Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Autor: Mariana Pescaru


Şcoala Gimnazială, nr. 56, Bucureşti, Sect. 3

Clasa a II-a A
Propunător: Pescaru Mariana
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100
Subiectul lecţiei: Ordinea efectuării operaţiilor
Tipul lecţiei: RECAPITULARE, SISTEMATIZARE ŞI CONSOLIDARE A
CUNOŞTINŢELOR
Competenţe specifice:
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent
la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,
diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >,
=, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme.
Obiective operaţionale:
O1. Să efectueze calcule cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor
şi folosirea corectă a operaţiilor, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev rezolvă cel
puţin 5 operaţii;
O2. Să compare două expresii matematice folosind semnele „<”, “>” sau “=”, obiectivul se
consideră realizat dacă fiecare elev compară cel puţin două expresii matematice;
O3. Să rezolve probleme cu două operaţii, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev
rezolvă cel mult o problemă.
Forme de organizare
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici
Tipuri de interacţiuni: profesor-elev, elev- profesor; elev-elev

Tipuri, forme, strategii şi instrumente de evaluare: formativă, sumativă, orală şi scrisă,


individuală şi în grup
Resurse:
1
a) pedagogice (metode şi procedee): observaţia, diagrama Venn, conversaţia,
exerciţiul, explicaţia, ciorchinele, munca independentă.
b) materiale: manualul, fişe de lucru individuale şi pe grupe, cretă colorată.
c) bibliografice: specifice disciplinei: manual cls. II-a, Ed. Art, 2014, autori- Clopatra
Mihăilescu, Teodora Piţilă
metodice: Managementul activităţii didactice. Eficienţă şi calitate,
autor Mariana Dragomir;
Modulele de formare în proiectul „Dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”
d) temporale: 45 minute.

2
A. SCENARIU DIDACTIC:

Strategii
Conţinut – activităţi de învăţare
Nr. Etapele Ob. Moduri de
Metode şi Mijloace de Evaluare
crt. lecţiei Op. organizare a
Activitatea procedee învăţământ
Activitatea învăţătorului activităţii
elevilor
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Asigur condiţiile optime pentru buna desfăşurare a Ocupă locurile Conversaţia Frontal
Moment
1. lecţiei. pe scăunele în
organizatoric
linişte.

Captarea Se trezeşte interesul şi curiozitatea elevilor pentru Elevii notează Exlicaţia Fişa de lucru Frontal Observarea
atenției lecţie indicându-se diagrama Venn cu ceea ce ştim în caiete Diagrama comportament
2. despre operaţiile de adunare şi scădere. Anexa 1 Venn ului
Aprecieri
verbale
Anunţ tema şi obiectivele operaţionale pe înţelesul Notează titlul Explicaţia Observaţia
Anunţarea
elevilor: Ordinea efectuării operaţiilor lecţiei în caiete sistematică
3. temei noi şi a
şi reţin
obiectivelor
obiectivele
Se începe cu exerciţii uşoare schimbându-se progresiv Elevii rezolvă Conversaţia Manualul Individual Observaţia
Sistematizare
gradul de dificultate exerciţiile Exerciţiul Cretă colorată sistematică
a şi
4. I.EXERCIŢII DE CALCUL MINTAL: Munca
consolidarea
-măreşte pe 30 cu 20, 22 cu 11 independentă Aprecieri
cunoştinţelor
-micşoreză pe 10 cu 8, 27 cu 10 globale şi

3
-măreşte de 3 ori pe 10, de 4 ori pe 6 individuale
-micşorează de 5 ori pe 20, de 3 ori pe 9.
II.EXERCIŢII SCRISE:
1.Calculează, după model:
57+4*9-45=48
57+36 -45
93 -45=48
a).34+6*7-26
91-8*4+38
46+9*3+35
82-4*7-43
b).32+4*6+9*3
87+4*6+9*3
9*8-4*9-5*7
6*9+8*4-6*7
2.Efectuează operaţiile în ordinea în care sunt
scrise:
a).28+49+16
73-46-17
b).38+45-26
46+48-37
c).5*2*3
4*2*9
3.Efectuează întâi operaţiile de ordinal al doilea,
apoi pe cele de ordinul întâi:
a).7*8+27

4
6*7+38
8*9-45
b).49+3*9
27+9*6
91-8*6
c).3*2*8+38
3*3*7-47
8*7*0+96
4.Calculează, apoi compară rezultatele. Transcrie
exerciţiile în caiet:
a).3*2*4 3*2*9
5*2*6 5*2-6
b).3+2+9 3*2*9
4-2-1 4*2*1
c).5-2+4 5*2+4
3+3-2 3+3*2
5.Scrie exerciţiile următoare printr-un exerciţiu,
după modelul dat:
Din produsul numerelor 9 şi 7 ia 47
9*7-47=16
63-47=16
-La produsul numerelor 6 şi 8, adaugă numărul 35.
-Din triplul numărului 9 ia numărul 8.
III.PROBLEME
6.Trei fraţi au cules din pădure 2 găletuşe cu mure şi
de 2 ori mai multe găletuşe cu cătină. Câte găletuşe cu

5
fructe de pădure au cules cei trei fraţi?
7.Pe o tufă de trestie s-au aşezat 5 libelule şi 9 ţânţari.
Pe altă trestie s-au aşezat de 2 ori mai mulţi ţânţari şi
libelule.
a). Câţi ţânţari s-au aşezat pe a doua trestie?
b).Câte libelule s-au aşezat pe a doua trestie?
c).Câte insect sunt pe a doua trestie?
Prin întrebări, învăţătorul dirijează gândirea elevilor, Răspund la Ciorchinele Fişa de lucru Frontal Aprecieri
Intensificarea
5. notează şi schematizează cunoştinţele teoretice întrebări globale şi
retenţiei
matematice. Anexa 2 individuale
Încheierea Voi face aprecieri globale şi individuale asupra Sunt apreciaţi Recompense Frontal Aprecieri
6. activităţii răspunsurilor elevilor şi recompensaţi globale şi
(aprecieri) individuale

6
RECAPITULARE
FIŞA DE EVALUARE
Anexa 1
1.Reprezentaţi prin comparaţie operaţiile de adunare şi de scădere (diagrama
Wenn):

ADUNARE SCĂDEREA

Sumă -operaţii matematice


Diferenţă
Semnul plus - termeni
Semnul minus
Termen₁= sumă-termen₂ - proba prin adunare
Descăzut
-proba prin scădere
Scăzător

Semnul
minus

Descăzut=
diferenţă+scăzăt
or

Scăzător=
2.Reprezentaţi schematic cunoştinţele teoretice matematice
descăzut- referitoare la
diferenţă
operaţiile aritmetice:

descăzut scăzător

sumă termeni diferenţă


termeni
(rest)

adunare scădere

Operaţii
matematice

înmulţire
împărţire
rest cât
factori produs
deîmpărţit împărţitor

S-ar putea să vă placă și