Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

DATA : 13.12.2017
CLASA : a IV-a
PROF.ÎNV.PRIMAR : Bădicioiu Ana Maria
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Istoria românilor
UNITATEA DE ÎNVÃŢARE: Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice
SUBIECTUL LECŢIEI: Întemeietorii statelor medieval româneşti. Gelu. Dragoş. Basarab
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă
SCOPURI:
 Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului istoric.

COMPETENTE SPECIFICE:

1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.

2.3. Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecinţelor şi a elementelor care s-au schimbat sau nu intr-o anumită
perioadă de timp.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de comunicare orală sau scrisă.

4.3 Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situaţii care presupun comunicarea.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să enumere condiţiile istorice care au favorizat întemeierea statelor româneşti;

O2- să alcătuiască enunțuri cu cuvintele - cheie ale temei;

O3- să ordoneze cronologic fapte istorice;

O4 – să facă corespondenţa dintre data istorică evenimentul potrivit.

STRATEGIA DIDACTICA:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare practică;
 Sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, pixuri în pahar, salată de cuvinte, observaţia.
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, în grup.
RESURSE:
 Umane: 21 elevi;
 Materiale: Manualul, laptop, videoproiector, fise, pahar, tablă, bol, bileţele, cretă.
 Spațiale: sala de clasă;

BIBLIOGRAFIE

1. Programă şcolară pentru disciplina Istorie (clasa a IV-a), aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale Nr.
5003 /02.12.2014
2. Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Manual de Istorie pentru clasa a IV-a, Semestru I, Editura Aramis, 2016
3. Georgeta Smeu, Metodica predării istoriei, Editura Didactică şi Pedagigică, Bucureşti, 1983.
4. Dumitru Almaş, Povestiri istorice pentru copii și școlari, Editura Nicol, București, 2005;
ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ
NR. MOMENTELE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI
RESURSE RESURSE FORME DE
CRT. LECTIEI DEMERSUL DIDACTIC EVALUARE
PROCEDURALE MATERIALE ORGANIZARE

1. Moment  Se creează condiţiile optime pentru buna Instructajul Materiale Frontal Observarea
desfăşurare a activităţii propuse (spaţiu verbal necesare Individual comportamentului
organizatoric
educaţional, materiale didactice, climat Conversaţia activităţii elevilor
1 min.
psihoafectiv).

2 Reactualizare Joc Didactic : Pixurile în pahar


a cunoştinţelor Fiecare elev este rugat să pună într-un pahar,
pixul său. Întrebările sunt pe Anexa 1. Va Explicaţia Pahar Frontal
anterioare
răspunde proprietarul pixului pe care îl voi Pixuri
6 min
extrage. Dacă acesta nu ştie, va fi ajutat de
colegul său.
 Cum se numesc oamenii care studiază şi
scriu evoluţia societăţii omeneşti ?
 Cu ajutorul cui s-a reconstituit istoria ? Conversaţia Fisă Aprecieri verbale
 Care sunt cele mai vechi popoare din
Europa ?
 Care erau cele mai puternice cetăti ale
grecilor ?
 Cum se numea ţara geto-dacilor?
 Unde traiau romanii ?
 În ce perioadă a avut loc primul răzbioi Conversaţia Frontal Aprecieri verbale
dintre daci şi romani ?
 Cum se numeşte procesul de formare a
poporului roman şi a limbii române ?
(Anexa 1)

3 Captarea  Se captează atenţia elevilor recitând:

atenţiei Explicaţia Planşă Frontal Aprecieri verbale


“Limba noastră-i o comoară
3 min
În adâncuri înfundată

Un şirag de piatră rară

Pe moşie revărsată.”

(Al. Mateevici – “Limba noastră”)(Anexa 2)

Elevii sunt întrebaţi ce reprezintă Concersaţia


fragmentul, accentual fiind pus pe cuvântul
moşie.
Anunţarea Se anunţă tema activității si obiectivele

3. temei urmărite într-o manieră accesibilă elevilor. Explicaţia Tabla Frontal Observarea
1 min. Caietul sistematică
Se scrie pe tablă titlul, iar elevii notează în
caiete: ,,Întemeietorii statelor medievale
româneşti. Gelu. Dragoş. Basarab’’

4. Dirijarea
învăţării Un timp îndelungat românii au fost Explicaţia Manual Frontal Observarea
organizați în țări mici, care se numeau PPT sistematică
18 min voievodate sau cnezate. Când migrația
popoarelor barbare s-a potolit, românii au
început să întemeieze sate, avînd în fruntea lui
un voievod. Românii îi alegeau voievozi pe cei
mai înțelepți și viteji dintre ei.

Pe baza informaţiilor din manual ( pagina


44 ), susţinute de o prezentare Power Point se
realizează schema lecţiei la tablă, iar elevii îşi
notează în caiete.

Întemeierea Transilvaniei Tablă


Caiete Frontal
În sec. al IX-lea şi al XI-lea , acest
teritoriu era stăpânit de voievozi :

1. Menumorut - pe Valea Crişului ;


2. Glad – în Banat ;
3. Gelu - pe Valea Someşurilor , în
centrul Transilvaniei ( cetatea Dăbâca );
( Slide 3)
Întemeierea Ţării Româneşti

Primele cnezate şi voievodate au fost


conduse de Litovoi, Seneslau, Ioan şi
Farcaş.
Tablă Observare
1290 – Negru-Vodă s-a stabilit la
Caiete Frontal sistematică
Câmpulung începând a face „ o ţară nouă”;

1320 – Basarab I (1315-1352) a unit


voievodatele da la Severin la Brăila , de la
Făgăraş la Dunăre , întemeind Ţara
Românească; (Slide 6)

Întemeierea Moldovei

1347- Dragoş – Vodă întemeieză un


voievodat pe Valea Moldovei, luptând
împotriva tătarilor;

1359- Bogdan ( voievod din Maramureş) s-a


ridicat împotriva ungurilor. Ajutat de popor
a întemeiat Moldova, Bogdan devenind
domn al Moldovei. (Slide 8 )

Întemeierea Dobrogei

- realizată de Dobrotici care se opune


năvălirilor turce; (Slide 10 )

Metoda : Salată de cuvinte – Activitate pe


grupe (Anexa 3) Bol cu Pe grupe Aprecieri verbale
bileţele
Se împart elevii în 4 grupe. Într-un bol se află
bileţele pe care sunt scrise cuvinte ce definesc
cuvintelor cheie ale lecţiei: voievodat, migraţie,
voievod, independenţă, urmând ca elevii să
aranjeze cuvintele astfel încât definiţia să fie
corectă.
Obţinerea
5. performanţei şi Elevii vor rezolva individual o fişa de lucru. Fișe Individual Evaluarea scrisă
După terminare vom corecta fişa, elevii
asigurarea
modificând eventualele greşeli. (Anexa 4)
feed-back-ului
5 min.

6. Activitate Excursie virtuală


Cu ajutorul aplicaţiei Google Maps vom începe Explicaţia Video- Observare
recreativă
excursia pornind din Grecia unde se vizitează proiector sistematică
10 min.
cetatea Atena, Templul Partenon – construcţia
sculptorului Fidias ( sec V î.Hr.); Mormântul lui Laptop
Agamemnon (cetatea Micene ); Amfiteatrul din Aplicaţie Aprecieri verbale
Delfi; Muntele Olimp; poposim şi în Italia, chiar Conversaţia Google Maps
în capitală unde vizităm Colosseumul din Roma
(80 d.Hr); Columna lui Traian; venim pe
melagurile noastre unde vizităm Sanctuarul dacic
din cetatea Sarmizeetusa; Ruinele cetăţii
Dăbâca; Biserica lui Bogdan din Rădăuţi (
Mănăstirea Bogdana ).
Încheierea şi Se apreciază și se recompensează participarea Conversația Globuleţe Frontal Aprecieri verbale
7.
elevilor la activitate cu un globuleţ pe care
evaluarea
vor scrie unde vor sa ajungă în următoarea
activităţii
excursie.
1 min.
 Se notează tema – exercițiul 1 pagina 45
din manual.
Anexa 1

Reactualizarea cunoştinţelor – Pixurile în pahar

*Cum se numesc oamenii care studiază şi scriu evoluţia societăţii omeneşti ?


*Cu ajutorul cui s-a reconstituit istoria ?
*Care sunt cele mai vechi popoare din Europa ?
*Care erau cele mai puternice cetăti ale grecilor ?
*Cum se numea ţara geto-dacilor?
*Unde traiau romanii ?
*În ce perioadă a avut loc primul răzbioi dintre daci şi romani ?
*Cum se numeşte procesul de formare a poporului roman şi a limbii române ?
Anexa 2

“Limba noastră-i o comoară

În adâncuri înfundată

Un şirag de piatră rară

Pe moşie revărsată.”

(Al. Mateevici – “Limba noastră”)


Anexa 3

Salată de cuvinte

 Cuvintele sunt amestecate !


 Aşează-le pentru a obţine definiţia corectă şi noteaz-o în caiet, apoi alcătuieşte propoziţii cu noile cuvinte învăţate.

 Voievodat = condusă, aşezare, de, ţinut, voievod, sau


 Migraţie = teritoriu, de, un, deplasare, altul, pe , altul, unor , populaţii
 Voievod = Româneşti, titlu, Moldovei, domnii, precum, Transilvaniei, conducătorul, purtat, de, domnii, şi, de, şi.
 Independenţă = român, libertate, se bucură, care, popor, de , amestec, fără, afară, din.
Anexa 4

Fişă de lucru

1. Ordonează cronologic, prin numerotare, 2. Uneşte ce se potriveşte:


principalele evenimente istorice:

___ Bătălia de la Posada; 1330 Încheierea procesului de formare a


___ Bogdan devine domn al Moldovei; Voievodatului Transilvaniei
___ Voievodatele lui Monumoruşt, Gelu şi Glad;
___ Menţionarea pentru prima oară a lui Basarab
I în fruntea unui stat ce cuprindea toate formaţiunile Sfârşitul sec al XIII-lea Formarea statului independent Moldova
statale dintre Carpaţi şi Dunăre.
Basarab I Câştigarea independenţei Tării Româneşti

Bogdan I Primul domnitor al Tării Româneşti independente

Dragoş - Vodă Voievod din Maramureş, primul


„descălecător” în Moldova

S-ar putea să vă placă și