Sunteți pe pagina 1din 65

SC .............................

SRL AVIZAT:

Coordonator securitate ş i să nă tate


pe durata
realizării lucrării :

Comitet de securitate si sanatate in


munca:
Presedinte:

Membri:

Medic medicina
muncii:

PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE


IN MUNCA

ptr. lucrarea : “ Asfaltare strazi”

2009
OPIS DOCUMENTE

Capitol CONTINUT Pagina


Prezentare Plan propriu de securitate si sanatate
1 Baza legala a intocmirii Planului propriu de securitate si sanatate in
munca
2 Scopul intocmirii Planului propriu de securitate si sanatate in
munca
3 Obiectivul pentru care s-a intocmit Planul propriu de securitate si
sanatate in munca
4 Numele si adresa antreprenorului / subantreprenorilor
5 Numarul lucratorilor pe santier
6 Numele persoanelor desemnate sa conduca executarea lucrarilor si
sa verifice respectarea activitatii privind SSM
7 Durata estimata de executie a lucrarilor
8 Analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea
si securitatea lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de
munca pe santier.
8.1 Executantii
8.2 Sarcina de munca
8.3 Echipamente de munca, mijloace de munca specifice activitatilor
desfasurate
8.4 Mediul de munca
9. Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de
materialele utilizate, de echipamentele de munca folosite, de
utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea
personalului, de organizarea santierului.
10. Masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor,
specifice lucrarilor pe care antreprenorul/ subantreprenorul le
executa pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri
de protectie individuala:

I. Date generale despre proiect


II. Scop si domeniu de aplicare
III.Definitii si precurtari
IV.Documentatia tehnica de referinta a lucrarii
V.Masuri pentru asigurarea conditiilor de SSM:
A. Descrierea lucrarii
B. Responsabilitati privind executarea lucrarii si asigurarea
conditiilor SSM
C. Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor pe locurile de muncă
D. Instruirea personalului
E. Dotarea cu echipament individual de protecţie
F. Echipamente de muncă
G. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor
H. Protecţia împotriva electrocutării.
I. Protecţia la situaţii de urgenţă
J. Prevederi specifice activităţilor unităţii
K. Prevederi pe timpul transportului de la domiciliu la locul de
muncă şi invers
L. Prevederi pe timpul pauzelor de masă sau tehnologice
M. Primul ajutor în caz de accident
N. Evacuarea lucrătorilor
O. Consumul de alcool sau alte substanţe

11 CONCLUZII
Anexa Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ptr.
posturile de lucru specifice categoriilor de lucrari din cadrul
proiectului/ lucrarii
Anexa Instructiuni proprii de securitate si sanatate ptr. categoriile de lucrari
specifice proiectului .

Anexa Asigurarea dotarii cu echipamente de munca si echipamente


individuale de protectie

Anexa Calificarea pesonalului : atestare,/ autorizare interna si externa a


personalului
Anexa Raportarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor

Anexa Control preventiv de medicina muncii

Anexa Conditii de munca si asigurarea materialelor igienico – sanitare si a


materialelor de prim ajutor.
conform HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile pentru lucrarea : “ Asfaltare strazi”

Prezentul PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE s-a realizat potrivit


prevederilor legislatiei de securitate si sanatate a muncii in vigoare, respectiv HG nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile care stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în
munca pentru santierele temporare sau mobile.
Astfel :
► La Cap. III – Instrumente ale coordonarii, Sectiunea a 2-a - Planul propriu
de securitate, se precizeaza urmatoarele :
‘’Art. 24 - Planul propriu de securitate şi sănătate cuprinde ansamblul de măsuri de
securitate şi sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor.
Art. 25 - Atunci când un antreprenor se angajează sa realizeze lucrări pe şantier,
acesta trebuie sa pună planul propriu de securitate şi sănătate la dispoziţia managerului
de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate, după
caz.
Art. 26 - Antreprenorul trebuie sa stabilească acest plan în cel mult 30 de zile de la
data contractării lucrării.
Art. 27 - Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie armonizat cu planul
de securitate şi sănătate al şantierului.
Art. 28 - Antreprenorul care executa cu unul ori mai mulţi subantreprenori, în
totalitate sau o parte din lucrările care trebuie sa respecte prevederile planului de
securitate şi sănătate, trebuie sa le transmită acestora un exemplar al planului propriu
şi, dacă este cazul, un document care cuprinde măsurile generale de securitate şi
sănătate pentru lucrările şantierului ce intra în responsabilitatea sa.
Art. 29 - La elaborarea planului propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul
trebuie sa ţină seama de informaţiile furnizate de către antreprenor şi de prevederile
planului de securitate şi sănătate al şantierului.
Art. 30 - Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate şi
sănătate în cel mult 30 de zile de la data contractării lucrării cu antreprenorul.
Art. 31- Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa conţină cel puţin
următoarele:
a) numele şi adresa antreprenorului/subantreprenorului;
b) numărul lucrătorilor pe şantier;
c) numele persoanei desemnate sa conducă executarea lucrărilor, dacă este cazul;
d) durata lucrărilor, indicând data începerii acestora;
e) analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi
securitatea lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de munca pe şantier;
f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de
echipamentele de munca folosite, de utilizarea substanţelor sau preparatelor
periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea şantierului;
g) măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, specifice lucrărilor pe
care antreprenorul/subantreprenorul le executa pe şantier, inclusiv măsuri de protecţie
colectivă şi măsuri de protecţie individuală.
Art. 32 - Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către
antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie
consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata
realizării lucrării, medicul de medicina muncii şi membrii comitetului de securitate şi
sănătate sau de către reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
Art. 33 - Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie actualizat ori de câte
ori este cazul.
Art. 34 - Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate şi sănătate trebuie
sa se afle în permanenta pe şantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către
inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate
în munca sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
Art. 35 - Planul propriu de securitate şi sănătate trebuie sa fie păstrat de către
antreprenor timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării.”

► Conform art. 56 din HG 300/ 2006 - Cap. VI “Realizarea lucrării” - Secţiunea 1 - ”


Principii generale aplicabile pe durata realizării lucrării, se prevede ca :
“ Pe toată durata realizării lucrării angajatorii şi lucrătorii independenţi trebuie sa
respecte obligaţiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislaţia
nationala care transpune Directiva 89/391/CEE ( Legea 319/ 2006 privind securitatea si
sanatatea in munca), în special în ceea ce priveşte:
a) menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare;
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces
la aceste posturi;
c) stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie;
d) manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale;
e) întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al
echipamentelor de munca utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea sa
afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
f) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor
materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase;
g) condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate;
h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din
daramari, demolări şi demontari;
i) adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită
pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;
j) cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi;
k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în
apropierea şantierului.”

► La Cap. VII “Obligaţiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor şi


lucrătorilor independenţi , Sect. a 2-a, “Obligatiile angajatorilor” se prevad
urmatoarele :
“ Art. 63- În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier
în condiţiile prevăzute la art. 58 şi 60 di HG 300/2006, angajatorii au, în principal,
următoarele obligaţii:
a) sa respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din
legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE;
b) sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate
de către toţi lucrătorii din şantier;
c) sa ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, în conformitate cu
cerinţele minime stabilite în anexa nr. 4;
d) sa ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau
ale şefului de şantier şi sa le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor;
e) sa informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate
care trebuie aplicate pe şantier şi sa pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate;
f) sa redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi sa le transmită
coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate.
Art. 64- În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, atunci când ei înşişi
executa o activitate profesională pe şantier, angajatorii trebuie sa respecte:
a) prevederile din legislaţia nationala care transpune prevederile Directivei
89/391/CEE referitoare la obligaţiile angajaţilor, echipamentul de munca, echipamentul
individual de protecţie;
b) indicaţiile coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate
în munca.

► La Cap. VII “Obligaţiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor şi


lucrătorilor independenţi , Sect. a 3-a, “Obligatiile lucrătorilor independenţi” se
prevad urmatoarele:
“Art. 65 - În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, lucrătorii independenţi
trebuie:
a) sa respecte, pe toată durata execuţiei lucrării, măsurile de securitate şi sănătate,
în conformitate cu legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE şi, în
particular, prevederile art. 56;
b) sa respecte dispoziţiile minime de securitate şi sănătate stabilite în anexa nr. 4;
c) sa-şi desfăşoare activitatea conform cerinţelor de securitate şi sănătate stabilite
pentru şantierul respectiv;
d) sa participe la orice acţiune coordonata de prevenire a riscurilor de accidentare şi
imbolnavire profesională pe şantier;
e) sa utilizeze echipamente de munca ce îndeplinesc condiţiile de securitate şi
sănătate;
f) sa aleagă şi sa utilizeze echipamente individuale de protecţie conform riscurilor la
care sunt expusi;
g) sa respecte indicaţiile şi sa îndeplinească instrucţiunile coordonatorilor în materie
de securitate şi sănătate;
h) sa respecte prevederile planului de securitate şi sănătate.”

► Cap. VIII – Informarea lucratorilor prevede:


“ Art. 66- Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie sa fie informati asupra măsurilor
ce trebuie luate privind securitatea şi sănătatea lor pe şantier.
Art. . 67 - Informaţiile trebuie sa fie pe înţelesul lucrătorilor cărora le sunt adresate.

► Cap. IX Consultarea şi participarea lucrătorilor prevede:


“Art. 68 - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora
privind prevederile art. 56, 58 şi 63 trebuie sa se realizeze conform legislaţiei naţionale
care transpune Directiva 89/391/CEE.
Art. 69 - Atunci când este necesar, ţinând seama de gradul de risc şi de importanta
şantierului, consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora din
întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe acelaşi şantier trebuie sa se realizeze
cu o coordonare adecvată.
Art. 70 - În scopul consultării şi participării lucrătorilor, trebuie pusă la dispoziţie
acestora sau, după caz, reprezentanţilor lor o copie a planului de securitate şi sănătate
şi a eventualelor sale modificări.”

►Anexa 4 din HG 300/2006 prezinta “ CERINTELE MINIME de securitate si


sanatate pentru santiere”.
Acestea prevad obligatiile care trebuie aplicate cand caracteristicile santierului
ori ale activitatii, circumstantele sau un risc o cer, astfel:
Partea A se refera la “ Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere “
si anume:

1. Stabilitate si soliditate
2. Instalatii de distributie a energiei
3. Caile si iesirile de urgenta
4. Detectarea si stingerea incendiilor
5. Ventilatie
6. Expunerea la riscuri particulare
7. Temperatura
8. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de
circulatie de pe santier
9. Usi si porti
10. Cai de circulatie- zone periculoase
11. Cheiuri si rampe de incarcare
12. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru
13. Primul ajutor
14. Instalatii sanitare
15. Incaperi pentru odihna si/sau cazare
16. Femei gravide si mame care alpteaza
17. Lucratori cu dizabilitati
18. Dispozitii diverse

Partea B se refera la “ Cerinte minime specifice pentru posturile de lucru din santiere “
si anume:

Sect.1 – 1. Stabilitate si soliditate


2. Usi de siguranta
3. Ventilatie
4.Temperatura
5.Iluminatul natural si artficial
6.Pardoselile, peretii si plafoanele incaperilor
7.Ferestre si luminatoare
8.Usi si porti
9.Caile de circulatie
10.Masuri specifice pentru scari si trotuare rulante
11.Dimensiunile si volumul de aer al incaperilor;

Sect.2 – 1. Stabilitate si soliditate


2. Instalatii de distributie a energiei
3. Influente atmosferice
4. Caderi de obiecte
5.Caderi de la inaltime
6. Schele si scari
7. Instalatii de ridicat
8. Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor
9. Instalatii, masini , echipamente
10. Excavatii, puturi, lucrari subterane, tuneluri, terasamente
11. Lucrari de demolare
12. Constructii metalice sau din beton, cofraje sau elemente prefabricate grele
13. Batardouri si chesoane.

Definitii :

a) şantier temporar sau mobil, denumit în continuare şantier, - orice şantier în


care se desfăşoară lucrări de construcţii sau de inginerie civilă, a căror lista
neexhaustiva este prevăzută în anexa nr. 1;
b) beneficiar (investitor) - orice persoana fizica sau juridică pentru care se executa
lucrarea şi care asigura fondurile necesare realizării acesteia;
c) manager de proiect - orice persoana fizica sau juridică, autorizata în condiţiile
legii şi desemnată de către beneficiar, insarcinata cu organizarea, planificarea,
programarea şi controlul realizării lucrărilor pe şantier, fiind responsabilă de realizarea
proiectului în condiţiile de calitate, costuri şi termene stabilite;
d) proiectantul lucrării - orice persoana fizica sau juridică competenta care, la
comanda beneficiarului, elaborează documentaţia de proiectare;
e) şef de şantier - persoana fizica desemnată de către antreprenor sa conducă
realizarea lucrărilor pe şantier şi sa urmărească realizarea acestora conform proiectului;
f) antreprenor (constructor, contractant, ofertant) - orice persoana fizica sau
juridică competenta care executa lucrări de construcţii-montaj, în baza unui proiect, la
comanda beneficiarului;
g) subantreprenor (subcontractant) - orice persoana fizica sau juridică care îşi
asuma contractual fata de antreprenor sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj
de specialitate, prevăzute în proiectul lucrării;
h) lucrator independent - orice persoana fizica autorizata care realizează o
activitate profesională în mod independent şi îşi asuma contractual fata de beneficiar,
antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe şantier lucrări pentru care este
autorizat;
i) coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării
proiectului lucrării - orice persoana fizica sau juridică competenta, desemnată de
către beneficiar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului,
având atribuţiile prevăzute la art. 54;
j) coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării -
orice persoana fizica sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării şi/sau de
către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, având atribuţiile prevăzute la art.
58 din HG300/2006.
1. BAZA LEGALA A INTOCMIRII PLANULUI PROPRIU DE
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

La intocmirea PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE


IN MUNCA s-a tinut cont de prevederile:

 Legii 319act. din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca,


art. 13, lit. b) si e);

 HG 1425 / 2006act. art. 46, alin. (1) si (2) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 319/2006;

 HG 300/ 2006 act., privind cerintele minime de securitate si sanatate in


munca pentru santierele temporare sau mobile ( sectiunea a 2- a) , art.
24 -32;

 HG 971 / 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de


securitate si/ sau sanatate in munca;

 HG 1051/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori,
in special afectiuni dorsolombare;

 HG 1048/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la
locul de munca;

 PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE intocmit de beneficiar.


2.SCOPUL INTOCMIRII PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA

Scopul prezentului document este de a de a asigura metode sigure de lucru


pentru toate activitatile, pe faze de lucru, ptr. lucrarea: “ASFALTARE STRADA”
conform contractului incheiat cu .................................................................................
nr. ........................... prin evitarea riscurilor, identificarea riscurilor ce nu pot fi evitate si
stabilirea masurilor tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, in conditiile
concrete ale santierului, in vederea reducerii la maximum a posibilitatilor de accidentare
si/sau imbolnavire profesionala.

Scopul va fi atins prin:

• prelucrarea, sub semnatura, de luare la cunostinta a prezentului Plan propriu de


securitate si sanatate cu intreg personalul;

• actualizarea permanenta a acestuia la aparitia unor noi activitati sau utilaje pe


santier;

• umarirea permanenta a aplicarii lui de catre factorii direct implicati:


 lucratorul desemnat pentru a se ocupa de activitatile de SSM;
 seful de santier;
 adjunctul sefului de santier;
 sefii de echipa.

• instruirea temeinica si constientizarea lucratorilor ca insusirea si respectarea


legislatiei in domeniul SSM este atat in binele lor cat si in binele societatii la care
lucreaza.

• controale inopinate realizate in santier urmate de dezbateri pe marginea constatarilor


efectuate pentru stabilirea masurilor de perfectionare a metodei de lucru sigure si,
daca e cazul, sanctionarea vinovatilor pentru neconformitatile constatate, daca
acestea ar putea genera accidente de munca.

• informarea conducerii societatii lunar si de cate ori este nevoie privind modul de
desfasurare a activitatilor SSM in santier.
3. OBIECTIVUL PENTRU CARE S-A INTOCMIT
PLANUL PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

prezentul Plan propriu de securitate si sanatate s-a intocmit pentru


obiectivul “ASFALTARE STRADA “

Conform contractului incheiat cu ................................................................


nr. ............... se vor executa urmatoarele lucrari / activitati:

- lucrari de terasamente si fundatii;

- lucrari de amenajare podete si santuri pentru preluarea apelor pluviale;

- lucrari de asfaltare- imbracaminti asfaltice.


4. NUMELE SI ADRESA ANTREPRENORULUI

 Numele si adresa antreprenorului: SC .


 Adresa sediu social :Str.
 Adresa Punct de lucru :
 Cod unic de inregistrare: Nr. ordine in Registrul Comertului:

 Beneficiarul lucrarii: ..........................................................................................

 Adresa beneficiarului:...........................................................................................


Tipul lucrarii: Lucrări de drumuri si poduri

 Managerul de proiect: ………………………………………………………………


 Adresa :………………………………………………………………………………
 Coordonatorul in materie de SSM pe durata realizarii lucrarii:…………...........
 Adresa:…………………………………………………………………… ……..…;

 Numarul lucratorilor pe santier: 38

 Numele persoanei (persoanelor) desemnata/e cu conducerea executarii lucrarilor :


- ..............................................................
- ..............................................................

 Durata executarii lucrarilor: .....................................

 Data inceperii lucrarilor: ...........................


5. NUMARUL LUCRATORILOR PE SANTIER

La executarea lucrarilor particiopa urmatoarele categorii de personal:

- muncitori calificati = 12
- muncitori necalificati = 10
- deserventi utilaje si soferi = 14
- maistri = 2
6. NUMELE PERSOANELOR DESEMNATE SA CONDUCA
EXECUTAREA LUCRARILOR SI SA VERIFICE RESPECTAREA
ACTIVITATII PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Conducerea activitatilor este asigurata astfel:

FUNCTIA NUMELE SI PRENUMELE:

Sef santier: ...................................................................

Sef punct de lucru : ...................................................................

Sef echipa ...................... ...................................................................

Sef echipa ...................... ...................................................................

Serviciu extern prevenire si protectie:


7. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Conform contractului de executie nr. ...............................................incheiat


de catre .................................................................................................................
cu...................................................................., durata estimata de executie a
lucrarilor este de: .........................................................
8. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUTIE CARE
POT AFECTA SANATATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR SI A
CELORLALTI PARTICIPANTI LA PROCESUL DE MUNCA PE SANTIER
Conform contractului incheiat si a proiectului de executie, procesul de
munca pe santier cuprinde urmatoarele activitati:
- executie lucrari de terasamente si fundatii;
- executie lucrari de amenajare podete si santuri pentru preluarea apelor
pluviale;
- executie lucrari de asfaltare – imbracaminti asfaltice.
Lucrarile sunt executate manual si mecanizat, utilizand echipamente de
munca specifice lucrarilor de drumuri si poduri.

Din analiza elementelor procesului de munca rezulta urmatoarele:


8.1. EXECUTANTII
Lucratorii sunt romani, persoane cuprinse cu varste intre 20 si 50 de ani, apti
medical, cu pregatire de specialitate, lucrand pe multe santiere atat in tara cat si in
Strainatate.
Au bune deprinderi practice in ceea ce priveste aplicarea masurilor de
protectie individuala si colectiva. Sunt persoane disciplinate, constiincioase,
manifestand interes pentru respectarea legilor si regulilor stabilite pe santier.

8.2 – SARCINA DE MUNCA


Sarcina de munca rezultata din contractul incheiat este in conformitate cu
dotarea tehnica, gradul de calificare al fortei de munca si posibilitatile societatii
contractante si nu pune probleme privind generarea unor riscuri de accidentare din
aceasta cauza.
8.3. ECHIPAMENTE DE MUNCA, MIJLOACE DE MUNCA
SPECIFICE ACTIVITATILOR DESFASURATE:
- utilaje de sapat si asternut balast;
- cisterna asternere prin stropire emulsie bituminoasa;
- instalatie Wirtgen ptr. executare elemente din beton si straturi rutiere din
beton de ciment;
- repartizator mixturi asfaltice ;
- cilindru compactor fundatii drum;
- cilindru compactor imbracaminti asfaltice;
- freza rutiera ( frezat imbracaminti asfaltice);
- autoincarcator pe pneuri;
- autogreder;
- scule si dispozitive folosite la intretinere, reparatii si exploatare (trusa
scule auto completa- chei fixe , clesti, prese manuale pentru ungere,
bancuri de lucru, vinciuri, cricuri, aparate/unelte electrice portabile);
- butoaie de combustibil, uleiuri si lubrifianti;
- trusa sanitara;
- -stingatoare incendiu;
- echipament individual de protectie ( salopeta lucru, casca protectie,
manusi protectie, bocanci protectie).
- masina de taiat si polizat unghiulara ptr otel beton= 2 buc;
- scule si dispozitive pentru muncitori in constructii ( ciocan, clesti, dalti,
chei etc. )
- schele, podine de lucru, cofraje;
- scara dubla si simpla;
- materiale specifice ptr. constructii : profiluri , bare otel beton, otel PC,
sarma;
- Echipament individual de protectie: cască de protecţie, salopete, veste
protectie palmare, centură de siguranţă, bocanci protectie cu bombeu
metalic;
- Sisteme de avertizare: luminoase, sonore, sisteme de comunicaţii,
panouri de avertizare;
- Echipament de protectie colectiva ( balustrade protectie, viziere ,
protectie, aparatori protectie, etc.);
- trusa prim ajutor;
- stingator incendiu;

Toti lucratorii prin experienta acumulata sunt capabili sa utilizeze aceste


mijloace de munca, fiind instruiti in cadrul instruirilor periodice privind modul de
utilizare a acestora precum si a uneltelor si sculelor de mana electrice folosite.
Mijloacele de munca de complexitate mare - macarale, autobetoniere, pompe
de beton, utilaje terasiere etc. sunt deservite de personal calificat si autorizat
intern pentru aceste tipuri de echipamente.
Toate echipamentele de munca si materialele de constructii folosite poarta
marcajele de conformitate CE conform prevederilor legale.
Toate echipamentele de munca electrice utilizate sunt in conformitate cu
prevederile HG 457/ 2003, HG 1146/ 2006 si se folosesc numai cu dispozitivele de
protectie stabilite de fabricant montate si utilizate conform destinatiei.
8.4 . MEDIUL DE MUNCA
Analizand mediul de munca acesta nu este intodeauna favorabil desfasurarii
activitatilor, acestea desfasurandu-se in conditiile oferite de mediul natural, cu
precipitatii, temperaturi extreme, curenti de aer, trasnet, etc.

NOTA:

Factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si masurile ce se


impun sunt tratate detaliat in lucrarea “ EVALUAREA RISCURILOR DE
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRI PROFESIONALE” pentru / locurile de
munca / posturile de lucru din cadrul SC .......................................

Definitii:

Sistemul de muncă este un ansamblu constituit de unul sau mai mulţi


executanţi şi mijloace de producţie care, având un scop comun de realizat
(procesul de muncă), interacţionează pe baza unui circuit informaţional, în
anumite condiţii fizice şi psiho-sociale ale mediului de muncă.
Procesul de munca - procesul de producţie, reprezinta succesiunea în timp şi
în spaţiu a activităţilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în
cadrul sistemului de muncă.
La realizarea oricărei activităţi productive este necesar sa existe şi să
intre în relaţie patru elemente: executantul - sarcina de munca - mijloacele de
producţie - mediul de muncă.
Executantul - omul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă. Prin
definiţie, el este victima potenţială a oricărui accident sau boală profesională. Fără
prezenţa sa, nici un incident sau accident nu constituie, conform legii, accident de
muncă.
Sarcina de muncă - totalitatea acţiunilor pe care trebuie sa le efectueze
executantul, prin intermediul mijloacelor de producţie pentru realizarea scopului
sistemului de muncă şi a condiţiilor impuse de realizare a acestora.
Mijloacele de producţie - totalitatea mijloacelor de muncă (unelte de muncă,
mijloacele de transport şi comunicaţie, clădirile destinate producţiei, recipientele şi
depozitele pentru păstrarea produselor etc.) şi a obiectelor muncii (materiile prime)
pe care oamenii le folosesc în procesul de producţie.
Mediul de muncă - totalitatea condiţiilor fizice, chimice, biologice şi
psihosociale în care executantul îşi desfăşoară activitatea, cuprinde: mediu) fizic
ambiant şi mediul social (ambianţa socială, definită de relaţiile de grup,
motivaţia muncii, etc).

Factorii de risc in sistemul de munca:


 factori de risc proprii executantului
 factori de risc proprii sarcinii de munca
 factori de risc proprii mijloacelor de munca ( productie)
 factori de risc proprii mediului de munca
Factori de risc proprii executantului:
 erori de receptie, prelucrare si interpretare a informatiei
 erori de decizie
 erori de executie
 erori de autoreglaj.

Factori de risc proprii sarcinii de munca:


 operatii, reguli, procedee gresite, absenta unor operatii, metode e
munca necorespunzatoare, supradimensionarea cerintelor impuse
executantului.

Factori de risc proprii mijloacelor de munca ( productie):


 risc mecanic
 risc termic
 risc electric
 risc chimic
 risc biologic

Factori de risc proprii mediului de munca:


 abateri sub forma de depasiri ale nivelului sau intensitatii functionale
a parametrilor specifici: microclimat, zgomot, vibratii, noxe chimice,
radiatii, iluminat etc.;
 actiunea factorilor poate conduce fie la vatamarea violenta a
organismului, fie la afectiuni ale organismului, in primul caz survine
un accident de munca, iar in al doile boala profesionala
9 - EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE
LUCRU, DE MATERIALELE UTILIZATE, DE ECHIPAMENTELE DE
MUNCA FOLOSITE, DE UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU
PREPARATELOR PERICULOASE, DE DEPLASAREA PERSONALULUI,
DE ORGANIZAREA SANTIERULUI.

9.1. FACTORI DE RISC IDENTIFICATI ptr. MUNCITOR NECALIFICAT IN


CONSTRUCTII

Factori de risc proprii mijloacelor de munca


Factori de risc mecanic
- Prindere, strivire membre superioare la manipularea materialelor de
constructii sau la deservirea echipamentelor de munca (organe de masini
in miscare, dispozitive);
- Lovire de catre vehicule (auto sau utilaje pentru constructii) care se
deplaseaza sau executa manevre in santier;
- Cadere libera de obiecte (scule, materiale, echipamente etc.) de la
inaltime;
- Pericol de prabusire -ex: prabusirea peretelui sau planseului in cazul
lucrarilor de demolare, prabusirea cofrajelor la decofrarea planseului etc.;
- Cadere de la inaltime datorita scarilor (schelelor) necorespunzatoare;
- Surparea peretilor transeei sau gropii (lipsa sprijinirilor) indeosebi in cazul
executarii lucrarilor de sapatura;
- Pericol de lovire, taiere, intepare, membre superioare si inferioare la
contactul cu suprafete periculoase;
- Proiectare de particule in ochi - ex: la utilizarea flexului pentru taiere sau
polizare, la spargerea manuala cu dalta a peretelui sau planseului etc.;
- Vibratii excesive la lucrul cu pickamerul;
- Electrocutare prin atingere directa, indirecta - ex :lucrul cu
echipamente electrice defecte;

Factori de risc termic

- Arsura termica ex: la manipularea bitumului fierbinte, lucrul cu foc


deschis etc.;

Factori de risc electric


- Electrocutare prin atingere directa, indirecta - ex: lucrul cu
echipamente electrice defecte;
Factori de risc chimic
- Lucrul cu substante iritante (ciment, var, ipsos etc.) care
deshidrateaza pielea, o crapa si poate provoca alergii;

Factori de risc proprii mediulul de munca


Factori de risc fizic
- Temperatura ridicata sau coborata a aerului, in functie de anotimp la
lucrari in aer liber;
- Zgomot sub limita maxima admisa, datorat functionarii utilajelor de
constructii;
- Intemperii (vant, viscol, ploaie) la lucrul in aer liber;
- Existenta pulberilor pneumoconiogene - ex: la prepararea betonului sau
mortarului, transportul cimentului si varului, la efectarea curateniei etc.;
Factori de risc chimic
- Gaze sau vapori toxici si inflamabili ex: vopsirea in spatii inchise;

Factori de risc psihosocial


- Relatii de munca necorespunzatoare (necooperare, antipatie, invidie);

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Continut necorespunzator al sarcinii de munca

- Succesiune gresita a operatiilor - datorita in general a slabei pregatiri


teoretice si profesionale, precum si a fluctuatiei mari de personal;

Suprasolicitare fizica
- Efort fizic frecvent si prelungit in timpul executarii lucrarilor ex: transportul
materialelor de constructii, prepararea betonului, executarea de lucrari de
terasamente etc.;
- Pozitii de lucru fortate ex: aplecat, in genunchi, lucru la inaltime,in santuri
etc.;

Factori de risc proprii executantului


Actiuni gresite
- Organizarea necorespunzatoare a locului de munca -ex: lipsa
imprejmuirii zonei de lucru, indicatoare etc;
- Executarea operatiilor de intretinere si curatire a utilajului in timpul
functionarii;
- Nesincronizare de operatii - ex: la manipularea materialelor lungi sau
grele;
- Executarea de lucrari periculoase, din proprie initiativa care nu fac
obiectul sarcinii de munca -ex: interventia la instalatia electrica;
- Deplasari sau stationari in zone periculoase - ex: in raza de actiune a
utilajelor de constructii;
- Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare;
- Cadere de la inaltime - prin pasire in gol (ex: - goluri neimprejmuite);
- Accidente de traseu - pe durata si traseul deplasarii normale de acasa la
serviciu si invers;
- Prezentarea la lucru in conditii psiho-fiziologice necorespunzatoare
(oboseala, boala, lucrul sub influenta alcoolului);
- Comunicari si glume accidentogene;

Omisiuni
- Omiterea unor operatii cu scopul de a usura munca in detrimentul
securitatii lucratorului;
- Neutilizarea echipamentelor de protectie colectiva sau a echipamentelor
de protectie individuala.

9.2 - FACTORI DE RISC IDENTIFICATI ptr. MUNCITORI CALIFICATI


executanti lucrari de drumuri si poduri

Factori de risc proprii mijloacelor de munca


Factori de risc mecanic
- Prindere, strivire membre superioare la manipularea materialelor de
constructii, sau la deservirea echipamentelor de munca (organe de
masini in miscare, dispozitive);
- Lovire de catre vehicule (auto sau utilaje pentru constructii) care se
deplaseaza sau executa manevre in santier;
- Cadere libera de obiecte (scule, materiale, echipamente etc.) de la
inaltime;
- Surparea peretilor transeei, gropilor sau taluzului (lipsa sprijinirilor)
indeosebi in cazul executarii lucrarilor de sapatura;
- Pericol de lovire, taiere, intepare, membre superioare si inferioare la
contactul cu suprafete periculoase;
- Proiectare de particule in ochi - ex: la utilizarea flexului pentru taiere
sau polizare, la spargerea betonului etc.;
- Vibratii excesive la lucrul cu pickamerul sau maiul compactor;

Factori de risc termic


- Temperatura coborata a obiectelor in special iarna;
- Arsura termica - ex: la manipularea bitumului fierbinte, a asfaltului
etc.;
Factori de risc electric
- Electrocutare prin atingere directa, indirecta - ex :lucrul cu
echipamente electrice defecte;
Factori de risc chimic
- Lucrul cu substante iritante (ciment, beton.) care deshidrateaza
pielea, o crapa si poate provoca alergii;

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic


- Temperatura ridicata sau coborata a aerului, in functie de anotimp la
lucrari in aer liber;
- Zgomot, datorat functionarii utilajelor de constructii;
- Intemperii (vant, viscol, ploaie) la lucrul in aer liber;
- Existenta pulberilor pneumoconiogene - ex: la prepararea betonului,
la terasamente, la efectuarea curateniei etc.;
Factori de risc biologic
- Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau virusi datorita igienei
insuficiente la locul de munca;
Factori de risc psihosocial
- Relatii de munca necorespunzatoare (necooperare, antipatie, invidie);

Factori de risc proprii sarcinii de munca


Continut necorespunzator al sarcinii de munca
- Succesiune gresita a operatiilor - datorita in general a slabei pregatiri
teoretice si profesionale, precum si a fluctuatiei mari de personal;
Suprasolicitare fizica
- Efort fizic frecvent si prelungit in timpul executarii lucrarilor ex:
transportul materialelor de constructii, prepararea betonului,
executarea de lucrari de terasamente etc.;
- Pozitii de lucru fortate ex: aplecat, in genunchi, lucru la inaltime, in
santuri etc.;

Factori de risc proprii executantului


Actiuni gresite
- Organizarea necorespunzatoare a locului de munca -ex: lipsa
imprejmuirii zonei de lucru, indicatoare etc;
- Executarea operatiilor de intretinere si curatire a utilajului in timpul
functionarii;
- Nesincronizare de operatii - ex: la manipularea materialelor lungi sau
grele;
- Executarea de lucrari periculoase, din proprie initiativa care nu fac
obiectul sarcinii de munca -ex: interventia la instalatia electrica;
- Deplasari sau stationari in zone periculoase - ex: in raza de actiune a
utilajelor de constructii;
- Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare;
- Cadere de la inaltime - prin pasire in gol (ex: - goluri neimprejmuite);
- Accidente de traseu - pe durata si traseul deplasarii normale de
acasa la serviciu si invers;
- Prezentarea la lucru in conditii psiho-fiziologice necorespunzatoare
(oboseala, boala, lucrul sub influenta alcoolului);

Comunicari si glume accidentogene;


Omisiuni
- Omiterea unor operatii cu scopul de a usura munca in detrimentul
securitatii lucratorului;
- Neutilizarea echipamentelor de protectie colectiva sau a
echipamentelor de protectie individuala;

9.3 - FACTORII DE RISC IDENTIFICATI ptr. MECANIC DESERVENT


utilaje drumuri si poduri/ terasiere

Factori de risc proprii mijloacelor de productie


Factori de risc mecanic
- Organe de masini in miscare - prindere, antrenare mana sau articole
vestimentatie (maneci, fular etc.) de catre transmisiile prin curele ventilator/
pompa de apa, curea de distributie;
- Prindere strivire corp prin deplasare necontrolata a utilajului in timpul
utilizarii;
- Autodeclansari sau autoblocari ale elementelor de securitate ale utilajului;
- Pericol de lovire, taiere, intepare membre superioare sau inferioare la
contactul cu suprafete periculoase;

Factori de risc termic


- Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental (galerii
sistem evacuare, bloc motor etc.);

Factori de risc electric


- Electrocutare prin atingere directa sau indirecta- in cazul utilizarii
de echipamente electrice defecte;

Factori de risc chimic


- Deshidratarea mainilor sau aparitia unor boli de piele - datorita
impregnarii cu unsori, motorina etc.;

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic


- Temperatura aerului scazuta iarna si ridicata vara;
- Curenti de aer;
- Zgomot continuu datorat functionarii motorului termic cat si la piconare;
- Calamitati naturale - trasnet, viscol, prabusiri de copaci, seism etc.;

Factori de risc chimic


- Intoxicare cu monoxid de carbon la lucrul in spatii inchise;

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Continut necorespunzator al sarcinii de munca

- Adoptarea unor procedee gresite sau absenta unor operatii cu scopul


de a scurta timpul interventiei;

Suprasolicitare fizica
- Efort static - pozitie fixa, numai sezand;

Factori de risc proprii executantului

Actiuni gresite
- Manevre necorespunzatoare - ex: deplasarea cu viteza mare neadaptata
la conditiile de drum, neasigurarea sarcinii in timpul deplasarii etc.;
- Fortarea utilajului in pozitie de echilibru instabil - ex: excavator necalat
corespunzator sau lucrul cu bratul rotit;
- Executarea de lucrari de mentenanta sau curatenie in timpul functionarii
utilajului;
- Conducerea, deservirea utilajelor pentru constructii de catre persoane
neinstruite corespunzator si neautorizate;
- Deplasari sau stationari in zone periculoase -ex: sub sarcina ridicata, fara
asigurarea deplasarii accidentale si fara a lua cheia din contact;
- Conducerea utilajului in conditii improprii - ex: cand vizibilitatea este
scazuta (sarcina de transportat voluminoasa, noapte, ceata, mers inapoi
etc), pe drumuri cu declivitate mare etc.;
- Cadere la acelasi nivel prin alunecare sau impiedicare sau de pe scara
utilajului;
- Accidente de traseu pe durata si traseul deplasarii normale de acasa la
serviciu si invers;
- Pericol de incendiu -ex: la utilizarea focului deschis pentru incalzirea baie
de ulei pe timp friguros;
- Comunicari accidentogene - ex: la ridicarea-coborarea sarcinilor, mersul
inapoi;

Omisiuni

- Omiterea verificarii utilajelor de constructi inainte de utilizare (limitatori de


sarcina, de sfarsit de cursa etc.);
- Omiterea unor operatii datorita prezentarii la lucru in conditii psiho-
fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala, condusul sub infiuenta
alcoolului);
- Neutilizarea echipamentelor de protectie colectiva si individuala
10. MASURI PENTRU ASIGURAREA SANATATII SI
SECURITATII LUCRATORILOR SPECIFICE LUCRARILOR
PE CARE ANTREPRENORUL/ SUBANTREPRENORUL LE
EXECUTA PE SANTIER, INCLUSIV MASURI DE PROTECTIE
COLECTIVA SI MASURI DE PROTECTIE INDIVIDUALA:

MĂSURI GENERALE DE ORGANIZARE A ŞANTIERULUI :

Se aplică măsurile generale de organizare a unui şantier adaptate la condiţiile specifice


din locaţie după cum urmează

Amenajarea şi organizarea şantierului


Localizare
Santierele sunt localizate în localitatea ........................, astfel:
 .........................................................................................
 .........................................................................................
Împrejmuire
Şantierul va fi împrejmuit cu bandă bicoloră de delimitare pe lungimea lucrării şi cu
semnalizare rutieră asigurată de administraţia locală
Acces
Accesul echipamentelor şi personalului se face din strada principală.
Nu este necesar un model de documente de acces.
Diferenţierea personalului se va face prin accesul limitat în zonele de acces, purtarea unei
ţinute sau căşti de culori diferite.
Culorile care vor fi folosite pentru diferite categorii de personal sunt:
- albe – personal cu atribuţii de conducere;
- roşu – personal cu atribuţii de securitate (muncă, situaţii de urgenţă, pază);
- galbene – personal cu atribuţii de execuţie;
- albastre – vizitatori sau personal exterior cu tribuţii de control.
La sosirea în şantier fiecare nou sosit va fi informat, instruit şi se va angaja să respecte pe
baza declaratiei de intrare pe santier ( Anexa ) :
- accesul în şantier şi perimetrul acestuia;
- căile de circulaţie;
- numerele de telefon de urgenţă;
- identitatea personalului cu atribuţii de conducere şi securitate;
- regulamentul intern şi prevederile specifice ;
- zonele cu pericol grav şi iminent;
- modul de acţiune şi intervenţie în caz de pericol;
- modul de acţiune la accident;
- modul de utilizare a echipamentelor individuale de protecţie.
La plecarea intervenienţilor se va face predarea-primirea materialelor, zonelor sau
echipamentelor care au fost luate în primire în stare de funcţionalitate, întreţinere şi curăţenie.
Autovehiculele pentru transportul de persoane vor parca în zona de parcare astfel încât
debarcarea personalului să nu fie deranjată sau să deranjeze celelalte activităţi.
Accesul echipamentelor de muncă pe căile interne de circulaţie se va face pe traseul
indicat astfel încât să nu deranjeze activitatea intervenienţilor.

Căi de circulaţie
Căile de circulaţie orizontale sunt amenajate pe şosea, conform schemei transportului.
Căile de circulaţie verticală nu sunt planificate a fi executate.
Căile de circulaţie vor fi menţinute permanent în stare de funcţionalitate şi curăţenie de
intervenienţii care au în primire zonele respective.
Parc auto şi circulaţie internă
- parcul auto este organizat la intrare în lucrare.
- parcarea se efectuează astfel încât să nu influenţeze circulaţia auto în zonă.
- reparaţiile curente se fac în locul stabilit şi amenajat în parcul auto, celelalte
reparaţii fiind efectuate la societăţile specializate.
- alimentarea cu combustibil se efectuează la staţii de
alimentare .......................................
- Limita de viteză a vehiculelor în interiorul şantierului este de 5 km/oră
- Prioritatea de circulaţie este în conformitate cu circulaţia rutieră, autovehiculele de
salvare şi intervenţie, semnalizarea rutieră, prioritatea de dreapta.
- Autovehiculele au prioritate în faţa pietonilor.
- Intrarea şi ieşirea din şantier se va face cu acordarea priorităţii autovehiculelor
exterioare.
- Spălarea vehiculelor nu este necesară decât la părăsirea definitivă a
amplasamentului la finalizarea lucrărilor pentru utilaje, pentru vehiculele de transport nefiind
necesar datorită terasamentului cu pietriş.
Cantonamente şi condiţii sociale
Cantonamentele constau în:
- localuri comune:
- grupul sanitar asigurat în incinta santierelor.
- personalul nu este cazat în şantier;
- zona este asigurată faţă de riscurile de accidentare specifice şantierului prin
interzicerea accesului şi funcţionării utilajelor şi semnalizare de securitate;
- la şeful de şantier se găsesc toate datele şi documentele privind proiectul inclusiv
modificările ulterioare ale intervenienţilor.

Amenajarea utilităţilor:

Energie electrică
Alimentarea cu energie electrică este asigurata conform organizarii de santier pentru
activităţile desfăşurate.
Apă şi canal
Alimentarea cu apă şi canalizarea este asigurata din utilitatile existente pentru activităţile
desfăşurate.
Gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale nu este necesară pentru activităţile desfăşurate.
Depozitare
Materialele şi materiile prime vor fi distribuite pe zonele de lucru pe măsura necesităţilor.
Nu este necesară existenţa unui depozit temporar.
Materialele se vor depozita astfel:
- depozitarea deşeurilor se face pe categorii şi va fi ridicat conform specificaţiilor
contractuale de societatea de salubrizare:
- menajer - la containerul menajer;
- tehnologice – la containerele speciale;
- periculoase – la containerele speciale după ce a fost efectuată operaţia de tratare şi
neutralizare depozitarea se face pe categorii de materiale şi condiţii de depozitare astfel încât
să fie evitate accidentele sau incidentele periculoase:
- materiale periculoase – conform prescripţiilor şi fişelor tehnice
- materiale combustibile – conform specificaţiilor pentru situaţii de urgenţă
- celelalte materiale – stivuite pe categorii conform normelor de depozitare
- salubrizarea se va efectua de fiecare intervenient şi de societatea cu care există contract
- containerele vor fi identificate astfel:
- albastru – metale;
- verde – lemn, hârtie, plastic;
- portocaliu – demolări, reziduuri betoane;
- negru – menajere.
Securitate perimetrală şi acces
Securitatea este asigurată cu personal instruit pentru toată perioada desfăşurării lucrărilor.
Încăperea paznicului se află în clădirea specială de la intrarea în perimetru , traseele de
deplasare şi modul de intervenţie fiind efectuate conform planurilor de pază şi intervenţie
aprobate.
Zilnic sau la finalizarea unor lucrări se va preda personalului de securitate integritatea
perimetrală a spaţiilor utilizate şi utilajele, iar la revenire vor lua în primire consemnând în
registrele de evidenţă.
Problemele apărute vor fi remediate conform procedurilor aprobate.
Legăturile fir şi radio
Legăturile de transmisiuni sunt stabilite prin telefoanele proprii.
Numerele de urgenţă sunt cele naţionale puse la dispoziţie de societatea de
telecomunicaţii.
În momentul apelării de urgenţă va trebui comunicată identitatea apelantului (nume,
prenume, societate, număr de telefon, adresă), detalii privind evenimentul şi ora producerii,
nivelul estimat al gravităţii.
Amplasarea echipamentelor de muncă
Echipamentele de muncă sunt utilizate şi amplasate în conformitate cu graficul calendar,
specific etapei de lucru şi tehnologiei şi convenţiilor între intervenienţi astfel încât suprapunerile
să fie limitate la maxim.
Utilajele vor fi amplasate conform planificării, modificările fiind aprobate doar de
managerul de proiect.
Echipamentele de muncă sunt amplasate în afara spatiului de lucru:
- utilajele - la locul de parcare;
- uneltele de mână – la magazia de echipamente de la sediu.

MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂRILE CARE


PREZINTĂ RISCURI;

MĂSURI DE PROTECŢIE COLECTIVĂ ŞI INDIVIDUALĂ:

Măsurile sunt rezultate în urma evaluărilor riscurilor profesionale şi se referă la:


Lucrările care prezintă riscuri:
- lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropaţi la alunecări de teren ori de a
cădea de la înălţime, datorită naturii activităţii desfăşurate, procedeelor folosite sau mediului
înconjurător al locului de muncă;
- lucrări în care expunerea la substanţe chimice sau biologice prezintă un risc particular
pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea sănătăţii lucrătorilor este
o cerinţă legală;
- lucrări în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune.
Lucrări de montare şi demontare a elementelor prefabricate grele:
- manipulare din autocamionul de transport;
- montare în amplasament;
- stabilizare şi fixarea elemente prefabricate.
Măsuri de protecţie colectivă:
- măsuri şi mijloace de semnalizare a căilor rutiere şi zonelor periculoase;
- metode şi mijloace de detecţie, analiză şi combatere a noxelor chimice şi îmbunătăţire
a microclimei;
- metode şi nijloace de prevenire a electrocutării;
- metode şi mijloace de combatere a zgomotului şi vibraţiilor;
- metode şi mijloace de combaterea riscurilor mecanice;
- metode şi mijloace de îmbunătăţire a iluminatului;
- instruire la angajare şi periodică.
Măsuri de protecţie individuală:
Este interzis accesul în site persoanelor care nu au asupra lor echipamentele individuale
de protecţie specifice activităţilor din şantier sau care nu sunt instruiţi:
- echipament individual de protecţie şi ţinută de lucru cu semnalizare care constau
în:
- ţinuta de lucru;
- vestă semnalizare verde;
- cască lucru galbenă(sau alte culori funcţie de atribuţii);
- bocanci cu talpă protejată la perforaţii si antitermiee;
- mănuşi protecţie sau palmare uzura si antitermice ;
- mască praf ;
- ochelari protecţie antisoc si antitermice;
- echipament de ploaie;
- cizme de protecţie;
- instruire pe specialităţi şi categorii de meserii.

MĂSURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORII ÎN MATERIE DE


SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ŞI OBLIGAŢIILE CE DECURG DIN ACESTEA:
- activităţile vor fi efectuate sub conducerea directă a şefilor de echipe şi a
coordonatorului de securitate, cu respectarea instrucţiunilor de securitate în muncă proprii, a
normelor sau dispoziţiilor în vigoare;
- coordonarea întregii activităţi va fi efectuată de către managerul de proiect care va
comunica acest lucru tuturor persoanelor din subordine sau cu care cooperează;
- în cazul colaborării cu alte societăţi relaţionarea va fi stabilită prin contractele de
antreprenoriat sau prestări servicii şi menţiunile respective vor fi aduse la cunoştinţa celor
interesaţi prin coordonatorii de securitate;
- masurile stabilite de coordonatorii de securitate vor fi menţionate în planurile proprii
de securitate şi vor fi cu caracter obligatoriu, menţionându-se acest fapt în contracte;
- riscurile de acidentare şi îmbolnăvire profesională pe măsura identificării şi evaluării
lor vor determina măsuri de limitare, supraveghere şi înlăturare ori dotarea personalului cu
mijloace de protecţie, limitarea duratei expunerii sau interzicerea desfăşurării unor activităţi
temporar până la reducerea riscurilor specifice;
- măsurile vor fi stabilite de comisia de evaluare a riscurilor şi aprobate de managerul de
proiect şi structurile de SSM ale intervenienţilor.

OBLIGAŢII CE DECURG DIN INTERFERENŢA ACTIVITĂŢILOR CARE SE


DESFĂŞOARĂ ÎN PERIMETRUL ŞANTIERULUI ŞI ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA:
- sunt stabilite conform prevederilor contractuale dintre antreprenori, subantreprenori şi
lucrători independenţi;
- pentru salariaţii societăţii acestea sunt stabilite în sarcinile de muncă şi menţiunile la
începerea lucrărilor;
- existenţa unei liste actualizate cu personalul muncitor;
- stabilirea unui protocol de acces al salariaţilor la locurile de muncă;
- interdicţia accesului persoanelor străine şi a copiilor;
- respectarea prevederilor legale ssm la lucrările în apropierea reţelelor de alimentare cu
apă,energie electrică, gaze, agent termic, canalizare;
- luarea măsurilor necesare: delimitarea zonelor de lucru, scoateri de sub tensiune,
oprirea alimentării cu fluide tehnologice, folosirea indicatoarelor se securitate, etc.;
- folosirea lucrătorilor conform calificării acestora;
- delimitarea zonelor de lucru se va efectua de comun acord, ţinând seama de distanţele
minime de securitate;
- cercetarea accidentelor de muncă se va efectua în conformitate cu prevederile normei
metodologice de aplicare a Legii 319/2006 şi clauze contractuale între părţi.

MĂSURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENŢINERII ŞANTIERULUI ÎN


ORDINE ŞI ÎN STARE DE CURĂŢENIE:
- conform prevederilor contractuale dintre antreprenori, subantreprenori şi lucrători
independenţi;
- conform regulamentelor interne şi de organizare şi funcţionare ale societăţilor
antreprenoare sau subantreprenoare;
- pentru salariaţii societăţii sunt obligatorii măsurile de efectuare a curăţeniei la sfârşitul
programului precum şi în cadrul activităţilor tehnologice, colectarea şi depozitarea la locurile
stabilite pentru aceasta şi măsurile de menţinere a ordinii în şantier(acces, deplasare, activităţi
specifice, ş.a.);
- controlul îndeplinirii măsurilor se va efectua conform planificării de conducatorii
societăţilor interveniente;
- se vor încheia contracte cu furnizorii autorizaţi de servicii de salubritate pentru
preluarea deşeurilor rezultate în incinta şantierului;
- se vor prelua deşeuri din materiale combustibile şi necombustibile: hârtie, carton, folie
material plastic, recipiente plastic, sticlă, metal, etc.;
- se interzice arderea deşeurilor combustibile în incinta şantierului;
- se interzice abandonarea resturilor de materiale de construcţie, în incinta şantierului;
- se interzice abandonarea de echipamente de muncă în incinta şantierului;
- se interzice înfundarea reţelelor de canalizare cu deşeuri rezultate din activitatea de
construcţii;
- se interzice ieşirea mijloacelor auto, buldozerelor, excavatoarelor, etc. din incinta
şantierului fără a şi spălate de noroi, în special pneurile sau şenilele;
- se interzice aruncarea resturilor alimentare şi orice alte materiale cu risc biologic în
incinta şantierului;
- coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în muncă vor urmării cu stricteţe
respectarea prevederilor legale care vizează igiena muncii şi protecţia mediului;
- materialele periculoase se vor folosi conform instrucţiunilor specifice ale acestora;
- se interzice amestecul deşeurilor nepericuloase cu cele provenind de la substanţe
periculoase;
- pentru preluarea deşeurilor provenind de la materiale periculoase (toxice, inflamabile,
iritante, explozive, etc.) se vor încheia contracte de salubrizare distincte, specificând clar natura
şi riscurile asociate deşeurilor respective.
INDICAŢII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA
PERSOANELOR ŞI MĂSURILE DE ORGANIZARE LUATE ÎN ACEST SENS:

- conform procedurii de acţiune şi intervenţie la accidente sau situaţii de urgenţă şi a


planurilor de intervenţie şi evacuare specifice corelate şi actualizate.
- înştiinţarea şi alarmarea se va efectua conform procedurilor de anunţare prin telefon
sau voce obligatoriu fiind informarea coordonatorului de securitate, medicul de medicina muncii
şi a managerilor de proiect şi execuţie.
- vor acţiona persoanele abilitate, cei care au responsabilităţi sau cei mai apropiaţi de
victime.
- fumatul în interiorul şantierului este conform reglementarilor legale.
- se poate fuma doar în locul special amenajat, cu respectarea condiţiilor privind
situaţiile de urgenţă.
- măsurile de apărare împotriva incendiilor se vor aplica în conformitate cu planul de
securitate la incendii şi reglementările în vigoare privind situaţiile de urgenţă.
- materialele şi dotările specifice prevenirii şi intrevenţiei vor fi amplasate conform
schemei iar echipajele care acţionează vor fi compuse din personal propriu al intervenienţilor
instruit şi verificat.
- stingătoarele vor fi în termenul de verificare de maxim un an, hidranţii de suprafaţă
având toate accesoriile funcţionale şi în termenul de garanţie.
- numărul minim de lucrători în timpul unei zile de lucru pentru asigurarea intervenţiilor
necesare nu va fi mai mic de 3.

MODALITĂŢI DE COLABORARE ÎNTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI


ŞI LUCRĂTORII INDEPENDENŢI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN
MUNCĂ:
- conform prevederilor contractuale dintre antreprenori, subantreprenori şi lucrători
independenţi şi procedurilor de comunicare internă şi externe.
- intervenţiile comune se vor efectua în conformitate cu graficul calendar şi dispoziţiile
managerului de proiect.
- planurile proprii de securitate vor trebui să fie aduse la cunoştinţa coordonatorului de
securitate în timp util astfel încât să se poată efectua modificările sau corecţiile necesare în
planul general de securitate şi sănătate şi transmiterea acestora către cei interesaţi

9. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


IPSSM pentru LUCRATORI privind executarea lucrarile specifice de constructii
)
Instruirea personalului

1) Organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a


lucrătorilor se efectuează conform prevederilor HGR-1425/2006 act. - Normele de
aplicare a Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a Tematicilor de instruire
şi informare, Programului de instruire-testare şi dispoziţiile angajatorului .
2) Instruirea introductiv generală se efectuează la angajare pentru toate categoriile de
lucrători timp de cel puţin 4 ore, de lucrătorul desemnat cu responsabilităţi în domeniul
SSM / serviciul intern/ extern de prevenire si protectie şi se finalizează cu o verificare
prin test.
3) Rezultatele vor fi aprobate de angajator care va hotări admiterea lucrătorului la lucru sau
îi va permite o nouă verificare după o perioadă de pregătire.
4) Conţinutul şi perioada sunt menţionate în tematică şi procesele verbale de efectuare a
instruirii.
5) La finalizare se vor completa în fişa individuală datele de identitate, pregătirea, meseria,
funcţia pe care va fi încadrat, traseul şi durata de deplasare de la domiciliu la serviciu a
persoanei instruite, data instruirii introductiv generale, persoana care a efectuat instruirea,
funcţia, durata instruirii, conţinutul tematicii prezentate şi verificate, iar la final vor
semna cel instruit , cel care a instruit şi cel care a verificat.
6) Conţinutul tematicii va fi materializat în dosarul cu instruirea introductiv generala care va
conţine:
 legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;
 consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate
în muncă;
 riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii din identificarea
pericolelor şi evaluarea riscurilor din únitate;
 măsuri la nivelul unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuarea lucrătorilor;
 rezultatele testelor finale;
 grila de corectare;
 procesul verbal de efectuare a instruirii introdustiv generale.
7) Instruirea la locul de muncă se efectuează de şefii locurilor de muncă pentru lucrătorii din
subordine (chiar şi temporar), iar pentru aceştia de sefii ierarhici superiori , timp de cel
puţin 4 ore.
8) Conţinutul şi perioada sunt menţionate în tematică şi procesele verbale de efectuare a
instruirii.
9) La finalizare se vor completa în fişa individuală, data instruirii la locul de muncă,
specialitatea lucrătorului pe care va fi încadrat, persoana care a efectuat instruirea ,
funcţia, durata instruirii, conţinutul tematicii prezentate şi verificate, iar la final vor
semna cel instruit , cel care a instruit şi cel care a verificat.
10) Conţinutul tematicii va fi materializat în dosarul cu instruirea introductiv generala care va
conţine:
 informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de
muncă;
 prevederile instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
 măsuri specifice locului de muncă privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
şi evacuarea lucrătorilor;
 prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice
ale locului de muncă (norme, ghiduri, îndrumare, ş.a.);
 demonstraţii practice privind activităţile desfăşurate şi exerciţii practice privind utilizarea
echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi
de prim ajutor.
11) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă iar pentru
aceştia de lucrătorul desemnat sau angajator şi are durata de:
 1 ora/lunar pentru lucrătorii cu atribuţii de execuţie pe categorii de meserii;
 1 ora/trimestrial pentru lucrătorii cu atribuţii de conducere;
 1 ora/sase luni pentru personalul tehnico-administrativ.
12) Se interzice lucrătorilor din unitate să efectueze orice activitate dacă nu au fost instruiţi
cu privire la pericolele specifice activităţii respective.
13) Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic de protectie a muncii la inceperea
lucrului; exceptie face personalul tehnico-administrativ.
14) Instructajul zilnic se va face de catre conducatorul direct al locului de munca pentru toti
lucratorii din formatia sa, timp de 5 – 10 minute .
15) Instructajul zilnic va cuprinde masurile de securitate şi sănătate în muncă ce trebuie
respectate in desfasurarea activitatii din ziua respectiva, luandu-se in considerare
conditiile concrete ale locului de munca la momentul dat.
16) Lucrătorii din santiere va putea fi utilizat numai la lucrarile si in zona de lucru pentru care
i s-a facut instructajul de protectie a muncii corespunzator.
17) In toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru, cat si acolo unde este circulatia
mare, se va atrage atentia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat
ziua cat si noaptea.

Protecţia împotriva electrocutării

18) Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice utillizate în


unitate se vor efectua respectându-se prevederile HGR 1146/2006 , HGR 300/ 2006
act.precum şi cerinţele minime de securitate şi prescripţiile standardelor specifice în
vigoare.
19) Electricianul este singura persoană care are dreptul şi este instruit şi abilitat să efectueze
lucrări sau intervenţii la instalaţiile electrice.
20) Este interzis lucrul dacă instalaţiile şi echipamentele electrice nu corespund sarcinilor de
lucru, nu sunt dotate cu mijloace de protecţie şi aparatura de control conform cerinţelor
de securitate şi/sau prezintă elemente improvizate.
21) Este interzis lucrătorilor să remedieze, să înlocuiască sau să modifice elemente ale
instalaţiilor şi echipamentelor electrice.
22) Pentru orice defecţiune constatată, instalaţia sau echipamentul electric va fi decuplat de la
reţea şi se va anunţa conducătorul locului de muncă.
23) În funcţie de condiţiile concrete şi de particularităţile locului de muncă, agentul economic
este obligat să emită instrucţiuni proprii de lucru şi de instructiuni de securitate si sanatate
in munca (IPSSM) privind exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi
echipamentelor electrice.
24) Dacă tipul şi/sau destinaţia echipamentelor electrice impune, se va solicita autorizarea
de către organele competente a lucrătorilor ce vor deservi aceste echipamente.
25) La tablourile electrice se vor intrebuinta numai sigurante dimensionate conform normelor
in vigoare. Se interzice inlocuirea fuzibilelor arse cu fir de lita, staniol sau cu alte
materiale cu o rezistenta electrica supradimensionata.
26) Se interzice supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori.
27) Periodic pe baza unui grafic aprobat, se va face revizia instalatiilor electrice de iluminat,
de forta sau de curenti slabi (tablou de distributie, siguranţe). Se va verifica starea
conductelor, dozelor, prizelor, intrerupatoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor si a
legaturilor la pamant, etc.
28) Corpurile/ carcasele metalice ale aparatelor, utilajelor si masinilor electrice vor fi legate
la pamant.

Protecţia la situaţii de urgenţă

29) Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor de acces de urgenţă şi ale ieşirilor depind de
scopul, echipamentele tehnice şi dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul
maxim posibil de persoane ce pot fi prezente la un moment dat.
30) Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior.
31) Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau zăvorâte astfel încât să poată fi
deschise imediat şi fără efort de către orice persoană care ar avea nevoie în caz de pericol.
32) Căile de acces de urgenţă şi ieşirile care au nevoie de iluminare trebuie să fie dotate cu
sistem propriu de iluminat de siguranţă care să intre în funcţiune în caz de defectare a
sistemului principal de iluminat.
33) În funcţie de dimensiunile şi de destinaţia clădirilor, de echipamentele tehnice pe care le
conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim
potenţial de persoane prezente, locurile de muncă trebuie echipate cu instalaţii de stingere
a focului, cu detectoare de incendii şi cu sisteme de alarmă.
34) Echipamentele de stingere a incendiilor care nu funcţionează automat trebuie să fie uşor
accesibile şi simplu de folosit.

Transportul intern

35) Circulaţia mijloacelor de transport auto se va face numai pe căi de circulaţie şi acces
special amenajate în acest scop.
36) Lăţimea căilor de circulaţie se va stabili în funcţie de gabaritul mijloacelor de transport
utilizate, felul circulaţiei (într-un sens sau în ambele sensuri), natura şi dimensiunile
materialelor transportate.
37) Ea nu poate fi mai mică de 0,8 m pentru o persoană şi 3,5 m pentru autovehicule.
38) Amenajarea căilor de circulaţie din incinta unităţii se va face potrivit tipurilor de mijloace
de transport utilizate.
39) Pentru circulaţia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate seletctiv prevederile
"Regulamentului de circulaţie pe drumurile publice".
40) Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzătoare
standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare roşie.
41) Când este necesar, în zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport
sau se vor stabili posturi de supraveghere şi dirijare a circulaţiei.
42) Îmbrăcămintea căilor de circulaţie şi acces trebuie întreţinută în permanenţă astfel încât
să nu prezinte denivelări care să afetc.eze securitatea circulaţiei.
43) Pe timp de noapte căile de circulaţie trebuie iluminate corespunzător standardelor în
vigoare.
44) Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva
pericolului de alunecare şi derapare.
45) Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se
descarcă simultan va fi:
 pentru autocamioane - 1 m;
 pentru tractoare cu remorci - 1,5 m;
 pentru autostivuitoare - 2 m.
46) Dacă din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distanţele prescrise, se interzice
încărcarea sau descărcarea simultană.
47) Staţionarea mijloacelor de transport auto se va face astfel încât să asigure o distanţă liberă
de cel puţin 2,5 m până la linia de cale ferată.

Viteze de circulaţie

48) Circulaţia pietonilor de regulă va fi separată de circulaţia autovehiculelor.


49) Încrucişările căilor de circulaţie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la
minim. În locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.
50) Când lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stângă a căilor de circulaţie, în
direcţia lor de mers.
51) Traversarea căilor de circulaţie de către pietoni se va face numai prin locurile unde sunt
indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea se va face după ce în
prealabil pietonii s-au asigurat că nu există vreun pericol.
52) Efectuarea operaţiei de încărcare-descărcare a mijlocului de transport auto.Vârsta şi sexul
persoanelor care pot efectua operaţii manuale de încărcare-descărcare şi transport,
precum şi natura şi greutatea materialelor manipulate, trebuie să se conformeze
prevederilor din Normele generale de protecţie a muncii.
53) Locurile destinate pentru operaţiile de încărcare şi descărcare a mijloacelor de transport
trebuie prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător şi spaţii de întoarcere cu o rază
de curbură care să permită o manevrare nepericuloasă. Pe timp de iarnă, căile de acces
trebuie curăţate de zăpada şi gheaţă şi presărate cu nisip, zgură, etc. Pe timp de noapte
aceste locuri trebuie să fie bine iluminate.
54) Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea
permanentă a conducătorului formaţiei de lucru, instruit special în acest scop, care va
stabili procedeul de lucru, nepericulos. În lipsa conducătorului, operaţia trebuie condusă
de ajutorul acestuia.
55) La încărcarea-descărcarea mecanizată a mijloacelor de transport auto vor fi respectate
următoarele reguli:
 autovehiculele goale trebuie să aştepte rândul în afara razei de acţiune a instalaţiei de
încărcare, autovehiculul putând fi adus la încărcare numai după ce a primit semnalul dat
de conducătorul utilajului de încărcare sau conducătorul formaţiei d e lucru;
 înainte de începerea operaţiei de încărcare-descărcare, autovehiculele trebuie asigurate
contra deplasării prin sistemul de frânare de ajutor;
 este interzisă staţionarea conducătorului autovehiculului sau a altor persoane în cabină, pe
platformă sau în zona de acţionare a utilajelor de încărcare-descărcare.

Transportul, depozitarea, manipularea materialelor

56) Activitatea de manipulare, transport şi depozitare a materialelor şi/sau a produselor finite


trebuie să respecte prevederile HGR-1425/2006 act., 1051/2006 sau cerinţele minime de
securitate specifice.
57) Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare (încărcare, descărcare), transport şi
depozitare trebuie numit un conducător al locului de muncă, care conduce operaţiile,
stabileşte măsurile de securitate necesare şi supraveghează desfăşurarea acestora.
58) Dacă condiţiile concrete ale locului de muncă crează condiţii neprevăzute cu prevederile
existente, conducătorul locului de muncă este obligat să asigure măsurile tehnico-
organizatorice care să elimine pericolele de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională.
59) Dacă în timpul efectuării operaţiilor de manipulare, transport şi depozitare se produc
modificări privind condiţiile de muncă, conducătorul locului de muncă este obligat să
facă lucrătorilor un nou instructaj de lucru şi de protecţie a muncii, corespunzător noilor
condiţii.
60) Este interzis accesul persoanelor care nu au o atribuţie legată de această activitate, la
locul de manipulare şi depozitare a materialelor.
61) La efectuarea operaţiilor de transport, depozitare şi manipulare, lucrătorii vor purta,
obligatoriu, echipamentul de protecţie stabilit de normativele în vigoare şi vor avea la
îndemână mijloace de protecţie care să excludă contactul cu substanţele.
62) Transportul, depozitarea, manipularea şi întrebuinţarea substanţelor uşor inflamabile şi
explozive se vor face în conformitate cu normele PSI şi cu celelalte prevederi legale.
63) Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare
sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.
64) Dacă unele materiale lungi se transportă pe umeri, toţi lucrătorii se aşează pe aceeaşi
parte a piesei. Coborârea în vederea depozitării pieselor lungi de pe umeri nu se va face
prin aruncare, ci prin luare pe braţ şi apoi depunerea pe sol la comanda conducătorului
formaţiei de lucru. Mersul celor ce transportă o piesă va fi în acelaşi pas, în cadenţă
comandată.
65) Se interzice descărcarea materialelor lungi prin cădere sau rostogolire liberă.
66) La manipularea, depozitarea şi transportul materialelor explozive şi inflamabile se vor
repecta prevederile din Normele specifice de protecţie a muncii la transportul,
depozitarea şi folosirea materialelor explozive.
67) În cazul în care nu se dispune de instalaţii de ridicat, încărcarea-descărcarea şi deplasarea
materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de către o formaţie de lucru cu
experienţă şi cu respectarea următoarelor măsuri:
 terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie să fie eliberat de toate obiectele
străine ce împiedică deplasarea;
 în cazul când rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă, deplasarea se va
face pe dulapi sau pe grinzi;
68) La depozitarea, încărcarea şi descărcarea recipientelor butelie pentru gaze sub presiune se
vor respecta prevederile instrucţiunilor specifice de securitate a muncii pentru:
 fabricarea, depozitarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului;
 fabricarea, depozitarea şi utilizarea hidrogenului;
 fabricarea, depozitarea şi utilizarea acetilenei.
69) Manipularea substanţelor periculoase se va face conform prevederilor legislaţiei în
vigoare.

Prevederi pe timpul transportului de la domiciliu la locul de muncă şi invers


70) Personalul va efectua deplasarea de la domiciliu la locul de muncă (punctul de lucru) şi
de la locul de muncă la domiciliu, de la domiciliu sau obiectiv la sediul unităţii şi de la
sediul unităţii la domiciliu pe traseul cel mai scurt, cu mijloacele de transport în comun,
personale, ale unităţii sau ale beneficiarului serviciilor în funcţie de situaţia concretă.
71) Pe timpul deplasării va evita orice situaţie de accidentare, îmbolnăvire sau expunere la
factorii de risc pe care îi observă, va comunica imediat ce este posibil despre eveniment,
în situaţia în care este participant, şefului direct sau unui coleg şi va urmari dispoziţiile
acestuia.
72) Va evita alergarea sau urcarea din mers în mijloacele de transport, circularea pe scări sau
alte zone decât în interiorul vehiculului, atingerea porţiunilor în mişcare sau sub tensiuni
periculoase ale acestora, traversarea drumurilor prin locuri nepermise sau circularea pe
carosabil în condiţii interzise de lege (pe partea stângă a carosabilului astfel încât să fie
permanent cu faţa la vehicule, pe trotuar sau acostament, să poarte haine vizibile în
condiţii de noapte sau vizibilitate redusă, să nu aibă asupra sa materiale sau haine largi
care pot fi agăţate de vehiculele în mers, să meargă în coloană pe marginea carosabilului,
ş.a.) .
73) Pe timpul deplasării nu va fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor
narcoleptice, nu va conduce mijloacele de transport fără autorizaţie sau delegare de
transport, iar dacă observă că poate intra într-un potenţial pericol aplică procedurile de
anunţare.
74) Traseele care nu prezintă siguranţă de circulaţie (pericol de alunecare, prăbuşire,
avalanşă, alunecări de teren, inundaţii, incendiu, explozie, contaminare, atacuri teroriste,
manifestaţii, incidente violente, ş.a.) vor fi evitate pe cât posibil iar dacă nu există
posibilitatea de trecere se vor aplica procedurile de anunţare.
75) Este interzisă circularea în mijloacele de transport în comun fără legitimaţii valabile de
transport sau acte, circularea în vehicule care aparţin unor persoane necunoscute (la
ocazie), în benă, remorcă, caroserie neacoperită, ş.a..
76) Permanent pe timpul deplasării va respecta şi aplica prevederile legilor şi regulamentelor
cu aplicabilitate pe timpul deplasării, transportului de persoane cu mijloace auto, căi
ferate, aeriene sau navale, circulaţia în zonele cu pericol de înec, prăbuşire, alunecare,
explozie, electrocutare, contaminare radioactivă, chimică, biologică sau de altă natură

Prevederi pe timpul pauzelor de masă sau tehnologice

77) Pe timpul pauzelor de masă sau tehnologice lucrătorii nu pot desfăşura activităţi care pot
genera accidente sau îmbolnăviri profesionale.
78) Astfel vor folosi cu atenţie mijloacele care pot provoca tăieturi, înţepări, foc sau explozii,
pot fi înghiţite, supraîncălzite sau răcite, conţin substanţe periculoase sau alterate, ori pot
pune sub orice formă în pericol integritatea fizică sau psihică a persoanei.
79) Traseele de deplasare vor fi cele cunoscute fără a părăsi incinta unităţii.
80) Hrana se va servi la locul stabilit, evitându-se spaţiile de lucru sau zonele care pot
prezenta pericol de accidentare, după ce au fost asigurate normele de igienă personale şi
colective.
81) La terminarea servirii hranei se face curăţenie şi resturile vor fi colectate la containerul
special.
82) Este interzisă servirea mesei în afara orelor stabilite prin programul orar.
83) Pauzele de masă sau tehnologice vor începe şi se vor termina doar cu aprobarea şefului
locului de muncă sau înlocuitorului legal.
84) În situaţia apariţiei altor situaţii pentru care nu au fost instruiţi lucrătorii vor aplica
procedurile de anunţare şi vor urma indicaţiile primite.

Primul ajutor în caz de accident

85) Se efectuează conform procedurilor menţionate în Măsurile de prim ajutor la accidente

Evacuarea lucrătorilor

86) Evacuarea lucrătorilor se efectueză în situaţia în care sănătatea şi securitatea acestora este
pusă în pericol, în caz de pericol grav şi iminent de accidentare, în cazul avariei
tehnologice sau în cazul situaţiilor de urgenţă care impun evacuarea.
87) Se va acorda o atenţie deosebită evacuării lucrătorilor din grupurile sensibile la riscuri
specifice.
88) Evacuarea se execută în conformitate cu prevederile Planului de acţiune la pericol şi
Planului de intervenţie şi evacuare la situaţii de urgenţă.

Consumul de alcool sau alte substanţe

89) În santier este interzis consumul de alcool, substanţe halucinogene, droguri sau oricare
alte substanţe lichide, gazoase sau solide care pot influenţa starea de sănătate a
lucrătorilor, deciziile sau activităţile acestora.
90) Ocazional, pentru activităţi de protocol sau alte activităţi, se poate consuma alcool doar
cu aprobarea scrisă a angajatorului, toată răspunderea privind organizarea, desfăşurarea şi
transportul în siguranţă a participanţilor fiind în sarcina exclusivă a organizatorului.
91) Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru stabilirea măsurilor privind limitarea
stării de ebrietate a participanţilor, în cazul depăşirii acesteia fiind obligat de a îndepărta
persoanele care au făcut exces şi de a le transporta în siguranţă la domiciliu. Pentru
aceasta poate stabili sau transfera răspunderea unor prieteni, rude sau vecini ale
persoanelor în cauză.
Substante periculoase
92) Nu vor fi aduse pe santier substante periculoase si folosite in alte scopuri decat acelea
aprobate in scris de Inginer si dupa obtinerea permisului necesar.
93) Aprobarea Inginerului in scris va fi facuta inaintea depozitarii si localizarii acestora pe
santier.
94) Depozitarea substantelor periculoase va fi facuta conform standardelor, codurilor si
legilor in vigoare in ceea ce priveste depozitarea carburantilor, substantelor inflamabile si
explozive. Toate lichidele inflamabile si carburantii vor fi depozitate in rezervoare ce vor
fi localizate in locuri sigure, sigilate, capabile sa tina 110% din volumul rezervorului si
vor fi inchise cu capace/ dopuri.

Protectia mediului

95) Vor fi luate toate masurile pentru protectia mediului si diminuarea impactului in timpul
executarii lucrarilor si in perioada de notificare a defectelor conf. OUG 195/ 2005 privind
protectia mediului.
96) Se va obtine de la agentiile de mediu teritoriale , cu privire la lucrari, toate informatiile si
autorizatiile necesare si vor fi facute studii complementare cand va fi cazul.. Se vor
obtine aprobari in protectia mediului pentru toate lucrarile temporare.
97) Vor fi luate urmatoarele masuri:
 asigurarea ca poluarea fonica a echipamentelor si utilajelor sa fie mica, la un nivel
acceptabil, in special cand se lucreaza in spatii populate respectandu-se HG 493/ 2006;.
 se vor controla vibratiile echipamentelor de munca si utilajelor cand se lucreaza in arii
populate ( pickamere, utilaje de asfaltare, betoniere etc.);
 nu se vor descarca in albiile raurilor/ lacurilor , terenuri etc. ape netratate provenite din
lucrari sau din alte activitati ce pot afecta calitatea acestora , respectiv protectia
mediului;
 terenurile , zonele , mediul afectat vor/ va fi refacut/e dupa terminarea lucrarilor
conform unui plan de refacere al mediului;
 bitumul, carburantii, lubrifiantii, cimentul , etc. vor fi manipulate, depozitate si folosite
conform unor metode controlate si monitorizate sub stricta supraveghere a
conducatorului locului de munca;
 vor fi controlati si monitorizati toti factorii de poluare: zgomot, praf, gaz, lichide etc.
aparute din activitatile de santier. Se va pune accent pe determinarea urmatorilor
compusi: Nox, Sox, Cox, metale grele, particule in suspensie, praf, ozon, etc.
 se va investiga si se vor face teste daca este cazul, ca nu exista fibre de azbest in
continutul materialelor cu care se intra in contact; daca se gasesc fibre de azbest sau alte
materiale din azbest se anunta inginerul, se sigileaza aria , fara perturbarea materialului,
urmand a se conveni asupra masurilor ce se impun;
 se va mentine la minimum nivelul de emisii poluante;
 materialele biodegradabile si reziduurile vor fi depozitate atent in containere sau pe
platforme, in locatii aprobate de Inginer si Agentia teritoriala de mediu.
98) Permanent se va mentine curatenia si un mediu adecvat pe tot timpul desfasurarii
lucrarilor pe santier , incluzand un sistem eficient si regulat de spalare a ariilor afectate
de pamant sau reducere a prafului.

IPSSM pentru SEFI DE PUNCT DE LUCRU

Organizarea de şantier şi/sau a locurilor de muncă şi a activităţilor

La elaborarea documentaţiilor de execuţie a lucrărilor şi a activităţilor de organizare de


şantier, precum şi la elaborarea documentaţiilor planului de securitate şi sănătate se vor urmări
în mod special soluţiile constructive, structurale, arhitecturale, tehnice, tehnologice şi/sau
organizatorice pentru o judicioasă planificare a diferitelor activităţi sau faze de lucru care se
derulează simultan sau succesiv; prevederea duratei stabilite pentru realizarea diferitelor
activităţi, faze sau operaţii.
Activităţile de constructii sunt permise numai dacă la locurile de muncă au fost luate toate
măsurile tehnice şi organizatorice pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale.
Zonele periculoase din incinta santierului trebuie prevăzute cu indicatoare de avertizare
sau
interdicţie iar pe timpul nopţii trebuie iluminate corespunzător.
Conducătorii autovehiculelor şi utilajelor trebuie să respecte viteza de deplasare stabilită, căile de
acces şi locurile de parcare.
În cazul în care pentru deplasarea la sau de la locul de muncă salariaţii traversează starzi
circulate , aceştia sunt obligaţi să respecte următoarele:
 să se asigure că nu există alte vehicule în mişcare;
 să traverseze numai prin locurile marcate, perpendicular pe axa strazii .

IPSSM LA ORGANIZARILE DE SANTIER.

DOTARI :
1. Dotarea organizarii de santier cu un spatiu (container) care
va avea urmatoarea destinatie:
- Instruiri introductiv generale.
- Instruiri la locul de munca.
- Instruiri periodice; Reinstruiri.
- Punct de prim ajutor, pentru acordarea primului
ajutor in caz de accidentare.
2. Pentru punctul de prim ajutor vor fi asigurate :
- Trusa medicala pentru acordarea primului ajutor = 2 bucati sau functie de numarul de
lucratori.
- Brancarda(targa) pentru transportul accidentatului la
punctul de
prim ajutor = 1 bucata.
- Pat pentru asezarea accidentatului si acordarea
primului ajutor =1 bucata.
3. Dulap pentru echipament individual de protectie si de lucru (rezerva)
= 1 bucata.
4. Dotarea cu post fix de incendiu echipat corespunzator = 1 bucata.
5. Dotarea cu cabine ecologice = 4 bucati( sau in functie de lucratori).
6. Asigurarea unui spatiu adecvat pentru servirea mesei .
7. Asigurarea unui spatiu pentru igiena personala a lucratorilor (vestiar, spalatoare).
8. Asigurarea unei cabine pentru postul de paza = 1 bucata.
9. Asigurarea iluminatului perimetrului organizarii de santier pe timp de noapte.
10. Dotarea organizarii de santier cu panouri privind propaganda in domeniul Prevenirii
si Protectiei.
Toate containerele din cadrul organizarii de santier, cat si cele utilizate in alte locuri din
cadrul santierului vor fi legate la pamant.
Tablourile electrice din dotarea containerelor vor fi legate la pamant si prevazute cu
sigurante cu deconectare automata.
Raspunde : ing. ...............................
Termen : la darea in folosinta a organizarii de santier.
MASURI
1. Organizarea oricarui santier sau punct de lucru trebuie sa satisfaca toate cerintele de
sanatate si securitate a muncii, de igiena a muncii si a normelor A.I.I.
2. Organizarile vor fi executate numai pe baza de proiecte de executie tinandu-se seama
de criteriile economice, conditii de aprovizionare, conditiile impuse de organele locale si de
asigurarea unui spatiu corespunzator pentru amplasarea depozitelor, rampelor de descarcare,
locurilor de trecere, drumurilor de acces, a altor instalatii, care sa permita un flux tehnologic
continuu fara incrucisari si intreruperi.
3. Nu se va incepe executarea organizarilor de santiere fara aprobarile date de organele in
drept pentru ocuparea terenurilor, fara autorizatii de constructii si fara a se anunta inspectoratele
teritoriale de protectia muncii si sanitare, precum si organele A.I.I. locale.
4. Locurile unde se amplaseaza organizarile de santier trebuie sa permita scurgerea apelor
provenite din ploi sau zapezi si sa nu fie mlastinoase sau inundabile.
5. Amplasarea organizarilor de santiere se va face cat mai aproape de drumurile de acces,
de conductele de gaze, apa potabila si industriala.
6. Se interzice categoric amplasarea organizarilor de santier sub linii de inalta tensiune,
de forta sau lumina. De asemenea se interzice categoric amplasarea acestora pe instalatii
subterane. Distanta minima de aceste instalatii subterane va fi 20 – 30 m.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
7. In cazul amplasarii in organizarile de santier a depozitelor de carburanti sau alte
produse inflamabile cu pericol de explozie, distanta minima de prima gura de foc deschis nu va fi
mai mica de 75 m.
8. In organizarile de santiere racordate la retelele de apa sau cele care au construite puturi
de apa, puturi pentru alimentare se vor prevedea hidranti cu toate dotarile A.I.I. Acesti hidranti se
vor monta la minim 10 m de baracamente, cladiri civile sau industriale si vor avea o raza de
actiune de cel mult 150 metri. Acesti hidranti vor fi construiti conform normativelor A.I.I. in
vigoare, dotati cu furtune si stuţuri bune, protejate contra inghetului pe timp de iarna si verificate
periodic. In afara hidrantilor se vor mai prevedea lazi cu nisip, stingatoare manuale si carosabile,
panouri A.I.I.
9. Acolo unde organizarile nu pot fi legate la reteaua de apa potabila sau industriala si
care nu au gospodarire proprie de alimentare cu apa de unde sa se alimenteze hidrantii se vor
prevedea panouri A.I.I. dotate cu echipamente si scule prevazute de normativele A.I.I. , lazi cu
nisip, stingatoare carosabile si manuale si se vor lua alte masuri care sa asigure stigerea
incendiilor in caz de nevoie.
10. Pentru utilajele de constructii, utilajele tehnologice, autovehicole se vor amenaja
platforme speciale, asigurandu-se stabilitatea impotriva deplasarii necomandate a acestora.
11. Incalzirea organizarilor de santiere se va face de preferinta centralizat (cu abur,
apa calda sau legate la reteaua de termoficare). In cazul in care incalzirea se face totusi in sobe
individuale cu combustibil solid sau lichid se vor lua masuri speciale contra incendiilor. Aceste
masuri speciale trebuie cunoscute si respectate de intreg personalul care locuieste sau lucreaza in
aceste organizari.
12. Aprinderea focurilor indiferent daca avem combustibil solid sau lichid se va face
numai de persoane instruite in acest sens.
13. Gropile, puturile, supraadancirile, canalele, caminele vor fi imprejmuite, iar acolo
unde avem circulatie vor fi iluminate pe timp de noapte cu lumina rosie.
14. In incinta organizarilor de santier, se vor planta indicatoare si panouri in care se
vor prevedea vitezele maxim admise pentru autovehicule sau alte mijloace de transport. Locurile
si incintele unde se limiteaza viteza de circulatie trebuie sa fie marcate cu tablite si semne de
avertizare usor vizibile, iar pe timp de noapte acolo unde este cazul vor fi iluminate.
15. Toate baracile metalice (indiferent pentru ce sunt intrebuintate) vor fi obligatoriu
legate la pamant.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
16. Pentru personalul de santiere se vor asigura instalatii sanitare si sociale
permanente sau provizorii in conformitate cu normele sanitare in vigoare (spalatoare, bai cu
dusuri, vestiare, dulapuri, closete).
17. La organizarile de santiere se va asigura alimentarea cu apa potabila, care trebuie
sa corespunda normelor sanitare emise de Ministerul Sanatatii.
18. Necesarul de apa potabila si industriala pentru organizarile de santier , se vor
calcula in raport cu normele de consum si igiena dupa cum urmeaza :
- in organizari de santier 20 litri/om pe schimb.
- pentru dusuri si bai 40 litri/ om pe schimb.
19. Spalatoarele de la grupurile sociale vor fi contruite separat. Numarul robinetelor si
dusurilor (30 de persoane/ dus) de la spalatorie se va stabili in raport cu numarul total al
personalului. Langa camera de dusuri se va prevedea si o incapere pentru dezbracare si
imbracare, prevazuta cu banci si cu gratare din lemn. Camera cu dusuri va fi de asemenea dotata
cu gratare de lemn.
20. Se interzice cu desavarsire ca in birouri sa se depoziteze materiale, scule, combustibili
inflamabili (gazolina, benzina, petrol etc). Este interzis categoric spalarea hainelor cu benzina
sau produse inflamabile la o distanta mai mica de 75 de metri de prima gura de foc. De asemenea
se interzice spalarea dusumelelor cu petrol, motorina sau alte produse inflamabile.
21. Este interzisa introducerea si consumarea de bauturi alcoolice in incinta
santierelor. Persoanele care vin la lucru in stare de ebrietate sau consuma bauturi alcoolice in
timpul programului nu vor fi primite la lucru sau vor fi trimise acasa, iar la a doua abatere li se
va desface contractul de munca.
22. Microclimatul din incaperile de lucru trebuie sa satisfaca conditiile toate de
confort.
23. Pentru protejarea personalului care lucreaza pe santiere se vor amenaja spatii fixe
sau mobile cu posibilitati de incalzire si confort.
24. In situatia in care nu este organizare de santier masurile se vor lua pentru
transportul la si de sediu la punctul de lucru cu microbuzul societatii, conditiile sociale si
igienici-sanitare fiind asigurate prin contractare cu beneficiarul, societatis au persoane private din
zona.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA

REGULI GENERALE DE SECURITATEA MUNCII ÎN ŞANTIER

1. Sub incidenţa legislaţiei de securitate şi sănatate în muncă aveţi responsabilitatea de a avea grijă de
siguranţa şi protecţia personală şi a celorlalţi care pot fi afectaţi de acţiunile sau de neglijenţa
dumneavoastră în serviciu.
2. Tot personalul care intră în şantier trebuie să participe la instructajul de securitatea muncii .
3. Accesul în şantier se va face numai prin locurile asigurate.
4. Trebuie urmate semnele şi indicatoarele de siguranţă.
5. Vizitatorii trebuie înregistraţi la cabina de securitate şi nu au voie sa intre în şantier decât însoţiti.
6. Întreg personalul din şantier trebuie să-şi desfăşoare activitatea conform Declaraţiei de Metodă
completată de fiecare angajator.
7. Alcoolul şi drogurile sunt interzise în totalitate pe şantier. Nici o persoana care a consumat alcool
sau droguri şi care poate să aibă încă urme în circulaţia sanguină nu va fi admisă pe şantier. Şeful de
şantier poate sa verifice acest lucru făcând teste la întâmplare. Orice persoană care nu trece testul
sau care refuza să fie testată va fi data afară din şantier.
8. Toate accidentele trebuie înregistrate în Registrul de evidenţă al Accidentelor din cadrul firmelor la
care sunteţi angajaţi. Aceasta este o cerinţă legală.
9. Mâncarea trebuie consumată numai în cabinele destinate pentru masă.
10. Oricine umblă în mod nejustificat cu echipamentele de stingere a incendiilor (stingătoarele de
incendiu) va fi dat afară de pe şantier şi este posibil să fie luate masurile legale împotriva sa.
11. Echipamentul Individual de Protecţie corespunzător trebuie purtat tot timpul.
Minimul pe acest şantier este:
- casca de protecţie pentru construcţii sub trei ani vechime ( căştile de genul miner nu sunt
permise)
- încălţăminte pentru construcţii ( bombeu şi inserţie metalică pe talpă )
- haine adecvate (salopete)
Oricine este găsit nepurtand Echipamentul Individual de Protecţie corespunzător îi va fi interzis
accesul pe şantier.
12. Este interzisă folosirea radiourilor cu tranzistori sau casetofoanelor / walkman-urilor în
cadrul şantierului.
13. Trebuie folosite tot timpul numai căile de acces pietonal indicate.
14. Raportaţi toate incidentele, situaţiile sau acţiunile periculoase.
15. Utilajele si echipamentele nu trebuie manipulate/conduse decât de o persoana calificată,
instruită şi care este în posesia unui certificat de competenţă curent .
16. Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, cărămizi sau alte improvizaţii.
17. Pentru prevenirea căderilor în gol orice zona în care există riscul de cădere trebuie să fie
protejată cu balustrăzi / bariere corespunzătoare.
18. Fumatul pe şantier este permis numai în zonele special amenajate.
19. Permisele de lucru sunt pentru siguranţa voastră proprie. Permisele de lucru sunt necesare
pentru lucrările cu foc deschis, lucrări electrice, în spaţii închise. Permisele trebuie
obţinute de la şeful de şantier şi ele trebuie autorizate de Şeful de şantier.
20. Fotografiatul şi filmatul pe şantier sunt permise numai cu aprobarea prealabilă a
Clientului / Consultantului.
21. In caz de incendiu sau urgenţă se întrerupe orice activitate şi tot personalul se adună într-un
loc special desemnat (loc de adunare în caz de urgenţă).

REGULI SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCII ÎN ŞANTIER

A. Reguli referitoare la căi de circulaţie auto şi pietonale:


1. Accesul în şantier este permis numai vehiculelor a căror viză de Inspecţie Tehnică Periodică se
încadrează în termenul de valabilitate; pentru verificare conducătorii vor prezenta la intrarea în
şantier personalului de pază Certificatul de înmatriculare.
2. Viteza maximă de deplasare în interiorul şantierului este de 5 km/h.
3. Accesul persoanelor minore in şantier este strict interzis (chiar şi la bordul autovehiculelor).
4. Este obligatorie utilizarea luminilor de avertizare ( girofaruri ) sau cele de avarie pentru a-i
atenţiona pe ceilalţi lucrători despre mişcările vehiculului.
5. Deplasarea vehiculului se va face direct la punctul de livrare.
6. Intoarcerea vehiculului se va efectua sub îndrumarea unei persoane calificate.
7. Parcarea vehiculelor va avea in vedere următoarele:
- nu vor fi blocate căile de intrare / ieşire.
- nu vor fi blocate pichetele de incendiu şi hidranţii.
8. Când autovehiculul este oprit , se va opri motorul.
9. La părăsirea autovehiculului conducatorul va utiliza echipamentul minim de protecţie ( casca
de protecţie, încălţăminte de protecţie).
10. Dirijarea macaralelor sau altor echipamente de ridicat va fi efectuata de persoane desemnate
special în cadrul şantierului (legători de sarcină instruiţi, autorizaţi şi desemnaţi prin Decizie
internă).
11. Conducătorii vehiculelor nu vor lucra pe nici un utilaj mecanic fără a avea pregătirea şi
atestarea necesară.
12. La părăsirea vehiculului conducatorul auto se va asigura ca acesta este blocat şi nu se
deplasează.
13. Accesul în şantier al autoturismelor care nu deservesc în mod direct contractorii este interzis.

B. Măsuri de prevenire a căderilor în gol:

Reguli generale
- Prin „lucru la înălţime” se întelege activitatea desfăşurată la minim 2m, măsurată
de la nivelul tălpilor picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul) sau altă
baza de referinţă artificiala, faţă de care nu există pericolul căderii în gol.
- Pentru locurile de muncă amplasate până la înalţimea de 2m se consideră „lucru la
înalţime mică”, la care se vor adopta, de la caz la caz , în funcţie de pericolele existente, toate
sau numai unele dintre măsurile de securitate a muncii prevăzute pentru lucrul la înălţime.
- Pentru executarea lucrărilor la înălţime trebuie să se ţină seama de următoarele trei
principii general valabile şi obligatorii:
1. Organizarea tehnologică prealabilă a lucrărilor la înălţime prin realizarea tuturor
condiţiilor de asigurare.
2. Dotarea cu echipament individual de protecţie în conformitate cu condiţiile concrete
ale locului de muncă.
3. Obligativitatea instruirii, antrenării şi a utilizării dotărilor colective şi individuale,
corespunzătoare riscurilor locului de munca şi a lucrărilor respective.
Toate detaliile vor fi prezentate în Instructiunile de Execuţie a Lucrărilor, inclusiv
modalităţile de salvare preconizate în cazul unui eveniment.
Organizarea şi planificarea lucrărilor se va face astfel încât sa se elimine pe cât posibil
desfaşurarea de activităţi de construcţii simultan pe nivele de lucru suprapuse deschise.
Pentru activităţile desfăşurate la adâncime se va prezenta lista personalului, care
obligatoriu trebuie sa aibă vârsta cuprinsă între 18 si 55 de ani şi sa fie apţi din punct de vedere
medical ( se vor aduce copii după fişa medicala de aptitudini, cu viza : Apt pentru lucru la
înălţime.
- Pentru evitarea surpărilor este obligatorie taluzarea malurilor şi utilizarea
protecţiei metalice pentru adâncimi mai mari de 1,5 m.
- Echipamentele de lucru , precum si echipamentul individual de protecţie trebuie să
fie în bună stare şi să nu prezinte defecte.
- Lucrul la adâncime trebuie să se desfaşoare numai sub supraveghere. In funcţie de
complexitatea lucrărilor şi a gradului de periculozitate existent, persoana desemnată pentru
supraveghere este conducătorul locului de munca sau conducătorul lucrărilor respective, sau
alta persoană desemnată, echivalentă ca funcţie.
- Contractorul va stabili prin Instrucţiunile de execuţie a lucrărilor persoanele
desemnate să supravegheze desfăşurarea activităţilor.
- Înainte de începerea lucrului persoana desemnată cu supravegherea activităţii
trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate necesare pentru
prevenirea accidentării şi îmbolnăvirii lucrătorilor.
- Locurile de munca la adâncime şi căile de acces la şi de la aceste locuri de muncă
trebuie marcate şi semnalizate corespunzător atât ziua cât şi noaptea.
- Din zona de siguranţă se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice care pot fi
afectate de eventualele căderi de obiecte de la înălţime.
- La locul de muncă aflat la adâncime trebuie ridicate numai materiale strict
necesare. Sculele necesare executării diferitelor operaţii trebuie păstrate de către lucrători în
buzunare speciale sau teci prinse în centura de siguranţă.
- Sculele şi materialele trebuie să fie urcate şi coborâte , pe măsura necesităţilor cu
funie de ajutor, interzicându-se aruncarea acestora de la sol la poziţia de lucru sau invers.
- Oricare dintre lucrători observă că se desfaşoară activităţi în condiţii nesigure are
datoria să-i anunţe pe conducatorii procesului de lucru.
- La montarea echipamentelor tehnologice care necesită lucru la adâncime se aplică
aceleaşi reguli de lucru ca cele pentru structuri metalice.
- Golurile tehnologice din platforme vor fi protejate pentru prevenirea căderii în
gol, de preferinţă prin acoperire, iar dacă acest lucru nu este posibil atunci vor fi clar marcate
şi delimitate cu bariere, balustrăzi instalate la o distanţă de siguranţă.
- Personalul muncitor care instalează aceste echipamente tehnologice va respecta
regulile de securitatea muncii pentru lucru la înălţime.

IPSSM LA EFECTUAREA SAPATURILOR SI UMPLUTURILOR

1. Orice lucrare de terasamente (sapaturi si umpluturi) se va executa numai pe baza de


documentatie tehnica de executie. Nu se va incepe nici un fel de lucrare de sapaturi sau
umpluturi, fara un proces verbal de predare a amplasamentului si a “cotei zero” incheiat cu
beneficiarul si cu proiectantul. Sapaturile de cercetare se vor face numai sub supravegherea
locurilor de munca.
2. In cazul cand pe amplasamentul predat exista unele instalatii subterane in functiune,
lucrarile de terasamente se vor executa numai dupa oprirea acestora. Acesta se va executa numai
sub supravegherea permanenta a conducatorului locului de munca. Inainte de inceperea lucrarilor
de sapaturi sau umpluturi se va face un instructaj temeinic cu privire la metodele de executie,
sculele sau utilajele de constructii ce se pot folosi, asezarea personalului muncitor la locul de
munca.
3. In cazul in care in timpul executiei sapaturilor se depisteaza instalatii subterane
necunoscute initial si care nu sunt indicate in documentatia tehnica de executie se va opri imediat
executia si se vor scoate oamenii din zona de lucru.
4. Executarea manuala a lucrarilor de sapaturi in apropierea cablurilor electrice,
subterane, sub tensiune se va face numai dupa oprirea curentului. Daca nu se poate opri curentul
se vor lua masuri speciale care sa asigure securitatea personalului (folosirea sculelor din lemn si
sub supravegherea conducatorului locului de munca). Se interzice categoric in aceste cazuri
folosirea de unelte si scule metalice.
5. Daca in timpul executarii lucrarilor de sapatura sau de umplutura se manifesta prezenta
unor gaze, substante toxice sau se constata lipsa de oxigen, se va opri imediat lucrul si se va
scoate personalul din zona periculoasa. Se va convoca imediat la fata locului beneficiarul si
proiectantul care impreuna cu constructorul vor intocmi un program de masuri – care va fi
respectat integral – menit sa elimine pericolul de explozie sau incendiu si cauzele care au condus
la aparitia acestor gaze sau substante toxice. Se interzice reluarea lucrarilor daca nu se realizeaza
complet programul de masuri intocmit de organele in drept, sau nu se elimina cauzele care au
condus la prezenta gazelor sau substantelor toxice.
6. In cazul in care nu se pot evacua complet gazele vatamatoare din incinta sau locul de
munca unde se executa sapaturi sau umpluturi, se va folosi obligatoriu masca de gaze de catre tot
personalul si se va lucra numai cu scule antiscantei. Executia lucrarilor de terasamente in
asemenea situatii se va face numai sub supravegherea conducatorului punctului de lucru.
7. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente cu sau fara sprijiniri, trebuie sa se
pregateasca terenul dupa cum urmeaza :
- sa se indeparteze apele de suprafata de pe amplasamente si din zonele lucrarii in scopul
eliminarii pericolului de inundare a gropilor sau a santurilor, de inmuierea terenului si de
prabusire a malurilor.
- pentru eliminarea pericolului de inundare a malurilor se vor executa drenaje, canalizari
santuri de scurgere care sa devieze apele de suprafata sau pe cele subterane.
- daca in zona in care se executa lucrarile de
sapaturi sunt pomi sau arbori acestia vor taiati in scopul eliminarii pericolului de cadere in
gropi sau in santuri unde lucreaza personalul. Taierea acestor pomi sau arbori se impune si
pentru a nu stanjeni circulatia sau transporturile in zona respectiva de lucru care ar putea
provoca accidente umane sau tehnice.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
8. In zonele in care se executa sapaturi si se circula, se vor prevedea obligatoriu semne
de marcaj, parapete de protectie, iluminat pe timp de noapte, imprejmuiri, balustrade, panouri
pentru reducerea vitezei pentru eliminarea pericolului producerii de accidente umane sau tehnice,
la mijloacele de transport, la utilaje sau a pietonilor. Este interzis ca aceste incinte sau gropi sa
fie lasate pe timp de noapte sau atunci cand nu se lucreaza, fara parapeti, iluminat pe timp de
noapte sau in anumite cazuri fara paza.
9. Se interzice stationarea autovehiculelor, tractoarelor, a utilajelor de constructii in zona
prismei de alunecare a terenurilor unde se fac sapaturi. Se permite stationarea sau circulatia in
zona prismei de alunecare numai daca peretii sapaturilor sunt sprijiniti cu sprijiniri exacte pe
baza de calcul. In aceste zone viteza de circulatie este de maxim 3-5 km pe ora.
10. Toate utilajele folosite la sapaturi vor fi amplasate in afara partii carosabile a
drumurilor.
11. Saparea gropilor de fundatie si a santurilor cu adancime mica in terenuri cu umiditate
naturala si unde nu exista ape freatice de suprafata se vor executa fara consolidari sau sprijiniri
dupa cum urmeaza :
- in teren usor (nisip, umpluturi) pana la adancimea de 70 de cm.
- in teren mijlociu (se sapa cu cazamaua si partial cu tarnacopul) pana la adancimea de un
metru.
- in teren tare (se sapa cu tarnacopul si cu spituri) pana la adancimea de 1,6 metri.
- in teren foarte tare, se sapa cu ranga, cu spitul pana la adancimea de 2 metri.
12. Pamantul provenit din sapaturi sprijinite sau nesprijinite, va fi asezat la o distanta de
minim 0,4 metri fata de peretii sapaturii. Se recomanda ca pamantul provenit din sapaturi, pe
masura extragerii, sa fie indepartat sau transportat in afara santierului.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
13. Daca in timpul executarii sapaturilor se gasesc bolovani izolati (betoane, stanci,
bolovani etc) se vor lua masuri de indepartarea a lor cu ajutorul unor utilaje sau mecanisme, dupa
ce acestia au fost eliberati de pamant sau de alte parti aderente. In timpul cat se scot acesti
bolovani, personalul va fi scos din zona periculoasa.
14. Pentru eliminarea pericolului de accidentare prin surpare de maluri la sapaturi, se va
supraveghea si controla zilnic starea terenului unde se executa asemenea lucrari. Acolo unde sunt
posibile surpari sau alunecari de mase de pamant indiferent daca sunt sau nu sunt facute
sprijiniri, se vor lua imediat masuri de consolare si numai dupa aceea se va continua executia
sapaturilor.
15. Conducatorii locurilor de munca, (maistrii, sefii de echipa, etc.) sunt obligati ca
inainte de reluarea lucrarilor de sapaturi in incinte, zone, santuri zilnic sa controleze peretii sau
stabilitatea terenului si daca constata ca sunt pericole de accidentare nu va permite reluarea
lucrarilor decat dupa inlaturarea acestor pericole.
16. Saparea manuala a santurilor pentru pozarea conductelor, a fundatiilor care nu
depasesc adancimile aratate mai jos si cand umiditatea terenului este normala si nu exista ape
freatice de suprafata se vor executa fara sprijiniri sau consolidari dupa cum urmeaza :
a) in terenuri compacte (tari sau foarte tari) unde sapaturile nu se pot executa dacat cu
tarnacoape, rangi, pichamere pana la o adancime de 1,4 – 1,5 m.
b) in terenuri de consistenta medie fara straturi de alunecare pana la o adancime de
0,8 – 1 m .
c) in terenuri fara consistenta ( nisip, pietris) pana la o adancime de 0,7 m sau la
adancimi si mai mici daca natura terenului impune acest lucru.
d) in cazul in care terenurile sunt curgatoare sau exista umiditate mare se vor lua
masuri de sprijinire sau de consolidare de la o adancime pe care o considera necesara
conducatorul locului de munca.
17. Se interzice categoric executarea sapaturilor sau astuparilor in terenurile
necompactate, umidificate sau supraumidificate, nisipoase, fara sprijiniri.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
18. Executia sapaturilor pentru fundatii, santuri, gropi etc. in taluz natural se va face
tinand seama si de urmatoarele masuri :
-se va cerceta de catre conducatorul locului de munca starea terenului inainte de inceperea
lucrului si pentru fiecare schimb, pentru a constata ca nu exista pericol de surpare, iesituri din
consola sau umiditate sporita.
-se vor intrerupe lucrarile de sapatura daca se constata umiditate sporita. In caz de umiditate
excesiva sau alte pericole evidente se va opri lucrul si se va scoate tot personalul din zona
periculoasa.
-se interzice circulatia sau deplasarea vehiculelor rutiere sau a utilajelor de constructii la distante
mai mici decat cele prevazute in documentatia de executie.
-sa nu permita stationarea unor vehicole sau utilaje de constructie care prin vibrare pot conduce
la surpari de maluri sau la prabusirea acestora peste lucratorii aflati in incinte.
19. La lucrarile de sapatura pentru canalizarile subterane care se executa in zone
carosabile se vor mai respecta si urmatoarele masuri :
-inainte de inceperea lucrarilor se vor anunta in scris organele locale ale puterii de stat, pe cele
contraincendiilor, organe de politie pentru circulatia publica, organele Ministerului Muncii
pentru securitatea muncii, proprietarii instalatiilor subterane pentru control sau sprijin in timpul
executiei.
-pe strazi, locuri cu circulatie marita, aceste sapaturi vor fi ingradite iar pe timp de noapte
iluminate cu lumina rosie.
-se va respecta intocmai tehnologia de executie privind panta si sapa de beton pentru asezarea
tuburilor de canalizare, in scopul eliminarii pericolului de inundare sau imbolnavirii in masa.
20. Cand sapaturile trebuiesc executate cu pereti verticali sau cu pante mai mari se vor
executa obligatoriu sprijiniri.
21. Sprijinirile se vor executa din lemn sau din metal. Este interzis a se folosi lemn de
categorii necorespunzatoare (inferioare) pentru sprijiniri. Se va folosi pentru sprijiniri de regula
numai lemnul de brad. Se mai poate folosi si lemn de alte esente (stejar, fag, etc.) dar numai daca
elementele de rupere ale acestora nu pericliteaza stabilitatea incintei de sprijiniri.
22. In cazul cand se observa infiltratii mari de apa (izvoare, fluvii subterane etc) sau
creste nivelul apelor, se vor evacua imediat muncitorii din incinta de planplanse din si chiar din
albia minora a apelor. Se vor relua sapaturile in incinte numai dupa eliminarea cauzelor sau a
fenomenelor naturale care au condus la cresterea nivelului apelor.
23. Executarea sapaturilor pentru puturi si camine rectangulare se va face dupa diagonala
sectiunii paralela cu directia de alunecare sau de impingere a pamantului. Este interzis a se
executa sapaturi de puturi fara sprijiniri si fara ca personalul sa poarte casca de protectie si
centura de siguranta de care sa fie legat cablul de salvare si semnalizare. In timpul executarii
sapaturilor in puturi sau in santuri mai adanci de 3m – 4m, sapatorii vor fi urmariti in permanenta
de un supraveghetor de la suprafata care va interveni in caz de nevoie. De asemenea se va face
primenirea aerului prin ventilatie sau se vor scoate lucratorii la suprafata dupa 2 -3 ore de lucru
pentru odihna si refacerea capacitatii de respiratie.
24. Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura in puturi, gropi adanci conducatorul locului
de munca va controla cu diverse aparate sau organoleptic daca nu exista gaze nocive sau
explozive.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
25. In cazul cand se executa lucrari de terasamente pe terenuri cu panta mare la baza unor
pante sau pe coastele pe care se pot desprinde spontan pietre, stanci, bolovani de piatra, pamant
se vor lua masuri de securitatea personalului impotriva acestor caderi dupa cum urmeaza :
-se va cerceta periodic terenul si se vor lua masuri pentru desprinderea si rastogolirea pietrelor
sau a bolovanilor care amaninta sa se prabuseasca. Executarea acestor operatii se va face numai
dupa luarea masurilor care sa elimine producerea accidentelor. (intreruperea circulatiei si
scoaterea peronalului din zona periculoasa)
-se vor acoperi zonele periculoase cu plase de sarma bine fixate in roca sanatoasa prin pitoane si
ancoraje puternice
26. Evacuarea materialelor provenite de la demontarea sprijinirilor se va face cu multa
atentie fie mecanizat fie cu ajutorul unor franghii de ridicare legate la ambele capete, iar tot
personalul va fi scos din zona periculoasa.
27. Daca demontarea sprijinirilor nu poate fi executata fara pericol de accidentare pentru
personalul muncitor sau pentru lucrare, acestea vor fi lasate in pamant. Pentru justificare se va
incheia un proces verbal care va fi prezentat spre aprobare organelor in drept.
28. Accesul lucratorilor in incintele de sapaturi (gropi, santuri, etc) cu sprijiniri sau fara
sprijiniri, se va face fie pe scari, sau cu anumite dispozitive mecanice sau platforme construite
special in acest sens. Scarile trebuie sa fie solide si bine fixate. De asemenea ele trebuiesc
verificate zilnic si mentinute in stare buna.
29. Astuparea santurilor in care sunt pozate conductele, se face atat mecanizat cat si
manual. In perioada de timp cu vanturi puternice sau ploaie continua nu se vor executa lurari de
astupare.
30. Toate utilajele si mecanismele care se folosesc la executarea sapaturilor sau
umpluturilor, trebuie sa fie in perfecta stare de functionare, trebuie sa fie dotate cu toate
dispozitivele de protectie, de semnalizare acustica sau optica si cu limitatoare de cursa in buna
stare de functionare.
31. Executarea de sapaturi mecanizate fara sprijiniri se poate face fie in taluz liber, fie in
trepte cu pereti verticali. Amplasarea utilajelor pentru sapaturi sau umplutura va fi facuta astfel
incat sa nu existe pericolul alunecarii sau rasturnarii acestora in incinta sapaturilor.
32. Daca sapaturile mecanizate se executa cu sprijiniri se vor lua masuri ca acestea sa nu
fie deteriorate in timpul executiei sapaturii.
33. In timpul executiei terasamentelor cu mijloace mecanizate se interzice accesul
oricarei persoane deasupra frontului de lucru. Aceste zone se vor delimita prin plancarde,
imprejmuiri sau alte mijloace. De asemeni nu se admite executarea de lucrari auxiliare sau alte
operatii pe partea opusa frontului de lucru sau in apropierea acestora.
34. Inainte de inceperea sapaturilor cu mijloace mecanizate se va verifica rezistenta
terenului si apoi se va nivela sau compacta daca este cazul.
35. Toti lucratorii care lucreaza direct sau indirect cu utilajele de constructii sau cu
mijloacele mecanizate vor fi instruiti cu masurile speciale de securitatea muncii care vor fi
inscrise in fisele de instructaj individual.
36. Trecerea sau stationarea muncitorilor pe sub cupe sau bratele escavatoarelor este
categoric interzisa.
37. Este interzis categoric ca in timpul lucrului cu aceste utilaje sau mecanisme sa se urce
alte persoane straine pe ele. Urcarea si coborarea din utilaj se vor face numai dupa oprirea lui si
numai pe scarile de acces special construite in acest sens.
38. Daca se folosesc mai multe utilaje in acelasi punct de lucru distanta dintre ele nu
trebuie sa fie mai mica de 10m.
39. Personalul de deservire al excavatoarelor trebuie sa fie autorizat in acest sens.
40. Curatirea cupelor, rotoarelor sau a benzilor transportoare de la excavatoarele de sant
se va face numai dupa ce acestea au fost oprite si scoase din brazda. Este interzis categoric
curatarea cupelor, benzilor transportoare etc. in timpul functionarii escavatoarelor.
41. La traversarile de drumuri, utilajele si sculele folosite la sapaturi se vor amplasa in
afara zonelor carosabile ale acestora. Este interzisa depozitarea de utilaje sau materiale pe sosea
sau mai aproape de 5m de marginea drumului.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
42. Săpăturile in apropierea cărora se circula vor fi marcate vizibil şi amenajate cu
mijloace de protecţie adecvate, pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a
persoanelor. In timpul nopţii, vor fi marcate cu inscripţii luminoase sau felinare avertizoare.
a. Modul de susţinere se va stabili prin proiect, proiectantul răspunzând de soluţia
aleasa şi de calculul efectuat. Executantul este obligat sa verifice daca natura terenului
corespunde prevederilor din proiect şi in cazul constatării unor nepotriviri - roci cu
caracteristici diferite, infiltraţii puternice, suprafeţe de alunecare etc. - va anunţa beneficiarul
lucrării pentru a cere proiectantului schimbarea soluţiei.
43. Daca adâncimea săpăturilor este mai mare de 1 m, acestea vor fi împrejmuite şi vor
fi prevăzute cu numărul necesar de scări, care sa permită evacuarea rapida a executanţilor in caz
de pericol.
44. In cazul evacuării manuale, roca dislocata va fi aruncata pe podine intermediare,
aşezate la un interval de cel mult 1,50 m pe verticala.
45. Daca sunt depistate instalaţii subterane în apropierea locului unde se executa săpături,
se va opri lucrul, se va stabili precis natura instalaţiilor subterane şi felul cum sunt amplasate şi se
vor prevedea măsuri pentru evitarea avarierii acestor instalaţii şi pentru eliminarea pericolelor.
46. Daca la executarea săpăturilor se detectează gaze sau alte substanţe periculoase,
conducătorul procesului de munca va evacua personalul, înştiinţând pe conducătorul tehnic al
lucrării care, pentru continuarea lucrului, va lua masurile necesare de eliminare a cauzelor ce ar
putea duce la accidente de munca sau îmbolnăviri profesionale.
47. Lucrările de săpături care se execută în zone carosabile se vor desfăşura în două
etape, adică de fiecare dată câte o jumătate de stradă.
48. Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum
pericolele datorate cablurilor subterane şi altor sisteme de distribuţie.
49. Săparea pământului in apropierea cablurilor electrice aflate sub tensiune este permisă
numai cu ajutorul cazmalelor izolate, fără a se executa lovituri bruşte şi numai sub supravegherea
organului tehnic al şantierului.
50. Săpăturile care nu mai sunt folosite, vor fi rambleate şi terenul nivelat;
51. îndepărtarea susţinerii înainte de rambleiere sau betonare se va face numai daca rocile
permit, in care caz lucrarea se va executa numai de muncitori cu experienţa, sub supravegherea
unui conducător al procesului de munca.
52. Ordinea de îndepărtare a susţinerilor va fi precizata de proiectant.
53. Săpăturile vor fi astfel executate încât sa fie prevenita prăbuşirea pereţilor, iar
acestora, acolo unde este cazul, se va efectua potrivit naturii rocilor şi procedeului de taiere
aplicat.
54. Săparea gropii de fundaţie cu adâncimea până la 2m in teren tare, fără ape freatice
, poate fi executata fără consolidări sau sprijiniri; in cazul in care se sapa in terenuri slabe
care prezintă pericol de surpare, pereţii gropii trebuie sa fie bine consolidaţi executându-se
sprijiniri.
55. Este interzisa săparea la baza cu pericol de surpare a straturilor de pământ
superioare.
56. În cazul aruncării pământului din gropi, începând de la adâncimea de 2m, se vor
prevedea podine intermediare, iar aruncarea lui se va face la cel puţin 0,5m de marginea
gropii.
57. Îndepărtarea pământului de la marginea gropii se face după ce muncitorii au ieşit
din groapa.
58. Starea de echilibru a rocilor, precum şi starea susţinerilor vor fi ţinute permanent
sub supraveghere;
59. Vor fi îndepărtate de pe taluzuri bucăţile de roca desprinse sau care tind să se
desprindă („copturi");
60. Asigurarea cu mijloace necesare evacuării infiltraţiilor de apa;
61. Nu se va permite accesul persoanelor deasupra frontului de lucru, în limitele
taluzului natural al rocilor sau în raza de acţiune a utilajelor.
62. In cazul executaţii săpăturilor în mai multe trepte, înălţimea şi lăţimea treptei
precum şi berma de siguranţa vor fi stabilite prin proiect, luându-se în considerare natura
rocilor, coeficientul de frecare interioara, felul transportului, înălţimea de tăiere a utilajului,
necesitatea circulaţiei personalului pe trepte şi daca se execută pe treaptă şi alte operaţii.
63. În apropierea locurilor unde se executa săpături, în raza de alunecare sau de
surpare a rocilor, nu este permisă amplasarea de utilaje, stâlpi etc. şi circulaţia vehiculelor,
decât dacă este verificată in prealabil rezistenta susţinerii la solicitările dinamice rezultate din
sarcinile respective şi dacă au fost luate toate masurile de protecţie a muncii.
64. Gropile de fundaţii şi şanţurile care se execută pe căile de circulaţie vor fi
împrejmuite şi vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare, iar noaptea, prin lumini de
marcaj.
65. În vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua măsuri de consolidare a
săpăturilor, în funcţie de înălţimea şi adâncimea săpăturii precum şi de natura straturilor de
pământ ce va stabili modul de consolidare a săpăturii.
66. In tot timpul cât săpăturile rămân descoperite, conducătorul lucrării trebuie să
urmărească starea taluzurilor. In cazul în care se observă apariţia crăpăturilor paralele cu
marginea superioară se vor lua măsuri de consolidare pentru evitarea surpării.
67. În terenuri umede care alunecă sau în terenuri fară consistenţă (de ex. nisipuri)
sprijinirile cu palplanşe trebuie să formeze un perete continuu şi etanş. Palplanşele se bat cu
cel puţin 0.75 m mai jos decât fundul săpăturii.
68. Se permite executarea lucrărilor de săpături în timpul iernii în terenul îngheţat
fără sprijinirea pereţilor săpăturii. însă numai cu acceptul proiectantului. In cazul apariţiei
pericolului surpării se vor îndepărta de îndată lucrătorii, luându-se măsuri de sprijinire.
69. Staţionarea şi circulaţia vehiculelor sau a utilajelor de construcţii în apropiere de
locurile unde se execută săpături fără sprijiniri sunt permise numai la o distanţă egală cu de
două ori adâncimea săpăturii.
70. Dacă în timpul săpăturii se produc acumulări de apă, se vor lua măsuri de
evacuare a acesteia.
71. Când se ajunge la stratul de apă subterană se vor consolida malurile cu sprijiniri, fiind
interzisă continuarea săpăturilor pe sub apă, fără a se sprijini în prealabil malurile şi a se efectua
epuizmente.
72. Pământul provenit din săpătură, precum şi alte materiale se vor depozita la o
distanţă minimă de 0,5 m de la marginea pereţilor săpăturii. La săpăturile eu pereţii în
taluzuri, cu un unghi mai mare decât unghiul natural al taluzului, distanţa maximă dintre
locul de aşezare a pământului aruncat şi marginea săpăturii trebuie stabilită în prealabil prin
proiect.
73. Se vor lua măsuri suplimentare contra surpării pereţilor săpăturii în cazul când în
apropiere se găsesc utilaje care produc vibraţii în timpul lucrului.
74. Demontarea şi îndepărtarea sprijinirilor trebuie să se facă de jos în sus, sub
supravegherea conducătorului lucrării. Sprijinirile se demontează pe măsura executării
umpluturii, de jos în sus, conform fişei tehnologice şi a proiectului de execuţie.
75. La săpăturile manuale executate la o adâncime mai mare de 1,5 m, se vor monta
platforme pentru aruncarea pământului. Acestea trebuie să fie bine fixate şi să reziste
încărcăturii pe care trebuie s-o suporte.
76. In cazul săpăturilor executate lângă fundaţii existente sau lângă alte construcţii,
măsurile necesare pentru a se evita tasarea acestora, vor fi prezentate în proiectele de
execuţie.
77. Intrarea in lucru a unui utilaj se va face numai după ce s-a întocmit fisa
tehnologica a lucrării respective care se da mecanicului sau responsabilului punctului de
lucru.
78. Unghiul de taluz natural are caracteristicile din tabelul alăturat
Adâncimea săpăturii pana la 3 m Adâncimea săpăturii peste 3m
Felul săpăturii
unghi tg. a unghi tg. a
Teren de umplutura, nisip, pietriş 39° 1:1,25 34° 1:1,15
Nisip argilos 45° 1:1,0 45° 1:1,0
Argila nisipoasa 53° 1:0,75 53° 1:0,75
Argila 63° 1:0,5 56° 1:0,67
Loess uscat 63° 1:0,5 53° 1:0,75
Aceste unghiuri sunt valabile in cazul când nu exista ape subterane.
79. In situaţiile de mai sus, utilajul sau autovehiculul pot circula sau lucra la o distanta
de minim 2 m de la exteriorul senilei sau roţilor pană la marginea superioara sau inferioară
taluzului natural.
80. Nu se va permite accesul persoanelor deasupra frontului de lucru, în limitele
taluzului natural al rocilor sau in raza de acţiune a utilajelor.
RASPUNDE : SEFUL PUNCTULUI DE LUCRU
SEFUL DE SANTIER
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA

PROTEJAREA MARGINILOR ŞI A GOLURILOR

- Golurile se vor proteja prin acoperirea lor cu materiale rezistente şi fixate astfel
încât să nu existe posibilitatea deplasării şi se vor îngrădi cu bariere.
- Excavaţiile trebuie protejate atât împotriva prabuşirii lor cât şi împotriva căderii
persoanelor în zonele excavate. Pentru aceasta se vor folosi bariere plasate la o distanţă de
siguranţă de marginea lor.
- Toate zonele în care exista riscul de cădere vor fi iluminate corespunzător. In caz
ca nu există posibilitatea iluminării zonele vor fi protejate utilizând bariere, garduri
amplasate la o distanţă de siguranţă faţă de marginea golului.
- Se vor instala semne de avertizare privind riscul căderii în gol.

PROCEDURI DE URGENŢĂ INTOCMIREA PLANULUI DE EVACUARE IN CAZ DE


URGENŢĂ SAU INCENDIU

I. CERINŢE SPECIFICE DE EVACUARE A ŞANTIERULUI:


1.1. Incendiu în şantier, construcţiile organizării de şantier, zonele de depozitare ale materialelor,
utilaje care deservesc şantierul.
1.2. Cutremure de pământ, calamităţi naturale.
1.3. Scurgeri de gaze / pericol de explozie.
II. MODUL DE EVACUARE AL ŞANTIERULUI:
2.1. Puncte de adunare în caz de urgenţă, la 50 m în lungul străzii
2.2. Modul de alarmare pentru personalul din santier: prin voce sau telefon mobil
2.3. Planuri de evacuare în caz de urgenţă, care vor fi revizuite pe măsură ce lucrările de
construcţie avansează funcţie de cerinţele existente la momentul respectiv.
2.4. Aranjamente pentru verificarea numărului de persoane: pe baza fişelor de pontaj
2.5. Reluarea activităţii la comanda managerului de execuţie după încetarea situaţiei.
III. REGULI DE A.I.I.
3.1. Operaţiunile care implică lucrări cu foc deschis (de exemplu: sudare, taiere, ardere) se
desfăşoară pe baza unui sistem de permise pentru astfel de lucrări. Responsabilitatea obţinerii
permiselor de lucru cu foc revine supervizorului de lucrare al fiecărui subcontractor. Lucrătorii
care nu poseda un astfel de permis vor fi opriţi din desfăşurarea activităţii care implică lucrări cu
foc deschis.
3.2. Toţi recipienţii cu gaz (acetilena,etc.) vor fi dotaţi cu opritoare de flacără.
3.3. In timpul lucrărilor în care riscul de incendiu este mare nu este permisa folosirea lămpilor
portabile cu halogen. Daca nu există alta alternativă, atunci lămpile vor fi protejate cu un grilaj
metalic şi fixate pe suporţi stabili, pe perete sau pe picioare.
3.4. Prevenirea incendiilor va fi discutată ori de câte ori este nevoie în cadrul şedintei
săptămânale de securitatea muncii sau în cadrul şedinţei saptamanale de coordonare cu
contractorii.
3.5. Resturile de materiale sau materialele inflamabile nu vor fi depozitate în încăperi pe timpul
nopţii (vezi secţiune despre resturi)
3.6. Este interzisă arderea resturilor de orice fel în şantier.
3.7. Este interzisă aprinderea focurilor pentru topirea materialelor bituminoase – acest lucru se va
face folosind butelii de gaz si pe baza permisului de lucru.
3.8. Este interzisă încălzirea barăcilor cu sobe cu lemne sau cu alte materiale inflamabile.
Încălzirea barăcilor se va face numai cu încălzitoare electrice.
3.9 Fumatul în şantier este permis numai în locuri special prevăzute şi care trebuie dotate
corespunzător (ladă cu nisip, stingătoare)
3.10. Nici un recipient cu gaz nu va rămâne în şantier decât îin locuri special amenajate şi care
vor fi îngrădite şi asigurate. De asemenea aceste locuri vor fi păstrate curate de orice resturi de
materiale.
3.11. Materialele inflamabile vor fi depozitate în afara clădirilor în locuri special amenajate sau
în containere rezistente la foc.
IV. SERVICII DE URGENŢĂ
4.1. Numărul de telefon al companiei de pompieri 112
4.2. Accesul maşinilor de intervenţie ale ISU se face prin strada principală, timpul estimat de
intervenţie este de aproximativ .........min.
4.3. Numărul de telefon al serviciului de ambulanţe 112
4.4. Accesul ambulanţelor, se face prin strada principală, timpul estimat de intervenţie este de
aproximativ 30 min.
4.5. Numărul de telefon al forţelor MAI : 112
4.6. Lista cu telefoane personal şantier care va fi anunţat în caz de incendiu / urgenţă.
V. ASIGURAREA CU MATERIALE DE STINGERE A INCENDIILOR
5.1. Stingătoare de incendiu tip P6- .... buc.
5.2. Subcontractorii îşi vor dota fiecare loc de muncă cu stingător de incendiu şi de asemenea la
fiecare loc de fumat pe care şi-l organizează va exista un stingător.
5.3. Subcontractorii vor asigura necesarul de stingătoare desfăşurarii lucrărilor cu foc deschi

IPSSM privind MODUL DE ACORDARE AL PRIMULUI AJUTOR

Primul ajutor in caz de accidentare, trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul,
de către orice persoana care este pregătita pentru aceasta.
La organizarea primului ajutor participa :
- martorul accidentului sau prima persoana
anunţata
- salvatorul (salvatorii)
- medicul de societate
- asistente medicale, infirmiere
- serviciul de sănătate si securitate a muncii
- pompierii societăţii
- conducerea societăţii
- comitetul de securitate si sănătate in munca
- detaşamentul de intervenţie in caz de dezastre
Din afara unităţii:
- pompierii
- servicii de ambulanta
- medici
- politie, jandarmerie
- securitate civila
Mijloace disponibile:
- oprire de urgenta, întrerupere curent electric, secţionare, etc.
- telefon 112
- apel verbal
- radio, semnal de alarma
- dispensar, cabinet medical
- ambulanta, elicopter
- vehiculele societăţii
- materiale speciale: trusa de prim ajutor, targa
In cazul producerii unui accident, intervenţia imediata a salvatorului are in vedere:
- analiza situaţiei
- protejarea victimei
- examinarea victimei
- anunţarea accidentului
- acordarea primului ajutor
- supravegherea victimei
La sosirea echipei de specialitate:
- va comunica medicului toate informaţiile obţinute despre accidentat si despre starea
victimei
- va ajuta la transportul victimei în ambulanţă şi va însoţii victima la spital daca medicul cere
aceasta

ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR:


Fiecare şantier are în dotarea o trusa de prim ajutor. In caz de accident (rănire, cădere, lovire,
traumatism etc.) se va declara accidentul de munca (uşor) si se va face cercetarea evenimentului
conform legislaţiei. Pichetul de incendiu si stingătoarele sunt puse la dispoziţia de către
Antreprenorul General. Se vor afişa numerele de urgenta pentru înştiinţare in caz de situaţii de
urgenta. Se va organiza un post de prim ajutor in zona organizării de şantier.
Telefoane utile :
- salvare 112 politia 112 pompieri 112
MASURI DE PRIM-AJUTOR:
ASFIXIERE
Simptome:
- încetarea respiraţiei
- fata vânata, mâini si picioare reci
- bătăi slabe ale inimii, imperceptibile
Prim-ajutor:
- Se îndepărtează persoana de locul unde s-a produs asfixia.
- Se apelează la Serviciul de Ambulanta.
- Persoana se aşează pe spate, cu capul intr-o parte.
- Se asigura libertatea mişcărilor respiratorii.
- Se încearcă respiraţia artificiala pana când persoana începe sa respire.
ÎNEC
Primul ajutor:
- Se apelează urgent la Serviciul de Ambulanta.
- Persoana se scoate din apa, se întinde pe spate si i se verifica respiraţia.
- Se încearcă eliminarea lichidului înghiţit prin exercitarea unor presiuni consecutive
asupra abdomenului - Metoda Heimlich
FRACTURA, LUXATIE, ENTORSA
Simptome:
- Fractura - ruptura oaselor (fracturi închise) sau a oaselor si a pielii (fracturi deschise).
- Entorsa - îndoirea, răsucirea sau întinderea forţată a ligamentelor fără deplasarea oaselor
din articulaţie.
- Luxaţia - întinderea sau ruperea ligamentelor si deplasarea osului in articulaţie.
Prim-ajutor:
- La fracturi închise si luxaţii, se imobilizează partea vătămata in poziţia cea mai
comoda (pentru evitarea transformării fracturilor închise in fracturi deschise).
- Se transporta urgent accidentatul la spital.

LEŞIN (LIPOTIMIE)
Simptome:
- Pierderea temporara a cunoştinţei fără dispariţia pulsului (putând indica o afecţiune
grava).
Prim-ajutor:
- Persoana se aşează pe spate, cu capul mai jos decât trunchiul, in scopul irigării
creierului.
- Se verifica pulsul si respiraţia si se îndepărtează hainele strâmte.
- Daca este necesar, se apelează la Serviciul de Ambulanta.

ARSURI
Prim-ajutor:
- In cazul arsurilor grave, se îndepărtează cu precauţie hainele si încălţămintea.
- Pansarea rănilor cu materiale sterile pentru evitarea producerii infecţiilor.
- Spălarea imediata a rănilor provocate de arsuri cu substanţe chimice (acizi,
substanţe alcaline si caustice) sub jet de apa (10-15 minute).
- Transportarea victimei la spital.
HEMORAGIE
Prim-ajutor:
- Hemoragiile pot fi oprite prin presiune digitala si prin aplicarea garoului.
- In primul caz, pana la oprirea hemoragiei (hemostaza) se apasă direct pe rana folosind un
- pansament curat.
- Garoul poate fi improvizat dintr-un tub de cauciuc, o curea sau o faşă de tifon (putând fi
- menţinut maxim o ora si jumătate).
- Garoul se aplica in cazul hemoragiilor membrelor, la o distanta de rana, deasupra cotului
sau a genunchiului
- genunchiului, prin strângere treptata.
- Garoul se desface la fiecare 15-20 minute pentru a permite sângelui sa circule.
- Se transporta persoana accidentata la cel mai apropiat spital.
ELECTROCUTARE
Prim-ajutor:
- Electrocutarea poate produce moartea aparenta, îndepărtarea persoanei de sursa de
tensiune.
- Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei ce a provocat electrocutarea.
- Victima se pune in poziţia culcat pe loc uscat (pe paturi sau pe haine); se desface gulerul,
cureaua si eventual, se scot hainele si se pun sticle cu apa calda in jurul corpului.
- Se face respiraţie artificiala pana la apariţia semnelor vitale.
OTRĂVIRE
Simptome:
- Dificultăţi respiratorii, transpiraţie, dureri abdominale sau de
piept.
- Voma, diaree, greaţa.
- Pierderea cunoştinţei.
- Buze uscate, arsuri in jurul buzelor sau ale pielii.
Prim-ajutor:
- Se analizează locul si modul in care s-a produs otrăvirea si se transporta persoana in
cauza
departe de sursa de otrăvire.
- Se verifica daca persoana este conştienta, respiraţia si pulsul acesteia.
- Daca este necesar, se apelează Serviciul de Ambulanta.
- Daca mai exista alte persoane suspecte, se încearcă aflarea tipului de otrava si cantitatea
ingerata.
- In caz de voma, persoana se poziţionează pe o parte.

10.CONCLUZII

ANTREPRENORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI Planul propriu de


securitate si sanatate , in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii.
Un exemplar al Planului propriu de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe
santier pentru a fi consultat, la cerere , de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
precum si de reprezentantii lucratorilor cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Planul propriu de securitate si sanatate va fi actualizat ori de cate ori este cazul.
Planul propriu de securitate si sanatate va fi pastrat de catre antreprenor timp de 5 ani de
la data receptiei finale.

DIFUZAREA PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN


MUNCĂ
Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă este pus la dispoziţia petenţilor de şeful
de şantier.
Exemplare cu extrase în părţile ce îi privesc vor fi transmise tuturor intervenienţilor în
faza de întocmire a caietelor de sarcini şi licitare.
La finalizarea lucrărilor un exemplar va fi predat beneficiarului sau proprietarului
lucrării.

SITUAŢII CONFLICTUALE, LITIGII, CONTRAVENŢII ŞI


INFRACŢIUNI
Toate situaţiile conflictuale sau litigioase se vor rezolva în fază iniţială în formă amiabilă,
în situaţia în care nu este posibil acest lucru vor fi rezolvate în instanţă.
Pentru situaţiile ând se constată contravenţii şi infracţiuni se vor aplica prevederile legale.
În perioada în care datorită situaţiilor speciale un lucrător, antreprenor sau alt participant
la proiect este angrenat în activităţi care pot împiedica desfăşurarea lucrărilor conform graficului
de execuţie se va comunica acest lucru şi se va înlocui în timp util intervenientul, problematica
financiară şi juridică fiind remediată ulterior stabilizării situaţiei
Elaborat,

Anexa 1.

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. . din ...................................................................

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ................................................................................


care urmează să execute ......................................................................
folosind la (în) ...............................................................
încep la data de ................................................................................ ora .................. , şi se încheie la data de..............
Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi rază de ............ metri,
astfel:
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................
2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin:
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................
3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel:
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................
4.Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi favorizează producerea
incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.
5.Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr.............................................................................

eliberat de ....................................................... (acolo unde este cazul).


6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................
7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................
8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt.
9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna /
domnul ...................................................................................................................................
10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre
începerea / încheierea lucrării.
10. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna /
domnul .....................................
12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul......................
13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la:
.........................................................................................................................................
14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului:
.........................................................................................................................................
15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare
Responsabili Numele şi prenumele Semnatura
Emitentul
Şeful sectorului în care se execută lucrările
Executanţii lucrărilor cu foc
Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă

Anexa 2

FIŞE DE SECURITATE

Fisa nr.1 – Sprijinirea, blindarea şanţurilor


Scopul: Protecţia oamenilor: Surpare
Obiectiv : - Menţinerea pereţilor unui şanţ vertical pentru a evita prăbuşirea pereţilor peste
personal sau peste structurile în pregătire
Echipamente şi materiale:
- Panouri de cofraj şi grinzi de sprijin
- Sprijinirea, blindaj cu vinciuri/cricuri mecanice
- Macarale
- Corzi de ridicare
Durata : - Până la acoperirea şanţurilor
Mijloace:
- Balizarea zonei
- Realizarea unei căi de acces pe fundul şanţului pentru personal şi
utilaje

Fisa nr. 2 - BALIZAREA RIGIDĂ


Scop : Protecţia oamenilor: Diverse pericole
Obiectiv : - Semnalizarea zonei de risc, interzicând accesul persoanelor neavizate
- Realizare unui dispozitiv rigid, de netrecut, convingător
Echipamente şi materiale:
- Bariere metalice sau din lemn
- Blocuri compacte din metal sau din beton
Durata : - Pe durata prezenţei riscului
Mijloc : - Definirea unui perimetru suficient care să elimine riscul
-Verificarea regulată a balizajului

Fisa nr. 3- PASARELA DE TRECERE

Scop : Protecţia oamenilor: Căderi de nivel, căderi de la înălţime


Obiectiv : - Permite trecerea peste un şanţ ( peste 40 de cm)
Echipamente şi materiale:
- Pasarelă din lemn sau din metal
- Balizarea zonei
Durata : - Până la rambleierea şanţului
Misloacce : - Pasarelă cu bare de protecţie şi cu plintă
- Lăţimea va permite trecerea a două persoane frontal
- Prevăzut cu podea completă
Pasarela trebuie să se integreze în balizarea şanţului
Fisa nr. 4- BALIZAJUL DE AVERTISMENT

SCOP : -Protecţia oamenilor: diverse pericole


Obiectiv : - Semnalarea unei zone de risc
Echipamente şi materiale:
- Stâlpi din lemn sau din oţel
- Bandă de avertizare, plasă de avertizare
- Barieră mobilă, extensibilă
Durata : -Pe durata prezenţei riscului
Mijloace : - Ansamblul de balizare trebuie să delimiteze perfect perimetrul periculos
- Verificarea periodică a stării balizajului şi a
protecţiilor (stâlpi)
- Verificarea vizibilităţii balizajului

Fisa nr.5 - DESCĂRCAREA MANUALĂ

Scop: - Protecţia oamenilor si a sănătăţii lor


Obiectiv : - Descărcarea de obiecte mici cu masa inferioară a 40 kg
Echipamente şi materiale:
- Mănuşi de manipulare
- Unelte specifice (cleşte de bordură, roabă)
- încălţăminte de securitate
Durata : - Pentru fiecare descărcare de piese uşoare
Mijloace : - Personal ce aplică regulile de descărcare: gesturi şi acţiuni
- Personal apt fizic pentru manipulări manuale
Fisa nr. 6 - DESCĂRCARE Şl ÎNCĂRCAREA MECANICĂ

SCOP : - Protecţia oamenilor şi a sănătăţii lor


Obiectiv : - Efectuarea de descărcări de piese, de elemente de mici dimensiuni sau de containere
aşezate pe paleţi
Echipamente şi materiale : :
- Motostivuitoare
- Macara pentru descărcat camioane
- Balizarea zonei de descărcare
Durata : - Pe durata fiecărei descărcări de piese
Mijloace: - Personal instruit şi autorizat să conducă aceste utilaje
- Verificarea concordanţei mijloacelor utilizate
pentru descărcare
- Conformitatea materialului, verificări
periodice la zi

Fisa nr. 7 - TERASAMENTUL MANUAL

Scopul: - Protejarea oamenilor: răni şi zgârieturi


Obiectiv: - Realizarea de mici săpături
( de exemplu pentru instalarea unui stâlp de semnalizare)
Echipamente şi materiale : :
- Mănuşi
- Lopată, târnăcop, bară
- Balizaj de avertisment
Durata : - Până la sfârşitul lucrării
Mijloace : - Balizare zonei
-Şanţ manual: dimensiuni maxime: adâncime= 1,3m; lăţime: 0,4m

Fisa nr. 8 - DISPOZITIVE DE RIDICARE

SCOP : Protecţia oamenilor: Strivire


Obiectiv : - Asigurarea unei legături stabile între sarcină şi cârligul utilajului
-Permite transmisia forţelor şi a mişcărilor de ridicare
Echipamente şi materiale ::
- Corzi (metalice, fibre, etc)
- Chingi
- Lanţuri
- Chingă metalică prevăzută cu bulon
- Câlige şi inele de ridicare
- Mănuşi de manipulare
- Paleţi - grinzi -scripete
Durata : - Perioada de ridicare
Mijloace : - Personal instruit şi şef de manevră
- Material potrivit, verificat şi recunoscut
- Verificarea materialului înaintea fiecărei utilizări
- Balizare de avertizare, dacă este necesară

Fisa nr. 9 - CONDIŢII DE CIRCULAŢIE A UTILAJELOR DE ŞANTIER

SCOP : - Protecţia oamenilor: evitarea accidentelor de circulaţie


Obiectiv : - Definirea regulilor şi condiţiilor de circulaţie a utilajelor şi vehiculelor de şantier
Echipamente şi materiale : :
- Limitarea vitezei
- Semafor cu lumină intermitentă şi avertizor de reducere a vitezei
- Indicatoare de circulaţie
- Planul de circulaţie, căile de circulaţie pentru utilaje şi pietoni
- Vehicule
Durata : - în permanenţă
Mijloace : - Limitarea vitezei pe şantier la 10Km/h
- Verificarea stării tehnice a echipamentelor de semnalizare, lămpi de semnalizare,
avertizoare sonore şi retrovizoare
- Verification de l'etat des barrieres, de l'evolution de la circulation sur le site
- Verificarea planului de circulaţie şi a panourilor indicatoare
- Respectarea semnalizării
- Certificat de conformitate pentru utilaje
- Şoferi care posedă permis de conducere
- Utilaje aranjate la sfârşitul zile într-un singur loc (zona de parcare
a utilajelor)

Fisa nr. 10 - ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE

SCOP : - Protecţia oamenilor


Obiectiv : - Definirea minimă obligatorie a echipamentelor de protecţie de pe şantier
Echipamente şi materiale ::
- Cască de securitate cu cureluşă
- încălţăminte de protecţie cu talpă antiperforantă
- Haine de lucru
Durata : - Pe toată durata şantierului
Mijloace : - Material conform normelor
- Material în bună stare
- Echipamente purtate pe toată durata şantierului
- Respectarea datei limită de valabilitate pentru utilizarea căştilor de securitate
Fisa nr. 11. - CONDIŢII GENERALE DE CIRCULAŢIE

SCOP : Protecţia oamenilor => Coliziuni


Obiectiv : - Desfăşurarea unui flux de circulaţie a vehiculelor diferit de cel al oamenilor
Echipamente şi materiale : :
- Bariere de semnalizare
- Panouri de informare
- Panouri de circulaţie
- Plan de circulaţie
Durata : - Până la realizarea definitivă a căilor de circulaţie şi a trotuarelor
Mijloace : - Căi de circulaţie pietonală a căror lărgime permite trecerea simultană a două
persoane
- De la intrarea pe şantier până la campusul şi parcarea
întreprinderilor
- Verificarea stării barierelor, a evoluţiei circulaţiei pe şantier
_______- Verificarea planului de circulaţie şi a panourilor indicatoare
Fisa nr. 12-- PRIMIREA ŞI SENSIBILIZAREA LA PROBLEMELE DE SECURITATE

SCOPUL : Fixarea obiectivelor si transmiterea mesajelor


OBIECTIVE : Zero accidente
ECHIPAMENTE : Livret de primire / pliante, insigne, diverse / retroproiector
LOCALIZARE : Dacă este posibil la intrarea pe şantier (efect psihologic)
DURATA UNEI ŞEDINŢE :15-30 minute, în funcţie de specialitatea subcontractorilor
CINE TREBUIE SĂ O FACĂ: Coordonatorul cu securitatea şantierului.
Biroul Coordonatorului cu securitatea şantierului şi sala de primire şi de sensibilizare la
problemele de securitate trebuie echipat cu tot materialul necesar:
- telefon / fax, staţie de emisie / recepţie
- retroproiector, calculator
- căşti pentru vizitatori, cizme apa/noroi
Baraca postului de pază, echipată cu :
- telefon / staţie de emisie-recepţie .

Eliberare de ecusoane de acces pe şantier (ecuson pentru fiecare salariat şi autorizaţii numai
pentru vehiculele societatilor).

Fisa nr. 13- CAROTARE- BETON

SCOP : - Protecţia oamenilor => împroşcare, tăieturi, explozie


Obiectiv:
-Decuparea feţei laterale a unui perete din beton, a unui perete sau a unui planşeu
Echipamente şi materiale : :
- Maşină portativă pe suport
- Balizarea zonei, cele două feţe ale peretelui
- Furtune de alimentare cu apă, prelungitor
electric
- Mănuşi, ochelari, protecţii auditive
Durata : - Perioada de executare a operaţiei
Mijloace : - Personal pregătit pentru utilizarea materialului
- Verificarea materialului înaintea fiecărei
utilizări
- Balizare care trebuie să fie rigidă
- Furtune de apă şi racorduri şi prelungitor
electric separat
- Planul de decupare şi de pregătire al operaţiei

Fisa nr. 14 –RISCUL DE INCENDIU

SCOP: Protectia oamenilor - arsuri


OBIECTIV: existenta pe santier a dispozitivelor necesare asigurarii pazei impotriva incendiilor
Echipamente şi materiale:
- Extinctor pentru lucrări în puncte calde
- Cererea permisului de lucru cu foc deschis
- Extinctoare în clădiri
- Reţeaua de stingere a incendiului de pe amplasament
Durata: - O oră de la sfârşitul lucrărilor (puncte calde)
-Pe toată durata şantierului pentru cei instalaţi în localuri
Mijloace : - Personalul de pe şantier şi din birouri, instruit să manipuleze extinctoare
- Verificarea materialului înaintea utilizării (plumb)
- Verificarea însuşirii reglementărilor
- Retragerea extinctoarelor neconforme sau utilizate
-Rezervă de tuburi şi de aruncătoare de apă plasate în locuri strategice sau punerea lor la
dispoziţia celor ce execută anumite lucrări

Atenţie : Fiecare extinxtor are specificitatea lui


-apă : incendii care au la bază hârtie, carton, lemn şi mase plastice
-pulberi: care au la bază lichide şi gaz
-C02 : incendii de origine electrică