Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

JANDARMERIA ROMÂNĂ Bucureşti,


UNITATEA MILITARĂ 0260 BUCUREŞTI Nr.
Din 16.09.2016
Exemplar unic

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale
Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în
unităţile M.A.I. şi ale adresei D.G.M.R.U. a M.A.I. nr. 292020 din 02.09.2016, a Notei – Raport
nr. 292020/S2 din 02.09.2016 precum şi a prevederilor O.M.A.I. nr.S/I/2163 din 06.09.2016,
toate cu modificările şi completările ulterioare, Unitatea Militară 0260 Bucureşti (Baza de
Administrare şi Deservire a Jandarmeriei Române) organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii vacante de ofiţer specialist I la Biroul Tehnic. Pentru a putea participa la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii generale:
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile
de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisia şi subcomisia de concurs, ca urmare a
examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/
tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi,
respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
- să aibă studii superioare de lungă durată militare/civile de profil tehnic cu diplomă de
licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în Ştiinţe Militare,
informaţii şi ordine publică/Ingineria Transporturilor;
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru
săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
- nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
Nu pot fi încadrate în activitate cadrele militare în rezervă, dacă:
a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr.
360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr.
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care
prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele
avute în rezervă.
Nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace
persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului
militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, cu excepţia celor
provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne.
Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:
- cererea de înscriere şi CV;
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de
cerinţele postului;
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă.
Nesecret
1/4
Nesecret

- autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;


- cazierul judiciar;
- caracterizarea de la ultimul loc de muncă;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- două fotografii color 9 x 12 cm;
- fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

T E M A T I C Ă Ş I B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei de ofițer auto din cadrul Biroului Tehnic

I. Bibliografie:
1. Instrucțiunea numărul 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune,
valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.
2. Ordin 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne .
3. Instrucțiunea 114 22 iulie 2013 privind răspunderea materială a personalului
pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne
4. Ordin 122 din 26.05.2010 privind reorganizarea activităţilor de exploatare a
autovehiculelor din dotarea unor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne.
5. O.U.G. nr. 195/2002(republicată), privind circulația pe drumurile publice.
6. H.G. nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (republicată), pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice;
7. Automobile, cunoaștere, întreținere și reparare- Editura didactică și pedagogică
București 1998, Gh Frățilă, M. Frățilă și St. Samoilă.
8. Curs legislație rutieră (Internet www.e-drpciv.ro/curs_legislatie.pdf).
9. ORDIN M.I.R.A. nr. 599 din 1 septembrie 2008 (actualizat) pentru aprobarea
Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului
Administraţiei şi Internelor;
(actualizat până la data de 14 septembrie 2012)
10.Ordinul M64 din 10 iunie 2013 privind regulamentul disciplinei militare;
11.Legea numărul 550 din 29 noiembrie 2004 (actualizată) privind organizarea şi
funcţionarea Jandarmeriei Române.
12.Legea numărul 295 din 28 iunie 2004 (actualizată) privind regimul armelor și al
munițiilor.
13.Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă și
normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.
14.Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (actualizată), privind apărarea împotriva
incendiilor.
15.H.G. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

II. Tematică de studiu:


Nesecret
2/4
Nesecret

1. Organizarea şi desfăşurarea în unităţile şi structurile Ministerului Administraţiei şi


Internelor a disponibilizarea bunurilor,scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe,
valorificarea bunurilor, altele decât clădiri şi terenuri,casarea mijloacelor
fixe,declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe.
2. Regulile şi politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Dispoziţiilor legale privind răspunderea materială a personalului propriu şi
evaluarea pagubelor produse în Ministerul Afacerilor Interne.
4. Activitățile dispeceratului auto și coordonarea misiunilor de transport.
5. Circulația pe drumurile publice.
6. Noțiuni generale de mecanică auto.
7. Noțiuni generale despre elementele constructive si rolul funcțional al acestora, la
motoarele cu ardere interna.
8. Diagnosticarea tehnică sumară a autovehiculelor.
9. Conduita preventivă. Conducerea autovehiculelor pe drumurile publice.
10.Implementarea disciplinei militare în Ministerul Afacerilor Interne.
11.Organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, atribuțiile structurilor
specializate încadrate în Jandarmeria Română.
12.Portului și utilizarea armelor pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu.
13.Obligațiile conducatorului auto prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 599/2008.
14.Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 , a securităţii
şi sănătăţii în muncă .
15.Obligatiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr. 307 din 12 iulie 2006,
privind apărarea împotriva incendiilor.

Se studiază actele normative indicate, cu toate completările şi modificările ulterioare.


Candidaţii care solicită înscrierea la concurs vor întocmi o cerere ce va fi depusă la sediul
Unităţii Militare 0260 Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Jandarmeriei, nr. 9 - 11, sect. 1,
telefon 0214096245, până la data de 23.09.2016, ora 16.00.
Dosarele de candidat se depun până la data de 12.10.2016, ora 16.00, la sediul Unităţii
Militare 0260 Bucureşti.
Concursul va consta în susţinerea unei probe, astfel:
- test scris ce constă în rezolvarea unui test-grilă, în data de 24.10.2016, proba
urmând a se desfăşura la sediul Unităţii Militare 0260 Bucureşti. În acest sens, candidaţii înscrişi
la concurs se vor prezenta la sediul Unităţii Militare 0260 Bucureşti, în perioada menţionată mai
sus, începând cu ora 13.00.
- Candidaţii vor fi planificaţi pentru testarea psihologică prin grija Unităţii Militare
0260 Bucureşti, urmând a se desfăşura, de principiu, în perioada 12.10.2016 - 21.10.2016.
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi ale căror
dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane al unităţii, tel.
0214096245 sau la interior 16245, de luni până vineri, între orele 08.00 - 16.00.
Anunţul este publicat pe site-ul unităţii şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de
16.09.2016.

Nesecret
3/4