Sunteți pe pagina 1din 9

3/2/2016

Apa – observații generale 
2/3 din suprafața Pământului este 
UMF “Carol Davila”, București Organe,
Facultatea de Moașe și Asistență Medicală acoperită cu apă
țesuturi %
umane
Este cea mai abundentă substanță 
Plămâni 83
din organismele vii: 70%
Apa în sistemele biologice Sânge 82

Primele organisme vii de pe Pământ  Mușchi 79


au apărut în mediul acvatic Creier 73
Disciplina de Biofizică Grăsime 50
Conf. univ. dr. Maria‐Magdalena MOCANU Implicată în mecanisme de: difuzie,  Oase 32
osmoză, transport la nivel celular Embrion 95

4
Medical Biophysics, 2009, S. Damjanovich

Distribuția electronilor în molecula de apă
Sumar 
1. Structura apei Molecula de apă: H2O
10 electroni 
2. Proprietățile fizice ale apei
• 2 electroni – ai oxigenului
3. Proprietățile chimice ale apei • 8 electroni de valență:
4. Rolul apei în sistemele biologice – 2 perechi de electroni 
participă la formarea 
legăturilor covalente 
– 2 perechi de electroni 
neparticipanți (nu participă la 
legătura covalentă)

H: 1s
O: 1s2 2s22p4
2 5
http://www.yellowtang.org/chemistry.php

Apa este o moleculă polară (1)

Dipol
electric 
permanent

1. STRUCTURA APEI
Moleculă polară
δ = sarcină electrică parțială = distribuția asimetrică a 
(mai slabă decât a unui electron  sarcinilor electrice
sau a unui proton)
3 6

1
3/2/2016

Apa este o moleculă polară (2) Legătura de hidrogen (1)
Efecte ale dipolului electric al apei:
• Orientează molecula de apă în câmp electric
• Conduce la existența unei constante dielectrice mari
Constanta dielectrică, ε
= măsoară capacitatea de
înmagazinare a energiei

Substanțe ε (adimensională) Legătura de hidrogen este o interacțiune între: 


Apă  78,5
(moleculă polară) • un atom de hidrogen legat la un atom foarte electronegativ 
Benzen  4,6 (oxigen, azot, fluor) 
(moleculă apolară) și 
• o pereche liberă de electroni ai altui atom electronegativ.
Apa pură este o moleculă neutră dpdv electric
7 10
2008, Biofizică Medicală, D. Ionescu și J. Vinersan 2012, McMurry & Fay, Chemistry

Apa are o structură spațială tetraedrică
Legătura de hidrogen (2)
Legături de hidrogen în sistemele biologice
• Centrul tetraedrului:
– Nucleul de oxigen

• Vârfurile tetraedrului sunt 
formate din:
– Cei 2 protoni
– Cele 2 perechi de 
electroni neparticipanți

8 11
Lehninger, Principle of Biochemistry, 5th Ed., 2008 Lehninger, Principle of Biochemistry, 5th Ed., 2008

Apa are un comportament cooperativ Structura apei în stare solidă. Gheața.
Comportament cooperativ
= legarea unei molecule apă • În gheață fiecare moleculă de apă 
facilitează legarea alteia  formează patru legături de 
hidrogen (număr maxim de legături 
pentru apă)
• O moleculă de apă poate lega alte
4 molecule de apă
• Se formează o rețea cristalină
• Dimensiunea legăturii de hidrogen – Gheața hexagonală 
este de 1,77 Å
(0°C și ‐80°C)
• Dimensiunea legăturii covalente  – Gheața cubică 
este de 0,97 Å (sub ‐80°C) Structura 
hexagonală a unui 
1 angstrom (Å) fulg de zăpadă
= 10 nm = 10-10 m

9 12
Lehninger, Principle of Biochemistry, 5th Ed., 2008 2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

2
3/2/2016

Structura apei în formă lichidă Tensiunea superficială (1)
Fenomene superficiale
= fenomenele legate de suprafața de separare dintre lichid și 
mediul înconjurător (gaz, solid, lichid)

Tensiunea superficială
= proprietatea generală a lichidelor de a lua o 
formă geometrică de arie minimă în lipsa 
forțelor externe, datorită acțiunii forțelor de 
Apa are o structură complexă: coeziune dintre moleculele lichidului
• Legături de hidrogen Până în prezent structura apei în stare 
• Legături van der Waals lichidă nu a fost complet elucidată. http://www.lixcaliber.com/drop/index.html

Surfactantul pulmonar

13 16
2012, McMurry & Fay, Chemistry

Densitatea apei (1)

2. PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE APEI Lichide:
temperatura ↑  volumul ↑
Excepție – apa
4 °C 
Densitatea ↑ (maximă)
Volumul ↓ (minim)

14 17
2012, College Physics, Serway & Vuille

Proprietăți fizice ale apei 
în sistemele biologice Densitatea apei (2)
• Tensiune superficială
0°C – densitate gheață = 0,9999 g/cm3
• Densitate  4°C – densitate apă      = 1,0000 g/cm3 (maximă)
• Punctul de topire și punctul de fierbere
Gheața are densitate mai mică decât apa
• Căldura latentă de vaporizare 
• Constanta dielectrică Gheața plutește la suprafața apei
(apa de sub gheață are temperaturi mai mari)

Protecția vieții subacvatice 

15 18

3
3/2/2016

Punctul de topire, punctul de fierbere 
și căldura latentă de vaporizare (1)

3. PROPRIETĂȚILE CHIMICE ALE APEI
Punctul de topire, punctul de fierbere și căldură latentă de 
vaporizare: 
Apa ‐ valori mari comparativ cu alți solvenți 
19 22
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

Punctul de topire, punctul de fierbere 
Apa ca solvent 
și căldura latentă de vaporizare (2)
Mecanisme de termoreglare a organismului • Apa este un solvent polar 
• Creșterea temperaturii organismului în cazul efortului fizic  • Apa dizolvă cu ușurință: 
mărit  – Biomoleculele care au sarcină electrică 
• Scăderea temperaturii organismului 
– Biomoleculele polare
• Evaporarea apei prin piele (efort fizic intens – 1600 ml/ h 
secreție sudorală) • În funcție de abilitatea de a se dizolva în apă:
• Evaporarea apei prin mucoasa căilor respiratorii 
– Substanțe hidrofile 
• Rol de ”amortizor termic” al organismului
• Poate ceda/primi o cantitate apreciabilă de căldură fără  – Substanțe hidrofobe
a‐și schimba proprietățile   – Substanțe amfipatice (amfifile) 

20 23

Exemple de substanțe polare, nepolare 
Constantă dielectrică
și amfipatice
Apa are constantă dielectrică mare (εr ~ 80), care favorizează 
disocierea electrolitică

Disociere electrolitică (ionică) 
= procesul prin care o moleculă sau un cristal se separă în 
ioni (particule cu sarcină electrică)

Explică fenomenul de conductivitate electrică a soluțiilor

21 24
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

4
3/2/2016

Apa ca mediu de reacție în sistemele 
Dizolvarea electroliților
biologice

• Interacțiunea apei cu electroliții
• Ionizarea apei și pH‐ul soluțiilor
• Interacțiunea apei cu substanțele nepolare
• Apa și macromoleculele 

Hidratarea (solvatarea) ionilor:
• Un ion pozitiv (Na+) atrage polul negativ al apei 
• Un ion negativ (Cl‐) atrage polul pozitiv ale apei
25 28
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

3.1. INTERACȚIUNEA APEI CU  3.2. IONIZAREA APEI ȘI PH‐UL 
ELECTROLIȚII  SOLUȚIILOR

26 29

Electroliții  Ionizarea apei (1)
= sunt substanțe care pot disocia sub formă de  Apa pură (complet lipsită de săruri) = 
particule cu sarcină electrică numite ioni neelectrolit

Caracteristici:
Apa pură conduce curentul electric, 25 °C
• Se disociază la dizolvarea în apă în ioni negativi și ioni pozitivi (Conductivitatea apei = 4 x 10‐6 Ω‐1m‐1)
• Fenomenul de disociere e favorizat de constanta dielectrică 
mare a apei (εr ~ 80)
O parte din moleculele de apă sunt ionizate

27 30
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

5
3/2/2016

Ionizarea apei (2) pH – fluide biologice 


Fluide biologice pH
Suc gastric 2.0
Sânge  7.4
Suc pancreatic 8.0

• multe procese din organism depind de concentrația ionilor de hidrogen
• transportul oxigenului în sânge
• reacțiile catalizate de enzime
• generarea energiei metabolice în cursul respirației
• la persoanele diabetice
În mediul apos ionul de H+ nu este liber, ci este atașat unei
• pH‐ul sanguin este mai redus de 7.4 = acidoză
molecule de apă • în cazuri de hiperventilație pulmonară 
• pH‐ul sanguin este mai mare de 7.4 = alcaloză 

31 34

pH‐ul
”pondus hidrogenii” Soluție pH
= puterea hidrogenului (pH) Soluții acide pH < 7
Soluții neutre pH = 7
Apa pură, soluții neutre, 25 °C Soluții alcaline pH > 7
[H+] = [OH‐] = 10‐7 moli/l

Prin definiție:
Soluții acide, 25 °C
pH = ‐log [H+]
[H+] > 10‐7 > [OH‐]

Soluții bazice, 25 °C
3.3. INTERACȚIUNEA APEI CU 
[OH‐] > 10‐7 > [H+] MOLECULELE NEPOLARE

32 35

Moleculele de gaz nepolare sunt puțin 
pH – fluidele preparate în mediu apos
solubile în apă

Moleculă nepolară
= distribuția simetrică a 
sarcinilor electrice
33 36
Lehninger, Principle of Biochemistry, 5th Ed., 2008 2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

6
3/2/2016

Moleculele hidrofobe nu sunt solubile 
în apă
• Crește numărul de 
legături de hidrogen 
între moleculele de apă 
din jurul moleculelor 
hidrofobe

• Se formează structuri 
cristaline = CLATRAȚI = 
3.4. APA ȘI MACROMOLECULELE
apa de clatrare
12 fețe = dodecaedre
16 fețe = hexidecaedre
37 40

Substanțele amfipatice (amfifile) în 
Biomoleculele – structuri amfipatice
soluții apoase (1)
Regiune hidrofilă  • Cele mai multe biomolecule sunt amfipatice: proteinele, 
(cap polar)  pigmenții, unele vitamine, fosfolipidele, sterolii 

– Ex: fosfolipidele din membranele plasmatice au o regiune polară și o 
regiune nepolară

• Structurile formate din astfel de biomolecule sunt stabilizate 
Regiune hidrofobă  prin interacții hidrofobe  
înconjurată de molecule de 
apă dispuse ordonat
Grupări de molecule 
în masa apei
Molecule de apă dispuse ordonat
în jurul regiunii hidrofobe
38 41
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

Substanțele amfipatice (amfifile) în  Formarea complexului enzimă‐substrat are 
soluții apoase (2) loc după îndepărtarea moleculelor de apă
Molecule de apă 
dispuse ordonat 
interacționează cu 
substratul și cu 
enzima

Molecule de apă au 
fost îndepărtate după 
interacțiunea enzimă‐
substrat

Structuri micelare

Fiecare moleculă de lipid este  Molecule lipidice se asociază prin  Toate regiunile hidrofobe sunt 


Interacțiunea enzimă‐substrat este 
înconjurată de molecule de apă  regiunile hidofobe sechestrate de apă
stabilizată prin legături de hidrogen 
dispuse ordonat
și interacții hidrofobe
39 42
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry 2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

7
3/2/2016

Legarea apei în molecula de 
Rolul apei în sistemele biologice
hemoglobină
Structura hemoglobinei cu 
molecule legate de apă
Structura hemoglobinei fără 
molecule legate de apă
• Apa în sistemele biologice – generalității 
• Transportul protonilor prin intermediul apei
• Fenomene la nivelul interfețelor – surfactantul 
pulmonar 
• Crioconservarea probelor biologice 

Apa – sfere de culoare roșie

43 46
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

Moleculele de apă dispuse sub formă  Apa în sistemele biologice –
de lanț în structura citocromului f generalități (1) 
Citocromul f,  • Majoritatea reacțiilor biochimice din 
parte a sistemului energetic 
utilizat în fotosinteză 
organismul uman au loc în mediul apos
5 molecule de apă sunt legate 
între ele prin legături de 
hidrogen în interiorul unui  • Repartizarea apei în organismul uman
canal ionic pentru protoni 
– Intracelular (50% din greutatea corpului)
• Grad superior de ordonare
• Implicată în: contracția musculară, difuzie, secreție etc.
– Extracelular (20% din greutatea corpului)

44 47
2008, Lehninger, Principle of Biochemistry

Apa în sistemele biologice –
generalități (2) 
Apa în organismul uman 
este compartimentalizată:
• Apa liberă
• Apa legată
– Este structurată (molecule 
dispuse ordonat)
– Se evaporă greu
4. ROLUL APEI ÎN SISTEMELE  – Îngheață la temperaturi 
sub 0 °C
BIOLOGICE – Nu dizolvă cristaloizi și nu 
Cristaloid participă la osmoză
= substanță care cristalizează ușor
45 48
http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit1/prostruct/u1fig4d.html

8
3/2/2016

Transportul protonilor  Crioconservarea probelor biologice
Protonii se deplasează foarte 
rapid de‐a lungul unui lanț format 
din molecule de apă conectate 
prin legături de hidrogen.

Protonii liberi sunt foarte rari în 
natură. Protonii sunt asociați cu 
moleculele de apă, formând ionii  http://www.antillesguyane.airliquide.fr/
de hidroniu (H3O+) – sunt colorați 
în verde. • În sistemele biologice – apă ↑↑↑
• Temperaturi scăzute (sub 0 °C): celulele/țesuturile îngheață – densitatea scade –
volumul crește – distrugerea structurilor
• Conservarea liniilor celulare – substanțe crioprotectoare (ex: DMSO)  

49 52
2008, Alberts, Molecular Biology of the Cell

Surfactantul pulmonar (1)
Surfactant pulmonar
= complex lipoproteic produs 
de celulele alveolare tip II

50
2012, Principles of Human Anatomy, Tortora & Nielsen

Surfactantul pulmonar (2)
Fluide σ
(mN/m)
Apa pură 73
Fluid pulmonar fără surfactant 50
Fluid pulmonar cu surfactant 5 – 30

σ = coeficient de tensiune superficială

Apa are tensiune superficială mare

Surfactantul pulmonar reduce tensiunea superficială a apei

Previne colapsul pulmonar

51