Sunteți pe pagina 1din 27

2.

1 Principalele surse de finanţare ale interprinderii

Tabel 2.5 Total surse de finanțare

2013 2014 2015


Lei % Lei % Lei %
Capitaluri 175917,161 83,53% 168798,966 80,94% 182965,481 84,24%
proprii
Datorii pe 32594,608 15,47% 37575,789 18,01% 33731,030 15,53%
termen
scurt
Datorii pe 2144,975 1,0% 2168,938 1,04% 480,532 0,2215%
termen lung

Total 210656,74 100% 208543,693 100% 217177,04 100%


finantare

Sursa:Prelucrare autor după relultatele financiare din perioada 2013-2015


prezente pe www.bvb.ro

Grafic 2.5 Structura surselor de finanțarea

Fondul de rulment=Active circulante-datorii pe termen scurt


2013 FRN=AC-DS=130877040-32308794=98568,246 LEI
2014 FRN=133780216-37935688=95844528 LEI
2015 FRN=124969387-32151457=92817,93 LEI
Necesar fond de rulment=Stocuri+Clienți-Datorii pe termen scurt
2013 NFR=16991024+64088,8-32308794=13824233,8 LEI
2014 NFR=18183176+74423,839-37935688=-19678 LEI
2015 NFR=20052419+77971,593-32151457=-12021066,4 LEI

2013 FRN > NFR ---SURPLUS DE RESURSE


2014 FRN > NFR –NU SE ACOPERĂ CHELTUIELILE ȘI NECESARUL DE
STOCURI
2015 FRN <NFR
Fondul de rulment pozitiv arată echilibru finaciar iar cel negativ atrage atenția
către lichidități.
Necesarul de fond de rulment negatic arată că nu se pot acoperi cheltuielile si
necesarul de stocuri.

INTERPRETARE
Finanțarea internă și externă a interprinderii BIOFARM SA , în
anul 2013 este de 210656,74 lei, în 2014 de 208543,693 lei iar în 2015 de
217177,04 lei.Finanțarea suferă o descreștere în 2014 , urmând să crească
în 2015.
Finanțarea internă este în proporție de 83,53% în anul 2013, în
2014 de 80,94% iar în 2015 de84,24%. Asfel se observă cum
interprinderea reusește să se autofinanțeze.
Finanțarea externă alcatuită din datorii pe termen scurt și datorii pe
termen lung în proporție de 16,47% în 2013, 19,06% în 2014, 15,76% în
2015.
Proporția cea mai mică de finanțare externă este reprezentată de
datoriile pe termen lung in valoare de 4794,445 în cei trei ani analizați.
2.2 Evoluția surselor de finanțare a interprinderii BIOFARM
SA in perioada 2013-2015
a)Structura capitalurilor proprii în perioada 2013-2015

Grafic 2.1 STRUCTURA SURSELOR DE FINANȚARE INTERNE

Tabel 2.1 TOTAL CAPITALURI PROPRII ÎN PERIOADA 2013-2015


Sursa:Prelucrare autor dupa relultatele financiare din perioada 2013-2015
prezente pe www.bvb.ro
INTERPRETAREA
Dupa cele prezenzentate in graficul 2.1 se poate spune că capitalul social din
anii 2013 și 2014 coincid, având valoarea de 109486,150 lei iar cel din anul
2015 scade ajungând la valoarea de 98537,535 lei.
Rezultatul reportat are aceeași valoare pe durata celor 3 ani fiind de 16844,294
lei.
Rezervele sufera modificari de la an la an , plecând de la suma de 25085,345
lei în 2013 ,crescând la 50926,562 lei în 2014 iar în 2015 scazând
considerabil la 38316,919 lei.
Rezultatul curent își păstrează valori aproapiate în toti cei trei ani : 25611,104
lei (2013), 26559,851 lei (2014), 28061,355 lei (2015).
Acțiunile proprii sunt în scădere , având impact negative, atingând în anul
2014 cea mai mare scădere .În anii 2013 și 2015 acțiunile proprii sunt de -
813 lei ,urmând ca în 2014 să aibă o valoare mult mai mare -10949,428 lei .
Astfel CAPITALUL SOCIAL reprezintă partea cea mai importantă de
constituire a capitalurilor proprii, urmând ca REZERVELE (investiție în
active imobilizante) , REZULTATUL REPORTAT, REZULTATUL
CURENT să aducă o contribuție importantă.

Structura capitalurilor proprii în cei trei ani analizați


b)Structura capitalurilor străine în perioada 2013-2015
Tabel 2.2 Datorii pe termen scurt

Sursa:Prelucrare autor după relultatele financiare din perioada 2013-2015


prezente pe www.bvb.ro

Grafic 2.2 Structură datorii pe termen scurt


Datoriile comerciale ocupă un loc important în structura datoriilor pe termen
scurt, fiind în proporția cea mai mare dintre componente.
Imprumuturile la instituțiile bancare sunt în valoare de 16,616 lei în anul 2013
iar în 2014 și 2015 lipsesc , asfel se dovedește că BIOFARM SA reușește să
își achite datoriile din capitalurile proprii.

Tabel 2.3 Datorii pe termen lung

Sursa:Prelucrare autor după rezultatele financiare din perioada 2013-2015


prezente pe www.bvb.ro

Grafic 2.3 Structura datorii pe termen lung


INTERPRETARE
In primii doi ani analizați ,2013 și 2014, se observă o valoare apropiată a
datoriilor pe termen lung 2144,975lei și 2168,938 lei iar în anul 2015 se
vede o scădere semnificativă a acestora la valoarea de 480,532 lei
(repezentată de provizioane).

Se observă ca impozitul amânat este principalul component al datoriilor pe


termen lung , având în 2013 valoarea de 1604,151 lei (74,78%), în 2014
valoarea de 1688,406 lei (77,85%) iar în 2015 fiind 0.
O altă componență semnificativă sunt provizioanele care în 2013 au valoarea
540,824 lei (25,21%), iar în 2014 și în 2015 scad la valoarea de 480,532 lei.

Tabel 2.4 Total datorii

Sursa:Prelucrare autor după relultatele financiare din perioada 2013-2015


prezente pe www.bvb.ro

INTERPRETARE

Datoriile interprinderii sunt în proporție de aproximativ 95% pe termen scurt,


cealaltă proporție de 5% fiind a doatoriilor pe termen lung din totalul
finațării externe.
Grafic2.4 Grafic total datorii
III.Analiza mutaţiilor în structura capitalurilor proprii
şi a factorilor de influenţă în anii 2013-2015

3.1 Structura capitalurilor proprii la BIOFARM SA în perioada 2012-2015

Capitalurile proprii arată efectiv averea pe care o deține societatea BIOFAR SA .


De aceea sunt o parte importanta în analiza situației societății.

A STRUCTURA CAPITALURI PROPRIIîIN MĂRIMI ABSOLUTE

Tabel 3.1 Structura capitalrilor proprii în perioada 2012-2015

2012 2013 2014 2015

Capital social 109486,150 109486,150 109486,150 98537,535

Ajustari capital 24983,008 0 0 0


social
Acțiuni proprii -813 -813 -10949,428 -813

Prime de -173,154 -173,154 -23211,174 -173,154


emitere
Rezerve din 493,677 493,677 493,677 1379,344
reevaluare
Rezerve 17986,516 25085,345 50926,562 38316,919

Rezultat -8138,713 16844,294 16844,295 16844,295


reportat
Rezultat curent 21036,200 25611,104 26559,851 28061,355

Repartizare -1133,614 -1429,442 1350,967 0


profit
Total capitaluri 164539,257 175917,161 168798,966 182965,481
proprii
Sursa:Prelucrare autor după relultatele financiare din perioada 2012-2015
prezente pe www.bvb.ro
B MODIFICĂRI RELATIVE ANUALE ALE FIECĂREI COMPONENTE ALE
CAPITALULUI PRORIU ÎN PERIOADA 2012-2015
Modificările care apar se calculează cu ajutorul unui indice.
Se calculează ca raport a diferenței dintre valoarea anului ce dorim să vedem
modificarile și anul la care ne raportam , îmultit cu 100.

SPRE EXEPMLU pentru calculul modificarilor apărute în 2014 față de 2013 se


folosește relația:

I=[(R2014- R2013)/ R2013]*100


TABEL 3.1.1 MODIFICĂRI ALE COMPONENTELOR –ANUAL

2013/2012 2014/2013 2015/2014


Capital social 0% 0% -10%
Ajustari capital social -100% 0% 0%
Acțiuni proprii 0% 1246,7% -92.2%
Prime de emitere 0% 13304,93% -99,5%
Rezerve din reevaluare 0% 0% 179,4%
Rezerve 39,46% 103% -24,7%
Rezultat reportat -306,96% 5,9% 0%

Rezultat curent 21,74% 3.7% 5,6%

Repartizare profit 26,096% -194.1% -100%

Grafic 3.1 .1 Modificări realizate în anul 2013 față de 2012


In anul 2013 față de 2012 se observă o creștere a rezultatului curent cu 21,74 și
a repartizării profitului (26,09), un rezultat reportat negativ, substanțial,(-306,9)
dar în schimb se observă o creștere a rezervelor.

Grafuc 3.1.2 Modificări realizate în anul 2014 față de 2013

In anul 2014 față de anul 2013 se vede o creștere pozitivă a primelor de emitere
datorat vânzării de acțiuni.

Grafuc 3.1.3 Modificări realizate în anul 2015 față de 2014


In anul 2015 față de anul 2014 creșc rezervele din reevaluare cu 179,4 iar primele din
emisiune scad cu -99,5.

Grafic 3.1.3 Evoluția în cele trei exerciții financiare


3.2 Analiza evoluției și structurile capitalurilor proprii și a
factorilor de influență

Capitalul social
De-a lungul celor 3 exerciții financiare s-a realizat o
modificare a capitalului social.Acestă scade cu 10% în anul
2015 fața de 2014.Aceasta scădere se datorează achiziției
de bunuri care să faciliteze desfășurarea în condiții cât mai
profesionale a activității.Totodată această scădere este dată
de utilizarea acestuia în scopul plății salariaților.

Ajustări capital social

În anul 2013 se înregistrează o scădere a ajustărilor de


capital social de 100% față de anul 2012.
Această scădere se datoreaza corectitudinii evaluării
activelor imobilizate, determinînd neînregistrarea
diferențelor aferente reevaluării.O altă cauză este dată de
diferentele de ajustare la inflatie a capitalului social.

ACȚIUNI PROPRII

Acestea scad semnificativ în anul 2014 față de 2013 cu


1246,7% datorită valorii acțiunilor .

Revin la valoarea de -813 lei , valoare prezentă în anii 2012, 2013, 2015
datorită prețului de achiziție a acțiunilor și a variației capitalului propriu.

PRIME DE EMITERE
Primele de emitere scad în 2014 față de 2013 cu
133304,9% datorită diferenței dintre valoare emisiunilor
de acțiuni și valoarea nominal a acestora.

În anii 2012, 2013,2013 valoarea acestora este de -173,154


lei.Astfel în anul 2013 față de anul 2012 nu se înregistrează
modificări ,dar în anul 2015 față de anul 2014 se
înregistrează o crestere semnificativă de la valoarea de -
23211,2 lei la valoarea de -173,54 lei.

REZERVE DIN REEVALUARE

Pe durata celor 3 ani studiați , doar în anul 2015 s-a observant o schimbare a
valorii acestora de la 493,677 lei în anii ,2013,2014 la 1379,344 lei.
Această creștere se datorează reevaluării acțivelor la valoare lor justă de 1379,344
lei.
Datorită subiectivismului dat de această operațiune, rezervele din reevaluare nu
sunt luate în considerare ca fiind pilon principal la mutațiile care succed în
capitalurile proprii.
Totodată în anul 2015, rulajul debitor al contului din bilanțul contabil 109 a adus o
creștere de 179,4% față de ceilalți ani.

REZERVE

REZERVELE sunt mai mult o operațiune contabilă la nivelul interprinderii.


Creșerea rezervelor în anul 2013 față de 2012 cu 39,46% cât ci cea din anul
2014 față de anul 2013 de 103% se datorează creșterii valorii nominale a
vechilor acțiuni în comparație cu actualele.
REZULTAT CURENT
În anul 2013 se observă o creștere cu 22,74% față de anul 2012, în anul 2014
față de 2013 o creștere de 3,7% iar în anul 2015 față de 2015 o scădere de
5,6%.
Această fluctuație se datorează vânzării de produse farmaceutice dar și de
principalii concurenți de pe piață.
Creșterile profitului sunt evidente odată cu creșterea vânzărilor iar scăderile
odață cu scaderea vânzărilor cât și apariția pe piață a altor concurenți cu
strategii de marketing mult mai bune sau cu prețuri și produse mult mai
atractive.
IV.Analiza mutaţiilor în structura resurselor
împrumutate şi a factorilor de influenţă în anii
2012-2015

3.1 Structura resurselor împrumutate la BIOFARM SA în perioada 2012-


2015

Resursele îmrumutate i-au naștere odată cu incapacitatea interprinderii de a-și


desfășura activitate utilizând capitalurile proprii.
Acesta resurște de a împrumutate provin de la instituții bancare/nebancare care
au capacitatea de finanțare sub formă de împrumut pe termen scurt și
împrumut pe termen lung în cazul BIOFAR SA .

4.1 Tabel resurse împrumutate (datorii pe termen scurt) în mărimi absolute


2012 2013 2014 2015
Datorii 29524,899 30821,922 36264,107 32469,979
comerciale
Împrumuturi 696,935 16,616 0 0
Provizioane 1106,823 1882,716 1311,682 121,087
Datorii privind 0 413,610 0 1139,964
imp pe profit
Total datorii pe 31328,657 32594,608 37575,789 33731,030
termen scurt

4.2 Tabel 2.3 Datorii pe termen lung

2012 2013 2014 2015


Imprumuturi 16,409 0 0 0
Impozit 2160,457 1604,151 1688,406 0
amanat
Provizioane 465,618 540,824 480,532 480,532
Total datorii 19035,01 2144,975 2168,938 480,532
pe termen
lung

4.3 Modificări anuale ale resurselor împrumutate


2013/2012 2014/2013 2015/2014
Datorii comerciale 4,4% 17,65% -10.4%
Împrumuturi -97,6% -100% 0%
Provizioane 70,1% -30,3% -90,7%
Datorii privind imp 0% -100% 100%
pe profit
Imprumuturi 0% 0% 0%
Impozit amanat -25.7% 5.25% -100%
Provizioane 16,15% -11.1% 0%
4.4 Grafic modificări auale în perioada 2012-2015

În urma celor prezentate se vede că în anul 2014 s-a atins punctul de maxim al
datoriilor comerciale înregistrate în cele 3 exerciții financiare.Se poate
afirma că în acest ani au existat cele mai mute datorii către furnizori
datorate cererii mari de produse farmaceutice .

Punctul de maxim între cele trei exerciții financiare este atins de aprovizioane
în anul 2013.Acestea sunt văzute ca, cheltuieli ,care au apărut în urma
surplusului de stoc care a expirat si nu mai poate fi utilizat.
Impozitul amânat ajunge la valoarea 0 în 2014 și 2015, având o scăderee
treptată din anul 2012.

DATORII COMERCIALE
În anul 2013 se înregistrează o creștere a acestora în raport cu anul 2012 de
4,4%, în anul 2014 în raport cu 2013 se înregistrează tot o creștere, fiind de
17,76%, iar în anul 2015 în raport cu anul 2014 se înregistrează o pierdere
de 10,4 %.
Această flucuație a datoriilor comerciale se datorează închiriieri de spați pentru
desfășurarea activității în diferite locuri ale țării.Spre exemplu în jud.Cluj s-
a înregistrat o rată de 1729 eur +TVA ÎN ANUL 2015 ., În Jud.Arad 600 eur
în anul 2013.

Împrumuturi pe termen scurt


Se observă o scădere drastică de la exercițiu financiar la exercițiu financiar ,
ajungând în anul 2015 să fie inexistente 0%.Scad de la valoarea de 696,963
lei în anul 2013 la valoarea 0 în anul 2015.
Astfel interprinderea BIOFARM SA reuște să iși desfășoare activitatea fară a
contracta noi împrumuturi.

Provizioane pe termen lung

Se observă ca în anul 2013 față de anul 2012 exista o crestere de


16,15% a valorii provizioanelor, urmată de o scadere în anul
2014 față de 2013 de 11,1% iar în anul 2015 față de 2014 acestea
lipsesc.
Fluctuațiile acestora se datorează contravalorii concediilor de
odihană aferente fiecărui an neefectuate de salariații companiei
până la finele fiecărui exercițiu financiar.Sunt adăugate și
bonusurile acordate funcționărilor, echipei de management,
vânzări a companiei BIOFARM SA .
Totodata societatea BIOFARM SA crează un provizion în valoare
de 736,940 lei , pentru produsele finite ce urmează a fi returnate
Companiei datorită ambalajelor care nu sunt în vigoare cu legislația
de punere pe piață.
V CONCLUZII

Societatea SC BIOFARM SA ocupă un loc fruntaș


printre cei mai importanți producători de produse
farmaceutice din România.
Produsele produse de această societate sunt dintr-o
gamă foarte largă , plecând de la capsule gelatinoase
moi până la drajeuri.
In cadrul companiei , salariații își desfășoară activitatea
la cele mai înalte nivele ale calității datorită
trainingurilor , schimburilor de experiență pe care
societatea le asigură pentru a-și îmbunătății calitatea
produselor și a alinia oferta cu cererea de pe
piața.Astfel compania este dispusă să acopere
cheltuielile cu perfecționarea angajaților.
Chiar dacă există fluctuații ale rezultatului financiar ,
BIOFARM SA înregistrează profit la încheierea celor
trei exerciții financiare.
Se observă cum compania reușește să își achite din
datoriile pe termen scurt și pe termen lung , datorită
lichidităților de care dispune .Aceste datorii se
datorează cheltuielilor de cercetare aferente
dezvoltării de noi produse cât și poziției
schimbătoare a pieței.
Anii 2013 și 2015 sunt cei mai prolifici dintre cei trei,
în 2014 înregistrându-se o scădere a capitalurilor
proprii.
VI BIBLIOGRAFIE
1. Emil Horomnea, „Introducere în contabilitate”, Ed.TIPO Moldova, Iaşi,
2012
2. Prof. Dr. Gheorghe Filip, „FINANŢE”-Suport curs, anul II, anul universitar
2016-2017
3. Dumitru Bucătaru, ,,Finanțele interprinderii”, Ed.Tipo Moldova, Iași,2015

4. http://www.biofarm.ro/Profilul-companiei-s8-ro.htm
5. http://www.biofarm.ro/Istoric-s9-ro.htm
6. http://www.biofarm.ro/Obiective-s100-ro.htm
7. http://www.biofarm.ro/Piata-interna-s12-ro.htm
8. http://www.biofarm.ro/Export-s13-ro.htm
9. http://www.biofarm.ro/2016-s165-ro.htm
10. http://www.biofarm.ro/Informatii-Generale-s66-ro.htm
11. http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsD
etails.aspx?s=BIO