Sunteți pe pagina 1din 1

v H șt cu ane ovrt/it ,/iiriiiiiin nulilutea cu Imul acea \ancpune de drept civil, cure

liptețte actul juridic de c/cctele tjtin/rurii numelor juridice edictate pentru încheierea M
valahila .( '7et'»n.,
in esență. deci. nulitatea este snnețiunea care intervine tn cazul in care nu se
respecți, la încheierea actului juridic civil, condițiile de validitate*'

164. SEDIUL MATERIEI

De lege lata. nu exiști o reglementare compacti a nulității actului juridic civil.


Normele care alcătuiesc aceuati instituție se gisesc răspândite in tot Codul civil - art. 5.
art. 790 alin I. art. 803. ari 822-823, ari. 839. art. 886. art 910 alin. 2, ari. 953. ari. 961.
ari. 965-966. ari. 1008, ari. 1010, ari. 1067, art. 1157, art. 1167-1168. ari. 1190, ari 1308-
1309, art. 1211. ari. 1689, alin. 2. ari. 1712- 1716, ari. 1774-1776. ari 1900’’ precum și in
alte izvoare de drept civil, precum: Decretul nr. 31/1954 (ari. 20 ți 34)n, Codul familiei (ort.
129 alin. 3, ari. 133 alin. 4 și ari. I0S alin. 3, coroborat cu ari. 129 alin. 3 și ari. 133 alin.
4); Legea nr. 16/1994 (ari. 22 alin. 3 și ari. 24 alin. I). Legea nr. 112/1995 (art. 11); Legea
nr. 8/1996 (ari. 41 alin. I și 2, ori 51 alin. I; Titlul X privind circulația juridici a terenurilor
din I egen nr. 247/2(8)5 (ari 2)4>ș.a; Legea nr. 10/2001 (ari. 17, 46 alin. 2.3,4, 5).
republicat! ș a.

165. FUNCȚIILE NULITĂȚII

Nulitatea actului juridic civil poate realiza următoarele funcții: junepa preventivă,
care conitl in efectul inhibitorul pe care II exercită
asupra subiectelor de drept civil, tentate si incheie actul juridic civil cu neres- pectarea
condițiilor sale de valabilitate știind ci un act încheiat cu încălcarea legii privind
valabilitatea sa va ti lipsit de efecte, subiectele de drept civil sunt descurajate și
Îndemnate si respecte legea civili;
/tor/w sancponaturun daci prima tuncție nu și-a dovedit eficiența, intri în acțiune
această a doua tuncție. care înseamnă tocmai înlăturarea efectelor contrare legii;
/um fiu de mijloc de gatonpe «i principiului legalilăpi; in domeniul actelor juridice
civile, prin realizarea celor două funcții tic nuu sus, se asigură

dartru nle mtumuMu Sațwwo pe unul /M?, pp 76-72) Pcntni «tic definiții, recente. a se vedea I
ropes*n. ttp ill P Mft. Șt IMmcM. op UI pp 140-147, P. M. ( OSMMViri. qp cu pp I >7-1M. I. Ungara.
ap • u . p 222, !>• A. ropes* a. n»op. «i», p 2M
A a* vedea, spre pitdâ. / Urptul, ni/ fnww gmereiO, 1987, p. 247.
I arte dut Mm di»p»/»tii ou tint evocata dașa, iar abale »« fi evocata la alte
owMesw «Miel *4 nu e *azul a rmUm M* l *tHt|Mwtsii tor.
*' Asupra avevGM teste vom
Potrivit «n 2 ,.i 11 lorcmuite tu MU Ati..«sinicpt. nnmaa ts wtmvit»pesmvilan. .«diferent
.1* .k M.ruia *au .le tulimlrrva Un pot I SUMM Șl doMadUe pna arte mndiec

• • ..... . . K*,,. țuoua/.M/mpwadBBjy