Sunteți pe pagina 1din 19

Anexa nr.

PROGRAMA DE PREGĂTIRE

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Durata (în ore de pregătire) : 40 de ore ( 28 de ore de pregătire teoretică; 12 de ore de pregătire practică)

Obiective generale:

1. Promovarea culturii antreprenoriale. Formarea antreprenorială: competențe, abilități și aptitudini antreprenoriale


2. Identificarea și evaluarea oportunităților de afaceri
3. Tipuri de întreprinzători. Pașii în alegerea și înființarea unei forme legale pentru demararea afacerii
4. Managementul resurselor
5. Finanțarea afacerii
6. Elemente financiar - contabile
7. Dezvoltarea ideii de afaceri într-un Plan de afaceri
8. Piața și marketingul afacerii
9. Gestiunea riscurilor în afaceri
10. Strategii de dezvoltare a afacerilor

11. Etica în afaceri


Mijloace de
Conţinutul de bază
Nr. Metode de instruire, Criterii de
Obiective de referinţă Pe capitole/ secvenţe de pregătire teoretică
Crt. formare materiale de evaluare
sau practică
învăţare
1 2 3 4 5 6
1. La sfârșitul programului, 1. Promovarea culturii antreprenoriale. Prezentări Flipchart Asimilarea
participanții vor fi capabili : Formarea antreprenorială: competenţe, interactive Laptop noutăților pe care
abilităţi și aptitudini antreprenoriale Discuții de grup Videoproiector le presupune
*Să înțeleagă mediul de - introducere în antreprenoriat Lucru in echipa Suport de curs mediul de afaceri,
afaceri, realitățile mediului - activitățile/ sarcinile și cunoștințele Aplicații practice Prezentare realitățile mediului
macro și micro economic antreprenorului PowerPoint macro și micro
*Să înțeleagă principiile de - rolul antreprenorului – Calități și piedici în Exemple economic;
bază ale antreprenoriatului cariera antreprenorială Resurse web
*Să-și formeze orientarea - creativitate și inovație Asistența Capacitatea de
de tip practic prin intermediul - competențele antreprenorului: formatorului auto-evaluare
căreia să folosească  Administrare, organizare; privind aptitudinile
potențialul propriu de  Profesionale; personale pentru a
întreprinzător și oportunitățile  Decizionale; putea fi un bun
pieței pentru a iniția o afacere  Reprezentare, comunicare. antreprenor;
2. La sfârșitul programului, 2. Identificarea și evaluarea oportunităţilor de Prezentări Flipchart Capacitatea de
participanții vor fi capabili: afaceri interactive Laptop identificare și
* să identifice și să evalueze Să recunoască elementele care asigură succesul Discuții de grup Videoproiector evaluare a
oportunități de afaceri unei afaceri de tip start-up. Lucru in echipa Suport de curs oportunităților de
Să conștientizeze importanța alegerii potrivite a Aplicații practice Prezentare afaceri
produsului sau a serviciului înainte de a iniția o Jocuri de rol PowerPoint
afacere. Plan de acțiune Exemple
Resurse web
Asistența
formatorului

3. La sfârșitul programului, 3. Tipuri de întreprinzători. Pașii în alegerea și Flipchart cunoașterea


participanții vor fi capabili să: înfiinţarea unei forme legale pentru Laptop legislației
- identificarea tipurilor demararea afacerii Videoproiector economice
de întreprinzători Profilul și aptitudinile unui antreprenor: Suport de curs
- identificarea  Profilul profesional; Prezentare
legislației economice  Profilul moral; PowerPoint
aplicabile în domeniul  Aptitudini personale; Exemple
ales - cadrul legal pentru dezvoltarea unei afaceri Resurse web
- procedurile legale de Asistența
dezvoltare a unei formatorului
afaceri

4. La sfârșitul programului, 4. Managementul resurselor Prezentări Flipchart Capacitatea de


participanții vor fi capabili să: - managementul resurselor (umane, materiale, interactive Laptop inițiere a unei
Abilități în gestionarea resurse financiare și informaționale) Discuții de grup Videoproiector afaceri.
surselor - Legislația afacerilor, Lucru in echipa Suport de curs Identificarea cailor
- managementul unei - Formele si tipologia antreprenoriatului Aplicații practice Prezentare de promovare a
afaceri - Managementul financiar Jocuri de rol PowerPoint unei afaceri
- Planul de afaceri; elaborarea unui plan de Plan de acțiune Exemple
Managementul și dezvoltarea afaceri - expunerea, Resurse web
afacerii Sa identifice resursele Planificarea si conducerea afacerii: - conversația, Asistența
necesare demarării unei  Înființarea afacerii (înregistrarea si - explicația, formatorului
afaceri; autorizarea afacerii); - studiul de caz,
 Brandul companiei - denumirea firmei, - aplicații practice –
Sa planifice afacerea, ținând sigla si marca ; lucru în echipă sau
cont de evoluțiile pieței si de individual
mediul de afaceri in care ar - Munca în echipă vs. munca individuală:
dori sa activeze. - Comunicare și managementul conflictelor;
Managementul resurselor - Leadership și management - Tehnici și metode
umane de conducere a activităților;
Sa definească piața potențiala - Managementul schimbării;
pentru o firma data; - Formare continuă.

Sa cunoască caracteristicile
achizițiilor publice; - crearea unei strategii de firmă

Sa identifice cai de promovare Politica de promovare (3 ore)


a unei afaceri folosind 1. Definirea pieței (piața potențiala, cota de
comerțul electronic; piața, studii de piața, concurenta):
 Condițiile de intrare pe piața (praguri de
intrare pe piața, piețe nișa, reglementari
ale pieței, cunoașterea "regulilor
jocului");
 Protecția consumatorului; standarde de
calitate ;
2. Strategii de promovare;
3. Vânzarea:
 Construirea planului de vânzări (ce
si cât va trebui sa vând ca sa fiu profitabil, cat de
mult îmi permite piața sa vând, ce preturi am si
ce reduceri ofer, canale de vânzare);
 Gestionarea portofoliului de clienți si
optimizarea acestuia (care sunt clienții
care îmi aduc cei mai mulți bani, care
sunt cei care creează cele mai multe
probleme);
 Achizițiile publice; oportunități si criterii
de eligibilitate;
 Comerțul internațional;
Comerțul online;
5. La sfârșitul programului, 5. Finanţarea afacerii Prezentări Flipchart Capacitatea de
participanții vor fi capabili să: Să recunoască importanța analizei pieței pe care interactive Laptop identificare a
Sa identifice posibile surse de vor activa. Discuții de grup Videoproiector posibilelor surse de
finanțare pentru o afacere 1.Ideea afacere : Lucru in echipa Suport de curs finanțare pentru o
data;  Cum aflu daca ideea mea de afaceri este Aplicații practice Prezentare afacere;
Sa calculeze indicatori profitabila; Jocuri de rol PowerPoint
financiari;  Resursele necesare pentru inițierea afacerii Plan de acțiune Exemple
Sa identifice pentru o afacere (imobiliare, financiare, umane, Resurse web
data surse externe de tehnologice); Asistența
finanțare;  Mediul de afaceri (contextul economic si formatorului
Cunoștințe în identificarea social, cadrul legal, oportunități si
surselor de finanțare amenințări);
- identificarea surselor de • Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor:
finanțare pentru micile afaceri observare, compararea ofertei furnizorilor
cu obiectivele proprii, analiza prețurilor,
analiza calității, aprecierea credibilității
furnizorilor
• Identificarea modalităților de creștere a
eficienței activității: măsuri de formare
continuă a personalului, motivarea
personalului, modernizarea tehnologiei,
măsuri de reducere a costurilor,
îmbunătățirea continuă a calității
Sursele de finanțare (de unde fac rost de bani
pentru derularea afacerii) ;
Indicatorii financiari (cum aflu cat de rentabila
este afacerea);
Fondul de rulment si fluxul de numerar (cum
aflu de câți bani am nevoie si câți am in fiecare
moment) ;
Atragerea surselor externe de finanțare:
creditarea, ajutoare de stat, participare la capital
etc.
Surse proprii și străine în finanţarea unei
afaceri
• identificarea tipurilor de surse de finanțare:
proprii și străine
• selectarea surselor proprii de finanțare ale
agentului economic și caracteristicile acestora:
capital, prime de capital, rezerve, rezultatul
exercițiului, rezultatul reportat, provizioane și
ajustări
• selectarea surselor străine de finanțare după
natură și scadență și caracteristicile lor:
împrumuturi, datorii față de terți, pe termen
lung (mai mare de un an), pe termen scurt (mai
mic de un an
- Accesarea fondurilor europene, Finanțări
nerambursabile;
- Finanțarea afacerilor din credite bancare.

6. La sfârșitul programului, 6. Elemente financiar – contabile


participanții vor fi capabili să: Analizează informațiile economico-financiare din
bilanț
Informațiile economico-financiare din bilanț
• identificare funcțiilor bilanțului: de informare,
de analiză, previzională
- proiecțiile financiare ale afacerii
- veniturile aduse de afacere
- cheltuielile
- rentabilitatea scontată a afacerii
- indicatori financiari
- documentele financiare necesare

7. La sfârșitul programului, 7. Dezvoltarea ideii de afaceri într-un Plan de Prezentări Flipchart Capacitatea de a
participanții vor fi capabili să: afaceri interactive Laptop defini si de a
1. Ce este un plan de afaceri? Discuții de grup Videoproiector întocmi un plan de
Sa definesc utilitatea unui plan 2. De ce este nevoie de un plan de afaceri? Lucru in echipa Suport de curs afaceri;
de afaceri; 3. Structura planului de afaceri: Aplicații practice Prezentare
Sa întocmească un plan de  descrierea afacerii; Jocuri de rol PowerPoint
afaceri  planul de marketing; Plan de acțiune Exemple
Abilități în metodele de  planul managerial; Resurse web
investiții specifice planului de  planul de management financiar; Asistența
afaceri Anexele planului de afaceri; formatorului
Abilități în crearea unui plan - introducere – plan afaceri
de afaceri fezabil - necesitatea unui plan de afaceri
- planificarea unei - structura planului de afaceri
afaceri și planul de - conținutul unui plan de afaceri
afaceri
- întocmirea planul de
afaceri

8. La sfârșitul programului, 8. Piaţa și marketingul afacerii Prezentări Flipchart Capacitatea de


participanții vor fi capabili să: 1. Piața-ținta si poziționarea interactive Laptop identificare a unei
Aptitudini în metodele și produselor/serviciilor pe piața: Discuții de grup Videoproiector strategii de
tehnicile de lucru în  Definirea pieței (piața potențiala, cota Lucru in echipa Suport de curs marketing
planuri de afaceri de piața, studii de piața, concurenta); Aplicații practice Prezentare
Sa definească piața ținta a  Condițiile de intrare pe piața (praguri de Jocuri de rol PowerPoint
organizației; intrare pe piața, piețe nișa, reglementari Plan de acțiune Exemple
ale pieței, cunoașterea "regulilor - expunerea, Resurse web
Sa calculeze cota de piața; jocului"); - conversația, Asistența
 Protecția consumatorului; standarde de - explicația, formatorului
Sa facă diferențe intre ciclul de calitate; - studiul de caz,
viata al produselor; 2. Marketingul afacerii : - aplicații practice –
 Atragerea si fidelizarea clienților; lucru în echipă sau
Sa identifice componentele  Identificarea concurentei; concurenta individual
unei campanii de marketing; neloiala;
Abilități în identificarea  Portofoliul de produse/servicii; ciclul de
elementelor de marketing viata al produselor ;
 Construirea mixului de marketing
- realizarea marketingului unei (produs, preț, canale de vânzare,
afaceri promovare);
Publicitatea si reclama; promovarea prin
intermediul internetului;
Rolul marketingului în activitatea agentului
economic
• Obiectivele marketingului: economice (cifra
de afaceri, cota de piață, volumul vânzărilor) și
psihologice (imaginea firmei, nivelul fidelizării
clienților, gradul de satisfacere al clienților),
• Principiile marketingului: satisfacerea
clienților și obținerea de profit
• Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru
satisfacerea nevoilor acestora: verbală,
nonverbală
• Coordonarea funcțiilor de marketing în
realizarea scopurilor propuse: investigarea
pieței și a nevoilor, conectarea la mediu,
maximizarea profitului și satisfacerea superioară
a clienților
- bazele marketingului
noțiuni generale
- conceptul de marketing
- funcțiile marketingului
- ce este un plan de marketing?
- de ce este necesar să elaboram un plan de
marketing?
- cum elaborăm un plan de marketing?
- cercetarea pieței
- politica de preț
9. La sfârșitul programului, 9. Gestiunea riscurilor în afaceri Prezentări Flipchart Capacitatea de a
participanții vor fi capabili să: Evaluarea si gestionarea riscurilor; interactive Laptop anticipa si analiza
Sa ia decizii si sa stabilească Prevenirea fraudelor; Discuții de grup Videoproiector riscuri si
priorități pe baza analizei Asigurarea împotriva riscurilor; Lucru in echipa Suport de curs oportunități pentru
datelor intrate si ieșite; Lichidarea afacerii; falimentul; Aplicații practice Prezentare a gestiona un plan,
Sa ia in considerare atât Vânzarea afacerii ; Jocuri de rol PowerPoint in orice situație;
beneficiile cat si costurile unei Strategii de dezvoltare; Plan de acțiune Exemple
investii; Gândirea critică și rezolvarea de probleme; Resurse web
Sa anticipeze si sa analizeze Asistența
riscuri si oportunități pentru a formatorului
gestiona un plan, in orice
situație;
Pregătirea în prevenirea și
eliminarea riscurilor
Competențe în identificarea
oportunităților și a pericolelor
din mediul exterior

10. La sfârșitul programului, 10. Strategii de dezvoltare a afacerilor Prezentări Flipchart Capacitatea de
participanții vor fi capabili să: 1.Tehnologia necesara, achiziția, instalarea, interactive Laptop dezvoltare a
Sa diferențieze diferite tipuri întreținerea; Discuții de grup Videoproiector produselor /
de contracte comerciale 2. Produsul propriu-zis, designul, ambalajele; Lucru in echipa Suport de curs serviciilor unei
internaționale; 3. Cercetarea, produsele noi, costuri, investiții; Aplicații practice Prezentare afaceri;
4. Protejarea drepturilor de proprietate Jocuri de rol PowerPoint
Sa enumere 3 forme de intelectuala; Plan de acțiune Exemple
proprietate intelectuala; 5. Relațiile internaționale (achiziționarea de Resurse web
know-how, francizarea, licențierea); Asistența
formatorului

11. La sfârșitul programului, 11. Etica în afaceri - expunerea, Flipchart - verificare


participanții vor fi capabili să: - Psihologia întreprinzătorului - atitudini si - conversația, Laptop
demonstreze în postura de comportamente - explicația, Videoproiector
lider, în orice situație, cinci - Comunicarea în afaceri; - studiul de caz, Suport de curs
calități esențiale de leadership - Dezvoltarea de rețele - aplicații practice – Prezentare
care descriu latura etică a - Valori antreprenoriale lucru în echipă sau PowerPoint
spiritului întreprinzător; - Relații publice; individual Exemple
- Responsabilitate corporatistă; Resurse web
Antreprenorul și crearea - Parteneriat public - privat Asistența
strategiei firmei *Monitorizarea planului propus;comparația formatorului
Manifestarea responsabilității plan propus -
față plan realizat (analiza abaterilor):
de angajați, clienți si mediu *Controlul eficienței si rentabilității.
5.1. Luarea deciziilor cu *Controlul rezultatelor parțiale.
caracter *Planul strategic:
economic, potrivit rolurilor *Evoluția firmei pe termen mediu si lung.
asumate *Strategii de dezvoltare a firmei în contextul
5.2. Interrelaționarea, în integrării României în Uniunea Europeană.
cadrul unei Imaginea firmei:
echipe, în vederea identificării Crearea si promovarea imaginii firmei.
unor Promovarea produselor prin reclamă si
soluții pentru publicitate.

Pregătire practică
Parcursul cursului – exerciţii practice urmaresc concret dezvoltarea unei afaceri.

1. înfiinţarea unei firme noi sau dezvoltarea uneia existente, în domeniul economiei sociale

2. atragerea unor coacţionari sau parteneri

3. elaborarea unui plan de afaceri

4. elaborarea unui proiect de finanţare

5. depunerea unui dosar de credit

6. informarea comunităţii

7. analiză a potenţialului economic local

8. relaţia cu banca

9. relaţia cu autorităţile şi comunitatea


TEMATICA ŞI CONŢINUTUL

TEMA 1
A. Antreprenoriatul şi dezvoltarea sistemului antreprenorial
- Istoricul antreprenoriatului
- Necesitatea antreprenoriatului
- Principalii factori de influenţă în dezvoltarea antreprenorială

B. Cunoştinţe şi concepte vizate


- Înţelegerea necesităţii antreprenoriatului
- Identificarea instituţiilor care sprijină antreprenoriatul
- Dobândirea de competenţe în a solicita sprijinul organizaţiilor

C. Metode didactice
- Expunere
- Dezbatere
- Studiu de caz

D. Evaluare cunoştinţe
- Test
- Analiza unui studiu de caz

TEMA 2
A. Antreprenoriatul
- Identificarea caracteristicilor antreprenoriale
- Explicitarea diferenţelor dintre antreprenor şi manager
- Cariera şi educaţia antreprenorială
- Motivarea antreprenorilor
- Rolul modelelor ca suport în procesul antreprenorial

B. Cunoştinţe şi competenţe
- Caracteristicile liderilor
- Diferenţele dintre patron şi manager

C. Metode didactice
- Expunere
- Studiu de caz

D. Evaluarea cunoştinţelor
- Test
- Analiza unui studiu de caz

TEMA 3
A. Crearea şi dezvoltarea afacerilor
- Identificarea surselor de idei
- Metode care pot genera noi idei
- Creativitatea şi noile tehnici de lucru

B. Cunoştinţe şi competenţe
- Organizarea unei şedinţe brainstorming
- Crearea unor liste de control

C. Metode didactice
- Aplicaţii practice
- Dezbatere

D. Evaluarea cunoştinţelor
- Test

TEMA 4
A. Legislaţia şi normele specifice antreprenoriatului
- Necesitatea legislaţiei
- Patentele pentru inovaţii
- Mărcile de produse
- Piaţa liberă
- Asigurările
- Contractele
-
B. Cunoştinţe şi competenţe
- Aptitudinea de a căuta normele legislative
- Tehnica de consultare cu juriştii

C. Metode
- Studiu de caz
- Căutarea pe internet

D. Evaluare
- Examinare

TEMA 5
A. Franciza şi marketingul direct
- Înţelegerea francizei
- Avantajele francizei
- Riscurile în franciză
- Marketingul direct, factori, avantaje, tehnici alternative, e-marketing

B. Cunoştinţe şi competenţe
- Capacitatea de a intui avantajele unei afaceri de tip franciză
- Cum se dezvoltă un marketing direct

C. Metode didactice
- Tehnicile alternative
- Căutarea pe internet

D. Examinare
- Crearea unui studiu de fezabilitate de franciză

TEMA 6
A. Intraprenoriatul
- Creşterea economică în managementul de tranziţie
- Noţiuni de lider şi metode de conducere
- Comunicarea în afaceri
B. Cunoştinţe şi competenţe
- Cum se pot identifica ideile în cadrul unei întreprinderi
- Abilităţi de comunicare în afaceri

C. Metode didactice
- Prelegere
- Discuţii
- Scenarii de comunicare

D. Examinare
- Analiza unui caz

TEMA 7
A. Negocierea afacerilor
- Tehnici de negociere
- Atitudini în fazele negocieri
- Educaţia în procesul negocierii

B. Cunoştinţe şi competenţe
- Abilităţi în tehnica negocierii
- Înţelegerea contextului în negociere

C. Metode didactice
- Studiu de caz
- Prelegere
- Demonstraţii practice

D. Examinare
- Gradul de pricepere a tehnicilor de negociere

TEMA 8
A. Responsabilitatea socială şi etica în afaceri
- Categoriile de responsabilităţi
- Comportamentul etic
B. Cunoştinţe şi competenţe
- Cum putem deveni etici în afaceri
- Abilităţi de a exploata responsabilitatea socială

C. Metode didactice
- Prelegere
- Studiu de caz

D. Metode de examinare
- Test

Marketingul Afacerilor si Mediul concurential al afacerilor

a) Unităţi de competenţe cheie:


1. Comunicare;
2. Iniţierea unei afaceri

b) Unităţi de competenţe tehnice generale:


1. Marketingul afacerilor;
2. Mediul concurenţial al afacerilor

Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de


performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu precizările incluse în SPP.

2. Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor


aferente acestora

Unităţi de competenţe:
UC: Marketingul afacerilor

Competenţe individuale
C1. Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic
Conţinuturi tematice

UC: Mediul concurenţial al afacerilor


C1. Analizează concurenţa pe piaţă
Analiza concurenţilor
• Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii prin compararea acesteia cu cea a concurenţilor: compararea: preţurilor proprii cu cele
ale concurenţilor, structurilor sortimentale, nivelurilor calitative, cotelor de piaţă, segmentelor de consumatori, nivelurilor

C2. Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri

C3. Adaptează strategiile în funcţie de informaţiile deţinute în urma analizei mediului concurenţial tehnologice
Competitivitate în mediul de afaceri

Strategii în mediul concurenţial


• Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial: resursele umane, produs/serviciu, preţuri, distribuţia pe piaţă, promovare

Planificarea operationala si Finantarea afacerii

a) Unităţi de competenţe cheie:


1. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme;
2. Comunicare;
3. Iniţierea unei afaceri

b) Unităţi de competenţe tehnice generale:


1. Planificarea operaţională;
2. Finanţarea afacerii.

Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de


performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu precizările incluse în SPP.

2. Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor


aferente acestora

Unităţi de competenţe
Competenţe individuale
Conţinuturi tematice

UC: Planificarea operaţională

C1 Analizează structura organizatorică a unităţii economice

Structura organizatorică a întreprinderii


Identificarea factorilor de influenţă a tipurilor de structuri organizatorice:
- tipul şi complexitatea producţiei de bunuri şi servicii,
- dimensiunile întreprinderii,
- calificarea personalului,
- cadrul juridic şi statul juridic de funcţionare.

Tipuri de structuri organizatorice:


- complexe, simple

Stabilirea poziţiei sale în structura organizatorică:


- în cadrul firmei, în cadrul compartimentelor, în cadrul birourilor

Determinarea relaţiilor ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice:


- ierarhice, funcţionale, de cooperare, de reprezentare, de stat major, de control

C2 – Organizează activităţi în funcţie de obiective


Organizarea activităţii
Identificarea obiectivelor pentru diferite poziţii în structura organizatorică:
- post, funcţie, compartiment, agent economic

C 3: Evaluează rezultatele
Evaluarea rezultatelor activităţii
Alegerea modalităţilor de evaluare Feed-back: obţinute
- autoevaluarea,
- evaluarea internă (la nivel de unitate operativă de execuţie),
- evaluare externă
UC Finanţarea afacerii

C1 Determină sursele proprii şi străine în finanţarea unei afaceri

C3

Relaţionarea cunoştinţelor dobândite în şcoală la mediul economic şi la viaţa activă


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
 Elevii discută o serie de mituri şi adevăruri referitoare la antreprenoriat.
 Folosind fişele „Profilul antreprenorilor”, elevii compară mai multe idei de afaceri şi aleg ideea cea mai bună, motivându-şi alegerea.

Pornind de la un număr de creioane, elevii, împărţiţi în grupe, vor realiza o reclamă pentru un grup specific de populaţie.
Obiectiv-cadru
Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
 Să definească avantajele competitive şi să le recunoască în a lte afaceri
Elevii află despre definiţia şi caracteristicile avantajului competitiv printr-o serie de studii de caz.
 Să expună ideea că etica este bună pentru afaceri
Elevii citesc studiul de caz al unei companii celebre pentru a evidenţia avantajele unui comportament etic în afaceri.

Obiectiv-cadru
Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
 Să introducă toate elementele esenţiale ale unui demers antreprenorial în redactarea unui model de plan de afaceri.
Pe baza unui model, elevii redactează un plan de afacere pentru produsul sau serviciul ales de ei.
Competențe specifice Conținuturi
1.1. Identificarea caracteristicilor MENAJURILE
menajurilor si ale nevoilor specifice Menajurile: caracteristici; nevoi specifice menajurilor.
acestora Surse de venituri si obiective de cheltuieli; bugetul
2.1. Utilizarea instrumentelor economice personal si bugetul de familie.
necesare rezolvării unor probleme Proiecte ale menajurilor -alegere si renunȚare: cost de
specifice spaȚiului privat oportunitate. Instrumente de economisire si de investire specifice
3.1. Utilizarea cunostinȚelor economice în persoanelor fizice:
rezolvarea unor probleme prin cooperare -depozit bancar;
cu persoane fizice (membrii familiei, -titluri de valoare;
prieteni, vecini etc.) si cu instituȚii -credit de consum, credit ipotecar, credit pentru
financiare, juridice, de consultanȚă etc. nevoi personale etc.
4.1. Adecvarea comportamentului Riscuri si asigurarea persoanei contra riscurilor: asigurări
propriu la cerinȚele de ordin economic obligatorii si facultative; de viaȚă, de sănătate, de pensie,
din cadrul unui menaj de bunuri aflate în proprietate etc.
1.2. Utilizarea conceptelor specifice ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI FIRMA
economiei si antreprenoriatului în ÎnfiinȚarea si gestionarea firmei
activitatea de înfiinȚare si gestionare a OportunităȚi si riscuri cu privire la înfiinȚarea si
unei firme gestionarea unei firme -analiza SWOT.
1.3. Identificarea oportunităȚilor si a Marketingul firmei; *instrumente utilizate în studiul pieȚei
dificultăȚilor în activitatea firmei (referitoare la produs, preȚ, plasare, promovare).
Elaborarea planului managerial; structura planului. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activităȚile
2.2. *Utilizarea instrumentelor de studiere a pieȚei pentru propuse: veniturile firmei; cheltuielile firmei.
identificarea domeniului de activitate si pentru estimarea
parametrilor de optimizare a
activităȚii Locul si rolul firmei pe piață
Constituirea resurselor financiare Studiul ofertelor de finanȚare pentru persoane juridice, IMM-uri.
2.3. Realizarea corectă a managementului afacerii

2.4. Utilizarea raȚională a resurselor PosibilităȚi de finanȚare pe piaȚa monetară si pe piaȚa


financiare, materiale, informaȚionale si capitalurilor.
umane RelaȚii cu băncile, fondurile de investiȚii, societăȚile
2.5. Compararea eforturilor cu efectele, de asigurare.
a cheltuielilor cu rezultatele, a costurilor *Listarea la bursă a firmelor.
cu beneficiile în scopul rentabilizării *Planul de finanȚare.
activităȚii firmei Asigurarea resurselor materiale -relaȚiile firmei cu
furnizorii. Asigurarea resurselor umane necesare firmei AngajaȚii firmei: criterii de recrutare RelaȚii între
2.6. Aplicarea indicatorilor economici în fundamentarea, salariaȚi si firmă; fisa postului
derularea si monitorizarea unei afaceri

3.2. Utilizarea dialogului si a negocierii în Salarizarea personalului firmei si alte forme de venit
situaȚii economice concrete pentru angajaȚi
3.3. Manifestarea spiritului de echipă în Aplicarea planului managerial:
scopul optimizării relaȚiilor între firmă Derularea activităȚilor firmei:
si angajaȚi, între firmă si parteneri -consumul eficient de factori de producȚie
4.2. Manifestarea iniȚiativei, a spiritului -indicatori de eficienȚă (productivitate, costuri, profit)
întreprinzător în domeniul economic Comercializarea rezultatelor activităȚii.