Sunteți pe pagina 1din 12

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU

Adresa postala: P-ta Iuliu Maniu nr.3, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450016, Romania, Punct(e) de contact: VIOLETA CONDE, Tel. +40 260610550/149,
Email: primaria@zalausj.ro, Fax: +40 260661869, Adresa internet (URL): www.zalausj.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate publica locala

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiei publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contractului de lucrari (executie cu proiectare) “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de
joaca, in Cartier D-va Nord (str. Iuliu Coroianu, A. Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava, Dumbravita, Torentului si accese carosabile
Dumbrava I si II ) din municipiul Zalau”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Cartier D-va Nord (str. Iuliu Coroianu, A. Barbolovici, Meteorologiei, Pietris, Dumbrava, Dumbravita, Torentului si
accese carosabile Dumbrava I si II ) din municipiul Zalau”
Codul NUTS: RO116 - Salaj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractul va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:
Refacerea partii carosabile, realizare trotuar si refacere trotuar existent, realizare retea de canalizare pluviala, inclusiv camine de racord,
camine de schimbare de directie si camine de rupere de panta, realizare canalizatie subterana pentru iluminat si fibra optica, realizare spatii
de parcare Realizare alei, zid de sprijin.
Pe str S. Barnutiu se va realiza trotuar , zid de sprijin, scari de acces.
Pe zidurile de sprijin de la intrarile in blocuri se vor realiza camasuieli din beton, se vor reface santurile din beton , spatiile verzi se vor
moderniza, strazile vor fi dotate cu mobilier urban, cosuri pentru deseuri. Solutiile tehnice vor fi adaptate astfel incat sa asigure accesul
persoanelor cu handicap.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 1/12


Fisa de date
Valoarea estimata totala a lucrarilor este de 11263230,00 lei fara TVA ?i este compusa din:
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 10914000,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 240110,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 109120,00 lei fara TVA.
Valoare estimata a lucrarilor defalcata pe loturi astfel :
Lot 1 = str. Iuliu Coroianu = 1085240,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 1051600,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 23130,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 10510,00 lei fara TVA.
Lot 2= str. A. Barbolovici = 899480,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 871600,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 19170,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 8710,00lei fara TVA.
Lot 3= str. str. Meteorologiei = 537670,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 521000,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 11460,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 5210,00 lei fara TVA.
Lot 4= str. Pietris:= 600000,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 581400,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 12790,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 5810,00 lei fara TVA.
Lot 5= str. Dumbrava = 3437480,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 3330900,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 73270,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 33310,00 lei fara TVA.
Lot 6= str. Dumbravita = 180700,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 175100,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 3850,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 1750,00 lei fara TVA.
Lot 7= str. Torentului = 3671430,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 3557600,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 78260,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 35570,00 lei fara TVA.
Lot 8= Alee intre str S. Barnutuiu si str. Careiului = 732610,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 709900,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 15610,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 7100,00 lei fara TVA.
Lot 9= Trotuar S. Barnutiu = 118620,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 114900,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 2570,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 1150,00 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 11,263,230.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


27 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 2/12


Fisa de date
III.1.1.a) Garantie de participare da X nu ?
Garantia de participare este de: (Lot1=10510,00 lei; Lot2=8710,00 lei; lot3=5210,00 lei; lot4=5810,00 lei; lot5=33310,00 lei, lot6=1750,00 lei,
lot7=35570,00 lei, lot8=7100,00 lei, lot9=1150,00 lei,( (conf prev. art. II alin. 2 din HG nr. 866/2016)
(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul RO76 TREZ 5615 006X XX00 0186, deschis la Trezoreria Zalau
pentru Primaria municipiului Zalau, cod fiscal 4291786 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara
ori de o societate de asigurari, care se prezinta, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.
(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.
(3 Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante:
a) a unui ordin de plata
b) a unei sume în numerar.
(5) În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie postata in SEAP cel mai târziu la data si ora –limita de depunere
a ofertelor.
Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de o banca din România sau, dupa caz, de o banca din strainatate, se completeaza conform
Formularului 7.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitatea a ofertei.
Echivalenta leu/valuta se determina conform cursului de schimb comunicat de BNR cu 10 zile înainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.
Garantia de participare va fi incarcata în SEAP, scanata ?i semnata cu semnatura electronica extinsa, la sec?iunea Documente de
calificare.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este 10% din valoarea fara TVA a contractului de lucrari. Garan?ia de buna execu?ie
se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizi?ie publica.
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz ofertantul are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre ofertant în
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrari, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din
sumele datorate si cuvenite ofertantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire.
Autoritatea contractanta va înstiinta ofertantul despre varsamântul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este
purtator de dobânda în favoarea ofertantului. Autoritatea contractanta va restitui garantia de buna executie conform art. 42 alin. (4) din
Hotarârea nr. 395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

?b) Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
?c) Hotararea Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 394/2016, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea Nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea
Guvernului Nr. 395/2016;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 3/12


Fisa de date
Cerinta nr.1
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile
art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016.
Cerinta privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.164 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor sustinatori, conform art.170/1 si art.
183/1 din Legea nr.98/2016.
Formularul DUAE va fi completat si prezentat obligatoriu de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?
inatori)
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)
Încadrarea în una din situatiile prevazute la art.165 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile
art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016.
Cerinta privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.165 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor sustinatori, conform art.170/1 si art.
183/1 din Legea nr.98/2016.
Formularul DUAE va fi completat si prezentat obligatoriu de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?
inatori)
Încadrarea în una din situatiile prevazute la art.165 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Documentele justificative constând în Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local si la bugetul general consolidat
pentru sediul social, sediile secundare, precum ?i punctul/punctele de lucru pentru care exista obliga?ii de plata, din care sa reiasa lipsa
datoriilor restante la momentul prezentarii, si care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile
art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016.
Cerinta privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor sustinatori, conform art.170/1 si art.
183/1 din Legea nr.98/2016.
Formularul DUAE va fi completat si prezentat obligatoriu de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?
inatori)
Încadrarea în una din situatiile prevazute la art.167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizare evaluarii ofertelor în vederea demonstrarii neîncadrarii în
situatiile prevederilor art.164, 165 si 167, pentru respectarea principiului transparentei, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta
urmatoarele documente:
- cazierul judiciar al operatorului si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operatoreconomic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/actul constitutiv;
- documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2,
art.167,alin.2, art.171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 4
Declaratia privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 59-61 din Legea nr.98/2016.
În Anexa la acest Formularul 3 solicitat sunt nominalizate persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire. Acestea sunt: Ionel Ciunt, Fazakas Nicolae, Balajel Teodor, Fort Calin
Cristian, Potrovita Stelian, Bancea Gheorghe, Bercean Dan-Vasile, Birsan Cristian Claudiu, Bogdan Zsolt Miklos, Ciobanu Anda –Maria,
Crisan Mariana Dana, Gavrilut Amalia-Ioana, Groza-Bîja Silvestru-Mircea, Gurzau Mariana Lenuta, Haller Otto, Iancu-Salajanu Dinu, Labo
Ioan-Dorel, Lakatos Alexandru, Pasca Cantemir, Dragos Raul Bogdan, Popan Adrian-Alexandru, Talos Gheorghe, Tuduce Ioana Maria, Turc
Mariana Carmen, Curea Danut Cosmin, Pop Angelica, Sabou Gligore, Brudasca Maria, Costea Ioana, Hanga Delia, Mezei Mihaela Corina,
Moisi Ionut, Barbu Iulia, Hosu Adriana Valentina, Micle Toderean Anca Ioana, Lal Cristina, Pojar Milena, Baican Carmen, Cristea Andreea,
Pojar Cristian Alexandru, Ciurte Rodica, Pop Emil Viorel, Butcovan Ramona Maria, Mirisan Maria, Tulai Ioan, Predescu Adina Claudia,
Ciulea Simona Ioana, Conde Violeta, Gavra Terezia, Petre Vlad Andrei, Cuibus Mariana, Chis Marius Claudiu, Pausan Margareta, Pop
Gabriela Ioana, Sabou Nela Marinela, Guset Lidia, Margin Silvia, Temes Mirela, Susa Corina, Pojar Simonfi Ildiko, Tap Paula Camelia. Irini
Mirela, Stanca Anca, Ghila Ligia Maria, Ardelean Claudia Florica, Muresan Loredana Viorica, Hudula Mirela Raluca, Pop Rodica Elena,
Contras Claudia Dorina, Pop Nicoleta Camelia, Hebe Andrada, Moldovan Claudiu, Padurean Larisa, Lazar Lavinia, Vlaicu Danusia Daiana,
Onutan Mihaela, Corb Viorica.
Modalitatea de indeplinire
Completarea Formularului 3.
În cazul în care ofertantul are terti sustinatori, subcontractanti,asociati formularul va fi prezentat si pentru acestia.
Încadrarea în una din situatiile prevazute la art. 59-61 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinta nr. 1
Documente de inregistrare
Persoane juridice/fizice române:
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
caoperatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului de lucrari
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire, în conformitate cu prevederile
art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat completeze acest formular. Documentul justificativ constând în Certificatul constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului în baza Legii nr.26/1990 sau echivalent pentru persoanele juridice straine, care probeaza îndeplinirea celor asumate
prin DUAE urmeaza a fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data prezentarii documentului.
Documentele solicitate se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea „conform cu
originalul”.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 4/12


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Modalitatea de indeplinire
Informatii privind capacitatea tehnica Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în
Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate în ultimii 5 ani formularul DUAE din documentatia de atribuire, în conformitate
calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor. cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016, iar
Ofertantul va prezenta: documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate
Lista principalelor lucrari similare executate ?i finalizate în ultimii 5 ani, care prin DUAE urmeaza a fi prezentat la solicitarea autoritatii
va con?ine informa?ii despre lucrari de constructii, avand ca obiect lucrari contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în
de construire ?i/sau de modernizare ?i/sau de reabilitare de drumuri ?i/sau clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
de strazi ?i/sau lucrari pentru realizarea de parcari similare din punct de Echivalenta situatiilor prezentate în alte valute decât leul se
vedere al complexita?ii cu cea care face obiectul achizi?iei, receptionate la determina conform cursului mediu anual lei/alta valuta comunicat
terminarea lucrarilor, receptionate final sau recep?ie pentru par?i/obiecte de BNR pentru anul în care s-a încheiat contractul.
din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic ?i func?
ional, în ultimii 5 ani, calcula?i pâna la data limita de depunere a
ofertelor,realizata în baza a cel mult trei contracte de lucrari. Lista
principalelor lucrari similare, asa cum au fost definite anterior, a caror
valoare cumulata este de minim:
Lot 1= 863.138,00 lei fara TVA
Lot 2= 666.685,00 lei fara TVA
Lot 3= 466.049,00 lei fara TVA
Lot4 = 439.661,00 lei fara TVA
Lot5= 2.408.199,00 lei fara TVA
Lot6= 126.893,00 lei fara TVA
Lot7= 3.557.600,00 lei fara TVA
Lot8= 519.745,00 lei fara TVA
Lot9= 114.900,00 lei fara TVA
Declaratia va fi însotita de certificari de buna executie, care vor fi solicitate
si prezentate ulterior ofertarii, (copii ale partilor relevante din contracte/copii
ale proceselor verbale de receptie/recomandari)/documente
constatatoare/orice alt document, din care sa rezulte obligatoriu date
referitoare la:
- executarea lucrarilor in conformitate cu normele profesionale in domeniu si
ca au fost duse la bun sfarsit;
- partile contractante;
- obiectul contractului;
- perioada si locul executiei;
- valoarea.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte DUAE
completat, iar cerinta minima se va considera îndeplinita în mod cumulativ,
dar in concordanta cu angajamentul din Acordul de asociere (Formular 5) .
In cazul in care ofertantul are un contract realizat în comun cu alti
executanti (asociere), va prezenta documente relevante din care sa rezulte
valoarea lucrarilor execuate în nume propriu, ca procent din valoarea totala
a contractului.
Cerinta nr. 2 Modalitatea de indeplinire
Informatii privind asocierea, subcontractantii si terti sustinatori Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente:
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul
în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora,
economici, (inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul acordul de asociere (completarea - Formularului 5) si acordul de
participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau tert subcontractare (completarea Formularului 6).
sustinator, în conditiile prevazute în Legea nr.98/2016. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pt.
In cazul în care este depusa oferta de catre operatori economici care Solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de
participa în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia poate sa forma ale informatiilor cuoprinse in sectiunile DUAE, atat ale
contribuie la demonstrarea îndeplinirii criteriului referitor la experienta ofertantului/candidatului, cat si cele ale
similara, fara a se impune un prag valoric minim fiecaruia dintre acestia. subcontractantului/tertului sustinator.
Cerinta se va considera indeplinita prin cumul, prin insumarea valorilor Documentele justificative care probeaza cele asumate in
lucrarilor executate, la nivelul a cel mult 3 contracte prezentate de catre angajamente/acorduri vor fi solicitate de AC doar ofertantului
oricare dintre operatorii economici care participa in comun la procedura de clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
atribuire.
1. Prezentarea Acordului de asociere – completarea Formularului 5, din
care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va
îndeplini fiecare asociat (fizic, valoric si procentual din valoarea
contractului).
2. Prezentarea acordurilor de subcontractare - completarea Formularului 6.
În cazul aplicarii procedurii simplificate, operatorul economic poate sa
invoce sus?inerea unui/unor ter?/ter?i pentru maximum 50% din cerin?a
privind experien?a similara
Prezentarea DUAE - documentul unic de achizitii european furnizat în Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa
format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia fie exportat în calculatorul personal si apoi încarcat si transmis
Europeana, constând în declaratia pe propria raspundere a operatorului on-line împreuna cu oferta pâna la data limita stabilita pentru
economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie, în depunerea acesteia este: https://ec.europa.eu/growth/tools-
conformitate cu art. 193 din Legea nr.98/2016; databases/espd/filter. Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE
Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza postat pe site-ul www.e-licitatie.ro
pe capacitatile altor entitati, trebuie sa completeze un singur DUAE.
Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru
capacitatile uneia sau mai multor entitati (tert/terti sustinator/sustinatori, asociat/subcontractant/ter? sus?inator) atrage respingerea
subcontractanti) trebuie sa se asigure ca autoritatea contractanta primeste acesteia ca inacceptabila.
propriul sau DUAE împreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile
relevante pentru fiecare din entitatile pe care se bazeaza.
În cazul în care la procedura participa o asociere, trebuie prezentat un
DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în partile II-V pentru
fiecare dintre operatorii economici participanti
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 5/12


Fisa de date
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Prezentarea declaratiei ofertantului privind însusirea cerintelor tehnice si de calitate cuprinse în documentatia de atribuire si angajamentul
acestuia privind realizarea lucrarilor în conformitate cu aceste cerinte (Formularul 8).
2. Grafic fizic de executie a lucrarii
3. Specificarea perioadei de garantie a lucrarilor, care nu poate fi mai mica de 5 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la
receptia finala a lucrarii.
4. Indicarea în cadrul ofertei a faptului ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al
relatiilor de munca conform art.51, alin.2 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national în domeniul mediului se pot obtine de la Ministerul Mediului
– Agentia Nationala de Protectie a mediului sau de pe site-ul http://anpm.ro/Legislatie/legislatie.htm
Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatea in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.htm. În
cazul în care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitore la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii,
oferta va fi respinsa ca inacceptabila în baza art.137, alin.2, lit.d din Hotarârea nr.395/2016. Se vor completa formularele aferente: Formular
nr.9 Declaratie privind respectarea Reglementarilor nationale de mediu si Formular nr.10 Declaratie privind respectarea Reglementarilor din
domeniul social si al relatiilor de munca.
6.În conformitate cu prevederile art.123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, se solicita ofertantului sa elaboreze oferta în conformitate cu
prevederile documentatiei de atribuire si sa indice, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau financiara sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, prezentând în acest sens o declaratie.
Ofertele cu propuneri tehnice ce nu indeplinesc conditiile descrise mai sus vor fi declarate neconforme.
Nota: In toata documentatia, acolo unde specificatiile tehnice indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului
de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. În consecinta aceste
specificatii sunt considerate ca având mentiunea de ”sau echivalent”.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 6/12


Fisa de date
4.2.1. Prezentarea formularului de oferta – Formular 2, Anexa la formularul de oferta si Formular PF.
Oferta financiara se va prezenta în lei fara TVA si în euro fara TVA. Echivalenta leu/euro se determina conform cursului de schimb
comunicat de BNR cu 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertei.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.
4.2.2. Contract– PROPUNERE- însusit. Eventualele propuneri/observatii cu privire la clauzele contractuale se vor prezenta, în perioada
acordata pentru solicitarea de clarificari din partea ofertantilor. În cazul în care propunerile formulate la contract sunt în mod evident
dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, oferta este considerata neconforma.
Se va depune oferta completa, pentru toate categoriile de lucrari cuprinse în documentatia de atribuire.
4.2.3 Grafic valoric de executie a lucrarii
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Prezenta procedura se deruleaza INTEGRAL prin mijloace electronice în SEAP. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, si încarcate în SEAP numai de catre operatorii economici înregistrati.
Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic si numai pâna la data si ora limita de depunere a
ofertelor prevazuta în invitatia de participare.
In cazul in care din motive tehnice obiective datorate operatorului SEAP, nu este posibila transmiterea anumitor documente in format
electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante numai prin posta, la adresa: Primaria
municipiului Zalau, Piata Iuliu Maniu nr.3, cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 cu privire la regulile de comunicare si transmitere a
datelor.
Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat în calculatorul personal si apoi semnat cu semnatura
electronica extinsa, încarcat si transmis on-line în format ”.xml” împreuna cu oferta pâna la data limita stabilita pentru depunerea acesteia
este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro.
Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.
În conformitate cu prevederile art.123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, se solicita ofertantului sa elaboreze oferta în conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire si sa indice, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau financiara sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, prezentând în acest sens o declaratie.
NOTA: Conform art. 162, alin. 2, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta nu are dreptul de a lua în
considerare ofertele alternative. Nu sunt admise oferte alternative.
Termenul limita de depunere a ofertelor:
Termenul limita pentru incarcarea ofertelor este cel mentionat în invitatia de participare, publicata în SEAP.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1. In cazul în care exista doi sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor
admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitând ofertantilor în cauza reofertarea propunerii financiare
în SEAP, urmand a se încheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
2. Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit la Sectiunea I, din prezenta Fisa de
date. Autoritatea contractanta va posta raspunsurile însotite de întrebari în SEAP, conform art. 160, alin. 3 din Legea nr. 98/2016 si cu
respectarea prevederilor art. 103 alin, 2 din HG nr. 395/2016.
3.Modificarea contractului va fi posibila în conditiile art.221 din Legea nr. 98/2016.
4. Ofertantilor li se recomanda sa viziteze si sa inspecteze amplasamentul, pentru estimarea eventualelor cheltuieli proprii, a riscurilor si a
tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnico-economic, în conformitate cu datele din teren.
5. Oferta si documentele care o însotesc se depun on-line semnate cu semnatura electronica extinsa, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila în baza art. 137, alin. 2, lit. j din Hotarârea nr. 395/2016.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Zalau – Serviciul investitii, achizitii publice

Adresa postala: P-ta I Maniu nr.3, Localitatea: Zalau, Cod postal: 4700, Romania, Tel. +40 0260610550, Email: primaria@zalausj.ro, Fax: +40
0260661869, Adresa internet (URL): ww.zalausj.ro

Anexa B

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 7/12


Fisa de date
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii
aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord str. Iuliu
Coroianu, din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent str. Iuliu Coroianu, din Cartier D-va Nord, municipiul Zalau, corespunzator cerintelor din DALI,
-Refacerea partii carosabile
-Refacere trotuar existent
-Realizare retea de canalizare pluviala, inclusiv camine de racord, camine de schimbare de directie si camine de rupere de panta.
-Realizare sistem de canal tehnic din beton cu subtraversari de tuburi pentru instalatii electrice si fibra optica.
-Realizare spatii de parcare in zona unde se demoleaza garaje si a Punctului termic
Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre = 1085240,00 lei fara TVA
Defalcata astfel:
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 1051600,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 23130,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 10510,00 lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
val estimata = 1085240,00 lei
Def
•Chelt pt inv 1051600 lei
•PT 23130 lei
OS 10510 lei
Valoarea estimata fara TVA: 1,085,240.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 4 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 4 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 10510.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii


aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord str., A.
Barbolovici, din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, Cartier D-
va Nord str. A. Barbolovici, din Cartier D-va Nord municipiul Zalau”, corespunzator DALI
-Refacerea partii carosabile
-Refacere trotuar existent
-Realizare sistem de canal tehnic din beton cu subtraversari de tuburi pentru instalatii electrice si fibra optica.
-Realizare spatii de parcare in zona unde se demoleaza garaje
Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 899480,00 lei fara TVA
Defalcata astfel:
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 871600,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 19170,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 8710,00lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
val estimata = 899480.00 lei
Def
•Chelt pt inv 871600 lei
•PT 19170 lei
OS 8710 lei
Valoarea estimata fara TVA: 899,480.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 4 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 4 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 8710.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 8/12


Fisa de date
LOT NR. 3 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii
aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord str.,
Meteorologiei, din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, Cartier D-
va Nord str.Meteorologiei, din municipiul Zalau”, corespunzator DALI, în lungime de aproximativ 200 ml, lucrarile propuse constau în:
-Refacerea partii carosabile
-Refacere trotuar existent
-Realizare sistem de canal tehnic din beton cu subtraversari de tuburi pentru instalatii electrice si fibra optica.
-Realizare spatii de parcare in zona unde se demoleaza garaje
valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 537670,00 lei fara TVA
Defalcat astfel:
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 521000,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 11460,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 5210,00 lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
în lungime de aproximativ 200 ml, lucrarile

Valoarea estimata fara TVA: 537,670.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 3 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 4 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 5210.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii


aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord str., str.
Pietris din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, Cartier D-
va Nord str. Pietris, din municipiul Zalau”, corespunzator DALI, ” în lungime de aproximativ 150 ml, lucrarile propuse constau în:
-Refacerea partii carosabile,
-Refacere trotuar existent
-Realizare sistem de canal tehnic din beton cu subtraversari de tuburi pentru instalatii electrice si fibra optica.
-Realizare spatii de parcare in zona unde se demoleaza garaje
valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 600000,00 lei fara TVA
Defalcata astfel:
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 581400,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 12790,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 5810,00 lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
în lungime de aproximativ 150 ml, lucrarile

Valoarea estimata fara TVA: 600,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 3 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 3 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 5810.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 9/12


Fisa de date
LOT NR. 5 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii
aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord str.,
Dumbrava din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, Cartier D-
va Nord str. Dumbrava, din municipiul Zalau”, corespunzator DALI, ” în lungime de aproximativ 1567 ml, lucrarile propuse constau în:
-Refacerea partii carosabile
-Realizare trotuar nou si refacere trotuar existent
-Realizare retea de canalizare pluviala, inclusiv camine de racord, camine de schimbare de directie si camine de rupere de panta.
-Realizare sistem de canal tehnic din beton cu subtraversari de tuburi pentru instalatii electrice si fibra optica
-Realizare spatii de parcare
, valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 3437480,00 lei fara TVA
Defalcata astfel:
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 3330900,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 73270,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 33310,00 lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
în lungime de aproximativ 1567 ml, lucrarile

Valoarea estimata fara TVA: 3,437,480.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 6 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 6 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 33310.00 RON

LOT NR. 6 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii


aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord str., str.
Dumbravita din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, Cartier D-
va Nord str. str. Dumbravita, din municipiul Zalau”, corespunzator DALI, ” în lungime de aproximativ 143 ml, lucrarile propuse constau
în:
-Refacerea partii carosabile
-Refacere trotuar existent
-Realizare sistem de canal tehnic din beton cu subtraversari de tuburi pentru instalatii electrice si fibra optica.
-Realizare spatii de parcare in zona unde se demoleaza garaje
valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 180700,00 lei fara TVA
Defalcata astfel:
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 175100,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 3850,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 1750,00 lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
în lungime de aproximativ 143 ml,

Valoarea estimata fara TVA: 180,700.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 2 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 2 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 1750.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 10/12


Fisa de date
LOT NR. 7 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii
aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord str,
Torentului din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, Cartier D-
va Nord str. Torentului , din municipiul Zalau”, corespunzator DALI, ” în lungime de aproximativ 580 ml, lucrarile propuse constau în:
-Refacerea partii carosabile
-Realizare trotuar nou si refacere trotuar existent
-Realizare retea de canalizare pluviala, inclusiv camine de racord, camine de schimbare de directie si camine de rupere de panta.
-Realizare sistem de canal tehnic din beton cu subtraversari de tuburi pentru instalatii electrice si fibra optica.
-Realizare spatii de parcare
Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre: = 3671430,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 3557600,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 78260,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 35570,00 lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
în lungime de aproximativ 580 ml,

Valoarea estimata fara TVA: 3,671,430.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 5 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 35570.00 RON

LOT NR. 8 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii


aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord Alee intre str
S. Barnutiu si str Careiului din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, Cartier D-
va Nord str. Torentului , din municipiul Zalau”, corespunzator DALI, ” lucrarile propuse constau în:lucrarile propuse constau în:
-Refacerea partii carosabile
-Refacere trotuar existent
-Realizare retea de canalizare pluviala, inclusiv camine de racord, camine de schimbare de directie si camine de rupere de panta.
-Realizare sistem de canal tehnic din beton cu subtraversari de tuburi pentru instalatii electrice si fibra optica.
-Realizare spatii de parcare in zona unde se demoleaza garaje
valoarea estimata fara TVA (numai în cifre: = = 732610,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 709900,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 15610,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 7100,00 lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
onform DOCUM DALI,

Valoarea estimata fara TVA: 732,610.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 4 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 4 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 7100.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 11/12


Fisa de date
LOT NR. 9 DENUMIRE: : Executie cu proiectare aferent obiectivului de investitii
aferent obiectivului de investitii “Modernizare strazi si retele edilitare, accese
carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in Cartier D-va Nord trotuar str.
S. Barnutiu din municipiul Zalau”
1) DESCRIERE SUCCINTA
Executie cu proiectare aferent “Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, Cartier D-
va Nord trotuar str. S. Barnutiu , din municipiul Zalau”, corespunzator DALI, ” lucrarile propuse constau în:se va realiza trotuar ,
zid de sprijin, scari de acces.
Pe zidurile de sprijin de la intrarile in blocuri se vor realiza camasuieli din beton, se vor reface santurile din beton , spatiile verzi se vor
moderniza, strazile vor fi dotate cu mobilier urban, cosuri pentru deseuri. Solutiile tehnice vor fi adaptate astfel incat sa asigure accesul
persoanelor cu handicap
Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 118620,00 lei fara TVA
•Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 114900,00 lei fara TVA
•Proiect tehnic si detalii de executie: 2570,00 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 1150,00 lei fara TVA.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Conform documentatiei DALI

Valoarea estimata fara TVA: 118,620.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 2 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Durata contr= 2 luni de la data Ord de incep . Deoarece durata totala pt ob de inv ment este de 27 de luni, AC va emite Ordinul de
incepere a lucrarilor pe loturi functie de bugetul alocat in Lista de investitii anuala. Valoarea garantiei de participare: 1150.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-12-2017 09:35 Pagina 12/12