Sunteți pe pagina 1din 1

Către

Serviciul de Telecomunicații Speciale


Domnului Director

CERERE
pentru emiterea Avizului S.T.S.

Subsemnatul/Subscrisa ....................................., cu domiciliul/sediul în


judeţul ..................., municipiul/oraşul/comuna ....................., sectorul/satul ..............,
str. ....................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..............,
telefon .................., fax ......................, e-mail ........................, reprezentată
prin ........................... în calitate de ......................, în conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare sau, după caz, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările
ulterioare, solicit emiterea avizului Serviciului de Telecomunicații Speciale în vederea
obținerii (1) ………………………………………. pentru realizarea obiectivului de investiții (2)
………………………………………..., având
destinaţia .........................................................................., amplasat în judeţul ....................,
municipiul/oraşul/comuna ..................., sectorul/satul ........., str. ................... nr. ..., bl. ...,
sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ....... .
Anexez documentele prevăzute pe website-ul www.sts.ro, în cadrul Secţiunii “Avize
și Certificări”, conform opisului.
Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu
originalul.
Adresa de corespondenţă pentru prezenta solicitare este ……………….. .
Despre modul de soluţionare al cererii doresc să fiu informat: la tel… nr. ……………/
e-mail……………….…../ fax………………. .

Data ............... Semnătura ................

Notă: - se completează cu denumirea actului pentru care este necesar avizul;


(1)

(2)
- se completează cu denumirea prevăzută în certificatul de urbanism emis de către
autoritățile publice competente.