investiţii este de
2291,00 mp .
Amplasamentul este liber de orice sarcină şi nu este străbătut de reţele de
utilitate publică, de interes local si interes national.

II.4. OBIECTIE, UTILITĂŢI ŞI SUPRAFEŢE CONSTRUITE NOI


PROIECTATE .

Prin documentaţia de faţă şi a datelor de temă propuse de beneficiar, se


vor realiza următoarele obiecte, utilităţi şi suprafeţe construite şi utile:
C 1 – REMIZA – regim de inaltime parter.
- dimensiuni în plan : 12,25 x 22,45 ml
- suprafaţa construită : 275,00 mp
- suprafaţa desfăşurată : 275,00 mp
- înălţimea liberă : 4,00 ml;
- înălţimea la streaşină de la CT : 2,70-4,70 ml ml; 5,70 ml.
- înălţimea la coamă de la CT : 6,10 ml.

Sistem constructiv
- infrastructură:
*fundaţii din beton simplu şi armat
- suprastructură
*zidărie portantă din BCA , cu sâmburi din beton armat,
*acoperis din ferme si pane metalice,
*învelitoare din tablă cutata prevăzută cu jgheaburi, burlane şi opritor
de zăpadă.
Prin partiul de arhitectură sau realizat următoarele spaţii utile:
- Hala remiza 176,80 mp.
- Sopron 59,00 mp,
- Spatiu depozitare 9,65 mp,
- Spatiu depozitare 7,30 mp,
TOTAL: 253,65 mp.

- Finisajele vor fi cele specifice spatiilor de depozitare, respectiv :


*pardoseli din beton,
*zugraveli in culori de apa,
*tamplarie din lemn, PVC si usi metalice.
La exterior, construcţia va fi zugravita cu vopsele lavabile in culoare
oranj.
- Invelitoarea va fi de culoare zincata.
- Tâmplăria va fi de culoare maron.
Constructia va fi dotata cu instalatii electrice.
C 2 CONSTRUCTIE MAGAZIE - regim de inaltime parter
- Dimensiuni in plan – 6,05x7,65 ml,
- Suprafata construita - 46,30 mp,
- Suprafata desfasurata - 46,30 mp,
- Inaltimea libera – 2,80 ml,
- Inaltimea de la CT – la stasina – 2,6 ml,
- Inaltimea de la CT la coama – 4,10 ml,
- Suprafata utila - 44,25 mp.
Constructia are infrastructura – fundatii din beton armat izolate,
Suprastructura stalpi din teava cu diametrul de 100x5 ml,
Sarpanta simpla pe scaune din lemn ecarisat de rasinoase,
Invelitoare din tigla profilata,
Inchideri (pereti exteriori) din scandura si rigle din rasinoase.
C 3 CONSTRUCTIE MAGAZIE regim de inaltime parter
- Dimensiuni in plan – 4,15 x8,05 ml
- Suprafata construita - 33,40 mp,
- Suprafata desfasurata – 33,40 mp,
- Inaltimea libera 2,55 ml,
- Inaltimea de la CT la strasina 2,80 ml,
- Inaltimea de la CT la coama 4,30 ml,
Constructia are infrastructura - fundatii continue din beton armat;
suprastructura –zidarie portanta din caramida presata cu samburi,
centuri din beton armat; planseu din lemn; sarpanta simpla pe scaune
din lemn ecarisat din rasinoase; invelitoare din tabla zincata echipata
cu jgheaburi, burlane si opritori de zapada.
Constructia va fi dotata cu instalatii electrice.

Finisajele sunt cele specifice spatiilor de depozitare cu zugraveli in


culori de apa; tamplarie din PVC si pardoseli din gresie.

UTILITATI:
C 4 PUT SAPAT
Putul este tubat cu teava din otel cu diametrul de 250 mm, echipat cu
pompa submersibila si hidrofor montate intr-un camin din beton armat
pozat suprateran cu dimensiunile de 1,50 x 1,50 ml si o suprafata
construita de 2,25 mp.
C 5 LATRINA
Constructie cu dimensiunile de 2,00 x 1,50 ml cu suprafata de 3,00
mp.
Constructia se va realiza cu structura din lemn (inchideri din scandura
montata pe rigle din rasinoase), amplasata peste un bazin vidanjabil
din beton armat tencuit la interior cu mortar M 100 T pentru oprirea
infiltratiilor in staratul freatic.

Ocuparea şi utilizarea terenului şi caracteristicile specifice ale


construcţiilor de pe amplasament sunt următoarele :

CONSTRUCŢII ŞI UTILITĂŢI PROIECTATE


Sc mp Sd mp
C 1- REMIZA 275,00 275,00
C 2 – MAGAZIE 46,30 46,30
C 3 – MAGAZIE 33,40 33,40
C 4 – PUT SAPAT 2,25 2,25
C 5 – LATRINA 3,00 3,00
TOTAL: 359,95 359,95.
Suprafata teren amplasament = 2291,00 mp.

Rezultă următorii coeficienţi de ocupare şi utilizare a terenului :


POT existent : 0,00 %
POT propus : 15,67%
CUT existent : 0,00
CUT propus : 0,157.

UTILITĂŢI
- Alimentarea cu energie electrică se va realiza cu branşament aerian în
soluţia propusă de furnizor din reţeaua din zonă.
- Alimentarea cu apă se va face din puţul proiectat.
- Gospodăria de apă are în componenţă puţ săpat echipat cu hidrofor şi
pompă sumersibilă
- Bazinul vidanjabil pentru latrina se va realiza din beton armat şi va fi
pozat îngropat.

I. CONCLUZII
La intocmirea studiului de amplasament au fost respectate normativele si
legislatia in vigoare privind conditiile de mediu, protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor, siguranta ciruclatiei, sanatatea populaţiei si stabilitatea
constructiilor.
Clasa de importanţă a construcţiei este clasa III , respectiv categoria „C”
construcţie de importanţă redusă.

SEF PROIECT, INTOCMIT,


Arh. Dinu Sebastian th.arh.Ghe. Manea

ADMINISTRATOR,
Arh.Dinu Sebastian
Martie 2014.