Sunteți pe pagina 1din 14

Ediţia: I

PROCEDURĂ FORMALIZATĂ
Nr. de exemplare: 1
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
Revizia: 1
Cod PO: 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA
DIN Pagina 1 din 14
BUCUREȘTI PAGINA DE GARDĂ
Exemplar nr. 1

APROBAT,

RECTOR,

Departamentul de Achizitii Publice

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
COD: PO – 05

Negociere fără publicarea prealabilă a unui


anunţ de participare

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a


reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 2 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

Elemente
privind
Numele și
responsabilii/ Funcția Data Semnătura
prenumele
operațiunea

1 2 3 4 5
1.1 Şef Departament
Elaborat Cristi Sandu
. Achiziţii
1.2 Secretar comisie de
. Avizat DMC Silvia PĂDURE monitorizare/membru
DMC
1.3 Director General
Verificat DGA Ec. Adrian ALBU
. Administrativ
1.4 Aprobat
. Conducere UB

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 3 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

Data de la care se
Ediția sau, după
Componenta revizuită Modalitatea reviziei aplică prevederile
caz, revizia în
ediției sau reviziei
cadrul ediției
ediției
1 2 3 4
2.1. Ediția I x x
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2
…. Revizia........

…. Ediția II
…. Revizia 1
…. Revizia 2
…. Revizia........

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției
procedurii operaționale

Scopul
difuzării
Aplicare/
Nr. Informare/ Exempla Funcți Numele și Data
Compartiment Semnătura
Crt. Evidenta/ r nr. a prenumele primirii
Arhivare/
Alte
scopuri
0 1 2 3 4 5 6 7
Toate structurile
Informare Difuzare
3.1. 1 - copie administrative din - - -
electronică
și Aplicare cadrul UB
Șef
Evidență/ Departament Sandu
3.2. Arhivare
1-original
Achiziții
Departa
Cristinel
ment

4. Scopul procedurii operaționale

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 4 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

4.1 Scopul prezentei proceduri este de a stabili un mod unitar privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii privind procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru
atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii şi execuţie de lucrări.
4.2. Prezenta procedură operaţională a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 104 din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5.1 Se aplică de către persoanele desemnate ca responsabile de achiziţie din cadrul Departamentlui
Achiziţii, precum şi de către persoanele din cadrul facultăţilor, colegiilor, centrelor de cercetare,
departamentelor, serviciilor şi direcţiilor Universităţii din Bucureşti care participă la procesul de
achiziţie, indiferent de sursa de finanţare.

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activității procedurate

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiilor publice;


- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice ;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor.

7. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională


7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.
Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
crt.
1. Negociere fără publicarea Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de
prealabilă a unui anunţ de negociere fără publicarea prelabilă a unui anunţ de participare
participare dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute art. 104 din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Autoritate contractantă a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale,
precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 5 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe


în domeniul achiziţiilor publice;
b) organismele de drept public;
c) asociereuile care cuprind cel puţin o autoritate
contractantă dintre prevăzute la lit. a) şi b).
3. Acord-cadru Acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi
contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca
obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează
contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o
anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după
caz, cantităţile avute în vedere.
4. Contract de achiziţie publică Contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori
economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca
obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de
servicii.
5. Documentaţia de atribuire Documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi
alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o
informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau
elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de
desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile
tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale
propuse, formatele de prezentare a documentelor de către
candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale
aplicabile.
6. Ofertă Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa
de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de
achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară,
propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin
documentaţia de atribuire.
7. Sistemul electronic de Sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o
achiziţii publice (SEAP) adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace
electronice a procedurilor de atribuire şi în scopul publicării
anunţurilor la nivel national.
8. Specificaţii tehnice Cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit
fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod
obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii
autorităţii contractante.

7.2 Abrevieri ale termenilor


Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 6 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

1.
PAAP Programul Anual de Achiziţii Publice

2.
SEAP Sistem Electronic de Achiziţii Publice

3.
CPV Common Procurement Vocabulary (nomenclator coduri)

4.
TFUE Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

5.
ANAP Agenţia Naţională de Achiziţii Publice

6.
DUAE Documentul Unic European de Achiziţii

7.
NIR Notă de inventar

8.
DC&TT Departamentul de Cercetare şi Transfer Tehnologic

9.
TVA Taxa pe valoarea adaugată

10.
EMSYS Sistemul de contabilitate

11.
E Elaborare

12.
Av Avizare

13.
V Verificare

14.
Ap Aprobare

8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Generalități
Cadrul legal de realizare şi desfăşurare a procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de
participare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor – cadru care privesc achiziţii

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 7 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

publice a căror valoare estimată (fără TVA) este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin.
(1) este reglementat de art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţii publice.

8.2. Documente utilizate:


Formularele descrise la cap.10. - Anexe, Înregistrări, Arhivări
8.2. Resurse necesare
8.3.1. Resursa materială
Este dezvoltată pe elementele de logistică: Departamentri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale
informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a
informațiilor etc., dar și pe elemente de altă natură.
8.3.2. Resursa umană
Personalul din cadrul facultății/colegiului/centrului de cercetare/departamentului/serviciului/direcţiei
beneficiar(e)/solicitant(ă) și/sau persoana/persoanele din cadrul Universității din București care sunt
implicate, prin atribuțiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activității procedurate.
8.3.3. Resursa financiară
Fonduri identificate în vederea demarării achiziţiei, respectiv fonduri disponibile din sursa de finanţare
corespunzătoare în vederea încheierii achiziţiei prin angajamentul legal de plată.

8.4. Modul de lucru


8.4.1. Prezenta procedură operaţională reglementează situaţiile în care autoritatea contractantă aplică
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ pentru atribuirea contractele de achiziţie
publică /acordurile-cadru într-unul din următoarele cazuri:
a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă ori licitaţie restrânsă organizate pentru achiziţia
produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau
au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiţia să nu se modifice în mod
substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia
raport;
b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic
pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice;

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 8 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă,
licitaţie restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă,
determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau
inacţiuni a autorităţii contractante.
8.4.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse într-unul din
următoarele cazuri:
a) atunci când produsele care fac obiectul achiziţiei sunt fabricate exclusiv în scop de cercetare
ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achiziţie publică nu prevede
producţia în serie a unor cantităţi ale produsului în vederea stabilirii viabilităţii comerciale a acestuia sau
recuperarea costurilor de cercetare şi dezvoltare;
b) atunci când este necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor cantităţi suplimentare de
produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor existente şi numai dacă
schimbarea contractantului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse cu
caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi
tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere;
c) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile
prime şi bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacţionare reglementată şi
supravegheată garantează în mod natural preţurile pieţei;
d)pentru cumpărarea de produse sau servicii în condiţii speciale avantajoase de la un operator economic
care încetează definitiv activităţile comerciale sau care se află într-o procedură de faliment, de
concordat preventiv sau într-o procedură similară.
8.4.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de servicii atunci:
a) când, ca urmare a unui concurs de soluţii, contractul de achiziţii publice de servicii urmează să fie
atribuit, conform regulilor stabilite în cadrul concursului de soluţii respectiv, concurentului câştigător
sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv; în acest din urmă caz, autoritatea
contractantă are obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători.

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 9 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

b) când, ulterior atribuirii unui contract de achiziţie publică de lucrări sau de servicii, autoritatea
contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod
cumulativ condiţiile prevăzute la art. 104 alin. (8) lit. a)-d).
8.4.4. Pe parcursul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului se vor lua toate măsurile necesare
pentru evitarea apariţiei unor situații de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau
manifestarea concurenței neloiale. În cazul în care se constată apariţia unor astfel de situaţii, se va
proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptȃndu-se potrivit
competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea
ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţii care au legătură
cub acestea.

8.4.4. Etapele premergătoare achiziţiei prin negociere fără publicarea unui anunţ de participare:
(1) Structurile beneficiare din cadrul Universităţii din Bucureşti întocmeşc referatul de necesitate şi
nota justificativă cu privire la alegerea procedurii de atribuire ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, specificaţiile tehnice (caietul
de sarcini), strategia de contractare. precum şi draftul de contract, unde este cazul, incluzȃnd
clauze contractuale în care vor fi menţionate informatii cu privire la mecanismele de plată în cadrul
contractului, garanţia de bună execuţie (dacă este cazul), stabilirea penalitatilor pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale.
(2) Referatul de necesitate şi nota justificativă sunt verificate şi semnate de decan, director
proiect/director departament/direcţie, administrator şef facultate, şef Departament şi sunt transmise
către Departamentl Achiziţii.
Referatul de necesitate trebuie să conţină aprobarea Directorul General Administrativ şi a
ordonatorului de credite, iar nota justificativă viza Direcţiei Juridice şi de Achiziţii Publice.

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 10 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

8.4.5. Etapele achiziţiei prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare :
(1) Procedura de negociere fără publicarea unui anunţ de participare se iniţiază prin transmiterea unei
invitaţii de participare la negocieri, însoţită de documentaţia de atribuire, către unul sau, ori de câte
ori este posibil, către mai mulţi operatori economici.
(2) Operatorii economici au obligaţia de a depune ofertele la adresa şi pȃnă la data şi ora limită pentru
depunere, stabilite in invitaţia de participare. Ofertele depuse după expirarea termenului / la altă
adresă sunt respinse.
(3) Comisia de negociere are obligaţia de a deschide şi negocia ofertele la data, ora şi locul indicate în
invitaţia de participare (cu excepţia cazurilor în care intervin modificări ce au fost comunicate).
Sedinţa/sedinţele de negociere se desfăşoară separat, cu fiecare operator economic.

(4) În cadrul sedinţei de negociere se constată aspectele formale de depunere a ofertelor, se


consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte, se citesc preţurile
ofertate şi se negociază preturile şi clauzele contractuale cu fiecare candidat în parte.

(5) Comisia de negociere are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atȃt din punct de
vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le
implica. Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in documentatia
descriptiva. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.

(6) Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are
dreptul de a solicita oricȃnd clarificari sau completări ale documentelor prezentate de aceştia
pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

(7) Şedinţa de negociere se finalizează printr-un proces-verbal elaborat şi semnat de membrii comisiei
de negociere şi de reprezentanşii fiecărui operator economic participant la negocieri.

(8) În cazul în care negocierile nu se finalizează din prima şedinţă, aceasta poate fi urmata de alte
şedinţe de negociere pȃnă cȃnd membrii comisiei de negociere şi reprezentanţii candidatilor ajung la
un acord comun cu privire la preţ şi la clauzele contractuale.

10

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 11 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

(9) Fiecare şedinţă de negociere se finalizează printr-un proces-verbal elaborat şi semnat de membrii
comisiei de negociere şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenţi la şedinţă.

(10) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de negociere elaborează raportul procedurii de
atribuire care se semnează de către toti membrii comisiei de negociere, inclusiv de către preşedintele
acesteia.

(11) Activitatea comisiei de negociere se încheie după aprobarea raportului procedurii de atribuire.
Raportul procedurii de atribuire se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante.

(12) După aprobarea raportului procedurii de atribuire, se întocmesc şi se transmit comunicările către
candidaţii participanţi la procedura de achiziţie publică.

(13) Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se finalizează prin
încheierea unui contract de achiziţie publică.

9. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității

Nr. Compartimentul (postul)/ I


crt. acțiunea (operațiunea)
0 1
1. Facultatea, colegiul, centrul de cercetare, departamentul, Elaborat
serviciul, direcţia beneficiară a produselor/serviciilor/lucrărilor
2. Decanii facultaţilor, directorii colegiilor/centrelor de cercetare, Avizat
şefii serviciilor, precum şi directorii departamentelor/direcţiilor
3. Departamentl de Achiziţii Verificare şi aprobare
4. Director General Administrativ Verificare şi Aprobare
5. Directia Juridică şi de Achiziţii Publice Avizare
6. Rector Aprobare
7. Comisia de Evaluare Evaluarea ofertelor şi
stabilirea ofertei
cȃştigătoare

10. Anexe, înregistrări, arhivări


10.1. Formular F-01-PO-05 – Referat de necesitate
10.2. Formular F-02-PO-05 - Nota justificativă cu privire la alegerea procedurii de atribuire
11

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 12 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

10.3. Formular F-03-PO-05 – Strategia de contractare


10.4. Formular F-04-PO-05 – Model contract
10.5. Formular F-05-PO-05 – Model Formulare
10.6. Formular F-06-PO-05 – Model DUAE
10.7. Formular F-07-PO-05 – Decalaraţie privind lista persoanelor cu funcţie de decizie
10.8. Formular F-08-PO-05 – Declaraţie privind conflictul de interese
10.9. Formular F-09-PO-05 – Proces-verbal deschidere
10.10. Formular F-10-PO-05 – Proces-verbal de evaluare a ofertelor tehnice
10.11. Formular F-11-PO-05 – Proces-verbal de negociere
10.12. Formular F-12-PO-05 – Raportul procedurii de atribuire
10.13. Formular F-13-PO-05 – Comunicare privind rezultatul procedurii

Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Număr Difuzare Arhivare Alte


anex anexei de Loc Perioa ele
ă exempl dă men
are te
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. F-01-PO-05 - Facultăţi, Decanii 1 electronică Depart
Referat de Colegii, Centre facultaţilor, amentl
necesitate de Cercetare, Directorii colegii- Achizi
Departamente lor/cerntrelor de ții
Administrative cercetare/departa
Servicii, mentelor, şefii
Direcţii serviciilor, precum
şi directorii
direcţiilor
2. F-02-PO-05 -Nota Facultăţi, Decanii 1 electronică Depart
justificativa cu Colegii, Centre facultaţilor, amentl
privire la alegerea de Cercetare, Directorii colegii- Achizi
procedurii de Departamente lor/cerntrelor de ții
atribuire Administrative cercetare/departa
Servicii, mentelor, şefii
Direcţii serviciilor, precum
şi directorii
direcţiilor
3. 10.3. F-03-PO-05 – Facultăţi, Decanii 1 electronică Depart
Strategia de Colegii, Centre facultaţilor, amentl
contractare de Cercetare, Directorii colegii- Achizi
Departamente lor/cerntrelor de ții
Administrative cercetare/departa
Servicii, mentelor, şefii
Direcţii serviciilor, precum
şi directorii
direcţiilor
4. 10.4. F-04-PO-05 – Facultăţi, Decanii 1 electronică Depart
Model contract Colegii, Centre facultaţilor, amentl
de Cercetare, Directorii colegii- Achizi
Departamente lor/cerntrelor de ții
Administrative cercetare/departa
Servicii, mentelor, şefii
12

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 13 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

Direcţii serviciilor, precum


şi directorii
direcţiilor
5. 10.5. F-05-PO-05 – Facultăţi, Decanii 1 electronică Depart
Model Formulare Colegii, Centre facultaţilor, amentl
de Cercetare, Directorii colegii- Achizi
Departamente lor/cerntrelor de ții
Administrative cercetare/departa
Servicii, mentelor, şefii
Direcţii serviciilor, precum
şi directorii
direcţiilor
6. 10.6. F-06-PO-05 – Facultăţi, Decanii 1 electronică Depart
Model DUAE Colegii, Centre facultaţilor, amentl
de Cercetare, Directorii colegii- Achizi
Departamente lor/cerntrelor de ții
Administrative cercetare/departa
Servicii, mentelor, şefii
Direcţii serviciilor, precum
şi directorii
direcţiilor
7. 10.7. F-07-PO-05 – Facultăţi, Ordonator de 1 electronică Depart
Decalaraţie privind Colegii, Centre credite amentl
lista persoanelor cu de Cercetare, Achizi
funcţie de decizie Departamente ții
Administrative
Servicii,
Direcţii
8. 10.8. F-08-PO-05 – Comisia de Comisia de 1 electronică Depart
Declaraţie privind evaluare evaluare amentl
conflictul de Achizi
interese ții
9. 10.9. F-09-PO-05 – Comisia de Comisia de 1 electronică Depart
Proces Verbal evaluare evaluare amentl
deschidere Achizi
ții
10. 10.10. Formular F- Comisia de Comisia de 1 electronică Depart
10-PO-05 – Proces evaluare evaluare amentl
verbal de evaluare a Achizi
ofertelor tehnice ții
11. 10.11. Formular F- Comisia de Comisia de 1 electronică Depart
11-PO-05 – Proces evaluare evaluare amentl
verbal de negociere Achizi
ții
12. 10.10. F-10-PO-05 Comisia de Comisia de 1 electronică Depart
– Raportul evaluare evaluare amentl
procedurii de Achizi
atribuire ții
13. 10.11. F-11-PO-05 Comisia de Comisia de 1 electronică Depart
– Comunicare evaluare evaluare amentl
privind rezultatul Achizi
procedurii ții

13

PO - 05
PROCEDURĂ FORMALIZATĂ Ediţia: I
Nr. de exemplare: _______
Revizia:1
Cod: PO - 05
Nr. de exemplare: _______
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI NEGOCIERE FARA Pagina 14 din 14
Departamentl de Achiziţii PUBLICAREA PREALABILA A
UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Exemplar nr. 1

11. Cuprins

Numărul Denumirea componentei în cadrul procedurii operaționale Pagina


componentei
în cadrul
procedurii
operaționale
Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după 2
caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 3
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia 3
din cadrul ediției procedurii operaționale
4. Scopul procedurii operaționale 4
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 4
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activității procedurabile 4
7. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 4
8. Descrierea procedurii operaționale 6
9. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 11
10. Anexe, înregistrări, arhivări 12
11. Cuprins 14

14

PO - 05