Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE INCHIRIERE

1. PARTILE CONTRACTANTE
………………………………………………, nascut la data ………………, domiciliat in mun.
…………………………………………………….., identificat cu …… seria …… nr …………., eliberat de
………………….., in calitate de PROPRIETAR si
Societatea ………………………………………,la Registrul Comertului cu numarul de
ordine…………………………., prin reprezentant legal –asociat si
administrator………………………………, nascut la data ………….., domiciliat in
……………………………………………………………….., CNP ……………………………, identificat cu …… seria
……… nr …………….., eliberat de SPCLEP Ploiesti, in calitate de chirias incheie prezentul
contract in urmatoarele conditii:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin acest contract, proprietara da cu chirie, iar chiriasa primeste imobilul situat
in………………………………………………………., compus
din……………………………………………………….., avand suprafata construita de ……….. m.p.
Bunul imobil are numere cadastrale ………………………….. si este inscris in cartea funciara
a loc. Ploiesti nr. ………………
De asemenea se permite chiriasei care inchiriaza imobilul de mai sus sa beneficieze de
utilitatile existente si anume: energie electrica, apa, gaze etc, pentru care urmeaza sa
achite costul acestora, acesta avand dreptul de a incheia pe numele sau contractele
pentru furnizarea de utilitati, fara a mai fi necesar acordul meu in acest sens.

2.1. Imobilul inchiriat este liber de orice sarcini, servituti, ipoteci, privilege sau
pretentii ale tertilorce pot fi in conflict cu drepturile de inchiriere conferite de acest
contract.Imobilul inchiriat il detin prin …………………………………………………………….
2.2. Subscrisa, Societatea………………………………………………………., am cunostinta de
cele declarate de proprietar, cu privire la bunul imobil inchiriat si inteleg sa inchei
prezentul act in aceste conditii .
Bunul inchiriat va fi folosit de catre chirias in vederea desfasurarii activitatilor
prevazute in actele de constituire ale societatii si infiintarii unui sediu social cu
activitate.
Chiriaşul poate să mobileze spaţiul în ce fel doreşte.

La terminarea contractului de închiriere,chiriaşul trebuie sa îndepărteze cu grijă tot


mobilierul şi echipamentul şi să readucă spaţiul la aceeaşi stare ca la data în care chiriaşul s-a mutat în
el,exceptand uzura normală.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Termenul convenit de parti este de……….., incepand de astazi………………..si pan
ape ……………, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.
3.2 Se interzice intru totul chiriasului subinchirierea totala sau partiala a spatiului
care face obiectul acestei inchirieri.

4. PRETUL LOCATIUNII( CHIRIA )

4.1 Chiria lunara este in cuantum de …………….(…………)EURO . Chiria se va achita


lunar in numerar pan ape data de ….. a fiecarei luni.

5. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI;

5.1 Sa predea imobilul subchiriasului in starea corespunzatoare utilizarii acestuia , cu


utilitatile achitate ;
5.2. Sa efectueze reparatiile locative care sunt necesare pentru a mentine spatiul in
stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata durata locatiunii;
5.3. Sa garanteze chiriasa contra viciilor ascunse ale spatiului care o inpiedica sau
micsoreaza folosirea lui conform art.1790 Cod Civil;
5.4. Sa asigure chiriasei linistita si utila folosinta a spatiului pe durata locatiunii,
garantind-o contra evictiunii daca un tert pretinde vreun drept asupra bunului conform
prevederilor art.1794 Cod Civil;

6. OBLIGATIILE LOCATAREI( CHIRIASEI)


6.1 Sa ia in primire spatiul;
6.2 Sa plateasca chiria in cuantumul si la termenul convenit ;
6.3 Sa suporte in totalitate cheltuielile de intretinere a spatiului;
6.4 Sa foloseasca spatiul cu prudenta si diligenta potrivit destinatiei stabilite prin
contract ;
6.5 Chiriasa va putea sa recompartimenteze si sa efectueze lucrari de amenajare si
reamenajare la constructia inchiriata fara a mai fi necesar acordul meu in acest sens
,aceste lucrari fiind efectuate pe cheltuiala sa , iar la expirarea termenului de inchiriere
acestea vor ramane chiriasului fara nici un fel de pretentii din partea chiriasului ;
6.6 Chiriasa nu va putea schimba destinatia spatiului inchiriat;
6.7 Sa o notifice pe proprietarul despre necesitatea efectuarii reparatiilor care sunt
in sarcina acestuia, sub sanctiunea platii de daune interese;
6.6 Sa efectueze reparatiile de intretinere curenta care ,potrivit legii , sunt in sarcina
sa;
6.7 Sa permita proprietarului ca lunar sa examineze spatiul ,operatiune pe care
acesta o va face fie personal , fie printr-o persoana desemnata special in acest sens;
6.8 La expirarea termenului ,chiriasa va preda spatiul in aceiasi stare in care este in
prezent.

7. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1 La expirarea termenului convenit;
7.2 Daca, dupa implinirea termenului chiriasa continua sa detina spatiul si sa-si
indeplineasca obligatiile fara o impotrivire din partea proprietarei, se considera
incheiata o noua locatiune , in aceleasi conditiile ca si cea care a incetat, intocmindu-se
in acest sens un act aditional scris care se va depune la Oficiul Registrului Comertului.
7.3 In caz de desfiintare a titlului proprietarei;
7.4 In caz de lichidare sau dizolvare a chiriasei;
7.5 In caz de imposibilitate a folosirii spatiului ,cand acesta este distrus , in intregime
sau nu mai poate fi folosit conform destinatiei stabilite prin contract ;
7.6 Prin denuntarea facuta de oricare dintre parti cu respectarea unui termen de
preaviz de 30 de zile, notificarea denuntarii fiind obligatorie;
7.7 Acordul partilor .

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

In cazul in care fara justificare ,una dintre partile contractului de inchiriere nu isi executa
obligatiile nascute din acest contract , cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului
cu daune interese.

9. RESTITUIREA BUNULUI si a GARANTIEI


La incetarea inchirierii, chiriasa are obligatia sa restituie spatiul in starea in care l-a
primit iar chiriasul are obligatia restituirii garantiei in valoare de …….. EURO achitata la
momentul semnarii contractului in conditiile in care chiriasa si-a achitat toate obligatiile
contractuale la zi(chiria) iar spatiul predat se prezinta in aceeasi stare din momentul
predarii consemnata in procesul verbal de predare-primire.
Chiriasa raspunde pentru degradarea spatiului ,inclusiv cea cauzata de incendiu daca nu
dovedeste ca a survenit fortuit .
10. ALTE CLAUZE
Evacuarea chiriasului se face in baza unui hotarari judecatoresti.
Pana la data eliberarii efective a locatiei ,chiriasul datoreaza chiria.
Prezentul contract de inchiriere constituie titlu executoriu pentru plata chiriei si pentru
obligatia de restituire a bunului la incetarea locatiunii, in conditiile art.1798, art.1809
alin 2 ai art 1816 alin.3 din Codul Civil.
Noi partile am luat la cunostinta de dispozitiileLegii 372/2005 privind performante
energetica a cladirilor cu modificarile si completarile ulterioare ,iar eu chiriasa solicit
proprietarului sa imi prezinte certificatul de performanta energetica a cladirii .
Orice litigiu nascut din derularea prezentului contract este de competent Judecatoriei
Ploiesti ,careia partilei se voradresa dupa procedura de conciliere.
Prezentul contract se incheie in baza prevederilor art. 1777 si urm. COD CIVIL ce
reglementeaza raporturile de locatiune .
Incheiat astazi , …………………………in patru exemplare .

PROPRIETAR,

CHIRIAS
…………………………………
Prinreprezentantul legal- asociat si administrator
………………………………