Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile
instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra
prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
procedurii:
1.2. Obiectul achiziţiei: Server Ingest & playout și servicii de support tehnic pentru
sistemul integrat de Stiri Avid iNews
1.3. Numărul procedurii: 18/00327
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 32324300-3
1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor 10 din 02.02.2018
Publice:
1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu
1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului Nu se utilizează
de dezvoltare:
1.10. Denumirea cumpărătorului: IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
1.11. Destinatarul: IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
adresa autorităţii contractante este: Tel: 02240838
Fax: 022406838
E-mail: achizitii.trm@gmail.com
Persoana de contact: COVALI VITALIE
1.14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor
protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:


Unitatea
Nr. Specificarea tehnică deplină solicitată,
Cod CPV Denumire Bunuri solicitate de Cantitatea
d/o Standarde de referinţă
măsură
1 Server ingest&playout și servicii
de suport pentru sistemul integrat
de producere a știrilor
1.1 32324300- Serviciul de support pentru sistemul Bucată 1.00 TRM operează în acest moment cu un
3 integrat de productie a stirilor, pentru sistem de știri integrat, furnizat de firma
perioada 1 martie 2018 – 31 Avid. Acesta acoperă prin componentele
decembrie 2018 sale toate procesele necesare producției de
știri: recepția știrilor, editarea conținutului
în format text și a listelor de emisie,
ingestarea și stocarea materialelor video,
montajul materialelor video și difuzarea
emisie a acestora. TRM intenționează să
achiziționeze servicii de suport tehnic pe o
perioada de 10 luni. Aceste servicii trebuie
să asigure departamentului de știri suportul
necesar desfășurării (acoperire hardware,
precum și software) în bune condiții
procesului de producție a știrilor,
consultanță pentru îmbunătățirea
productivității prin intermediul noilor
facilități aduse de update-urile de software,
minimizarea perioadelor de întrerupere a
funcționarii sistemului. Sistemul este
compus din: • În componența de stocare
AVID ISIS 5000 formată din 2 servere,
fiecare având o capacitate de stocare de 32
TB brut, împreuna cu un switch Force 10
S60N, cu 48 de porturi; • Sistemul de
Media Asset Management este compus din:
serverul Interplay, server pentru indexare
media, ambele bazate pe servere Avid
AS3000; • Sistemul de management al
capturii: 1 server Interplay Capture, bazat
pe platforma Avid AS3000; • Sistemul de
recepție și editare a știrilor în format text,
iNews, bazat pe 2 servere de tip Dell R510;
• Sistemul de playout al știrilor cuprinde
serverul de coordonare a emisiei, Avid
Command, ce rulează pe un server Dell
R510, 2 servere de playout de tip Airspeed
Multistream SD, generatorul de titre Deco
1000 SD, software-ul Deko Select, Deko
Mos; • Montajul materialelor video: TRM
dispune de 5 sisteme de tip NewsCutter și
doua sisteme Media Composer. Contractul
de suport existent a sistemului de știri a
expirat la data de 31 decembrie 2017.
Contractul urmează sa fie încheiat pe
perioadă 1 martie 2018 – 31 decembrie
2018. Ofertantul se va obliga să asigure pe
toata perioada de derulare a contractului
servicii de suport care să asigure
funcționarea optimă a sistemului descris.
Aceste servicii trebuie sa includă: 1. Access
telefonic 24 de ore din 24, 7 zile pe
săptămâna, la linia de suport în limba
romană sau rusa; 2. Extinderea garanției
pentru componentele hardware furnizate de
Avid; 3. Înlocuirea acestora se va face
gratuit, cu piese similare, în termen de
maxim 3 zile de la semnalarea și
confirmarea defectelor, urmând ca piesa
defectă să fie returnată ulterior; 4. Accesul
gratuit la ultimele versiuni de software,
precum și la patch-urile menite să rezolve
diverse probleme apărute; 5. Suport și
profilaxie la sediul TRM în caz de urgente
majore, de la 2 până la 4 zile pe an, min 8
ore lucrătoare pe zi. Ofertantul va oferi
TRM consultanță și suport fiind taxat pe
ore, în cazul problemelor curente ce apar în
timpul funcționarii, precum și consultanță
pentru îmbunătățirea modului de lucru
curent. De asemenea va interveni de la
distanta ori de cate ori situația va necesita
acest lucru. TRM va asigura prin
intermediul serviciului IT asistența necesară
la fata locului. La finalul fiecărei intervenții
de consultantă sau suport va fi întocmit act
de prestări servicii cu descrierea desfășurată
a serviciului prestat și timpul executării. La
fel va fi întocmit act de prestări servicii cu
taxare pe zi (câte 8 ore lucrătoare) pentru
serviciile de suport și profilaxie la sediul
TRM în caz de urgențe majore. Cerințe
minime obligatorii: • Ofertantul va face
dovadă că are experiența necesară pentru a
desfășura activitățile de suport în domeniul
televiziunii - în acest sens ofertantul va
prezenta cel puțin un contract de support
pentru sisteme de televiziune; • Ofertantul
va face dovadă că dispune de resurse umane
calificate pentru a face față cerințelor. In
acest sens ofertantul va face dovadă că este
certificat de către Avid pentru a presta
servicii de support și va prezenta
certificările Avid; Cerințe tehnice minime.
N. C-tea Descriere Solicitat 1. 1 Avid iNews
Command Expert și Reînnoire 2. 1 Avid
NewsCutter Software Expert și Reînnoire 3.
1 Avid Media Composer Software Expert 4.
1 Avid Interplay Expert, Acoperire
Hardware și Reînnoire 5. 1 Avid ISIS 5000
32TB, Force10 S60N Copper Switch
System Expert, Acoperire Hardware 6. 1
Profilaxie On-Site, zi Expert 7. 1 Serviciilor
de consultanță și support de la distanta, ora
Expert
1.2 32324300- Server rack ingest & playout Bucată 1.00 Server rack Ingest & playout SD/ HD cu 4
3 canale bidirecționale, dintre care 1 canal va
fi utilizat pentru Ingest și 3 canale pentru
playout, care va suporta formatul PAL,
NTSC, 1080i 50/60, 720p 50/60.
Capacitatea de stocare a serverului va fi de
zece unități a câte 1TB, RAID 5. Sursă
dublă de alimentare, redundantă. Serverul
Ingest & playout va fi compatibil cu
sistemul de știri dla pozitia nr. 1. Ofertantul
va asigura transportarea și instalarea
serverului la sediu TRM fiind inclusă
acoperirea hardware și reînnoire pe o
perioadă de un an.

3. Criterii şi cerinţe de calificare


Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea Ofertantul va avea minim 2 ani de experiență specifică în DA
bunurilor şi/sau serviciilor similare prestarea serviciilor similare. pentru demonstrarea
îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic va
completa formularul F3.3.
3.2 Capacitatea minimă de producere sau Nu se cere NU
echipamentele necesare
3.3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual Nu se cere NU
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul
de ani)
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, Nu se cere NU
sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)
3.5 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; DA
3.6 Certificat de efectuare sistematică a plăţii copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte organe DA
impozitelor, contribuţiilor competente din ţara participantului (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova sau alt organ- pentru nerezidenţi);
3.7 Dovada înregistrării persoanei juridice Certificat/decizie de înregistrare a persoanei juridice sau DA
extras, copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;
3.8 Date despre participant Formularul (F3.3) DA
3.9 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea Formularul (F3.4); DA
în practici frauduloase şi de corupere
3.10 Garanția pentru ofertă (GARANŢIA BANCARĂ, F3.2) sau dovada transferării DA
garanției pentru ofertă, în valoare de 1% din suma ofertei
fara TVA ;
3.11 Lista fondatorilor (Numele, Prenumele, cod. personal); DA
3.12 Oferta Formularul (F3.1); DA
3.13 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila DA
Participantului;
3.14 Neîmplicarea în situații descrise în art.18 al Legii Declarașie pe proprie răspundere, completată în DA
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 conformitate cu Formularul F3.5

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea
ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Denumirea Băncii: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16 Chisinau
Codul fiscal: 1004600050558
IBAN: MD33AG000000022512706126
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/00327 din
23.02.2018"
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în 1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
valoare de:
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
termenii comerciali acceptaţi
vor fi:
4.5 Termenul de pentru bunuri 60 zile de la intrarea in vigoare a contractului, pentru servicii
livrare/prestare/executare: suport 24/24, 7 zile în săptămâna începînd cu 01.03.2018 până la 31.12.2018
4.7 Metoda şi condiţiile de plată pentru bunuri - după livrare, pentru servicii suport - lunar după prestarea
vor fi: serviciilor
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va 60 zile
fi de:
4.9 Ofertele în valută străină: Se acceptă
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie Licitaţie publică nr. 18/00327
suplimentară: Pentru achiziţionarea de: Server Ingest & playout și servicii de
support tehnic pentru sistemul integrat de Stiri Avid iNews
Autoritatea contractantă: I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-
MOLDOVA
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun.
Chişinău, str. Mioriţa 1
A nu se deschide înainte de: 23.02.2018 11:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
contractante/organizatorului procedurii este: Tel: 02240838
Fax: 022406838
E-mail: achizitii.trm@gmail.com
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 23.02.2018 11:00
5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
adresă: Tel: 022406838
Data, Ora: 23.02.2018 11:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor


6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite Leu MD
valute vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul BNM
convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă 23.02.2018
va fi:
6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Lot unic Nota: Condiții de livrare pentru operatorii economici nerezidenți
va fi CIP sau CPT Incoterms 2013. Oferte în valuta straina se vor accepta
doar de la operatori economici nerezidenți
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea Cel mai mic preţ
contractului va fi:
7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte 5.00%
procentual din preţul contractului adjudecat)):
7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă
de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din
secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii
contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-
MOLDOVA
Denumirea Băncii: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A.
fil.nr.16 Chisinau
Codul fiscal: 1004600050558
IBAN: MD33AG000000022512706126
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr.
18/00327 din 23.02.2018"
7.5 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi 6 zile
prezentarea contractului către autoritatea
contractantă:

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional
Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă
corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale
în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

VULPE CONSTANTIN ________________________________