Sunteți pe pagina 1din 7

GÂNDIREA

În procesele senzoriale de cunoastere, luăm act de aspectele concrete, intuitive, accesibile simțurilor
– sunt constatate și prelucrate ,,pe loc’’, în timp real, aici si acum, și ne oferă o imagine asupra
modului cum apar obiectele, fenomene din jurul nostru – ÎNSUȘIRI APARENTE

Prin gândire, dăm la o parte ceea ce este comun, general valabil – ESENȚA

Gândirea înglobează datele cunoașterii perceptive, imaginile din reprezentare, le valorifică, dar în
desfășurarea ei se poate dispensa de raporturile perceprive directe.

Gândirea este procesul psihic care se desfășoara într-un plan mintal, intern, subiectiv, uzând de
judecăți, raționamente, operații cognitive cu ajutorul cărora realizează o procesare profundă a
realității.

Caracterul procesual al gândirii


Demersurile gândirii se desfășoara (conform psihologiei cognitive) cu grade mari de libertate pe
verticala cunoașterii și pe axa timpului. Pe verticala cunoașterii, gândirea evoluează în sens
ascendent și în sens descendent. Acest demers vizeaza modul și nivelul de procesare a informației.

PROCESAREA

ascendentă descendentă

 Este dirijată de datele observației, de experiențele  Este dirijată de legi, reguli, norme, principii
individului inclusiv cele perceptive, de imaginile
mintale acumulate în timp
 Este un demers de tip inductiv; din anumite legi se
deduc atribute ale unor fenomene, categorii de obiecte
 Este un demers de tip inductiv, de la particular la
general, de la fapte și date concrete spre generalizări
bogate  Este o evoluție a gândirii realizată prin învățare,
instrucție școlară, educativă

 Este modul natural de evoluție a gândirii umane


 Are un caracter imperativ, se impune gândirii noastre și
derivă din nivelul cunoașterii umane la un moment dat
 Este o cunoaștere bazată pe informațiile obținute prin
procesele senzorial-perceptive și prin reprezentări
Cele doua demersuri ale gândirii pe verticala cunoașterii sunt complementare și stau la baza
constituirii și achiziționării conceptelor, a noțiunilor.

Procesualitatea, caracterul discursiv al gândirii rezultă și din desfășurarea ei temporală ceea ce


sugerează gradele mari de libertate de care se bucură acest proces. Pe axa timpului, gândirea se
desfășoara între trecut, prezent și viitor. Dacă percepția se desfășoară în prezent, aici și acum,
gândirea investighează trecutul, experiența și cunoștiințele stocate de memorie sau reprezentări, le
prelucrează și le combină în raport cu cerințele prezentului și explorează viitorul pentru a emite
predicții și previziuni. Rezultă că cea mai mare parte din conținuturile, datele cu care operează
gândirea sunt extrase din memorie.

Din acest motiv, psihologii cognitiviști definesc gândirea ca o organizare și manipulare a informațiilor
și cunoștiințelor stocate în memorie, în vederea înțelegerii unei situații și a creării unor noi informații.

Caracterul mijlocit al gândirii


După cum rezultă din analiza modului în care gândirea prelucrează informațiile din realitate,
procesarea este mijlocită, mediata și nu directă.

 În procesarea directa, dirijată de date empirice, gândirea este mijlocită prin experiența
perceptivă, prin imaginile din reprezentare, iar toate aceste date sunt stocate în memorie și
vehiculate cu ajutorul limbajului natural. Experiențele, imaginile sunt vehiculate în termenii
limbajului cotidian.

 În procesarea indirectă/ descendentă, dirijată de reguli, norme, legi, caracterul mijlocit al


gândirii este asigurat prin cunoștiințele acumulate la un moment dat, prin informațiile
acumulate în lucrările științifice. Limbajul este instrumentul fundamental care permite
vehicularea, coordonarea acestor informații. Este un limbaj riguros al definițiilor, al legilor,
sunt formulări precise, clare. (limbajele de specialitate proprii variatelor domenii ale
cunoașterii)

Caracterul abstract-formal al gândirii


,,Să facem abstracție de..”

 Gândirea se desfășoară într-un plan mintal, intern, subiectiv. Ea ,,lasă de o parte” restul și se
focalizează asupra unui proces mintal- o fațetă. Cealaltă fațetă rezultă din faptul că gândirea
extrage și utilizează însușiri esențiale tot mai ,,sărace” în conținut, dar cu un grad tot mai
ridicat de generalizare. Selectivitatea constituie o trăsătură fundamentală a proceselor de
cunoaștere

 În gândire, selectivitatea operează în baza operației de abstractizare ceea ce


permite surprinderea unor însușiri esențiale, necesare, a unor invariații cognitivi.
Aceste trăsături pot fi generalizate la o întreagă categorie de obiecte, fenomene,
situații sau evenimente.
 Caracterul abstract este legat de cel formal. Savantul elvețian J. Piaget denumește ultima
etapă a inteligenței ca stadiu al inteligenței formale. Gândirea se ghidează după reguli si
norme ale logicii, este o gândire propozițională care utilizează judecăți ipotetico-deductive,
avansează ipoteze pe care încearcă să le verifice.

 Gândire probabilistă care ia decizii în baza evaluării alternativelor echiprobabile.

 Aparență = se desfășoară într-un plan mintal, ascuns, invizibil și inaccesibil.

Caracterul finalist al gândirii


 Demersurile noastre au finalitate, un anumit scop bine definit: elaborarea unui model mintal,
a unor explicații și a unor răspunsuri cu privire la implicațiile, consecințele situațiilor
problematice.

Gândirea este procesul cognitiv superior de procesare a însușirilor esențiale, necesare și


logice cu ajutorul unor operații abstract- formale în vederea înțelegerii, explicării și
predicției unor relații cauzale din realitate și elaborării unor concepte, noțiuni, teorii,
sisteme cognitive, ca modele mintale ale realității.

Gândirea ca sistem de operații


- Dispune de cel mai vast sistem de operații

Psihologia studiază operațiile gândirii ca instrumente psihice dobândite și perfecționate


prin dezvoltarea intelectuală, prin învățare și exercițiu. Operațiile gândirii acționează in cupluri
operatorii ce se completeaza reciproc:

 Analiza și sinteza
 Analiza și sinteza rațională își au originile și sunt precedate de analiza perceptivă care se
desfășoara într-un plan concret-intuitiv, asupra unor obiecte și situații concrete.

 Analiza și sinteza de tip logic, rațional, se desfășoară într-un plan mintal, după un model, și
sunt mediate prin cuvânt și alte sisteme de semne și simboluri.

 Prin analiza însușirilor esențiale ale unui obiect/clase de obiecte, acestea sunt separate,
ordonate mintal după anumite criterii, dupa un anumit model și sunt sintetizate, refăcute șa
fel sau in mod diferit, in funcție de cerințele activității intelectuale. Orice analiză este
precedată de un demers anticipativ, de un anumit proiect/schemă de lucru. În sensul invers,
al sintezei, se menține acelasi proiect sau se elaborează unul nou ca urmare a rezultatelor
analizei. Sinteza se definește ca fiind recompunerea mintală a obiectului din însușirile lui
inițiale.

Finalitatea operațiilor de analiză și sinteză este elaborarea unui model mintal al obiectului
supus analizei; este un model informațional, o replică internă proprie subiectului
cunoscător
 Comparația
– -presupune raportarea la unul sau mai multe criterii.

– -implică evidențierea asemănărilor și deosebirilor dintre minimum 2 obiecte/ 2 ipostaze ale


aceluiași obiect/fenomen/persoană

– -în plan perceptiv- comparatia devine instinctivă prin pregnanța unor contraste/însușiri, în
plan rațional, comparația se desfășoară după un plan și are o anumită finalitate

Finalitatea nu este doar constatativa, cel mai adesea este subordonată necesității evidențierii unor
raporturi de superioritate-inferioritate, unor poziții ierarhice într-un sistem de referință

Operațiile de analiză, sinteză și comparație constituie instrumentele mintale importante mai ales în
procesarea ascendentă, dirijată de date. Acest lucru se datorează tipului de informații vehiculate.
Sunt cunoștiințe, însușiri, experiențe, cu un grad mai redus de generalitate care se pretează cel mai
bine unor operații analitico-sintetice și de comparație.

 Abstractizarea și generalizarea
 Constituie operațiile cele mai complexe ale gândirii și au un caracter formal, se desfășoara
exclusiv în plan mintal, sunt tipice pentru procesarea de tip ascendent

 -sunt precedate și anticipate de schematizarea și generalizarea concret-intuitivă de la nivelul


reprezentării. În reprezentare sunt selectate, conservate și redate însușiri din ce în ce mai
puține, mai schematice, dar comune pentru o grupare tot mai largă de obiecte-fenomene. În
gândire, selectivitatea este maximală prin abstractizare, iar generalizarea se referă la
clase,categorii foarte largi de obiecte-fenomene

Abstractizarea= operația de extragere a unor însușiri esențiale, a unor invariații cognitivi, însușiri
comune pentru o întreagă clasă.

1. Se extrage ceva esențial

2. Se renunță la tot ce este nerelevant, accidental, contextual (prin limbaj se ajunge la esență)

Generalizarea= însușirile extrase cu ajutorul abstractizării sunt extinse la o întreagă clasa de obiecte
Operează simultan a.î. , pe măsură ce sunt relevate însușirile esențiale, acestea sunt extinse la
categorii din ce în ce mai largi

Prezintă grade variate de profunzime și expansiune în funcție de evoluția cunoașterii umane

Rezultatele sun cuprinse în legi care pun în evidență relații cauzale cu o sferă cât mai largă de
cuprindere. Astfel, se ajunge la teorii si modele explicative asupra unor aspecte ale realității.

 Inducția și deducția

Operațiile care descriu cel mai bine evoluția gândirii pe verticala cunoașterii și care constituie
demersurile operaționale care stau la baza formării conceptelor empirice și științifice
 Inducția
– organizează datele observației/experienței și le clasează sub formă de concepte

– -suportul logic al procesării care pornește de la baza de date, experiențe concret-intuitive si


img. mintale

– -are un caracter profund intuitiv, se extrag relații simple ce grupează o clasă de obiecte dupa
criterii observabile empirice

 Deducția
– -demersul descendent al gândirii pe verticala cunoașterii

– raționamentul deductiv pornește de la general, prin inferențe și implicații și ajunge la cazuri


particulare.

- debuteaza prin ipoteze/premise adevărate => concluzii adevărate (SILOGISM)

Gândirea ca sistem de noțiuni


Invariații cognitivi sunt extrași și prelucrați, iar apoi sunt sistematizați în cadrul unei clase, categorii.

Prin conceptualizare, gândirea elaborează modele mintale ale realității (modele informaționale care
condensează, conservă, sistematizează trasăturile comune unei categorii de obiecte)

 Conceptele empirice integrează însușiri particulare, dependențe accidentale sau neesențiale.


Se constituie in copilările, în perioada școlarității prin acumularea și sistematizarea unei
experiențe concret intuitive, într-o manieră ascendentă, de jos în sus, de la aspecte
particulare, de la obiecte și situații concrete, care se organizează în reprezentări cu un grad
din ce in ce mai mare de generalizare, dar cu un grad scăzut de esențializare. Sunt instabilr,
supuse hazardului și probabiliste. Poartă pecetea subiectului cunoscător și dezvoltă un
anumit atașament. (limbaj natural, personalizat)

 Conceptele științifice se achiziționează în mod obișnuit prin învățare, educație, asimilare de


cunoștințe științifice sistematizate în cunoașterea umana. Prin demersul descendent, se
pornește de la legi, reguli, principii, definiții care au un caracter imperativ. Noțiunile științifice
integrează și condensează însușiri esențiale valabile universal pentru o categorie de
fenomene. Se inglobează trăsături esențiale, reductibile la o anumită însușire. (limbaj
specializat, riguros
Gândirea ca proces de înțelegere și rezolvare de probleme
Înțelegerea și rezolvarea de probleme- doua procese inseparabile ale gândirii. Înțelegerea este
indispensabilă demarării unui proces rezolutiv, iar procesul rezolutiv se încheie printr-o nouă
înțelegere.

Înțelegem rezolvând situațiile problematice cu care ne confruntăm și rezolvăm aceste situații pornind
de la un anumit nivel de înțelegere.

Înțelegerea exprimă cel mai bine dimensiunea procesuala a gândirii, care descrie modul in care sunt
prelucrate, procesate informațiile.

În procesarea ascendenta - înțelegerea este rezultatul unui demers îndelungat de acumulare de


informații care sunt reunite în grupări succesive. Înțelegerea- o integrare de însușiri într-o
reprezentare generală, un concept empiric. Este o consecință.

În procesarea descendenta – este rezultatul impunerii unor modele explicative ale realității prin
învățare, instruire, educație. Se manifestă prin expansiune. Este o premisă.

,,A gândi’’ este sinonim cu ,,a înțelege’’.

Mecanismul înțelegerii are la bază în primul rând un cuplaj informațional. În raporturile noastre
cognitive cu lumea, venim cu un set întreg de cunoștințe anterioare, concepte, modele explicative și
așteptări, anticipări.

Suntem ,,agenții” activi ai cunoașterii. Problemele sunt și ele ,,agenți” activi tocmai pentru că trezesc
în noi o anumită stare de tensiune, o incordare, curiozitate.

Pentru ca o situație să devină problematică, ea trebuie să vină în întâmpinarea unor necesități,


cerințe ale subiectului. Cuplajul informațional se realizează ca proces de tranzacție, de negociere
între subiect și obiect.

La baza mecanismului înțelegerii se află și sistemele asociative. Acestea pun în relație cunoștințe,
experiențele stocate în memorie cu situațiile prezente și avansează explicații. În mod obișnuit, o
situație prezentă declanșează în minte un proces asociativ prin care noua situație este asociată cu
una anterioară, deja asimilată, înțeleasă.

Principiul de bază a asocierii stipulează că dacă doua experiențe se produc împreună și


concomitent, atunci fiecare dintre ele, când ajunge în conștiință, are tendința de a o
readuce și pe cealaltă.
Cele 3 forme de bază ale asocierii sunt

 Dupa asemănare

 Dupa contrast

 Dupa coexistența spațiala și succesiunea temporala – elementele care în trecut au apărut


împreună sau unul după altul sunt reactualizate mai ușor

O situație problematică constituie un stimul declanșator al unei asociații, legături care pot conduce la
înțelegerea acesteia. Se pot constitui lanțuri asociative care activează secvențial cunoștințe,
procedee de lucru, scheme de acțiune. Lanțul asociativ poate fi liniar pentru secvențe de lucru
algoritmice sau ramificat pentru secvențe de lucru euristic.
Al treilea mecanism al înțelegerii este analogia. Când oamenii pricep ceva anume prin analogie, ei
înțeleg un lucru în relație cu altul.

Prin analogie, putem înțelege ceva nefamiliar în termenii altui lucru înțeles deja.

,,Arta descoperirii stă adesea în perceperea asemănarii a doua elemente din domenii diferite ale
cunoașterii”

Rezolvarea de probleme – domeniul performanțial al gândirii


Problema – obstacol cognitiv – o situație față de care repertoriul de răspunsuri ale subiectului nu este
suficientă pentru a o înțelege

Legea efectului - o acțiune urmată de succes se consolidează, iar dacă este urmată de eșec,
va fi eliminată din compotament – procesarii ascendente

Legea intuiției – iluminare

Strategia algoritmică – exprima convergența deplină între problemă, mijloace de rezolvare și


soluție. Problema este bine definită, bine structurată, cerințele sunt clar formulate, iar în raport cu
ele există un set de mijloace, formule de lucru standardizate care , dacă sunt corect aplicate, conduc
la un rezultat unic – probleme scolare, o abordare reproductivă

Strategia euristica – exprimă o divergență, un conflict, o discordanță între problemă, mijloace și


soluție. Problema este slab definită, slab structurată, cerințele sunt vag formulate, au mai mult un
caracter probabilist, mijloacele și formulele nu conduc automat la rezultat, trebuie sa explorăm, să
inventariem mai multe căi – mod de rezolvare creativ, productiv

Etapele procesului rezolutiv

1. punerea problemei

2. rezolvarea acesteia

,,o problemă bine formulată este pe jumătate rezolvată”

Elementul esențial al acestui prim moment este elaborarea unei reprezentări mintale interne a
problemei.

Rezolvarea propriu-zisă face apel la strategii de tip algoritmic, euristic sau combinate, apoi rezultatul
este supus verificării și procesul poate fi încheiat daca s-a ajuns la soluția corectă sau reluat dacă
rezolvarea este incompletă sau incorectă.