Sunteți pe pagina 1din 12

Obiectiv

~nainte de a `ncepe ziua, cite[te... Noi spunem lucrurilor pe nume


RUG|CIUNEA
DE MAR}I
Doamne, os=ndit stau `naintea Ta
[i-mi m\rturisesc nevrednicia, nepu-
Mar]i,
tin]a [i s\r\cia! Pentru aceasta, m\ rog 27 iunie 2017
}ie, izvor dulce [i noianul `ndur\rii,
deschide stavilele cerului [i plou\ Edi]ia de Vaslui
asupra mea bun\t\]ile `ndur\rii Tale, Nr. 4394
pentru ca s\ pot scoate lacrimi, s\ Edi]ia online obiectivvaslui.ro l 1,4 lei
pl=ng, s\ sp\l [i s\ cur\]esc sufletul
meu de `ntin\ciunea p\catelor mele. {i l contact@obiectivvaslui.ro l publicitate@obiectivvaslui.ro l Vaslui: 0786 299 900 l Bârlad: 0760 444 644 l Hu[i: 0766 283 836 l
ca s\-mi dai acest dar, St\p=ne, pun
mijlocitor pe `naintemerg\torul Ioan,
c\tre care zic: O, `nv\]\torule al c\in]ei
[i m\rite Proorocule, rogu-te, ajut\-mi Peste 71% dintre candida]i au luat m\car 5
cu mijlocirea ta, tu care stai `n cer
`naintea Judec\torului ve[nic, [i f\ s\
se `ndure de mine, c\ci ai mult\
`ndr\zneal\ la iubirea Lui! ~ntinde
m=na aceea cu care L-ai botezat [i
stric\ cugetele mele cele rele [i m\ `nt\-
re[te s\-mi petrec via]a pe calea cea
Rezultatele Evalu\rii Na]ionale
bun\ a lui Dumnezeu. O, Proorocule,
lumineaz\-mi mintea cu poruncile
Domnului, ca s\ le ]in minte [i s\ le
p\zesc p=n\ la cap\tul vie]ii mele. Amin.
Redac]ia v\ dore[te
o zi binecuv=ntat\!

Ziua Drapelului

Cine respect\ cel


mai mult tricolorul?
l pagina 3

Nu au înv\]at nici
m\car s\ copieze... u În jude]ul nostru, 71,62% dintre [i Andrei Iordan ({coala ”{tefan cel (”Alexandra Nechita”) [i Andrei R\zvan
candida]ii prezen]i la Evaluarea Na]ional\ Mare”), Elena Gavril\ [i Diana Teodora Perial (Liceul ”Mihail Kog\lniceanu”).
Cei mai au ob]inut minimum media 5,00. Printre ei Panainte (”Mihai Eminescu”), Crina Iancu
Claudiu BERBECE
slabi se reg\sesc [i opt cu media general\ 10, [i Cosmin Daniel Lupu (”Mihail
to]i din municipiul Vaslui: Tudor Ciubotariu Sadoveanu”), Mihaela Oana Iura[cu Citi]i articolul din pagina 2 u
elevi!
Comenta]i acest articol pe obiectivvaslui.ro
l pagina 4

Prim\ria Vaslui continu\ campania de modernizare a infrastructurii


Sport
Aur pentru
Izabela
Marea asfaltare
Spiridon
prinde contur
u Dup\ ce, `n aprilie, a `nceput asfaltarea
l pagina 7
ultimelor mari str\zi, `n zona Nicolae B\lcescu [i
cartierul 13 Decembrie, municipalitatea vasluian\
anun]\ lucr\ri pe strada Republicii. ~n cur=nd,
arterele rutiere cu gropi vor deveni de domeniul
trecutului. Citi]i articolul
Citi]i articolul
Cristian P|TRA{CU din pagina 2 u
2 Eveniment local obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017

Planul de conformare Peste 71% dintre candida]i au luat m\car 5

Rezultatele Evalu\rii Na]ionale


al spitalului
b=rl\dean, modificat
Mult a[teptata zi a afi[\rii rezultatelor Eminescu”), Crina Iancu [i Cosmin dintre cei 32 de candida]i, 18 au ob]inut
Evalu\rii Na]ionale a fost poate [i cea Daniel Lupu (”Mihail Sadoveanu”), medii peste 9, iar unul media 10.
mai crâncen\ prob\ a rezisten]ei p\rin- Mihaela Oana Iura[cu (”Alexandra La Colegiul “Cuza Vod\” Hu[i, dintre
]ilor, stresul provocat de a[teptarea lis- Nechita”) [i Andrei R\zvan Perial cei 31 de absolven]i, 18 au ob]inut medii
telor la avizierele unit\]ilor de înv\]\- (Liceul ”Mihail Kog\lniceanu”) sunt peste 9.
mânt creând, pe alocuri, panic\. elevii cu media general\ 10 la Evaluarea {coala “Mihail Sadoveanu” Vaslui are
Conform centraliz\rii oferite de In- Na]ional\. De remarcat c\ to]i sunt din doar patru elevi cu media sub 5 dintre cei
spectoratul {colar Jude]ean, absolven]ii municipiul re[edin]\. 45 prezen]i. Doi au ob]inut media 10, iar
clasei a opta au ob]inut rezultate mult al]i zece au fost nota]i peste 9. De aseme-
mai bune fa]\ de anul trecut, ceea ce ne Performerii de la nea, 15 elevi au primit peste 8, iar al]i 6
face s\ credem c\ de aceast\ dat\ au ve- “Mihai Eminescu” au fost nota]i cu peste 7.
nit cu lec]ia înv\]at\. {coala “{tefan cel Mare” are doi elevi
Dintre cei 3.534 de elevi vasluieni Anul acesta, cinci unit\]i au procentaje cu media maxim\ [i al]i 45 cu medii
înscri[i, s-au prezentat la examen 3.457, de 100 la sut\ la mediile peste 5. Este peste 9, dintre cei 111 prezen]i. O sin-
iar 2.476 au ob]inut cel pu]in media 5,00. vorba despre [colile gimnaziale “Mihai gur\ elev\ a luat sub 5.
u Pentru c\ nu este timp suficient [i nici bani Promovabilitatea este deci de 71,62 la Eminescu” [i ”Constantin Parfene” La “Alexandra Nechita”, au existat
destui pentru anumite lucr\ri de reamenajare sut\, cu dou\ puncte procentuale mai Vaslui, Colegiul Na]ional “Cuza Vod\” [apte medii peste 9 [i una de zece, iar trei
[i reabilitarea a spa]iilor neconforme din mare fa]\ de 2016. Hu[i, Colegiul Na]ional “Gheorghe elevi au ob]inut sub 5.
cadrul spitalului b=rl\dean, unele termene Num\rul elevilor cu medii de 9 [i Ro[ca Codreanu” Bârlad [i Liceul La “Vasile Alecsandri”, sunt opt
vor fi decalate. peste este de 394, cu peste 150 mai mul]i “Mihail Kog\lniceanu” Vaslui. medii peste 9, iar la “Dimitrie Cantemir”
fa]\ de anul trecut, existând [i opt medii Marea performer\ este {coala “Mihai au fost patru.
~n luna martie, consilierii locali b=rl\deni au de 10! Medii între 8 [i 9 au ob]inut 480 Eminescu”. Dintre cei 69 de elevi {coala “Alexandru Ioan Cuza” are
aprobat Planul-Cadru de Conformare 2017-2020, de elevi, iar 506 au primit peste 7. Medii prezen]i, doi au ob]inut media 10, iar 29 patru dintre cei 10 elevi prezen]i cu medii
`n baza c\ruia conducerea Direc]iei de S\n\tate peste 6 sunt 519, iar de la 5 `n sus au au luat peste 9. Al]i 14 au fost nota]i cu sub 5. Cea mai mare medie este 6,47.
Public\ (DSP) a acordat Spitalului de Urgen]\ ob]inut 569 de elevi. medii peste 8 [i unul singur a ob]inut 5. La “Constantin Mota[“, patru elevi au
„Elena Beldiman” autoriza]ia de func]ionare f\r\ Ca `ntotdeauna, evaluatorii au fost La „Constantin Parfene”, dintre cei 53 media peste 9, iar la “Elena Cuza”,
de care sumele cheltuite cu spitalizarea continu\ [i destul de zgârci]i la acordarea de note de elevi prezen]i, cei mai mul]i, 27, au dintre cei 60 de elevi prezen]i, zece au
de zi a pacien]ilor interna]i nu puteau fi decontate maxime. La român\, 33 de elevi au pri- ob]inut medii peste 9. ob]inut medii peste 9.
de Casa Jude]ean\ de Asigur\ri de S\n\tate mit 10, iar la matematic\ - 31. La Colegiul „Ro[ca Codreanu” Bârlad, Contesta]iile care au fost depuse vor fi
(CJAS). De[i contractul de finan]are a fost semnat Tudor Ciubotariu [i Andrei Iordan 20 de elevi au ob]inut medii peste 9, din solu]ionate în perioada 27-29 iunie, ur-
deja, asta nu `nseamn\ c\ autorit\]ile locale [i ({coala ”{tefan cel Mare”), Elena Gavril\ 28 prezen]i. mând ca pe 30 iunie s\ fie afi[ate rezul-
reprezentan]ii spitalului trebuie s\ se lase pe o ure- [i Diana Teodora Panainte (”Mihai La Liceul “Mihail Kog\lniceanu”, tatele finale.
che [i s\ uite de lucr\rile pe care s-au angajat c\ le
vor realiza p=n\ `n 2020.
Totu[i, `n cazul unor lucr\ri, termenele estimate Prim\ria Vaslui continu\ campania de modernizare a infrastructurii
pentru `ndeplinirea obiectivelor sunt mult prea
scurte, a[a c\ a fost nevoie s\ fie decalate, con-
silierii locali urm=nd s\ aprobe sau s\ resping\
propunerea venit\ din partea spitalului (avizat\ de-
ja de DSP), `n [edin]a din 29 iunie. Concret, `n
Marea asfaltare prinde contur
ceea ce prive[te identificarea unei alte loca]ii pentru
mutarea sec]iilor ce func]ioneaz\ `n Pavilionul Pentru anul acesta, Prim\ria Vaslui a persoanele cu dizabilit\]i [i a 11.851 de cipiul Vaslui, strada Republicii f\când
TBC (Psihiatrie, Pneumologie Acu]i, Pneumologie prezentat un plan ambi]ios de continuare metri de piste pentru bicicli[ti. not\ discordant\ zonei cuprinse între
Cronici [i TBC), termenul stabilit ini]ial pentru 30 a moderniz\rii infrastructurii rutiere. Arterele rutiere modernizate au fost Gar\ [i intersec]ia Crucea G\rii, privind
iunie a fost mutat pe 30 septembrie, iar realizarea Dup\ ce, `n aprilie, a `nceput `n for]\ lu- {tefan cel Mare, Decebal, Pene[ Curcanu, arhitectura [i siguran]a circula]iei. Mo-
studiilor de fezabilitate ale unei eventuale recon- cr\rile de asfaltare pe ultimele mari Cuza Vod\, Victoriei, Hu[ului, Vasile dernizarea infrastructurii este o investi]ie
solid\ri/construc]ii noi a fost decalat\ p=n\ pe 30 str\zi, din zonele Nicolae B\lcescu [i 13 Alecsandri, 8 Martie, Spitalului, Slt. pentru viitor. Angajamentul meu este c\
noiembrie. Cum, `n urma unei expertiz\ri f\cute `n Decembrie, va prinde `n programul de Adrian Ioanesi, Gheorghe Doja [i vom asfalta repede [i bine”, a declarat
2015, s-a concluzionat c\ pentru consolidarea investi]ii reabilitarea str\zii Republicii. Grigore Moisil. primarul Vasile Pav\l.
cl\dirii, care este monument istoric, ar fi nevoie de Este `ncununarea unei campanii care a Acum, printr-un proiect de hot\r=re ce “În urma realiz\rii lucr\rilor, se vor
schimbat literalmente ora[ul. urmeaz\ s\ fie discutat `n [edin]a de joi a îndeplini urm\torii indicatori calitativi:
aproape 22 de milioane de lei, e limpede c\
Concret, vorbim despre un proiect în Consiliului Local Vaslui, municipalitatea fluidizarea [i îmbun\t\]irea timpilor de
Ministerul S\n\t\]ii nu va da `n veci ace[ti bani, iar
valoare total\ de 42.698.024 de lei (in- va materializa un proiect care propune ca parcurs; cre[terea calit\]ii vie]ii [i a
Consiliul Local cu at=t mai pu]in va aproba o
clusiv TVA), cu o asisten]\ financiar\ lucr\ri principale asfaltarea p\r]ii caro- gradului de confort; îmbun\t\]irea aspec-
asemenea sum\. sabile, montarea de trotuare cu pavele, tului arhitectural; reducerea polu\rii prin
nerambursabil\ de 38.382.810 lei, `n
{i lucr\rile de reorganizare a saloanelor din cadrul c\ruia au fost reabilitate 12 str\zi, repara]ii la pod, piste pentru bicicli[ti, praf; cre[terea gradului de mobilitate;
Pavilionul Central (Medicin\ Intern\, Cardiologie, cu o lungime total\ de 14.736 de metri, preluarea apelor pluviale, reabilitare cre[terea gradului de acces în timp util
Nefrologie, Gastroenterologie, Chirurgie Gener- 65.581 de metri p\tra]i de trotuare, spa]ii verzi [i reabilitare ci[mele pe stra- pentru servicii de urgen]\: salvare, pom-
al\, Chirurgie Plastic\, Ortopedie-Traumatologie 20.084 de metri p\tra]i de spa]ii verzi, da Republicii, pe o lungime de 625,25 pieri, poli]ie”, se arat\ `n proiectul de
[i Obstetric\-Ginecologie), cu respectarea suprafe- fiind montate [i 654 de indicatoare ru- metri. hot\r=re.
]elor utile de [apte metri p\tra]i/pat, programate tiere. Lucr\rile au vizat [i semnalizarea “Alocarea de fonduri pentru pro- Valoarea total\ a investi]iei, conform
ini]ial pe 30 iulie, vor fi am=nate p=n\ pe 30 sep- orizontal\ pe 9.061 de metri p\tra]i, pre- movarea investi]iei vine în întâmpinarea devizului general, este de 5.335.949 de
tembrie. ~n ceea ce prive[te amenajarea unei struc- cum [i înfiin]area a 323 de rampe pentru moderniz\rii re]elei stradale din muni- lei (cu TVA).
turi de spitalizare de zi `n actualul Pavilion
Administrativ, unde lucreaz\ `n prezent 30-40 de
persoane, termenul a r\mas acela[i, adic\ 30 sep-
tembrie. Evident, p=n\ atunci, este musai nevoie
ca personalul TESA s\ fie mutat `n containerele Registrul Comer]ului elibereaz\ certificate
constatatoare “Start-up Nation”
speciale achizi]ionate pentru a fi amenajate ca
birouri, astfel `nc=t activitatea s\ nu fie perturbat\
`n vreun fel.
Alte lucr\ri decalate p=n\ la finele lui septem- Potrivit reprezentan]ilor Oficiului Registrului Comer]ului
brie vizeaz\ reorganizarea celor dou\ sec]ii de pe- (ORC) de pe lâng\ Tribunalul Vaslui, institu]ia elibereaz\ solici-
diatrie existente `ntr-una singur\ - Pediatrie Acu]i tan]ilor certificate constatatoare necesare pentru Programul de
[i individualizarea Compartimentului Psihiatrie stimulare a înfiin]\rii de întreprinderi mici [i mijlocii „Start-up
Pediatric\ Acu]i, a Compartimentului Neurologie Nation Rom=nia”.
Pediatric\ Acu]i [i Recuperare Neuromotorie. Cererea-comand\ de eliberare acte (formular-tip) poate fi
Ca noutate, `n noua variant\ a planului de con- ob]inut\ direct de la sediul ORC sau accesând pagina de internet
formare, este prev\zut\ realizarea unui studiu de a Oficiului Na]ional al Registrului Comer]ului, www.onrc.ro,
fezabilitate ce vizeaz\ reorganizarea circuitelor sec]iunea Informa]ii, Certificate constatatoare.
func]ionale la nivelul Blocului Operator Unic [i ”Tariful pentru eliberarea de certificate constatatoare, în
construirea unei pasarele de leg\tur\ `ntre tron- cuantum de 45 de lei, este reglementat în cuprinsul anexei la
soanele A [i E, termenul fiind stabilit pentru 31 de- Hot\rârea Guvernului nr. 902/2012, privind aprobarea taxei [i
cembrie. Aceste lucr\ri se impun ca urmare a tarifului pentru opera]iunile efectuate de Oficiul Na]ional al
ne`ncadr\rii `n prevederile Ordinului Ministerului Registrului Comer]ului [i oficiile registrului comer]ului de pe
S\n\t\]ii nr. 914/2006, privind condi]iile de auto- lâng\ tribunale, cu modific\rile ulterioare”,  a declarat un
rizare a spitalelor. (Adriana {U{NEA) reprezentant al ORC Vaslui. (Mihai IONESCU)
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017 obiectivvaslui.ro Eveniment local 3
Ziua Drapelului Tax\ de salubritate
Cine respect\ cel mai mult tricolorul? pentru b=rl\denii
f\r\ contract

u De luna viitoare, peste 260 de familii de


b=rl\deni care stau la cas\ ori la bloc [i produc
gunoi menajer, dar nu pl\tesc pentru
colectarea [i depozitarea de[eurilor, vor achita
lunar o tax\ de salubritate de 9,81 lei/persoan\
(f\r\ TVA). Acela[i tarif `l vor pl\ti al]i 748 de
abona]i care `nregistreaz\ datorii [i care au fost
trimi[i `n judecat\ pentru recuperarea debitelor.
~n urm\ cu dou\ luni, Adrian Bobeic\, directorul
executiv al SC Compania de Utilit\]i Publice (CUP)
SA, operatorul de salubrizare din B=rlad, anun]a `n
u Dintre toate oficialit\]ile trebuie s\ i se acorde onorul
plenul Consiliului Local c\, la nivelul ora[ului, exist\
prezente ieri la manifest\rile permanent [i s\ fie p\strat cu
sfin]enie. Avem datoria [i circa 3.000 de persoane care `nc\ nu au `ncheiate
dedicate Zilei Drapelului, contracte de salubritate. A[a se face c\ unul dintre
obliga]ia de a con[tientiza [i
singura cu tricolorul “la proiectele de hot\r=re ce urmeaz\ s\ fie supuse aten]iei
revigora respectul ce i se cuvine
purt\tor” a fost Gabriela ale[ilor locali se refer\ la „instituirea taxei de salubritate
drapelului na]ional al României”.
pentru utilizatorii persoane fizice din B=rlad care nu au
Pl\cint\, [efa La rândul s\u, preotul Marcel `ncheiat contract de salubrizare [i denun]area unilateral\
Inspectoratului {colar Miron a declarat: “Ne afl\m sub a contractelor abona]ilor care au fost ac]iona]i `n
Jude]ean, care [i-a prins umbrirea steagului nostru instan]\ [i `nregistreaz\ debite mai vechi de 30 de zile”.
str\mo[esc, steag care ne bucur\ Potrivit unei anexe ata[ate la mapa consilierilor, sunt 93
p\rul cu o benti]\ `n culorile pe to]i cei care suntem în
na]ionale. de familii neabonate care locuiesc la case (`n total, 231
interiorul ]\rii, dar care îi face s\ de persoane) [i 168 de familii neabonate care locuiesc
Cristian P|TR|{CU l\crimeze pe to]i românii din la bloc (396 de persoane), pentru care conducerea CUP
afara grani]elor ]\rii. Binecu- SA solicit\ instituirea unei taxe de salubritate de 9,81
Roxana OLTEANU vânt\m pe to]i cei care cinstesc lei/persoan\/lun\ (f\r\ TVA). Odat\ instituit acest tarif,
drapelul nostru [i privim la se preconizeaz\ colectarea a 2.261 de lei/lun\, respectiv
“Ast\zi marc\m d\inuirea de drapelul nostru ca la un semn
veacuri a unuia dintre cele mai a 27.193 de lei/an de la locuitorii din cartierele de case,
Ioan Ciupilan biruitor care ne încurajeaz\, care precum [i colectarea a 3.884 de lei/lun\, respectiv a
importante simboluri ale patriei ne d\ putere [i care, în acela[i
noastre. L-au purtat `n vitejie 46.617 lei/an de la cei care stau la bloc.
timp, ne distinge de celelalte Totodat\, consilierii trebuie s\ se pronun]e asupra
osta[ii pe toate fronturile de acordurile Imnului de Stat. La p\rintele Marcel Miron. popoare. Tricolorul este România,
lupt\. ~nseamn\ onoare [i patrie. final, Deta[amentul de onoare a În discursul s\u, primarul solicit\rii conducerii CUP SA privind denun]area
iar România este împodobit\ cu unilateral\ a contractelor abona]ilor care au fost
El trebuie s\ r\m=n\, al\turi de defilat [i a prezentat onorul. Ioan Ciupilan, a vorbit despre tricolorul!”.
imnul na]ional, `n inimile noas- Dintre to]i cei prezen]i, singura însemn\tatea drapelului na]ional ac]iona]i `n judecat\ [i `nregistreaz\ debite mai vechi
A urmat ceremonialul de de 30 de zile, plus instituirea aceleia[i taxe de salubri-
tre”, a declarat Vasile Pav\l, care a avut “la purt\tor” drapelul, pentru poporul român: “Ca [i în binecuvântare, s\rutare [i arbo-
primarul municipiului Vaslui, f\r\ a-l arbora, a fost Gabriela cazul altor state, în ]ara noastr\ tate de 9,81 lei/persoan\/lun\ (f\r\ TVA). De altfel,
rare a drapelului na]ional. Eveni- potrivit Ordinului Autorit\]ii Na]ionale de Regle-
ieri, `n cadrul manifest\rilor Pl\cint\, [efa Inspectoratului drapelul este unul dintre cele mai mentul s-a încheiat cu defilarea
dedicate Zilei Drapelului Na]ional {colar Jude]ean, care [i-a prins importante însemne distinctive. mentare pentru Serviciile Comunitare de Utilit\]i
militarilor de la Batalionul 202 Publice nr. 112/2007, art. 5, alin. 2, `n cazul neachit\rii
al Rom=niei, care s-au desf\[urat p\rul, discret, cu o benti]\ `n Steagul românilor a reflectat Ap\rare CBRN (interven]ie la
`n fa]a Palatului Administrativ. preocup\rile [i aspira]iile soci- datoriilor mai vechi de 30 de zile, contractul poate
culorile na]ionale. dezastre) “General Gheorghe
Festivit\]ile au `nceput la ora et\]ii. Tricolorul românesc, ro[u, `nceta prin denun]area unilateral\ de c\tre operatorul
Teleman” [i a cadrelor Sectorului de salubrizare, autorit\]ile locale put=nd institui taxe
10, cu salutarea drapelului de
lupt\ [i rostirea de alocu]iuni. “Drapelul a fost, galben [i albastru, se construie Poli]iei de Frontier\ Hu[i. speciale de salubritate. ~n acest caz, vorbim despre 748
într-un arc peste timp,
Vasile Mariciuc, vicepre[e- este [i nu va î`nceta într-un curcubeu al
de abona]i, `nsum=nd 1.949 de persoane, care au
dinte al Consiliului Jude]ean, a `ncheiat contracte cu reprezentan]ii CUP, dar „au uitat”
evocat istoria drapelului na]ional: s\ fie simbolul unit\]ii [i sufletului s\ pl\teasc\ pentru ca utilajele operatorului s\ le ridice
românesc. Drapelul a
“Este vorba despre un simbol de rom=ânismului” fost, este [i nu va înceta
de[eurile menajere [i s\ le transporte la groapa de
mare for]\ `n ceea ce prive[te gunoi. Odat\ reziliat contractul ini]ial, prin care aveau
Ziua Drapelului a fost mar- s\ fie simbolul de pl\tit un tarif de 11,2 lei/persoan\/lun\ (cu TVA),
continuitatea noastr\ istoric\”.
cat\ ieri [i la Hu[i, începând cu românismului [i al indiferent c\ stau la cas\ ori la bloc, de acum `nainte vor
Dup\ ce subprefectul Mircea
ora 9.30, în Pia]a Tricolorului. României. El reprezint\ trebui s\ pl\teasc\ 9,81 lei/persoan\/lun\ (f\r\ TVA).
Gologan a dat citire mesajului
ministrului afacerilor interne, Dup\ Imnul Na]ional [i primirea unitatea, independen]a Vor nu vor, consilierii vor trebui s\ aprobe acest
manifestarea a continuat cu cere- onorului de c\tre primarul Ioan [i t\ria românilor, proiect la [edin]a din 29 iunie. ~n caz contrar, munici-
monialul de binecuv=ntare [i Ciupilan, evenimentele au con- al\turi de istorie, limb\ palitatea se poate trezi cu amenzi `ntre 5.000-15.000 de
s\rutare a Drapelului Na]ional, tinuat cu un te-deum oficiat de [i credin]\. Pentru toate Gabriela Pl\cint\ [i-a prins p\rul cu o lei, pe care to]i b=rl\denii vor fi nevoi]i s\ le pl\teasc\
care a fost `n\l]at pe catarg `n protopopul Marius Antohi [i acestea, tricolorului benti]\ `n culorile na]ionale din bugetul local. (Adriana {U{NEA)

de Slobozia, Pite[ti, Cluj-Napoca, Deva [i


Vasluiul Târgu-Mure[.
La nivel de regiuni istorice, zona
st\ bini[or Bucure[ti-Ilfov conduce în top, urmat\ de
Transilvania, Cri[ana [i Banat, apoi
Dobrogea, `n timp ce Moldova [i Muntenia
pe harta ocup\ ultimele pozi]ii.

Vasluiul, printre
facilit\]ilor cele mai curate ora[e
de recreere Reamintim c\, `n conformitate cu acela[i
sondaj, cea mai bun\ calitate a aerului se
Potrivit unui sondaj de opinie realizat în `nregistreaz\ `n Bra[ov (locul 1), Miercurea
rândul locuitorilor din municipiile re[edin]\ Ciuc, Sfântu Gheorghe, Râmnicu Vâlcea,
de jude] din ]ar\, Vasluiul ocup\ locul 21 Piatra-Neam], Sibiu, Cluj-Napoca, Pite[ti,
(din 42 la nivel na]ional) în privin]a Slobozia, Boto[ani [i Vaslui (locul 11).
facilit\]ilor de recreere, adic\ al spa]iilor Ultimele trei municipii nominalizate au
verzi, bazelor sportive [i culturale. Ar fi stat merite cu atât mai mari, cu cât nu fac parte
chiar mai bine, dac\ {trandul Municipal nu din zone (jude]e) cu acces montan.
ar fi fost `nchis acum doi ani. La polul opus, lista localit\]ilor urbane
Clasamentul celor mai avantajate cu cea mai sc\zut\ calitate a aerului este
re[edin]e de jude] din punct de vedere al deschis\ de Ploie[ti [i continu\ cu C\l\ra[i,
facilit\]ilor de recreere este condus de Bucure[ti, Foc[ani, Gala]i, Slatina, Re[i]a,
Oradea, Bra[ov [i Miercurea Ciuc, urmate Bac\u, Satu Mare [i Br\ila. (Sorin SAIZU)
4 Eveniment local obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017

Pie]ele vor fi Nu au înv\]at nici m\car s\ copieze...

Cei mai slabi elevi!


subven]ionate

u Principala modificare adus\ regulamentului


de func]ionare a pie]elor vasluiene este
trecerea de pe autofinan]are pe venituri proprii
[i subven]ii.
~n [edin]a de joi a Consiliului Local Vaslui, va fi
supus la vot un proiect de hot\râre privind actualizarea
Regulamentului de organizare [i func]ionare a Direc]iei
de Administrare Pie]e, T=rguri [i Oboare (DAPTO), ca
institu]ie finan]at\ din venituri proprii [i subven]ii, [i nu
autofinan]at\, ca `n prezent. Este urmarea unei solicit\ri
adresate de Administra]ia Jude]ean\ a Finan]elor
Publice, cu privire la clarificarea [i men]ionarea `n mod u Doi elevi, care au de examen de la Liceul ”Nicolae de f\cut caracterizarea romanului mai greu, dar pân\ la urm\ a fost
expres `n cadrul regulamentului a surselor de finan]are. Iorga” Negre[ti au fost da]i afar\ psihologic, la alegere între Ioan bine. Sunt mul]umit\ de ce am
Noul document prive[te pie]ele Traian [i Central\, sus]inut proba scris\ la
român\ `n centrul de în timp ce încercau s\ copieze cu Slavici [i Liviu Rebreanu, la scris”, ne-a spus o elev\ de la
pia]a din cartierul 13 Decembrie, pia]a din Zona ajutorul telefonului. punctul 3. La textul argumentativ, Colegiul Agricol Hu[i.
Industrial\ - Metalurgiei, bazarul, oborul, [trandul, bacalaureat de la Liceul
La final, cei prezen]i au cata- au avut de explicat rolul Elevii spun c\, dac\ ar fi s\
p=rtia de s\niu[ de la Bahnari [i cimitirul Eternitatea. ”Nicolae Iorga” Negre[ti, au logat subiectele ca fiind u[oare. comunic\rii în munca de echip\. fac\ o compara]ie cu simularea
„Acest document nu a mai fost actualizat din anul încercat s\ ob]in\ fraudulos Elevii de la Uman au avut de Pe 28 iunie urmeaz\ proba examenului, subiectele primite
2010. Noi l-am `mbun\t\]it `n conformitate cu legisla]ia note mari. Profesorii analizat la punctul 1 o poezie de ieri au fost mult mai u[oare.
obligatorie a profilului, iar pe 30
`n vigoare. Este un serviciu important pentru c\, `n
supraveghetori i-au v\zut [i patru strofe, de redat sinonime, iunie - cea la alegere. Primele “Cred c\ sunt extrem de utile
colaborare cu alte servicii din cadrul Prim\riei Vaslui, de explicat rolul cratimei [i al aceste simul\ri pentru c\ ne
DAPTO particip\ la organizarea evenimentelor din i-au eliminat din examen. rezultate vor fi afi[ate pe 5 iulie,
Peste 100 de candida]i au prezen]ei m\rcilor lexico- urmând ca pe 10 iulie s\ fie date impulsioneaz\ mult [i ne ajut\ s\
ora[ul nostru”, a declarat Drago[ Cazacu, viceprimar al
tras chiulul. gramaticale, de comentat ideea publicit\]ii rezultatele finale. ne gestion\m [i emo]iile. M\
municipiului Vaslui. (C.P.)
poetic\ [i mijloacele artistice. La a[tept s\ iau între 6 [i 7 pentru c\
Claudiu BERBECE subiectul 2, textul argumentativ “Nu m-am [tiu am am [i gre[it în lucrare”, a
Roxana OLTEANU era despre utilitatea organiz\rii afirmat un alt elev de la Colegiul
a[teptat s\ ne
Contribuabilii, fa]\
activit\]ilor extra[colare de Agricol.
La Vaslui, au fost destule educa]ie în cinematografie. La dea atâ=t de u[or!” {i cei de la Colegiul Na]ional
absen]e la proba scris\ de punctul 3, trebuia descris\ rela]ia “Cuza Vod\” au ie[it veseli din

`n fa]\ cu finan]i[tii român\ a bacalaureatului. Dintre dintre dou\ personaje dintr-un În jurul orei 11, candida]ii au s\lile de examen.
cei 2.521 de înscri[i, 2.417 au roman de Marin Preda, iar elevii început s\ ias\ din s\lile de clas\, “A fost u[or, mult mai u[or
fost prezen]i, lipsind 104. au abordat romanul Morome]ii, cu zâmbetul pe buze. decât la simulare. M\ a[tept s\
Proba a consemnat [i dou\ pe care l-au studiat la clas\. “Au fost subiecte u[oare, iau peste 9”, ne- a spus o elev\
elimin\ri. Doi elevi de la centrul Candida]ii de la Real au avut accesibile. M-am a[teptat la ceva care a studiat filologia.

Sfaturi de la ISU pentru zilele de canicul\


Întrucât ne afl\m `n plin\ var\, iar
temperaturile sunt tot mai ridicate, Inspec-
toratul pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU)
Vaslui a transmis o serie de recomand\ri.
„Cre[terea temperaturilor va genera cu
siguran]\ disconfort [i vom înregistra un
num\r crescut de interven]ii pentru acordarea
primului-ajutor calificat. De asemenea, fiind
un jude] de tranzit, cu siguran]\ c\ la punctul
de trecere a frontierei Albi]a se va înregistra
o înc\rcare a num\rului de participan]i la
trafic, ceea ce, din nefericire, ar putea s\
genereze accidente de circula]ie”,
men]ioneaz\ cei de la ISU.
Potrivit reprezentan]ilor Agen]iei Jude]ene a ~n aceste zile, vasluienilor li se recomand\
Finan]elor Publice (AJFP) Vaslui, pe 28 iunie, de la ora s\ nu fac\ deplas\ri la miezul zilei, s\ evite
11, este programat\ o nou\ `nt=lnire a finan]i[tilor cu aglomera]iile, expunerea la soare [i efortul
contribuabilii din jude], `n sala de [edin]e a institu]iei, fizic intens între orele 11-18, s\ poarte haine
de la etajul II. Se vor discuta aspecte legate de impozi- lejere, deschise la culoare, p\l\rii [i ochelari
tul pe dividende [i pe venitul ob]inut din Rom=nia de de soare [i s\ bea doi litri de lichide pe zi, dar
nereziden]i, Hot\rârea Guvernului nr. 284/2017, pentru nu foarte reci. Totodat\, sunt de evitat
modificarea [i completarea Normelor metodologice de alcoolul, alimentele cu con]inut sporit de
aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, gr\simi, b\uturile cu cofein\ [i zah\r.
aprobate prin HG nr. 1/2016, obliga]iile declarative [i Alte recomand\ri privind protec]ia
de plat\ în luna iunie [i serviciile oferite de ANAF. popula]iei pe timpul caniculei:
Finan]i[tii vasluieni promit c\ la final vor fi - Deplas\rile sunt recomandate în primele
dezb\tute orice alte nel\muriri ale contribuabililor `n ore ale dimine]ii sau seara, pe cât posibil prin [i oferindu-le asisten]\ ori de câte ori au conform indica]iilor medicului. Este foarte
ceea ce prive[te aplicarea legisla]iei fiscale. zone umbrite, alternând deplasarea cu nevoie; util ca în perioada canicular\ s\ se consulte
Pentru participarea la întâlnirile organizate la sediile repausul, în spa]ii dotate cu aer condi]ionat - Nu l\sa]i copiii/animalele de companie medicul curant, în vederea adapt\rii schemei
unit\]ilor fiscale, contribuabilii se pot programa prin in- (magazine, spa�ii publice); singuri/singure în autoturisme; terapeutice la condi]iile existente;
termediul “Formularului de contact”, de pe site-ul - Mânca]i fructe [i legume sau iaurt - Cere]i sfatul medicului de familie la cel - Pentru ameliorarea condi]iilor la locul
ANAF: https://www.anaf.ro/asistpublic/. Cei interesa]i (echivalentul unui pahar cu ap\); mânca]i mai mic semn de suferin]\ manifestat de de munc\, se va reduce intensitatea si
pot afla data, locul de desf\[urare a întâlnirii [i echilibrat [i variat, insistând pe produsele cu dumneavoastr\ sau copilul dumneavoastr\; ritmului activit\]ilor fizice, se va alterna
subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei valoare caloric\ mic\; - Crea]i un ambient care s\ nu supraso- efortul dinamic cu cel static [i alternarea
disponibile de pe site, www.anaf.ro/infopublice sau - Men]ine]i leg\tura cu persoanele în licite capacitatea de adaptare a organismului; perioadelor de lucru cu perioadele de repaus,
prin intermediul Call Center ANAF, 0314/039.160. vârst\ (rude, vecini, persoane cu dizabilit\]i), - Persoanele care sufer\ de diferite în locuri umbrite ori ventilate corespunz\tor.
(Mihai IONESCU) interesându-v\ de starea de s\n\tate a acestora afec]iuni î[i vor continua tratamentul, (Mihai IONESCU)
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017 obiectivvaslui.ro Eveniment local 5
Ce se mai poate face acas\?

Panou solar pentru ap\ cald\!


u Pentru c\ aceast\
canicul\ se pare c\ va mai
dura ceva, de ce s\ nu
profit\m de ea, dac\
putem? V\ prezint în
rândurile de mai jos o idee
ce vine tocmai din Brazilia.
Un mecanic pensionar, Jose
Alano, a inventat un înc\lzitor
de ap\ solar simplu, ieftin, care
economise[te energia. Trebuie
spus c\ brazilianul este un
model de creativitate în
abordarea problemelor de
mediu din ]ara sa. În 2002, el a
transformat o gr\mad\ de sticle
[i cutii de plastic într-un
înc\lzitor solar de ap\. De
atunci, mii de oameni din sudul
Braziliei au beneficiat de
inven]ia lui Alano,
economisind bani [i reducând
în acela[i timp de[eurile.
Ideea i-a venit din lipsa
serviciilor de colectare a
materialelor reciclabile în
micul s\u ora[, Tubarão.
Refuzând s\ arunce sticle de
plastic, cutii de carton [i alte Catarina, unde locuie[te. u[or. Se bazeaz\ pe principiul partea superioar\ a panoului
Yourself - construie[te singur) tuburi de plastic negre care trec
materiale reciclabile în depozi- Cu toate acestea, Alano nu a termosifonului [i de aceea nu solar. Diferen]a de nivel
[i atelierelor organizate prin sticlele de plastic transpar-
tul de de[euri, José Alano a re- vrut niciodat\ s\ profite [i necesit\ motoare pentru circu- minim\ dintre rezervor [i
de institu]ia guvernamental\ ent. Datorit\ izol\rii termice
alizat curând c\ are o pro- explic\ de ce: “Sunt o persoan\ la]ia apei”, men]ioneaz\ Alano. panoul solar trebuie s\ fie de 30
SEMA”. produse de peturi, conductele
blem\: o camer\ plin\ de gunoi. simpl\, dar sunt foarte Panoul din sticle de plastic de centimetri. negre din interior se înc\lzesc.
“La 59 de ani, am avut
oportunitatea de a asista la
con[tient de propriile responsa- Mari economii din imagini este f\cut din 100 M\rimea rezervorului se Prin efectul de termosifon, apa
bilit\]i de consumator. Înc\lzi- de peturi [i poate furniza sufi- alege în func]ie de necesit\]i. înc\lzit\ din conducte va urca
progresele tehnologice ale torul solar de ap\ din materiale Sistemul alternativ de cient\ ap\ cald\ pentru o fami- Pentru a p\stra apa cald\ pe spre rezervorul cu ap\, l\sând
[tiin]ei, care au îmbun\t\]it reciclabile a fost doar mica înc\lzire a apei poate oferi lie de trei persoane. Pentru sto- timpul nop]ii, rezervorul tre- loc apei reci, care trece din
depozitarea alimentelor, numai mea contribu]ie la mediul în- economii de energie de pân\ la carea c\ldurii se poate folosi un buie c\ptu[it un strat de vat\ rezervor în partea de jos a
c\, în zilele noastre, unele conjur\tor [i la îmbun\t\]irea 30%, dar în afar\ de aceasta, butoi a[ezat mai sus decât mineral\. Panoul solar con]ine tuburilor.
ambalaje cânt\resc aproape la vie]ii oamenilor care au nevoie Când apa cald\ se consum\,
fel ca alimentele în sine! Cu ani s\ economiseasc\. Am înregis- intr\ în func]iune robinetul cu
în urm\, so]ia mea [i cu mine trat inven]ia, astfel încât flotor pentru a men]ine nivelul
am realizat c\ nu eram preg\ti]i nimeni altcineva nu putea s\ o stabilit în rezervor. La ie[irea
pentru aceast\ nou\ form\ de copieze [i s\ profite de pe urma din robinetul flotor, se mon-
consum”, spune el. ei. De[i informa]iile despre teaz\ o bucat\ de ]eav\ perfo-
Folosind cuno[tin]ele sale cum se construie[te sunt rat\ în multiple locuri, iar în
de baz\ privind sistemele publice [i oricine le poate accesa, jurul acesteia se plaseaz\ o
solare de înc\lzire a apei, el [i sunt acum puse dou\ restric]ii: sticl\ de plastic cu fundul t\iat.
so]ia sa au construit o versiune produc]ia sa industrial\ [i uti- Rolul este de a elimina
alternativ\, utilizând 100 de lizarea ei de c\tre politicieni în turbulen]ele când rezervorul se
sticle de plastic [i 100 de cutii campaniile electorale”. alimenteaz\ cu ap\ proasp\t\.
de lapte. Informa]iile despre cum se Acest panou solar de ap\
“A func]ionat foarte bine [i construie[te înc\lzitorul solar cald\ f\cut acas\ are un randa-
am sc\pat de de[eurile noastre reciclat au ajuns la comunit\]i ment foarte bun în special pe
într-un mod responsabil”, prin sprijinul guvernelor timpul verii, când poate face
afirm\ brazilianul. locale, al mass-media, al fa]\ f\r\ probleme consumului
companiilor de electricitate de unei familii mici. Panoul solar
O inven]ie stat [i al companiilor private de poate fi folosit [i iarna, în zilele
c=â[tig\toare electricitate, care au donat ]evi mai c\lduroase. Când soarele
[i alte materiale. nu înc\lze[te, ]evile trebuie go-
Ini]iativa lui Alano a Alano men]ioneaz\ unele lite de ap\ pentru a evita deteri-
devenit cunoscut\ în Brazilia cifre din statele sudice: “Peste orarea din cauza înghe]ului.
dup\ ce a câ[tigat premiul 7.000 de persoane beneficiaz\ (Cristi CIUREANU)
Superecologia, oferit de revista deja de înc\lzitoarele solare
Superinteressante pentru numai în statul Santa Catarina. Alano a remarcat c\ fiecare
proiecte de energie regenera- Exist\ dou\ cooperative, una în înc\lzitor solar de ap\ reciclat
bil\ în sectorul non-profit. De Tubarão [i alta în Florianópolis, construit înseamn\, de aseme- ANUNT PUBLIC
atunci, mecanicul pensionar a ultima producând 437 de nea, mai pu]ine sticle de plastic
fost ocupat cu sus]inerea de înc\lzitoare solare. În statul [i cutii de carton care î[i g\sesc
ateliere [i prelegeri în centre [i Paraná, num\rul înc\lzitoarelor calea spre depozitul de de[euri. SC COMARD AUTO SRL, titular al proiectului “Sediu firmă,
[coli comunitare, în special în solare a ajuns la 6.000 în 2008 De la inven]ia lui Alano, service auto și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în sat Simila,
statul brazilian sudic Santa datorit\ pliantelor DIY (Do It Tubarão a beneficiat de
colectarea regulat\ a de[eurilor comuna Zorleni, T 17, P 200/18, Punct Inărie, CF nr. 73200, NC 73200,
reciclabile, ceea ce, din p\cate, judeţul Vaslui, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
înc\ nu se întâmpl\ în multe încadrare de către APM Vaslui: continuarea procedurii privind emiterea
ora[e din Rom=nia.
“Costul apei calde menajere aprobării de dezvoltare a proiectului, fără a fi necesară efectuarea
poate fi redus drastic cu un evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare
panou solar ap\ cald\ f\cut a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Sediu firmă, service
acas\. Materialele necesare
sunt foarte ieftine [i accesibile auto și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în sat Simila, comuna
oricui. Panourile solare cu Zorleni, T 17, P 200/18, Punct Inărie, CF nr. 73200, NC 73200, judeţul
tuburi vidate sunt cele mai Vaslui. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamen-
eficiente dispozitive de
preparare a apei calde mena- tează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
jere, dar pre]ul acestora este mediului APM Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon
exagerat de mare pentru marea 0335.401723, în zilele de luni - joi, între orele 8.00-14.00 şi vineri
majoritate a popula]iei. Cu
pu]in\ îndemânare [i câteva între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:
materiale ieftine, se poate www.apmvs.anpm.ro.
construi unul care se apropie Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
destul de bine de randamentul
panoului solar cu tuburi vidate. deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentu-
Panoul solar din peturi se poate lui anunţ, până la data de 01.07.2017.
face cu costuri mici, repede [i
6 Sport obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017

Rugbi[tii b=rl\deni, `n
competi]ie `n Germania
Bronz la Cupa
Locomotiva
u Grupa 2009 de la LPS Vaslui a ob]inut locul 3 la Cupa Locomotiva, competi]ie g\zduit\ de stadionul Giule[ti.

u La finele s\pt\m=nii, rugbi[tii U16 din cadrul


CSS B=rlad vor participa la un puternic turneu
interna]ional, la Heidelberg, Germania. Este a
treia lor participare, prima fiind `n 2012, c=nd
s-au clasat pe locul IV.
Federa]ia Rom=n\ de Rugby a aprobat participarea
CSS B=rlad la o nou\ edi]ie a Turneului de Rugby `n 7
organizat `n Germania, la Heidelberg. Competi]ia se
adreseaz\ juniorilor U16, se afl\ la cea de-a XV-a edi]ie
[i se va desf\[ura `n intervalul 30 iunie - 2 iulie.
Turneul de la Heidelberg e unul foarte puternic,
anun]=ndu-[i participarea 18 echipe din Germania,
Fran]a, Belgia, Anglia, Olanda, Cehia, Israel, Portugalia
[i Rom=nia.
„Am mai participat la acest turneu `n 2012, c=nd
s-au `nscris opt echipe din Europa [i Canada, [i `n 2016,
c=nd au luat parte 16 echipe din Europa [i Israel. Prima
oar\ ne-am clasat pe locul IV, iar a doua oar\, pe locul
VII. Acum, pentru c\ este prima competi]ie interna]io-
nal\ a b\ie]ilor no[tri [i nu au experien]\, nu ne-am pro-
pus s\ urc\m pe podium. Sper\m s\ avem un compor-
tament bun la turneu [i s\ ne `ntoarcem s\n\to[i acas\”,
ne-a declarat profesorul Dan Tufaru, antrenorul
sportivilor. (Adriana {U{NEA)

Rugbi[tii U17, `n
cantonament la Izvorani

Claudiu BERBECE Corbeanca [i Regal Sport Bucure[ti cu “În afara meciului cu Locomotiva
acela[i scor, 4-1, fiind învin[i de Bucure[ti, nicio echip\ nu ne-a fost su-
Grupa 2009 de la Liceul cu Pro- gazdele de la Locomotiva Bucure[ti, 1-3, perioar\ ca joc, noi pierzând în princi-
gram Sportiv (LPS) Vaslui a reu[it o Prosport Bucure[ti, 3-4, [i Petrolul pal din cauza lipsei de experien]\ a
nou\ performan]\. Echipa coordonat\ Ploie[ti, 3-4, dup\ o partid\ nebun\, în copiilor”, a declarat Ionu] Chiochiu.
de profesorul Ionu] Chiochiu a termi- care vasluienii conduceau cu 3-1 cu Vasluiul a încheiat competi]ia pe
nat pe locul 3 la Cupa Locomotiva, [apte minute înainte de final. De altfel, locul trei, în spatele celor de la
turneu organizat pe stadionul Giule[ti. ploie[tenii au ob]inut un singur succes Prosport Bucure[ti [i Locomotiva
Pu[tii vasluieni au trecut de ACS la acest turneu, în fa]a LPS Vaslui. Bucure[ti.
Rugbi[tii care `nva]\ la Centrul Olimpic de Preg\tire a
Juniorilor pentru Rugby `n 7 B=rlad [i sunt legitima]i la Clubul
Sportiv {colar (CSS) B=rlad au `nceput vacan]a mare cu un
stagiu de preg\tire. ~mpreun\ cu profesorul Ciprian Popa, cei
19 sportivi din categoria de v=rst\ U17 se afl\, `n aceast\ pe-
rioad\, la baza sportiv\ a Comitetului Olimpic [i Sportiv
Rom=n de la Izvorani, jude]ul Ilfov, unde iau parte la un can-
tonament `n vederea continu\rii activit\]ii cu selec]ionatele re-
gionale. Stagiul de preg\tire se desf\[oar\ `ntre 15-29 iunie,
dup\ care urmeaz\ o pauz\ de dou\ s\pt\m=ni, iar de la mij-
locul lunii iulie, vor relua activitatea rugbistic\.
Echipa de rugby U17 este antrenat\ de profesorii Ioan
Harnagea, Ciprian Popa [i Dan Tufaru. (Adriana {U{NEA)
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017 obiectivvaslui.ro Sport 7

Aur pentru Vasluience la


Balcaniada
de junioare I

Izabela Spiridon
u Vasluianca Izabela Spiridon este noua campioan\ na]ional\ la junioare II în proba de 5.000 m.

Claudiu BERBECE
Atletismul vasluian culege lauri
[i din competi]iile în aer liber.
Izabela Spiridon, de la Liceul cu
Program Sportiv (LPS), este noua
campioan\ na]ional\ la junioare II
în proba de 5.000 m.
~n aceea[i curs\, Gabriela
Buzdugan a trecut a doua linia de u Diana Bogos [i Izabela Spiridon
sosire, ob]inând medalia de argint. au fost convocate la lotul na]ional de
De remarcat c\ vasluianca este cu junioare în vederea particip\rii la
doi ani mai mic\ fa]\ de restul com- Balcaniada de la Pite[ti.
petitoarelor, fiind înc\ junioar\ III. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui a
Totodat\, Ionela Lungu a terminat primit o adres\ din partea Federa]iei Române
pe locul 5. de Atletism, prin care este anun]at c\ Diana
La 3.000 m, Izabela Spiridon a Bogos [i Izabela Spiridon au fost convocate la
trecut a cincea linia de sosire, iar lotul na]ional de junioare care va participa la
Ionela Lungu a fost a [asea. Campionatul Balcanic de atletism, organizat
La 1.500 m, Diana Ionela Vîrlan la Pite[ti, în zilele de 1 [i 2 iulie.
Diana Bogos va reprezenta România în
a încheiat pe pozi]ia a [aptea, în proba de 800 m, iar Izabela Spiridon va alerga
timp ce Georgiana Nedelea a ie[it a la 5.000 m.
opta. Izabela Spiridon este proasp\t\ campioan\
”Sunt rezultate excelente, ]inând na]ional\ la junioare II în proba de 5.000 m,
cont c\ s-a alergat pe o c\ldur\ insu- iar Diana Bogos este campioan\ balcanic\ de
portabil\. Sincere felicit\ri [i mult sal\ la junioare II, proba de 800 m, titlu
succes în viitoarele competi]ii”, a câ[tigat în luna februarie a acestui an.
spus antrenoarea Viorica Pintilie. (Claudiu BERBECE)

stabilit\ mama handbalistului. Zilele trecute,


A spus “Da” acesta [i-a luat inima în din]i, cerând-o de so]ie
pe prietena sa, cu care locuie[te de ceva vreme.
Valentin a pus totul la cale cu o cuno[tin]\. În
la c=]iva timp ce explora adâncurile Mediteranei, M\d\lina a
fost surprins\ cu mesajul: ”Beatrice, vrei s\
te c\s\tore[ti cu mine?”. Tân\ra nu a mai
metri sub ap\ stat pe gânduri [i a spus ”Da” cu toat\
inima, sufocându-l pe juc\torul
Vasluiului cu s\rut\ri.
u Handbalistul Valentin Anton [i-a luat Valentin Anton i-a oferit ime-
inima în din]i [i a cerut-o în c\s\torie pe diat [i inelul de logodn\, urmând
prietena sa, M\d\lina Beatrice, fost\ ca, la revenirea în ]ar\, s\ pun\ la
baschetbalist\ de performan]\. Cererea a punct [i detaliile legate de nunt\.
fost una inedit\, juc\torul lui HC Vaslui Cei doi tr\iesc o frumoas\
alegând scufundarea în Mediterana poveste de dragoste. Anul trecut,
pentru a posta un carton cu mesajul M\d\lina Beatrice a renun]at la
”Beatrice, vrei s\ te c\s\tore[ti cu mine?”. sportul de performan]\ pentru a fi
al\turi de Valentin la Vaslui, unde
M\d\lina Beatrice a fost cerut\ în c\s\torie la s-a angajat kinetoterapeut la Centrul
Valentin Anton [i
câ]iva metri sub apele Mediteranei de c\tre iubi- {colar pentru Educa]ie Incluziv\ “Elisabeta M\d\lina Beatrice
tul s\u, Valentin Anton, juc\torul lui HC Vaslui. Polihroniade” Vaslui.
Cei doi petrec vacan]a în Cipru, acolo unde este (Claudiu BERBECE)
8 Spiritualitate obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017

Tezaur medical oriental (I) vant”. Nu doar erudi]ia [i geniul tehnologic


au fost principalele lor calit\]i. Bazele

Principiile prevenirii
evolu]iei medicinii orientale au fost puse de
sistemul filosofic oriental antic, care a f\cut
posibil\ cunoa[terea direct\ a realit\]ii de
c\tre cei capabili s\ cunoasc\ [i s\ practice
metodele de purificare mental\ [i fizic\.
Aceste practici foarte dure i-au înzestrat pe
cei perseveren]i cu capacit\]ile supra-nor-
male necesare cunoa[terii directe a realit\]ii.
Cum s\n\tatea [i boala fac parte din aceast\
realitate, sistemul medical antic a fost dez-
voltat cu migal\ [i perseveren]\ tocmai pe
baza cunoa[terii directe a realit\]ii. Din feri-
cire, în orient, aceste metode practice s-au
p\strat în forme foarte variate [i sunt uti-
lizate [i în prezent ca [i în antichitate.

Rolul Constitu]iei
individuale `n apari]ia bolii
Medicina modern\ recunoa[te unicitatea
fiec\rui organism uman, dar trateaz\ foarte
superficial acest subiect în cazul patologiei
[i tratamentului. La acest fapt contribuie
atât educa]ia [tiin]ific\ medical\ lipsit\ de o
baz\ filosofic\ unitar\ [i stabil\, cât [i com-
plexitatea vie]ii sociale, care solicit\ o re-
zolvare rapid\ [i global\ a problemelor de
s\n\tate din societatea contemporan\.
Bazat\ pe un sistem filosofic solid, [tiin]a
medical\ oriental\, evoluând constant [i
dezvoltându-se printr-o experien]\ clinic\
imens\, a creat un sistem codificat în care
Constitu]ia individual\ are un rol la fel de
important în precizarea diagnosticului, în
stabilirea [i conducerea tratamentului, cât [i
în prevenirea îmboln\virii.
Constitu]ia fizic\ este strâns legat\ de pato-
Prevenirea înseamn\ luarea m\surilor buie avut\ în vedere evitarea atacului facto- sunt lente în ac]iune [i generale în relaxare, genez\. Din acest motiv, [tiin]a medical\
potrivite pentru a pre`nt=mpina apari]ia [i rilor patogeni. sunt foarte eficiente pentru dirijarea curgerii chinez\ acord\ mult\ aten]ie factorilor con-
dezvoltarea bolii. Prevenirea are prioritate Reglarea st\rii psihice - Aceasta acoper\ Qi-ului [i sângelui. Ele combin\ activit\]i stitu]ionali.
asupra tratamentului. Înainte de instalarea trei aspecte: evitarea deterior\rii directe a (mentale) statice cu ac]iuni dinamice, efi- Constitu]ia fizic\ este format\ înainte de
bolii, este important s\ se ia m\suri pentru a viscerelor [i a deregl\rii Qi-ului [i a sân- ciente pentru reglarea Yin-ului [i a Yang-ului na[tere [i poate fi îmbun\t\]it\ dup\ na[tere.
evita suferin]a sau agravarea bolii, m\suri gelui; evitarea invaziei factorilor patogeni f\r\ a r\ni tendoanele [i f\r\ s\ provoace Ea este de obicei stabil\, dar poate fi schim-
care sunt importante pentru protejarea [i din cauza deficien]ei capacit\]ii de ap\rare epuizarea Qi-ului [i sângelui. Persoanele cu bat\ în anumite limite. Teoretic, Constitu]ia
men]inerea s\n\t\]ii. De[i tratamentul corect provocate de factori psihici; protejarea [i constitu]ii diferite trebuie s\ aleag\ metode este manifestarea st\rii func]ionale a or-
[i prompt poate elimina factorii patogeni, cultivarea capacit\]ii de ap\rare pentru diferite. ganelor interne, care exprim\ condi]ia
poate restaura capacitatea de ap\rare a cor- înt\rirea în continuare a Constitu]iei. Evitarea atacului factorilor patogeni - Qi-ului, sângelui, Yin-ului [i Yang-ului în
pului [i vindeca pacientul, atacul oric\rei Exist\ diferite moduri de a regla starea Deoarece factorii patogeni sunt un element corp. Rezisten]a corpului în lupta împotriva
boli deterioreaz\ inevitabil capacitatea de psihic\, dar principiul general este de a nu te cheie în provocarea bolii, trebuie luate factorilor patogeni este manifestarea speci-
ap\rare a corpului sau provoac\ sechele. Au l\sa cople[it de l\comie [i egoism. Dac\ m\suri pentru evitarea atacului acestora prin fic\ a Constitu]iei în patogenez\. Tempera-
existat [i exist\ boli incurabile sau ire- mintea este lini[tit\, Qi-ul [i sângele vor cultivarea capacit\]ii de ap\rare a corpului. mentul, un concept legat de Constitu]ie, este
versibile, astfel c\ orice metode terapeutice curge normal, func]iile vitale ale corpului Unii factori patogeni sunt foarte toxici, un r\spuns special al Constitu]iei în psiholo-
ar exista, ele trebuie folosite doar ca o ul- pot comunica liber cu func]iile universale astfel încât nici constitu]iile puternice nu le gie. Constitu]iile diferite se potrivesc cu tem-
tim\ alternativ\. De aceea se spune: „Cei din lumea natural\, ceea ce înt\re[te de pot rezista. De aceea evitarea atacului aces- peramente specifice.
mai buni medici sunt cei care pot preveni asemenea Constitu]ia corpului, dar previne tor factori patogeni deosebi]i este singurul
apari]ia bolii”. [i invazia factorilor patogeni. mod practic de a preveni apari]ia bolii. Formarea Constitu]iei fizice
Principiile prevenirii sunt stabilite în Alimenta]ia potrivit\ - Dieta procur\
acord cu transmiterea patogenezei. Se con- Cauzele `mboln\virii Esen]a congenital\ este baza Constitu]iei
elementele hr\nitoare necesare corpului, dar [i ea determin\ starea acesteia. La Consti-
sider\ c\ apari]ia bolii rezult\ din insufi- obiceiurile alimentare nes\n\toase [i hrana
cien]a capacit\]ii de ap\rare a corpului [i Dintre toate mijloacele de prevenire ale tu]ii diferite, capacitatea de r\spuns la in-
nepotrivit\, cum sunt nest\pânirea sau în- îmboln\virii, cu siguran]\, cel mai impor- vazia factorilor patogeni este diferit\. Bolile
atacul factorilor patogeni. Capacitatea de fometarea, hrana contaminat\ [i preferin]a
ap\rare a corpului are rolul principal în de- tant este cunoa[terea corect\ a cauzelor ereditare sau familiale sunt determinate de
exagerat\ pentru un anumit aliment, deteri- reale, directe [i indirecte ale îmboln\virii. Constitu]ia p\rin]ilor [i de afec]iunile lor. În
clan[area bolii. Din acest motiv, principiile oreaz\ viscerele principale [i stric\ starea de
prevenirii acord\ o importan]\ egal\ pro- Chiar dac\ foarte multe dintre aceste cauze plus, îngrijirea [i protejarea mamei în tim-
armonie a Qi-ului [i sângelui. Datorit\ cul- nu pot fi evitate, cunoa[terea lor face posi- pul gravidit\]ii exercit\ un efect important
tec]iei [i cultiv\rii capacit\]ii de ap\rare a tiv\rii s\n\t\]ii prin reglarea dietei, se poate
corpului, ca [i evit\rii invaziei factorilor bil\ luarea din timp a unor m\suri profilac- asupra Constitu]iei fetusului. Dup\ na[tere,
suplimenta Esen]a, se poate regla starea tice. Dup\ apari]ia primelor simptome de baza Constitu]iei este fixat\ [i de obicei ea
patogeni. Regiunile [i organele care sunt Yin-ului [i Yang-ului, se îmbun\t\]e[te
sl\bite sau în care func]iile vitale sunt defi- boal\, este cu atât mai important\ cunoa[- r\mâne neschimbat\ [i influen]eaz\ întreaga
Constitu]ia [i se înt\re[te rezisten]a corpu- terea cauzelor reale pentru diagnosticarea via]\ a unei persoane. Oricum, felul vie]ii
ciente tind s\ fie afectate. lui. Exist\ diverse moduri de a cultiva s\n\-
Corpul uman este inseparabil legat de corect\ [i stabilirea unui tratament prompt [i de dup\ na[tere influen]eaz\ de asemenea
tatea prin diet\, dar aceste metode trebuie adecvat. Constitu]ia.
natura care îl genereaz\, îl între]ine [i, în fi- aplicate în acord cu condi]iile individuale.
nal, îl absoarbe. De aceea se accentueaz\ Exist\ o diferen]\ major\ între [tiin]a Se consider\ c\ prin cultivarea s\n\t\]ii
Principiul general este de a mânca regulat, medical\ oriental\ [i [tiin]a medical\ mo- dup\ na[tere se poate acumula Esen]a pentru
atât rela]ia armonioas\ dintre corp [i mediul la timpul potrivit, în propor]ii adecvate [i cu
extern, cât [i inter-rela]iile dintre viscerele dern\, care trebuie pus\ clar în eviden]\. În a îmbun\t\]i Constitu]ia, f\când Constitu-
obiceiuri de alimenta]ie igienic\. orient se consider\ c\ declan[area oric\rei ]iile puternice [i mai puternice [i înt\rind
principale [i traseele energetice. Obiceiuri de via]\ adecvate - Acestea
Dintre diversele m\suri de prevenire, boli presupune preexisten]a unei tulbur\ri Constitu]iile firave. Dimpotriv\, lipsa cul-
includ munca [i odihna regulat\, modera]ia interne de tipul deficien]ei sau excesului. tiv\rii potrivite a s\n\t\]ii dup\ na[tere
protejarea [i cultivarea capacit\]ii de ap\- în activitatea sexual\ [i îmbr\c\mintea
rare a corpului este cea mai important\. Parazi]ii [i microorganismele comune sunt sl\be[te Constitu]iile puternice [i distruge
adecvat\ pentru diferitele anotimpuri. Obi- doar oportuni[ti [i factori de agravare a Constitu]iile firave. Bineîn]eles c\ ajustarea
Conceptul de s\n\tate include s\n\tatea cor- ceiurile de via]\ adecvate sunt eficiente în
pului [i s\n\tatea min]ii. Deoarece Factorii bolii, care pot fi cu u[urin]\ elimina]i dac\ Constitu]iei este un proces de lung\ durat\.
suportarea varia]iilor Yin-ului [i Yang-ului este restabilit\ capacitatea normal\ de Imunitatea specific\ ob]inut\ dup\ îmboln\-
psihologici joac\ un rol foarte important în
din lumea natural\, în protejarea viscerelor, ap\rare a organismului. Medicina modern\, vire sau vaccinare este o cale important\ de
apari]ia bolii, se acord\ prioritate regl\rii [i
Qi-ului, sângelui [i fluidului corporal, ca [i bazat\ în special pe progresele tehnologiei, a dezvolta un anumit fel de Constitu]ie spe-
cultiv\rii psihologice înaintea altor m\suri
în prevenirea invaziei factorilor patogeni. consider\ c\ principalii factori de producere cial\.
preventive.
Practicarea activit\]ilor fizice - Orice ac- a bolii sunt bie]ii microbi, neglijând chiar În general, Constitu]iile sunt clasificate
Metodele prevenirii tivitate fizic\ influen]eaz\ curgerea Qi-ului factorii primari care provoac\ boala. Din p\- în dou\ categorii: Constitu]ii puternice [i
[i a sângelui, dar exist\ activit\]i fizice spe- cate, lupta super-tehnologizat\ cu infinitele Constitu]ii slabe. Pentru în]elegerea clar\ a
Deoarece apari]ia bolii este dependent\ ciale care pot promova curgerea echilibrat\ cohorte de microbi provoac\ distrugeri se- patogenezei diverselor boli, exist\ [i alte
de insuficien]a capacit\]ii de ap\rare [i de a Qi-ului [i a Sângelui, pot înt\ri func]iile rioase chiar capacit\]ii de ap\rare a pacien- feluri de a clasifica Constitu]iile: clasifica-
atacul factorilor patogeni, m\surile de pre- viscerelor [i pot preveni reten]ia factorilor ]ilor, în acela[i fel în care o armat\ foarte rea în acord cu teoria Yin-ului [i Yang-ului;
venire trebuie concentrate pe înt\rirea ca- patogeni în corp. Între activit\]ile fizice spe- bine dotat\ distruge o parte dintr-un ora[ cu clasificarea în acord cu teoria celor cinci
pacit\]ii de ap\rare [i prevenirea invaziei ciale care au ca scop înt\rirea Constitu]iei, locuitori cu tot, dorind s\ lichideze o band\ elemente; clasificarea în acord cu viscerele;
factorilor patogeni cu ajutorul regl\rii st\rii eliminarea bolilor [i prelungirea vie]ii s\n\- de câ]iva criminali periculo[i. clasificarea în acord cu Qi-ul, sângele [i
psihologice, dietei [i condi]iilor de via]\, ca toase, cele mai eficiente sunt Artele Culti- Întemeietorii medicinii antice nu au fost fluidul corporal; clasificarea sintetic\.
[i practic\rii activit\]ilor fizice. În plus, tre- v\rii Qi-ului. Aceste practici tradi]ionale savan]i în accep]ia actual\ a termenului „sa- (Va urma)
OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017 obiectivvaslui.ro Mozaic 9
TVR 1 TVR 2 B1 TV PRO TV ACASA TV
04:10 ~ntreb\ri [i r\spunderi 04:30 Gala Umorului 07:00 Lumea lui Banciu 05:00 Ce spun rom=nii 05:00 Via]\ nedreapt\
05:00 Profesioni[tii... cu Eugenia 05:20 5 minute de istorie cu 07:55 Dosar de politician 07:00 ~ngeri p\zitori
Vod\ Adrian Cioroianu 08:00 {tirile B1 06:00 {tirile Pro Tv
08:00 Cine-i cine?
05:50 Izola]i `n Rom=nia 05:25 Pescar hoinar 08:55 Meteo 10:30 Vorbe[te lumea 09:00 Pasiune [i putere
05:55 Izola]i `n Rom=nia 05:55 Imnul Rom=niei 09:00 {tirile B1
09:05 Dosar de politician
13:00 {tirile Pro Tv 10:30 Totul pentru tine
06:25 Teleshopping 06:00 Poate nu [tiai 11:30 Petale de singur\tate
06:55 Imnul Rom=niei 06:15 Teleshopping 10:00 {tirile B1 14:00 Lec]ii de via]\
16:00 Un[pe metri 12:30 Teleshopping
07:00 1 Matinal 07:00 Documentar 360 grade Geo 15:00 La Maru]\ 13:00 Pretul dragostei
08:00 1 Matinal 08:00 C=[tig\ Rom=nia! 17:00 {tirile B1
18:00 Se `nt=mpl\ acum 17:00 {tirile Pro Tv 15:00 ~ngeri p\zitori
09:00 1 Matinal 08:50 Sinaia la pas `n 60 de 16:00 Cine-i cine?
secunde 19:30 Dosar de politician 18:00 Ce spun rom=nii
09:45 Teleshopping 21:00 Talk B1 17:00 Pasiune [i putere
10:00 Perfect imperfect 09:00 Legenda cavalerului 19:00 {tirile Pro Tv
r\t\citor 23:00 Lumea lui Banciu 18:00 Totul pentru tine
11:00 Perfect imperfect 00:00 Un pont pe zi 20:30 Las fierbin]i 19:00 Petale de singur\tate
11:45 Teleshopping 10:10 Femei de 10, b\rba]i de 10 00:35 Seara milionarilor
11:30 Teleshopping 21:30 Obligat s\ ucid\ 20:00 Pretul dragostei
12:00 Izola]i `n Rom=nia 02:35 Un[pe metri 22:00 Via]\ nedreapt\
11:50 Documentar 360 grade Geo 23:30 {tirile Pro Tv
12:30 Teleshopping 23:45 Iubire [i onoare
13:00 Aici, acum 12:50 Poate nu [tiai 23:45 F\r\ complica]ii
13:00 Telejurnal TVR 2 00:45 Pasiune [i putere
14:00 Telejurnal
13:40 C\l\torie `n doi PRIMA 01:30 Obligat s\ ucid\ 01:45 Pretul dragostei
14:55 Vorbe[te corect! 15:50 Mutant X 03:00 Vorbe[te lumea 03:30 Iubire [i onoare
15:00 Maghiara de pe unu 16:40 Natur\ [i aventur\ 06:45 Teleshopping
16:00 {tiri 17:10 Cap compas 07:15 Eu, tu [i Ovidiu
16:05 Maghiara de pe unu 17:40 Legenda cavalerului
17:00 Telejurnal r\t\citor
09:30 Teleshopping NATIONAL GEOGRAPHIC
10:00 Tr\sni]i din NATO
17:30 Europa mea 18:50 E vremea ta!
18:30 Pulsul zilei 11:00 Teleshopping 07:00 Cosmos 18:00 Ciud\]enii naziste
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 Pulsul zilei 11:30 Focus din inima Rom=niei 08:00 ~]i joac\ mintea? 19:00 {tiin]a prostiei
20:00 C=[tig\ Rom=nia!
20:00 Telejurnal 21:00 Destine ca-n filme 12:00 Teleshopping 09:00 Aurul din Yukon 20:00 Universul uimitor v\zut de Hubble
20:50 Sport 22:00 D'ale lu' Mitic\ 13:00 Secrete de stil 10:00 Striptease pies\ cu pies\ 21:00 Inven]ii care schimb\ lumea
21:00 Rom=nia 9 23:00 CSI - Crime [i Investiga]ii 13:30 Teleshopping 11:00 Al Doilea R\zboi Mondial 22:00 Geniul
21:45 Rom=nia 9 23:50 C=[tig\ Rom=nia! 14:00 Focus 12:00 Dezastre `n aer 23:00 {tiin]a prostiei
22:30 Anchetele comisarului 00:50 Mutant X 14:30 Teleshopping 13:00 Origini 00:00 Universul uimitor v\zut de Hubble
Antonescu 01:40 Poate nu [tiai 14:00 Supravie]uitorul 01:00 Inven]ii care schimb\ lumea
14:45 Mama mea g\te[te mai bine 15:00 {tiin]a prostiei 02:00 Geniul
23:00 Ora de [tiri 01:50 5 minute de istorie cu 16:00 Atac in biblioteca
23:55 Vorbe[te corect! Adrian Cioroianu 16:00 Aurul din Yukon 02:45 Aurul din Yukon
18:00 Focus 17:00 Dezastre `n aer 03:30 Dezastre `n aer
00:00 Rom=nia 9 02:00 Femei de 10, b\rba]i de 10
03:20 Poate nu [tiai 19:30 Mama mea g\te[te mai bine
00:45 Rom=nia 9
01:30 Eu, consumatorul 03:30 Telejurnal TVR 2 20:30 Banc show
02:00 Telejurnal 21:30 Mondenii INTEGRAMA ZILEI
02:40 Sport 22:30 Tr\sni]i din NATO
02:50 Pulsul zilei ANTENA 1 23:15 Focus din inima Rom=niei
03:45 Pulsul zilei 23:45 Focus Magazin
06:00 Observator 00:30 Calea misterelor
02:30 Mama mea g\te[te mai bine
08:00 Neatza cu R\zvan [i 03:30 Focus 18
KANAL D Dani
10:55 Teleshopping
06:00 Teleshopping 11:15 Prietenii de la 11
07:00 Pastila de r=s PRO CINEMA
07:45 Teleshopping
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida 06:00 La bloc
08:15 Vacan]a Mare: Leana s-a
16:00 Observator 06:30 Juniorul d\ lovitura
`ntors! 08:45 Ce spun rom=nii
09:15 Teleshopping 17:00 Acces direct 09:45 La bloc
09:45 Ziua `n care mi s-a scris 19:00 Observator 12:15 Tarzan
destinul 20:00 B\ie]i de ora[ 14:15 Robin Hood: B\rba]i `n
12:00 {tirile Kanal D 20:30 iUmor izmene
13:00 Te vreau l=ng\ mine 16:15 La bloc
15:00 Teo Show 23:00 Xtra Night Show
18:30 Safari
01:00 Lege si ordine:
16:30 Bravo, ai stil!
Brigada special\
20:30 Str\in la u[a ta
18:45 {tirea zilei 22:30 Cine r=de la urm\...
19:00 {tirile Kanal D 02:00 Observator 00:30 Jocul asasinilor
20:00 Dragoste infinit\ 03:00 Acces direct 02:30 Cine A.M
22:30 WOWBiz
00:30 {tirile Kanal D
01:45 Dila EUROSPORT
NATIONAL TV
06:15 Albumul Na]ional 07:00 Fotbal: Liga American\ de
HBO 08:15 Teleshopping
fotbal MLS, la ,
07:30 Sporturi de iarn\: ~n urm\rirea
08:30 Tradi]ii de la bunica istoriei
07:35 Fratele urs 08:00 Tenis: Circuitul masculin ATP -
09:45 Destine `mplinite
09:00 Epoca de ghea]\: Ploaie
10:45 Teleshopping
Turneul de la Eastbourne, Anglia When Strangers Appear (2001)
de meteori]i 09:30 Omnisport: Watts
10:35 C\pitanul America: 12:00 Vou\ 10:30 Atletism: Campionatul Str\in la u[a ta
R\zboinicul iernii 12:15 Baronii European pe echipe, la Lille, `n 20:30
12:45 Teleshopping
Fran]a Regia: Scott Reynolds
12:50 O mo[tenire toxic\ 11:30 Tenis: Circuitul masculin ATP - Cu: Radha Mitchell, Josh Lucas,
14:20 Whiskey Tango Foxtrot 13:00 {tiri Na]ional TV Turneul de la Eastbourne, Anglia
13:15 Teleshopping 20:55 [tiri: {tirile Eurosport Barry Watson
16:10 Tinker Bell: Clopo]ica [i 21:00 Ciclism: Turul Italiei
secretul aripilor 13:30 Crusoe 22:00 Atletism: Campionatul
17:25 Bucurie de s\rb\tori 14:30 Calaverii drept\]ii European pe echipe, la Lille, `n
19:00 Gherila 15:45 Teleshopping Fran]a Beth este o t=n\r\ care de]ine un restaurant
23:00 C\l\rie: Excelen]\ ecvestr\
20:00 Prin]esa alb\ 16:15 Suflete tradate 23:25 [tiri: {tirile Eurosport foarte aproape de o autostrad\ scoas\ din uz.
21:00 Dou\ lozuri 17:15 Calaverii drept\]ii 23:30 Campionatul mondial de La u[a ei sose[te Barry, un t=n\r fl\m=nd, care
22:25 Asasinarea lui Jesse 18:30 {tiri Na]ional TV turisme fia by lg: Etapa de la * caut\ ad\post. Foarte cur=nd Beth `i va cunoa[te
00:00 Motociclism: EWC - Acces [i pe cei care `l urm\resc pe Barry, care nu este
James de c\tre la[ul Robert 19:00 Suflete tradate total
Ford 20:00 Destine `mplinite 00:30 Curse de ma[ini: Seria de ceea ce pare...
01:00 Sp=nzur\toarea 21:00 Cursa spre moarte anduran]\ Blancpain, la Le
02:20 Fotografiile lui 23:00 Alege iubirea Castellet, `n Fran]a
01:30 Tenis: Circuitul masculin ATP -
Mapplethorpe 02:00 Poama acr\ Turneul de la Eastbourne, Anglia

HOROSCOP www.eastrolog.ro

Dimineata este Un barbat mai Se pare ca azi sun- In prima parte a Dimineata sunteti Aveti tendinta sa
posibil sa fiti apatic si varstnic v-ar putea teti cu capul in nori. Va zilei sunteti cam indispus si nimeni nu va supraestimati
sa nu va puteti con- propune sa va asociati recomandam sa ama- distrat si comuni- va poate intra in voie. puterile. Nu fiti in-
centra. Va sfatuim sa intr-o afacere. Va sfa- nati intalnirile de afac- cati mai greu. In- Familia nu este de capatanat si nu fort-
tuim sa nu hotarati eri. Chiar daca nu aveti acord sa renuntati la ati lucrurile! Daca
nu va asumati niciun nimic fara sa va con- tuitia nu va ajuta
risc in afaceri. Daca sultati cu partenerul
chef de vorba, ar fi bine prea mult, asa ca o calatorie. Va sfatu- nu va temperati or-
aveti ocazia sa mergeti intr-o de viata. Se pare ca nu stati prea sa nu refuzati comunicarea cu va sfatuim sa acceptati aju- im sa ii ascultati si pe ceilalti si sa goliul, riscati sa va certati cu
bine cu banii, insa relatiile cu cei din jur. Acordati mai multa torul prietenilor si al familiei. cautati o solutie de compromis. In- prietenii si cu familia. Acordati
vizita, nu stati pe ganduri! atentie persoanei iubite! mai mult timp odihnei!
persoana iubita sunt bune. Aveti Limitati-va la activitati de ruti- cercati sa va mai si relaxati!
toate sansele sa petreceti o seara na!
romantica.

Starea de confuzie Se pare ca nu sunteti Dimineata, s-ar Dimineata este


va poate afecta relatiile in cea mai buna forma putea sa va treziti Daca nu va odi- posibil sa primiti o
cu cei din jur si chiar fizica si intelectuala si ca cam indispus si sa Va merge foarte
bine pe plan senti- hniti mai mult, ex- suma relativ mare de
situatia financiara. Va resimtiti o stare de indis- aveti dificultati de ista riscul sa aveti bani si sa va faceti
sfatuim sa nu va impli- pozitie si o capacitate re- concentrare. Este mental. Este posibil
cati in afaceri, chiar da- chiar sa fiti dispus sa probleme de planuri indraznete. Va
ca vi se pare ca puteti dusa de concentrare. As- recomandabil sa nu sanatate. O discutie sfatuim sa nu va prip-
tazi este recomandat sa evitati in- incepeti activitati pe care nu faceti o declaratie de in contradictoriu cu
da lovitura. Dupa-amiaza va dragoste. Nu va im- iti. Ar fi bine sa va sfatuiti cu
revine cheful de viata si reusiti sa talnirile de afaceri si cu prietenii. sunteti sigur ca le puteti duce o persoana mai varstnica v-ar partenerul de viata. Astazi va
comunicati mult mai bine. Pe Altfel, riscati fie sa pierdeti bani, pana la capat. Seara primiti plicati in afaceri! Sansele de putea pune pe ganduri. Va sfatu-
fie sa va certati cu un prieten bun. oaspeti dragi. reusita sunt mici astazi. Va reco- completati foarte bine. Abtineti-
plan sentimental, traversati o pe- im sa fiti calm si prudent, ca sa va de la excese!
rioada favorabila. Acordati mai multa atentie copiilor mandam sa fiti cat se poate de evitati un scandal.
sau fratilor mai mici! corect si sa respectati legea cu
strictete.
10 Mica publicitate obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017

Cum va fi vremea ast\zi la Vaslui Calendar religios


Ast\zi, cerul va fi temporar
noros, iar maxima zilei va n V=nd cas\ nou\, toate n OFERT| SPECIAL| Pomenirea preacuviosului
ajunge la 26 de grade Celsius. utilit\]ile, Vaslui. !!! V=nd cl\dire(P^1) cu p\rinte Samson
Minima nop]ii va fi de 18 grade 0723/444148. toate utilit\]ile `n subur-
Celsius. V=ntul va sufla (004510.1.14) bia Brodoc. Telefon
dinspre nord-vest, cu viteze
de 10-15 km/h. Sunt condi]ii 0758/426859.
de ploi u[oare. (004531.1.14)

n V=nd teren cas\ `n


n V=nd apartament dou\ Lipov\] cu acces la ap\
camere, renovat, mobi- curent\, canalizare, gaz
lat, ultracentral. Telefon metan. Telefon n ~nchiriez garsonier\
0745/211503.
n Ave]i cas\ [i nu ave]i (004490.1.14) 0767/372644. (1.30) termen lung, zona Con-
`n curte prietenul fec]ii, nemobilat\. Tele-
adev\rat devotat, un n V=nd apartament cu n V=nd teren Vaslui,
zona Delea, 2.500 mp. fon 0746/088678. Era originar din Roma, din neamul lui Constantin cel
c\]el? Suna]i-m\ la dou\ camere, confort I,
60 mp, Vaslui. Telefon Telefon 0767/372644. (004528.1.2) Mare, [i din tinere]e s-a ar\tat plecat spre milostenie [i spre
num\rul de telefon ajutorarea celor s\raci. {i-a `mp\r]it averea r\mas\ de la
0755/566999 [i v\ ofer 0788/062287. (1.30)
(004504.1.14) n Ofer spre `nchiriere p\rin]i s\racilor [i se bucura vie]uind ca un sihastru [i
unul. Am 6 c\]ei [i `mplinind porunca Domnului. Merg=nd la Constantinopol,
n V=nd 1,5 Ha vie garsonier\ mobilat\ la [i-a g\sit o cas\ smerit\ `n care g\zduia pe nevoia[ii ce ve-
doresc un st\p=n iubitor n V=nd apartament 2 Nobil\, 1 euro/mp ne-
[i bun pentru ei. camere sau garsonier\, Iasi (zona neau `n cetate. A `nv\]at me[te[ugul doctoricesc [i a ajuns
gociabil, comuna medic iscusit [i nu-[i cru]a nicio osteneal\, nu pentru plat\,
zona Traian. Gr\dinari).Telefon: ci din dragoste pentru oameni.
0753/543455. Banca-sat Stoi[e[ti. 0752/617 672 sau Patriarhul Mina al Constantinopolului, afl=nd de el [i
(004515.1.7) Telefon: 0734/885523. cunosc=nd credin]a [i cur\]enia vie]ii lui, l-a sfin]it preot al
0742/144 665. Bisericii lui Hristos. Cu me[te[ugul s\u doctoricesc, a izbutit
(N.1.1)
n V=nd `n Vaslui, zona (001216.1.7) s\-l t\m\duiasc\ pe `nsu[i marele `mp\rat Iustinian de o
n V=nd apartament cu 2 V. Alecsandri, aparta- n V=nd loc de cas\, boal\ grea. {i vr=nd `mp\ratul s\-l r\spl\teasc\ pentru oste-
camere, etaj 4, str. Re- ment cu dou\ camere neal\, smeritul doctor n-a cerut nimic pentru sine, ci l-a ru-
Muntenii de Jos, [i
publicii nr. 277, Bloc semidecomandat, parter, gat pe `mp\rat s\ porunceasc\ s\ se zideasc\ l=ng\ locuin]a
B/8 , Ap. 13. Zona Tri- p\m=nt zona Vlavnic. sa dou\ case mari, una pentru t\m\duirea bolnavilor [i alta
30 mp. Pre] 10500 euro
bunal. Pre] negociabil. fix. Telefon Pre] negociabil. Telefon pentru g\zduirea str\inilor. ~mp\ratul a dat porunc\ s\ se
ridice construc]iile, iar pe Samson l-a r=nduit s\ fie
Tel: 0765/165843. 0748/879138. 0787/780561. n V=nd cazan de purt\torul lor de grij\.
(001167.1.84) (004532.1.7) (004463.1.28) ]uic\ din cupru, ca- {i a[a, `ngrijind bolnavi [i g\zduind pe str\ini, fericitul
Samson [i-a petrecut via]a cea pl\cut\ lui Dumnezeu,
n V=nd apartament 2 n V=nd teren intravilan, pacitate de 220 litri,
r\pos=nd la ad=nci b\tr=ne]i.
camere, Crucea G\rii, satul Portari. pre] 20.000 lei nego-
Vaslui, bloc dup\ 1980, 0741/035319. ciabil. Telefon:
termoizolat, termopan, n V=nd apartament 3 (004497.2.7)
decomandat, camere, semidecoman-
n V=nd teren intravilan,
0734/885523. (N.1.1)
Sp\l\torie Auto - ie[irea din Vaslui
`mbun\t\]iri, et. 2/4, pre] dat, complet mobilat, str. n V=nd combin\ fri- spre Negre[ti pe
negociabil. Telefon
0722/651359.
Sm=rdan, et. 2. Telefon
0743/976306.
1321 mp, Gura Bustei.
Telefon 0748/657335.
gorific\ în stare bun\. “La Roznov” partea st=ng\

Telefon: 0741.356.190
(004447.1.28) (004522.1.7) (004501.1.14) 0754/932237.
(4479,1,14)
n V=nd garaj, Romarta.
0742/805515. (N.22.8)
n V=nd urgent ultimele
3 familii de albine, cu
centrifug\ inox, 4 rame
^ accesorii gratis. Tele-
Vulcanizare
fon 0742/539922. - Angajez
(004500.1.7) Cauciucuri second-hand sp\l\tor
auto
Plec\ri s\pt\m=nale
spre Italia [i Anglia f\r\
Telefon: 0741 356 190 experien]\
n Execut pu]uri forate
p=n\ la 60 m [i
denisip\ri. 0753/670810;
0756/593216.
(004517.1.21)
n Execut f=nt=ni. Adresa: Vaslui, str. Dobrogeanu Gherea nr.1
0745/478141. B=rlad, Strada Republicii, nr. 217,
(004353.1.42) Complex UMPS (Birourile Prestarea),
Corp B, Etaj 2, Camera 26
n Execut pu]uri forate- Hu[i, str. Eroilor nr. 12, Bloc 17, parter
Telefon: 0766.283.836
denisip\ri. 0747/954394.
(004506.1.51) Pre[edinte fondator: Clara BI{OC
Director: Cristian DIMA
Redactor [ef: Cristian PRACSIU

V=nd lemne foc Redac]ia: Claudiu BERBECE, Adriana {U{NEA,


Sorin SAIZU, Mihai IONESCU,

cu livrare Cristian P|TRA{CU, Roxana OLTEANU

Mica Publicitate: Alexandru TELETIN


la domiciliu. Responsabil difuzare: Constantin MINCU

Telefon 0755.477.499 Tehnoredactare: Ovidiu D|NIL|


OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017 obiectivvaslui.ro Mica publicitate 11

Pentru abonamente la ziarul Obiectiv suna]i la 0765.221.416


sau adresa]i-v\ po[ta[ului care v\ aduce coresponden]a
n Execut pu]uri forate-

Obiectiv de Vaslui
Pre]uri anun]uri la Mica Publicitate:
denisip\ri. 0742/196408.
(004505.1.91)

- 0,30 lei/cuv=nt - persoane fizice


n Firm\ repara]ii [i
- 0,60 lei/cuv=nt - persoane juridice
construc]ii nave, anga-
jaz\ vopsitori [i
La fiecare 5 apari]ii pl\tite turbinatori califica]i [i
v\ oferim `nc\ 2 bonus. NECALIFICA}I, pen-
tru lucru `n {antierul
Naval Mangalia. Se

S.C. COMPANIA DE
ofer\: contract de
munc\, salariul minim
2.000 lei, cazare la ho-
UTILIT|}I PUBLICE S.A. tel, dou\ mese pe zi,
transportul de la hotel
va informeaz\: la [antier [i retur. Se
poate ob]ine calificare
Pentru locuitorii din zonele de case: la locul de munc\.
~ncep=nd cu luna aprilie 2017, de[eurile reciclabile vor Telefon 0767/363690. n MORANDI angajeaz\ n Mecatronic S.R.L. an-
fi colectate numai `n sacii de plastic- galbeni. ~n ace[tia se (F5402.1.n) `n Vaslui: muncitori gajeaz\ frezor universal.
vor depozita h=rtie [i carton, plastic (PET) [i doze de alu- n Caut femeie pentru a
necalifica]i pentru Telefon 0744/529954.
tran[are carne de pui,
miniu. Pentru a avea mai mult spa]iu `n saci, este reco- avea grij\ permanent de agent v=nz\ri carne,
(004518.1.7)
mandat ca respectivele de[euri reciclabile s\ fie presate. o b\tr=n\ la pat, `n loca- v=nz\toare magazin ali- n Angajez zidar, sudor
Totodat\ v\ inform\m c\ nu se vor mai ridica pubelele litatea Pogana. Telefon mentar, inginer tehnolog `n Vaslui. Asigur cazare.
industrie alimentar\, 0734/020205.
(tomberoanele), `n care se vor g\si de[euri reciclabile. 0769/611052;
electrician, contabil.
0724/585983. (004525.1.7)
Colectarea sacilor se va efectua `n prima s\pt\m=n\ a Telefon: 0728/143999,
(F5311.2.7) CV-uri pe mail
fiec\rei luni calendaristice, `n ziua ridic\rii de[eului mena- contact@morandicom.ro.
jer rezidual. n Angaj\m v=nz\toare (F5488.2.15)
Pentru locuitorii din zonele de blocuri, depozitarea magazin Ocean Fish.
Telefon 0749/253452. n S.C. angajeaz\ n T=n\r serios caut o
de[eurilor reciclabile se va efectua `n recipientele (con- (F5322.1.14) sp\l\tori auto cu [i f\r\
experien]\. Rela]ii la persoan\ serioas\ pentru
tainerele) destinate acestor tipuri de de[euri, amplasate la c\s\torie. 0747/574559.
n Firma Safir angajeaz\ telefon 0740/172606.
punctele gospod\re[ti din municipiul B=rlad. (N.28.6) (004509.1.7)
inginer chimist [i
biochimist. Detalii pe n S.C. FLEISCHPAR- n T=n\r 41 ani, caut
CONDUCEREA S.C. C.U.P. S.A B+RLAD www.safir.ro/cariere sau TY S.R.L. angajeaz\ doamn\ pentru prietenie.
la telefon 0756/090470. [oferi ctg. C, D, E, Telefon 0743/578775.
v=nz\tor magazin, [ef (004516.1.7)
Cererile se depun la: str.
coloan\ auto, gestionar
Podul ~nalt, nr. 6, Vaslui. depozit. Rela]ii la sediul n Pensionar, 65 ani,
n Angaj\m cu contract firmei din Moara Gre- doresc cuno[tin]\ cu o
cilor, str. Gh. Doja, persoan\ de v=rst\
de munc\ `ngrijitor nr.17C, sau la nr. de
ferm\ `n jude]ul telefon 0235/315352. apropiat\ pentru priete-
Prahova. Telefon (F5518.2.7) nie/c\s\torie, credin-
0724/208477. cioas\, f\r\ vicii. F\r\
n Angajez personal pen- vicii. 0768/518999.
(F5426.1.7) tru preparare/v=nzare
kurtos kolacs `n (004535.1.7)
n Angajez sezonier pen-
Mangalia. Telefon
tru sta]iunea Dur\u, 0723/230178.
jude]ul Neam], ajutor (004536.1.7)
buc\tar, osp\tar, barman,
n Angajez [ofer profe-
menajer\ pensiune. sionist cu atestat pentru n Acord\m `mprumuturi
Asigur\m cazare. Tele- ]ar\. Salariul atractiv. rapide! Telefon:
fon 0744/509394. Telefon 0741/080276. 0755/189267.
(004468.1.14) (004512.1.14) (F2548.1.7)

Anunţ
COMUNA EPURENI, titular al Planului Urbanistic General anunţă
publicul interesat asupra disponibilizării proiectului PUG şi a raportului de
mediu. Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei Epureni şi la sediul
APM Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi
vineri între orele 8- 14. Şedinţa de dezbatere publică a proiectului PUG şi a
raportului de mediu se va desfăşura în data de 11.09.2017, ora 12, la sediul
primăriei Epureni. Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic,
în scris, la Primăria Epureni şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui,
str. Călugăreni, nr. 63, fax. 0235361842, până la data de 10.09.2017.

Obiectiv preia ANUN}URI PENTRU MONITORUL


Vaslui 0786.299.900
Anun]urile se preiau prin Astor Info Media
OFICIAL
B=rlad 0760.444.644
12 Eveniment local obiectivvaslui.ro OBIECTIV - Edi]ia de Vaslui - Mar]i, 27 iunie 2017

Curs-unicat
Vizit\ de proiect
Dezvoltare personal\ `n Portugalia
prin teatru
u “M\ întorc cu drag când [tiu c\ oamenii m\ a[teapt\ pentru c\ mi-am dorit mereu s\ pot aduce un
plus de valoare comunit\]ii de unde am plecat. Cu to]ii avem nevoie de astfel de cursuri, care s\ ne
ajute, practic, s\ prindem mai mult\ încredere în noi [i s\ nu ne fie team\ s\ ne exprim\m în fa]a
celorlal]i”, declar\ Radu Constantin, trainer la {coala de Teatru “Qfeel” Bucure[ti.

Claudiu BERBECE
Casa de Cultur\ ”Constantin T\nase” Vaslui va g\zdui un curs
de dezvoltare personal\ prin teatru. Acesta va fi sus]inut de Radu
Constantin, trainer la {coala de Teatru “Qfeel” Bucure[ti, actor la
Teatrul Na]ional, magician-mentalist, vlogger [i speaker motiva-
]ional. El promite c\ nu se va face doar teatru.
“În primul r=nd, cursan]ii vor avea parte de dezvoltare perso- În perioada 29 mai - 16 iunie, la Braga, Portugalia, s-a desf\[urat prima mobi-
nal\, c\ci asta este menirea cursurilor, s\-[i dezvolte anumite litate din cadrul proiectului Erasmus^ Internship - Bridging Theory and Practice
abilit\]i, de la improviza]ie, dic]ie, pân\ la vorbit în (2016-1-RO01-KA102-023773), `n care printre parteneri se num\r\ [i Colegiul
public. Cursurile de actorie [i dezvoltare personal\ se Economic “Anghel Rugin\” Vaslui. Partea rom=n\ a fost reprezentat\ de 21 de
adreseaz\ copiilor de 6 la 14 ani. Suntem la a treia elevi de la clasele a X-a, filiera tehnologic\, profilul servicii, domeniul economic.
edi]ie [i mult\ lume a aflat deja de noi. M\ întorc ~n baza colabor\rii cu Braga Mob, activit\]ile de instruire practic\ s-au desf\[urat
cu drag când [tiu c\ oamenii m\ a[teapt\ pentru la zece firme din regiunea Braga, care au ca domeniu principal de activitate recla-
c\ mi-am dorit mereu s\ pot aduce un plus de ma [i publicitatea.
valoare comunit\]ii de unde am plecat. Cursul Cei 21 de elevi au fost Pricop George, Manea Andrei iulian, Grumeza Alexan-
dureaz\ dou\ luni [i jum\tate. Vor fi câte dou\ dru, Butnaru Alex Iulian, Pintilie Beatrice, Nica Andrei Vlad, Parpalea Andreea,
module pe s\pt\mân\, a câte dou\ ore. Pro- Pintilie Letisia Delia, Scutaru Florentina Daniela, Mocanu Gabriela, Mocanu
Anca M\lina, Burlacu Denis Florin, Afr\sinei Raluca Ioana, Târnoveanu Viorela
grama e dup\ modelul [colilor americane de
Elena, Guzgan Alexandru Florin, Mogo[ Simona, Gorie-Cioar\ Robert Marian,
dezvoltare personal\. La final, fiecare Apetrei Vl\du] Marian, Moldovianu Elena, Rusu Marcel Vivian [i Onciu Mariana,
grup\ va sus]ine propriul spectacol. Înscrie- `nso]i]i de profesorii îndrum\tori Pracsiu Daniela, Filip Alexandru [i Diaconu
rile se fac la telefon 0757/252.458 sau pe Oana Mariana.
facebook/ActorieMagic\. Locurile sunt Principalele activit\]i desf\[urate au fost: realizarea/crearea materialelor publi-
limitate fiindc\ ne intereseaz\ foarte mult citare (pliant, banner, flutura[, afi[), promovarea firmelor pe pia]a din
calitatea cursurilor pe care le facem”, a Portugalia (aplicarea unor tehnici moderne de promovare, întocmirea bugetului
spus Radu Constantin. promo]ional, stabilirea [i participarea la elaborarea strategiilor promo]ionale).
Noutatea din acest an const\ în faptul Dintre competen]ele dobândite de elevi la locul de munc\, amintim: identifi-
c\ va fi format\ [i o grup\ de dezvoltare carea componentelor procesului comunica]ional; identificarea destinatarilor viza]i
personal\ prin teatru pentru adul]i. Ace[tia `n procesul de comunicare, asimilarea conceptelor specifice publicit\]ii, identifi-
vor avea câte un curs s\pt\mânal de dou\ carea produselor publicitare [i a elementelor specifice fiec\rui produs, crearea de
ore, pe durata a dou\ luni [i jum\tate. materiale publicitare, identificarea etapelor specifice pentru crearea unui produs
”Cu to]ii avem nevoie de astfel de cur- publicitar [i realizarea unei campanii publicitare, implementarea programului pro-
suri, care s\ ne ajute, practic, s\ prindem mo]ional la nivelul unei firme, determinarea obiectivelor politicii promo]ionale a
mai mult\ încredere în noi [i s\ nu ne fie firmei, utilizarea de tehnici moderne de promovare, stabilirea strategiilor
team\ s\ ne exprim\m în fa]a celorlal]i. S\ promo]ionale.
avem mereu cuvintele la noi atunci când Activit\]ile de preg\tire practic\ au fost centrate pe rezultate ale înv\]\rii [i
vizeaz\ dobândirea de competen]e de comunicare într-o limb\ de circula]ie inter-
vorbim în public [i s\ putem da mereu o na]ional\ [i de reclam\ [i publicitate, necesare angaj\rii pe pia]a muncii în una
replic\ în func]ie de ceea ce spun dintre ocupa]iile specificate în SPP-urile corespunz\toare calific\rilor profesio-
sau fac ceilal]i. Adic\, pe scurt, s\ nale de nivelul 4, din domeniul de preg\tire profesional\ tehnician în activit\]i
improviz\m”, a mai declarat Radu economice sau în continuarea preg\tirii într-o calificare de nivel superior.
Constantin. ~n paralel, elevii au participat la activit\]i culturale [i de cunoa[tere a Portugaliei,
const=nd `n vizite la Guimaraes, Coimbra, Fatima, Lisabona, Santiago de
Compostela, Aveiro, Vigo. (Claudiu BERBECE)

S-ar putea să vă placă și