Sunteți pe pagina 1din 10
REPUBLICA MOLDOVA. CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU DECIZIE or din Cu privire la aprobarea Regulamentului privind bugetul civil in municipiul Chisintu fn conformitate cu prevederile art. 9 al Legit nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrayia public& local si art. 6 al Legit nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul jului Chisinau, Consiliul municipal Chisinau DECIDE: 1. Se aprobi Regulamentul privind bugetul civil in municipiul Chisindu (anexa). 2. Se abroga decizia Consiliului municipal Chisindu nr. 6/8 din 04.07.2017 ,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind bugetul civil in municipiul Chisinau”, 3. Directia general finanje va asigura alocarea resurselor necesare, in scopul iplementrii bugetului civil 4, Direct relaii publice (dl Vadim Brinzaniue): a) va coordona cu subdiviziunile si servi ‘municipiului Chisintu_ si Consiliului municipal Chi prevederilor bugetului civil, ) va asigura publicarea pe’ pagina web oficiala a Primériei_municipiului Chisindu a prezentului Regulament. specializate ale Primarici infu implementarea ‘5. Primarul general interimar al municipiului Chisinau (dna Silvia Radu) va asigura Controlul indepliniii prevederilor prezentei decizi PRESEDINTE DE SEDINTA ‘SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUL ‘Adrian TALMACI Anexi a decizia Consiliului municipal Chisindu Capitolul 1 Dispozitii Generale 1. Notiuni generale Prezentul Regulament are drept scop stabilirea cadrului general si a procedurii pentru depunerea, evaluarea, selectionarea, implementarea si monitorizarea proiectelor de interes public initiate de cetajeni gi finanfate din bugetul municipal prin intermediul Bugetului civil Chisinau (in continuare BCC). Bugetul civil este un mecanism de implicare a cetifenilor in procesele democratice in vederea ajustiri politicilor publice locale la nevoile si asteptarle locuitorilor capitalei {n vederea realizarii acestui deziderat, cetajenii vor putea veni cu proiecte care, dup ce vor fi evaluate si selectate, vor fi finanjate din bugetul municipal. Pentru realizarea prevederilor prezentului Regulament, anual din bugetal municipiului Chisinau va fi alocata o sum nu mai mied de 3 milioane lei ~ Ajustarea politicilor publice la nevoile si asteptarile cetienitor; ~ Dezvoltarea dialogului constructiv intre administrajia Primriei municipiului Chisinéu si cotijenis + Implicarea cetijenilor din municipiul Chisinau tn procesul decizional la nivel local; ~ Cresterea transparentei activititii administraiei publice municipale, 3. Bugetul civil este destinat tuturor cetdtenilor care locuiese in municipiul Chisinau gi care doresc sii se implice in dezvoltarea orasului, Proiectele pentru BCC, denumite in continuare .proiecte”, pot fi depuse de cdtre persoane, in mod individual, sau echipe care au atins varsta de 16 de ani si care au domiciliul in munieipiul Chigindu 4. Propunerile de proiecte trebuie s& se incadreze in unul din urmitoarele domenii de competenté a Primatiei municipiului Chisingu: 4) Infrastructural urban’: amenajarea, reabilitarea spajiilor publice, precum zone pietonale, scuaruri, trotuare, spafii verz, terenuri de joacd pentru copii ete.; b) Mobilitate urbana: accesibilitate, siguranja circulatiei rutiere, piste pentru biciclisti ete. ©) Inffastructuri culturalé si sociala: valorizarea patrimoniului arhitectural si cultural, street art, proiecte destinate paturilor defavorizate din Chisinau, turism etc.; 4) Smart City: aplicarea TIC pentru ameliorarea serviciilor prestate de Primrie, aplicafi IT pentru Chisindu, energie regenerabila ete.; €) Democratic localé: implicarea locuitorilor mun decizional local; 4) Educatie, tineret si sport, iului Chisinau in procesul 5. Anual, pind la data de 15 februarie, Primaria va anunja pe pagina web oficiala woww.chisinaumd domeniile prioritare pentru care cetifenii vor putea depune Proiectele. Domeniile prioritare vor fi stablite de Consiliul municipal Chisindu, 6. Proiectele care vor fi selectate spre implementare vor deveni sarcina Primariei ‘municipiului Chisinau i vor fi implementate pe parcursul unui an bugetar. 7. Toate proiectele trebuie si fe realizate pe tremurle din propricatea public (ain domenivl public i privat) a Primiriei monicpiului Chisinéu si si mu se rofere la persoane tere tu Tt: Depunerea proieetului pentru bugetul ci 8. Proiectele pentru Bugetul civil vor putea fi depuse in perioada 15 februarie — 15 ‘artic (ora 17:00) a fiectrai an. 9. Cetatenii vor putea veni cu propuneri pentru dou eategori de proiecte: 8) projecte mic care vor fi implementate in sectoare eu o valoare cuprinsa intre 50-100 mii lei; ») proiecte mari de impact pentru intreg municipiul Chisindu, cu o valoare a costului de implementare intre 100 gi 300 mii lei. 10. Proiectele se vor depune in format electronic prin formularul de cerere care va fi disponibil on-line pe site-ul oficial al Primtiei municipiului Chisiniu, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. 1. Pentru a demonstra necesitatea si importanfa proiectului, autorul / autorii vor trebui Si colecteze semnituri de sustinere din partea cetijenilor. Astfel, in decurs de 12 ore de la completarea formularului, autorii vor trebui si prezinte in format fizic la Direetia relajii publice a Primériei municipiului Chisindu lista cu semnaturi (model anexa nr. 2); ) in cazul proiectefor mici lista ar trebui si includ minim 100 semnituri din partea locuitorilor sectorului respectiv; ») in cazul proiectelor mari lista ar trebui si includ’ minim 200 semnituri din partea locuitorilor din toate sectoarele municipiului Chiginu, 12, Fiecare persoané / echip& va putea formula una sau mai multe propuneri de proiect. Pentru fiecare proiect va trebui si fie prezentate liste diferite cu semnéturi care sf nu se repete, 13. Atit proiectele mici criterii de eligibiitate: ~ urmirese interesul local si vin si rezolve problemele comunitiii; = eorespund cu priortiile anuale ale Primed (pet. 5); ~ prezentarea listelor de semnaturi in conformitate cu prevederilor pet. si pet. 125 st si proiectele mari urmeazi si intruneasci urmitoarele - lipsa dublirii cu proiecte implementate de Primrie in acelasi loc, cu acelasi scop; ~ completarea logicd gi coerenti a formularului de aplicare; ~ ineadrarea propunerilor in bugetul maxim alocat proiectelor (pet. 9); = nu vor avea scop comercial, publicitar sau politic. 14, Directia relatii publice a Primariei municipiului Chigindu va duce evidena proiectelor si va face publicd lista proiectelor depuse in decurs de maxim 2 zile Iucritoare de la finalizarea etapei de inregistrare a proiectelor. 15, Pentru a asigura transparenta procesul bugetirii participative aplieate in Chisindu, Reteaua civied urband (asociatie-umbreli a asociatiilor obstesti si persoanelor activiste jn domeniul urban municipal) va desemna © persoani care va contribui la buna implementare a inijiativei bugetirii civile, in strfinsi cooperare cu Directia relaii publice, Capitotul II: Evaluarea proieetelor 16. Din momental initierii procesului de depunere a proiectelor, Directia relatii publice ‘ Primariei municipiului Chisinau va constitui echipa de lueru pentru BCC care va avea scopul si stabifeasc dact au fost respectate criteriile de eligibilitate (pet. 13) a proiectelor depuse pentru BCC. 17. Dupit afigarea listei proiectelor depuse (pet.14), Directia relatii publice va convoca sedinja echipei de Iueru cu scopul de a efectua evaluates tchnicd si financiars a proiectelor. ‘Componenta Echipei de luetu va include edie un reprezentant al Directiei administratie Publica locala, Directiei relatii publice, Directiei generale arhitecturd, urbanism $i relat funciare, Directiei generale locativ-comunala si amenajare si Directiei generale finante. Reprezentantul directiei administrajiei publice locale prezideaza gedinfele echipei de lueru, Consilierii municipali pot participa la sedinta echipei de lucru si se pot expune pe ‘marginea proiectelor. 18. Echipa de lucru pentru Bugetul Civil va avea, pind pe data de 15 aprilie, uurmatoarele sarcini: 4) evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnic si financiar; ) evaluarea respectirii eriteriilor de eligibilitate stabilite in pet. 13; ©) solicitarea dupa caz.a avizelor cu privire la proieete de la experi, organizatii gi institut relevante; 4) publica rezultatele evaluat tchnice, informénd autorul / autorii proiectului ci au la dispozitie sapte zile pentru a face modificirile necesare in proiect, in caz de necesitate a introducerii acestora,astfel, ea proiectul si fie pasibil de realizare; ©) transmite rezultatele evaluarii tehnice Comisiei pentru evaluarea proiectelor. 19. Comisia de evaluare este aledtuité din efte un reprezentant al fiecdrei fractiuni din cadrul Consiliului municipal, consitieri independeni, Directiei generale athitecturs, turbanism gi relati funciare, Directiei generale locativ-comunala si amenajare, Directiei generale finante si 4 reprezentanti ai societaiicivile. Acestia din urma vor fi selectati prin tragere la sort in functie de domenile prioitae anuale, in Comisie se vor regisi gi reprezentantit Airceilor domeniilor respective. In eaz de necesitate, tn cadrul gdinfel comisil pot fi invita autor proiectetr. Sedingele Comisiei pentra evaluarea proiectelor sunt moderate de reprezentantul Directici administratie publicd locals, acestafiind responsabil de intocmirea procesului verbal al sedinjei Comisiel 20. Comisia pentru evaluarea proiectelor va analiza proiectele depuse dupa urmitoarele criterii de evatuare: ~ Se ineadreaza in priortaile anuale ale Primariei (pet. 5); ~ Reprezintd un project de utilitate public& de impact (numérul beneficiarilor final); ~ Atragerea resurselor financiare pentru cofinanjarea proiectelor (minim 20 procente): cjiuni crowdfunding, mediul privat de afuceri, contributii propr ~ Prezint& un buget realist Totodata, Comisia de Evaluare va jine cont de avantajele competitive: + Dezvoltarea proiectelor intre 2 sau mai multe sectoare pentru proiectele mici + Parteneriate cu ONG-uri care si asigure durabilitatea proiectelor; ~ Aduce beneficii egale pentru femei gi barbati sau care avantajeaza in mod special femeile, tineri, persoanele in etate, persoanele cu dizablitati sau oricare alte grupuri cu vulnerabilitate inalt; + Originalitatea proiectelor propuse. 21, Comisia poate veni cu sugestii de modificdri in proiecte, inclusiv schimbarea denumitii, locul de implementare sau asocierea cu alte proiecte, doar cu acordul autorului / autorior. 22. In urma evaluarii, va fi redactat Avizul semnat de membrii Comisici care va confine: + deciziile generale ale Comisiei, precum si opiniile separate ale membrilor; + elte un comentariu suceint al evaludrii fiecdrui proiect in parte, argumentarea refuzului proiectelor; ~ Lista numerotati a proiectelor mici / mari care va fi supusi votului publicului Numerotarea va fi efectuata in modul stabilit de Comisie. 23, Avizul va fi publicat pe pagina web oficiald a Primériei_www.chisinau.md nu mai \arziu de 30 aprilie a fiecdru an, Capitotul IV: Regulile de selectare a proicetelor 24, Selectarea proiectelor se face de citre locuitorii municipiului Chigindu care au 16 ‘ni impliniti prin vot deschis si on-line. Procesul de vot va dura 21 de zile calendaristice de la data mentionatl in pet. 23, (© persoan va avea dreptul si voteze pentru un proiect mie gi un proiect mare. De buna desfiiurare a procesului de votare va fi responsabil echipa de lucru a BCC. 25. Votul deschis se va desfigura in incinta preturilor de sector si in incinta sediului Primariei municipiului Chigindu, bd. $tefan cel Mare si Sflint, 83, in zilele de lucra ale acestora; La prezentarea buletinului de identitate, cetdjenilor li se va oferi Figa de vot *(anexa nr. 3) cu rezumatul proiectelor mici / mari depuse la vot. Fiecare cetijean va avea dreptul 4 voteze o singurd dati intr-o singura locajie. 26. Votul on-line se va realiza pe site-ul oficial al Primiei Chisinau, www.chisinau.md , conform prevederilor pet. 24, in mod public gi transparent. Votul on-line va fi deschis pang la ora 24:00 a ultimei zile de vot. CCetifenii vor putea vota in baza numarului de identitate al buletinului. Partea tehniea va fi asigurata de Directia relatii publice, in cooperare cu Sectia tehnologii si sisteme informationale 27. Rezultatele votitii vor fi Picute publice in decurs de 12 ore de la incheierea votului on-line, dupa ce Eehipa de lueru va numara gi va comasa voturile exprimate de cetijent in mod deschis cu voturile exprimate pe site-ul oficial al Primatiei municipiulut Chiginiu, In cazul in care doua sau mai multe proi acestora va fi stabilita prin tragerea la sori te vor objine un numar egal de voturi, ordinea 28. Dupa finalizarea procedurii de vot, Echipa de lucru va intocmi Lista proiectelor recomandate pentru implementare care au objinut cel mai mare numar de voturi pani la puizarea fondurilor din Bugetul civil previzut pentru proiectele mari si miei sub rezerva pet. 29, 29. in zona unui sector va fi realizat minim un proiect wermediul Bugetului Civil 30. Echipa de Iucru va prezenta rezultatele votirii Consiliului municipal Chisindu si Primarului General. Odaté aprobate de CMC, proiectele selectate pentru implementare {in cadrul procedurii BCC vor fi introduse in Bugetul municipal Chisinau; 31, Din momentul includerii lor in bugetul municipal Chisindu, devine sarcina Primatiei ‘municipiului Chisindu implementarea proiectelor. Pentru punerea in aplicare a proiectelor rispunde integral Primaria municipiului Chisindu, Capitolul V: Monitorizarea implementirii proieetului 32, Modalitatea de implementare a proiectelor de cétre subdiviziunile Primariei municipiului Chiginiu va fi monitorizaté de autorii proiectului care constituie Comisia ‘de monitorizare. Autorii proiectului igi aleg un pregedinte al Comisiei de monitorizare. 33. Momentul in care autorit observa abateri disfunetionalicii sau alte probleme in perioada de implementare, acestea trebuie si fie aduse la cunostnta vieeprimarului de Tamura care este responsebil de supravegherearealizirii BCC. 34, Presedintele Comisiei de monitorizare, la sfargitul lucrarilor de implementare ale programului anual BCC, intocmeste raportul de monitorizare pe care-l prezint Primariei municipiului Chisinau si Consiliului municipal Chisinau. 35. Rapoartele de monitorizare se vor discuta in cadrul Consiliului municipal Chisindur Ja data aprobatii bugetului pentru urmitorul cielu de proiecte. Capitolul VI Dispocitii finale 36. in timpol implements proiectelor,Primiria municipilui Chisinu va consulta toate pail interesate; 37. Pe parcursul implementarii proiectului sunt posibile modificdei in proiect din motive obiective cu acceptul autorului proiectului, inst in limita bugetului intial; 38. Priméria municipiului Chisindu isi rezerva dreptul de a face modificari in proiectele implementate in cazul depasiriivalorii estimate a proiectului; 39. Toate materialele realizate prin intermediul proiectelor implementate de Primaria ‘municipivlui Chisinau obligatoriu vor trebui si contin mentiunea ,Proieet realizat prin intermediul Bugetului Civil al Primériei municipiului Chisindu”, 40. Direcfia relatii publice va dezvolta si va menfine mecanisme gi instrumente de comunicare despre Bugetul civil in municipiul Chisinau, SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI ‘Adrian TALMACL Consiliul municipal Chisinau Nota informativa la proiectul de decizie ,Cu privire la aprobarea Regulamentulut ipiul Chisinau” in anvl 2017, Consiiol municipal Chisinau @ aprobat, pentra prima data, un Regulament privind bugetul civil in municipio Chisindu. Pe parcursol anuluitreut, administra, publicdlocalé a municipiului Chisingu a demarat si procedura de implementa proiectului de bugetae civila, A fost, de fapt, si primal proces de bugetare pariipativa din Chiginiu, prin care municipalitatea a urmart implicarea direct in luarea deciailor privind projectele oraului a tuturor celor care locuiese, ‘uncese sau studiza in capitala Republic Moldova ‘Avand in vedere experienfa anului 2017, modul in care s-a organizat si desfisurat proiectul privind bugetarea partcipativa in muniipiul Chisindu, in urma diseutilor eu Teprezentanfii grupurilor de inifitiva care au aplicat proiecte spre finantare prin mecanismul bugetitii civile gi tindnd cont de propunerle s in acest sens, Directiarelafii publice propune aprobarea unui alt Regulament privind bugetul ci ‘municipiul Chisindu, ‘Trebuie si mention’im cd principiile proiectului ramén aceleasi ~ ne propunem atragerea si implicarea activa a locuitorlor oragului in procesul de luare a decizilor in ceea ce priveste viitoarele proiecte ale municipalitfi. In acelasi timp, actul normativ confine prevederi exprese ce se refer Ia modul de selectare a proiectelor, organizarea procedurii de votare, dar si prevede mecanismul de implementare a acestora, Reiesind din obiectivele generale ale bugetiti participative, si anume ~ eresterea nivelului de dialog si de colaborare dintre cetijeni i administratia publica locald; ajustarea politicilor publice la nevoile si asteptirle cetifenilor; cresterea gradului de asumare si implicare in procesul de dezvoltare urban&; consolidarea demoeratiei prin pparticiparea cetafenilor la un exercitiu de luare a unor decizit ce privese intreaga comunitate si eresterea transparenfetactivitiii administraget publice locale, inaintam Consiliului municipal Chisinau spre examinare si aprobare proiectul de decizie ,Cu privire Ia aprobarea Regulamentului privind bugetul civil in munieipiul Chisinau” Cu respect, S Pwuccecn/, VedionBrincanive, Sef al Directed relay publice REPUBLICA MOLDOVA, CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU Comisia pentru buget, economic, finante, patr local, agricul AVIZ supra projectului de decizie al Consiliului municipal Chisinau ,Cu privire laaprobarea Regulamentului privind bugetul civil in municipiul Chisinau”. Comisia a examinat proiectul de decizie nominalizat si a DECIS: Se aprobai avizul_pozitiv la proiectul de decizie examinat si se propune Consiliului municipal spre examinare si aprobare. Presedinte Wi. Cbanuey Mihail CEBAN bof Secretar WY Neofit JOSAN,

S-ar putea să vă placă și