Sunteți pe pagina 1din 6

R A P О R T -PREZENTARE

pentru §edinfa in Plen din 13.02.2018


Directia generals auditul autorit&lilor publice locale, in conformitate cu Programele activita{ii de audit a
Curfii de Conturi, pe anii 2017 §i 2018 a realizat §i va prezinta spre audiere Raportul auditului conformitatii
cu tematica „Plenitudinea identificarii, mregistrarii $i cadastrarii bunurilor imobile Tntru asigurarea
integritatii patrimoniului public §i surselor de venituri bugetare”.
Obiectivul general al auditului a constat Tn evaluarea conformitatii evidentei mregistrarii §i gestionSrii
patrimoniului public, precum $i a impozitarii bunurilor imobile.
In contextul actiunilor de audit Tntreprinse, au fost identificate punctele slabe, care au generat
impedimente semnificative Tn realizarea procesul de evidenta, Tnregistrare (cadastrare), raportare si gestiune
eficienta a bunurilor imobile, care, Tn principal, se refera la:
•«* monitorizarea insuficienta din partea Guvernului a mersului realizarii Programului de stat de creare
a cadastrului bunurilor imobile $i nealocarea resurselor financiare suficiente a Tntarziat nepermis de
mult inventarierea, delimitarea, cadastrarea $i Iuarea la evidenta a bunurilor imobile proprietate
publica, precum $i Tmproprietarirea, Tnregistrarea drepturilor de proprietate, evaluarea Tn scopuri
fiscale a bunurilor imobile proprietate privata.
De§i, conform prevederilor legale din a.2012, termenul de executare a lucrarilor de delimitare a
terenurilor proprietate publica a statului §i a UAT, inclusiv Tnregistrarea acestora Tn RBI a fost prelungit pTna
Tn anul 2018, Guvemul nu a aprobat Programul respectiv pentru anii 2013-2018, Tn consecinta, definitivarea
procesului Tn termenii stabilip este practic imposibil.
Neexecutarea prevederilor cadrului legal, lipsa resurselor financiare precum §i preocuparea insuficienta a
APL §i APC cu privire la inventarierea §i delimitarea bunurilor imobile proprietate publica de stat si locala a
conditional tergiversarea mregistrarii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile.
Conform Cadastrului funciar, la situatia de 01.01.2017, sunt Tnregistrate Tn total: 3044,5 mii ha de
terenuri, din acestea - 442,8 mii ha sunt terenuri ale statului, 706,3 mii ha - terenuri ale UAT §i 1895,4 mii ha sunt
terenuri proprietate privata, din care Tn RBI sunt identificate §i Tnregistrate doar terenurile cu suprafata de
2066,0 mii ha sau 67,8%, inclusiv 25,9% din terenurile proprietate de stat, 15,9% din terenurile proprietate a UAT
$i 97,1% din terenurile proprietate privata.
Cele mai mici rezultate Tn Tnregistrarea bunurilor imobile se constata Tn raioanele Calarap, unde
neTnregistrarea a constituit 56,8% din suprafata totala a terenurilor, urmate de Ungheni- 43,1%; Stra^eni- 46,7%;
Flore$ti-43,3%; STngerei-42,8%; $oldane§ti-41,3% etc.
Organul abilitat cu administrarea §i deetatizarea proprietatii publice a statului este Agenpa Proprietatii
Publice subordonata Guvernului de competenta careia tine coordonarea activitatii legate de delimitarea
bunurilor domeniului public $i bunurilor domeniului privat al statului ?i al unitatilor administrativ-teritoriale,
Tn conformitate cu legislatia.
Pana la moment nu exista о evidenta clara privind bunurile domeniului privat al statului §i al unitatilor
administrativ-teritoriale, fapt ce cauzeaza incertitudini la stabilirea regimului juridic al acestora.
APP a inclus Tn registrul Proprietatii Publice circa 1600 terenuri proprietate a RM, bazandu-se doar pe
datele din RBI, fara a le Tnregistra Tn evidenta contabila, ceea ce a dus la initierea unor litigii Tntre APP §i unele
APL privind stabilirea proprietatii asupra terenurilor, care la randul sau a cauzat stoparea Tn unele cazuri, a
Tncasarii рШШ pentru arenda/folosirea terenurilor aferente Tn bugetele locale.
De exemplu, Tn mun. Chisinau APP a identificat 800 de terenuri cu drept de proprietate dupa RM, din
acestea dreptul de proprietate al statului asupra a 160 de terenuri, Organul cadastral Tn perioada anilor 2014-
2016 a fost radiat Tn baza deciziilor CMC pentru о parte a carora au fost Tncheiate contracte de
locatiune/arenda, ca urmare aceste autoritati sunt Tn litigiu de judecata.
Totodata, terenurilor aferente blocurilor locative/caselor de locuit individuate cu suprafata totala 372,03
ha, amplasate Tn mun.Chi§inau, unde dreptul de proprietate asupra carora este Tnscris Tn RBI dupa „Republica
Moldova” nu a prezentat interes pentru APP, lipsind careva actiuni pentru gestionarea lor.
In cadrul UAT nu sunt identificate integral terenurile din domeniul public si cel privat, nefiind stabilit
statutul juridic al acestora. Spre exemplu, pe teritoriul municipiului Soroca §i Edinet sunt identificate 1549 loturi

1
de teren cu suprafaja totala de 178,46 ha proprietatea comuna (exprimata prin procentaj) fara delimitarea acestora
tn natura, fapt ce conduce la fragmentarea si/sau Tnregistrarea incomplete a terenurilor publice.
De mentionat ca, pentru asigurarea procesului de delimitare §i tnregistrare a bunurilor imobile in
perioada anilor 2012-2016 au fost utilizate mijloace financiare Tn suma totala de 21,5 mil.lei, dar care nu a
asigurat finalizarea acestui proces.
Desi, Curtea de Conturi Tn cadrul controalelor/auditelor anterioare, a abordat problema privind
neasigurarea de catre APC si APL a Tnregistrarii obligatorie a drepturilor asupra bunurilor imobile, APC $i APL
nu au Tntreprins masuri de remediere a problemei date. Astfel, potrivit constatariior de audit, din . numarul total
de 14967 de bunuri imobile proprietate publica Tnregistrate dupa institutiile publice ale statului Tn RPP la
01.01.2016 nu au fost Tnregistrate drepturile asupra -5860 de bunuri imobile la valoarea de bilanj de 2,3 miliarde
lei, sau 39,1% din total, ca urmare nefiind asigurata recunoasterea publica a dreptului de proprietate si a altor
drepturi patrimoniale asupra acestora.
De asemenea, majoritatea APL din republica nu au asigurat Tnregistrarea la Organul cadastral
drepturile asupra bunurilor imobile (cladiri §i constructi speciale). Probele de audit denota ca nu a fost asigurata
Tnregistrarea obligatorie a drepturilor asupra bunurilor imobile de catre UAT din mun. Balp, Soroca, Edinet,
Cahul la 316 bunuri Tn valoare totala de 601,3 mil.lei.
In mod similar, UAT (Soroca, Edinet), neasigurand respectarea prevederilor regulamentare, n-au
realizat pe deplin procedura de inventariere a bunurilor imobile care le apartin, ca rezultat de catre audit au fost
identificate 76 bunuri imobile fara stapan cu valoare cadastrala de 4,1 mil.lei, 1291 obiecte cu mentiunea
„Inregistrarea dreptului nu a fost solicitata” §i 580 apartamente/Tncaperi locuibile Tn camine, care urmau a fi
contabilizate de APL.
Astfel, Statul nu define о informatie ampla privind bunurile imobile proprietate publica, aceasta
situatie fiind determinata inclusiv si de neactualizarea listelor bunurilor imobile proprietate publica a statului. In
acest context se denote ca prin Hotararea de Guvern nr.351 din 23.03.2005 au fost aprobate listele bunurilor
imobile proprietate publica a statului, Tnsa fara a fi incluse terenurile proprietate publica ?i nefiind indicate cu
precizie suprafetele bunurilor imobile.
Ulterior, desi, Guvemul RM Tn a.2016 prin hotararile sale (inclusiv Tn temeiul implementarii
recomandarilor din Raportul anual 2014 al Curtii de Conturi) au aprobat planurile de actiuni Tn privin(a
modificarii §i completarii Hotararii mentionate, datele din lista bunurilor imobile proprietate a statului panaTn
prezent nu sunt integral actualizate. Spre exemplu, Tn listele bunurilor imobile a statului amplasate Tn mun.
Soroca, lipseste informatia despre 127 obiecte (constructii si Tncaperi izolate) care sunt Tnregistrate Tn RBI ca
proprietatea Republicii Moldova. De asemenea, nu au fost incluse regulamentar Tn lista bunurilor proprietate a
statului - 187 de obiecte amplasate Tn strainatate cu valoarea de bilant de 459,3 mil.lei care apartin cu drept de
gestiune la 14 institu(ii de stat.
Lipsa de responsabilitate din partea APL $i APC privind evidenta terenurilor proprietate publica si privata a
condus la raportarea neconforma a datelor incluse Tn cadastrul funciar aprobat prin HG. Astfel, cadastrul funciar
conform situapei de 1 ianuarie 2017 nu ofera utilizatorilor informatii veridice, dat fiind faptul ca Primaria
Municipiului Chisinau nerespectand prevederile regulamentare nu a asigurat prezentarea cadastrului funciar pe
mun.Chisinau la situatia de 01.01.2017. In alte 31 UAT, suprafata terenurilor de 158,96 ha trecute dintr-o categorie
Tn alta nu sunt justificate $i argumentate prin documente ce confirma drepturile asupra pamantului (contracte
de vanzare-cumparare, etc.).
> De asemenea ARFC a admis Tntocmirea cadastrului funciar fara a tine cont de documentele
confirmative prezentate de UAT Telene$ti prin ce au fost mic^orate suprafata terenurilor private cu 1186,2 ha si
majorate neargumentat suprafata terenurilor proprietate de stat cu 314,46 ha si proprietate publica locala cu
871,72 ha.
> Neconlucrarea dintre ARFC ?i APL a condus la stabilirea devierilor Tn evidenta depnatorilor de
terenurilor proprietate a statului. In acest sens, ARFC nu dispune de о evidenta completa a detinatorilor de
terenuri proprietate publica a statului. Astfel, rezultatele verificarii numaruiui detinatorilor de terenuri
proprietate publica a statului releva ca in RBI sunt inregistrafi 4419 de detinatori pe cand In cadastrul funciar au
fost raportati 4785 de detinatori, sau cu 366 mai mult.

2
> Sistemul de raportare a bunurilor proprietate publica, aprobat prin HG nr. 675 din 06.06.2008 nu asigura
о interacfiune cu Registrul Bunurilor imobile $i nu se rasfrange asupra bunurilor imobile detinute de APL cu
suprafafa totala de 205,2 mii ha.
❖ in procesul administrat'd impozitului pe bunurile imobile, nu a fost asigurata echitatea, stabilitatea §i
transparent fiscala, autoritatile centrale §i locale nu au demonstrat о conlucrare eficienta pentru
perfectfonarea procedurilor fiscale, inclusiv in procesul identificarii ?i evidentei tuturor subiecfilor §i
obiectelor impunerii si evaluarii adecvate (la pretul de pia(a) a bunurilor imobile. Aceasta situatie este
conditionata de lipsa procedurilor §i capacitaplor de implementare a cadrului legal-normativ. Astfel, in a.2016,
suma totala a impozitului pe BI incasate in bugetele UAT a inregistrat о credere de doar 4,92 mil.lei fata de
perioada a.2015 §i a constituit suma de 364,16 mil.lei, din acestea: 158,1 mil.lei, sau 43,4% sunt impozite pe
bunurile imobiliare evaluate, in timp ce numarul bunurilor imobile evaluate constituie doar 17,6% din total
bunuri imobile.
Potrivit informafiei prezentate de IS „Cadastru”, la situatia din 01.01.2017 in total pe UAT sunt
inregistrate 5370,1 mii bunuri imobiliare neevaluate. Tergiversarea procesului de (re)evaluare a bunurilor
imobiliare in scopul impozitarii este un impediment semnificativ in completarea resurselor bugetare. Doar in
mun. Chisinau impozitului pe bunurile imobiliare ratat din cauza neevaluarii a 38,2 mii de bunuri constituie
circa 7,6 mil.lei, ceia ce constituie 11% din suma impozitului calculat pe a.2016, (reie^ind din valoarea medie a
impozitului pe BI achitat in mun.Chisinau de circa 200 lei pentru un BI).
> Nu este elaborat un mecanism care sa prevada modalitatea de reevaluare a bunurilor imobiliare о data
la 3 ani, ca urmare baza impozabila a bunurilor imobiliare estimate initial nu corespunde valorii actuale.
Analizand valoarea bunurilor imobiliare in scopul impozitarii a unor locuinte, supuse anterior privatizarii,
auditul a constatat ca privatizarea fondului locativ din unele UAT s-a efectuat in majoritatea cazurilor la preturi
simbolice, iar lipsa unei reevaluari a valorii de piata a acestora in scopul impozitarii a generat posibilitatea
proprietarilor de locuinte de a achita impozite foarte mici. Spre exemplu: unele casute sezoniere care initial au
inregistrat suprafe{e de 49,2 m.p evaluate in a.2007 in suma de 1,12 mii lei, la moment, acestea sunt case de locuit
cu 2-3 etaje, fapt ce denota ca evaluarea efectuata in a.2007 nu mai este actuala. Asemenea cazuri sunt inregistrate
in toata tara. Prin urmare, metodologia de evaluare in scopuri fiscale a bunurilor imobile pana in prezent nu
asigura determinarea unei valori apropiate celei de piata, aceastS metodologie nefiind ajustata conform
recomandarilor anterioare a Curtii de Conturi.
> ARFC in loc sa asigure finalizarea evaluarii in scopuri fiscale a bunurilor imobile, in 2016 aceasta a
efectuat reevaluarea speciaia a bunurilor imobile deja evaluate, care s-a dovedit cost-ineficienta (cheltuielile de
reevaluare depaseau de 10 ori majorarea anuaia a impozitului);
> Impozitarea bunurilor imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal” este vulnerabila, sistemul
generand mai multe erori, cum ar fi neincluderea bunurilor in impozitare, dublarea impozitarii pentru acelasi
bun, calcularea gre^ita a impozitelor, divergente intre soldul final al unei perioade $i soldul initial al perioadei
imediat uriratoare, etc.
> SFS §i APL nu au asigurat ca deficientele din Registrul Bunurilor Imobile ce nu permit impozitarea
bunurilor sa fie corectate de catre IS „Cadastru”, ca urmare doar in mun. Chisinau la 01.01.2017 existau 12723
bunuri evaluate, care nu au fost impozitate. Concomitent, resursele limitate a APL §i activitatea ineficienta a
acestora nu au asigurat impozitarea tuturor bunurilor imobile. Astfel in mun. Chi§inau, conform SIA „Cadastrul
Fiscal” nu au fost impozitate 2125 bunuri in suma totala de 1,3 mil. lei anual. Situatii similare sau constatat §i in
municipiile Cahul §i Soroca. De asemenea, neasigurarea de catre APL §i APC a constituirii asociadilor de
coproprietari in condominiu §i transmiterii bunurilor aferente apartamentelor private (teren, cladire) duce la
neimpozitarea acestora.
> Controlul insuficient al SFS asupra agentilor economici ce dispun de bunuri imobile primite in
folosinta/arenda/locatiune creeaza riscul neachitarii la buget a impozitului pe bunurile imobiliare. Astfel, in
rezultatul procedurilor de audit efectuate, auditul a constatat ca, contrar cadrului legal, arenda?ii din 3
UAT (mun.Chi§inSu (CCG); CR DubSsari; CR Cahul) nu au calculat impozitul pe bunurile imobiliare pe anii
2014-2016 Tn suma totals de 544,0 mii lei.
> Neasigurarea unei proceduri viabile de impozitare a bunurilor imobiliare la о etapa de finisare de 50% $i

3
mai mult, rSmase nefinisate timp de 3 ani dupS Tnceputul lucrSrilor de constructie, este conditionata de lipsa
resurselor necesare pentru evaluarea gradului de finisare si a valorii bunurilor, precum §i de lipsa evidentei
acestor constructii.
> In prezent lipse§te о baza de date a bunurilor imobile care ar permite APL verificarea corectitudinii
impozitSrii tuturor bunurilor imobile indiferent de proprietarii acestora (persoane fizice sau juridice, de drept
public sau privat).

❖ Deciziile luate de APL §i APC Tn procesul de administrare a proprietarii publice nu a asigurat


maximizarea valorii proprietatii §i a veniturilor aferente. Deficientele cele mai semnificative fund:
nerespectarea de cStre AAPL a principiilor bunei guvernSri a activelor economice (inclusiv a fondurilor
imobiliare); ambiguitStile cadrului legislativ-normativ; lipsa responsabilizSrii persoanelor cu functii de
conducere pentru administrarea defectuoasS a patrimoniului public; lipsa unor prevederi explicite privind
modalitatea de evident a patrimoniului public §i de raportare veridicS a situatiilor patrimoniale;
necunoa$terea/interpretarea eronatS a prevederilor legale Tn domeniul financiar-contabil etc.

> Lipsa unui cadru normativ explicit privind modul de dare Tn arendS a terenurilor
proprietate de stat cu suprafata de 2987,05 ha aferente obiectivelor private a determinat ratarea unor venituri
anuale estimate de audit la circa 77,0 mil.lei. Astfel, doar Tncepand cu 18.03.2016 a fost modificat cadrul normativ
Tn sensul obligSrii proprietarilor bunurilor imobile ca panS la 1 iulie 2016 sS legifereze posesia/folosinta
terenurilor proprietate publics a statului aferente constructiilor private prin Tncheierea contractelor de
locatiune/arenda sau de vanzare-cumpSrare, iar APP Tn caz de neconformare a acestora urma sa solicite de la
ace^tia, plata pentru folosirea terenului proprietate publica a statului aferent constructiilor proprietate privatS,
Tn conditiile legislafiei Tn vigoare. De§i, APP a Tntreprins unele mSsuri Tn acest sens, pSnS la moment nu au
fost Tncheiate careva contracte cu proprietarii de bunuri.
> APL din municipiile Soroca, Edinet, Cahul §i s. Holercani nu au tinut cont de prevederile legale si nu au
stabilit unilateral plata pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate, ceea ce a cauzat folosirea
gratuitS a terenurilor proprietate publica estimatS de audit Tn suma totala de la 4,6 mil.lei pana la 23,9 mil.lei.
> CR Cahul nu a manifestat interes pentru otyinerea Tn viitor a unor venituri din darea Tn
arendS/comodat a terenului cu suprafata de 5,892 ha §i bunurilor imobile amplasate pe acesta, prin oferirea
dreptului de administrare a parcului industrial unui agent economic, cSruia i-a transmis bunuri Tn folosintS
gratuita, pentru ca acesta sa obpna venituri de la darea Tn arendS/Iocatiune a terenurilor, obiectivelor
infrastructurii tehnice §i de productie, fSrS a efectua careva investitii, totodata acordand posibilitati privatizarii
terenului cu aplicarea prejului normativ al terenului aferent constructiilor. Astfel, CR Cahul urmeaza sa rateze
venituri Tn viitor, numai de la darea Tn arenda a terenului aferent bunurilor imobile, de 592,8 mii lei Tn perioada
de valabilitate a contractului de comodat, iar Tn cazul privatizarii acestui teren aferent constructiilor la pretul
normativ al pSmantului, stabilit Tn momentul darii acestuia Tn folosinta Tntreprinderii administratoare dupa
procurarea sau darea Tn exploatare a constructiilor §i instalatiilor cu destinatie industrials §i conexe, veniturile
ratate vor constitui 10,2 mil.lei.
> Absenta cadrului normativ de reglementare Tn determinarea suprafetelor terenului aferent $i adjacent
obiectivelor private complies identificarea suprafetelor reale de teren §i spore§te riscul de realizare a acestora la
preturi reduse, Tn raport cu cele de piatS, fapt ce conduce la diminuarea veniturilor pasibile Tn buget. Auditul
denotS cS, Tn unele cazuri suprafetele terenurilor aferente obiectivelor private sau privatizate, nu sunt folosite Tn
totalitatea pentru procesul tehnologic, de$i ARFC si APP/APL urmau sS asigure transferul terenului excedent Tn
administrarea APP sau APL, ceea ce nu s-a efectuat, iar bugetul a fost lipsit de venituri urmare a privatizSrii
terenului la pret normativ aferent constructiilor Tn loc de a fi vandut la licitatie la pret de piata. Misiunea de
audit a identificat 3 astfel de cazuri din mun. Chisinau, s. Slobozia Dusca (r-nul Criuleni), or. Costesti (r. R!§cani).
Mai mult ca atat, in unul din aceste cazuri, contrar prevederilor legale a fost schimbata categoria terenului din
destinatie specials, in teren pentru construct», fapt ce a condus la separarea terenului in mai multe bunuri
imobile $i vanzarea acestora, ceea ce a determinat diminuarea veniturilor bugetare.
> Activitatea nesatisfScStoare a APC §i APL in monitorizarea modului de folosintS a terenurilor publice

4
determina ocuparea abuzivS a acestor terenuri, respectiv, pierderea drepturilor de proprietate asupra acestora.
Neintreprinderea mSsurilor prompte $i reale in vederea eliberarii terenurilor ocupate abuziv, inclusiv prin
demolarea constructiilor neautorizate, constituie un element de stimulare pentru raspandirea fenomenului de
ocupare abuziva a proprietatii publice. De exemplu, pe terenul destinat fondului forestier care este transmis in
folosinta Muzeului National de Etnografie $i Istorie Naturals exists 4 construct» - case de locuit individuate
nefinalizate Tnregistrate in RBI dupS persoane fizice. De?i, s-au Tntreprins unele actiuni, organele administrative
de specialitate nu au aplicat mSsuri de asigurare pentru sistarea lucrSrilor de constructie.
> In mun. Chisinau au fost stabilite mai multe cazuri de acest tip. De exemplu, un agent economic a folosit
abuziv un teritoriu cu suprafafa de aproximativ de 1,13 ha din parcul „Valea Trandafirilor” din mun.ChisinSu
pentru desfasurarea activitStii comerciale ilegale de dare Tn chirie a foisoarelor, cauzand in a§a mod pe
parcursul anului 2017 un prejudiciu de 126,0 mii lei.
> In alt caz un teren proprietate municipals din str-la 1 a PietrSriei a fost folosit de proprietarul terenului
invecinat pentru amenajarea unei parcSri ingrSdite.
Pentru a asigura privatizarea terenurilor ocupate abuziv, APL faciliteazS darea in exploatare a constructiilor pe
terenurile ocupate abuziv prin eliberarea documentelor permisive de constructie. De exemplu PMC ?i CMC
contrar cadrului legal existent au permis privatizarea terenului din str. Carierei 4/1 de 625 m2 destinat caselor de
locuit particulare §i darea in arendS a unui teren de 90m2 ocupate abuziv la pretul normativ aferent caselor de
locuit particulare de§i urma sS fie scoase la licitatie, prin ce au prejudicial bugetul municipal cu suma de circa
1281,2 mii lei.
> Auditul a stabilit cS in mun.Chi$inSu $i in alte UAT majoritatea terenurilor destinate pentru constructie
sunt date in arendS §i nu sunt realizate prin licitatie. Aceasta situate nu este justificatS, deoarece la expirarea
contractului de arendS proprietarul acestuia nu va mai putea sS-1 utilizeze in alt scop, pe acesta existand deja
construct» proprietate privatS a altor persoane, si va putea fi dat in arendS doar persoanelor ce au in proprietate
constructia respectivS, ceea ce duce la gestiunea ineficientS a acestor terenuri. Ulterior, dupS darea in exploatarea
a constructiilor aceste terenuri sunt privatizate aplicand coeficienti de diminuare a preturilor pentru terenurile
aferente sau APL sunt obligate sS transmits gratuit Asociatiilor de coproprietari in Condominiu terenul aferent
blocului locativ construit.
In viziunea auditorilor, darea in arendS a terenurilor, cu realizarea ulterioarS, este о metodS de a diminua
preml acestuia §i determinS о ratare a unor venituri semnificative in bugetul local. AceastS situatie se datoreazS
lacunelor existente in cadrul legal, fiind о parghie folositS cu intense de unii factori de decizie a APL pentru
diminuarea veniturilor bugetare. In acest context, se exemplifies urmStoarele cazuri:
v' Terenul cu suprafata de 0,42 ha din str. Milescu SpStaru 11/3, alocat de cStre CMC pentru parcare auto, a fost
folosit pentru efectuarea neautorizatS a constructiei unui bloc locativ. DacS PMC ar fi vandut din start terenul in
cauzS, prin licitatie conform legislatiei in vigoare, ar fi putut incasa venituri in bugetul municipal de circa 8,7
mil.lei.
■ S Auditul a constatat si alte cazuri asemSnStoare, veniturile neincasate a bugetului municipal Chi§inSu se
estimeazS la suma de circa 101,3 mil lei.
> Este de menfionat rolul instantelor judecStore^ti in instrSinarea terenurilor proprietate publics locals. Astfel,
20 de terenuri municipale cu suprafatS totals de 2,7991 ha, au fost instrSinate de mai multe ori fSrS participarea
CMC-ulu, un rol in aceastS schemS avand si organul cadastral, care prompt a inregistrat aceste terenuri,
Prejudiciu cauzat in acest caz poate fi estimat pornind de la idea cS terenurile au putut fi realizate prin licitafie la
pret de piata, aproximativ 5,5 mil. euro, echivalentul a 117,2 mil. lei. Acest caz este in proces de investigare.
❖ О alta situatie prezinta utilizarea imperfectiunii cadrului legal privind atribuirea terenurilor destinate
construcpilor caselor de locuit pentru familii nou formate utilizand calea judiciara pentru Tnstrainarea lor
ulterioara. In asa mod, in anul 2015 tn baza hotararilor instantelor de judecata de diferite nivele de catre CMC au
fost aprobate 9 decizii de vanzare a terenurilor municipale cu suprafata totala de 0,5658 ha la pret normativ care
in media constituie 115 lei. In acest caz veniturile bugetare au constituit in total 6,5 mii lei. De mentionat ca toti
proprietari noi au vandut la scurt timp terenuri acordate, pe unele din acestea deja fiind ridicate construct
fabuloase. In aceste cazuri instantele judecatoresti nu au finut cont de faptul ca nuci о persoana din lista celor
care au primit terenuri nu a fost Tnregistrata Tn randurile persoanelor care necesita Tmbunatatirea conditiilor de

5
trai. Totodata este de mentionat ca, о persoana care a fost Tnregistrata Tn rand, nu a primit Tn proprietate ci Tn
foiosinta un teren amplasat la periferia ora^ului pe cand terenurile selectate pentru Tnstrainare sunt amplasate
Tn sectoarele prestigioase a ora^ului cum ar fi str. CiocTrliei sau str. A. Sciusev, preful de piata a carora poate
atinge 30,0 mii euro pentru un ar.
> Verificarilor efectuate la autoritatile auditate asupra conformitatii si veridicitatii raportarii
patrimoniului public denota admiterea acelorasi iregularitati, atestate si Tn perioadele anterioare, care,
Tn principal, se rezuma la urmatoarele aspecte:
> 7 APL nu au asigurat contabilizarea conforma a angajamentelor persoanelor care detin Tn foiosinta
proprietate publica, precum $i a soldurilor datoriilor la data raportata privind relatiile de arenda/folosinta $i
vanzarea terenurilor Tn suma totala de 59,6 mil.lei, ceea ce genereaza riscul de neonorare de catre acestea a
obligatiilor asumate.
> Primaria mun.Balti a raportat la situatia de 31.12.2016 la contul contabil 415„Actiuni §i alte forme de
participare Tn capital Tn interiorul tarii”, concomitent cu valoarea patrimoniului transmis Tn gestiune
economics, catre IM §i valoarea patrimoniului gestionat de catre institutiile bugetare subordonate primariei,
dubland astfel neargumentat valoarea patrimoniului public din cadrul primariei cu 449,0 mil.lei.
> Auditul a identificat la 107 UAT necontabilizarea §i neraportarea bunurilor imobile Tnregistrate Tn
cadastru ca proprietate a APL: terenuri cu suprafata totala de 91,4 mii ha §i constructii / Tncaperi izolate - 127
obiecte cu suprafata totala de 21,8 mii m.p.
> Lipsa evidentei fondului locativ la 3 UAT precum §i evidenta neconforma a acestuia la IM a determinat
raportarea neautentica a situatiilor patrimoniale, cu denaturarea darii de seama.
> О cauza a situabei indicate este neelaborarea de catre MF, pana la momentul actual, a metodologiei care
ar determina expres si univoc modul de estimare a terenurilor pentru contabilizarea lor, necatand la faptul ca
cadrul legal a stabilit expres ca evidenta, Tn unitati cantitative sau valorice, dupa caz, a fondului funciar se tine
de unitafile care administreaza, exploateaza si folosesc bunurile respective. Astfel, de$i regulatorul Tn domeniul
evidentei contabile a aprobat, Tn a. 2015, noile norme metodologice privind evidenta contabila §i raportarea
financiara Tn sistemul bugetar, acestea nu conpn prescriptive oportune $i integrale Tn materie de reguli §i
proceduri aferente managementului contabil performant al activelor publice.
Abaterile §i iregularitatile stabilite Tn cadrul auditului sunt о consecinta a cadrului legal §i normativ
neactualizat, preocuparea nesistemica ?i nepunctuala a autoritatilor publice Tntru asigurarea unui management
eficient bazat pe principiile legalitatii §i a transparentei.
In final, tin sa mentionez ca la perfectarea variantei finale a Raportului de audit se va tine cont de
obiectiile §i explicatiile prezentate de autoritatile publice Tn cadrul Tntrunirilor avute cu echipa de audit, Tn
special cele ce un de formularea recomandarilor, precum §i de explicatiile §i sugestiile suplimentare pertinente
prezentate Tn cadrul acestei sedinte.
Inchei aceasta prezentare, prin a solicita respectuos Plenului sS ia act de materialele misiunii de audit, §i
sa aprobe proiectul deciziei de rigoare.