Sunteți pe pagina 1din 1

Temeiurile juridice ale funcţionării Curţii de Justiţie au fost inscrise in art.

31-45 din tratatul


CECO, art. 4, 164-168 din tratatul CEE şi art. 136-160 ale Tratatului CEEA. Curtea de Justiţie işi
exercită competenţele prevăzute in tratatele constitutive şi in Convenţia referitoare la unele
instituţii comune ale Comunităţilor Europene (din 25 mar 1957). Curtea a fost iniţial compusă din
7 judecători şi 2 avocaţi generali, numărul lor crescand pe măsură ce noi state au aderat la
Comunitate. Membrii Curţii sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor membre, sunt
selecţionaţi dintre personalităţile care prezintă "toate garanţiile de independenţă şi care intrunesc
condiţiile cerute pentru exercitarea, in ţările lor respective, a celor mai inalte funcţii jurisdicţionale
sau care sunt jurisconsulţi ce posedă competenţe notorii".
Mandatul judecătorilor şi avocaţilor generali este de 6 ani şi poate fi reinnoit. Din 3 in 3 ani are
loc o reinnoire parţială. Judecătorii desemnează din randul lor un preşedinte pentru un mandat de
3 ani, de asemenea reeligibil. Judecătorii şi avocaţii generali desemnează un grefier al Curţii
căruia ii fixează şi statutul. Sarcinile grefierului sunt cele de conducere a serviciilor de grefă.
Curtea de Justiţie are ca obiect fundamental asigurarea respectării dreptului in interpretarea şi
aplicarea tratatelor. Ea intervine in toate domeniile ce decurg din aceasta, cu excepţia prevăzută in
Tratatul de la Maastricht referitoare la politica externă şi de securitate comună şi la justiţie şi
afacerile interne ale Uniunii.
Tribunalul de Primă Instanţă (TPI). Deşi nu are statut de instituţie, ci numai de
organ de jurisdicţie, Tribunalul trebuie studiat in contextul regulilor referitoare la competenţele şi
procedurile Curţii de Justiţie. Tribunalul de Primă Instanţă este format din cate un judecător
pentru fiecare stat membru. Ei sunt numiţi pentru şase ani printr-un acord comun de către
guvernele statelor membre şi sunt parţial reinnoibili, din 3 in 3 ani. Membrii aleg dintre ei un
preşedinte pentru un mandat de trei ani, judecă in Camere compuse din 3 sau 5 membri, conform
Regulamentului de procedură.