Sunteți pe pagina 1din 7

M I N I S T E R U L A P Ă R Ă R I I N AŢ I O N A L E

Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, din 15.02.2016

Î N V I G O A R E D E L A 1 9 . 0 2 . 2 0 16
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1.
Reglementările din cuprinsul prezentei metodologii au ca scop:
a)corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor legale de nivel superior referitoare la
întocmirea şi transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensii militare
de stat;
b)fluidizarea circuitului documentelor şi datelor prevăzute la lit. a) ţinând cont de specificul
atribuţiilor în domeniu ale structurilor prevăzute la art. 61 (3) din Legea nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
c)asigurarea transparenţei în cadrul activităţilor de stabilire a drepturilor de pensii militare de stat.
Art. 2.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentei metodologii se realizează
ţinând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II Dosarul de pensionare
Art. 3.
(1) Dosarul de pensionare cuprinde următoarele acte:
a)cererea de pensionare prevăzută la 61 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, al cărei model este prevăzut, după caz, la anexa nr. 1, 2 sau 3;
b)fişa de pensie, completată potrivit prezentei metodologii, al cărei model este prevăzut în anexa
4;
c)adeverinţa/fişa cu locurile de muncă în care a lucrat persoana prevăzută la art. 3 a) -c) din
Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îi dau dreptul la încadrare în
locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în original;
d)formularul tipizat denumit „Situaţia veniturilor realizate lunar”, al cărui model este prevăzut la
anexa 5;
e)acte din care să rezulte calitatea de tutore sau curator al persoanei îndreptăţite să solicite
dreptul la pensie militară de stat, de persoană căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament
copilul minor sau de mandatar desemnat prin procură specială, după caz;
f)orice alte documente şi date necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute la 4-6.
(2) Documentele ce alcătuiesc dosarul de pensionare se ordonează potrivit anexei nr. 6.
(3) În cuprinsul cererii de pensionare, solicitantul dreptului la pensie de serviciu, pensie de
invaliditate sau pensie de urmaş îşi exprimă opţiunea privind perioada celor 6 luni consecutive, în
raport de care se stabileşte baza de calcul al pensiei prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4.
(1) Pentru acordarea pensiei de serviciu, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la
anexa nr. 1, se depune însoţită de următoarele acte doveditoare:
a)carnetul de muncă – în original;
b)carnetul de muncă pentru membrii C.A.P. – în original;
c)carnetul de asigurări sociale pentru agricultori – în original;
d)alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată – în
original;
e)actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şi
certificat de căsătorie – copii certificate de structura care întocmeşte dosarul de pensionare;
f)livretul militar – copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare sau, după
caz, alt document care să ateste situaţia militară;
g)diploma de absolvire a învăţământului universitar – copie certificată de structura care
întocmeşte dosarul de pensionare şi, după caz, alte documente din care să rezulte durata
normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
h)dovada echivalării de către statul român a studiilor absolvite în cadrul unor instituţii de
învăţământ universitar din străinătate, din care să rezulte informaţiile prevăzute la lit. g) – copie
certificată de structura care întocmeşte dosarul de pensionare;
i)adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent acordate în condiţiile legii sau prin contractul
colectiv/individual de muncă pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 – în original;
j)adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii – în original;
k)procura specială, pentru mandatar – în original şi în copie;
l)actele pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din
noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
m)brevetul/atestatul de conferire, în copie certificată de structura care întocmeşte dosarul de
pensionare, sau adeverinţa, în original, din care să rezulte conferirea Semnului onorific În Serviciul
Patriei sau similar;
n)adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind câştigul salarial lunar brut/net până la data de
1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă în sistemul public de pensii – în
original;
o)adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind veniturile realizate lunar în unităţile militare
aparţinând sistemului de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentru
perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, precum şi pentru perioada cuprinsă între data de
1 ianuarie 2016 şi data trecerii în rezervă/retragere cu drept la pensie – în original, întocmite
conform art. 127 (5) şi (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;
p)adeverinţe/certificate privind stagiul de cotizare realizat în perioada 1 aprilie 2001-31
decembrie 2015 – în original;
q)adeverinţele, întocmite în condiţiile legii, privind desfăşurarea activităţii în locuri de muncă
încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau,
după caz, adeverinţe întocmite în condiţiile legii privind condiţiile de muncă deosebite şi/sau
speciale pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii – în
original;
r)decizia de pensionare din sistemul public sau din alte sisteme proprii de asigurări sociale
neintegrate acestuia, în care militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare îndeplinesc cumulativ condiţiile de pensionare, în situaţia prevăzută la
26 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
s)adeverinţă din care să rezulte data încetării plăţii soldei/salariului lunar(e);
ş) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare
stabilirii drepturilor de pensie militară.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), n)-p) se depun numai în situaţia prevăzută la art.
122 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5.
Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la
anexa nr. 2, se depune însoţită, după caz, de actele prevăzute la art. 4, precum şi de următoarele
documente:
a)decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate – în original;
b)documentele care atestă survenirea cauzei invalidante în situaţiile prevăzute la 40 din Legea nr.
223/2015, cu modificările şi completările ulterioare – în original şi în copie;
c)adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, în vederea stabilirii bazei de calcul prevăzute la art. 33 (2)din Legea nr.
223/2015, cu modificările şi completările ulterioare – în original.
Art. 6.
(1) Pentru acordarea pensiei de urmaş, cererea de pensionare, al cărei model este prevăzut la
anexa nr. 3, se depune însoţită de următoarele acte doveditoare:
a)actele prevăzute la 4, cu excepţia buletinului/cărţii de identitate pentru cazurile în care
susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar militar, însoţite de certificatul de deces al
susţinătorului – în original;
b)actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şi
certificat de căsătorie – în original;
c)în situaţia prevăzută la art. 48 b) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, după
caz;
d)în situaţia prevăzută la art. 48 c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, înscrisuri din care să rezulte că invaliditatea s-a ivit în perioada în care copiii se aflau în
una dintre situaţiile prevăzute la art. 48 lit. a) sau b) din aceeaşi lege – în original şi în copie;
e)dovadă care atestă faptul că soţul supravieţuitor nu realizează venituri lunare dintr-o activitate
profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori, după caz, că acestea sunt mai mici de
35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat;
f)certificate de naştere ale copiilor în vârstă de până la 7 ani, în situaţia prevăzută la 52 din Legea
nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare – în original;
g)documente/dovada/declaraţie pe propria răspundere care atestă că nu există urmaşi, în situaţia
prevăzută la art. 55 (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
h)acte pentru dovedirea calităţii de unic susţinător al părinţilor militarului, poliţistului ori
funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare decedat, în situaţia
prevăzută la art. 55 (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Copiile documentelor depuse direct la casa de pensii sectorială de către urmaşul pensionarului
militar decedat se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana căreia i-au fost
prezentate documentele originale, potrivit procedurilor interne ale acestei instituţii.
(3) După certificarea copiilor, documentele depuse în original, pentru care nu există obligaţia
transmiterii/păstrării la casa de pensii sectorială, se restituie solicitantului.
Art. 7.
(1) Structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, transmit dosarul de pensionare casei de pensii sectoriale competente potrivit legii,
însoţit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.
(2) Datele înscrise în cererea de pensionare şi în celelalte documente ce alcătuiesc dosarul de
pensionare sunt supuse confidenţialităţii, putând fi folosite doar în scopul emiterii deciziei de
admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor operaţiuni ulterioare
stabilirii dreptului de pensie, precum şi în vederea întocmirii unor situaţii statistice.
Art. 8.
(1) În situaţia în care dosarul de pensionare nu conţine toate documentele necesare deschiderii
tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 4-6, casa de pensii sectorială
informează structura care a întocmit dosarul de pensionare sau restituie dosarul acesteia, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, în vederea completării acestuia. În cazul
restituirii dosarului, se comunică în scris solicitantului despre aceasta.
(2) În cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale
veniturilor, unităţile care întocmesc dosarul de pensie consemnează în mod expres aceasta în
adeverinţele emise.
(3) Nedepunerea documentelor necesare completării dosarului de pensionare sau certificării
atrage soluţionarea de către casa de pensii sectorială a dosarului de pensionare pe baza
documentelor existente.
Art. 9.
Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune de către solicitant, cu
respectarea competenţelor stabilite la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 10.
Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului
de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
cererile de pensionare şi celelalte documente ce alcătuiesc dosarul de pensionare se transmit
caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau
Serviciului Român de Informaţii, potrivit protocoalelor încheiate între aceste instituţii.
CAPITOLUL III Fişa de pensie
Art. 11.
În cuprinsul fişei de pensie sunt consemnate sintetic datele necesare în vederea emiterii deciziei
de admitere sau de respingere a cererii de pensionare ori plăţii pensiilor militare de stat de către
casa de pensii sectorială competentă potrivit legii.
Art. 12.
(1) Fişa de pensie se întocmeşte de către structurile prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr.
223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în trei exemplare, după caz, având
următoarea destinaţie:
a)exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensionare, împreună cu actele originale pentru care
există obligaţia păstrării, precum şi copiile certificate ale celorlalte documente ce însoţesc cererea
de pensionare;
b)exemplarul nr. 2 se anexează la memoriul original/dosarul personal al persoanelor prevăzute la
art. 3 a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu copiile
documentelor care constituie dosarul de pensionare;
c)exemplarul nr. 3 se arhivează la unitatea militară/instituţia unde s-a depus cererea de
pensionare, împreună cu fotocopiile documentelor care constituie dosarul de pensionare.
(2) În situaţia în care cererea de pensionare se depune direct la casa de pensii sectorială, aceasta
se transmite de îndată, împreună cu actele doveditoare care o însoţesc, centrului militar
zonal/judeţean/de sector, unităţii militare/inspectoratului judeţean/structurii sau direcţiei judeţene
de informaţii/instituţiei ori unităţii, după caz, din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor
militari decedaţi.
(3) Pe baza documentelor comunicate de către casa de pensii sectorială, a memoriului
original/dosarului personal, precum şi a altor documente pe care le deţin, structurile prevăzute la
alin. (2) întocmesc dosarul de pensionare, pe care îl înaintează casei de pensii sectoriale, în
termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării.
Art. 13.
(1) Înscrierea datelor în fişa de pensie se face doar pe baza înscrisurilor prevăzute de
reglementările în vigoare, rezultate din evidenţele structurilor prevăzute la art. 61 alin. (3)din
Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau depuse de persoanele
prevăzute la art. 3 lit. a) -c) din aceeaşi lege sau, după caz, de către urmaşii acestora.
(2) Dacă datele din memoriul original/dosarul personal sau din celelalte documente nu sunt
complete sau prezintă erori, structura de resurse umane care întocmeşte fişa de pensie ia măsuri
pentru completarea şi/sau corectarea acestora, folosind în acest scop orice documente
verificabile, astfel încât în fişa de pensie să fie înscrise exclusiv date care să corespundă realităţii.
Art. 14.
(1) Completarea rubricilor din fişa de pensie se efectuează potrivit contexturii prevăzute de
aceasta.
(2) Completarea fişei de pensie se efectuează obligatoriu cu litere majuscule, înscrise lizibil, cu
cerneală/pix de culoare albastră, fără ştersături sau modificări, ori se tehnoredactează.
(3) În situaţia în care sunt mai multe date de completat decât casetele rezervate la unele puncte
din fişa de pensie, acestea se înscriu pe file similare, anexate fişei de pensie, cu menţionarea
punctului la care se referă, datele respective urmând a fi certificate de persoana care le-a înscris.
Art. 15.
(1) Fişa de pensie se semnează de către comandantul/şeful structurii emitente, şeful structurii de
resurse umane şi şeful structurii financiar-contabile.
(2) Persoana care a solicitat pensia militară semnează de luare la cunoştinţă, confirmând astfel că
toate datele înscrise în fişa de pensie sunt reale.
(3) În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu unele înscrisuri, acesta anexează un
memoriu cu documente justificative în vederea analizării situaţiei de către structurile abilitate.
Art. 16.
Partea I a fişei de pensie se completează de către structura de resurse umane şi cuprinde datele
de identitate, inclusiv codul numeric personal, datele de stare civilă şi domiciliul solicitantului,
precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale urmaşilor prevăzuţi de Legea nr.
223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 17.
Partea a II-a a fişei de pensie se completează de către structura de resurse umane, cu excepţia
pct. 7 şi 8, care se completează de către structura financiar-contabilă, după cum urmează:
a)la pct. 2 se înscriu denumirea, numărul şi data emiterii actului privind trecerea în rezervă/direct
în retragere/scoatere din evidenţele militare/încetare a raporturilor de serviciu, data trecerii în
rezervă/direct în retragere/scoaterii din evidenţele militare/încetării raporturilor de serviciu, gradul
militar, arma, Semnul onorific În Serviciul Patriei sau similar;
b)la pct. 3 se înscriu motivul ieşirii din rândul personalului militar în activitate/încetării raporturilor
de serviciu şi temeiul legal din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
şi completările ulterioare, din Legea 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti,
cu modificările şi completările ulterioare, din Legeanr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare, sau din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor
publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
c)la pct. 4 se specifică, după caz, pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză
medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi
securitate naţională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară:
 gradul de invaliditate: I, II sau III;
 cauza invalidităţii, potrivit prevederilorart. 32 sau 40 din Legea nr. 223/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
 termenul în care persoana prevăzută la art. 3lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a se prezenta la revizuirea medicală
periodică;
 numărul deciziei medicale şi data emiterii;
 emitentul deciziei medicale;
d)la pct. 5 se înscriu:
în coloanele nr. 2 şi 3, calităţile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3lit. a) -c) din Legea
nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea exactă a perioadelor,
respectiv ziua, luna şi anul, după cum urmează:
– cod 0 – stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a
Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la
codurile 5-7 şi 10.1;
– cod 1 – serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;
– cod 2 – elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de
învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentru
formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare;
– cod 3 – concentrat, mobilizat ca rezervist sau aflat în captivitate;
– cod 4 – funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
– cod 5 – cadru militar în activitate;
– cod 6.1 – militar angajat pe bază de contract;
– cod 6.2 – soldat sau gradat voluntar;
– cod 6.3 – soldat sau gradat profesionist;
– cod 7 – funcţionar public cu statut special (poliţist);
– cod 8 – cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală
a studiilor respective;
– cod 9 – şomaj;
– cod 10.1 – perioadele în care a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase,
în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine
publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă;
– cod 10.2 – personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;
– cod 11 – avocat;
– cod 12.1 – perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990,
republicat, cu completările ulterioare;
– cod 12.2 – spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
completările ulterioare;
– cod 13 – agricultor;
– cod 14.1 – beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după luna ianuarie 2006;
– cod 14.2 – beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi securitate naţională;
– cod 15.1 – beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de
accident de muncă şi boli profesionale, în perioada în care a avut una din calităţile prevăzute la
art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
– cod 15.2 – beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de
accident de muncă şi boli profesionale, în perioade în care a avut alte calităţi decât cele prevăzute
la art. 3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
– cod 16 – beneficiar al pensiei de invaliditate;
– cod 17 – perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis
în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr.
51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune
permanentă în străinătate;
– cod 18 – beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurările sociale se
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
– cod 19.1 – alte situaţii, în perioada în care a avut una din calităţile prevăzute la art. 3 lit. a) -
c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
– cod 19.2 – alte situaţii, apărute în perioade în care a avut alte calităţi decât cele prevăzute la art.
3 lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru Ministerul Afacerilor Interne, în coloanele nr. 2 şi 3, calităţile pe care le-a avut persoana
prevăzută la art. 3lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu
indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, după cum urmează:
– cod 0 – stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a
Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
– cod 1 – serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;
– cod 2 – elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de
învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională pentru
formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare;
– cod 3 – concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;
– cod 4 – funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
– cod 5 – cadru militar în activitate;
– cod 5.1 – militar angajat pe bază de contract;
– cod 6 – funcţionar public cu statut special (poliţist);
– cod 7 – cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală
a studiilor respective;
– cod 8 – şomaj;
– cod 9 – personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;
– cod 10 – avocat;
– cod 11 – soldat sau gradat profesionist;
– cod 12 – perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990,
republicat, cu completările ulterioare;
– cod 12.1 – spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
completările ulterioare;
– cod 14 – agricultor;
– cod 15 – beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;
– cod 15.1 – beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare
naţională, ordine publică şi securitate naţională;
– cod 18 – beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident
de muncă şi boli profesionale;
– cod 19 – beneficiar al pensiei de invaliditate;
– cod 20 – perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis
în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr.
51/1990;
– cod 21 – beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurările sociale se
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
în coloana nr. 4 se completează tipul, numărul şi data documentului din care rezultă calitatea
respectivă;
e)la pct. 6 se înscriu:
în coloanele nr. 2 şi 3 calităţile pe care le-a avut persoana prevăzută la art. 3lit. a) -c) din Legea
nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în ordine cronologică, cu indicarea exactă
a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, aşa cum rezultă din fişa matricolă sau, după caz, din
alte acte doveditoare;
în coloana nr. 4, tipul grupelor de muncă, respectiv al condiţiilor de muncă în care şi-a desfăşurat
activitatea persoana prevăzută la art. 3lit. a) -c) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
(i) grupa I – „I”;
(ii) grupa a II-a – „II”;
(iii) condiţii deosebite – „D”;
(iv) condiţii speciale – „S”;
(v) alte condiţii – „A.C.”;
în coloana nr. 5, procentul corespunzător activităţii desfăşurate din timpul normal de lucru, care a
fost menţionat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de
pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001;
în coloana nr. 6, numărul şi data documentului din care rezultă tipul grupelor de muncă sau al
condiţiilor de muncă respective;
f)la pct. 7 se specifică Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază,
corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese sau ultimelor 6 luni de activitate pentru situaţia în
care beneficiarul nu îşi exprimă opţiunea, actualizate, din care se constituie baza de calcul folosită
pentru stabilirea pensiei militare, prevăzută de 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi
completările ulterioare. Rubricile din tabel se completează prin înscrierea în casetele I-VI, pe
orizontală, a elementelor componente ale soldei/salariului lunar(e) realizat(e) la funcţia de bază,
actualizate, aferente fiecăreia din cele 6 luni, astfel cum sunt prevăzute în contextul formularului,
respectiv coeficient/procent şi sumă;
g)la pct. 8 se înscriu data – zi, lună, an – până la care persoanele prevăzute la art. 3 a) -c) din
Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au primit solda lunară brută/salariul
lunar brut.
CAPITOLUL IV Centralizarea și transmiterea datelor necesare stabilirii drepturilor de
pensie
Art. 18.
(1) Datele privind veniturile realizate lunar de către persoanele prevăzute la art. 3 lit. a) din Legea
nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din Ministerul Apărării Naţionale, în
perioada de activitate desfăşurată în structurile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, cu excepţia perioadei 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, se centralizează
de către structura financiar-contabilă din unitatea militară la care a fost depusă cererea de
pensionare, în situaţia veniturilor realizate lunar prevăzută în anexa nr. 5.
(2) În situaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), datele prevăzute la alin. (1) se centralizează de către
structura financiar-contabilă a centrului militar zonal/judeţean/de sector.
(3) Structura financiar-contabilă completează situaţia veniturilor realizate lunar, prin preluarea
datelor consemnate în adeverinţele întocmite în condiţiile legii, care însoţesc cererea de
pensionare.
Art. 19.
Datele prevăzute la art. 18 se centralizează pe baza actelor doveditoare privind veniturile
realizate lunar, transmise pe cale electronică şi sub formă de înscris de structurile care au
asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurării activităţii de către persoana asigurată în
sistemul pensiilor militare de stat sau de unităţile militare care gestionează arhiva unor astfel de
documente create de/provenite de la structurile desfiinţate, după caz.
Art. 20.
(1) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în fişa de pensie şi în adeverinţele de venit
lunar se realizează de către unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale potrivit
prevederilor dispoziţiei şefului Statului Major General.
(2) Aplicaţia informatică prin care se asigură transmiterea datelor necesare stabilirii drepturilor de
pensie, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, se realizează de către Agenţia pentru sisteme şi
servicii informatice militare.
Art. 21.
(1) Obligaţia centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga
perioadă de activitate desfăşurată în unităţile Ministerului Afacerilor Interne revine structurii de
resurse umane din unitatea/care deserveşte unitatea de la care asiguratul trece în
rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu cu drept la pensie, pe baza actelor şi
datelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi letrică de
structurile financiar-contabile ale unităţilor care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul
desfăşurării activităţii de către solicitant sau ale unităţilor care gestionează arhiva unor astfel de
documente create/provenite de la unităţi desfiinţate, după caz.
(2) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverinţele de venit lunar şi în fişa de
pensie se realizează de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne conform precizărilor comune
emise ulterior de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia
generală management resurse umane şi Direcţia generală financiară.
Art. 22.
În unităţile Serviciului Român de Informaţii obligaţia centralizării datelor privitoare la veniturile
realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşurată revine structurilor de
resurse umane şi financiar-contabile competente.
CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 23.
În situaţia în care unitatea nu are în compunere structură de resurse umane şi/sau structură
financiar-contabilă, atribuţiile specifice prevăzute în prezenta metodologie revin structurilor care
le asigură din punctul de vedere al resurselor umane şi/sau financiar-contabil.
Art. 24.
Dispoziţia prevăzută la art. 20 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei metodologii.
Art. 25.
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
***