Sunteți pe pagina 1din 8

SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ANUL III

ANUL III

Disciplina: Psihopatologie şi psihologie medicală Specializarea: Psihopedagogie specială


Catedra : Psihopedagogie specială Credite: 6
Titular: Lect. dr. Andrei Dumbravă Anul: III; Semestrul: I
Număr total de ore: 56 Nr. ore / săpt.: 4 Curs teoretic: 2 Seminar: 0
Evaluare: examen Laborator : 2
OBIECTIVE: Să pregătească studentul să poată - corect şi adecvat: 1. Să recunoască şi să explice principalele entităţi psihopatologice şi
sindroame clinice. 2. Să extragă, interpreteze şi organizeze informaţiile cu relevanţă clinică în vederea formulării unui diagnostic şi unui
prognostic specifice în psihopatologie şi psihologie medicală.
TEMATICA CURS: 1. Patologia principalelor funcţii şi procese psihice cognitive (senzaţii şi percepţii, gândire, limbaj, memorie). 2.
Particularităţi ale practicii psihologice (în clinicile de boli somatice, neurologice, psihiatrice, de recuperare)
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR : -
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. M. Lăzărescu, Psihopatologie clinică, Editura Helicon, Timişoara, 1994 2. G. Ionescu, Tratat de
Psihopedagogie specială şi psihoterapie, Editura Asclepios, Bucureşti, 1995 3. I.D. Iamandescu, Manual de Psihopedagogie specială,
Info Medica, Bucureşti, 1995 4. F. Tudose, O abordare modernă a psihologiei medicale, Info Medica, Bucureşti, 2000 5. C. Enăchescu,
Tratat de psihopatologie, ediţia a II-a, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV)* : 1. M.I. Botez (ed.), Neuropsihologie clinică şi neurologia comportamentului,
Bucureşti, Ed. Medicală, 1996 2. C. Arseni, M. Golu, L. Dănăilă, Psihoneurologie, Ed. Academiei R.S.R., 1983 3. V. Predescu,
Psihiatrie, vol. I, II, Ed. medicală, 1989, 1993 4. M. Gazzaniga (ed.), The Cognitive Neurosciences, Cambridge, MA, USA, MIT Press,
1995 (selectiv) 5. C. Arseni, L. Popoviciu, Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale, vol. 1,2, Bucureşti, Ed.
Medicală, 1990 (selectiv) 6. Articole Internet pe domeniile enunţate (se va consulta asistentul disciplinei)
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : 1. Psihodiagnostic (minim 2
semestre, din care 1 semestru Psihodiagnostic clinic) 2. Introducere în psihologie 3. Neuroştiinţe
EVALUARE: examen scris. Condiţie obligatorie pentru prezentarea la examen: maximum 2 absenţe la seminar + prezentarea publică (în
cadrul şedinţelor de seminar a cel puţin unei teme din lista convenită la începutul semestrului). În funcţie de cele mai noi precizări, se va
recurge la examen scris în timpul semestrului, înaintea vacanţei de Crăciun; pentru promovarea la această disciplină studentul trebuie
să obţină la fiecare din cele două examinări (cea din timpul semestrului şi cea din sesiunea de examene) notă de trecere (cinci).

Disciplina : Psihopedagogia excelenţei şi Specializarea: Psihopedagogie specială


creativităţii Credite : 5
Catedra : Pedagogie Anul : III ; Semestrul : I
Titular: Prof. dr. Carmen Creţu
Număr total de ore : 42 Nr. ore / săpt. : 3 Curs teoretic : 2 Seminar : 1
Evaluare: examen Laborator : 0
OBIECTIVE: 1. Iniţiere în terminologia şi problematica generală a disciplinei 2. Formarea unor capacităţi de psihodiagnosticare a talentelor 3.
Asimilarea şi exersarea unor strategii şi metodologii manageriale, didactice şi de consiliere în domeniul curriculum-ului diferenţiat 4.
Dezvoltarea capacităţii de analiză interdisciplinară a fenomenului excelenţei aptitudinale
TEMATICA CURS: 1. Finalitatea studierii disciplinei pentru studenţi. Mediile contemporane de cercetare şi de aplicare ale psihopedagogiei
excelenţei. Studii de caz. 2. Domeniul de studiu. Constituire şi evoluţie istorică. Conceptualizare. Controversele terminologice actuale şi
semnificaţia lor în contextul politicilor educaţionale şi sociale. 3. Modele teoretice ale excelenţei şi creativităţii 4. Identificarea
persoanelor cu aptitudini înalte. Evoluţia teoriilor privind identificarea. Modele de strategii de identificare. Practica actuală a identificării.
Formarea specialistului în psihodiagnoza specializată a copilului supradotat. 5. Problematica profilelor psihocomportamentale.
Categoriile speciale de persoane cu abilitate intelectuală înaltă. Asistenţa socială şi educaţională. 6. Curriculum adaptat elevilor
talentaţi. Problematică generală. Modalităţi de diferenţiere şi personalizare curriculară: perspective managerială şi didactică. 7.
Formarea iniţială şi continuă a personalului didactic şi a psihopedagogilor pentru asistarea persoanelor cu abilităţi înalte. Strategii
locale, naţionale şi internaţionale. Consilierea curriculară. 8. Politici educaţionale şi sociale de afirmare şi de consacrare a talentelor.
Elite şi elitism. Studii de caz. Elitele aptitudinale în mileniul III.
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR : 1. Personalităţi cu activitate ştiinţifică în domeniul supradotării aptitudinale.
Studii de caz. 2. Studii de caz: instituţii şi organizaţii cu activitate în identificarea şi cultivarea talentelor 3. Analiza unor programe de
cercetare-acţiune în domeniul psihopedagogiei excelenţei în România şi în lume 4. Exerciţii de elaborare a unui profil
psihocomportamental al elevului cu aptitudini înalte 5. Exerciţii de proiectare a programelor educaţionale diferenţiate pentru elevii
supradotaţi cu status socio-economic scăzut 6. Modele de diferenţiere curriculară. Exerciţii de proiectare 7. Strategii de consiliere pentru
dezvoltarea talentelor (pentru elevi, părinţi, profesori)
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Creţu, C. (1995) Politica promovării talentelor, Editura cronica, Iaşi 2. Creţu, C. (1996)
Psihopedagogia succesului, Editura Polirom, Iaşi 3. Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J., Subotnik, R. F. – (2000) – International
Handbook of Giftedness and Talent, Pergamont Press, Oxford, Ediţia a II-a 4. Sternebrg, R. (1999) Handbook of Creativity, Cambridge
Press, UK 5. Journal of ECHA : High Ability Studies, Carfax
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. Benito, Yolanda (2003) Copii supradotaţi. Educaţie, dezvoltarea emoţională şi
adaptare socială , Editura Polirom, Iaşi 2. Creţu, C. (coord.) (1998) Curriculum diferenţiat şi personalizat. Ghid metodologic pentru
1
SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ANUL III

învăţătorii, profesorii şi părinţii copiilor cu disponibilităţi aptitudinale înalte, Editura Polirom, Iaşi 3. Colangelo & Assouline, (2000)
Counselling Gifted Students, în Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J., Subotnik, R. F., International Handbook of Giftedness and
Talent, Pergamont Press, Oxford, Ediţia a II-a, 595-608 4. Mönks, F. J., Katzko, M. W. (1995) Nurturing Talent, Individual Needs and
Social Ability, Editura Van Gorcum, Assen, The Netherlands 5. Persson, Joswig & Balogh (2000) Gifted Education in Europe: Programs,
Practices and Current Research, în Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J., Subotnik, R. F., International Handbook of Giftedness
and Talent, Pergamont Press, Oxford, Ediţia a II-a, 703-734
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : Psihodiagnostic, Teoria şi
metodologia curriculum-ului, a instruirii şi a evaluării, Psihologie generală, Psihologia dezvoltării
EVALUARE: Examen scris. Nota finală se calculează după formula: 0, 75 X nota examen + 0, 25 X nota seminar

Disciplina: Psihopedagogia comportamentului Specializarea: Psihopedagogie specială


deviant Credite : 5
Catedra : Psihopedagogie specială Anul : III ; Semestrul : I
Titular: Conf. dr. Nicoleta Turliuc
Număr total de ore : 42 Nr. ore / săpt. : 3 Curs teoretic : 2 Seminar : 1
Evaluare: examen Laborator : 0
OBIECTIVE: 1. Explicarea etiologiei şi aspectelor psihologice, psihopedagogie şi psihosociale ale comportamentului deviant. 2. Cunoaşterea
tipurilor, funcţiilor şi problemelor conexe ale fenomenului deviant. 3. Identificarea particularităţilor comportamentului simulat, suicidal şi
infracţional. 4. Precizarea profilaxiei şi intervenţiei eficiente în diferitele forme ale comportamentului deviant.
TEMATICA CURS: 1. Unitatea şi diversitatea fenomenului devianţei 1.1 Devianţa: concept şi fenomen 1.2. Criteriile definirii devianţei
1.3. “Devianţa” şi conceptele ei apropiate 1.4. Funcţiile devianţei 1.5. Clasificarea tipurilor de devianţă 2.Teorii explicative ale
comportamentului deviant 2.1. Corelaţiile între diferitele tipuri de conduite deviante 2.2. Niveluri de interpretare a comportamentului
deviant 2.3. Teoriile cauzate 2.4. Teoriile cauzale comprehensive 2.5. Teoriile non-cauzale 3. Actele deviante specifice 3.1.
Conduitele deviante de simulare 3.2. Sinuciderea – forma majoră a conduitei autodistructive 3.3. Criminalitatea: premise şi consecinţe
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR: 1. Efectele paradoxale ale controlului social 2. Devierile de conduită ale
şcolarilor 3. Delincvenţa juvenilă 4. Prostituţia 5. Drogurile ilicite: fenomen, frecvenţă, consecinţe 6. Detenţia şi consecinţele psihologice
ale privării de libertate 7. Abuzul asupra copilului.
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Banciu, D., 1999, Control şi sancţiuni sociale (Concepte, teorii şi orientări juridico-sociologice),
Bucureşti, Editura Victor. 2. Cusson, M., 1997, “Devianţa”, în R. Boudon (coord.) Tratat de sociologie, Bucureşti: Humanitas. 3.
Dragomirescu, V.T., 1976, Psihosociologia comportamentului deviant, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 4. Gibbs, J.D.,
1968, Suicide, New York: Harper and Row. 5. Hagan, J., 1985, Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior, and Its Control, New
York: McGraw-Hill. 6. Lemert, E.M., 1972, Human Deviance, Social Problems, and Social Control, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
7. Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T., 1992, Psihologie judiciară, Bucureşti: Casa de Editură şi Presă “Şansa” S.R.L. 8. Ogien, A.,
2002, Sociologia devianţei, Iaşi: Polirom. 9. Scripcaru, Gh., Pirozynski, T., 1995, Criminologie clinică şi relaţională, Iaşi: Symposion. 10.
Rădulescu, S.M., 1998, Sociologia devianţei, Bucureşti: Editura Victor. 11. Rădulescu, S.M., 1999, Devianţă, criminalitate şi patologie
socială, Bucureşti: Luminalex.
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. Bartollas, C., Juvenile Delinquency, Boston, London, Toronto, Allyn and Bacon 2.
Dragomirescu, V.T., 1976, Psihosociologia comportamentului deviant, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 3. Ogien, A., 2002,
Sociologia devianţei, Iaşi, Polirom. 4. Pontell, H.N., 2002, Social Deviance. Readings in Theory and Research, Upper Saddle River,
New Jersey: Prentice Hall. 5. Rădulescu, S.M., Banciu, D., 1990, Introducere în sociologia delincvenţei juvenile (Adolescenţa între
normalitate şi devianţă), Bucureşti, Editura Medicală. 6. Rădulescu, S.M., 1999, Devianţă, criminalitate şi patologie socială, Bucureşti,
Luminalex. 7. Scripcaru, Gh., Pirozynski, T., 1995, Criminologie clinică şi relaţională, Iaşi, Symposion. 8. Străchinaru, I., 1969, Devierile
de conduită la copii, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : Obligatorii : Psihologie generală,
Psihopatologie. Recomandate : Psihologie socială şi Psihologie Judiciară.
EVALUARE: Forma : examen scris. Condiţiile şi criteriile de evaluare : 1. Calitatea şi cantitatea cunoştinţelor acumulate, 2. Capacitatea de a
extrapola şi aplica informaţiile în situaţii noi, 3. Activitatea la seminar. Formula notei finale: 60% nota obţinută la examenul scris + 40%
nota pentru activitatea la seminar/evaluare.

Disciplina : Educaţie integrată Specializarea: Psihopedagogie specială


Catedra : Pedagogie Credite : 5
Titular: Conf. dr. Alois Gherguţ Anul : III ; Semestrul : I
Număr total de ore : 56 Nr. ore / săpt. : 4 Curs teoretic : 1 Seminar : 3
Evaluare: examen Laborator : 0
OBIECTIVE: După ce vor studia această unitate, cursanţii vor putea să: 1. analizeze procesul integrării în învăţământul de masă a copiilor cu
cerinţe speciale din perspectivă psihologică, pedagogică şi socială; 2. descrie rolul şi responsabilităţile principalilor factori implicaţi în susţinerea
învăţământului de tip integrat; 3. definească principalele repere strategice privind proiectarea şi susţinerea unui curriculum diferenţiat în
condiţiile educaţiei integrate; 4. imagineze un posibil scenariu didactic în condiţiile desfăşurării activităţilor educative cu o clasă în care
se aplică educaţia integrată.

2
SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ANUL III

TEMATICA CURS: 1. Ce este şi cum a apărut conceptul de educaţie integrată – curs introductiv 2. Perspectiva psihologică, pedagogică şi
socială asupra integrării 3. Etapele procesului de introducere pe scară largă a educaţiei integrate 4. Şcoala pentru diversitate - Analiza
factorilor responsabili de procesul educaţional în condiţiile educaţiei integrate 5. Repere strategice pentru alcătuirea unui curriculum în
condiţiile educaţiei integrate 6. Posibile soluţii privind integrarea şcolară pentru principalele categorii de copii cu cerinţe educative
speciale 7. Pregătirea cadrelor didactice şi a specialiştilor pentru educaţia integrată
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR: Seminariile vor include activităţi cu caracter aplicativ în şcoli integratoare,
elaborarea unor strategii/proiecte didactice diferenţiate, dezbateri pe teme propuse de cursanţi
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Gherguţ, A., Neamţu, C. (2000). Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi; 2. Gherguţ, A.,
Cozma, T. (2000). Introducere în problematica educaţiei integrate, Editura Spiru Haret, Iaşi, 3. Gherguţ, A. (2001). Psihopedagogia
persoanelor cu cerinte speciale. Strategii de educaţie integrata. Editura Polirom, Iaşi; 4. Ungureanu, D. (2000). Educatia integrată si şcoala
inclusivă. Editura de vest, Timişoara; 5. Vrasmas, T. (2001). Învăţământul integrat si/sau incluziv, Editura ARAMIS, Bucuresti; 6. Verza,E.,
(coord) (1997). Ghidul educatorului, Universitatea Bucureşti, Departamentul de Psihopedagogie, DPCEU/PHARE, Componenta 2 –
Formare de personal; 7. Vlad, Elena (1999). Evaluarea în actul educaţional-terapeutic, Editura Pro Humanitate, Bucureşti; 8. Vrăjmaş,
Ecaterina (1998). Strategiile educaţiei incluzive, în Educaţia integrată a copiilor cu handicap, UNICEF şi Asociaţia RENINCO România,
Bucureşti, 1998, coord. Verza E. şi Păun E.; 9. *** Cerinţe speciale în clasă. Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor,
Reprezentanţa U.N.I.C.E.F. în România, 1995.
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. Gherguţ, A., Neamţu, C. (2000). Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi;
2. Gherguţ, A., Cozma, T. (2000). Introducere în problematica educaţiei integrate, Editura Spiru Haret, Iaşi, 3. Ghergut, A. (2001).
Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale. Strategii de educaţie integrata. Editura Polirom, Iaşi; 4. Ungureanu, D. (2000). Educaţia
integrată si şcoala inclusivă. Editura de vest, Timişoara; 5. Vrasmas, T. (2001). Învăţământul integrat si/sau incluziv, Editura ARAMIS, Bucuresti;
6. Verza,E., (coord) (1997). Ghidul educatorului, Universitatea Bucureşti, Departamentul de Psihopedagogie, DPCEU/PHARE,
Componenta 2 – Formare de personal; 7. Vlad, Elena (1999). Evaluarea în actul educaţional-terapeutic, Editura Pro Humanitate,
Bucureşti; 8. Vrăjmaş, Ecaterina (1998). Strategiile educaţiei incluzive, în Educaţia integrată a copiilor cu handicap, UNICEF şi Asociaţia
RENINCO România, Bucureşti, 1998, coord. Verza E. şi Păun E.; 9. *** Cerinţe speciale în clasă. Pachet de resurse pentru instruirea
profesorilor, Reprezentanţa U.N.I.C.E.F. în România, 1995.
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : Obligatoriu :Pedagogie generală,
Metodică, Psihologie educaţională. Recomandate: Cursurile de psihopedagogie specială (pentru fiecare tip de deficienţă: mintală,
senzoriale, motrice, logopedia etc.).
EVALUARE: Nota la examenul scris – 50%. Nota la activitatile practice de seminar – 50% (realizarea pe parcursul semestrului a unui
portofoliu de evaluare care va conţine jurnalul orelor de practică în clasele din şcolile unor vor fi repartizaţi cursanţii, materiale
elaborate/utilizate în activităţile din clasă şi un eseu cu titlul „Cum vad eu educaţia integrată în condiţiile sistemului românesc de
învăţământ”.

Disciplina : Asistenţa psihopedagogică a Specializarea: Psihopedagogie specială


deficientului motor (opţional) Credite : 4
Catedra : Psihopedagogie specială Anul : III ; Semestrul : I
Titular: Asist. drd. Cornel Celmare
Număr total de ore : 42 Nr. ore / săpt. : 3 Curs teoretic : 2 Seminar : 1
Evaluare: colocviu Laborator : 0
OBIECTIVE: După ce vor studia această unitate, cursanţii vor putea să: 1. opereze cu principalele concepte specifice asistenţei
psihopedagogice a persoanelor cu deficienţe motorii; 2. identifice particularităţile psihopedagogice ale persoanelor cu deficienţe fizice şi
modalităţile de intervenţie în scopul recuperării şi integrării sociale a acestora; 3. descrie rolul şi responsabilităţile principalilor factori
implicaţi în asistenţa psihopedagogică a persoanelor cu deficienţe motorii;
TEMATICA CURS: 1. Introducere în problematica serviciilor de asistenţă psihopedagogică a persoanelor cu deficienţe neuromotorii şi
psihomotorii; obiectul, metodele şi sarcinile psihopedagogiei deficienţilor motor. 2. Clasificarea şi etiologia deficienţelor motorii. 3.
Principalele tulburări fizice, psihice şi comportamentale ale copilului deficient fizic. 4. Aspecte privind orientarea şcolară şi profesională a
copiilor cu deficienţe fizice. 5. Metode, procedee şi instrumente de lucru utilizate în domeniul asistenţei psihopedagogice a persoanelor
cu deficienţe fizice.
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR: Introducere in specificul deficientelor fizice ; lucrări practice de exersare a
folosirii, si interpretării a bilanţului psiho-motor si testul Ozereski. Valoarea practica si limitele aplicării probelor motorii.
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Alois Gherguţ, Cristina Neamţu; Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 2. Muşu, I.,
Taflan, A., (coord.), Terapia educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997; 3. Wang C. - Handbook of special Education,
vol III Pergamon Press Oxford 1989; 4. Robănescu, N., Readaptarea copilului handicapat fizic, Ed. Medicală, 1976; 5. Albu, C. Albu, A.
Asistenta psihopedagogica a copilului deficient fizic, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 6. Albu, C. Albu, A, Elemente de psihomotricitate, Ed. Spiru
Haret, Iasi, 1999
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. Alois Gherguţ, Cristina Neamţu; Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi,
2000; 2. Muşu, I., Taflan, A., (coord.), Terapia educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997; 3. Wang C. - Handbook of
special Education, vol III Pergamon Press Oxford 1989; 4. Robănescu, N., Readaptarea copilului handicapat fizic, Ed. Medicală, 1976;
5. Albu, C. Albu, A. Asistenta psihopedagogica a copilului deficient fizic, Ed. Polirom, Iaşi, 2000; 6. Albu, C. Albu, A, Elemente de
psihomotricitate, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1999

3
SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ANUL III

DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE): Asistenţa psihopedagogică a


persoanelor cu cerinţe speciale (obligatoriu) ,Pedagogie generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia sănătăţii (recomandate)
EVALUARE: 1. implicarea în activităţile de curs şi de seminar – 20 % din nota finală 2. calitatea şi pertinenţa răspunsurilor la examenul
scris – 80 % din nota finală

Disciplina : Asistenta psihopedagogică a Specializarea: Psihopedagogie specială


deficientului de auz (opţional) Credite : 4
Catedra : Psihopedagogie specială Anul : III ; Semestrul : I
Titular: Asist. drd. Cornel Celmare
Număr total de ore : 42 Nr. ore / săpt. : 3 Curs teoretic : 2 Seminar : 1
Evaluare: colocviu Laborator : 0
OBIECTIVE: După ce vor studia această unitate, cursanţii vor putea să: 1.opereze cu principalele concepte specifice asistenţei
psihopedagogice a persoanelor cu deficienţe de auz; 2. identifice particularităţile psihopedagogice ale deficienţilor de auz şi modalităţile
de intervenţie în scopul recuperării şi integrării sociale a acestora; 3. descrie rolul şi responsabilităţile principalilor factori implicaţi în
asistenţa psihopedagogică a persoanelor cu deficienţe de auz;
TEMATICA CURS: 1. Introducere în problematica serviciilor de asistenţă psihopedagogică a persoanelor cu deficienţe de auz; obiectul,
metodele şi sarcinile psihopedagogiei deficienţilor de auz. 2. Elemente de audiologie şi audiometrie. 3. Clasificarea şi etiologia
deficienţelor de auz. 4. Particularităţile psihice şi ale limbajului deficienţilor de auz. 5. Aspecte privind demutizarea şi însuşirea limbajului
verbal la copiii cu deficienţe de auz. 6.Metode, procedee şi instrumente de lucru utilizate în domeniul asistenţei psihopedagogice a
persoanelor cu deficienţe de auz.
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR: 1. Anatomia si fiziologia analizatorului auditiv; metode de testare a auzului,
audiometrie si audiograma; cauze ale surditatii, tipuri de surditate; modalitati de comunicare: orale si manuale; probleme generale ale
surdodidacticii; 2. Compensarea; 3. Integrarea educationala a copiilor deficienti de auz.
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Alois Gherguţ, Cristina Neamţu; Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 2. Stanică, I.,
Muşu, I., ş.a. Psihopedagogie specială. Deficienţe senzoriale, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997; 3. Muşu, I., Taflan, A., (coord.),
Terapia educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997; 4. Pufan C., Probleme de surdo-psihologie, vol. I EDP Bucuresti
1972, vol. II Bucuresti 1982; 5. Tucker I. - Copilul cu deficiente de auz si scoala, Bucuresti 1993; 6. Wang C. - Handbook of special
Education, vol III Pergamon Press Oxford 1989.
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): Idem bibliografie curs
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : Asistenţa psihopedagogică a
persoanelor cu cerinţe speciale (obligatoriu), Pedagogie generală, Psihologia dezvoltarii, Psihologia sănătăţii (recomandate)
EVALUARE: 1. implicarea în activităţile de curs şi de seminar – 20 % din nota finală 2.calitatea şi pertinenţa răspunsurilor la examenul scris
– 80 % din nota finală

Disciplina : Asistenta psihopedagogică a Specializarea: Psihopedagogie specială


deficientului de vedere (opţional) Credite : 4
Catedra : Psihopedagogie specială Anul : III ; Semestrul : I
Titular: Asist. drd. Cornel Celmare
Număr total de ore : 42 Nr. ore / săpt. : 3 Curs teoretic : 2 Seminar : 1
Evaluare: colocviu Laborator : 0
OBIECTIVE: După ce vor studia această unitate, cursanţii vor putea să: 1. opereze cu principalele concepte specifice asistenţei
psihopedagogice a persoanelor cu deficienţe de vedere; 2. identifice particularităţile psihopedagogice ale deficienţilor de vedere şi
modalităţile de intervenţie în scopul recuperării şi integrării sociale a acestora; 3. descrie rolul şi responsabilităţile principalilor factori
implicaţi în asistenţa psihopedagogică a persoanelor cu deficienţe de vedere;
TEMATICA CURS: 1. Introducere în problematica serviciilor de asistenţă psihopedagogică a persoanelor cu deficienţe de vedere; obiectul,
metodele şi sarcinile psihopedagogiei deficienţilor de vedere. 2. Clasificarea şi etiologia deficienţelor de vedere. 3. Particularităţile
morfo-funcţionale şi psihice ale deficienţilor de vedere. 4. Aspecte privind orientarea în spaţiu şi fenomene compensatorii la copiii cu
deficienţe de vedere. 5. Metode, procedee şi instrumente de lucru utilizate în domeniul asistenţei psihopedagogice a persoanelor cu
deficienţe de vedere.
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR : Anatomia si fiziologia analizatorului vizual; Recuperarea si compensarea in
cazul specific al deficientilor de vedere; Specificul evocarii si formarii reprezentarilor la ambliopi; Particularitatile scrierii in Braille, viata si
istoria descoperirii alfabetului Braille; Particularitati ale educarii orbilor surdomuti; Orientarea si deplasarea in spatiu a nevazatorilor;
Strategii de antrenament vizual; Integrarea educationala in cazul copiiilor ambliopi, valori si limite.
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Alois Gherguţ, Cristina Neamţu; Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 2. Stanică, I.,
Muşu, I., ş.a. Psihopedagogie specială. Deficienţe senzoriale, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997; 3. Muşu, I., Taflan, A., (coord.),
Terapia educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997; 4. Damaschin D. - Defectologie, EDP Bucuresti 1973; 5. Preda V.-
Elemente de psihopedagogia interventiei precoce, Colectia Psihoped Info nr.1-2, Cluj-Napoca 1995; 6. Rozorea A. - Deficienta de
vedere, Edit. Pro Humanitate 1998; 7. Wang C. - Handbook of special Education, vol III Pergamon Press Oxford 1989.
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. Alois Gherguţ, Cristina Neamţu; Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi,
2000; 2. Stanică, I., Muşu, I., ş.a. Psihopedagogie specială. Deficienţe senzoriale, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997; 3. Muşu, I.,
4
SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ANUL III

Taflan, A., (coord.), Terapia educaţională integrată, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 1997; 4. Damaschin D. - Defectologie, EDP
Bucuresti 1973; 5. Preda V.- Elemente de psihopedagogia interventiei precoce, Colectia Psihoped Info nr.1-2, Cluj-Napoca 1995; 6.
Rozorea A. - Deficienta de vedere, Edit. Pro Humanitate 1998; 7. Wang C. - Handbook of special Education, vol III Pergamon Press
Oxford 1989.
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : Asistenţa psihopedagogică a
persoanelor cu cerinţe speciale (obligatoriu) ,Pedagogie generală, Psihologia dezvoltarii, Psihologia sănătăţii (recomandate)
EVALUARE: 1. implicarea în activităţile de curs şi de seminar – 20 % din nota finală 2. calitatea şi pertinenţa răspunsurilor la examenul scris
– 80 % din nota finală

Disciplina: Psihopatologie şi psihologie medicală Specializarea: Psihopedagogie specială


Catedra : Psihopedagogie specială Credite: 6
Titular: Lect. dr. Andrei Dumbravă Anul: III; Semestrul: II
Număr total de ore: 56 Nr. ore / săpt.: 4 Curs teoretic: 2 Seminar: 2
Evaluare: examen Laborator : -
OBIECTIVE: Să pregătească studentul să poată - corect şi adecvat: 1. Să recunoască şi să explice principalele entităţi psihopatologice şi
sindroame clinice. 2. Să extragă, interpreteze şi organizeze informaţiile cu relevanţă clinică în vederea formulării unui diagnostic şi unui
prognostic specifice în psihopatologie şi psihologie medicală.
TEMATICA CURS: 1. Patologia principalelor funcţii şi procese psihice cognitive (atenţie, activitate etc.), conative, afective şi a personalităţii.
2. Particularităţi ale practicii psihologice (în clinicile de boli somatice, neurologice, psihiatrice, de recuperare)
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR : săptămânile 2 şi 3: Atenţia; săptămânile 4 şi 5: Afectivitate; săptămânile 6 şi 7:
Voinţa; săptămânile 8 şi 9: Activitate; săptămânile 10 şi 11 Conştienţă/Conştiinţă; săptămânile 12 şi 13: Tulburări de personalitate.
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. M.I. Botez (ed.), Neuropsihologie clinică şi neurologia comportamentului, Bucureşti, Ed. Medicală,
1996 2. C. Arseni, M. Golu, L. Dănăilă, Psihoneurologie, Ed. Academiei R.S.R., 1983 3. V. Predescu, Psihiatrie, vol. I, II, Ed. medicală,
1989, 1993 4. M. Lăzărescu, Psihopatologie clinică, Editura Helicon, Timişoara, 1994 5. G. Ionescu, Tratat de psihologie medicală şi
psihoterapie, Editura Asclepios, Bucureşti, 1995 6. F. Tudose, O abordare modernă a psihologiei medicale, Info Medica, Bucureşti,
2000 7. I.D. Iamandescu, Manual de Psihologie medicală, Info Medica, Bucureşti, 1995 8. C. Enăchescu, Tratat de psihopatologie,
ediţia a II-a, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. M.I. Botez (ed.), Neuropsihologie clinică şi neurologia comportamentului,
Bucureşti, Ed. Medicală, 1996 2. C. Arseni, M. Golu, L. Dănăilă, Psihoneurologie, Ed. Academiei R.S.R., 1983 3. V. Predescu,
Psihiatrie, vol. I, II, Ed. medicală, 1989, 1993 4. M. Gazzaniga (ed.), The Cognitive Neurosciences, Cambridge, MA, USA, MIT Press,
1995 (selectiv) 5. C. Arseni, L. Popoviciu, Bazele semiologice ale practicii neurologice şi neurochirurgicale, vol. 1,2, Bucureşti, Ed.
Medicală, 1990 (selectiv) 6. Articole Internet pe domeniile enunţate (se va consulta asistentul disciplinei)
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : 1. Psihodiagnostic (minim 2
semestre, din care 1 semestru Psihodiagnostic clinic) 2. Introducere în psihologie 3. Neuroştiinţe
EVALUARE: examen scris. Condiţie obligatorie pentru prezentarea la examen: maximum 2 absenţe la seminar + prezentarea publică (în
cadrul şedinţelor de seminar a cel puţin unei teme din lista convenită la începutul semestrului). Aceasta va fi evaluată după următoarele
condiţii şi criterii de evaluare: 1. Pertinenţa fundamentării teoretice (relevanţa reperelor teoretic alese, utilizarea corectă a
conceptelor şi teoriilor, sinteza realizată); 2. Autonomia faţă de surse (reformulare personală a ideilor, citare onestă, prelucrare
critică, concluzii relevante); 3. Valoarea documentării bibliografice (focalizare pe temă, la zi, reviste de specialitate); 4. Stil,
corectitudinea prezentării. Evaluarea generală pe parcurs, în preajma Sărbătorilor Pascale. Pentru promovarea la această
disciplină studentul trebuie să obţină la fiecare din cele două examinări (cea din timpul semestrului şi cea din sesiunea de examene)
notă de trecere (cinci).

Disciplina: Metodica predării matematicii şi limbii Specializarea: Psihopedagogie specială


române la deficienţi de intelect Credite : 4
Catedra : Psihopedagogie specială Anul : III ; Semestrul : II
Titular: Conf. dr. Cristina Neamţu
Număr total de ore : 42 Nr. ore / săpt. : 2 Curs teoretic : 2 Seminar : 1
Evaluare: examen Laborator : 0
OBIECTIVE: : după parcurgerea cursului Metodica predării limbii române şi a matematicii la deficienţi de intelect, studenţii vor fi capabili să:
1. proiecteze, organizeze, desfăşoare şi evalueze activităţi de predare-învăţare a limbii române şi matematicii cu elevii cu deficienţă
mintală; 2. evalueze nivelul de dezvoltare a limbajului/dezvoltării cognitive a elevilor cu deficienţă mintală; 3. selecteze şi aplice
strategiile şi metodele optime de predare-învăţare a limbii române şi matematicii în funcţie de diagnostic; 4. să motiveze elevii cu
deficienţă mintală pentru activitatea de învăţare; 5. să proiecteze activităţile de învăţare astfel încât să integreze modalităţile specifice
de terapie a limbajului sau/şi de terapie cognitivă.
TEMATICA CURS: 1. Principalele dificultăţi ale deficientului mintal în dezvoltarea comunicării verbale şi în achiziţia deprinderii scris-cititului.
2. Rezultatele cercetărilor vizând dezvoltarea limbajului şi a abilităţii scris-cititului şi implicaţiile în abordarea metodicii predării limbii
române la deficienţii mintali. 3. Obiectivele, conţinuturile şi standardele de performanţă în predarea-învăţarea limbii române la deficienţii
mintali. 4. Forme de organizare a activităţii educative şi metode de predare a limbii române; perioada preabecedară, învăţarea lexicului
şi grafiei, modele de organizare a predării gramaticii. 5. Principalele dificultăţi ale deficientului mintal în dezvoltarea raţionamentului
5
SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ANUL III

matematic şi în rezolvarea de probleme. 6. Obiectivele conţinuturile şi standardele de performanţă în predarea-învăţarea matematicii la


deficienţii mintali.7. Forme de organizare a activităţii de predare-învăţare a matematicii şi metode de formare a abilităţilor matematice de
bază.
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR : 1. Folosirea jocului în predarea limbii române la deficienţii mintali. 2. Folosirea
jocului în predarea matematicii la deficienţii mintali. 3. Fişa de instruire programată – aplicaţii în predarea limbii române şi a matematicii
la deficienţii mintali. 4. Programe educaţionale eficiente de reanimare cognitivă a deficienţilor mintali: Programul de Îmbogăţire
Instrumentală. 5. Aplicaţii.
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. C.Păunescu şi colab (1982), Metodologia învăţării limbii române în şcoala ajutătoare, E.D.P.,
Bucureşti; 2. C.Păunescu, I.Muşi (1981), Metodologia învăţării matematicii la deficienţii mintali, E.D.P.,Bucureşti 3. RENINCO (2001), În
căutarea unui CURRICULUM. Note privind educaţia copiilor cu handicap mental sever, Bucureşti; 4. RENINCO (2001), Ghid de
predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, Bucureşti
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. C.Neamţu, A.Gheguţ (2000), Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iaşi 2.
Metodica predării limbii române, Metodica predării matematicii
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : Psihopedagogia deficienţilor mintali,
Pedagogie generală.
EVALUARE: examen scris; aplicarea informaţiilor achiziţionate la curs şi seminar în proiectarea unor activităţi de predare-învăţare a limbii
române şi matematicii la deficienţii mintali. Se acordă un punct din oficiu. Nota la examenul scris reprezintă 50% din nota finală;
realizarea aplicaţiilor – proiecte de activităţi de predare-învăţare, realizarea de mijloace didactice adaptate specificului funcţionării
psihice a deficientului mintal – specifice activităţii de seminar reprezintă 50% din formula notei finale.

Disciplina: Logopedie Specializarea: Psihopedagogie specială


Catedra: Psihopedagogie specială Credite: 6
Titular: Conf. dr. Iolanda Tobolcea Anul: III; Semestrul: II
Număr total de ore: 70 Nr. ore / săpt.: 5 Curs teoretic: 2 Seminar: 1
Evaluare: examen Laborator: 2
OBIECTIVE: 1. Să cunoască particularităţile şi caracteristicile diferitelor tulburări de limbaj pentru prevenirea şi corectarea lor, în vederea
restabilirii echilibrului psihofizic, dezvoltării unei integre personalităţi; 2. Să-şi însuşească modalităţile de examinare complexă şi
diagnostic diferenţial în tulburările de limbaj; 3. Să aplice şi să exerseze principiile, metodele şi procedeele logo-terapeutice în mod
individual, diferenţiat pentru corectarea deficienţei de limbaj şi realizarea inserţiei normale în colectivitate; 4. să cunoască modalităţile de
prevenire a deficienţelor de limbaj în cadrul abordării psiho-pedagogice corespunzătoare; 5. Să abordeze în perspectivă interdisciplinară
problematica tulburărilor de limbaj începând din perioada diagnosticării şi definirii tulburării de limbaj până în faza compensării,
recuperării şi integrării profesionale şi sociale; 6. Să cunoască şi să evalueze aspectele normale şi patologice ale limbajului la copil; 7.
Să elaboreze programe logopedice care să conducă la desfăşurarea terapiei adecvate, individualizate fiecărui caz în parte; 8. Să
teoretizeze pe baza activităţii practice modalităţile optime de educare şi reeducare a logopaţilor.
TEMATICA CURS: 1. Logopedia - ştiinţă interdisciplinară; 2. Obiectul, scopul şi sarcinile logopediei; 3. Examinarea complexă; 4. Diagnostic
şi evaluare logopedică; 5. Cauze şi clasificări ale tulburărilor de limbaj; 6. Normal şi patologic în evoluţia limbajului la copil; 7. Tulburările
de pronunţie: dislalia, rinolalia, dizartria; 8. Tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii: bâlbâiala, logonevroza; 9. Tulburările limbajului scris-
citit; 10. Tulburările polimorfe: alalia, afazia; 11. Tulburările de dezvoltare a limbajului; 12. Tulburările de voce
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR: 1. plicarea şi interpretarea probelor şi testelor cu specific logopedic; 2.
Activitate practică de terapie logopedică; 3. Elaborarea programelor terapeutice complexe pentru corectarea formelor dislalice; 4.
Elaborarea programelor terapeutice complexe pentru corectarea dislexiei-disgrafiei; 5. Elaborarea studiilor de caz pentru una dintre
tulburările de limbaj studiate, în vederea desfăşurării terapiei adecvate.
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Mititiuc, I. – Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj, Editura Ankarom, Iaşi, 1996;
2. Păunescu, C. – Introducere în logopedie, E.D.P., Bucureşti, vol. I, 1976; 3. Tobolcea, I. – Orientări psihologice şi logopedice în
logonevroză, Editura Spanda, Iaşi, 2000; 4. Tobolcea, I. - Intervenţii logo-terapeutice pentru corectarea formelor dislalice la copilul
normal, Editura Spanda, Iaşi, 2002; 5. Ungureanu, D. – Compendiu logopedic şcolar, Ed. Eurostampa, Timişoara, 1998; 6. Verza, E. –
Dislalia şi terapia ei, E.D.P. Bucureşti, 1977
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. Tobolcea, I. – „Tehnici audio-vizuale moderne în terapia logonevrozei”, Editura
Spanda, Iaşi, 2001; 2. Tobolcea, I. – “Îndrumător practic în terapia dislaliei”, Editura Spanda, Iaşi, 2002; 3. Verza, E. – “Disgrafia şi
terapia ei”, E.D.P., Bucureşti, 1983 4. Vrăşmaş, E., Stănică, C. – “Terapia tulburărilor de limbaj”, E.D.P., Bucureşti, 1997
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE): 1. Obligatorii: Psihologia generală;
Psihologia copilului; Pedagogia; Psihodiagnostic; Psihoterapie. 2. Recomandate: Elemente de anatomia şi fiziologia omului
EVALUARE: examen – probă scrisă; Condiţii: nu se admite participarea la examen cu mai mult de 2 absenţe la seminarii şi 2 absenţe la
lucrări practice; Criterii de evaluare: nivelul cunoştinţelor (50%); frecvenţa la activităţile didactice (seminar+lucrări practice) (10%);
realizarea cerinţelor din cadrul activităţii de laborator (probe logopedice, fişa logopedică, program complex în terapia dislaliei, proiect
didactic pentru o activitate logopedică, studiu de caz) (40%).

Disciplina : Introducere în consiliere Specializarea: Psihopedagogie specială


Catedra : Psihopedagogie specială Credite : 5
Titular: Lect.dr. Ovidiu Gavrilovici Anul : III ; Semestrul : II

6
SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ANUL III

Nr. ore / săpt. : 2


Număr total de ore : 28 Curs teoretic : 2 Seminar : 1
Evaluare: colocviu Laborator : 0
OBIECTIVE: După ce vor studia această unitate cursanţii: se vor familiariza cu aspecte fundamentale ale relaţiei de ajutor şi consiliere; vor
putea prezenta modelul consilierii decizionale; vor demonstra deprinderi fundamentale de intervievare.
TEMATICA CURS: Elemente fundamentale de intervievare cu aplicaţii în consiliere; Deprinderea de concentrare a atenţiei şi de urmărire
atentă; punerea întrebărilor şi a încurajărilor minime; reflectarea emoţiilor; reflectarea conţinutului; structurarea interviului; comunicarea
emoţiilor şi a stării de prezenţă; confruntarea; autodezvăluirea; oferirea informaţiilor
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR : urmează identic tematica de curs cu aplicaţii practice (simulări în grupuri mici ;
auto-evaluări şi inter-evaluări ; analize ale înregistrărilor audio-video)
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Evans, D. R., Hearn, M. T., Uhlemann, M. R., Ivey, A. E. (1989). Essential interviewing. A
programmed approach to effective communication. (Third ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company 2. Faiver, C.,
Eisengart, S., and Colonna, R. (2000). The counselor intern's handbook. Belmont, CA: Wadsworth. 3. Gavrilovici, O. (2003). Introducere
în consiliere. Manual pentru laborator. (in print).
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): Gavrilovici, O. (2003). Introducere în consiliere. Manual pentru laborator. (in print).
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : Psihologie generală
EVALUARE: Teste grilă: pe parcurs şi la final de semestru (examen final scris, tip grilă) – 40%. Portofoliu cuprinzând: A) Grilele de
observaţie şi analizele aferente efectuate pe parcursul semestrului - 40%; 0.5 puncte pentru fiecare deprindere (0.5 x 8 deprinderi = 4
puncte). Pentru fiecare eroare de interpretare se scad 0.1 puncte (la 5 erori sau mai mult, se acordă 0 puncte pentru exersarea
deprinderii respective). La fiecare grup de 3 sau 4 studenţi trebuie să existe o casetă audio cu înregistrarea sesiunii de joc de rol. Lipsa
înregistrării audio este penalizată cu 0.2 puncte. B) Teme de reflecţie, auto-evaluare, analiză şi sinteză – realizate pe parcursul
semestrului – 20% Prezenţa obligatorie pe parcursul seminariilor datorită antrenamentelor săptămânale în dobândirea deprinderilor de
intervievare. Se recomandă prezenţa integrală pe parcursul semestrului la curs datorită modelului interactiv de lucru care presupune
participarea studentului la atingerea obiectivelor învăţării.

Disciplina : Asistenţa cuplului şi a familiei Specializarea: Psihopedagogie specială


(opţional) Credite : 4
Catedra : Psihopedagogie specială Anul : III ; Semestrul : II
Titular: Conf. dr. Nicoleta Turliuc
Număr total de ore : 42 Nr. ore / săpt. : 3 Curs teoretic : 2 Seminar : 1
Evaluare: colocviu Laborator : 0
OBIECTIVE: 1. Să cunoască conceptele fundamentale ale disciplinei şi să înţeleagă contribuţiile şi limitele fiecărei teorii a normalităţii
familiale. 2. Să explice formarea cuplului şi evoluţia relaţiilor intime. 3. Să identifice aspectele structurale şi procesuale ale sistemelor
familiale şi dificultăţile care apar mai frecvent în asumarea rolurilor maritale şi parentale. 4. Să înţeleagă implicaţiile utilizării diferitelor
strategii de îndrumare parentală asupra dezvoltării psihice a copiilor. 5. Să evalueze pattern-urile disfuncţionale şi problemele care apar
la familiile aflate în terapie sau care prezintă un membru simptomatic.
TEMATICA CURS: 1. Cuplul, căsătoria şi familia: definiţii şi delimitări conceptuale 2. Normalitatea sistemelor familiale (Definirea normalităţii
familiale, Teorii şi modele clinice ale normalităţii şi patologiei vieţii familiale, Terapii familiale, Schimbarea structurilor şi valorilor familiei)
3. Psihologia diferenţelor dintre sexe (Unele diferenţe biologice, bio-psihologice şi psihologice şi impactul lor asupra vieţii de cuplu) 4.
Formarea şi dezvoltarea relaţiilor intime (Atracţia interpersonală şi factorii ei, Idealurile în relaţiile intime, Dezvoltarea intimităţii, Iubirea:
caracteristici şi tipologii) 5. Existenţa conjugală şi familială (Formarea structurii familiale, Stadiile ciclului vieţii familiale, Distribuţia puterii
în cuplu şi în familie, Strategiile comunicării constructive şi distructive; Factorii fericirii conjugale) 6. Parentalitatea şi relaţiile părinţi copii
(Tranziţia spre parentalitate, Îndrumarea şi autoritatea parentală, Comunicarea părinţi copii, Iubirea parentală)
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR: 1. Evoluţia raportului public-privat în mediul familial. 2. Familia nucleară
contemporană şi alternativele sale 3. Iubirea/gelozia şi diferenţele de sex. 4. Sexualitatea premaritală şi maritală 5. Psihologizarea
raporturilor părinţi copii 6. Violenţa conjugală şi divorţul 7. Terapia familială :concepte şi evoluţie
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Baumrind, D., 1980, “New Directions in socialization research”, în American Psychologist, 35, 639-
652. 2. Carter, B., McGoldrick, M., 1988, The Changing Family Life Cicle. A Framework for Family Therapy, New York: Gardner Press.
3. Ciupercă, C., 2000, Cuplul modern, între emancipare şi disoluţie, Editura Tipoalex, Bucureşti 4. Cromwell, R.E., Olson, D.H., (eds),
1975, Power in Families, London, Beverly Hills. CA: Sage Publications. 5. Day, R.D., Gilbert, K.L., Settles, B.H., Burrr, W.R. (eds.),
1998, Research and Theory in Family Science, Pacific Grove CA: Brooks/Cole Publishing Company. 6. Druţă, Fl., 1998, Psihosociologia
familiei, Editura Didactică şi Pedagogică S.A., Bucureşti 7. Lewis, J.M., 1986,. “Family Structure and Stress”, în Family Process, 25 (2) 8.
Minuchin, S., 1975, Families and family therapy, Cambridge: Harvard University Press. 9. Mitrofan, I., Ciupercă, C., 1997, Psihologia
relaţiilor dintre sexe. Mutaţii şi alternative, Editura Alternative, Bucureşti 10. Mitrofan, I., Ciupercă, C., 1998, Incursiune în
psihosociologia şi psihosexologia familiei, Editura Press Mihaela S.R.L., Bucureşti 11. Mucchielli, R., 1974, La psychologies de la vie
conjugale, Paris: E.S.F. 12. Nye, F. I., 1976, Role, Structure and Analysis of the Family, Beverly Hills, London: Sage Publications 13.
Voinea, M. (1993) Sociologia familiei, Bucureşti: T.U.B. 14. Walsh, F. (ed.), 1982, Normal Family processes, New York, London:
Guilford Press; 15. Turliuc, M.N., 2004, Psihologia cuplului şi a familiei , Ed. Performantica, Iaşi; 16. Turliuc, C.; Turliuc, M.N., 2004,
Condiţia femeii în societatea modernă, Ed.Performantica, Iaşi;
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): 1. Aries, Ph., Bejin, A., 1998, Sexualităţi occidentale, Antet, Oradea 2. Bigner, J.,
1989, Paren-Child Relations. An Introduction to Parenting, Macmillan Publishing Company, New York 3. Browne, K., Herbert, M., 1996,

7
SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ANUL III

Preventing Family Violence, John Wiley & Sons, Chichester, New York, Weinheim 4. Evola, J., 1994, Metafizica sexului, Humanitas,
Bucureşti 5. Hauck, P., 1997, Gelozia, Editura Polimark, Bucureşti 6. Mitrofan, I., Ciupercă, C., 1997, Psihologia relaţiilor dintre sexe.
Mutaţii şi alternative, Editura Alternative, Bucureşti 7. Mitrofan, I., Ciupercă, C., 1998, Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia
familiei, Editura Press Mihaela S.R.L., Bucureşti 8. Nuţa, A., 2001, Inocenţă şi Închipuire. Psihologia relaţiei de cuplu, Bucureşti: Editura
Sper. 9. Nuţă, A., 2002, Suprafaţa şi adâncimile cuplului, Bucureşti: Editura Sper. 10. Stănciulescu, E., 1997, Sociologia educaţiei
familiale, Polirom, Iaşi; 11. Turliuc, M.N., 2004, Psihologia cuplului şi a familiei , Ed. Performantica, Iaşi
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE) : Obligatorii : Psihologia dezvoltării,
Psihoterapie, Psihologia socială. Recomandate : Consiliere, Psihanaliză
EVALUARE: Forma : examen scris. Condiţiile şi criteriile de evaluare : 1. Calitatea şi cantitatea cunoştinţelor acumulate, 2. Capacitatea de
a extrapola şi aplica informaţiile în situaţii noi, 3. Activitatea la seminar şi evaluarea pe parcurs. Formula notei finale: 50% nota obţinută
la examenul scris + 50% nota pentru activitatea la seminar/evaluare.

Disciplina: Metode şi tehnici de cercetare a Specializarea: Psihopedagogie specială


câmpului social (opţional) Credite: 4
Catedra: Psihologie Anul: III; Semestrul: II
Titular: Lect. dr. Mihai Curelaru
Număr total de ore: 42 Nr. ore / săpt.: 3 Curs teoretic: 2 Seminar: 1
Evaluare: colocviu Laborator: 0
OBIECTIVE: 1. Însuşirea unor tehnici calitative şi cantitative fundamentale pentru analiza fenomenelor sociale; 2. Aplicarea tehnicilor
învăţate la cercetări concrete în câmpul social
TEMATICA CURS: 1. Însuşirea unor tehnici calitative şi cantitative fundamentale pentru analiza fenomenelor sociale; 2. Aplicarea tehnicilor
învăţate la cercetări concrete în câmpul social
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR: 1. Tehnica documentară; 2. Realizarea interviului (semi+directiv şi focus-grup);
3. Analiza de conţinut; 4. Construcţia chestionarului; 5. Etica cercetării; 6. Raportul de cercetare
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Berthier, N. (1998). Les techniques d’enquête. Paris: A. Colin. 2. Chelcea, S. (2001). Metodologia
cercetării sociologice: metode cantitative şi calitative. Bucureşti: Editura Economică. 3. Gubrium, J.F.; Holstein, J.A. (2002). In
Handbook of interview research. Sage Publications 4. Kvale, S. (1996). Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing.
Sage Publications. 5. Loubet Del Bayle, J.L. (1991). Introduction aux méthodes des sciences sociales. Toulouse : Editions Privat. 6.
McBurney, D.H. (1994). Research Methods. Brooks/Cole Publishing Co. 7. Rotariu, T., Iluţ, P. (1997). Ancheta sociologică şi sondajul
de opinie. Iaşi: Polirom. 8. Sarantakos, S. (1998). Social Research. MacMillan Press ltd.
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV):
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE): -
EVALUARE: Examen scris (80 % din notă). Participarea activă la seminar (20 % din notă).

Disciplina: Teoria elaborării testelor (opţional) Specializarea: Psihologie


Catedra: Psihologie Credite: 4
Titular: Conf. dr. Aurel Stan Anul: III; Semestrul: II
Număr total de ore: 28 Nr. ore / săpt.: 2 Curs teoretic: 2 Seminar: 1
Evaluare: colocviu Laborator: 0
OBIECTIVE: 1. Să opereze cu principalele concepte utilizate în domeniul teoriei şi construcţiei testelor psihologice 2. Să distingă principalele
tipuri de teste utilizate în practica profesională şi în cercetarea psihologică; 3. Să cunoască principalele etape care intervin în construcţia
testelor 4. Să verifice criteriile de valabilitate a testelor psihologice
TEMATICA CURS: 1. Scurtă istorie a testelor psihologice. 2. Clasificarea testelor psihologice. 3. Criteriile de valabilitate a testului psihologic.
4. Etapele de construcţie a testului psihologic. 5. Domeniile de aplicare a testului psihologic.
TEMATICA LUCRĂRILOR DE SEMINAR ŞI LABORATOR:
BIBLIOGRAFIE CURS (SELECTIV): 1. Aurel Stan Testul Psihologic, Editura Polirom, Iaşi 2002. 2. Monica Albu Construirea şi utilizarea
testului psihologic, Ed. Clusium, Cluj, 1998 3. Anne Anastasi Psychological Testing, Macmillan Publishing Co, Inc. New York, 1968 4.
Nicolae Mitrofan Testarea psihologică a copilului mic, Edit Press Mihaela, 1997 5. Dany Laveault, Jacques Gregoire Introduction aux
theories des tests en sciences humaines, De Boeck&Larcier, De Boeck Universite, 1997
BIBLIOGRAFIE SEMINAR/LABORATOR (SELECTIV): -
DISCIPLINELE CARE TREBUIE PARCURSE ÎN PREALABIL (OBLIGATORII ŞI RECOMANDATE): Statistică aplicată în psihologie.
EVALUARE: Evaluarea se face prin examen scris. Se apreciază activitatea depusă la seminar. Nota finală acordată reprezintă suma
ponderată a notelor obţinute la seminar (0,50) şi examen scris (0,50). Examenul scris conţine un subiect teoretic şi unul practic.