Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XV * Nr.

598 (88) PublicaŃie regională independentă,


4 - 11 SEPTEMBRIE 2017 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro

Valeriu Butulescu și actorii Teatrului din Valea


Jiului au dăruit publicului iubitor de cultură
românească din China, ”Infinitul Brâncuși”

Detalii în pag. a 16-a

”Asfalt tango” în municipiile Văii Jiului

Detalii în pag. a 2-a


Detalii în pag. a 3-a
ADMINISTRA IE 2

Au început lucrările la La Petroșani au început asfaltările și


modernizarea unui nou tronson din în cartierul Colonie
”Centura” Petroșaniului Promisiunea făcută, obligație
asumată ! Aceasta este deviza
în baza căreia primarul Tiberiu
Iacob Ridzi înțelege să-și
onoreze promisiunile făcute
cetățenilor din municipiul
Petroșani.

Una dintre aceste promisiuni


viza reabilitarea infrastructurii
rutiere și pietonale dintr-unul din
cele mai vechi cartiere ale
orașului: Colonia. Odată cu
finalizarea lucrărilor de extindere
a rețelelor de gaz metan, a celor
de apă și alte utilități publice, a
venit acum rândul ca străzile
Muncitorii de la Zona D, firma • demolarea parţială a afectate de toate aceste investiții
din Valea Jiului care a câștigat bordurilor şi înlocuirea lor; publice să fie, în sfârșit,
licitația pentru execuția • realizarea unei casete cu
proiectului de reabilitare și asfaltate.
executarea întregii structuri
modernizare a unui nou tronson rutiere pentru a uşura accesul
al drumului de centură din Lucrările de asfaltare din
pe strada laterală; Colonie au început de câteva
municipiul Petroșani, au început
• decolmatarea gurilor de zile în ritm intens, primele 4
de o săptămână, în mod
scurgere existente; străzi fiind deja pregătite pentru
efectiv, lucrările. Acestea se
execută pe partea dreaptă a • ridicarea la cotă a capacelor turnarea covorului de asfalt. Iar
sensului de drum spre Deva, pe gurilor de scurgere şi a primarul Tiberiu Iacob Ridzi,
porțiunea cuprinsă între sensul capacelor de cămine; care se află zilnic în teren, la
giratoriu cu avion și sensul • realizarea marcajelor rutiere fața locului, pentru a verifica
giratoriu de la Centrul de şi completarea indicatoarelor stadiul lucrărilor, culege acum și
Informare Turistică din rutiere cu cele necesare acolo aprecierile cetățenilor din zonă,
municipiul Petroșani. unde este cazul; așa cum se poate vedea și din
• montarea unui parapet fotografiile alăturate.
La deschiderea șantierului a metalic rutier pentru siguranţa
fost prezent și primarul circulaţiei; ”Lucrările de asfaltare din
municipiului Petroșani, Tiberiu • amenajarea făşiilor de teren Cartierul Colonie au demarat, iar Roşie, Micu Klein şi Gheorghe
Iacob Ridzi. ”Aşa cum am cu vegetaţie. în programul de reabilitare sunt Doja”, dă asigurări primarul
promis, au început lucrările la
cuprinse 4 străzi. După cum se Tiberiu Iacob Ridzi locuitorilor
şoseaua de centură, pe Pe perioada executării lucrării,
tronsonul cuprins între sensul vede, deja se lucrează pe strada din cartierul Colonie.
circulația pe DN 66A (Centura
giratoriu cu avionul şi Biserica Radu Şapcă şi urmează ca în
municipiului Petroșani), pe
Catolică. Reabilitarea acestui porțiunea cuprinsă între km cel mai scurt timp să începem Tiberiu VINȚAN
tronson va aduce artera la un 130+290 – km 131+750, lucrările şi pe străzile Griviţa
standard modern”, a declarat respectiv între cele două
Tiberiu Iacob Ridzi. sensuri giratorii menționate, se
va face restricționat, pe o
Lucrările care urmează a fi singură bandă, participanții la
efectuate în cadrul acestui trafic find rugați, totodată, să
obiectiv de investiții publice respecte semnele indicatoare și
constau în: să reducă viteza în zonă pentru
• repararea îmbrăcăminţii pe evitarea oricărui pericol.
porţiunile cu îmbrăcăminte
rigidă degradată; Proiectul reabilitării drumului de
• frezarea pe întreagă centură al municipiului
suprafaţă; Petroșani este unul multianual,
• amorsarea; iar edilii speră că, în funcție de
disponibilitățile financiare pe
• strat antifisură de tip
care le vor avea la dispoziție,
geosintetic pe întreaga
acestea să fie finalizate cât mai
suprafaţă carosabilă;
repede posibil.
• aşternerea straturilor de
asfalt (strat de uzură BA16 şi Tiberiu VINȚAN
strat de legătură BAD20);
3 ADMINISTRA IE

Confort, eleganță și modernism în infrastructura pietonală din Vulcan


Cele mai importante artere diferența între o investiție
pietonale din municipiul Vulcan necesară și alta, la fel de
au de pe acum și o identitate necesară, este perioada de timp
vizuală, conferită nu doar de în care acestea pot fi efectiv
asfaltul proaspăt, de pavelele realizate. ”Oricât de mult ne-am
elegante sau de pistele de dori și oricât de bine am
biciclete, ci și de accesoriile din acționa, nu putem să facem
lemn care delimitează totul deodată. Deși îi asigur pe
carosabilul de trotuar. Acestea toți vulcănenii că mi-aș dori ca
au fost amplasate, în special în primar să pot să îi împac pe toți,
zonele școlilor din municipiul în același timp, în mod
Vulcan, pe strada Nicolae egal. Desigur, este imposibil și
Titulescu, dar ele se vor regăsi nu din vina noastră, ci din cauza
și în investițiile aflate acum în unor motive absolut obiective,
derulare pe strada Traian. care țin de resursele financiare,
de procedurile legale sau de
De altfel, aflate deja în stadiul disponibilitatea firmelor care
ultimelor retușuri înainte de execută lucrările. Însă, acolo
finalizare, scările de legătură
dintre strada Traian și cartierul
Micro 3B (”Dallas”) poartă deja noului an școlar, acesta devine
amprenta eleganței și unul intens circulat, mai ales de
modernismului, pe lângă cele copii. ”Ne dorim ca, până la
care vizează calitatea începerea noului an școlar, să
reconstrucției acestora. Prezent putem finaliza lucrările de pe
la finalul săptămânii trecute în strada Traian, pe porțiunea în
zonă, alături de viceprimarul care se află Școala 6 și Centrul
localității, pentru a evalua Șansa, inclusiv prin turnarea
stadiul și calitatea lucrărilor, covorului de asfalt, astfel încât
primarul municipiului Vulcan, copiii care vin la școală, părinții
Gheorghe Ile a fost, firesc, și profesorii să nu fie nevoiți să
încântat să primească traverseze prin șantier. Am
aprecierile cetățenilor, care convingerea că, așa cum ne-au
spun că scările de acces promis cei de la firma care
pietonal de pe strada Traian execută lucrările, vom reuși
sunt foarte frumoase, iar acest lucru, desigur dacă și
lucrarea arată de parcă ar fi vremea ne va fi prielnică”, mai
făcută pentru centrul Vulcanului, spune primarul Gheorghe Ile.
nu pentru o zonă aflată la
periferie. Asta cu atât mai mult Lucrările de pe strada Traian
cu cât acest obiectiv a fost vor continua și pe celelalte
deseori reclamat de cetățenii tronsoane, până la finalizare.
din zonă, care au solicitat Între timp, edilii din Vulcan
reabilitarea lui. realizează studiile și proiectele
aferente execuției altor proiecte
”Îmi spunea cineva că treptele de modernizare a infrastructurii
pe care le realizăm pentru rutiere și pietonale din
cetățenii din cartierul Micro 3B, municipiul Vulcan, acolo unde
dau o notă de eleganță și acestea sunt necesare, urmând
modernism acestei zone, de ca pentru execuție să fie găsită
parcă ar fi în centrul unde am spus că vom face multe tronsoane. Este adevărat, sursa de finanțare, să fie
municipiului. Este firesc să fie ceea ce trebuie, am acționat cele mai avansate par a fi îndepliniți pașii legali pentru
așa. Sub aspect urbanistic nu întotdeauna întocmai. La fel lucrările de pe strada Traian, de desemnarea constructorilor și,
am făcut niciodată diferența vom face și în continuare. Pas la sensul giratoriu de lângă sala mai apoi, să înceapă efectiv
între lucrările din centru și cu pas. Iar în cartierul Micro 3 B de sport până la Centrul Șansa. lucrările.
celelalte cartiere. Așa cum nu suntem în miezul marilor lucrări Primarul Ile spune că le-a Tiberiu VINȚAN
facem niciodată diferența între de infrastructură. Făcute pas cu solicitat celor de la firma care
cerințele, doleanțele pas, metru cu metru”, dă execută lucrările de
cetățenilor”, a declarat primarul asigurări primarul Gheorghe Ile. modernizare a drumului,
Gheorghe Ile. trotuarelor și zonelor verzi
De altfel, în această zonă a adiacente, să acorde prioritate
Acesta apreciază, totodată, că municipiului Vulcan, lucrările acestei porțiuni de drum, având
singurul aspect care face sunt în plină desfșurare, pe mai în vedere că odată cu începerea
ADMINISTRA IE 4

Renaște sportul la Lupeni. Primăria va avea un nou Club Sportiv Municipal


Consiliul Local al municipiului sportivii noștri valoroși din toate
Lupeni a avizat favorabil, în categoriile sportive vor putea
ședința de la finalul lunii august, reprezenta cu cinste municipiul
proiectul de hotărâre inițiat de Lupeni”, a declarat Lucian
primarul Lucian Resmeriță care Resmeriță, primarul municipiului
vizează înființarea unei noi Lupeni.
structuri sportive de drept
public, care va funcționa în În cadrul noului club sportiv
subordinea și cu finanțarea înființat la Lupeni, vor funcționa
Consiliului Local. Noul club mai multe secții sportive, după
sportiv se va numi CLUBUL cum urmează: fotbal, fotbal-
SPORTIV MUNICIPAL (CSM)
LUPENI.

”În cadrul ședinței Consiliului


Local al Municipiului Lupeni din În perioada următoare,
luna august a fost aprobat reprezentanții secțiilor sportive
proiectul de înființare a vor face demersurile pentru
CLUBULUI SPORTIV afilierea la federațiile de profil,
MUNICIPAL LUPENI. Astfel, în vederea înscrierii în
tinerii din municipiul Lupeni vor competițiile naționale, iar
putea avea, prin practicarea Consiliul Local Lupeni va aloca
sportului individual sau de finanțarea necesară pentru
echipă, un mod de viață buna functionare a acestora, în
sănătos. Ce pot să vă asigur proiectul Bugetului local pentru
este că Primăria va susține tenis, handbal, șah, atletism, s masă, sport columbofil, karting, anul 2018.
secțiile noului club sportiv, așa chi biatlon, karate wkc, karate, volei, baschet, ciclism, ecvestra,
cum va susține performanța și box, gimnastică, tenis, tenis de badminton, și rugby. Tiberiu VINȚAN

Preocupări pentru modernizarea iluminatului public, la Lupeni


Municipalitatea din Lupeni înlocuirea lămpilor vechi cu
continuă derularea proiectelor corpuri de iluminat cu led,
de modernizare a localității. moderne și performante, care
Astfel, pe lista activităților de asigură atât reducerea
investiții publice se află, în consumului de curent, dar şi o
această perioadă, și cele care lumină mai intensă. În paralele,
vizează introducerea unu nou vom continua cu derularea
sistem de iluminat public și celorlalte proiecte de
stradal, prin utilizarea modernizare a municipiului
tehnologiei pe bază de led, una nostru, la care noi lucrăm deja
mult mai modernă, dar și cu şi pe care dorim să le punem în
eficiență economică sporită. practică, pentru infrumusețarea
orasului și creşterea confortului
Proiectul de modernizare a cetăţenilor din municipiul
iluminatului public are ca Lupeni”, spune Lucian
obiectiv înlocuirea lămpilor Resmeriță, primarul municipiului
vechi de iluminat stradal cu Lupeni.
noile corpuri de iluminat cu led,
moderne, economice și cu Spre exemplu, tot în aceste zile,
randament ridicat. ”Continuăm au loc o serie de acțiuni de
derularea proiectului de demolare a construcțiilor ilegale,
reabilitare si modernizare a dar și acțiuni de dotare a tuturor
sistemului public de iluminat în cartierelor cu pubele noi pentru
municipiul Lupeni. Acum colectarea gunoiului menajer.
acționăm, în acest scop, Reprezentanții administrației
în Zona Bucura-Parângului și pe locale precizează că toate
strada Spiru Haret. Vreau să-i aceste investiții au ca scop
informez pe cetățenii localității creșterea gradului de confort al
noastre că acest proiect care va cetățenilor, dar și a imaginii
fi pus în practică în tot publice afișate de municipiul
municipiul Lupeni, prin Lupeni. (Tiberiu VINȚAN)
5 ACTUALITATE

Costel Avram, director general al Apa Serv Valea Jiului:


”Pierdem un om deosebit de la Apa Serv, dar livrăm comunității
locale din Petrila un om de o calitate și competență remarcabile !”
întreaga sa activitate depusă 10 ani fiind șef al Serviciului
atât ca și consilier juridic, dar și Juridic din cadrul companiei
ca șef al Serviciului Juridic, îi regionale de apă de la
mulțumesc. În același timp, Petroșani.
dacă cu un ochi plâng, celălalt
ochi zâmbește, pentru că nu pot Cu o activitate apreciată în plan
decât să o felicit pe Adriana profesional, Adriana Dăian s-a
Dăian pentru faptul că și-a dorit remarcat și prin implicarea
mai mult, pentru că a înregistrat activă în derularea tuturor
un salt în carieră prin câștigarea proiectelor sociale realizate de
concursului pentru funcția de echipa de la Apa Serv Valea
secretar al Consiliului local al Jiului.
orașului Petrila. Eu pot să spun,
fără teama de a greși, că Adriana Dăian a câștigat
petrilenii vor avea șansa de a concursul organizat de Agenția
lucra, mulți ani de-acum înainte, Națională a Funcționarilor
cu un secretar care este nu Publici, urmând să fie numită, în
doar un profesionist desăvârșit, consecință, în funcția de
dar și un om de o prețioasă secretar al UAT Petrila.
calitate. Motiv pentru care, deși
regret plecarea Adrianei Dăian Plecarea Adrianei Dăian de la
din firmă, nu pot decât să o Apa Serv impune, în opinia
felicit și să-i doresc succes în directorului general Costel
noua sa calitate, convins fiind Avram, necesitatea imperioasă
că va demonstra și la Primărie de angajare a cel puțin doi
Om de bază în structura timp ”livrează” comunității locale calitățile profesionale și morale juriști de calitate în cadrul
administrativă de conducere a din orașul Petrila un om de o pe care noi i le-am apreciat la Serviciului Juridic al societății.
operatorului regional de apă calitate și competență Apa Serv”, spune Costel ”Avem într-adevăr nevoie de doi
potabilă și canalizare din Valea remarcabile. ”Am semnat cu Avram. juriști buni și deja am solicitat
Jiului, jr. Adriana Dăian – șef strângere de inimă cererea de celor de la Biroul Personal să
Serviciu Juridic al Apa Serv lichidare la zi a domnișoarei Adriana Dăian este licențiată în demareze procedurile pentru
Valea Jiului părăsește echipa jurist Adriana Dăian, unul dintre Științe Juridice în cadrul organizarea unui concurs în
de la Apa Serv, urmând să cei mai buni oameni pe care Facultății de Drept a această direcție. Vreau să-i invit
preia funcția de secretar al UAT i-am avut în echipa de Universității din București, și pe această cale pe cei care
Petrila. conducere a societății Apa Serv specializarea ”Drept și Relații doresc să facă parte din echipa
Valea Jiului. Sigur că mă Internaționale” și deține, de noastră și care răspund
Informația a fost confirmată încearcă un sentiment de asemenea, o diplomă de criteriilor profesionale solicitate,
chiar de către directorul general tristețe, pentru că ne despărțim master la Facultatea de Științe să se înscrie la concursul pe
al Apa Serv Valea Jiului, Costel de un om excepțional, al cărui Juridice din cadrul Universității care-l organizăm în acest sens”,
Avram, care spune că echipa rol a fost unul esențial în ”Constantin Brâncuși” din a mai spus Costel Avram.
pe care o conduce pierde astfel progresul înregistrat de firma Tg. Jiu. A lucrat la Apa Serv
un om deosebit, dar în același noastră în ultimii ani, iar pentru timp de 11 ani și 3 luni, în ultimii Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 6

Apa Serv ia noi măsuri pentru contracararea branșamentelor


ilegale la rețeaua de apă
Probabil că una dintre cele mai respectivă. Directorul general al
importante dintre problemele cu Apa Serv, Costel Avram spune
care se confruntă astăzi că sesizările de acest tip pe
operatorul regional de apă și care le-a primit au fost
canalizare din Valea Jiului este întotdeauna soluționate cu
cea legată de vulnerabilitățile măsuri care să vină în sprijinul
sociale care determină oamenii abonaților buni platnici.
să recurgă la fel de fel de
”artificii”, în majoritatea lor ”Mă preocupă întotdeauna
ilegale, pentru a-și asigura aspectele pe care cetățenii care
accesul la apă potabilă. Din vin în audiență la Apa Serv mi le
păcate, abordările de acest tip semnalează. Și acolo unde
pun în dificultate nu doar aceste lucruri se confirmă, am
relațiile directe ale acestora cu dispus întotdeauna luarea unele extrem de periculoase
operatorul de apă, ci sunt în acelor măsuri care să vină, în inclusiv pentru sănătatea
măsură să afecteze și relațiile primul rând, în folosul oamenilor”, arată Costel Avram.
directe dintre vecinii de bloc și, beneficiarilor noștri. Un astfel de
nu în puține cazuri, chiar caz este și cel care mi-a fost Directorul general al Apa
sănătatea populației. semnalat la audiențe de către Serv precizează că, urmare a
un grup de locatari din cartierul celor constatate în speța
Nu de puține ori, Micro 3 B de la Vulcan. Oamenii relatată, a dispus echipei de la
neconcordanțele semnalate de de la blocul 2 de pe str. M. secția din Vulcan,
reconfirgurarea de urgență a
rețelei de alimentare, pe
cheltuiala Apa Serv, astfel încât
44 dintre abonații buni platnici
din cei 64 de consumatori ai
acestui loc de consum să poată
beneficia de alimentarea cu apă
dintr-un branșament separat.

”Desigur, pe măsură ce și
locatarii din celelalte
apartamente își rezolvă situația
comercială, vor fi racordați, la precizat Avram.
rândul lor, la rețea, în mod
civilizat și fără improvizații. Eu Conducerea Apa Serv Valea
sper ca aceste acțiuni ale Jiului își propune să intensifice
abonații buni platnici ai Apa Eminescu au reclamat problema noastre, chiar dacă ne costă pe controalele în zonele
Serv între consumul de apă cu care se confruntă din partea moment, să minimizeze situația vulnerabile, pentru a identifica și
înregistrat de apometrul din unor locatari care nu înțeleg că branșărilor ilegale la rețeaua de alte situații similare care implică
apartament cu cel de pe scara furând apă, nu fac altceva decât apă, astfel încât abonații corecți luarea unor măsuri imediate,
blocului, are drept explicație să-și fure vecinii. În zona să nu aibă de suferit. Desigur, pentru a nu pune în dificultate
tocmai furtul de apă sau respectivă am constatat și noi, acțuni de acest fel vor continua abonații corecți ai operatorului
branșamentele ilegale ale unora din păcate, în repetate rânduri, și în alte zone cu ”probleme” din de apă.
dintre consumatorii de pe scara legături și branșamente ilegale, localitățile Văii Jiului”, a mai Tiberiu VINȚAN
7 ECONOMIE

Fostul lider sindical Zoltan Lacataș deschide


la Vulcan, un Birou de traduceri și
legalizări-apostilări de documente
Migrația forței de muncă și circulația
persoanelor în spațiul Uniunii Europene,
dar și în afara acestuia, fenomen în care
sunt implicați și foarte mulți oameni din
Valea Jiului, face ca nevoia existenței unui
Birou de consultanță în traducerea de
documente oficiale, a serviciilor de
legalizare și apostilare a acestora, atât
pentru persoanele fizice, cât și pentru cele
juridice, să devină nu doar o imperioasă
necesitate, ci și o afacere de succes în
plan local.

Această oprtunitate a fost valorificată de


către fostul lider sindical Zoltan Lacataș, Vulcan, pe Bd. Mihai Viteazu, bl. E2, sc.3,
fost președinte al Sindicatului Liber de la ap.1-parter, începând de luni, 4 septembrie
EM Uricani și, mai apoi, fost președinte al 2017. Serviciile oferite de această firmă pot
Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului fi însă contractate de cei interesați și
(LSMVJ), în prezent pensionar. Lacataș online, prin e-mail sau direct pe pagina
și-a înființat de curând o firmă care are ca dedicată de facebook a acesteia.
obiect de activitate tocmai prestarea Inaugurarea oficială a noului sediu al
serviciilor de traducere autorizată în și din acestei firme va avea loc luni, 4 septembrie
cele mai importante limbi de circulație 2017, ora 16,30.
internațională, a serviciilor de legalizare și
superlegalizare de documente oficiale, ”Ceea ce îmi doresc este să pot veni în
apostilări etc. sprijinul oamenilor care au nevoie de acest
tip de servicii, mai ales în zona de
”Prin echipa noastră de traducători centru-vest a Văii Jiului, unde suntem
autorizați, oferim traduceri de documente și singuri pe piața de profil, dar desigur
Publicaţia acte de orice fel în și din limbile engleză, intenționăm să ne extindem în toată Valea
franceză, germană, spaniolă, italiană și Jiului și în tot județul Hunedoara. Ceea ce
EXCLUSIV altele. În total, asigurăm pentru început, cred că reprezintă pentru noi un atu este
traduceri în și din 11 limbi dar, în măsura în seriozitatea, punctualitatea și
ISSN 1842-4473 care vor exista solicitări, intenționăm să ne profesionalismul, principii pe care eu le-am
este o marcă înregistrată a adaptăm oricării tip de solicitare”, spune respectat în toate actvitățile mele, dar
Zoltan Lacataș. desigur și tarifele foarte convenabile pe
SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL care, ca orice firmă aflată la început, le
Denumită sugestiv ”Traduceri for you”, propunem viitorilor noștri clienți”, mai
CUI: RO-13603933;
firma înființată de fostul lider sindical Zoltan spune Zoltan Lacataș.
RC: J/20/736/2000
Lacataș va funcționa, cu sediul principal la Tiberiu VINȚAN
Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75
Telefon: 0254-513.406
E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com
Web: www.ziarulexclusiv.ro

Director-Redactor şef: Tiberiu VIN'AN


Telefon mobil: 0722-554.809
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com

Editor: LuminiŃa VIN'AN


Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii:
Telefon mobil: 0724-020.474
proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în flexibilitatea de a produce de la
piese unicat până la producția de serie, în funcție de cerințele pieței.
Contabil şef: GheorghiŃa CA'AN Aprecierile partenerilor din Austria și Germania reprezintă certificatul de garanție al
produselor noastre.
Grupul de presă Exclusiv este membru
al: Patronatului Presei din România Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila,
str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale firmei sau vizitând
site-ul www.simausrom.com
Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU
EVENIMENT 8

Sport de plăcere pentru toate vârstele, la înălțime,


în ”Castelul din Carpați” de la Vulcan
Peste 60 de sportivi din Valea
Jiului, Deva, Tg.Jiu, Timișoara
s-au aliniat, la finele săptămânii
trecute, la startul competițiilor
de Cross Montan și Mountain-
bike care au avut loc la finele
săptămânii trecute, la Pasul
Vîlcan, în cadrul celei de-a
cincea ediții a festivalului de
turism și sport montan ”Castelul
din Carpați”, eveniment
organizat de Primăria și
Consiliul local al municipiului
Vulcan.

Vremea perfectă și organizarea


foarte bună au susținut efortul ultimul rând sportivii Daniel
sportivilor, care au avut de Halastăuan și lui Ionuț Chiriac,
parcurs trasee de competiție pentru implicarea lor totală în
mult mai dificile față de anii derularea acestui evenment
anteriori. Dincolo de ocupanții sportiv de mare ținută și calitate.
celor trei poziții de pe podiumul
competițiilor, pe diferite categorii ”Mulțumesc încă o dată tuturor
de gen și de vârstă, important celor ce au făcut posibil
este că toată lumea a trecut cu evenimentul sportiv de astăzi
bine linia de sosire. Evident, din Pasul Vîlcan. Felicit sportivii
câștigătorii au fost premiați și care au participat și anul acesta
aplaudați de toți cei prezenți. la cele două competiții: Cross
montan și Mountain-bike”, a
Primarul municipiului Vulcan, spus Gheorghe Ile.
Gheorghe Ile transmite
mulțumiri tuturor participanților În Castelul din Carpați de la
și felicitări câștigătorilor. De Pasul Vîlcan, au avut loc,
asemenea, acesta a ținut să săptămâna trecută și cursele
mulțumească tuturor celor ce unui spectaculos turneu
s-au implicat pentru reușita internațional de longboard,
acestui eveniment: Jandarmeria despre care primarul Vulcanului
Română, echipa Smurd, Poliția apreciază că poate constitui un
Locală, voluntarii subfilialei de alt punct important în
Cruce Roșie, echipa serviciului promovarea turismului în Valea
de Asistență Socială din Jiului. ”Misiunea mea și a
Primărie, echipa tehnică, colegilor mei de a dezvolta cât
membrii Consiliului Local, mai multe tipuri de actiivități în
tuturor suporterilor sportivilor, Pasul Vîlcan, devine începând
tuturor voluntarilor și nu în din aceste zile și mai bine
definită. Sportul extrem unora, la ,,toate drumurile duc la
LongBoard, practicat în toată Pasul Vîlcan” a fost doar o
lumea de un număr foarte mare chestiune de timp. Nicăieri în
de iubitori ai acestuia, și-a găsit Europa nu există o îmbinare
locul perfect de desfășurare la mai bună de traseu de
nivel de competiție mondială, LongBoard în proximitatea unei
aici, la noi, în Pasul Vîlcan. telegondole. Pentru oamenii cu
Competiția internațională din viziune această noutate sportivă
aceste zile este doar o pentru zona noastră este o
”încălzire” pentru etapele de deschidere importantă către un
Campionat Mondial pe care le proiect de dezvoltare turistică
vom organiza începând de la mult mai amplu, despre care voi
anul, prin intermediul Asociației vorbi la momentul potrivit”,
Internaționale de LongBoard. explică Gheorghe Ile, primarul
De la ,,drumul care nu duce municipiului Vulcan.
nicăieri” – conform spuselor Tiberiu VINȚAN
9 EVENIMENT

Amintiri și emoții la ”Întâlnirea generațiilor” de sportivi


ai Clubului Știința Petroșani
Pentru că, dincolo de activitatea
academică, Universitatea din
Petroșani se identifică prin
bogata sa experiență în
domeniul sportului, care a adus
într-o vreme faima Clubului
Sportiv Știința Petroșani, la
fotbal și, mai ales, rugby,
conducerea Universității, la
inițiativa inimosului prof.
Gheorghe Irimie marchează de
câțiva ani buni un eveniment
emoționant în cadrul căruia
generațiile de sportivi care au
evoluat sub culorile clubului
patronat de Universitatea din
Petroșani se reunesc în
complexul sportiv Știința.
Universitatea din Petroșani își județene, primarul Petroșaniului eveniment a fost posibil și că el
Evenimentul marchează anul amintesc cu plăcere că, dincolo Tiberiu Iacob Ridzi sau poate deveni o frumoasă
acesta și un important jubileu: de performanța câștigării titlului președintele Consiliului tradiție. Sper ca anul viitor,
împlinirea a 45 de ani (1972- de vicecampioană națională la județean Hunedoara, Mircea acesta să fie unul și mai reușit”,
2017) de la cea mai mare rugby în 1972, de numele Bobora fiind doar doi dintre a declarat Costel Avram.
performanță sportivă realizată acestei echipe, purtătoare cu aceștia.
de generația de aur au onoare a siglei ”florii de colț”, se În aceași atmosferă marcată de
rugbyului din Valea Jiului, leagă și alte performanțe Fost component al echipei de emoția revederii a decurs și
respectiv clasarea pe poziția de absolut remarcabile cum ar fi, rugby Știința Petroșani și întâlnirea generațiilor echipei de
vicecampioană a României. spre exemplu, cele trei Cupe ale absolvent al Universității din fotbal ”Știința” Petroșani.
”Știința Petroșani reprezintă un României câștigate în 1983, Petroșani, cunoscut om politic și ”Vorbim despre amintiri de
nume sinonim cu valoarea și 1991 și 1993. manager al companiei de apă genul celor consemnate, spre
performanța din sportul din Valea Jiului, Costel Avram exemplu, în generația
românesc. Aniversăm în acest Toate aceste performanțe s-a declarat, la rândul său, antrenorului Gheorghe Irimie,
an, 45 de ani de la obținerea de sportive au fost posibile datorită onorat de invitația de a participa apreciat cadru universitar
către generația de aur a unor jucători exemplari, dedicați la acest eveniment. ”Alături de astăzi, cu Holda, Păsculescu,
rugbyului din Valea Jiului a sportului cu valonul oval, alți oameni de sport, practicanți I.Dinu, Marina sau Milea,
titlului de vicecampioană precum: C. Dinu, Ortelecan, Fl. sau iubitori ai rugbyului, am sportivi care au câstigat în anul
națională la rugby, o încununare Constantn, Bărgăunaș, Bucos, participat astăzi la evenimentul 1963 titlul național universitar!
a activității spotive derulate sub Emil Neagu, Fălcușanu (cu toții organizat de Universitatea din Dar vorbim de asemenea
stindarul echipei patronate de componenți și ai lotului național Petroșani pentru a marca despre jucători de mare valoare,
Universitatea noastră. Particip de rugby), cărora li se adaugă ”botezul” stadionului Știința, precum „Bombo” Ionescu,
cu mare plăcere la acest alți și alți sportivi remarcabili. căruia i s-a atribuit numele Răsădeanu, Făgaș, Bulbucan,
eveniment în care ne revedem Desigur, toate aceste profesorului Aurel Suciu. Felicit Pănescu sau despre regretații
cu gloriile sportive ale Științei și performanțe îl au drept numitor conducerea Universității pentru Grizea, Floria Dumitrache, Gică
am convingerea că această comun și pe cel care a fost prof. această decizie, pentru că, deși Știr, Puiu Rusu și alții. Marele
întâlnire a generațiilor poate fi Aurel Suciu, antrenor al echipei nu a jucat rugby, profesorul merit pentru această întâlnire
un imbold și pentru sportivii de rugby Știința Petroșani, ani Aurel Suciu este unul dintre anuală îl are minunatul nostru
noștri de astăzi. Universitatea de-a rândul. În semn de omagiu oamenii care a făcut foarte profesor Ghiță Irimie, fost
din Petroșani este un susținător pentru întreaga sa activitate, multe pentru acest sport în antrenor al echipei Știința
al sportului din Valea Jiului și, stadionul ”Știința” din Petroșani Valea Jiului și recunoașterea Petroșani, care de 20 ani ne
atâta vreme cât vom putea face va purta de acum înainte acestui lucru este un gest de adună pe majoritatea. Din
acest lucru, vom continua să numele de ”Aurel Suciu”. onoare. M-am reîntâlnit astăzi și păcate, unii au plecat în cer
susținem echipele de fotbal și cu foștii mei colegi din echipa mult prea devreme, dar rămân
rugby ale clubului nostru Știința La evenimentul organziat la de aur a rugby-ului din prezenți în povestirile noastre:
Petroșani”, a declarat finele săptămânii trecute au Petroșani, unii fiind sportivi de Bălăneanu -Mercureanu -
prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, participat, alături de numeroși legendă ai sportului cu balonul Zarculea -Marincan -David -
rectorul Universității din sportivi (fotbaliști și rugbyști) din oval la nivel național. Cu emoția Păsculescu -Stir -Varhonic -
Petroșani. mai multe generații ale regăsirii, am depănat amintiri și Tugearu -Dlujanschi”, spune
echipelor reprezentative ale ne-am bucurat că, prin fostul arbitru internațional Ion
Cei prezenți la întâlnirea Științei Petroșani și oaspeți din intermedierea Universității și Danciu.
generațiilor de sportivi de la cadrul autorităților locale și Primăriei din Petroșani, acest Tiberiu VINȚAN
ADMINISTRA IE 10

Noi locuri de muncă vor fi create începând Primăria Lupeni a stabilit


cu luna octombrie, la Petrila un program pentru
Veste bună pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă în orașul colectarea deșeurilor din
Petrila. Administrația de la Petrila
anunță că, în clădirea fostului Magazin cartierele cu case ale
General din localitate, un investitor
german va urma să deschidă o fabrică orașului
de confecții textile. Activitatea ar urma
să înceapă în luna octombrie a acestui
an, până atunci se primesc cererile
pentru angajarea unui număr de 50 de
persoane, pentru început. În maximum
un an investitorul își propune să
angajeze peste 200 de persoane. lucrat în acest domeniu, pe cei care vor
să lucreze, pentru că nu este obligatoriu
„Din fericire, am reușit să convingem un să fie calificați, să vină să își depună
cetățean german, care are o firmă de cererile de angajare la sediul primăriei
confecții textile, să vină să deschidă un orașului Petrila. Am invitat pe data de 7
punct de lucru și la Petrila. Am avut o septembrie la ora 9,00 o comisie din
discuție și cu cei cre au în proprietate partea acestei firme care va fi prezentă
fostul Magazin General și i-am rugat să la sediul primăriei și vor discuta cu
accepte condițiile investitorului pentru a fiecare în parte, cu toți cei care își La Lupeni, acțiunile pentru eficienizarea serviciului
putea închiria spațiul și să creem noi doresc să lucreze la această firmă. de colectare a deșeurilor continuă.
locuri de muncă. În prima fază am Sper să fieprezenți oameni la această
înțeles că vor să angajeze un număr 50 întâlnire pentru că noi așa am spus că Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță a
de persoane, iar după un an de zile este nevoie mare de locuri de muncă. dispus, în aceste zile, luarea altor noi măsuri în
acesta vrea să ajungă până la 200 de Au estimat că undeva la 1 octombrie își această direcție. ”Continuăm acțiunile de
locuri de muncă. Ne-au spus că vor să vor începe activitatea”, mai spune menținere a curățeniei în municipiul Lupeni.
relocheze un punct de lucru pe care îl primarul Vasile Jurca. Începând cu luna septembrie, vom colecta gunoiul
au în Ucraina, să-l transfere în menajer de la case conform programului stabilit pe
România”, declară primarul orașului De asemenea, proprietarii fostului zile și străzi. Concmitent, vom continua acțiunea
Petrila, Vasile Jurca. Magazin General de la Petrila au de amplasare a pubelelor de colectare a
informat că la parterul acestei clădiri a deșeurilor în toate zonele”, informează Lucian
Conform declarațiilor edilului de la fost închiriat un spațiu pentru un retailer Resmeriță.
Petrila, aceste locuri de muncă nou cu o rețea la nivel european (PEPCO),
creeate sunt o sursă benefică pentru care ar urma să deschidă un magazin Potrivit dispoziției emise de edilul lupenean,
toți cei care își doresc acest lucru, care oferă articole de îmbrăcăminte reprezentanții firmei de salbritate vor acționa
deoarece investitorul german nu pentru întreaga familie, precum și pentru ridicarea deșeurilor din cartierele cu case,
impune calificare sau experiență în produse pentru casă, la cele mai mici după următorul program:
domeniul confecțiilor textile. „Aș ruga pe prețuri. • În ziua de marți a fiecărei săptămâni: pe
toți cei care sunt interesați, care au mai Daniel BOLOG toate străzile din cartierul Ștefan;
• În ziua de miercuri a fiecărei săptămâni: pe
străzile de pe pârâul Roșia;
• În ziua de joi a fiecărei săptămâni: pe
străzile 9 Mai, Tineretului, Bărbăteni,
Tusului, Gării, Zănoaga, Vânătorilor, Calea
Brăii, Straja și Mierleasa;
• În ziua de vineri a fiecărei săptămâni: pe
străzile Brazilor, Lungă, Negoiului,
Caraiman, Victoria, Cartier Ștefan,
Frumoasa, Minerilor, Pompierilor, I.L.
Caragiale, M. Sadoveanu, 1 Mai, Avram
Iancu, Nicușor Gociu, Pădurarilor, Eroilor,
Stadionului și Pomilor.

Primarul municipiului Lupeni invită de asemenea


cetățenii să păstreze curățenia și să depună
deșeurile menajere numai în locurile special
amenajate în acest scop, astfel încât activitatea
muncitorilor de la salubritate să poată fi una
eficientă, iar orașul să devină curat și îngrijit.

Tiberiu VINȚAN
11 ACTUALITATE

S-a redeschis bazinul didactic de înot


de la Petroșani
După o lună în care Bazinul didactc de înot ”S-a făcut igienizarea bazinului didactic, în
de la Petroșani a fost închis, în vederea profunzime. Lucrările au fost unele de
efectuării necesarelor lucrări de reabilitare amănunt, este adevărat, de finețe, dar
a spațiilor interioare de servicii și, mai ales, absolut necesare și mă bucur că am reușit,
de igienizare, acesta și-a redeschis porțile în timpul pe care l-am avut la dispoziție și
pentru amatorii de înot, saună și relaxare cu fondurile de care dispunem, să finalizăm
acvatică, începând cu data de 1 septembrie tot ceea ce trebuia făcut astfel încât să
2017. redeschidem bazinul sub cele mai bune
auspicii de calitate pentru cei care ne trec
Administratorul Bazinului de înot, Petre pragul. Vreau să le mulțumesc de altfel,
Popa, spune că în luna august, cu eforturi celor din echipa cu care am lucrat pentru a
deosebite, au fost realizate toate lucrările face aceste lucrări și pentru ca bazinul să
care erau necesare, astfel încât acum poată fi redeschis la termenul pe care l-am
popularul bazin de înot de la Petroșani este stabilit (1 septembrie) în cele mai bune
ca și nou, pregătit șă-și primească prietenii. condiții. De pe acum îi așteptăm pe toți cei
care vor să vină la bazinul de la Petroșani
să o facă cu cea mai mae încredere”,
spune Petre Popa.

Administratorul Bazinului de înot de la


Petroșani arată că programul acestui bazin piste de înot de dimensiuni olimpice, o
a rămas nemodificat (L-V 09,00-21,00; S-D saună norvegiană, precum și vestiare, băi
09,00-15,00) iar tarifele de utilizare sunt și și toate celelalte dotări necesare, precum și
ele, deocamdată, aceleași. personalul competent pentru acest gen de
activitate sportivă.
Bazinul de înot de la Petroșani, situat în
cartierul Aeroport (zona Parângul) are 5 Tiberiu VINȚAN
REPORTAJ 12

Începută în cetatea medievală concordanță cu statutul de turiști vorbind în mai toate


de la Ceski Krumlov, călătoria șofer, Praga fiind după cum se limbile pământului, fac din
noastră în Boemia continuă, știe Capitala mondială a berii. orașul vechi (Staro noste) un loc
într-un mod cât se poate de Staropramen, Krusovice, plin de magie în care parcă te
firesc, cu însăși Capitala Gambrinus, Budweiser sunt aștepți să apară de după colț,
elegantei provicii europene, dar mărci care nu mai au nevoie de cu pelerina-i fluturând în vânt,
și a Cehiei de astăzi, orașul prezentare. Aici, la Praga, ele celebrul vrăjitor Rumburak.
supranumit ”al celor o mie de se pot bea la halbă, fie ea mai
clopotnițe” sau „orașul de aur”, mare sau mai mică, la pahar (de Citadelă a ducilor și mai apoi a
denumiri consacrate în toate asemenea, mai mare sau mai regilor Boemiei, Praga istorică
legendele urbane ale Pragăi. mic), lângă care așezi fără este străbătută de Vltava, cu
resticții covrigi și pateuri, totul apele sale limpezi pe care
Trebuie să recunosc că, încă de sărat, numai bun de combinat alunecă într-o armonie perfectă
la bun început am fost frapați de cu o bere blondă ori brună, lebede albe alături de
întinderea acestui oraș. Nu e de roșie sau albă, filtrată sau numeroase vase de mici
mirare, pentru că în Europa, nefiltrată, mai strong sau mai dimensiuni care oferă turiștilor o
doar Londra are o suprafață mai soft, după gustul și preferințele altă viziune asupra orașului. gărzii în sunet de fanfară este o
întinsă decât aceasta... La fiecăruia. În plus, restaurantele Numeroase poduri fac legătura experiență de neuitat. Trecând
prima vedere, în Praga am și tavernele din Praga, te îmbie între cele două maluri ale de punctul de securitate, impus
întâlnit un oraș medieval clasic, cu mâncarea tradițională Vltavei, dar cel mai celebru este de noile realități europene,
perfect conservat și plin de apetisantă și nu poți să treci Podul Carol (Karlův most), Pražský hrad ți se descoperă
viață, aflat în mijlocul unui alt nepăsător pe lângă ele, mai vegheat de undeva de sus, de puțin câte puțin. Cel mai
oraș, cât se poate de modern, ales că de pe terase, oriunde maiestuosul Castel Praga. impresionant obiectiv al
de vibrant și energic. Și pentru ți-au arunca privirea, priveliștea Construit de împăratul Carol cel întegului complex este desigur
că de obicei prima impresie este una spectaculoasă. Mare, imensul pod de piatră Catedrala Sf. Vitus, o
contează, am hotărât că pentru este străjuit de o parte și de alta construcție impresionantă,
a gusta pe deplin din farmecul După puțină odihnă de impresionante statui. Este demnă de cultura și arhitectura
orașului, să îl străbatem fie pe binemeritată și cu bateriile minunat în lumina zilei, dar de-a europeană, tipică Renașterii.
jos, fie cu mijloace de transport încărcate, pornim în dreptul magnific în nopțile cu Magnifică la exterior, magnifică
în comun. Ca să fiu sinceră, descoperirea Pragăi. Străzi lună. La capetele podului în interior, cu ziduri ”dantelate”
cazarea o aveam la un hotel din pietruite, clădiri istorice bine veghează trei turnuri, două la și cu sculpturi și picturi celebre
centru istoric, dar pentru a nu fi conservate, neatinse de poalele castelului, iar unul – cel ale marilor maeștrii ai artei, dar
tentați să nu ne ținem trecerea timpului, piețe pline de mai impresionant și de altfel și cu vitralii superbe care redau
promisiunea, am parcat mașina forfotă, culoare și muzică, considerat de specialiști drept întregului spațiu un aer diafan,
în garajul hotelului. Și bine am magazine cu suveniruri și cea mai frumoasă clădire civilă plin de misticism.
făcut pentru că una din ispitele cristale (evident de... Boemia !), în stil gotic din lume - în Orașul
Pragăi nu este deloc în pictori, câtăreți și santimbalci, Vechi. De neratat pentru orice turist ce
vine aici este și Strada de aur
Străbătând Podul Carol, te sau Golden Lane, străjuită de
îndrepți spre cartierul Mala case mici, viu colorate, care se
Strana, unde Pražský hrad spune că în timpurile străvechi
(Castelul Praga) ți se dezvăluie au fost locuite de numeroși
în toată splendoarea. Imensul alchimiști care încercau să
complex, aflat sub protecția obțină aur prin diverse metode.
UNESCO, cuprinde Catedrala Poate că le-a ieșit sau poate că
St. Vitus, Palatul Regal, Golden nu, dar cert este faptul că
Lane, biserica St. George și străduța și-a păstrat (re)numele,
palatul Lobkowicz. Castelul iar casele “vrăjitorilor” au
Praga (Pražský hrad) a fost devenit astăzi adăpost pentru
domeniul întemeietorilor numeroase buticuri cochete, în
orașului, domeniul ducilor, al care poți achiziționa fel de fel de
regilor și împăraților, domeniul suveniruri.
castelului din romanul lui Kafka
și este și astăzi domeniul care Dealul Petrin oferă o panoramă
deservește cele mai importante superbă asupra orașului, dar nu
instituții muzeale ale Cehiei, dar avem prea mult timp să o
și sediul oficial al Președintelui admirăm pentru că pașii ni se
Republicii Cehe. îndreaptă spre un alt obiectiv
turistic pe care nu ai voie să-l
Dacă orele amiezii te prind în ratezi dacă vizitezi Praga:
fața Castelului, schimbarea Mănăstirea Strahov.
13 REPORTAJ

mai bune beri din Praga, unii


fiind de părere că berea de
Strahov fiind chiar cea mai bună
din lume.

Cu o astfel de reclamă, tentația


de a gusta un pahar din celebra
bere mănăstirească de Strahov
este irezistibilă. Și, trebuie să
recunosc, cu mâna pe inimă, că
bere ca aici, la Mănăstirea
Strahov, nu am băut niciunde,
indiferent pe ce meleaguri ale
lumii ne-au fost purtați pașii.
Drept pentru care certific,
Aflată pe o străduță pietruită, asemeni milioanelor de turiști
străjuită de numeroase clădiri care încearcă anual această
istorice, Mănăstirea Strahov experiență, că Praga este, cu
găzduiește între zidurile sale adevărat, Capitala Mondială a
Bazilica Sfintei Fecioare Maria, Berii.
o clădire care adăposteşte o
frumoasă bibliotecă dar și o Evident, ceva mai veseli decât
inedită galerie de artă. Datând la venire, ne îndreptăm în
din anul 1138, Mănăstirea periplul nostru turistic la Praga,
Strahov a cunoscut o istorie spre Cartierul Evreiesc. Aici
zbuciumată. A fost martoră a tronează două figuri marcante
multor războaie, a fost distrusă identificate cu această zonă a
și reconstruită, jefuită de orașului: Franz Kafka, celebrul
nenumărate ori, a fost închisă scriitor și misticul humunculus
de către comuniști dar rezistat și Golem, creație a lui Jehuda ben
și-a păstrat identitatea fiind nu Bezalel, cunoscut drept Rabinul
numai un lăcaș de rugăciune ci Löw. Se spune că în podul de la
și un activ centru cultural. Sinagoga Veche stă ascuns
Biblioteca mănăstirii este de-a Golemul, creatură din lut căruia
dreptul impresionantă, un rabin, stăpân al unor vechi și
adăpostind cărți de o valoare de mult uitate cuvinte magice,
inestimabilă. Dar dincolo de i-a dat viață cu scopul de a
toate acestea, toate ghidurile proteja pe timp de noapte
turistice ne informează că cartierul locuit de evrei. Praga și să nu treci prin Piața
Mănăstirea Strahov este Wenceslas , centrul principal al
recunoscută ca fiind păstratoare Cât despre scriitorul Kafka, orașului modern, înconjurat de
a rețetelor de fabricare a celei vorbitor de limbă germană și magazine, cinematografe,
evreu la origini, cu o viziune a hoteluri, restaurante și cafenele.
absurdului greu de înțeles, ales Aici, în această piață, cehii au
mai atunci când locuiești în scris istoria, mai întâi în anul
eclecticul oraș Praga, acesta 1969 când un student ceh și-a muzicii, cehii au dedicat de altfel
este în prezent cel mai venerat dat foc în semn de protest față multe din obiectivele lor turistice
scriitor ceh. Și lumea și orașul de Tratatul de la Varșovia, iar unor artiști celebri, dincolo de
care l-au rănit cândva sunt mai apoi în noiembrie 1989, cei enumerați mai sus
acum, mai mult ca oricând, ale când ”Revoluția de Catifea” a regăsindu-se și ”Zidul lui
lui. Dovadă stau numeroasele pus capăt regimului comunist, Lenon”, un loc de pelerinaj
statui care-l reprezintă în aducându-l în atenția lumii pe pentru toți iubitorii rockului, ai
diverse ipostaze sau cozile liderul politic Vaclav Havel. Beatles-ului și ai lui John Lenon.
interminabile de turiști dornici să
viziteze casa unde acesta a Tot aici, turiștii pot vedea Ar mai fi multe de văzut, de
suferit și unde și-a transpus splendorile arhitectonice din descoperit sau de scris, dar vă
genial această suferință în Piața Carol, cu Primăria Pragăi, încurajez să faceți personal
romanele sale memorabile: cu Casa Faust sau ciudata efortul de a vizita Praga. Pentru
”Castelul” sau ”Procesul” ș.a. Casă Dansatoare, dedicată că Praga este cu adevărat o
moștrilor sacri ai stepului: Capitală Magică a Europei !
Cât despre Orașul Nou (Nove Ginger Rogers și Fred Astaire.
Mesto), nu se poate să vi în Iubitori ai artelor, ai culturii și ai Luminița VINȚAN
ACTUALITATE 14

Cum a descoperit jurnalistul Ilie


Pintea, Hunedoara din Afganistan ?

Aflat din nou în ”misiune” în emoționant să dau de ceva atât


tabăra NATO din Kandahar, în de drag mie tocmai aici, și m-am
Afganistan, jurnalistul Ilie Pintea bucurat să le spun americanilor
- corespondentul din Valea Jiului câte ceva despre castelul ăsta
al Radio România Actualități, a atât de frumos. Nu știu alții cum
avut frumoasa surpriză de a sunt, dar hunedoreanului din
constata că trupele americane mine i-a crescut inima văzând
dislocate în teatrul de război din tocmai aici, în Afganistan,
Afganistan cunosc și imaginea asta - ceea ce vă
apreciază... județul Hunedoara. doresc și vouă”, a ținut să ne
împărtășească din această
Ilie Pintea relatează cum, într- frumoasă experiență, Ilie Pintea,
una din zilele trecute, în sediul într-o postare pe pagina sa
Comandamentului american din facebook.
Kandahar, unde urma să
înregistreze un interviu cu Noile experiențe de care
comandantul Task Force Devil jurnaliștii români Ilie Pintea și
Strike, lt.col. Joseph Greay, nu Mario Balint, trimișii speciali ai
mică i-a fost surpriza să Radio România Actualități în
SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI găsească un poster cu... teatrul de război din Afganistan,
Str. 1 Decembrie 1918 nr.120,
Petroşani Castelul Corvinilor. constituie subiectul unor inedite
(jud. Hunedoara) radioreportaje pe care le puteți
Telefon: 0354.107.484
Fax: 0254.540.158 ”Fotografia asta e despre cât de asculta la postul național de
mică-i lumea. Am găsit posterul radio, în direct, în aceste zile.
AGEN3IA VULCAN
Str. N.Titulescu nr. 38 cu Castelul Corvinilor nu în Totodată, Ilie Pintea și Mario
Bl.4T-parter vreun birou de prin județ, ci în Balint înregistrează de zor
Vulcan (jud. Hunedoara)
Telefon: 0354.108.716 sediul Comandamentului imagini foto și video pentru o
american din Kandahar, unde nouă expoziție multimedia care
AGEN3IA PAROŞENI
EM Paroşeni, trebuia să ne întâlnim cu va fi prezentată la finalul acestui
str. Paroşeni nr.22 locotenent-colonelul Joseph an, sperăm și în Valea Jiului, nu
Vulcan (jud. Hunedoara) doar la București.
Telefon: 0354.108.717 Geary, comandantul Task Force
Devil Stike. A fost de-a dreptul Tiberiu VINȚAN
AGEN3IA GIROC
- Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea Str. Trandafirilor nr. 28A
împrumuturilor; Giroc (jud. Timiş)
Telefon: 0356.463.444
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil;
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; AGEN3IA CURTICI
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de Str. RevoluŃiei nr. 18
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse la Curtici (jud. Arad)
împrumuturi; AGEN3IA BĂNI3A
- Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale; Str. BăniŃa nr. 201
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în BăniŃa (jud. Hunedoara)
serviciile oferite membrilor;
- Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale deosebite.
AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE !
15 POLITICĂ

Adrian David (PNL): ”Modernizarea drumurilor județene este doar un alt


proiect fantezist al administrației PSD”
Proiectul de hotărâre privind pentru investițiile necesare la
intenția Consiliului județean modernizarea celor 10 drumuri
Hunedoara de a moderniza un seamănă cu raportările uluitoare
număr de 10 drumuri județene privind producția de grâu și
cu impact major în dezvoltarea porumb la hectar, făcute pe
turismului în regiune este criticat vremea regimului comunist și,
de Opoziția politică. mai nou, reluate de liderii PSD
Primvicepreședintele PNL de la toate nivelurile. ”În primul
Hunedoara, Adrian Nicolae rând, domnul Bobora face încă
David a declarat, în cadrul unei o promisiune fără acoperire, din
conferințe de presă care a avut moment ce nu este indicată și
loc la Petroșani că proiectul, sursa de finanțare a acestei
dincolo de faptul că a fost impus mega-investiții în drumurile
în mod autocratic de către județene”, spune Adrian David.
conducerea CJH, este și unul
absolut fantezist. Acesta spune că, la bursa
zvonurilor, în PSD se vorbește
David apreciază că promisiunea despre o posibilă finanțare
alocării a 230 de milioane de lei printr-un program național de
tipul PNDL3, ceea ce este încă pentru a fi propuse spre
Consiliul județean Hunedoara vizează o absurditate, din moment ce
statul român, deși a anuțat cu
finanțare și nu altele ? Mă întreb
dacă nu era mai bine să folosim
modernizarea altor 10 drumuri surle și trâmbițe începerea
programului PNDL 2, încă nu a
acești bani pentru modernizarea
unor școli sau a unor grădinițe ?
județene de interes turistic reușit să semneze nici un
contract financiar pentru acesta.
Și mai am și alte întrebări de
acest fel, la care însă nu cred
”Reabilitare drumurilor județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice
că vom primi răspuns din partea
și promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara În altă ordine de idei, chiar domnului Bobora”, a declarat
reprezintă una din prioritățile Consiliul Județean Hunedoara”, a declarat dacă, într-un mod fericit, ar Adrian David.
Mircea Bobora, președintele Consiliului județean Hunedoara după ședința exista acești bani, 230 de
de Consiliu județean din 30 august, în cadrul căreia a fost aprobat un milioane de lei reprezintă o Primvicepreșeidntele PNL
proiect privind modernizarea unui număr de 10 drumuri județene, situate sumă mult mai mare decât ar fi Hunedara mai spune că, în
în jumătatea de nord a județului.
putut spera județul Hunedoara ședința Consiliului județean de
Potrivit proiectului adoptat cu majoritatea voturilor PSD din Consiliul să primească de la Guvern. joi, 30 august, consilierii PNL au
Judeţean Hunedoara, cele 10 drumuri vor fi reabilitate în următoarea Fostul președinte liberal al încercat, fără succes, să
perioadă, în cadrul unei investiţii în dezvoltarea infrastructurii turistice si Consiliului Județean Hunedoara competeze lista de investiții în
promovarea patrimoniului economic si cultural al Hunedoarei. Lista spune că, tocmai din acest infrastructura de drumuri
şoselelor care vor intra în reabilitare cuprinde:
motiv, repartizarea acestor bani județene, cu alte 5 obiective
• DJ687E Hunedoara – Teliucul Inferior și DJ687D Teliuc – Topliţa, ar fi trebuit făcută în urma unor considerate de aceștia la fel de
ambele cu destinaţia Lacul Cinciş,
dezbateri publice temeinice și importante pentru dezvoltarea
• DJ687A Hăşdat – Haţeg, drum care străbate Dealurile Silvaşului cu responsabile. Ori, după cum turismului în regiune. Astfel,
destinaţia turistică Mănăstirea Prislop,
afimă liderul liberal din Valea PNL a propus includerea în lista
• DJ687L – DJ687C – DJ687G, DJ687G Toteşti – Densuş –Ştei, din
Ţara Haţegului, Jiului, niciunul dintre primarii de investiții pentru reabilitare a
• DJ685 Cârneşti – Baraj Trei Ape, DJ686D – DJ685 – DJ686, care au fost întrebați despre DJ 660A Valea de Brazi –
DJ686 Sântămăria Orlea- Râuşor, din zona Retezat acest proiect, nu știau de Câmpu lui Neag (în zona
• DJ668 Bretea Română – Călan, de pe Valea Streiului. existența lui. ”Sigur că ne-am barajului de la Valea de Pești),
obișnuit cu modul autocratic de a DJ Petroșani – Cabala Rusu
„În urma realizării acestor obiective de investiţii se vor îmbunătăţi conducere al domnului Bobora (pe porțiunea de 1,8 km de la
condiţiile de circulaţie şi a suprafeţelor de rulare, se va mări capacitatea și al PSD, la Consiliul județean stația de telescaun până la
portantă a tuturor tronsoanelor de drumuri. Reabilitarea tronsoanelor de Hunedoara, unde se lucrează Cabana Rusu, drum care
drumuri propuse va duce la creşterea fluxului de turişti români si mai ales
străini în judeţul Hunedoara, la promovarea patrimoniului cultural şi nu în
cu ferestrele închise. Eu m-am necesită în mod obligatoriu o
ultimul rând la creşterea considerabilă a veniturilor micilor investitori din convins deja de felul în care lăgire corespunzătoare), DJ 741
zonele care asigură servicii de cazare, alimentaţie publică, ecoturism. înțelege domnul Mircea Bobora București – Balșa (în Țara
Toate acestea vor contribui în mod pozitiv la consolidarea bugetului să conducă această instituție Moților), DJ de la Vața de Sus
propriu al judeţului”, informează Consiliul Judeţean Hunedoara. publică: autocratic, până la limita cu județul Arad și
netransparent și mincinos ! Mă DJ de la Ghelari la Poienița
Conducerea Consiliului județean Hunedoara apreciază, în același timp,
că în ceea ce privește regiunea Văii Jiului, deja se află în finanțare un întreb, oare nu trebuiau Voinii și, mai departe, la Poiana
proiect privind modernizrea drumului județean spre masivul Parâng, consultați și primarii din județ Răchițelii, în Ținutul
precum și drumul județean Merișor-Dealu Babii-Vulcan. De asemenea, de asupra modului de repartizare al Pădurenilor.
curând a fost finalizată o altă investiție în infrastructura rutieră cu impact unei sume de bani atât de
turistic, prin modernizarea drumului județean de la Pasul Vîlcan, până la mari ? Mă întreb, pe ce criterii Tiberiu VINȚAN
limita cu județul Gorj.
au fost alese aceste 10 drumuri
CULTURĂ 16

Valeriu Butulescu și actorii Teatrului din Valea Jiului au dăruit


publicului iubitor de cultură românească din China, ”Infinitul Brâncuși”
În mod cert, criticul literar Alex Consiliului Judeţean Hunedoara
Ștefănescu are dreptate când pentru iniţierea şi sprijinirea
spune că, ”în alte țări, în mediile acestui proiect. Proiect care va
culturale, faci o impresie bună continua şi pe alte meridiane...”,
dacă spui că vii din țara în care spune Valeriu Butulescu.
trăiește Valeriu Butulescu”.
Cu o tradiţie de peste 30 de ani,
Ambasador al culturii românești Târgul Internațional de Carte de
în zeci de state ale lumii, Valeriu la Beijing a reunit și în acest an,
Butulescu a participat în august timp de cinci zile, vizitatori,
2017, pentru al doilea an editori, agenţi literari,
consecutiv, la Târgul de Carte distribuitori de carte, scriitori şi
de la Beijing (China), acolo traducători din întreaga lume,
unde aforismele sale au devenit evenimentul fiind dedicat atât
o lectură apreciată de cititorii publicului larg cât şi
chinezi, care grație profesioniştilor din industria
traducătorului Su Yan, au cărții. La ediţia din acest an au
posibilitatea de a-l lecura în participat 2407expozanți din 86
limba chineză. Nu doar de țări care au prezentat celor
aforismele lui Valeriu Butulescu peste 300.000 de vizitatori o
au fost anul acesta ”cartea de ofertă de carte substanțială şi
vizită” a culturii românești la diversificată, între care, la loc de
Beijing, lor alăturându-li-se cinste s-au numărat și lucrările
într-un fabulos numitor comun maestrului Valeriu Butulescu.
sculptorul Constanin Brâncuși și
actorii Teatrului ”Ion D. Sârbu” Nu e nevoie să mai spunem că
din Petroșani, prin remarcabila Constantin Brâncuşi. Numele prezentarea piesei de teatru
reprezentație a piesei ”Infinitul lor, în ordinea prezentării pe afiş ”Infinitul Brâncuşi" în China,
Brâncuși” (autor: Valeriu sunt: Radu Tudosie, Amalia este o mare realizare. Cu atât
Butulescu, traducerea în lb. Toaxen, Daniel Cergă, Sergiu mai mult cu cât ea a cules,
chineză: Su Yan) la Centrul Fîrte,Mihai Sima, Alexandru firesc, ropote de aplauze tocmai
Cultural al Primăriei Districtului Cazan, Mihai Alexandru, Adelin în țara unde Brâncuşi este văzut
Dongcheng, din Beijing. Ilie. Sunt actorii Teatrului ca fiind un zeu al sclupturii pe
Dramatic "Ion D. Sîrbu" din Pământ. Aplauze generate,
”Când am scris drama "Infinitul Petroşani, condus de Cosmin desigur, de prestația talentaților
Brâncuşi", în urmă cu Rădescu, care a prezentat la actori ai teatrului din Petroșani,
doisprezece ani n-am bănuit că Beijing, spectacolul "Infinitul dar și faptului că, așa cum bine
va ajunge atât de departe! Brâncuşi", montat de talentatul spune autorul piesei, citându-l
Aceşti tineri minunaţi au zburat regizor clujean Gelu Badea. Le pe marele artist Constantin
tocmai în îndepărtata Chină, mulţumesc tuturor pentru Brâncuși, ”dalta știe să
parcurgând în total 16.000 km această extraordinară lecţie de vorbească și fără dicționare”.
pentru a pune o pietricică din civism, patriotism şi cultură!
Petroşani la monumentul Mulţumesc de asemenea Tiberiu VINȚAN
planetar al marelui nostru artist Institutului Cultural Român şi

https://www.facebook.com/hotelrusu/?