Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

COMUNA HORODNIC DE SUS

Adresa postala: comuna Horodnic de Sus, str. Centru, nr. 1057, judetul Suceava, Localitatea: Horodnic de Sus, Cod postal: 727305, Romania, Punct(e) de contact: VALENTIN-PETRICA LUTA, Tel. +40 0230/415311, Email: comunahorodnicdesus@yahoo.com, Fax: +40 0230/415313, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Unitate administrativ teritoriala

Activitate (Activitati)

Altele: Administratie publica locala

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

Fisa de date

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului "Construire poduri peste paraul Pozen, in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Locul principal de prestare: Comuna Horodnic de Sus

Codul NUTS: RO215 - Suceava

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de investitie "Construire poduri peste paraul Pozen, in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava", finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala.

- Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor

- Elaborarea Proiectului Tehnic (PT), a caietelor de sarcini (CS), a detaliilor de executie (DDE), a Programului de control al calitatii lucrarilor,

a listelor de cantitati pentru lucrari

- Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari si in perioada de executie a lucrarilor.

Valoarea estimata: 74.000 lei, din care: proiect tehnic si detalii de executie = 69.000 lei, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii = 0 lei, asistenta tehnica din partea proiectantului = 5.000 lei.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)

Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor la obiectivul de investitie "Construire poduri peste paraul Pozen, in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava", finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala. Serviciile vor consta in:

- Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor

- Elaborarea Proiectului Tehnic (PT), a caietelor de sarcini (CS), a detaliilor de executie (DDE), a Programului de control al calitatii lucrarilor,

a listelor de cantitati pentru lucrari

- Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari si in perioada de executie a lucrarilor.

Valoarea estimata fara TVA: 74,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Fisa de date

Cuantumul garantiei de participare (cf. art. 35 alin. (3) lit. a) din H.G. 395/2016): 740,00 lei Valabilitatea GP: cel putin 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor inclusiv, cu posibilitatea de prelungire la solicitarea AC. Constituire GP (cf. art. 36 din H.G. 395/2016): prin virament bancar (date Autoritatea Contractanta: cont Trezoreria Radauti RO76TREZ5955006XXX000891, CUI 15562708) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii. In conformitate cu art. 36 alin. (6) din H.G. 395/2016, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria Autoritatii Contractante a sumei in numerar. Echivalenta garantiei de participare depusa intr-o alta valuta se face la cursul afisat de BNR cu 1 (una) zi inainte de data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertelor. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertelor, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii garantiei de participare, acesta va fi exclus din procedura. Autoritatea Contractanta are obligatia de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 37 din H.G. 395/2016.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Cuantumul GBE (cf. art. 39 alin. (4) din H.G. 395/2016): 10% din pretul contractului, fara TVA. Modalitatea de constituire (cf. art. 40 alin. (1) si (2) din H.G. 395/2016): Garantia de buna executie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul in care valoarea Garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei, Autoritatea Contractanta accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a sumei in numerar. Restituirea Grantiei de buna executie se face cf. prevederilor art. 42 din H.G. 395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat – Programul National de Dezvoltare Locala si bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

? H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului- cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

? O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice

? Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

? Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Fisa de date

a) Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese prevazute

de art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

b)

Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul consolidat al statului si bugetul local.

c)

Certificat de cazier judiciar pentru ofertant si reprezentantul legal al acestuia.

NOTA: Persoanele fata de care se va raporta ofertantul cu privire la art. 60 din Legea 98/2016 sunt: Primar – Luta Valentin-Petrica, Viceprimar – Lungoci Stefan-Adrian, Secretar – Scheul Gheorghe-Adrian, Contabil/ viza CFP – Olenici Cristina Lenuta, consilieri locali:

Badelita Ioan, Calance Dumitru, Calance Vasile, Calancea Nicolae-Mircea, Calugarean Vasile-Ionel, Cotos Eugen, Crut Teodor, Grigorean Gavril, Onica Ioan, Onica Gheorghe, Popescu Ionel, Sotropa Traian Dumitru, Cirstian Mihai. Membrii comisiei de evaluare: Prelipcean Andreea Gabriela (referent) – presedinte, Hapciuc Lenuta Daniela (referent) – membru, Dari Oana (referent superior) – membru, Sotropa Adrian Gheorghe (referent) – membru supleant, Botezat Adela Angelica (referent) – membru supleant. NOTA: In cazul in care in tara de rezidenta nu se emit certificari specifice privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat si bugetul local, ofertantii straini au dreptul de a prezenta orice document eliberat de autoritati competente din tara in care sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei, in conformitate cu prevederile legale in tara in care este stabilit. Certificatele de atestare fiscala trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu are obligatii restante de plata catre bugetul consolidat al statului, respectiv bugetul local la data prezentarii lor. Conform prevederilor art. 170 si 183 din Legea 98/2016, subcontractantii si tertii sustinatori declarati nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. NOTA: Ofertantii vor prezenta Document DUAE si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016. Ulterior, la solicitarea AC, ofertantul clasat pe locul 1 la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative conform DUAE privind neincadrarea in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese, documente care sa ateste lipsa datoriilor cu privire la plata

impozitelor, taxelor locale si catre bugetul consolidat al statului la data prezentarii, cazierul judiciar al ofertantului si al persoanelor ce au putere de decizie si reprezentare al acestuia, conform cu informatiile din certificatul constatator ORC, dupa caz documente care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. Atentionari speciale:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se

va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente deforma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/ tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, sa reiasa ca

operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: prezentare DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentele justificative, respectiv: 1. Dovada inregistrarii operatorului economic Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, care sa contina informatii valabile la data prezentarii acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Pentru persoane fizice/juridice straine:

a) documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta

profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta in copie, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana), se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do .

b) Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

NOTA: Dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei, respectiv parti executate integral din contract - se vor prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti conform prevederilor Art. 174 din Legea 98/2016. Modalitate de indeplinire: Prezentare informatii in cadrul DUAE, ulterior, la solicitarea autoritatii contractante dupa finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta documente justificative conform cu informatiile prezentate in cadrul DUAE. Conform prevederilor Art. 172 alin. 4 din Legea 98/2016, autorizarile subcontractantului sunt luate in considerare in conditiile in care acesta executa integral partea de contract supusa autorizarii.

Fisa de date

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind experienta similara (art. 179 litera b): Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat. Prin lista serviciilor, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost prestate la nivelul unuia sau mai multor contracte, servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura (servicii de proiectare faza proiect tehnic pentru constructie/reabilitare poduri), in valoare cumulata de min. 70.000 lei.

Se prezinta DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care ofertantul a fost responsabil. Ulterior, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa etapa de evaluare are obligatia de a prezenta documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE. Acestea pot fi: Copii dupa contracte/ parti relevante din contracte/ recomandari din partea beneficiarilor/ certificari/ orice alt document ce prezinta informatii relevante cu privire la indeplinirea cerintei de calificare.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare din acestia. Subcontractantul precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste, mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Ofertantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.

In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182-184 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formularelor nr. 4 si 5, dupa caz. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016.

Se prezinta DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tet/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii

Fisa de date

Pondere

Punctaj maxim

in continuare Criterii Fisa de date Pondere Punctaj maxim 1 Pretul ofertei 50.00% 50.00 Descriere: Componenta

1 Pretul ofertei

50.00%

50.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: a) Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 50 puncte.

b) Pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), punctajul se calculeaza dupa algoritmul: Punctaj financiar oferta N = (pret minim/ pret oferta N) x 50

Preturile care se compara sunt preturile ofertate, fara TVA.

Preturile care se compara sunt preturile ofertate, fara TVA. 2 Experienta expertilor- 50.00% 50.00 cheie Descriere:

2 Experienta expertilor-

50.00%

50.00

cheie

Descriere: Experienta expertului-cheie, concretizata in numarul de proiecte similare in care respectivul expert a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract. Expertul-cheie a carui experienta va fi punctata: sef proiect/coordonator proiect

Algoritm de calcul: a) Pentru implicarea intre 2 si 4 proiecte/contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul contractului (constructie/reabilitare poduri, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului

de investitii obiect al prezentei proceduri) si in care sa fi avut atributii de sef proiect/ coordonator proiect, se va acorda ¼ din punctajul maxim alocat – 12,5 puncte

b) Pentru implicarea intre 5 si 7 proiecte/contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul

contractului (constructie/reabilitare poduri, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de investitii obiect al prezentei proceduri) si in care sa fi avut atributii de sef proiect/ coordonator proiect, se va acorda 1/2 din punctajul maxim alocat – 25 puncte

c) Pentru implicarea in peste 7 proiecte/contracte in care sa fi desfasurat activitati similare cu cele care constituie obiectul

contractului (constructie/reabilitare poduri, cel putin de aceeasi categorie de importanta cu a obiectivului de investitii obiect al prezentei proceduri) si in care sa fi avut atributii de sef proiect/ coordonator proiect, se va acorda punctajul maxim alocat – 50 puncte

Nota: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertului-cheie, ofertantii vor depune Formularul 7, precum si extras din SF/DALI/PT, pagini de semnaturi, recomandari sau alte documente relevante pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului.

(

contract prezentat in vederea acordarii punctajului. ( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( Punctaj

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

Punctaj maxim: 100.00

licitatie electronica / reofertare ( Punctaj maxim: 100.00 ) Direct proportional ( IV.2.2) Se va organiza

) Direct proportional (

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

o licitatie electronica Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE ) Invers proportional IV.3.1) Numar de referinta atribuit

) Invers proportional

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se depune semnata electronic in SEAP. Ofertantul trebuie sa prezinte o propunere tehnica distincta, prin care se obliga sa faca dovada conformitatii serviciilor care urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. In cazul in care propunerea tehnica nu satisface in mod corespunzator cerintele solicitate prin caietul de sarcini, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge ca fiind considerata neconforma.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

Oferta financiara va fi prezentata completand rubrica aferenta din SEAP (se va depune in forma criptata in SEAP). Valoarea va fi specificata in lei, fara TVA. Ofertantul va prezenta propunerea financiara conform specificatiilor din Caietul de sarcini (formularul de oferta). Ofertantii au obligativitatea de a depune oferta pentru serviciile de proiectare. Stabilirea ofertei castigatoare se va face prin aplicarea factorilor de evaluare prevazuti in anuntul de participare. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. AC accepta numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic/ prin mijloace electronice. DUAE poate fi accesat din Sectiunea "Detalii procedura" a anuntului de participare, fiind atasat in format editabil. Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in functie de calitatea acestuia – asociat/tert/subcontractant. Formularul de contract se va depune insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. ! Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-

licitatie.ro ) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea/entitatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13–a din Legea nr. 98/2016/ Capitolului V. Orice COMUNICARE, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMUNICARE sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice. Pentru transmiterea comunicarii ofertantului/participantului la procedura a rezultatului evaluarii fazei precum si a motivelor de respingere, autoritatea/entitatea contractanta va proceda la accesarea sectiunii „Intrebari”- din detaliul anuntului de participare/anuntului simplificat si la incarcarea documentului, semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe certificat calificat, intitulat „Comunicare rezultat faza de

evaluare

definitivarea fazei procedurale utilizatorul va actiona optiunea de respingere, marcata in sistem prin semnul „ - ”.

”,

prin care se aduc la cunostinta ofertantului motivele respingerii, si prevederile legale asociate acestora. Ulterior, pentru

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016, 5 zile de la luarea la cunostinta despre documentul/decizia autoritatii contractante considerata nelegala.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria comunei Horodnic de Sus

Adresa postala: Sat Horodnic de Sus, Localitatea: Horodnic de Sus, Cod postal: 727305, Romania, Tel. +40 230415311, Email:

comunahorodnicdesus@yahoo.com, Fax: +40 230415311