Sunteți pe pagina 1din 4
- ROMANIA PRIMARIA ORASULUI CERNAVODA JUDETUL CONSTANTA Stein, ed 905200, Tel (04) 24148710; 487 108, Fan (00) 0261487124 cernavoda.ro, www.primaria-cernayoda.ro DIRECTIA CASA DE CULTURA $I MUZEU CAIET DE SARCI Servieii cultural-artistice pentru “Zilele Orasului Cernavoda” in perioada 15-20 August 2017 Caietul de sarcini face parte integranta din documentajia pentru atribuirea contractului si constituie ansamblul cerinfelor pe baza c&rora se elaboreazi de cAtre fiecare ofertant propunerea tehnica, Cerintele impuse vor fi considerate ca find minimale. in acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini ,va fi luata in considerare, numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinjelor minimale din Caietul de sarcini . Ofertele de servicii care nu satisfac cerinjele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme si vor fi respinse . INFORMATH GENERALE, Prezentul Caiet de sarcini s-a intocmit in conformitate cu Anexa 2 din legea 98/2016 privind achizifiile publice si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologoce de aplicare a prevederilor referitoare Ja atribuirea contractului de achizitie publiew/acordului cadru din legea nr. 98/2016. Unitatea Administrativ Teritorialaé Cemavoda , in calitate de Achizitor , avand sediul in str. Ovidiu nr. 11, ora Cernavoda, jud. Constanta , cod de inregistrare fiscala 4304568 , telefon 0241487101 , e-mail primaria@cemavoda.ro , doreste si achizifioneze un serviciu cultural artistic cu ocazia desfasurarii traditionalelor ,, Zilele Oragului Cemavoda” in perioada 15-20 august 2017. OBIECTUL ACHIZITIEI SI REZULTATELE ASTEPTATE Avand in vedere céa autoritatea contractanté este 0 instufie publica , prin intermediul acestei achizifii se urmareste asigurarea bunei organizari ale unor seri de activitai culturale in cadrul .Zilelor Orasului Cernavoda 2017 *, cu sprijinul unui serviciu cultural artistic care poate oferi suportul necesar desftisurarii acestor manifesta Obiectul contractului este achizitionarea de servicii cultural-artistice, care vor contracta artisti profesionisti consacrafi in fara si strainatate, care vor oferi spectacole artistice la Cemavoda, in perioada 15-20 august 2017 cu ocazia ,, Zilelor Orasului Cemavoda 2017” . De asemenea , serviciile vor asigura suportul tehnic necesar bunei desfigurari a spectacolelor artistice: scena complet echipati cu sunet si lumini, aparatura tehnicd profesional’, prezentator , D.J.ete . Astfel , prestatorul va oferi intraga gamii de servicii solicitate in prezentul Caiet de Sarcini la standardele solicitate de autoritatea contractanta . SERVICII DE ORGANIZARE $I PRESTARE MOMENTE ARTISTICE Evenimentul se desfaisoara in perioada 15-20 august 2017 , pe platoul din fata primiiriei orasului. in toati aceasti perioad& se asigura o scend in aer liber care va fi la dispozitia achizitorului cu personalul tehnic aferent , pentru buna desffgurare a activitatilor gi programului stabilit de Casa de Cultura . Scena se va monta astfel incat si fie disponibila pentru manifestari incepand cu data de 15 august 2017 ora 9.00 si se va demonta in 24 h de la ‘incheierea evenimentului. Scena va fi complet echipata cu sunet si lumini , si va avea urmatoarele caracteristici minimale: - dimensiuni 10x8x6m - inltime podium 1,2 m - confecfionatd din Al , iar conexiunile cu sistem de siguranta - acoperita in totalitate Sunet ~ putere muzieala -80000 RMS = mixer -32 canale , 6 aux , 4 subgrupe = monitoare ~6 bue - backline complet Lumini ~ conventionale si inteligente - minim 8 capete mobile ~ par-uri cu led minim 54 bue ~ blandere public minim 4 bue ~ masina de fum 1 buc Ecrane cu led ~ 2 bue , dimensiuni 4x3m Generator electric ( 50 KW) - 1 bue Garduri tip jandarmerie pentru protectia spajiului aferent scenei Prestatorul va asigura montarea si demontarea scenei si a echipamentelor tehnnice , backstage — ul pentru artisti si pentru staff-ul tehnic Prestatorul va desemna un responsabil de eveniment care va colabora in permanent cu reprezentanfii desemnaji de achizitor . in timpul lucrarilor de montare , demontare a echipamentelor pentru prestatia artistic se vor respecta conditiile minime privind protectia mediului si de protectia muncii , prevazute de legislatia in vigoare. Prestatorul se obliga sa plateasc& taxele privind drepturile de autor catre UCMR-ADA ( Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania ~ Asociajia pentru Drepturi de Autor ), conform reglementtirilor cuprinse in Legea nr. 8/1996 precum gi H.G. nr. 769/199. Prestatorul va prezenta documente care atesti infiinfarea si functionarea societayii (statut, act constitutiv, hotirdre judecatoreascdi de infiintare, certificat de inregistrare fiscala), documente care atest disponibilitatea artistilor (trupelor) de a participa in perioada 15-20 august 2017 (acord, precontract, angajament). Documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor, din documentele prezentate trebuie si reiasi c& operatorul economic are capacitatea de exercitare profesionala corespunzatoare obiectului contractului. Prestatorul va asigura transportul , cazarea , masa , prestafia artistilor si a staff-ului tehnic necesar Prestatorul se va ocupa si de publicitatea acestui eveniment : afise mari — 500 bue, afige A3 200 bue, flayere 1000 buc , caravana stradala , anunt in mass media local Prestatorul va asigura prezenfa artistilor consacrafi dup& urmatorul program Miercuri — 16 august -orele 20-23- participarea unui DJ profesionist . Vineri - 18 august , Sambata — 19 august gi Duminica ~ 20 august — intre orele 20.00-23.00 concerte sustinute de artisti (trupe ), cfte 4 artisti in fiecare zi , recital de min 45 de min. fiecare, dintre urmatorii , in functie de disponibilitatea acestora : ANDRA , DIRECTIA 5 ,LIDIA BUBLE , ALINA EREMIA , AKCENT , ELENA IONESCU , LORA , MATTEO , LIKE CHOCOLATE , HEAVEN , NICK (N&D) , ANDA ADAM , PETRICA MITU STOIAN , MARIA DRAGOMIROIU , STELIANA SIMA , FLORIN PARLAN , HANGITELE , SANZIENELE . 5. Criteriu de atribuire ~ cel mai bun raport calitate ~ pref , care se va calcula astfel : I. Ponderea elementului pret va fi de 40 % (punctaj financiar-Pf ) Oferta cu pretul cel mai mic primeste punctaj maxim 40 puncte , celelalte oferte primese un punetaj proportional , conform formulei : Pf Vin/Vo x 40 , (unde Vim este valoarea minima ofertata si Vo este valoarea ofertata ). Il. Ponderea aspectelor calitativ-artistice 60% (punctaj tehnic- Pt) : Avand in vedere aspectul calitativ pentru prestatia artistica se acordd maxim 60 puncte . Prestatorul va intocmi oferta cu artistii consacrafi, indnd cont de urmatorul punetaj : Andra -10 pet. DirectiaS , Alina Eremia, Petrica Mitu Stoian , Maria Dragomiroiu — cate 7 pet. ia Buble , Akcent , Lora , Elena lonescu , Matteo , Like Chocolate , Heaven , Nick (N&D), Anda Adam , Steliana Sima , Florin Parlan , Hangifele , Sanzienele ~3 pet. - DI-I pet. Punctajul tehnic (Pt) se obtine prin insumarea punctelor aferente artistilor propusi . Punctajul Total = Pf + Pt Clasamentul final al ofertelor depuse inseamna ordonarea acestora in ordine descrescaitoare a punetajelor totale obfinute. Castigator va fi ofertantul clasat pe primul loc . own HY intocmit, Sorina Popa Vasilica Burcea es