Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 2 Întrebări de tip UN SINGUR RĂSPUNS CORECT:

Timp necesar fiecărui exerciţiu: 3 minute


Descrierea activităţii: individuală
Fișă de lucru

1. Pentru un indicator de performanţă evaluat din standardele de referinţă, precizate în


Raportul de evaluare externă periodică, se poate acorda calificativul Nesatisfăcător:
a. în cazul neîndeplinirii a cel puţin unui descriptor din standardele de referinţă.
b. în cazul neîndeplinirii a cel puţin unui descriptor din cei definiţi de unitatea de
învăţământ.
c. în cazul îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare
periodică.
d. în cazul neîndeplinirii a cel puţin unui descriptor din standardele de acreditare şi
evaluare periodică.

2. Pentru un indicator de performanţă evaluat din standardele de referinţă, precizate în


Raportul de evaluare externă periodică, se poate acorda calificativul Bine:
a. în cazul neîndeplinirii a cel puţin unui descriptor din standardele de acreditare şi
evaluare periodică.
b. în cazul îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare
periodică.
c. în cazul îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare
periodică şi a cel puţin unui descriptor din standardele de referinţă.
d. în cazul îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare
periodică şi a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă.

3. Durata vizitei de evaluare externă este de:


a. 3 zile
b. 2 – 5 zile
c. 2 zile
d. 10 zile

4. Graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare externă şi componenţa Comisiei de


evaluare sunt transmise organizaţiei furnizoare de calitate:
a. Minimum 3 zile înaintea vizitei.
b. Minimum 5 zile înaintea vizitei.
c. 7 zile înaintea vizitei.
d. 30 zile înaintea vizitei.

5. Graficul de desfăşurare vizitelor de evaluare externă se postează pe site-ul ARACIP:


a. Minimum 30 de zile înainte de vizită.
b. Minimum 15 de zile înainte de vizită.
c. Minimum 3 de zile înainte de vizită.
d. Minimum 5 de zile înainte de vizită.

Întrebări de tip RĂSPUNS LIBER:


Timp necesar fiecărui exerciţiu: 10 minute
Descrierea activităţii: individuală
1. Precizaţi documentele legislative care reglementează metodologia de evaluare externă
periodică.

Metodologia de evaluare externă periodică este reglementată prin:


• Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie – anexă a H.G. nr. 22/25.01.2007
• Ordinul nr. 6517/19.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a
calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar.

2. Enumeraţi conţinutul raportului de evaluare internă elaborat în vederea declanşării


procedurii de evaluare externă periodică.

a) Fişă - tip (conform modelului cerut de ARACIP şi prezentat în Anexa nr. 3 link).
b) Proiectul de dezvoltare instituţională (pe termen de 5 ani), în baza diagnozei realizate şi
prin comparaţie cu proiectul anterior.
Elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională se va face în urma consultării
următorilor stakeholders:
- colaboratori externi: autoritatea locală, servicii publice etc;
- beneficiari direcţii: elevii;
- beneficiari indirecţi: părinţii, comunitatea locală.
c) Ultimul Raport anual de evaluare internă (RAEI).
RAEI se va genera din secţiunea Arhiva Rapoarte RAEI a aplicaţiei informatice „Manualul
calităţii” disponibilă la adresa web https://calitate.aracip.eu.

RAEI generat de aplicaţia informatică „Manualul calităţii” va cuprinde cele patru secţiuni:
I. Datele şcolii;
II. Activităţile de îmbunătăţire;
III. Nivelul de realizare pentru cei 43 de indicatori, pentru fiecare nivel şi tip de
învăţământ;
IV. Activităţile de îmbunătăţire a calităţii şi activităţile de evaluare internă propuse pentru
anul şcolar următor.

d) Ordinul de plată a tarifului de evaluare (ulterior încheierii contractului cu ARACIP şi


emiterii facturii fiscale).
Tariful de evaluare şi contul în care este virat sunt prezentate în Anexa nr. 4 link.

3. Enumeraţi secţiunile care alcătuiesc Raportul anual de evaluare internă (RAEI).


V. Datele şcolii;
VI. Activităţile de îmbunătăţire;
VII. Nivelul de realizare pentru cei 43 de indicatori, pentru fiecare nivel şi tip de
învăţământ;
VIII. Activităţile de îmbunătăţire a calităţii şi activităţile de evaluare internă propuse pentru
anul şcolar următor.

4. Enumeraţi cel puţin 5 factori de risc corespunzători Hărţii naţionale a riscului


educaţional.
1. Nivelul de educaţie al familiei.
2. Procentul elevilor din familii cu dificultăţi economice.
3. Procentul elevilor din familii dezorganizate.
4. Procentul elevilor romi.
5. Procentul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).
6. Participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă.
7. Mobilitatea cadrelor didactice – procentul orelor ţinute de profesori noi.
8. Procentul orelor ţinute de cadre didactice calificate.
9. Spaţiu pentru educaţie pe elev.
10. Număr de volume din bibliotecă pe elev.
11. Procentul elevilor care au fişă la bibliotecă.
12. Număr de calculatoare pe elev.
13. Număr de calculatoare cu acces la internet pe elev.
14. Număr de absenţe motivate pe elev.
15. Număr de absenţe nemotivate pe elev