Sunteți pe pagina 1din 16

Anul XV * Nr.

600 (90) PublicaŃie regională independentă,


18-25 SEPTEMBRIE 2017 de opinie, analiză şi informaŃie

16 pagini * 2 LEI * ISSN 1842-4473 www.ziarulexclusiv.ro

Detalii în pag. 8-9


EVENIMENT 2

INSEMEX Petroșani, reprezentantul României la Conferința


Internațională de Salvare Minieră de la Moscova
O delegație de cercetători ai miniere. Conferința s-a
INCD INSEMEX Petroșani desfășurat în 3 locații diferite:
condusă de directorul general al Novokuznetsk, Moscova,
institutului de cercetare respectiv St. Petersburg.
dezvoltare din Valea Jiului, dr.
ing. George Artur Găman a Potrivit informațiilor primite din
participat, în perioada 2-13 partea directorului general al
septembrie 2017, în Federația INSEMEX, dr.ing. George Artur
Rusă, la cea de VIII-a Găman, deschiderea lucrărilor a
Conferință a Organismului avut loc la Novokuznetsk. Pe
Internațional de Salvare Minieră parcursul evenimentului au avut
– IMRB, manifestare științifică loc și o serie de vizite la Stația
de amploare care reunește Centrală de Salvare Minieră,
specialiști n domeniul salvării Centrul de Monitorizare, Control
miniere din întreaga lume. În și Analiză din bazinul Kuzbass,
cadrul acestui organism iar în cadrul Centrului de
internațional, INCD INSEMEX pregătire teoretică și practică a
Petroșani reprezintă România în salvatorilor din Novokusnetz
calitate de membru fondator, iar s-au depus semnături în cartea
directorul general al instituției, de onoare a acestei instituții.
dr.ing. George Artur Găman ”Tot aici a avut loc întâlnirea
ocupă un loc în Comitetul reprezentanților din fiecare țară,
Director al acestei entități. în cadrul ședinței executive a
IMRB, în cadrul căreia au fost
Obiectivul principal al discutate subiecte legate de
Conferinței a fost dezbaterea evenimentele de interes comun
problemelor emergente în ceea petrecute în ultimii doi ani,
ce privește activitatea de precum și planificarea locațiilor
salvare minieră, metodele de unde se vor desfășura De asemenea, au fost
intervenție ale salvatorilor următoarele conferințe, prezentate ultimele noutăți în
minieri, precum și instruirea respectiv Columbia în 2019, domeniul echipamentelor de
personalului din unitățile Marea Britanie în 2021 și Africa protecție a respirației prezentate
de sponsorii evenimentului,
companiile DRAEGER și
DEZEGA. ”Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Securitate Minieră și Protecție
Antiexplozivă INSEMEX
Petroșani a participat cu
lucrarea “Model de pregătire
psihologică a salvatorilor minieri
în corelare cu factorii de mediu”
prezentată de mine în cadrul Conferinței a avut loc la
sesiunii tematice “Asistență St. Petersburg, etapă în cadrul
de Sud în 2023. Totodata, la medicală pe parcursul căreia a fost vizitată
această întâlnire, INCD operațiunilor de salvare Universitatea de Mine, respectiv
INSEMEX și-a asumat sarcina minieră”, mai spune Găman. Facultatea de Pompieri și
de a actualiza, optimiza și centrul de antrenament și
moderniza site-ul IMRB”, spune Următoarea locație a pregătire a acesteia din cadrul
dr.ing. George Artur Găman. Conferinței a fost Moscova, EMERCOM Rusia.
unde participanții au vizitat o
Tot de la domnia sa am aflat că linie de metrou aflat în Evenimentul a fost marcat și în
lucrările științifice prezentate în construcție, Centrul Național de ziarul Ministerului Federației
cadrul Conferinței au abordat Management și Criză din cadrul Ruse pentru Apărare Civilă,
teme precum intervențiile în Federației Ruse și au depus flori Alertă și Eliminarea
situații de urgență, la monumentul salvatorilor Consecințelor Dezastrelor
managementul operațiilor de minieri la sediul EMERCOM Naturale (EMERCOM), unde
salvare minieră, asistență Moscova. INSEMEX a fost menționat la
medicală pe parcursul loc de cinste.
operațiunilor de salvare minieră. În fine, ultima etapă a Tiberiu VINȚAN
3 ADMINISTRA IE

Colonia Petroșaniului în prim-plan pentru administrația de la Petroșani


Anul acesta, cartierul Colonie a prezent în Colonie, pentru a
fost în prim-plan în ceea ce inspecta șantierele de lucrări și
privește investițiile publice pentru a se asigura că locuitorii
derulate de administrația din zonă sunt mulțumiți, la
publică locală din municipiul rândul lor, de cum evoluează
Petroșani. Inițiativa aparține lucrurile. La finalul săptămânii
chiar primarului Tiberiu Iacob trecute, primarul municipiului
Ridzi care spune că lucrările de Petroșani a fost prezent din nou
modernizare a infrastructurii de în Colonia Petroșaniului, acolo
transport sunt acum în plină unde au început lucrprile de
desfășurare, iar o altă investițieasfaltare o nouă stradă
importantă care vizează importante din acest cartier:
sectorul educațional, este la Micu Klain. În același timp, se
rândul ei aproape de finalizare. derulează lucrări similare și pe
strada Radu Șapcă, în program
Cu o cadență aproape zilnică, fiind înscrise, tot pentru acest
primarul Tiberiu Iacob Ridzi este an, modernizări și asfaltări pe
strada Grivița Roșie și Colonie se apropie de final,
Gheorghe Doja. doar câteva detalii mai trebuie
puse la punct, iar cel mai
”Lucrările de pe cele două străzi probabil de anul viitor edificiul
din Colonie, Micu Klain și Radu va fi pregătit să-i primească pe
Șapcă sunt în grafic și se preşcolari”,spune Tiberiu Iacob
derulează, după cum am putut Petroșani”, a declarat Tiberiu Ridzi.
constata în urma inspecțiilor pe Iacob Ridzi, primarul
care le-am făcut pe șantier, municipiului Petroșani. Desigur, acestor importante
conform previziunilor noastre. lucrări din cartierul Colonie, li se
Sunt mulțumit de acest lucru, Tot în aceste zile, primarul poate adăuga și cea mai mare
dar și mai mulțumit mă declar municipiului Petroșani, investiție publică derulată în
de faptul că locuitorii din împreună cu mai mulți acest moment pe raza
Colonie, care au așteptat, este specialiști din cadrul municipiului Petroșani, investiție
adevărat, de ceva vreme aceste Administrației Locale au vizitat care vizează modernizarea unui
investiții, sunt mulțumiți de ceea și un alt important obiectiv de nou tronson de peste 2 km din
ce realizăm în acest important investiții din cartierul Colonie. centura rutieră a localității. Și
cartier din municipiul nostru. Le Este vorba despre construcția această lucrare, potrivit evaluării
mulțumesc pentru răbdare și grădiniței de la Școala făcute de comisia condusă de
înțelegere, dar și pentru faptul gimnazială nr. 2 – structură a primarul Tiberiu Iacob Ridzi, se
că sunt direct interesați de Colegiului Tehnic ”Dimitrie derulează conform graficului
bunul mers al lucrărilor de pe Leonida”. ”Lucrările de convenit cu firma constructoare.
acest șantier de investiții de la amenajare a grãdiniţei nr. 2 din Tiberiu VINȚAN

Locuri de joacă pentru copii în cartierele


municipiului Lupeni
Începând săptămna trecută, mai exact din ziua copiii vor putea să-și petreacă timpul liber. Chiar
de miercuri, 13 septembrie, municipalitatea din în aceste zile vom derula lucrări de reabilitare și
Lupeni a demarat lucrările de amenajare a modernizare a locurilor de joacă din zona
locurilor de joacă pentru copii din mai multe blocurilor ANL, zona Bucura-Parângului
cartiere ale orașului, acestea fiind dotate cu respectiv locurile de joacă din zona blocurilor
complexuri de joacă moderne pentru copii. De A6-A7 și A4-A5 și în cartierul Bărbăteni, locul de
asemenea, autoritățile locale de la Lupeni joacă din apropierea Grădiniței, unde deja a
informează că în preajma acestora, dar și alte început montarea unor complexuri de joacă
zone din oraș, vor fi amplasate noi bănci de multifuncționale, moderne pentru copii. Peste
odihnă și coșuri de gunoi moderne . tot, pe lângă aceste noi locuri de joacă pentru
copii vom efectua și lucrări de amenajare a
”Pentru mine copii ocupă și vor ocupa zonelor, de dotare a acestora cu banci noi și
întotdeauna primul loc în agenda activităților coșuri de gunoi moderne, pentru creșterea
edilitare, pentru că ei, copiii, reprezintă viitorul gradului de civilizație și atractivitate a parcurilor
nostru. Pentru a avea copii fericiți, sănătoși și respective, astfel încât copii să își petreacă
bine educați, trebuie să le oferim condiții cât mai timpul în mod cât mai plăcut, dar și în siguranță
bune de educație și creștere. În acest sens, am alături de cei care îi însoțesc”, a declarat Lucian
început un program ambițios de modernizare a Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.
unităților de învățământ dar și a locurilor în care Tiberiu VINȚAN
EDUCAIE 4

Elevii de la Colegiul Tehnic ”Dimitrie


Leonida” învață să conducă un
autoturism pe un simulator modern
achiziționat de Primăria Petroșani

reprezintă acest simulator auto,


în mod special pentru elevii de
la școala profesională care se
pregătesc pentru meseria de
mecanici auto este aceea că, pe
de o parte ei învaţă să conducă
Elevii claselor de mecanici auto pe simulator, ca într-un joc e
de la Colegiul Tehnic ”Dimitrie computer, dar, în același timp,
Leonida” beneficiază din acest practic ei iau contact cu ceea ce
an școlar de oportunitatea înseamnă efectiv comenzile
utilizării unui modern simulator unui autoturism. În plus, din
auto, asistat de calculator. Cu ceea ce am înțeles de la cadrele
ajutorul acestuia, elevii pot didactice, la finalul școlii, elevii
învăța să conducă diverse tipuri de la aceste clase de mecanici
de autoturisme, iar la finalul auto primesc şi permisul de
școlii, elevii care urmează conducere de categoria B. Prin
aceste cursuri primesc chiar și această investiţie, cerută şi de
permisul de conducere mediul economic şi de afaceri,
categoria B. venim în întâmpinarea a ceea
ce se cere pe piaţa muncii”, a
Noul simulator auto cu care a declarat Tiberiu Iacob Ridzi,
fost dotat Colegiul Tehnic primarul municipiului Petroșani.
”Dimitrie Leonida” din Petroșani
este o investiție realizată de Primarul Petroșaniului dă
către Primăria municipiului asigurări că și alte instituții de
Petroșani. Acesta a fost pus la învățământ se vor bucura, în
dispoziția elevilor imediat după continuare, de întregul sprijin al
deschiderea noului an școlar, în administrației locale de la
cadrul unei ore deschise la care Petroșani pentru achiziția de
a participat, alături de profesori dotări suplimentare cu caracter
și elevi ai claselor de mecanici didactic, pentru buna
auto, și primarul municipiului desfășurare a activităților
Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi. educative.

”Atracţia principală pe care o Tiberiu VINȚAN


5 EVENIMENT

”Parâng Trail Run”, un eveniment sportiv care aduce Petroșaniul


pe harta turismului sportiv din România
Sute de alergători, profesioniști Urbis, AS Bike & Run
sau amatori, bărbați și femei, Petroșani, Centrul Național de
copii și adulți, cu toții iubitori de Informare și Promovare
mișcare și alergare montană, Turistică de la Petroșani, la
s-au aliniat la startul primei ediții inițiativa primarului Tiberiu
a competiției naționale ”Parâng Iacob Ridzi și a sportivilor Toma
Trail Run”, care a avut loc Coconea și Avram Iancu s-a
sâmbătă, 16 septembrie 2017, derulat pe mai multe segmente
la Petroșani. de complexitate. Astfel, traseul
cel mai greu, destinat în general
Evenimentul sportiv, organizat sportivilor de performanță, a
de Primăria municipiului fost unul de 39 de kilometri, cu
Petroșani, Asociația Casa Pro grad înalt de dificultate, care a
inclus vârfurile montane Cârja și
Parândul Mic. Traseul de
complexitate medie, destinat
tuturor iubitorilor de sport s-a
drulat pe o distanță de 16
kilometri, pe traseul Petroșani Petroșani - PARÂNG TRAIL
(centrul civic) – Brădet – RUN a fost un real succes ! Cu
Cabana Rusu și retur. mic, cu mare, iubitorii muntelui
Organziatorii au pregătit de și ai sprotului s-au aliniat la start
asemenea și un minitraseu de şi au concurat aşa cum au ştiut
alergare, în zona centrului ei mai bine. Obiectivul acestui
municipiului Petroșani, traseu eveniment sportiv este acela de implicare, cu asigurarea că
destinat copiilor care au venit în a transforma o alergare mon- aceste evenimente vor fi
număr mare la acest tană prin Staţiunea Petroşani - susţinute în continuare de
eveniment. Parâng într-o tradiție. Felicit ini- administraţia de la Petroşani”, a
ţiatorii acestui concurs - sportivii declarat primarul Tiberiu Iacob
”Prima ediţie a concursului de Toma Coconea şi Avram Iancu Ridzi.
alergare montană de la – şi le mulţumesc pentru Tiberiu VINȚAN

Artistul fotograf Francisc Nemeth, onorat


și în Serbia, la Smederevo
Ce ar putea avea în comun, la o
adică, municipiul Vulcan (din
România), orașul sârb Smederevo și
Societatea Amerciană de
Fotografie ?

Pentru orice cunoscător al artei


fotografice răspunsul este unul cât se
poate de simplu și poate fi tradus în
doar două cuvinte: Francisc Nemeth.
Două cuvinte care redau identitatea
apreciatului artist fotograf vulcănean maestrului Francisc Nemeth s-au
care își trece, în aceste zile, un nou bucurat de binemeritată atenție din
remarcabil succes artistic. Este vorba partea vizitatorilor Salonului de Artă
nu doar despre prezența virtuală a Fotografică din Serbia, fapt certificat
acesuia la Salonul de Artă de altfel prin acordarea Diplomei de
Fotografică de la Smederevo Onoare a Societății Americane de
(Serbia), unde Francisc Nemet a fost Fotografie PSA artistului fotograf
acceptat cu trei dintre lucrările sale, Francisc Nemeth (România) pentru
una de compoziție monocromă lucrarea ”Shoting in the water”, o
(”Winter Mountain Life”) și altele lucrare care surprinde un inedit
două policrome (”Shoting in the instantaneu de la cunoscuta
Water” și ”Meeting with the Past”). destinație turistică din Banat,
Casacada Bigăr.
Nu ne îndoim de faptul că lucrările Tiberiu VINȚAN
ACTUALITATE 6

Epilog la Festivalul național „Momârlanii gazde bune!”, ediția a IV -a – Petrila


Spectacolul concurs
„Momârlanii gazde bune!”, ajuns
iată la ediția cu numărul patru,
desfășurat la Petrila în
organizarea Ansamblului
folcloric „Junii Petrileni”, în
parteneriat cu Primăria și
Consiliul Local al Orașului
Petrila și cu Centrul de Cultură
și Artă al Județului Hunedoara,
aduce Petrila pe scena culturală
la nivel național.

S-a lăsat cortina și peste


această ediție a festivalului
„neaoș” petrilean, un regal
folcloric de o adevărată valoare
cultural-artistică, nu înainte de
a-și desemna câștigătorii
trofeelor puse în joc de
organizatori, de altfel de
câștigat având cultura în acest
spațiu plin de tradiție și folclor, Stana. Munțiuni: Maria Anesia La secțiunea soliști vocali „Doresc să mulțumesc pentru
așa cum este „țara Rusnac, Bianca Mara, Ionela (categoria peste 22 ani), locul II sprijinul important care ne-a fost
momârlanilor”. Elena Stana, Antonia Morar – Mihaela Schiopu. acordat, Primăriei și Consiliului
Local de la Petrila, domnului
Desigur, cea mai grea parte a La secțiunea soliști vocali Trofeul secțiunii: Cornelia primar Vasile Jurca, precum și
maratonului folcloric de la (categoria 11 – 15 ani), locul I Orleanu Centrului de Cultură și Artă al
Petrila i-a revenit juriului de i-a revenit Laviniei Zselnyan, Județului Hunedoara, nu în
specialitate, aceștia având de locul II – Cristian Mureșan și La secțiunea soliști ultimul rând participanților în
„judecat” concurenți înscriși din locul III – Fabian Tîlvesc. instrumentiști, locul I i-a revenit număr din ce în ce mai mare cu
toate zonele folclorice ale țării, Mențiuni: Cosmina Florea, Ralucăi Bojinca, locul II – fiecare ediție a festivalului și
care au demonstrat reale calități Georgiana Vesa, Delia Mario Băcescu și locul III – juriului care a dat dovadă de
interpretative ca soliști vocali, Cornelia Albu. Evelina Ionițoiu. Mențiuni: obiectivism în luarea deciziilor.
instrumentiști sau dansatori. Cosmina Florea, Denisa De asemenea mulțumesc
La secțiunea soliști vocali Iordănescu. membrilor Ansamblului „Junii
Astfel, la secțiunea soliști vocali (categoria 16 – 22 ani), locul I Petrileni”, pe care cu onoare îl
(categoria 7 – 10 ani), locul I i-a i-a revenit Anei Maria Stana, conduc, pentru munca depusă
Trofeul secțiunii: Ionela Stana. astfel încât acest festival să
revenit Mirunei Ionela locul II – Andreea Popa și locul
Cigmăian, locul II – Radu III – Grațiela Blaga. aibe continuitate și Casei de
La secțiunea dansuri populare Cultură „Ladislau Schmidt” din
Moldovan și locul III – Delia (categoria 3 – 10 ani), locul I a Petrila, pentru logistica pusă la
revenit Ansamblului Rășinari, dispoziție. În fiecare an
locul II – Brâulețul Turceni. încercăm să prosperăm, să
aducem în fața publicului, cu
La secțiunea dansuri populare toată dragostea noastră,
(categoria 11 – 15 ani), locul I a interpreți de la cele mai fragede
revenit Ansamblului Hațegana vârste până la cei consacrați,
și Valea Mureșului Săvârșin, folclor autentic din toate zonele
locul II – Cântec și Joc țării noastre”, a declarat
Peștișani. Constantin Cigmăian, directorul
festivalului.
La secțiunea dansuri populare
(categoria 16 – 22 ani), locul I a Festivalul de la Petrila s-a
revenit Brâulețul Turceni și desfășurat sub egida „Zilelor
Societatea SIMAUSRON Petrila asigură toată gama de servicii:
proiectare, execuție, transport, montaj. Atu-ul firmei constă în
Cununa Vețelul. Orașului Petrila”, care vor avea
flexibilitatea de a produce de la piese unicat până la producția de serie, loc la sfârșitul acestei luni, iar
în funcție de cerințele pieței. Aprecierile partenerilor din Austria și Trofeul secțiunii: Ansamblul petrilenii s-au putut bucura de
Germania reprezintă certificatul de garanție al produselor noastre. Junii Petrileni. asemenea de o impresionantă
paradă a portului popular
Detalii puteţi obţine la sediul firmei din Petrila, românesc, pe străzile orașului
str. Jiului nr. 11, la magazinele de mobilă ale firmei
Trofeul Festivalului „Momârlanii
gazde bune!” a revenit Petrila.
sau vizitând site-ul www.simausrom.com Daniel BOLOG
Ansamblului Hațegana.
7 ACTUALITATE

Avram Iancu - ”Crăișorul apelor” a scris istorie pe valurile Dunării


Victorie ! Arc peste timp, la 145 live, prin utilizarea tehnologiei
de ani de la trecerea în neființă moderne, a GPS-ului, a
a celui care a fost bravul român gadget-urilor specifice vârstei
Avram Iancu, cel supranumit lor”, scria pe blogul său Avram
”Crăișorul Munților”, un alt brav Iancu, înainte de a pleca în
român, purtând același nume cu cursă.
rezonanță aparte, dar și
emblema onorantă de ”Crăișor Și, într-adevăr, încurajați de
al apelor” ne face pe toți mândrii acest îndemn, sute de copii din
de statutul nostru național, prin România au citit pasionantul
performanța sa UNICĂ de a roman al lui Jules Verne,
străbate înot fluviul Dunărea, de urmărind, în același timp, pe
la izvoarele sale și până la Internet și pe rețelele de
vărsarea în Marea cea Mare, socializare, aventura pe Dunăre
fără costum de protecție, doar a lui Avram Iancu. Nu
în slip și cu cască. întâmplător, la finalul cursei,
după 89 de zile de efort (cu
Nu mai puțin de 89 de zile a aproape 30 de zile mai multe
durat aventura pe Dunăre a lui decât cele din aventura
Avram Iancu, care a înotat zi de ”Pilotului de pe Dunăre” al lui
zi, indiferent de vreme, pentru a Verne), ”Crăișorul Apelor” a fost
parcurge cât mai repede posibil așteptat la Sulina, în portul
cei 2860 de kilometri ai maritim, de sute de oameni care
Dunării, prin cele 7 țări pe care și-au dorit să-l cunoască și să-l
aceasta le străbate (Gemania, aplaude pentru perforanța sa
Austria, Slovacia, Ungaria, deosebită. Printre ei, drept o
Serbia, Bulgaria și România). dovadă în plus a acestui
remarcabil succes sportiv, s-a avut parte ”Crăișorul Dunării” pe
Dincolo de performanța sportivă numărat și ”olimpicul apelor”, tot parcursul acestei provocări,
de excepție, realizată nu de un apreciatul canotor Ivan au fost cele scrise, via
profesionist al înotului, ci de un Patzaichin. Așa cum, de altfel, Facebook, de condeiul
pasionat al acestui sport și de-a lungul înregului traseu, inegalabil al concitadinului său,
promotor al sportului de masă în români plecați în țările europne scriitorul Valeriu Butulescu.
general, aventura lui Avram riverane Dunării, primari și Acesta a fost și cel care,
Iancu este una plină de oameni politici, sportivi și împreună cu Avram Iancu,
semnificații. Sportivul din jurnaliști, l-au întîmpinat peste ne-au oferit file de istorie
Petroșani, bibliotecar de tot, l-au felicitat și l-au îmbrățișat românească, la toate bornele cu
profesie, și-a propus să facă pentru felul în care a înțeles că semnificație istorică aparte,
această cursă după ce a recitit trebuie nu doar să doboare un întâlnite de-a lungul fluviului.
romanul ”Pilotul de pe Dunăre”, record sportiv, ci și să Acestor borne li se adaugă, de
de Jules Verne, dorind astfel reprezinte cu cinste și cu pe acum, în mod cert, borna cu
să-i încurajeze pe tineri să mândrie, imaginea României în numărul 2017, care trebuie
citească. ”Îmi doresc ca lume. dedicată lui Avram Iancu. Lui
generația tânără să descopere Avram Iancu cel de astăzi,
plăcerea lecturării acestui Mulți jurnaliști i-au urmărit performerul cu care Petroșaniul,
roman. Acum, în timpul aventura pe Dunăre și i-au Valea Jiului, județul Hunedoara,
lecturării, această generație va dedicat frumoase cuvinte de România, Europa și întreaga
avea posibilitatea ca în paralel încurajare. Dar poate cele mai lume se mândrește. Omul care
să urmărească deplasarea mea apreciate reportaje de care a a reușit să doboare limitele
rezistențe umane în cucerirea
apelor, doi ani la rând: anul
trecut străbătând înot Canalul
Mânecii, fără costum de
neopren, iar anul acesta
urmând cursul Dunării, cale de
2860 de kilometri, doar în slip și
cu cască pe cap.

Felicitări, Iancule ! Ești,


într-avedevăr, așa cum te știm,
Mare ! Suntem, cu toții, mândrii
de tine !

Tiberiu VINȚAN
EVENIMENT 8

Bravi români și ofițeri rezerviști ai Armatei Române, pe


organizate de militarii rezerviști
ai ACMRR ”Sarmizegetusa” din
județul Hunedoara, sub
comanda colonelui (r) Dănilă
Moldovan, un patriot așa cum
prea puțini mai sunt, din păcate,
în România de astăzi.

Sub organizarea domniei sale,


dar și cu aportul semnificativ al
președintelui Asociației
Județene Hunedoara ”Cultul
Eroilor - Regina Maria”, nimeni
altul decât cpt.(r) Gheorghe Ile -
primarul municipiului Vulcan,
anul acesta, în pelerinajul
ofițerilor rezerviști la Țebea și,
mai apoi, la Câmpeni, a fost
purtat un drapel național pe
care a fost pictat chipul lui
Avram Iancu. ”Este un drapel
sfânt, pe care am dorit să-l
dedicăm memoriei celui care a
fost cel mai român dintre
Retragere sau ai Asociației români, Avram Iancu,
Naționale ”Cultul Eroilor - comandantul revoluționarilor
Regina Maria” pornesc, la mijloc ardeleni de la 1848. L-am adus
de septembrie, într-un pelerinaj la Țebea, unde a fost sfințit de
pe urmele Iancului. preacucernicii preoți și l-am
depus, ca onorant veșmânt și
La câteva zile distanță după simbol al țelului pentru care a
Serbările Naționale de la Țebea, luptat Avram Iancu, pe lespdea
dedicate Crăișorului Munților, de de piatră de pe mormântul
la trecerea în neființă a căruia acestuia, la care am venit să ne
s-au scurs 145 de ani, militarii închinăm”, ne-a spus cpt.(r)
rezerviști din județul Hunedoara, Gheorghe Ile.
cărora li s-au adăugat frați din
Gorj, Mehedinți și Alba, s-au
reunit la mormântul lui Avram
Iancu de la Țebea, pentru a-i
aduce acestuia cuvenitul
Este deja al cincilea an de când, Armatei Române, de la omagiu al bravilor români.
mânați de același patriotism și sublocotenent la general, astăzi Puține sunt ceremoniile care
sentiment de românism membri ai Asociației Cadrelor stârnesc o emoție atât de
autentic, o seamă de ofițeri ai Militare în Rezervă și în puternică precum cele
9 EVENIMENT

urmele lui Avram Iancu, în pelerinaj la Țebea și Cîmpeni


Tot în cinstea marelui viteaz
Avram Iancu, ACMRR
”Sarmizegetusa” și Filiala
Hunedoara a Asociației ”Cultul
Eroilor” a adus în ”garda de
onoare” formată la mormântul
Crăișorului Munților, copii ale
celor 10 steaguri de luptă ale
regimentelor care au deschis
frontul de luptă din Pasul Vîlcan
pentru eliberarea Transilvaniei
în Marele Război al Reîntregirii
de la 1916-1918, iar cei trei
generali (r) ai Armatei Române
care au onorat această
sărbătoare au depus la împreună cu reprezentanții
mormântul Iancului săculeți cu Primăriei Cîmpeni, au primit
pământ adus din Oltenia. onorul drapelelor de luptă ale
Regimentelor din Primul Război
Dincolo de frumoase și Mondial și ”Drapelul Sfânt al
emoționante discursuri și Iancului”, în sunet de tulnice, în
dincolo de ceremonia depunerii fața statuii ecvestre a Eroului
de coroane de flori la mormântul Național Avram Iancu, din inima
lui Avram Iancu, de o emoție orașului.
aparte s-a dovedit a fi hrisovul
citit de cârmuitorul ACMRR Și aici, ceremoniile organizate
”Sarmizegetusa” Hunedoara, de ACMRR ”Sarmizegetusa”
col.(r) Dănilă Molvovan: ”Noi, s-au dovedit a fi la fel de
membrii Filialei județene emoționante, iar sfaturile date
”Sarmizegetusa” a cadrelor de ofițerii rezerviști tinerilor
Militare în Rezervă și Retragere câmpeni și-au atins și ele ținta.
din ținutul Hunedoarei, trăitori în ”Sunteți urmași ai lui Iancu și
vatra Cetății de Scaun a voi, copiii și tinerii din Cîmpeni,
Marelui Rege Decebal, astăzi, aveți datoria de a fi primii care
în a 14-a zi a lui Răpciune, Anul țineți sus stindardul lui Iancu.
Domnului 2017, prezenți la Baia Oriunde v-ar purta viața aceasta
de Criș, constatând încărcătura pașii, nici o clipă nu uitați de
istorică a locului, hotărât-am, unde veniți și pe cine
pentru curajul și mândria de a fi reprezentați. Fiți bravi români și
români, a moților crișeni, aduceți-vă aminte că-l purtați în
dovedite din veac în veac, să suflet pe Avram Iancu. Asemeni
luăm poziția de drepți și să lui, fiți români până la moarte și
prezentăm ONORUL celui dintâi dincolo de aceasta !”, le-a spus
moț al tuturor timpurilor, col.(r) Dănilă Moldovan celor
AVRAM IANCU, precum și prezenți la ceremonia de la
tuturor urmașilor săi, trăitori în Cîmpeni.
comuna Baia de Criș, localitatea
în care a decedat, la 10/11 Pentru anul viitor, anul
septembrie 1872, Marele Erou Centenarului Unirii, Asociația
și Martir al Națiunii Române.” Cadrelor Militare în Rezervă și
Hrisovul i-a fost înmânat Retragere ”Sarmizegetusa”
primarului comunei Baia de Hunedoara și Asociația
Criș, Liviu Mihai Gorcea. județeană Hunedoara ”Cultul
Eroilor - Refina Maria” au în
După Țebea, ofițerii rezerviști ai plan extinderea acțiunilor
ACMRR Hunedoara au pornit în menite să pună în adevărata lor
”Marșul lui Iancu” spre orașul valoare momentele istorice și
Cîmpeni din județul Alba, situat personalitățile care au generat,
în prefectura locului de naștere prin patriotismul și lupta lor,
al celui care a fost Avram Iancu. România Mare.
Aici, câteva sute de oameni, în
marea lor majoritate tineri, elevi Tiberiu VINȚAN
de la școlile din localitate,
ACTUALITATE 10

Universitatea din Petroșani a conferit titlul de Peste 1300 de candidați


”Doctor Honoris Causa” unor personalități ale interesați anul acesta
vieții academice și economice din Franța de admiterea la
Relațiile academice, economice și de Universitatea din
parteneriat derulate de Universitatea din
Petroșani și comunitatea academică din
Franța și din Europa au determinat
Petroșani
conducerea instituției universitare din
Valea Jiului să ia decizia de a conferi titlul
de ”Doctor Honoris Causa” pentru două
personalități ale vieții publice din Franța.
Este vorba despre Jean-Luc
Habermarcher - Plantmanager al sitului
Industrial General Electric din Belfort și
Risk Manager al companiei pentru Europa
de Sud, Africa și Orientul Mijlociu, așa cum
este vorba și despre Jean Jaques Wagner dr. ing. Radu Sorin Mihai.
- profesor la Universitatea din Belfort.
Concursul de admitere pentru anul
Cât privește aportul prof. Jean-Luc
Ceremonia de învestire a celor doi Habermacher la susținerea Universității din universitar 2017-2018 la Universitatea din
prestigioși profesori din Franța cu titlul de Petroșani, este suficient să spunem că Petroșani s-a încheiat. În cele două sesiuni
”Doctor Honoris Causa” ai Universității din acesta a inițat și a sprijinit participarea de înscriere ale anului 2017, Universitatea
Petroșani, care a avut loc săptămâna Universității din Petroșani ca observator la din Petroșani a reușit să stârnească interesul
trecută, a fost condusă de prof.univ.dr.ing. a peste 1300 de candidați care s-au înscris
Asociația Vallee de l’Energie și a contribuit
Radu Sorin, rectorul Universității din la desemnarea acesteia ca lider național al pentru concursurile de admitere de la studiile
Petroșani. Acesta apreciază că atât Jean inițiativei ”Valea Jiului – Valea Energiei”. de licență și master.
Luc Habermarcher, cât și Jaques Wagner Tot domnia sa a facilitat numeroase
au avut un rol semnificativ în promovarea schimburi de studenți, de specialiști și ”Sperăm ca pe data de 24 septembrie 2017,
Universității din Petroșani peste hotare, data la care se vor afișa rezultatele finale ale
cadre didactice de la Universitatea din
inclusiv în ceea ce privește derularea de Petroșani și o serie de universități din admiterii să avem peste 700 de studenți
programe ERASMUS+ sau chiar în Franța. admiși la studiile de licență și 300 de studenți
atragerea de studenți din diverse regiuni admiși la studiile de master, ceea ce
ale lumii către Universitatea de la În ceea ce-l privește pe prof. Jean Jaques reprezintă cea mai bună performanță a
Petroșani. Wagner, acesta a contribuit în mod ultimilor 6 ani”, spune prof.univ.dr.ing.
decisiv la realizarea unei filiale ESTA la Eduard Edelhauser, prorector management
“Domnul Jean-Luc Habermacher este o Universitatea din Petroșani. ”Cu ocazia al Universității din Petroșani.
personalitate remarcabilă a vieții numeroaselor deplasări la diverse
economice, academice, științifice și universități din întreaga lume (Africa, Împreună cu coordonatorul campaniei de
asociative din Franța. Răspunde de China, Vietnam) a fost un ambasador activ admitere la Universitatea din Petroșani,
cercetare și dezvoltare, inginerie și al Universității din Petroșani, realizând o campanie intitulată “Deschide-ți orizonturile”,
management de proiecte internaționale, în serie de contacte, inclusiv demersuri de Oana Răvaș- directorul Centru de marketing
structura gigantului industrial General recrutare a unor studenți din aceste regiuni academic, prorectorul Eduard Edelhauser
Electric, coordonând 280 de persoane, ale lumii. Implicarea deosebită a domniei mulțumesc, în numele Universității din
inclusive circa 200 de ingineri și sale în activitatea de internaționalizare a Petroșani, tuturor candidaților care au ales
doctor-ingineri. Este lider al Asociației universității noastre, spirijinul dezinteresat această instituție academică pentru
continuarea studiilor universitare. ”Mulțumiri
Vallee de l’Energie, cel mai mare cluster și semnificativ pentru extinderea
economic din Europa, care reunește în activităților de mobilitate studenți și se cuvin de asemenea, tuturor cadrelor
componența sa peste 200 de personal didactic și nedidactic, ca și pentru didactice care s-au implicat în promovarea
întrerprinderi din industria de energie, cu exinderea și consolidarea parteneriatelor ofertei educaționale și comisiilor de admitere,
peste 50.000 de angajați și o cifră de cu mediul academic și industrial din pentru munca depusă în evaluarea dodarelor
de admitere”, mai spune prof.univ.dr.ing.
afaceri de 4-5 miliarde de euro”, a spus teritoriul Belfort, regiunea Franche
rectorul Universității Petroșani, prof. univ. Comptee și Franța, în general, sunt doar Eduard Edelhauser.
Tiberiu VINȚAN
câteva din argumentele care
ne-au determinat să-i conferim
domnului Jean Jaques Wagner
titlul de Doctor Honoris Causa au
Universității din Petroșani”, spune
prof.univ.dr.ing. Radu Sorin,
rectorul instituției academic din
Valea Jiului.

Tiberiu VINȚAN
11 ACTUALITATE

Onor pentru ”cavalerii curajului” din județul Hunedoara


Pompierii hunedoreni au sărbătorit împlinirea a 169
de ani de la luptele din Dealul Spirii, moment care
coincide cu aniversarea pompierilor din România.
Deschiderea aniversării a fost marcată de înaintarea
în grad înainte de termen a unui ofiţer şi 9 subofiţeri
din cadrul I.S.U. Hunedoara, care s-au distins prin
modul de îndeplinire a atribuţiilor, pregătire
profesională şi comportare demnă.

Prefectul județului Hunedoara, Fabius Kiszely


prezent la aniversare a apreciat implicarea
pompierilor în salvarea de vieți omenești și a
evidențiat și oferit diplome pompierilor care, de ziua
lor, au fost implicați în gestionarea incendiului de
proporții produs la hala cu uleiuri aromatice din
Orăștie.

Cei mai eficienţi şi dedicaţi pompieri au fost


evidenţiaţi în cadrul premierilor anului 2017:

1. ECHIPAJUL DE PRIM AJUTOR AL ANULUI


2017. Titlul “Echipajul de prim ajutor al anului 2017
se atribuie unei echipe a Detașamentului de situaţii limită, cum ar fi incendii de proporţii la instituţii la lumină. Bărbatului i-au fost acordate măsuri de
Pompieri Petroșani formată din: Plt. maj. Roland sau case particulare, operaţiuni de extragere a prim ajutor iar după sosirea echipajelor de intervenție
Mihai Lochainer; Plt.maj. Zoltan Gagy; Paramedic victimelor din autoturisme implicate în accidente a fost transportat cu o ambulanță în stare stabilă la
Anton Ionuț Dumitrescu. Echipajul de prim-ajutor rutiere sau acțiuni de protejare sau salvare a Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Deva.
premiat s-a distins prin îndeplinirea cu succes a unei oamenilor din calea urgiei naturii. Intervenția care ne
misiuni foarte delicate. Într-o zonă montană greu -a ținut pe toți cu sufletul la gură, în acest an, a fost
Unul dintre colaboratorii fideli ai Inspectoratului
accesibilă, după parcurgerea pe jos a unui traseu de cea de stingere a incendiului produs la etajele 1, 4 și pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al
aproximativ 10 km, paramedicii au asistat la 6 ale unui bloc din Petrila. Pompierii petroşăneni au
judeţului Hunedoara, din spaţiul media, publicaţia de
nașterea unei fetițe și au asigurat condițiile de acţionat în condiţii de pericol permanent, într-un
specialitate “Agenda Pompierului” îşi arată
siguranță pentru ea și pentru mamă. mediu ostil caracterizat de temperaturi ridicate, fum
consideraţia, și în acest an, pentru munca depusă de
şi gaze toxice. În acest context, pompierii au reuşit
pompierii hunedoreni, acordând diplome de onoare
2. PARAMEDICUL ANULUI 2017. Premiul evacuarea, din blocul afectat, a 46 de persoane, domnilor: Lt.col. Adrian Avram, Maior Mihai
„Paramedicul anului 2017 se atribuie domnului dintre care 2 femei gravide și 14 copii. Nimeni nu a Dorobăț, Maior Ovidiu Oprean, Căpitan Răzvan
Aurelian Mureșan, plutoniermajor în cadrul fost rănit grav și mai ales, nu s-a pierdut nicio viață. Stancu, Căpitan Radu Gavriliță, Căpitan Claudiu
Detaşamentului de Pompieri Deva.
Bibarț.
Titlul se acordă paramedicului care a acționat, în 6. PREMIUL SPECIAL – Cu ocazia aniversării Zilei
timpul liber, pentru salvarea a trei persoane implicate Pompierilor din România, Inspectoratul pentru
într-un accident rutier în județul Brașov. Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al judeţului Lucian ISPAS
Hunedoara acordă 3 premii
3. ECHIPAJUL DE DESCARCERARE AL ANULUI speciale: plutonierilor major Daniel
2017. Premiul pentru cel mai bun echipaj de Călin, Grațian Dîncșorean și Robert
descarcerare al anului 2017 se oferă unei echipe a Botond Kulcsar. Plt. maj. Daniel
Secției de Pompieri Ilia formată din: Plt.maj, Adrian Călin a obținut rezultatele SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI
Marean; Plt. adj. Alin Tofan,; Plt.adj. Claudiu remarcabile, la proba tir cu arcul, Str. 1 Decembrie 1918 nr.120,
Marian. Echipajul de descarcerare a acționat eficient pentru al patrulea an consecutiv, la Petroşani
la numeroase operațiuni de extragere a oamenilor Jocurile Mondiale ale Polițiștilor și (jud. Hunedoara)
din mașinile implicate în accidente rutiere. Una dintre Pompierilor. Plutonierii major Telefon: 0354.107.484
Fax: 0254.540.158
cele mai dificile intervenții s-a consumat la începutul Grațian Dîncșorean și Robert
lunii aprilie, pe DN 7, în localitatea Leșnic fiind răniți Botond Kulcsar sunt premiați pentru AGEN3IA VULCAN
5 oameni în urma impactului dintre două implicarea în timpul serviciului dar și Str. N.Titulescu nr. 38
autovehicule. ca voluntari la misiuni de căutare- Bl.4T-parter
Vulcan (jud. Hunedoara)
salvare a persoanelor cu ajutorul Telefon: 0354.108.716
4. ECHIPAJUL DE POMPIERI AL ANULUI 2017 câinilor special antrenați.
Titlul, „Echipajul de pompieri al anului 2017, este AGEN3IA PAROŞENI
conferit în acest an, unei echipe a 8. POMPIERUL ANULUI 2017 EM Paroşeni,
DETAŞAMENTULUI DEVA formată din: Mr. Mihai Plutonierul major Florin Ocolișan, str. Paroşeni nr.22
Vulcan (jud. Hunedoara)
Dorobăț, plt.maj. Rareș Miclean, plt.maj. Flavius de la Detaşamentul de Pompieri Telefon: 0354.108.717
Tomuța, plt.maj. Florin Gavrilă, plt.adj. Florin Deva. Pompierul anului 2017, a dat
Rusanda, plt.adj.șef Cristian Rusu, plt.maj. Beniamin dovadă de curaj, spirit civic și empatie AGEN3IA GIROC
Popovici, plt.maj. Mircea Rotea, plt.adj. Ionel Sima, când și-a salvat vecinul căzut într-o - Procedură simplă, rapiditate în obŃinerea Str. Trandafirilor nr. 28A
plt.maj. Gelu Furcă, plt.maj. Marius Ghera. Aceşti fântână, adâncă de peste 8 metri. împrumuturilor; Giroc (jud. Timiş)
- Termen de rambursare convenabil şi Telefon: 0356.463.444
pompieri au intervenit la numeroase incendii, acțiuni Având o experiență de peste 10 ani în
de îndepărtare a efectelor fenomenelor meteo domeniul situațiilor de urgență,
accesibil;
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi AGEN3IA CURTICI
periculoase și salvări ale unor persoane aflate în pompierul știa, că până la sosirea atractive; Str. RevoluŃiei nr. 18
situații critice. echipajului de intervenție de la - Aspect social relevant, prin costuri reduse de Curtici (jud. Arad)
Detașamentul Deva, starea bărbatului creditare, accesul membrilor cu venituri reduse AGEN3IA BĂNI3A
5. SUBUNITATEA CU CELE MAI COMPLEXE ar fi putut deveni critică și a decis să la împrumuturi; Str. BăniŃa nr. 201
INTERVENŢII ÎN ANUL 2017. Premiul pentru coboare în fântână fiind asigurat cu o - Acordarea de ajutoare în situaŃii speciale; BăniŃa (jud. Hunedoara)
subunitatea cu cele mai complexe intervenţii în anul coardă de localnici. După ce a evaluat - Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate
în serviciile oferite membrilor;
2017 este atribuit Detaşamentului de Pompieri starea de sănătate a bărbatului și s-a - Flexibilitate în faŃa situaŃiilor sociale
Petroşani, reprezentat de locotenent colonel asigurat că victima poate fi extrasă în deosebite.
Adrian Avram, comandantul Detașamentului. condiții de siguranță a realizat un ham AVEM SOLUłII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE !
Pregătirea profesională şi curajul pompierilor de extracție din coardă și a reușit, cu
petroşăneni au fost testate de nenumărate ori în ajutorul localnicilor, să scoată victima
EVENIMENT 12

La Petroșani, noul an școlar a început deja sub semnul succesului


Și în acest an, Parcul Central asemenea, că, pentru
”Carol Schreter”, unul dintre municipiul Petroşani şi pentru
cele mai îndrăgite locuri ale administraţia publică locală și
Petroșaniului, în mod special de Consiliul Local, problema
copii și tineri, a fost gazda educaţiei este una foarte
festivității oficiale de deschidere importantă şi de fiecare dată i-a
a noului an școlar de la fost acordată atenţia cuvenită
Petroșani. Ca de fiecare dată, acestui domeniu. ”Fără educaţie
evenimentul a fost onorat de şi fără credinţă nu poate exista
prezența unor personalități nici o comunitate şi nu poate
publice locale și regionale, care exista certitudinea unui viitor al
au dorit să dea în acest fel, copiilor noştri aici, acasă”, le-a
dovada faptului că educația, mai transmis celor prezenţi de
școala și copiii Petroșaniului primarul Petroşaniului, Tiberiu
sunt valori extrem de importante Iacob – Ridzi.
pentru întreaga comunitate
locală din acest oraș al Văii Alături de primarul municipiului
Jiului. Petroșani, au mai rostit mesaje
destinate elevilor, profesorilor, Anul școlar 2017-2018 a
De altfel, acesta a fost și părinților și tuturor celor implicați debutat la Petroșani, în acest
mesajul esențial care s-a în bunul mers al activităților an, sub semnul excelenței. Al
desprins din discursul rostit de educaționale din Valea Jiului: excelenței dovedite de trei
la tribuna evenimentului de prof. Lavinia Ilina (inspector dintre elevii Școlilor gimnaziale
către primarul municipiului școlar general adjunct al ISJ ”IG Duca”, respectiv ”Avram
Stanca”, elevi care, la finalul
ciclului de studii gimnaziale, au
reușit performanța absolută la
primul examen important al vieții
de elev: Evaluarea Națională.
Astfel pentru obținerea mediei
finale 10 la Evaluarea
Națională, elevii Iulia Găldean,
Adriana Nițescu și Rareș
Roșulescu au primit, pe lângă Magdalena Niculescu, Steluța
cuvenitele felicitări publice și Chifor, Elena Humel și Mădălina
răsplata succesului lor, Ispas, profesori în cinstea
materializată într-un premiu cărora va fi organizată o
conferit de Consiliul local ceremonie specială cu prilejul
Petroșani, premiu înmânat în apropiatei sărbători a Zilei
cadrul festivității de deschidere Educatorului.
a anului școlar de către primarul
Tiberiu Iacob Ridzi. ”Doresc Un alt premiu special a fost
Petroșani, Tiberiu Iacob tuturor profesorilor, elevilor, acordat, în cadrul festivității de
Ridzi. ”Ca primar al municipiului părinţilor şi bunicilor acestora ca deschidere a anului școlar de la
Petroşani, rămân acelaşi toate eforturile depuse pentru Petroșani, de către directorul
susţinător al întregii activităţi din performanţa educaţională să le Colegiului Tehnic Dimitrie
sistemul nostru de învăţământ şi fie încununate de succes, pe tot Leonida, prof. Camelia
prieten apropiat atât pentru parcursul acestui an şcolar, așa Paraschiv în numele unei
dascăli, cât şi pentru elevi. Ca cum au demonstrat aceste fundații care răsplătește
părinte sunt direct implicat – la calități în performanțele anului performanța școlară printr-un
fel ca toţi părinţii comunităţii școlar precedent, performanțe premiu anual oferit șefului de
noastre – ca modelarea copiilor Hunedoara), părintele Gabiel cu care noi toți ne mândrim la promoție din anul anterior de la
mei de către doamnele Bulf (care a rostit un mesaj de Petroșani. Succes în noul an acest colegiu tehnic. Anul
educatoare şi învăţătoare să fie binecuvântare cu prilejul şcolar”, a spus Tiberiu Iacob acesta, premiul a revenit
tot timpul armonizată cu tot deschiderii noului an școlar), Ridzi, primarul Petroșaniului. absolventului Daniel Boldea,
ceea ce ei învaţă în familie, cu ag.șef.princ. Marinel Stana devenit între timp student al
deprinderile şi activităţile care îi (reprezentantul Poliției Acesta a evidențiat faptul că, în Universității Tehnice din Cluj
ajută să-şi dezvolte aptitudini Municipiului Petroșani), lt.col. aceeași măsură, merită răsplătit Napoca.
care să le fie folositoare pe tot Mihai Oprișa (reprezentantul efortul profesorilor care i-au
parcursul vieţii”, a spus Tiberiu Jandarmeriei), prof. Lucia coordonat pe copiii de zece ai Succes, elevilor și dascălilor din
Iacob Ridzi. Muntean (director al Grădiniței Petroșaniului, amintind că este Petroșani, cu prilejul noului an
PP Petroșani, consilier local). vorba despre profesorii Elena școlar !
Acesta a precizat, de Contoman, Maria Pop, Tiberiu VINȚAN
13 EVENIMENT

Vulcanul a pășit, cu mic-cu mare, Noul an școlar a început la Lupeni, cu


în noul an școlar emoție și gânduri bune
Toate unitățile de învățământ din asigurat pe toți cetățenii noștri,
Pentru festivitatea de
municipiul Lupeni și-au deschis mici și mari, că preocupările mele
deschidere a noului an
porțile, pentru a-i primi pe cei pentru creșterea calității în
școlar, 2017 – 2018, factorii
care pășesc pentru prima oară în spațiile de învățământ din
responsabili de la nivelul
sălile de clasă, dar în egală municipiul Lupeni, sunt prioritare.
unităților de învățământ
măsură și pe cei care revin în La începutul unui nou an școlar,
împreună cu cei ai
bănci pentru a-și continua le doresc tuturor copiilor și
administrației publice locale
pregătirea școlară într-un nou an elevilor mult succes !”, a declarat
au organizat, anul acesta, un
de învățământ.
eveniment ceva mai aparte.
Astfel, deschiderea oficială a
Pentru că școala este unul din
noului an școlar a avut loc în
stâlpii de bază ai comunității
zona centrală a localității, pe
locale din municipiul Lupeni, dar
Bulevardul Mihai Viteazu, în
și pentru că nu poate uita că
fața sediului Primăriei această frumoasă zi, a
profesia sa de bază și de suflet
municipiului Vulcan. începutului unui nou ciclu de
este cea de profesor, primarul
educație. Până la festivitățile
municipiului Lupeni, Lucian
Aici au venit câteva sute de de premiere din vara 2018, se
Resmeriță a fost prezent, încă de
elevi și profesori, cărora li s-au deschide un traseu nou în la primele ore ale dimineții de
alăturat părinți și bunici pentru pregătirea și instruirea elevilor. luni, 11 septembrie, la aproape
a se bucura împreună de un Un traseu pe care fiecare va
moment de excepție, prilejuit merge în ritmul său, în felul
de deschiderea festivă a noului său. Doresc tuturor cadrelor
an școlar. Gazde ale acestui didactice putere de muncă,
emoționant eveniment au fost răbdare și creativitate maxime,
primarul municipiului Vulcan, în tot ceea ce au de dăruit
Gheorghe Ile, căruia i s-au elevilor lor. Elevilor le doresc
alăturat viceprimarul Cristian să fie cei mai buni. Să participe
Merișanu, secretarul Primăriei, la ore, să pună întrebări, să ia
Rodica Peter, o parte a cele mai bune note, să
membrilor Consiliului local, alți respecte profesorii, părinții,
reprezentanți ai Administrației colegii”, a declarat primarul
Publice Locale, precum și Gheorghe Ile.
inspectorul școlar general
adjunct al ISJ Huneodaa, prof. Acesta a dat asigurări tuturor
Lavinia Ilinca, managerul celor prezenți că, în ceea ce
Spitalului Municipal Vulcan, dr. privește administrația publică toate unitățile de învățământ din Lucian Resmeriță, primarul
Cătălin Popa, reprezentanți ai locală, aceasta este și rămâne localitate, pentru a fi alături de municipiului Lupeni.
Poliției și Poliției locale, permanent alături de toate
părinți, de profesori și, mai ales,
directori ai unităților locale de unitățile de învățământ din
de elevi, la festivitățile de Primul clopoțel a sunat anul
învățământ și alte persoane Vulcan, alături de părinți și de
deschidere a noului an școlar. acesta la Lupeni, la Grădinița
oficiale. copiii acestora. ”Mulțumesc
”Lumea copiilor”, acolo unde,
tuturor celor ce își asumă
”Am trăit cu mare bucurie emoția alături de alți copii și părinți
”Festivitatea deschiderii noului răspunderea pentru buna începerii unui nou an școlar în emoționați de bucuria începutului
an școlar ne-a găsit pe toți cei desfășurare a activității municipiul Lupeni, alături de de an școlar, dar și alături de alte
ce ne identificăm cu această educaționale din municipiul
întreaga noastră comunitate. Mă oficialități locale, s-a aflat și
mare comunitate școlară a nostru”, a mai precizat
bucur că eforturile administrației senatorul Cristian Resmeriță, de
Vulcanului, în fața Primăriei. Gheorghe Ile, primarul
locale de a face toate lucrările această dată în calitatea sa de
Oficialități, profesori, învățători, municipiului Vulcan. necesare pentru ca noul an tată, împreună cu fetița sa, care
părinți, bunici, elevi, cu toții școlar să înceapă cu bine în toate își începe drumul spre
ne-am reunit pentru a marca Tiberiu VINȚAN
grădinițele, școlile și liceele din cunoaștere și educație școlară.
oraș, a fost unul încnunat de
succes. Le-am transmis, în La festivitățile de începere a
discursul meu, tuturor elevilor, noului an școlar de la Lupeni au
invitația de a fi cei mai buni la participat de asemenea preoții
învățătură și educație, de a face care au binecuvântat fericitul
în așa fel încât activitatea lor de eveniment, dar și reprezentanți ai
la școală să se concretizeze în Inspectoratului Școlar Județean
cât mai multe satisfacții , atât Deva, ai Poliției și ai
pentru ei, cât și pentru dascăli, Jandarmeriei.
pentru părinți și pentru întreaga
noastră comunitate locală. I-am Tiberiu VINȚAN
EVENIMENT 14

Început de an școlar la Uricani cu certitudini, Început de an școlar la Petrila


dar și cu speranțe de și mai bine Noul an școlar a început pe 11 septembrie 2017
și la Petrila, acolo unde festivitățile organizate la
Unitățile școlare, dar și grădinițele și școlile și grădinițele din oraș, dar și la Colegiul
Liceul Tehnologic de la Uricani și-au Tehnic ”Constantin Brâncuși”, au fost onorate și
deschis porțile, pentru un nou an de de prezența primarului orașului Petrila, Vasile
învățământ. Sute de copiii frumoși, Jurca. ”Am participat cu emoție la festivitățile
pregătiți așa cum se cuvine pentru prilejuite de deschiderea noului an școlar la
emoția revederii cu colegii de clasă, dar școlile din orașul Petrila. Am dorit să asigur atât
mai ales cu dascălii lor, au paticipat la elevii și părinții, cât și cadrele didactice, de tot
festivitățile organizate, cu acest prilej, la sprijinul meu, al administrației locale, în următorul
toate unitățile de învățământ din orașul an de învățământ. Am toată încrederea în pregăti-
Uricani. rea cadrelor didactice din orașul nostru și am
lansat provocări pentru elevii care doresc să
Ca de fiecare dată, cel care a declarat obțină rezultate foarte bune la învățătură. Mult
deschis noul an școlar de la Uricani, a succes tuturor!”, a declarat primarul Vasile Jurca.
fost primarul localității, Dănuț Buhăescu.
Alături de acesta, la festivitățile de la Noul an școlar a început și la Uricani
Uricani au participat directorii unităților sub auspicii favorabile, singurul
de învățământ, cadrele didactice, inconvenient de moment fiind doar acela
reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe că, începute ceva mai târziu decât s-a
Române, ai Inspectoratului Școlar estimat, lucrările pentru modernizarea
Județean, ai Primăriei și Consiliului local Școlii de la Cîmpu lui Neag nu au fost
al orașului Uricani, părinți și elevi. încă finalizate, iar elevii de aici vor
activa, provizoriu, într-o altă locație
”Le-am spus, ca de fiecare dată la pentru câteva zile. ”În câteva zile vom
început de an școlar, mai ales copiilor finaliza și aceste lucrări, în urma cărora
din orașul nostru, să profite de șansa pe școala de la Câmpu lui Neag va fi una
care o au la educație și dezvoltare nou-nouță, modernă, elegantă, echipată Alături de elevi, părinți și profesori, la deschiderea
personală în orașul Uricani. I-am corespunzător pentru ca și copiii din noului an școlar au fost prezenți nu doar primarul
asigurat că au de la cine învăța tot ceea zona rurală a Uricaniului să aibă acces orașului, ci și viceprimarul Dorin Curtean, membri
ce își doresc și tot ceea ce îi preocupă, la educație în cele mai bune condiții. Nu ai aparatului administrativ al Primăriei, consilieri
pentru că avem cadre didactice vă ascund faptul că așteptăm ghidurile locali, reprezentantul Inspectoratului Școlar
excepționale în toate unitățile de de finanțare pentru proiectele europene Județean (prof.dr. Mihaela Manolea),
învățământ de la Uricani. I-am asigurat eligibile în materie de educație, moment reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române,
că noi, administrația locală și eu, pentru care suntem pregătiți să înaintăm manageri ai unităților de învățământ ș.a.
personal, facem tot ceea ce trebuie proiecte care vizează modernizarea și,
pentru ca elevii noștri să aibă cele mai mai ales, echiparea cu material didactic Potrivit primarului orașului Petrila, toate unitățile
bune condiții la școală. Îi îndemn pe toți de ultimă generație, a școlilor din orașul de învățământ din acest oraș încep noul an școlar
copiii și elevii din Uricani să profite de Uricani. Tot în materie de investiții, ne sub auspicii favorabile, fără consemnarea vreunor
toate aceste avantaje, să acumuleze dorim să construim încă o grădiniță probleme de ordin administrativ sau de altă
informații prețioase pentru viitorul lor, iar modernă pentru copiii din Uricani. Și, natură, situație pe care edilii petrileni doresc să o
prin rezultatele activităților lor școlare și desigur, avem în plan alte și alte mențină cel puțin la același statut.
extrașcolare să ne facă mândri de tinerii proiecte care vizează bunul mers al
din orașul nostru. Le doresc succes, activităților din educație la Uricani”, a Tiberiu VINȚAN
putere de muncă și un an școlar declarat primarul Buhăescu.
excepțional”, a declarat Dănuț
Buhăescu, primarul orașului Uricani. Tiberiu VINȚAN
15 ACTUALITATE

Apa Serv dă asigurări ca, potrivit analizelor, Clubul copiilor


calitatea apei potabile din Valea Jiului la început Petrila-Lupeni
angajează un îngrijitor
de an şcolar este corespunzătoare CLUBUL COPIILOR PETRILA – structură Lupeni
Organizează în perioada 9-13.10.2017
Conducerea Apa Serv Valea Concurs pentru ocuparea postului vacant de
Jiului dă asigurări că, în toate – ÎNGRIJITOR, durată nedeterminată, studii 10
clase/medii / superioare
unitățile de învățământ din A. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA
Valea Jiului, accesul la apă CONCURS:
potabilă este posibil în acest a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
moment și, mai mult decât aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul
atât, calitatea apei de la în România;
b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
robinet este, în toate c) are vârsta minimă reglementată de prevederile
grădinițele, școlile și liceele legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
din Valea Jiului la un nivel e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului
corespunzător, din punct de de asemenea, încă o dată, şi chimice şi microbilogice ale pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de
vedere al parametrilor după intervențiile în reţelele probelor de apă recoltate, vă unităţile sanitare abilitate;
calitativi. de distributie a echipelor Apa informăm că toate probele de f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
Serv Petroşani. apă prelevate de la cele 33 postului scos la concurs;
Odată cu începerea anului de instituţii de învăţământ g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
şcolar 2017-2018, Apa Serv Laboratorul de la Dănuţoni sunt conforme cu prevederile unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
Valea Jiului a finalizat care efectuează aceste Legii 458/2002 privind serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
procedura de recoltare probe analize este înclus în calitatea apei potabile la toţi ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
de apă potabilă din unităţile programul de monitorizare și parametrii analizaţi. În exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
de învăţământ (şcoli şi control al Apa Serv Valea vederea preîntâmpinării intervenit reabilitarea.
B. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA
grădiniţe) din Valea Jiului. Jiului şi în paralel cu acesta producerii unor evenimente CONCURS:
Operatorul regional care se efectuează programul de negative, Apa Serv Valea Pentru ocuparea funcţiei de ÎNGRIJITOR trebuie
îndeplinite următoarele condiții minimale de studii :
asigură alimentarea cu apă la audit al Direcţiei de Sănătate Jiului Petroşani va continua 10 clase + Curs de calificare profesională / Școală
nivelul Văi Jiului informează Publică a judeţului monitorizarea zilnic, prin prin Profesională / curs de igienă.
că zilnic se efectuează aceste Hunedoara, funcţionând în recoltarea de probe din toate C. TIPUL PROBELOR DE CONCURS

recoltări de apă de pe întreg baza Legii 458/2002, rezervoarele de înmagazinare •Probă scrisă
teritoriul Văii Jiului, în reţeaua modificată de Legea şi din reţeaua de distribuţie •Probă practică
de distribuţie care deserveşte 311/2004. “ au precizat reprezentanţii •Interviu
cele 6 localităţi din zonă, Apa Serv. D. ORGANIZAREA CONCURSULUI
Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la
calitatea apei fiind verificată “În urma analizelor fizico Tiberiu VINȚAN sediul Clubului Copiilor Petrila, str. T. Vladimirescu,
nr. 3, după următorul calendar:
Publicaţia • Depunerea dosarelor de înscriere –
18 – 29.09.2017

EXCLUSIV • Afișarea rezultatelor selecției de dosare:


4.10.2017, ora 12
ISSN 1842-4473 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele
selecției dosarelor: 5.10.2017, orele 9 – 13;
este o marcă înregistrată a • Afișarea rezultatelor la contestații: 5.10.2017,
ora 16;
SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL
• Proba scrisă – 9.10.2017, ora 9
CUI: RO-13603933; • Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă –
RC: J/20/736/2000 09.10.2017, ora 12
• Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele
Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 probelor scrisă 10.10.2017, orele 9-14;
Telefon: 0254-513.406 • Afișarea rezultatelor la contestații: 10.10.2017,
E-mail: exclusivmediagroup@gmail.com ora 16;
Web: www.ziarulexclusiv.ro • Proba practică – 11.10.2017, ora 9.
• Afișarea rezultatelor obținute la proba practică –
Director-Redactor şef: Tiberiu VIN'AN 11.10.2017,ora 12
• Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele
Telefon mobil: 0722-554.809 probei practice 12.10.2017,orele 9 – 14;
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com • Afișarea rezultatelor la contestații: 12.10.2017,
ora 16;
Editor: LuminiŃa VIN'AN • Interviu – 13.10.2017, ora 9.00

Telefon mobil: 0724-020.474 • Afișarea rezultatelor obținute la interviu –


13.10.2017, ora 12;
Contabil şef: GheorghiŃa CA'AN • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele
interviului – 13.10.2017, orele 12 – 14;
Grupul de presă Exclusiv este membru • Afișarea rezultatelor la contestații și ale
al: Patronatului Presei din România rezultatelor finale – 13.10.2017, ora 16.

Detalii suplimentare pe www.clubulcopiilorpetrila.ro


Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU
ACTUALITATE 16

ExpoziŃie personală Kriss Falticska Colegiul ”Mihai Eminescu” din


la galeria de artă din Lupeni Petroșani este, din acest an,
școală Microsoft
Noul an de învățământ începe la Local care ne-a sprijinit. Datorită
Colegiul Teoretic ”Mihai faptului că s-au făcut foarte multe
Eminescu” din municipiul conturi pe Microsoft am fost
Petroșani și cu un nou și onrant declarațI școală Microsoft pentru
statut dobândit, din acest an de acest an școlar. Este o mare
prestigiosul liceu, acela de onoare pentru sunt doar șase
”Școală Microsoft”. colegii în țară care au fost
declarate școală Microsoft șI
În aceste zile, Galeria de Artă artă din Lupeni dar și din alte Potrivit directorului unității ceea ce oferă acest program este
”Iosif Tellmann” din Lupeni orașe, a expus o serie de școlare, prof. Alexandru Lăutaru, o platformă de e-learning. Atât
găzduieşte expoziţia lucrări care-i definesc creația preocupările din anul precedent pentru profesori cât șI pentru
personală a artistului local plastică, alături de mama sa - ale conducerii instituției pentru elevi există instrumente digitale
Kriss-Oliver Falticska. Aceasta Mirela Falticska, dar și de o obținerea de pachete de licență în ceea ce privește predarea
a fost vernisată vineri, 16 parte din elevii săi de la școlile pentru produsele informatice lecțiilor, utilizarea platformei,
septembrie 2017, în prezența din Vulcan. Prezenta expoziţie utilizate în cadrul Colegiului, dar accesibile din toată lumea. Dacă
artistului și a publicului iubitor are ca temă principală și datorită performanțelor vom avea rezultate, lucrurile vor
de artă din Lupeni. cosmosul, de la fazele lunii la înregistrate de elevii acestuia în deveni mult mai interesante, în
astronauţi. materie de informatică au contextul în care Microsoft ne va
Kriss Falticska este profesor contribuit la dobândirea statutului furniza echipament hi-tech și
de desen la Vulcan şi se află Expoziţia ”Cosmos” de Kriss de școală Microsoft, titlu deținit schimburi internaționale de
deja la cea de-a patra Falticska de la galeria de artă doar de încă 6 școli din România. experiență”, explică,
expoziţie personală de artă ”Iosif Tellmann” din Lupeni “Anul trecut școlar am intrat în prof. Alexandru Lăutaru,
plastică. În plus, acesta a avut poate fi vizitatã până în 11 legalitate cu licențele la cele două directorul Colegiului Național
și alte expoziții colective în octombrie. rețele de calculatoare șI pentru Mihai Eminescu din Petroșani.
care simezele de la galeria de Antoneta DUBAN aceasta mulțumim Consiliului Luminița VINȚAN

https://www.facebook.com/hotelrusu/?

S-ar putea să vă placă și