Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ

Prof. Dobreanu Dana Mariana


Clasa a VIII-a

PROGRAMA PENTRU OPŢIONALUL LA


RELIGIE ORTODOXĂ

AN ŞCOLAR 2018-2019

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc”


Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108
tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ

DOCUMENTAREA

Tipul opţionalului: Opţional cross curicular (opţional la nivelul mai multor arii curiculare)
Ariile curiculare: Om şi societate; Arte
Ciclul curricular: ciclul de dezvoltare (clasa a VIII-a)
Durata: 1 an
Resurse materiale şi umane : săli de clasă, sticlă, acuarele tempera, markere, rame, xerox,
albume de artă, calculator şi spaţiu de expunere a lucrărilor .
Modul de desfăşurare : pe grupe (elevi cu aceeaşi opţiune din clasele a VIII-a)

PROGRAMA
Argumentarea:
Am ales opţionalul la nivelul a două arii curiculare deoarece între religie şi artă a existat şi va
exista întotdeauna o strânsă legătură. Icoana nu poate exista fără învăţătura creştină. Rolul ei este
multiplu: împodobeşte locaşul de închinare (estetic); învaţă din istoria Bisericii (pedagogic);
însoţeşte cultul divin (latreutic) şi, nu în ultimul rând, mijloceşte harul divin (haric). Prin rolul multiplu
pe care îl are, icoana depăşeşte formele lumii noastre pentru a face simţită prezenţa lui Dumnezeu
în viaţa micului creştin. În această lume, elementele teologice, estetice şi tehnice se unifică pentru a
deveni accesibile prin credinţă, practică şi totodată prin cugetare duhovnicească.
Dacă elementul teologic este neglijat, icoana devine un document sau un monument istoric,
simplu purtător de informaţii; îşi va pierde substanţa spirituală. Prin ceea ce am propus, am încercat
să-i ajut, să-i formez pe elevi să vadă rolul multiplu al icoanei şi nu doar ca pe un obiect purtător de
informaţii.
Unii dintre elevi au mai desfăşurat astfel de activităţi şi în clasele ciclului primar. Prin faptul
că ar continua aceste activităţi la o altă dimensiune, specifică ciclului gimnazial, le-ar întări credinţa,
le-ar stimula creativitatea; experienţa lor anterioară, completată cu noi deprinderi, ar duce la
prestigiul şcolii.
Trebuie ca elevii noştri să înveţe că în această lume în care ne străduim să ne integrăm şi să
fim buni cu noi şi cu semenii noştri suntem datori să ne conservăm specificitatea noastră, să ne
cunoaştem tradiţiile să le redescoperim, să le păstrăm, dar în acelaşi timp să le facem cunoscute
lumii întregi.
Obiective cadru
1. Stimularea curiozităţii pentru studiul tehnicii realizării icoanelor pe sticlă.
2. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi şi a tradiţiilor prin intermediul icoanelor.
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
l. Stimularea curiozităţii pentru studiul tehnicii realizării icoanelor pe sticlă

Obiective ele referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se
capabil: recomandă următoarele activităţi:
1.1 să cunoască modalitatea de lucru -exerciţii pentru realizarea unei icoane;
specifică sticlei; -exerciţii de cunoaştere a paşilor de lucru;
1.2 să cunoască semnificaţia culorilor în -discuţii pe tema proporţiilor şi perspectivei în
iconografie; iconografie;
-expoziţie de icoane;
Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc”
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108
tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ

-observarea icoanelor unor sfinţi;


-vizitarea unor muzee, expoziţii, mănăstiri;
-discuţii despre simbolistica culorii;
-discuţii despre paleta vechilor pictori;
-discuţii despre lumina specifică icoanei:
naturală şi spirituală;

2.Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi şi a tradiţiilor prin intermediul icoanelor


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VI -a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI- a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
2.1 să conştientizeze că icoana este „văzutul - prezentarea unor icoane, albume;
nevăzutului” - discuţii despre sfinţii reprezentaţi în
icoane;
- dezbatere pe tema importanţei hotărârii
Sinodului VII cu privire la cinstirea
icoanelor;
argumentarea biblică a cinstirii
icoanelor;
- dialog pe tema mănăstirilor ca şcoli de artă
religioasă;
2.2 să analizeze mesajul moral- religios - povestirea unor fapte bune din vieţile
transmis de icoane sfinţilor reprezentaţi în icoane;
- dialog despre posibilitatea noastră de a
urma exemplul sfinţilor;
- discutarea în grup a poruncii a doua din
decalog;
- lecturarea unor povestiri pe baza
poruncii a doua;

Conţinuturile învăţării
1. Despre Sfintele icoane (porunca a doua)
2. Sfinţii - modele de urmat pentru noi
3. Iconoclasmul - Sinodul VII ecumenic
4. Culorile şi semnificaţia lor
5. Fundamentul biblic al icoanei
6. Compoziţia culorilor
7. Lumina şi icoana
Lumina naturala şi spirituală
Lumina specifică icoanei
8. Tehnica icoanei
Pregătirile tehnice
Desenul
Culorile
9. Execuţia icoanei
10. Paleta vechilor pictori
Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc”
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108
tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ

11. Icoana şi Sfânta Liturghie


12. Vizite la muzee şi mănăstiri
13. Organizarea expoziţiilor (de Crăciun şi Paşti; cu prilejul unor evenimente marcate de şcoala
noastră sau alte instituţii locale).

Evaluarea
 organizarea de expoziţii (în şcoală sau alte locaţii – în funcţie de evenimentele marcate),
participarea la concursuri sau expoziţii naţionale, judeţene sau locale (ex. „Icoana din sufletul
copilului”, concursuri ISJ Bihor etc );
 evaluarea fiecărei icoane;
 realizarea unui album cu cele mai reuşite lucrări ale elevilor.

Material bibliografic:
 Iuliana Dancu - Pictura ţărănească pe sticlă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1975.
 G. Oprescu, Manual de Istoria Artei, Biblioteca de artă, Editura Meridiane, 1985.
 Paul Evdokimov - Arta icoanei -o teologie a frumuseţii, Editura Meridiane, Bucureşti,
1992.
 Monahia Iuliana - Truda iconarului, Editura Sophia, Bucureşti, 2001.
 Egon Sendler - Icoana, chipul nevăzutului; elemente de teologie, estetică şi tehnică,
Editura Sophia, Bucureşti, 2006.
 Doina Giurgea, Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale, D&G Editur,
Bucureşti, 2007.

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc”


Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108
tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com