Sunteți pe pagina 1din 19

DTP:MLetaNegoiln

Pentrucomenziqi inforrnalii:0341/881.648
www.edituraeduard.ro

DescriereaCIP a BiblioteciiNa{ionalea Rominiei


Inl/ifim si numirim. - Constanfa: Editura Eduard,20 I I
ISBN978-606-571-108-2

372.+7

@Constanta,20I I - Toatedrepturileasupraacesteiversiuniin
limba romenAsuntrezervateEditurii Eduard.
ISBN978-606-571-1 08-2

Tipar executatla TIPOGRAI'IA STEAUA NORDULUI


Telefontipograf,e:0341n30 361
tltyYty

INVATAM SA
I
IYY

NUMARAM

edihca
uetrd
v
a
(0

I I I I I
I

2
b;
€.'
+
5
a

.,
6 t'\ t'-' l'-' l--. .,-j
'.\

7
o
ii{rft
tli(
o
\o
t."

o
1O

tr$S ri:flr(,r /'


iiir\
o
r( , ( / 1O
-\.
-z o
iiri:ri
fiirt lc

7
8
o
%@
0

9
ug

't t '

aat.'

'.'rr
,
',1: | | r'
\\ ';,':,:

.'-:.'-i -" '

r-'-i ;'-{
--r-{ ;7-{
\--lt \_-4 \- -4

10
{.

/i i
10.".ii-i " .-.1_\-/- in_
,4 i- \
.J-:r-Z

11
I - m ar o J -a l b a s tru
2- galbe n 4 -v e rd e
5 - portocaliu
Folosili culorileindicatepentrua coloradesenul.
1,)
ffi'-.
& d4l^.
WhMM
Pe - o
rg$
(9"h
:b
d"k2
6<

@@'
@r*@r o
@6r

ffi%" o
ffi{ffi flCI
Numdrdgi unegte!Numdrbcdteobiectesuntin fiecare
dreptunghiqi trageo linie la cifra corespunzdtoare.
l. f
a
Cg
7.

l. o5
I
I
fl

c12

I
l ['
ll t
I t I
I I
I o13
,l I
al
I rl
I I

I
I
a

Uneqtecifrele.Ce ai descoperit?

l4
Coloreazd,
cu maroc6,teiicaremeig inspredreapta
qrcu gn cet caremergsprest6nga.

15
Dovedegte cd stii cifrele!
Completeazicrescdtorqi descrescdtor.

0l tt
(,/
t/

I6
ISBN:978-60G571-108
2

,llillJJl||illltttt|[ill