Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Data: 27 ianuarie 2017


Învăţător: Stoicescu Anca Magdalena
Şcoala Gimnazială, Comuna Brazi , structură: Şcoala Gimnazială „Dumitru Hera” Băteşti
Clasa a IV -a
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Unitatea tematică: „Elemente de geografie a României’’
Subiectul : Căi de comunicaţie
Tipul lecţiei: de predare
Scopul lecţiei: dobândirea de cunoştinţe referitoare la reţeaua de căi de comunicaţii şi mijloacelor de
transport
Discipline integrate: Limba şi literatura română
Competenţe specifice:
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază;
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă;
3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale;
3.4. Utilizarea unor reprezentări grafice și cartografice simple.

Competenţe integrate:
LLR - 1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare
previzibile

Obiective operaţionale:
 să enumere activităţile economice din România ;
 să citească un text de mică întindere corect, fluent şi cu intonaţia corespunzătoare sugerată de
semnele de punctuaţie
 să identifice mijloace de transport şi semnul convenţional pe suportul cartografic;
 să definească, în formulări proprii, a sensului termenilor de bază învățați;
 să localizeze pe hartă principalele căi rutiere , feroviare, flviale, maritime şi aeriene;
 să identifice diferitele tipuri de căi de comunicaţii;

Metode, procedee şi mijloace de învăţământ

A) METODE ŞI PROCEDEE :

 problematizarea
 conversaţia
 explicaţia
 observaţia
 exerciţiul
 munca independentă
 învăţarea prin descoperire

B) FORME DE ORGANIZARE :

 frontal
 individual
 pe grupe
C) RESURSE MATERIALE :
 Tablă
 Videoproiector
 Calculator
 Manual tipărit/ digital de GeografieHarta României
 Fişe de lucru
 Caiet de clasă

D) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE


 observarea sistematică
 analiza răspunsurilor
 aprecierea verbală
 interevaluarea

BIBLIOGRAFIE :

 Programe şcolare aprobate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 5003/
02.12.2014
 Manual tipărit/ digital „Geografie ” – clasa a III-a, , Editura „Grup Editorial Art” , Bucureşti, 2016
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE RESURSE
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI Metode şi Resurse EVALUARE
LECŢIEI procedee materiale
Moment Asigurarea unui climat educaţional Pregătesc materialele pentru Conversaţia Caiet Observarea
organizatoric favorabil. lecţie. Manual copiilor
Verificarea materialului didactic necesar Atlas
desfăşurării lecţiei, precum şi a modului în geografic
care elevii au răspuns cerinţelor de Fişe
pregătire pentru activitate.
Reactualizare Adreseaza elevilor întrebări pentru Elevii vor formula răspunsuri
a reactualizarea „cunoştintelor cheie” la întrebările formulate. Observarea
cunoştinţelor Răspunsuri aşteptate. sistematică
anterioare - Care sunt activităţile economice? „ ...industiale şi agricole”
- Ce presupun activităţile industriale? „ ... exploatarea şi prelucrarea Conversaţia Aprecierea
resurselor naturale” verbală
- Unde se desfăşoară aceste activităţi? „ ... mine, cariere, hidrocentrale,
înteprinderi, termocentrale,
combinate, rafinării”
- Ce combinat cunoaşteţi la noi în „ ... Rafinăria Petrobrazi,
comună? rafinărie de petrol”
- Care sunt activităţile agricole? „ ... creşterea animalelor,
pescuitul, vânătoarea, cultura
plantelor”
- Care sunt plantele cultivate ? „ ... (cereale, plante industriale,
legume, zarzavaturi, pomi
fructiferi, viţa-de-vie)”
Anunţarea Se poartă o discuţie despre modul în care Conversaţia
temei plantele cultivate ajung la copii şi despre Observarea
transportul acestora. Se citeşte un text Elevii citesc textul şi răspund sistematică
şi a despre transporturi şi căi de comunicaţie la întrebări. Manual
obiectivelor (Manual, pagina 60 – Anexa1 ) Aprecierea
Se solicită elevilor să răspundă la o serie verbală
de întrebări : Răspunsuri aşteptate:
- Pe unde circulă ele ? „ ... stradă, apă, cale ferată ” Observaţia
- Ce transportă toate aceste mijloace ? „ ... mărfuri şi călători.”
Se prezintă titlul lecţiei „Transporturile
şi căile de comunicaţie” şi obiectivele. Explicaţia Tablă
Se notează data şi titlul la tablă. Notează pe caiete data şi titlul. Caiet
Dirijarea Realizez schema lecţiei (Anexa 2): Elevii ascultă, corelează, Conversaţia Caiete Analiza
învăţării - ce înseamnă transporturi; deduc, reţin şi notează în caiete Învăţarea prin Manual răspunsurilor
- tipuri de căi de comunicaţie; schema lecţiei. descoperire Atlas
- importanţa acestora. Exerciţiul
Se solicită elevilor să localizeze pe Localizează pe hartă Obserbaţia
hartă: autostrada, o magistrală Harta
- autostrada Bucureşti - Constanţa feroviară, porturi dunărene,
- o magistrală feroviară: Canalul Dunăre-Marea Neagră,
- porturi dunărene : Tulcea , Galaţi , Bucureşti şi 3 aeroporturi.
Brăila , Giurgiu ;
- Canalul Dunăre – Marea Neagră
-principalul centru aviatic: Bucureşti
- identifică trei oraşe din vestul ţării care
sunt aeroporturi Elevii măsoară cele două
Se propune spre rezolvare o problemă : distanţe, identificând distanţa Problemati- Fişă cu
„Ştiind că avionul parcurge distanţa în linie mai lungă: Bucureşti – Cluj- zarea harta
dreaptă, stabileşte, cu ajutorul unei rigle, Napoca. aeropor-
care distanţă este mai lungă: Bucureşti – turilo
Cluj-Napoca dsu Bucureşti – Iaşi.”
(Anexa 3 )
Transferul Activitate pe echipe: Vor asculta precizările Explicaţia Fişa de Interevaluare
cunoştin- Fiecare echipă dinte cele patru a primit legate de folosirea hărţii, de Munca lucru
sper rezolvare o sarcină. completarea tabelului. independentă pentru
ţelor Grupe pentru aplicaţia practică: Marinarii , Liderul va prezenta clasei Conversaţia fiecare
Şoferii, Piloţii, Mecanicii de locomotivă modul de realizare a cerinţelor. echipă
(Anexa 4)
Evaluarea Se propune spre rezolvare un rebus Rezolvă rebusul. Munca Făşa de Criterii de
(Anexa 5), identificând pe verticala A-B independentă lucru evaluare:
cuvântul „Transport” şi notează forma de completarea
plural a acestuia: „transporturi”. corectă,
identificarea
cuvântului pe
coloana A-B,
identificarea
formei de
plural a
cuvântului
Aprecieri Aprecierea verbală a elevilor şi notarea Ascultă. Conversaţia Caiete
asupra celor care s-au evidenţiat. Tablă Observarea
Temă: Să aleagă o destinaţie spre care pot sistematică
lecţiei folosi orice mijloc de transport şi să Notează tema.
descrie traseul imaginar.
Anexa 1

„Panglicele de asfalt se unduiesc ocolind la distanţe malurile joase ale apei.


La un moment dat, descopăr şi două linii de fier, care merg împreună ca două
prietene. Dar stai. Ce se aude? Un zumzet sparge liniştea din cer şi două aripi
uriaşe umbresc pământul. Şi nu s-a terminat, colo-n zare, pe întinsul apei,
pluteşte înaintând agale o pată albă, care vine, vine şi se tot măreşte.”
ANEXA 2

Transporturi. Căi de comunicaţie

Transporturile – reprezintă totalitatea mijloacelor care asigură circulaţia mărfurilor


şi persoanelor .
După mediul în care se desfăşoară se deosebesc următoarele căi de comunicaţie:
- pe uscat : căi ferate (căi feroviare) şi şosele ( căi rutiere);
- pe apă (navale) : fluviale şi maritime ;
- aeriene ( asigură legătura între marile oraşe ale ţării sau ale lumii ).
Alte tipuri de căi de comunicaţie:
- multimodale (combină mai multe feluri de mjloace de transport: ferry-boat-ul, bac-ul)
- transporturi speciale: telecomunicaţii, conducte, linii electrice
ANEXA 3

Ştiind că avionul parcurge distanţa în linie dreaptă, stabileşte, cu ajutorul unei rigle,
care distanţă este mai lungă: Bucureşti – Cluj-Napoca dsu Bucureşti – Iaşi.

HARTA
ANEXA 4

MARINARII
Sunteţi pe vapor, în portul GALAŢI. Scrieţi traseul urmat pe Dunăre ca să ajungeţi în MAREA
NEAGRĂ. Pe vapor aveţi de rezolvat sarcinile:

Plecare Oraş -port Oraş -port Destinaţia Scopul călătoriei pe


mare
GALAŢI MAREA
......................... .......................... NEAGRĂ
ŞOFERII
Vă urcaţi în autobuzul care se deplasează de la PLOIEŞTI la ARAD şi scopul călătoriei voastre. Notaţi
localităţile prin care trece şoseaua europeană ce duce la Arad.
Ploieşti ............. .......
MECANICII DE LOCOMOTIVĂ
Vă aflaţi în trenul personal pe distanţa SUCEAVA- BUCUREŞTI (magistrala 500). Notaţi localităţile
prin care treceţi cu trenul şi scopul călătoriei voastre.
SUCEAVA
PILOŢII
Sunteţi piloţi pe cursa BUCUREŞTI-BUDAPESTA (capitala Ungariei). Scrieţi oraşele cu aeroporturi
din România peste care zburaţi până la Budapesta pe teritoriul României.

Plecare Oraş cu aeroport Oraş cu aeroport Destinaţia Scopul călătoriei

BUCUREŞTI ........................... ........................... BUDAPESTA


ANEXA 5
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
Rebus:
1. Mijloc cu ajutorul căruia se realizează transportul feroviar. Pe verticala A-B ai obţinut :
2. Pe acest fluviu se realizează transportul fluvial.
3. Trenurile pot fi de călători sau de … ________________________
4. Transportul maritim se face pe … ( două cuvinte).
5. Principalul nod aerian din România.
6. Cel mai mare ... din România este „Henri Coandă” din Bucureşti.
7. Mijloc folosit pentru transportul naval. Forma de plural a cuvântului obţinut este:
8. Cel mai rapid este transportul ... . __________________________________
9. Conductele, liniile electrice şi telecomunicaţiile sunt căi de ...
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
Fişă de lucru
ANEXA 5