Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT DE DEZVOLTARE WEB SITE

Nr. 01 / __.__.2009
Intre:
S.C. ZUREG EXPRES S.R.L cu sediul in Arad str.Sibiului nr. 18,
inregistrata la Registrul Comertului Arad cu nr. J02/407/2009, codul unic de
inregistrare 25401989, e-mail: zuregexpres@yahoo.com, telefon/fax: 0257-
279850, reprezentata prin Morari Emanuel in calitate de Administrator,
denumita in continuare ca FURNIZOR.
Si
__________________________ cu sediul în ________, str.
___________________, având cod unic de înregistrare: ___________,
contul IBAN: _______________________________ deschis la banca
_________________, Sucursala Arad , tel/fax: _____________,
reprezentatã prin: ________________, având funcţia de: administrator si
denumitã în acest contract BENEFICIAR.
In conformitate cu acest Contract de Servicii, Beneficiarul comanda dezvoltarea
unui sit web pentru adresa de internet www.zuregexpres.com
Partile incheie acest Contract de Servicii (denumit in continuare drept
Contract) in urmatorii termeni si conditii:
1. OBIECTIVUL CONTRACTULUI
1.1 Furnizorul se angajeaza sa dezvolte pentru Beneficiar un produs software (un
program pentru computere), numit in continuare Web Site, ce corespunde cu
detaliile cerute de acesta in Anexa 1, intr-un interval de timp, stabilit de comun
acord de cele doua parti si specificat in Anexa 2. Intervalul de timp scurs se
calculeaza de la data furnizarii de catre Beneficiar, catre Furnizor a tuturor
informatiilor ce constituie continutului Web Site-ului.
2. OBLIGATIILE FURNIZORULUI
2.1 Furnizorul se angajeaza sa furnizeze urmatoarele servicii:
a) Crearea de Site Web conform Anexei 1.
b) Asistenta tehnica pe o perioada de 12 luni prin intermediul telefonului sau a
postei electronice, asistenta tehnica la sediul Beneficiarului fiind facturata
separat conform listei de preturi de servicii a Furnizorului.
c) Hosting. Reprezinta stocarea continutului Web Site-ului si posibilitatea de a
accesa aceste date din exterior de catre vizitatorii Web Site-ului.
3. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
3.1 Beneficiarul se angajeaza sa:
a) Furnizeze toate materialele necesare realizarii de Site Web catre Furnizor
b) Sa solicite si sa verifice specificarea in Anexa 1, a tuturor caracteristicilor
aspectuale si functionale ale site-ului. Caracteristicile nespecificate, se considera
a fi lasate la latitudinea Furnizorului.
c) Sa testeze Site Web in termenii stabiliti in acest Contract
d) Sa-si respecte obligatiile de plata.
4. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii sale.
5. TARIFE
5.1 Tarifele pentru Serviciile oferite de Furnizor sunt specificate in Anexa 2 ,
fiind exprimate in EUR. Furnizorul va factura tarifele, in lei la rata de schimb
anuntata de BNR in ziua facturarii. Tarifele nu includ TVA.
5.2 Furnizorul va factura suma totala la data prezentei, odata cu semnarea
acestui Contract. Beneficiarul se obliga sa plateasca _______ in termen de o
zi, iar restul de __________ dupa finalizarea proiectului.
5.3 Modificarile ulterioare fata de Anexa 1 – cum ar fi alte variante de design –
se vor taxa conform tarifului pe ora.
6. REALIZAREA SI INSTALAREA PRODUSULUI
6.1 Furnizorul se obliga sa realizeze proiectarea si testarea de Site Web conform
Anexei 1 respectand termenele specificate in Anexa 2.
6.2 Fiecare etapa va fi considerata incheiata in momentul in care Beneficiarul
isi da acceptul in scris, dupa modelul din Anexa 4. Acceptul poate fi trimis catre
Furnizor, prin fax, e-mail sau posta.
6.3 Lucrarea se considera incheiata cand Beneficiarul a acceptat ultima etapa.
6.4 Furnizorul se obliga sa publice Web Site pe serverul propriu in termen de
5 zile lucratoare de la data cand Beneficiarul a acceptat web site-ul.
6.5 Furnizorul se obliga sa ofere Beneficiarului suport pe serverele proprii
pentru limbajele de programare si formatele de baze de date stipulate in Anexa
3 pana la expirarea prezentului contract.
7. RASPUNDEREA IN CAZUL NERESPECTARII ACESTUI CONTRACT
7.1 Pentru nerespectarea obligatiilor stipulate la sectiunea 2.1, Furnizorul se
obliga sa ofere o reducere a tarifului, pentru fiecare zi de intarziere in cuantum de
0,5% din valoarea absoluta a contractului pana la predarea finala
7.2 Pentru nerespectarea obligatiilor de plata, stipulate in punctul 5.2,
Beneficiarul se obliga sa plateasca, pentru fiecare zi de intarziere, o penalizare
in valoare de 0.5% din valoarea absoluta a contractului.
8. REZILIEREA CONTRACTULUI
8.1 Acest contract poate fi reziliat fara plata vreunor daune, cu consimtamantul
partilor, cu preaviz facut in scris in termen de 15 zile de la data semnarii
contractului.
9. CONFIDENTIALITATEA
9.1 Nici una din parti nu poate dezvalui conditiile contractului fata de terti fara
consimtamantul prealabil, in scris, al celeilalte, in timpul derularii contractului si
1 an dupa incetarea contractului.
9.2 Nici una din parti nu poate furniza informatii, legate de acest contract, cerute
de catre autoritatile oficiale sau prin alte cai legale fara sa notifice, in scris, in
aceeasi zi, cealalta parte.
9.3 Marcile de fabrica ale Beneficiarului pot fi utilizate ca referinta numai cu
aprobarea scrisa prealabila a acestuia.
9.4 Furnizorul va pastra confidentialitatea datelor Beneficiarului.
10. NOTIFICARI
Toate notificarile pentru a fi opozabile fata de terti vor fi facute in scris si trimise
la adresele mentionate la enumerarea partilor.
11.AMENDAMENTE LA CONTRACT
Orice modificare la acest Contract se va face in scris prin Anexe si care vor fi
semnate de ambele parti.
12. SUCCESIUNE LEGALA
Succesorii legali, atat ai Furnizorului cat si ai Beneficiarului, vor fi
indreptatiti la drepturile si supusi obligatiilor stabilite de acest Contract.
13. LEGEA APLICABILA
Toate aspectele care nu sunt reglemantate in acest Contract vor fi guvernate de
legile romane in vigoare din domeniu.
14. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Partile sunt de acord sa solutioneze disputele generate de acest contract pe cale
amiabila luand in cosiderare interesele justificate ale celelalte parti. Daca
disputele nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, se va apela la competenta Curtii de
Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Arad.
Prezentul contract contine X (sapte) pagini.
Prezentul contract a fost intocmit in limba romana, in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte, astazi ___________, la sediul Beneficiarului.

Furnizor: Beneficiar:
Anexa 1
Functii ale Web Site-ului cerute de Beneficiar – structura pe pagini:
6. Intro
Contine:
- un modul comutare limbaj, de unde se alege limbajul dorit si se intra pe
site;
- un modul de cautare rapida dupa ID articolului inregistrat in baza de
date;
- un modul de comutare regiunea tarii care se doreste vizitata.

7. Despre noi
Contine: prezentare in format text a companiei

8. Servicii
Contine:
Prezentarea serviciilor oferite, fiecare dintre acestea cu descriere in format
text

9. Parteneri prin linkuri


Contine: parteneri cu poza si un mini Curriculum Vitae

10. Colaboratori
Contine: colaboratori cu poza si un mini Curriculum Vitae

11. Contact:
Contine:
Date de contactare, harta cu locatia sediului, un formular de contact (prin
e-mail)
Pagini de confirmare pentru formular

Preturi:
Conceptie si creatie design website (o varianta) Euro
Dezvoltare pagini Html + CSS si optimizare Euro
Conceptie si creatie 1 animatie Flash (o varianta) Euro
Conceptie si creatie 1 intro flash (o varianta) Euro
Programarea modulului “language”(alegere intre limbi) Euro
Crearea formularului de contact (prin email) Euro
Gazduire (Hosting /an) include 5 casute postale gratuite Euro
Crearea si optimizarea bazei de date si testarea siteului Euro
Euro

Inregistrare nume de domain -– se plateste la RNC USD

Tarife suplimentare
Orice alta modificare fata de structura din continutul actual vor fi
taxate suplimentar cu un tarif/ora de 15 Euro
Preturile nu includ TVA.

Anexa 2

Etapa I - Prezentare proiect – 7 zile lucratoare de la acceptarea ofertei.


Etapa II - Conceptie animatii – 10 zile/animatie de la acceptarea proiectului
- Dezvoltate HTML+CSS+PHP – 15 Zile lucratoare de la acceptarea
proiectului.
Termenele specificate sunt perioade maximale. Daca se finalizeaza careva etapa
intr-un interval mai scurt, automat perioadele se scad.
*Nota: zilele necesare realizarii sitului se calculeaza incepind cu data la care
Furnizorul intra in posesia tuturor materialelor necesare realizarii sitului.
Anexa 3
Limbaje de programare ce trebuie suportate de server:
PHP, Java Script, HTML
Formate de baze de date ce trebuie suportate de server:
MySQL
Modalitatile de acces pe server:
INDIRECT (prin asistenta)
Anexa 4

Subsemnatul
_______________________________________________________
__, accept formatul actual al site-ului, acceptand modelul prezentat in e-mail-ul
din data de
_______________________________________________________
__, ca fiind conform cu solicitarile noastre.

Data, Semnatura: