Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

CLASA: I
PROPUNĂTOR: prof. ONEL MARIA-ANTOANETA
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30, fără
trecere peste ordin
TIPUL LECŢIEI: formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi.

OBIECTIVE CADRU:
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul
matematic;
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii
în contexte variate.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:


 Să înţeleagă sistemul poziţional de formare a numerelor naturale formate din zeci
şi unităţi;
 Să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-30, fără trecere peste
ordin;
 Să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate;
 Să compună oral probleme pornind de la o imagine sau un exerciţiu dat;
 Să manifeste o atitudine pozitivă şi disponibilitate faţă de utilizarea numerelor.

OBIECTIVELE OPERATIONALE:

 cognitive:

O1 – să ordoneze descrescător numere date;


O2 – să identifice locul numerelor în şirul numerelor naturale;
O3 - să opereze cu noţiunile şi expresiile matematice învăţate: termeni, sumă, rest sau
diferenţă, descăzut, scăzător, mai
mare, mai mic;
O4– să efectueze corect exerciţii de adunare şi de scădere, folosind dacă va fi cazul,
riglete şi/sau beţişoare, pentru o mai
bună înţelegere a tehnicii de calcul;
O5 – să rezolve o problemă, folosind numere din concentrul 0-30;
O6 – să compună oral o problemă pornind de la o imagine sau un exerciţiu dat;

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


 afective:

O7 – să manifeste interes, curiozitate pentru aflarea rezultatelor problemelor şi


exerciţiilor

STRATEGIA DIDACTICA:

1. Resurse procedurale:

a. Metode şi procedee:
- Jocul didactic, explicaţia, exerciţiul, conversaţia;
- problematizarea, demonstraţia, algoritmizarea, analiza;
- observarea, munca independentă diferenţiată, exerciţiul de creaţie.
b. Forme de organizare: individual, pe grupe de 3-4
elevi, în perechi, frontal

2. Resurse materiale:
-manual, caiet, culegere, markere, planşe didactice cu numerele
naturale de la
0 la 10, planşe ilustrative, fişe de lucru, tablă, fişe de muncă
independentă

3. Resurse bibliografice: ▪ Curriculum National


▪ „Matematică – clasa I” (manual), Dumitru Pârâială, Viorica
Pârâială, Editura Euristica, 2006
▪ „Matematică– clasa I – caiet special”, Elena Nica, Diana
Ciudoiu Ed. Carminis, 2004
▪ Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura
Didactică şi Pedagogică

4. Resurse umane: 21 elevi

5. Forme şi tehnici de evaluare:


 observaţia sistematică
 proba scrisă
 proba orală
 evaluare de către colegi

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Ob. Continutul şi strategia didactică Evaluare


1. Momentul Asigur condiţiile optime pentru buna
organizatoric desfăşurare a lecţiei de matematică.

2.Reactualizarea - Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi la Evaluare


cunoştinţelor: matematică? individuală
R: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de Aprecieri
la 0 până la 30. individuale şi
-verificarea temei Ex 3, 6 pag 58- caiet special -temă generale
scrise;
O2 În timp ce verific temele, elevii lucrează
-verificarea muncii următoarea fişă de muncă independentă: (Anexa
independente. 1)
O3
Verific corectitudinea şi aspectul temei,
O4 evidenţiez elevii care au caiete îngrijite.
Verific munca independentă.

Vă propun să continuăm cu o ghicitoare… Evaluare


3. Captarea atenţiei frontală
elevilor „În grădiniţa cu flori
Au înflorit douăzeci de bujori
O5 Mai stau gata-mbobocite
Cinci lalele rumenite
Câte flori eu voi avea
În buchet când ţi-l voi da?” R : 25

4. Anunţarea
titlului lecţiei şi Copiii vor fi anunţaţi că astăzi vor efectua
anunţarea adunări şi scăderi cu numerele din concentrul 0-
obiectivelor 30.
Pe parcursul lecţiei, elevii vor efectua adunări
şi scăderi fără trecere peste ordin, folosind
numere naturale din concentrul 0-30, vor
compune probleme după imagini şi exerciţii date,
vor lucra în perechi şi vor completa fişe.

5. Dirijarea - Pentru a nu greşi la calcule, vom începe cu o Evaluare pe


consolidării „gimnastică a minţii”. grupe
cunoştinţelor Grupa elevilor de nivel scăzut –activitate Evaluare
directă frontală

19-5= 20+10= 18+0= 23+3=


- Număraţi din 5 în 5, în ord. crescătoare! R: 0,
© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională
5, 10, 15, 20, 25, 30.
- Aflaţi suma numerelor: 16 şi 3 R: 19
O2 - Aflaţi diferenţa numerelor: 25 şi 5 R: 20
- Care sunt vecinii lui 9? R: 8
Evaluare
şi 10
frontală pe grupe
- Aflaţi diferenţa dintre vecinii lui 9! R:2

Grupa elevilor de nivel mediu şi înalt –


activitate directă
O3
- Care este succesorul lui 10? R: 11
- Cu cât e mai mare 15 faţă de 5? R: cu
10
- Cât să adun la 12 ca să obţin 14? R: 2
- Din cine scad 10 ca să mai rămân cu 20? Evaluare
R: din 30 frontală
O4 - Dublaţi numărul 10... R: 20
- Aflaţi triplul lui 5... R: 15
- Sfertul lui 20 R: 5
- Câte zile are săptămâna? R:7
- Dacă azi e joi, ce zi va fi poimâine? R:
sâmbătă

Citesc elevilor o poezie: „Punguţa cu doi bani”.


Sarcina elevilor este de a recunoaşte
O5 terminologia specifică matematicii.
„Ştiţi voi povestea cu punguţa Evaluare
Cu găina şi băbuţa? frontală şi
Ce voiau prin adunare individuală
Să facă câştigul mare?
Şi atunci moşul din poveste Evaluare
A scos repede din zestre individuală prin
Termenii (C-aşa se cheamă) calificative
Ce se-adună şi-apoi du-mă
La punguţă, unde-o sumă
Mă aşteaptă ca s-o număr.”
Elevii recunosc termenii matematici:
Adunare, termeni, sumă.

JOC DIDACTIC:
O4 Într-un coşuleţ sunt mai multe jetoane în forma
de animale. Pe fiecare jeton este scrisă o operaţie
de adunare sau scădere. Elevii au ca sarcină Evaluare
recunoaşterea animalului, să specifice dacă este frontală şi
sălbatic sau domestic şi rezolvarea operaţiei. reciprocă
Elevii ascultă regulile jocului.
Elevii participă activ la desfăşurarea jocului
propus.

Propun spre rezolvare ex 1 din fişa de evaluare.


(Anexa 2)

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Evaluare
Arăt elevilor 2 imagini (ANEXA 3) pe baza individuală prin
O6 cărora ei vor compune 2 probleme. calificative
Elevii vor compune oral problemele.

Propun spre rezolvare ex 2 din fişa de evaluare.


(Anexa 2)

JOC DIDACTIC:
Calculează şi ordonează fluturaşii(activitate pe
O4 grupe)
Scopul: consolidarea operaţiilor de adunare şi Evaluare
scădere în concentrul 0 – 30, fără trecere peste frontală şi
ordin. reciprocă
Sarcina didactică rezolvarea unor exerciţii de
adunare şi scădere.
Desfăşurare: elevii sunt împărţiţi în grupe de
câte 4. fiecare grupă primeşte patru jetoane
(fluturi) pe care sunt scrise operaţii de adunare şi
scădere. Elevii calculează şi scriu rezultatul.
Rezultatele trebuie aşezate apoi în ordine
crescătoare şi descrescătoare şi apoi comparate.
(Anexa 6)

6. Obţinerea Activitate transdisciplinară (în perechi): JOC Evaluare


performanţei DIDACTIC: frontală şi
Calculaţi şi găsiţi locul petalei pentru a alcătui reciprocă
O4 floarea (Anexa 4). Pe o coală de polistiren sunt
desenate 3 flori; pe mijlocul florii este scris un
număr între 0-30. Elevii, impărţiţi în 3 grupe
(rânduri de banci) vor primi petale pe care sunt
scrise operaţii de adunare şi scădere. (fiecare
rând – petale de aceeaşi culoare dar cu rezultate
diferite) Ei au ca sarcină sa potrivească petalele
cu mijlocul florii. Este declarat caştigător rândul
care a potrivit cel mai repede petalele cu floarea.

7. Evaluarea Verific frontal corectitudinea rezolvării sarcinii


performanţei O6 impuse de joc.

8. Asigurarea Alegeţi un exerciţiu de adunare sau scădere de pe Evaluare


retenţiei şi a panou şi alcătuiţi oral o problemă după el. frontală
transferului Propun tema pentru acasă (aceasta va fi scrisă pe
nişte foi pe care le voi împărţi elevilor- Anexa 5)
Explic sarcinile pe care la presupune tema.

9. Evaluarea Solicit elevilor să aprecieze participarea colegilor


activităţii la lecţie şi să le acorde calificative, care vor fi
înscrise în catalogul zilnic al clasei.
Voi face analiza activităţii, evidenţiind
punctele tari (realizările) şi punctele slabe
© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională
(lucrurile care mai trebuie consolidate).

Anexa 1
FISA DE LUCRU – nr 1

Numerele naturale de la 0 la 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Coloreraza:
 Vecinii numarului 11
 Numarul care se afla intre 24 si 26
 Numarul cu 12 mai mare decat 14
 Numarul cu 8 mai mic decat 28

FISA DE LUCRU – nr 2

Numerele naturale de la 0 la 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Coloreraza:
 Vecinii numarului 23
 Numarul care se afla intre 15 si 17
 Numarul cu 11 mai mare decat 15
© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională
 Numarul cu 6 mai mic decat 16

Anexa 2
FISA DE EVALUARE

1. Calculati:

14+ 26- 8+ 17- 12+ 29-


13 5 11 12 16 14
     

2.

FISA DE EVALUARE

1. Calculati :

27 – 14 = 2 + 24 = 26 – 15 =
16 + 13 = 18 – 17 = 23 – 3 =

2.

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


=

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Anexa 3

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Anexa 3

Anexa 4
© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională
3+
15
10
+8 18
-0
29 18
-
13+ 11
7+
12 11
11
15 + 14
+ 14 +4 6+
10 12
28 -
28
25 25 - 5
-3 0 11 +
12
29 - 23
5+
20
4
23 +0

3
+ 25 -
20 2

13
26 -
+
3
10

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională