Sunteți pe pagina 1din 12

R O MÂ N IA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ Nr. 81335 din 08.02.2016
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB :
Efectuarea publicităţii
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie

MIRESCU ION

APROB:
Conţinutul anunţului
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS:
Comisar şef de poliţie
TURNAGIU FLORIN

Către,
UNITĂŢILE DE POLIŢIE DIN M.A.I.
SECŢILE REGIONALE DE POLIŢIE TRANSPORTURI
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
INSPECTORATELE DE POLIŢIE JUDEŢENE
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE POLIŢIEI ROMÂNE

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 360/2002 privind


Statutul poliţistului, Ordinul M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management
resurse umane în unităţile M.A.I., Ordinul M.A.I. nr. 600/15.04.2005, pentru aprobarea
competenţelor de resurse umane, ale Ordinul M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea
Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi
completările ulterioare, Dispoziţia Directorului Direcţiei Management Resurse Umane
din M.A.I. nr. II/1620/15.09.2015 privind procedurile şi formularele utilizate în
activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., în baza Dispoziţiei Şefului
Inspectoratului nr. 65414 din 05.02.2016 şi Dispoziţiilor I.G.P.R. – D.M.R.U. nr.
20091/S2/03.02.2016 şi nr.20101/S2/NCA/04.02.2016, precum şi Metodologiei de
desfăşurare a probelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de
execuţie vacante, prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie,
sesiunea februarie – martie 2016, elaborată la nivelul I.G.P.R. şi înregistrată cu nr.
40821/05.02.2016,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, cu sediul în municipiul Timişoara, Bd.
Take Ionescu, nr. 44-46 organizează:

1
CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi de execuţie vacante - specialitatea ordine publică,

1. Ofiţer principal I la Secţia 3 Poliţie Rurală Sânandrei – ordine publică – poz.


1274 din statul de organizare al unităţii;
2. Ofiţer principal I la Secţia 4 Poliţie Rurală Peciu Nou – ordine publică – poz.
1309 din statul de organizare al unităţii;
3. Ofiţer principal I la Secţia 6 Poliţie Rurală Găvojdia – ordine publică – poz. 1371
din statul de organizare al unităţii;
4. Ofiţer principal I la Secţia 8 Poliţie Rurală Deta – ordine publică – poz. 1417 din
statul de organizare al unităţii;
5. Ofiţer I la Secţia 12 Poliţie Rurală Periam – ordine publică – poz. 1544 din statul
de organizare al unităţii;

prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie absolvenţi de studii


superioare cu diplomă de licenţă, corespunzătoare cerinţelor de ocupare prevăzute în
fişele postului scoase la concurs, cu recrutare din sursă internă .

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ,


următoarele condiţii:
 să fie agenţi de poliţie, absolvenţi de: studii universitare de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: drept,
sţiinţe administrative, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, management,
contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale,
ştiinţe ale comunicării, ingineria mediului,Silvicultură, inginerie forestieră,
ştiinţa mediului, inginerie civilă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii
universitare (în sistem Bologna), într-unul din următoarele domenii: drept, sţiinţe
administrative, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, management,
contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale,
ştiinţe ale comunicării, ingineria mediului,Silvicultură, ingineria forestieră,
Ştiinţa mediului, Inginerie civilă;
 să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
 să aibă vechime în corpul din care provin de minimum doi ani, la data înscrierii la
concurs;
 declaraţi „apt” la evaluarea psihologică, organizată în acest scop pentru corpul
ofiţerilor de poliţie;
 să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie ori
suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.
În situaţia în care constatarea cazurilor de punere la dispoziţie ori suspendare
din funcţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, are loc după numirea în funcţie a poliţiştilor, aceştia sunt eliberaţi din
funcţie şi puşi la dispoziţie/suspendaţi, în condiţiile legii.

Concursul va avea loc la o locaţie din municipiul Timişoara, identificată ulterior


finalizării înscrierii candidaţilor, în funcţie de numărul acestora, care le va fi
2
comunicată în timp util), la data de 19.03.2016 şi va consta în susţinerea unui test scris
(tip grilă) pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. Ora
de desfăşurare a concursului va fi comunicată în timp util.
Cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, Comisia Centrală de
concurs constituită în acest sens la nivelul I.G.P.R., se va întruni şi va elabora
subiectele şi grila de corectare şi notare pentru testul scris, respectiv planul de interviu
şi baremele de apreciere pentru interviu (în caz de departajare a candidaţilor care au
obţinut aceleaşi note la test şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii
prevăzute de O.M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).
Testul scris va fi alcătuit dintr-un număr de 60 de întrebări, fiecare întrebare
rezolvată corect fiind notată cu 0,15 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu. Fiecare
întrebare are 3 variante de răspuns, dintre care una corectă. Pentru a promova testul,
candidaţii trebuie să răspundă corect la minim 40 de întrebări, echivalentul notei 7.
Timpul alocat soluţionării testului este de 3 ore.
În cadrul comisiei de concurs, în raport cu complexitatea probei, precum şi cu
numărul de candidaţi înscrişi, se pot constitui, până la susţinerea probei de concurs, prin
dispoziţie, la propunerea motivată a preşedintelui comisiei, subcomisii de concurs.
Accesul în sala de concurs se realizează începând cu o oră şi jumătate şi până la o
oră înainte de începerea probei (oră ce va fi comunicată în timp util candidaţilor de către
secretarul comisiei de concurs). Candidaţii care nu sunt în sala de concurs la acest
termen sunt consideraţi absenţi şi nu li se mai permite accesul în sală.
Cu o oră înaintea începerii testului, candidaţii prezenţi nu au voie să părăsească
sala. Pe parcursul desfăşurării probei, aceştia pot părăsi sala doar dacă predau foaia de
răspuns şi semnează de predare, nemaiputând reveni ulterior asupra deciziei.
Comisia de concurs va efectua un instructaj privire la modalitatea de desfăşurare
a probei, de completare corectă a foilor de răspuns, de predare a lucrărilor, de corectare
şi notare, precum şi alte elemente organizatorice aferente, iar candidaţii vor semna un
proces-verbal din care să rezulte faptul că au fost instruiţi în acest sens.
Înainte de începerea probei scrise, în sala destinată desfăşurării concursului, prin
grija comisiei/subcomisiei de concurs, vor fi înlăturate toate materialele care ar putea
influenţa candidaţii în rezolvarea testului scris.
În sala de concurs au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora
pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate sau paşaport) sau a legitimaţiei
de poliţist valabilă, precum şi membrii comisiei/subcomisiei şi secretarul acesteia. În
situaţia în care supravegherea candidaţilor la susţinerea testului scris nu poate fi
asigurată numai de către membrii comisiei de concurs, la propunerea preşedintelui
comisiei de concurs, Şeful inspectoratului de poliţie al I.P.J. Timiş poate desemna
supraveghetori. Prin excepţie, pot fi prezenţi în sala de concurs, în calitate de
observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale reprezentative ale poliţiştilor,
care au fost comunicaţi în scris structurii de resurse umane, cu cel puţin 3 zile înainte
de desfăşurarea concursului.
Aşezarea candidaţilor în bănci se face în ordine alfabetică, potrivit listei nominale
aferente sălii de concurs.
Candidaţii sunt obligaţi, ca la finalizarea testului să predea comisiei de concurs,
separat testul grilă şi foaia de răspuns, să semneze de predare a documentelor, să
părăsească sala de concurs şi să revină la solicitarea comisiei/subcomisiei, pentru
corectare şi notare.
3
Până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân permanent 5 (cinci) candidaţi sau,
dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii.
Ciornele şi foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe
ciorne nefiind luate în considerare la corectare.
După expirarea timpului alocat probei şi predarea tuturor lucrărilor, candidaţii
revin în sala de examen, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista
la corectarea foilor de răspuns.
Corectarea testelor se face de către membrii comisiei/subcomisiei de concurs, în
prezenţa candidaţilor, în ordine alfabetică a acestor, şi a unui martor care este titularul
următorului test care va fi corectat. Aceştia semnează de luare la cunoştinţă pe foaia de
răspuns după care, candidatul părăseşte sala.
Corectorii asigură la verificarea ultimei foi de răspuns prezenţa în sală a ultimilor
2 candidaţi martori. La corectarea ultimelor 3 teste, toţi candidaţii rămân în sală, cu
respectarea regulii de stabilire a martorilor.
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi ”admis” în ordinea descrescătoare
a notelor obţinute, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi ”respins”.
Candidaţii sunt declaraţi ”admis” în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita
numărului de posturi pentru care se organizează concursul în cauză, potrivit opţiunii
formulate de către aceştia.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la proba scrisă, departajarea
între aceştia se va realiza pe baza notei la licenţă, iar dacă în urma aplicării acestui
criteriu de departajare există egalitate între mai mulţi candidaţi, departajarea între
aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu
structurat pe subiecte profesionale. Interviul se susţine în termen de cel mult 3 zile de la
data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi
bibliografii stabilite la testul scris, respectiv în perioada 22 – 24.03.2016.
Rezultatele, inclusiv prin aplicarea, dacă este cazul, a criteriilor de departajare, se
vor afişa în aceeaşi zi cu data concursului.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul testului scris se depun în data de


20.03.2016 (în termen de 24 de ore de la afişarea acestuia) la secretariatul Serviciului
Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş şi se soluţionează
de către comisia de soluţionare a contestaţilor în data de 21.03.2016 (în termen de 24 de
ore de la depunerea acestora). Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Nota acordată după contestaţii rămâne definitivă.
În data de 21.03.2016, după soluţionarea eventualelor contestaţii, se vor afişa
listele finale, inclusiv prin aplicarea criteriilor de departajare.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş -


Serviciul Resurse Umane, pe bază de raport (cu menţionarea expresă a postului pentru
care candidează), până la data de 17.02.2016, orele 16.00 (numai în zilele lucrătoare).
Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune dosarele, în volum complet şi corect
întocmite, constituite din următoare documente:
1) cererea de înscriere (raport - conform modelului orientativ din anexa 1) şi C.V.-ul
Europass;
2) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse
de cerinţele postului;
4
3) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului
militar;
4) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind
starea civilă;
5) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, semnată şi ştampilată, întocmită de către
şeful nemijlocit sau înlocuitorul legal al acestuia;
6) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform
modelului din anexa 2);
7) candidaţii care nu sunt încadraţi la I.P.J. Timiş, vor anexa la raportul prin care solicită
înscrierea, pe lângă documentele mai sus menţionate, şi o adeverinţă de la unitatea unde
sunt încadraţi din care să rezulte că nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare, nu
sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 din Legea nr.
360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi data încadrării în M.A.I,
respectiv data de la care are calitatea de poliţist, precum şi vechimea în corpul agenţilor
de poliţie;
8) 1 dosar plic.

În perioada 18 – 22.02.2016 (în zilele lucrătoare), dosarele de candidat vor fi


analizate de către comisia de concurs, validate/invalidate candidaturile, urmând a i
informaţi în scris doar candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs.

Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura în perioada 24.02. –


08.03.2016, de către ofiţeri specialişti psihologi ai Centrului de Psihosociologie al
M.A.I. din Bucureşti, conform programării întocmite de Centrul menţionat şi va fi
comunicată în timp util candidaţilor înscrişi de către secretarul comisiei de concurs..

Tematica şi bibliografia de concurs, elaborate la nivelul I.G.P.R. de către


Comisia Centrală de concurs, constituie anexa la prezentul anunţ (anexa 3).

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul


Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, la nr. de telefon 0256/402122 sau interior
20122.

AVIZAT

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:


Comisar şef de poliţie TÂRZIU ALEXANDRU
Comisar şef de poliţie PINTEA CIPRIAN

ÎNTOCMIT,
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
COMISAR ŞEF DE POLIŢIE
SĂLĂŞAN LUCIAN

5
Anexa 1
MODEL ORIENTATIV

ANTET
Gradul,numele şi prenumele___________

APROB:
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Comisar şef de poliţie

TURNAGIU FLORIN

RAPO RT
din _____________

Am onoarea să raportez următoarele:


Rog să-mi aprobaţi participarea la concursul de trecere în corpul ofiţerilor de
poliţie, ce se va desfăşura la data de 19.03.2016, în vederea ocupării unui post de
ofiţer la Secţia ___ Poliţie Rurală _______ din cadrul I.P.J.Timiş - specialitate
ordine publică.
Menţionez că, sunt încadrat în M.A.I. din data de __, în calitate de poliţist, iar în
prezent îmi desfăşor activitatea la ___ în funcţia de___.
Precizez că, sunt absolvent al Facultăţii de ____, specialitatea ___, din cadrul
Universităţii ____, cu diplomă de licenţă, media___, promoţia___ .
Am luat la cunoştinţă de condiţiile de participare la concurs, precizate în anunţ,
pe care le îndeplinesc în mod cumulativ.
Declar pe propria răspundere că nu mă aflu sub efectul unei sancţiuni
disciplinare, nu sunt pus la dispoziţia unităţii în condiţiile art. 65 din Legea nr.
360/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Am luat la cunoştinţă că, în situaţia în care voi fi declarat admis, iar constatarea
uneia din cauze are loc după numirea în funcţie, urmează să fiu eliberat din funcţie şi
pus la dispoziţie/suspendat în condiţiile legii, aspect cu care sunt de acord.
Anexez la prezentul raport, documentele solicitate în anunţul de concurs, în
volum complet, respectiv: ___.
Faţă de cele raportate, rog analizaţi şi dispuneţi.

Semnătura
_______________

 Telefon serviciu: ______________


 Telefon mobil: ______________

6
Anexa 2

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica)


lui ______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de
___________ în localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________
posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă)
de __________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul
de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie, organizat de Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Timiş, la data de 19.03.2016, declar pe propria răspundere că am
luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le
îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare
interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi
statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite
prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani.
Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că
în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu
voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o
asemenea situaţie se va constata după încadrare urmează să îmi înceteze raporturile de
serviciu.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactitãţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Am fost informat şi sunt de acord ca în situaţia promovãrii concursului, încadrarea
în funcţie se va face în conformitate cu prevederile art.43 alin.7 din Ordinul nr.
665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile M.A.I, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi
am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data______________ Semnãtura ________

7
Anexa 3

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru organizarea concursului de trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie
- specialitatea Ordine Publică -

CAPITOLUL I

1.1 TEMATICA

 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române


 Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului
 Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni
 Etica şi deontologia poliţienească

1.2 BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară
a poliţiştilor
 H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului

CAPITOLUL II

2.1 TEMATICA

 Sistemul Informatic Schengen


 Semnalările din SIS / SINS

2.2 BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 141/2010 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului
Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, cu
modificările şi completările ulterioare
 Ordinul M.A.I. nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor
naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor
din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, cu
modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL III

3.1. TEMATICA

 Infracţiunea – Dispoziţii generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa.


Autorul şi participanţii (Titlul II – Capitolele I, II, III, IV, VI)
8
 Categoriile pedepselor (Titlul III – Capitolul I)
 Regimul măsurilor de siguranţă (Titlul IV – Capitolul II)
 Minoritatea (Titlul V)
 Infracţiuni contra persoanei (Titlul I)
 Infracţiuni contra patrimoniului – Furtul. Tâlhăria. Infracţiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii. Distrugerea şi tulburarea de posesie (Titlul II – Capitolul I, Capitolul II
– art.233 şi 234, Capitolul III – art.238 şi 239, Capitolul V)
 Infracţiuni contra autorităţii (Titlul III – Capitolul I)
 Infracţiuni de serviciu (Titlul V – Capitolul II – art.296-301)
 Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (Titlul VIII)
 Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (Titlul II – Capitolul I
– art.16)
 Participanţii în procesul penal (Titlul III – art.29-61, art.77-96)
 Mijloace materiale de probă. Însrisurile. (Titlul IV – Capitolele X şi XI)
 Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale (Titlul V – art. 202, art.209-240)
 Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (Titlul VI – Capitolul I)
 Înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale
 Cercetarea la faţa locului
 Organizarea şi desfăşurarea activităţii poliţiei pe linia supravegherii persoanelor faţă de care a
fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la
domiciliu

3.2 BIBLIOGRAFIE

 Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare;


 Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările
ulterioare
 Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi
coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror
 Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării
la faţa locului
 Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei
Române privind supravegherea persoanelor asupra cărora a fost dispusă măsura controlului judiciar,
controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu.
 Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a
dispoziţiilor procurorului
CAPITOLUL IV

4.1 TEMATICA

 Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale


Poliţiei Române
 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
 Organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice
 Delimitări conceptuale privind atribuţiile şi competenţele poliţiei şi jandarmeriei în domeniul
ordinii şi siguranţei publice
 Cooperarea forţelor care participă la menţinerea ordinii publice. Atribuţiile poliţiei pe linia
adunărilor, întrunirilor şi manifestaţiilor publice.
 Poliţia de proximitate – Definiţie, scopuri, obiective. Atribuţii specifice poliţistului de
proximitate.
 Activitatea pe linia sistemelor de securitate
 Formele de pază
 Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter
special.
9
 Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.
 Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă
de corp.
 Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp.
 Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne.
 Răspunderi şi sancţiuni
 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 Cerinţe minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi
 Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi
mijloace civile şi modelele acestora
 Descrierea, culoarea şi modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază
propriu
 Analiza de risc la securitatea fizică
 Silvicultură
 Răspunderi şi sancţiuni prevăzute de Legea nr. 46/2008 (republicată) – Codul
silvic
 Contravenţii şi categorii de personal care au calitatea de organ constatator,
conform Legii nr.171/2010
 Legalitatea provenienţei materialelor lemnoase conform H.G. nr.
470/04.06.2014
 Regimul juridic al contravenţiilor
 Regimul juridic al faptelor ce aduc atingere normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice
 Obligaţiile deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi şi condiţiile deţinerii acestora

4.2 BIBLIOGRAFIE

 Dispoziţia I.G.P.R. nr. 123/2012 privind stabilirea Concepţiei unitare, de organizare,


funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române
 Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii
şi liniştii publice, modificat şi completat prin O. M.A.I. nr. 26/2015
 H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei
publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale
 Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 Manualul Poliţiei de Proximitate, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, decembrie 2007
 Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu
modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată
 H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie
 Instrucţiuni nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce
fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor
 Legea nr. 46/2008 (republicată) Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi
completările ulterioare
 H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor
10
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a
Regulamentului (U.E.) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010
de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,
cu modificările şi completările ulterioare
 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare
 Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

CAPITOLUL V

5.1 TEMATICA

 Accesul liber la informaţiile de interes public


 Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date
 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor,
precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I.

5.2 BIBLIOGRAFIE

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.A.I. nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă,
examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile
M.A.I.
 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare

Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 08.02.2016.

Întocmit Membrii comisiei de concurs


Secretarul Comisiei de concurs 1.cms. şef TURNAGIU FLORIN ________________
Cms. şef SĂLĂŞAN LUCIAN 2.cms. şef TÎRZIU ALEXANDRU _____________
3.cms.şef PINTEA CIPRIAN ________________

11
Exemplarul în original a fost semnat și înregistrat la sediul I.P.J.Timiş- Serviciul Resurse Umane și se
află clasat la dosarul de concurs.

12