Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA Anexa la

DIRECŢIA RESURSE UMANE adresa nr. 47647/ 11.12.2017

CONDIŢII

de desfăşurare şi participare la concursul de recrutare ce urmează a fi organizat în data de 23 ianuarie 2018, pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:
-director executiv, gradul II – Poliţia Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea

A. Condiţii de desfăşurare a concursului:


 Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 10 ianuarie 2018, ora 16 30;
 Dosarele se depun la Centrul pentru Informarea Cetăţenilor, registratura Primăriei Municipiului
Rm.Vâlcea;
 Proba scrisă are loc în data de 23 ianuarie 2018, ora 10 00, la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea,
situat în str. G-ral Praporgescu, nr. 14;
 Interviul se susţine în data de 30 ianuarie 2018, ora 10 00, la sediul Primăriei Rm.Vâlcea.

B. Condiţiile de participare la concurs:


Candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile generale prevazute de art. 54 din Legea 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţii de studii : -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 Condiţii de vechime : minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice.

C. Bibliografie:
1.Constituția României;
2.Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999- Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.7/2004- privind Condul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
5.Legea nr. 155/2010 poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale;
7.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
10.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
11.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 128/2011 pentru organizarea activităţilor privind accesul
poliţiei locale la baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
13. Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
planului de ordine si siguranta publica al politiei locale;

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV R.U.,


Mircia GUTĂU Ioana BORLEANU
F – PO – BRU – 01– 02