Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA HORODNIC DE SUS

Adresa postala: comuna Horodnic de Sus, str. Centru, nr. 1057, judetul Suceava, Localitatea: Horodnic de Sus, Cod postal: 727305, Romania, Punct(e)
de contact: VALENTIN-PETRICA LUTA, Tel. +40 0230/415311, Email: comunahorodnicdesus@yahoo.com, Fax: +40 0230/415313, Adresa profilului
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Unitate administrativ teritoriala

Activitate (Activitati)
Altele: Administratie publica locala

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2018 16:35 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului "Construire poduri peste paraul Pozen, in comuna
Horodnic de Sus, judetul Suceava"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Locul principal de prestare: Comuna Horodnic de Sus

Codul NUTS: RO215 - Suceava

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de
investitie "Construire poduri peste paraul Pozen, in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava", finantat prin Programul National de
Dezvoltare Locala.
-Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
-Elaborarea Proiectului Tehnic (PT), a caietelor de sarcini (CS), a detaliilor de executie (DDE), a Programului de control al calitatii lucrarilor,
a listelor de cantitati pentru lucrari
-Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari si in perioada de executie a lucrarilor.
Valoarea estimata: 74.000 lei, din care: proiect tehnic si detalii de executie = 69.000 lei, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii = 0 lei, asistenta tehnica din partea proiectantului = 5.000 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de
investitie "Construire poduri peste paraul Pozen, in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava", finantat prin Programul National de
Dezvoltare Locala.
Serviciile vor consta in:
-Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor
-Elaborarea Proiectului Tehnic (PT), a caietelor de sarcini (CS), a detaliilor de executie (DDE), a Programului de control al calitatii lucrarilor,
a listelor de cantitati pentru lucrari
-Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari si in perioada de executie a lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 74,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2018 16:35 Pagina 2/7


Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare (cf. art. 35 alin. (3) lit. a) din H.G. 395/2016): 740,00 lei
Valabilitatea GP: cel putin 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor inclusiv, cu posibilitatea de prelungire la solicitarea AC.
Constituire GP (cf. art. 36 din H.G. 395/2016): prin virament bancar (date Autoritatea Contractanta: cont Trezoreria Radauti
RO76TREZ5955006XXX000891, CUI 15562708) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii. In conformitate cu art. 36 alin.
(6) din H.G. 395/2016, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria Autoritatii Contractante a sumei in numerar.
Echivalenta garantiei de participare depusa intr-o alta valuta se face la cursul afisat de BNR cu 1 (una) zi inainte de data publicarii anuntului
de participare in SEAP. Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor. Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertelor. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de
valabilitate a ofertelor, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul
refuza extinderea valabilitatii garantiei de participare, acesta va fi exclus din procedura. Autoritatea Contractanta are obligatia de a retine
garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 37 din H.G. 395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.
Cuantumul GBE (cf. art. 39 alin. (4) din H.G. 395/2016): 10% din pretul contractului, fara TVA.
Modalitatea de constituire (cf. art. 40 alin. (1) si (2) din H.G. 395/2016): Garantia de buna executie se poate constitui prin virament bancar
sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul in care valoarea
Garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei, Autoritatea Contractanta accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a
sumei in numerar.
Restituirea Grantiei de buna executie se face cf. prevederilor art. 42 din H.G. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat – Programul National de Dezvoltare Locala si bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

?H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice
?O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice
?Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
?Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2018 16:35 Pagina 3/7


Fisa de date
a) Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese prevazute
de art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul consolidat al statului si bugetul local.
c) Certificat de cazier judiciar pentru ofertant si reprezentantul legal al acestuia.

NOTA: Persoanele fata de care se va raporta ofertantul cu privire la art. 60 din Legea 98/2016 sunt: Primar – Luta Valentin-Petrica,
Viceprimar – Lungoci Stefan-Adrian, Secretar – Scheul Gheorghe-Adrian, Contabil/ viza CFP – Olenici Cristina Lenuta, consilieri locali:
Badelita Ioan, Calance Dumitru, Calance Vasile, Calancea Nicolae-Mircea, Calugarean Vasile-Ionel, Cotos Eugen, Crut Teodor, Grigorean
Gavril, Onica Ioan, Onica Gheorghe, Popescu Ionel, Sotropa Traian Dumitru, Cirstian Mihai. Membrii comisiei de evaluare: Prelipcean
Andreea Gabriela (referent) – presedinte, Hapciuc Lenuta Daniela (referent) – membru, Dari Oana (referent superior) – membru, Sotropa
Adrian Gheorghe (referent) – membru supleant, Botezat Adela Angelica (referent) – membru supleant.
NOTA: In cazul in care in tara de rezidenta nu se emit certificari specifice privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si
bugetul local, ofertantii straini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autoritati competente din tara in care sunt rezidenti, prin
care sa dovedeasca indeplinirea cerintei, in conformitate cu prevederile legale in tara in care este stabilit.
Certificatele de atestare fiscala trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu are obligatii restante de plata catre bugetul consolidat al statului,
respectiv bugetul local la data prezentarii lor.
Conform prevederilor art. 170 si 183 din Legea 98/2016, subcontractantii si tertii sustinatori declarati nu trebuie sa se afle in situatiile
prevazute de art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
NOTA: Ofertantii vor prezenta Document DUAE si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016.
Ulterior, la solicitarea AC, ofertantul clasat pe locul 1 la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative conform DUAE
privind neincadrarea in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese, documente care sa ateste lipsa datoriilor cu privire la plata
impozitelor, taxelor locale si catre bugetul consolidat al statului la data prezentarii, cazierul judiciar al ofertantului si al persoanelor ce au
putere de decizie si reprezentare al acestuia, conform cu informatiile din certificatul constatator ORC, dupa caz documente care
demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea
98/2016.
Atentionari speciale:
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se
va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu
DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente deforma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE,
atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/ tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea
corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: prezentare DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa finalizarea
evaluarii ofertelor sa prezinte documentele justificative, respectiv:

1. Dovada inregistrarii operatorului economic


Pentru persoane fizice/juridice romane:
Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, care sa contina informatii valabile la data
prezentarii acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
Pentru persoane fizice/juridice straine:
a) documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta
profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta in copie, anexandu-se
si traducerea autorizata in limba romana), se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do .
b) Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

NOTA: Dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei, respectiv parti
executate integral din contract - se vor prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti conform prevederilor Art. 174 din Legea 98/2016.

Modalitate de indeplinire: Prezentare informatii in cadrul DUAE, ulterior, la solicitarea autoritatii contractante dupa finalizarea evaluarii
ofertelor, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta documente justificative conform cu informatiile prezentate in cadrul
DUAE.
Conform prevederilor Art. 172 alin. 4 din Legea 98/2016, autorizarile subcontractantului sunt luate in considerare in conditiile in care acesta
executa integral partea de contract supusa autorizarii.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2018 16:35 Pagina 4/7


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara (art. 179 litera b): Lista principalelor Se prezinta DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii
servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta
cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de
Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care
mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale ofertantul a fost responsabil.
decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat. Prin Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe
lista serviciilor, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati primul loc dupa etapa de evaluare are obligatia de a prezenta
pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost prestate la documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin
nivelul unuia sau mai multor contracte, servicii similare cu cele ce fac DUAE.
obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura (servicii de Acestea pot fi: Copii dupa contracte/ parti relevante din
proiectare faza proiect tehnic pentru constructie/reabilitare poduri), in contracte/ recomandari din partea beneficiarilor/ certificari/ orice
valoare cumulata de min. 70.000 lei. alt document ce prezinta informatii relevante cu privire la
indeplinirea cerintei de calificare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile
eventual, intentia sa o subcontracteze. subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat,
sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si
propusi. semnat in mod corespunzator de catre fiecare din acestia.
Subcontractantul precizeaza in DUAE informatiile aferente
criteriilor de calificare pe care le indeplineste, mentionand
numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru
partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant
nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va
prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in
motivele de excludere.
Ofertantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, si acordul de
subcontractare.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat
castigator, la solicitarea autoritatii contractante.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si Se prezinta DUAE completat de ofertant in care se vor include
profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182-184 informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte,
din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si
respective, completat conform Formularelor nr. 4 si 5, dupa caz. Persoana angajamentul ferm ale tertului sustinator (impreuna cu
ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia documente anexe la angajament, transmise acestora de catre
care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor tet/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va
art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. materializa sustinerea acestuia/acestora).
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind
nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate
in trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor
sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale,
fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a
duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat
sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale
pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul
concret in care va realiza acest lucru).
Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat
castigator, la solicitarea autoritatii contractante
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2018 16:35 Pagina 5/7


Fisa de date

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 50.00% 50.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: a) Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare,
respectiv 50 puncte.
b) Pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), punctajul se calculeaza dupa algoritmul:
Punctaj financiar oferta N = (pret minim/ pret oferta N) x 50
Preturile care se compara sunt preturile ofertate, fara TVA.
2 Experienta expertilor- 50.00% 50.00
cheie
Descriere: Experienta expertului-cheie, concretizata in numarul de proiecte similare in care respectivul expert a indeplinit
acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract. Expertul-cheie a carui experienta va fi
punctata: sef proiect/coordonator proiect
Algoritm de calcul: a) Pentru implicarea intre 2 si 4 proiecte/contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care
constituie obiectul contractului (constructie/reabilitare poduri, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului
de investitii obiect al prezentei proceduri) si in care sa fi avut atributii de sef proiect/ coordonator proiect, se va acorda ¼ din
punctajul maxim alocat – 12,5 puncte
b) Pentru implicarea intre 5 si 7 proiecte/contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul
contractului (constructie/reabilitare poduri, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de investitii obiect al
prezentei proceduri) si in care sa fi avut atributii de sef proiect/ coordonator proiect, se va acorda 1/2 din punctajul maxim
alocat – 25 puncte
c) Pentru implicarea in peste 7 proiecte/contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul
contractului (constructie/reabilitare poduri, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de investitii obiect al
prezentei proceduri) si in care sa fi avut atributii de sef proiect/ coordonator proiect, se va acorda punctajul maxim alocat –
50 puncte

Nota: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertului-cheie, ofertantii vor depune Formularul 7, precum si extras
din SF/DALI/PT, pagini de semnaturi, recomandari sau alte documente relevante pentru fiecare contract prezentat in
vederea acordarii punctajului.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se depune semnata electronic in SEAP. Ofertantul trebuie sa prezinte o propunere tehnica distincta, prin care se obliga
sa faca dovada conformitatii serviciilor care urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. In cazul in care propunerea
tehnica nu satisface in mod corespunzator cerintele solicitate prin caietul de sarcini, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge ca fiind
considerata neconforma.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2018 16:35 Pagina 6/7


Fisa de date
Oferta financiara va fi prezentata completand rubrica aferenta din SEAP (se va depune in forma criptata in SEAP). Valoarea va fi specificata
in lei, fara TVA.
Ofertantul va prezenta propunerea financiara conform specificatiilor din Caietul de sarcini (formularul de oferta).
Ofertantii au obligativitatea de a depune oferta pentru serviciile de proiectare. Stabilirea ofertei castigatoare se va face prin aplicarea
factorilor de evaluare prevazuti in anuntul de participare.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage
incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obligatia sa se
inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.
AC accepta numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.
DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea
financiara vor fi transmise in format electronic/ prin mijloace electronice. DUAE poate fi accesat din Sectiunea "Detalii procedura" a anuntului
de participare, fiind atasat in format editabil.
Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in functie de calitatea acestuia – asociat/tert/subcontractant.
Formularul de contract se va depune insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor
accepta numai in masura in care acestea nu vor fi in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.
! Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-
licitatie.ro ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele
de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.
In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea/entitatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele
care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV,
Sectiunea a 13–a din Legea nr. 98/2016/ Capitolului V. Orice COMUNICARE, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt
transmise in scris, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMUNICARE sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.
Pentru transmiterea comunicarii ofertantului/participantului la procedura a rezultatului evaluarii fazei precum si a motivelor de respingere,
autoritatea/entitatea contractanta va proceda la accesarea sectiunii „Intrebari”- din detaliul anuntului de participare/anuntului simplificat si la
incarcarea documentului, semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe certificat calificat, intitulat „Comunicare rezultat faza de
evaluare ...”, prin care se aduc la cunostinta ofertantului motivele respingerii, si prevederile legale asociate acestora. Ulterior, pentru
definitivarea fazei procedurale utilizatorul va actiona optiunea de respingere, marcata in sistem prin semnul „ - ”.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016, 5 zile de la luarea la cunostinta despre documentul/decizia autoritatii
contractante considerata nelegala.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Horodnic de Sus

Adresa postala: Sat Horodnic de Sus, Localitatea: Horodnic de Sus, Cod postal: 727305, Romania, Tel. +40 230415311, Email:
comunahorodnicdesus@yahoo.com, Fax: +40 230415311

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2018 16:35 Pagina 7/7