Sunteți pe pagina 1din 2

MERA/ rev.

2009

formular Lista factorilor de risc de accidentare ]i


LFR001 [mboln`vire profesional`

Tabloul factorilor de risc orientat pe elementele sistemului de munc` (tabel FENRA )


Cod Denumire factor risc Cod Denumire factor risc
FR FR
Categoria FR : Mijloace de produc\ie
2.1 Mecanic 2.8 Locul de muncã / caracterul special al mediului
2.1.1 P`r\i neprotejate de utilaje / ma]ini unelte în mi]care 2.8.1 Microclimat (existen\a temperaturii, umidit`\ii crescute)
2.1.2 Obiecte cu contururi sau suprafe\e periculoase/ t`ioase/[n\ep`toare 2.8.2 Suprasolicit`ri vizuale (videoterminale, aparate comand`)
2.1.3 Deplas`ri necontrolate (recul, balans, devieri , mijl.de transport) 2.8.3 Mi]care de aer (lucru [n curen\ii de aer, v@nt)
2.1.4 Mijloace de produc\ie sau transport în miscare 2.8.4 Presiunea aerului crescut` / sc`zut`
2.1.5 Obiecte ce pot c`dea sau aluneca sub efectul gravita\iei 2.8.5 Ionizarea aerului
2.1.6 Deplas`ri sub efectul propulsiei (jeturi, proiect`ri de obiecte) 2.8.6 Subteran, subacvatic,ml`]tinos, altitudine mare
2.1.7 Curgeri libere sau jeturi de fluide 2.8.7 Urm`ri ale unor calamit`\i naturale ne@nl`turate
2.1.8 Autodeclan]`ri sau autobloc`ri neindicate ale ma]inilor/utilajelor
2.1.9 Surp`ri, pr`bu]iri, scufund`ri, devers`ri 2.9 Suprasolicitare fizic`
2.1.10 Recipiente sau instala\ii sub presiune 2.9.1 Muncã grea prin manipulare de sarcini ]i greut`\i
2.1.11 Vibra\ii execsive ale echipamentelor tehnice 2.9.2 Muncã dinamicã , repetitivã, monoton`
2.9.3 Muncã ortostaticã / muncã sezând
2.2. Electric 2.9.4 Lucru în spa\ii limitate ([nchise, rezervoare sau spa\ii strâmte)
2.2.1 Tensiuni periculoase neprotejate 2.9.5 Lipsuri în dotarea ergonomicã, pozi\ii for\ate
2.2.2 Arc electric 2.9.6 Lucrul la [n`l\ime sau [n pozi\ie suspendat (lips` dotari specif)
2.2.3 Înc`rcare electrostatic` / poten\ial electrostatic 2.9.10 Lipsa condi\ii ergonomice
2.2.4 Atingere direct` (instala\ii cu deficien\e sau posibilit`\i existente)
2.2.5 Atingere indirect` (instala\ii cu deficien\e sau posibilit`\i existente) 2.10 Chimic
2.2.6 Tensiune de pas periculoas` (zone cu posibilit`\i) 2.10.1 Contact direct cu substan\e toxice (Fp,Tox,)
2.2.7 Electricitate atmosferic`, lips` protec\ie paratonerie 2.10.2 Contact direct cu agen\i chimici Dir.CE
2.10.3 Contact direct cu substan\e corozive care afecteaz` pielea
2.3 Lucru cu materiale periculoase 2.10.4 Contact direct cu substan\e explozive
2.3.1 Agen\i chimici periculo]i (clasifica\i conform etichetei de pericol) 2.10.5 Contact direct cu substan\e cancerigene Dir.CE
2.3.2 Gaze,vapori, aerosoli iritan\i, toxici 2.10.6 Contact direct cu substan\e radioactive
2.3.3 Abur sau fluide sub presiune 2.10.7 Contact direct cu praf sau pulberi
2.3.4 Praf, cea\`, fum, particule [n aer (Sudur` sablare etc) (contact direct: expunere [n mediu de munc` )
2.3.5 Lichide corozive, caustice, iritante, toxice
2.3.6 Solide, pulberi (penetrante [n piele, iritante) 2.11 Alte pericole
2.3.7 Butelii de gaze, armament, muni\ie 2.11.1 Depozitare necorespunz`toare (cãdere, prãbusire de materiale )
2.3.8 Lucrul cu produse cu azbest Dir.CE 2.11.2 Starea cãilor de transport interne / exterioare
(Lucru cu: manipulare,transvazare,manevrare etc) 2.11.3 Siguran\a mersului pe trepte sau pardoseli
2.11.4 Defecte tolerate la recipiente sub presiune
2.4 Explozie si/sau foc 2.11.5 Stres ]i suprasolicitare psihic` (climat general)
2.4.1 Scurgeri, emana\ii de solide, lichide, gaze inflamabile 2.11.6 Sarcini de munc` necorespunz`toare (climat general)
2.4.2 Existen\a degajarilor de praf, vapori, gaze periculoase 2.11.7 Lipsa de cur`\enie, dezordine la locul de munc`
2.4.3 Existen\a unor surse de ini\iere incendiu sau explozie 2.11.8 Lucru [n spa\ii restr@nse sau aglomera\ie
2.4.4 Manipul`ri de materiale inflamabile necorespunz`tor 2.11.9 {ntre\inere necorespunz`toare a ET generatoare de pericole
2.4.5 Lucru cu materiale explozibile 2.11.10 Utilaje uzate,[mb`tr@nite necorespunz`toare CS
2.4.6 Manipulari de materiale u]or combustibile 2.11.11 Utilizare de scule,dispozitive inadecvate
2.11.12 Achizi\ii de bunuri neadecvate (recep\ie,verifcare,manipulare)
2.5 Termic 2.11.13 Lipsa sau defec\iuni la dispozitivele AMC
2.5.1 Contact direct /indirect cu suprafe\e sau medii fierbin\i 2.11.14 Lipsa de semnaliz`ri, avertiz`ri de securitate
2.5.2 Contact direct /indirect cu suprafe\e sau medii reci 2.11.15 Lipsa sau disfunc\ii la dispozitive de [nchidere, blocare, avertiz.
2.5.3 Contact direct /indirect cu fl`c`ri sau flame 2.11.16 Nelichidarea urm`rilor unui accident, incident periculos,avarii
2.5.4 Contact direct /indirect cu topituri 2.11.17 Circulatia pe drimurile publice
2.5.5 Contact direct /indirect cu arc electric
(posibilit`\i existente identificate de contact direct / indirect) Categoria FR : Sarcina de munc`
2.12 Pericole prin neorganizare
Categoria FR : Mediul de munc` 2.12.1 Lucrul cu produse periculoase
2.6. Biologic Dir.CE 2.12.2 Lucrul [n condi\ii de izolare
2.6.1 Existen\a de microorganisme si viru]i [n suspensie [n aer 2.12.3 Lucru [n spa\ii cu con\inut redus de oxigen
2.6.2 Lucrul cu culturi sau preparate cu microorganisme 2.12.4 Lucrul sau activit`\i [n mediul acvatic / subacvatic
2.6.3 Contact cu substante biologice toxice sau alergice 2.12.5 Lucrul la temperaturi sc`zute / ridicate
2.6.4 Lucrul cu plante periculoase (ciuperci otr`vitoare) 2.12.6 Lucru cu materiale care produc, zg[rieri, loviri, t`ieturi
2.6.5 Lucrul cu animale periculoase (]erpi, p`ianjeni, tauri etc) 2.12.7 Lucrul la [n`l\ime

2.7 Fizic 2.13 Continut / organizare sarcina de munc`


2.7.1 Expunere la zgomot peste limita admis` Dir.CE 2.13.1 Opera\ii,reguli,procedee gre]ite (proiectare,concep\ie)
2.7.2 Expunere la vibra\ii Dir.CE 2.13.2 Absen\a unor opera\ii de securitate
2.7.3 Expunere la ultrasunete 2.13.3 Metode de munc` necorespunz`toare (succesiune gre]it`)
2.7.4 Expunere la radia\ii neionizante ( UV, IR, laser ) 2.13.4 Solicitare fizic` mare, supradimensionat`
2.7.5 Expunere la radia\ii ionizante ( Röntgen X, gama,atomice ) 2.13.5 Efort static sau efort dinamic prelungit
2.7.6 Iluminare necorespunz`toare (intensitatea,reflexie,refractie) 2.13.6 Pozi\ii de lucru for\ate,vicioase
2.7.7 Calamit`\i naturale (tr`snet,v@nt, inunda\ii etc) 2.13.7 Suprasolicitare psihic` prin ritmul de munc`
2.13.8 Suprasolicitare psihic` prin decizii [n termen scurt

Formular LFR 001/ rev.sep.2009 Page 1 din 2

Lista factorilor de risc pentru Fi]a de evaluare nivel de risc de accidentare ]i [mboln`vire profesional`
© dr.ing.Ioan Mina Sava - reproducerea sau utilizarea acestui document este interzis` f`r` acceptul autorului.
Surse: MERA metoda de evaluare a riscurilor de securitate si sanatate in munca ISBN 973-750-032-6
MERA/ rev.2009

Cod Denumire factor risc Cod Denumire factor risc


FR FR
2.13 Continut / organizare sarcina de munc` 2.15 Omisiuni
2.13.9 Suprasolicitare psihic` prin opera\ii repetitive rapide 2.15.1 Omiterea unor opera\ii (din rutin`, din ne]tiin\`)
2.13.10 Monotonia muncii 2.15.2 Neutilizarea mijloacelor de protec\ie
2.13.11 Climatul social al muncii (conflicte,greve, etc ) 2.15.3 Neanun\area [n timp util a unor evenimente
2.13.12 Abuzuri din partea conduc`torilor, dispozi\ii contradictorii 2.15.4 Lipsa de cuno]tin\e,instruire, antrenare, experian\`
2.13.13 Repartizarea responsabilit`\ii neclare sau conflictuale 2.15.5 Efectuarea unor opera\ii f`r` autoriza\ie
2.13.14 Delegare improprie sau insuficient` a responsabilit`\ii
2.13.15 Neorganizare autoriz`ri specifice pentru ET/ opera\ii periculoase 2.16 Disfunc\ii psihice sau psihofiziologice
2.13.16 Neorganizare / neefectuare de instruiri de SSM 2.16.1 Deficien\e / anomalii senzoriale (auz,v`z,miros,gust,tactil)
2.16.2 Nepotrivire ca dimensiuni ([n`l\ime greutate, grosime etc)
Categoria FR : Executant 2.16.3 Capacitate retsr@ns` la mi]c`rile corpului
2.14 Ac\iuni proprii gre]ite 2.16.4 Sensibilitate senzorial` extrem` (temperatur`,zgomot,praf)
2.14.1 Executarea defectuoas` a unor opera\iuni de munc` 2.16.5 Handicapuri fizice
2.14.2 Utilizarea gre]it` a mijloacelor de protec\ie 2.16.6 Capacitate mental` sau fizica sc`zut`
2.14.3 Nesincroniz`ri de opera\ii ([nt@rzieri, devans`ri) 2.16.7 Boli cronice (diabet,epilepsie ..) / comportament labil
2.14.4 Efectuare de opera\ii neprev`zute [n sarcina de munc` 2.16.8 Oboseal` la intrarea [n schimb
2.14.5 Deplas`ri sau sta\ion`ri [n zone periculoase 2.16.9 Consum de alcool, droguri, medicamente
2.14.6 Deplas`ri cu pericol de c`dere de la [n`l\ime 2.16.10 Suprasolicitare emo\ional` din alte motive
2.14.7 Deplas`ri cu pericol de c`d`re la acela]i nivel 2.16.11 Lipsa de aptitudini pentru sarcina de munc`
2.14.8 Comunic`ri accidentogene 2.16.12 Motiva\ie improprie pentru munc` (slariu,[ndemnuri…)
2.14.9 Interven\ii din proprie ini\iativ` 2.16.13 Distragerea, tachinarea, insultarea sau st@rnirea altora
2.14.10 Utilizare practici de munc` gre]ite (lista) 2.16.14 Tentativa de a evita (discomfortul, munca grea…)
2.14.11 Deficien\e la interven\ie, salvare, prim ajutor 2.16.15 Actiuni pe fond de team`, fric`
2.14.12 Opera\ii periculoase care afecteaz` pe al\ii

• Utilizarea tabloului cu factori de risc de c`tre evaluator se face [n urm`toarea ordine logic` :
-observare ]i identificare factor de risc ;
-localizare factor de risc la unul din elementele componente ale sistemului de munc` (mijloace de produc\ie, mediul
de munc`, sarcina de munc`, executant) ;
-denumire factor de risc conform experien\ei evaluatorului ;
-stabilire denumire a factorului de risc echivalent` cu cele [nscrise [n tablou ;
-stabilire cod factor de risc conform tablou.
• Un factor de risc va fi identificat numai dac` exist` [n realitate ]i dac` exist` o probabilitate de manifestare sau
de apari\ie a unor consecin\e la ac\iunea negativ` a factorului de risc asupra omului.
• Factorii de risc din categoriile cod. 2.12-2.16 se utilizeaz` cu pruden\` ]i numai pentru situa\iile [n care exist` dovezi
evidente care s` confirme situa\iile identificate sau [n urma unor accidente / [mboln`viri profesionale.
• Pentru stabilirea importan\ei factorilor de risc Dir.CE semnific` existen\a unor directive CE care reglementeaz`
expunerea .
• Din consultarea celor implica\i la locul de munc` privind istoricul evenimentelor, a statisticii medicale, a statisticii
accidentelor de munc`, evaluatorul trebuie selecteze numai factorii de risc pe care i-a identificat ca prezen\` la locul
de munc` ]i care au o probabilitate de a produce v`t`m`ri sau afect`ri ale s`n`t`\ii
• Tabelul factrorilor de risc nu este exhaustiv si poate fi completat in functie de experienta fiecarui evaluator.

Formular LFR 001/ rev.sep.2009 Page 2 din 2

Lista factorilor de risc pentru Fi]a de evaluare nivel de risc de accidentare ]i [mboln`vire profesional`
© dr.ing.Ioan Mina Sava - reproducerea sau utilizarea acestui document este interzis` f`r` acceptul autorului.
Surse: MERA metoda de evaluare a riscurilor de securitate si sanatate in munca ISBN 973-750-032-6